Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Resolución Conjunta 1664/2017

15 014 vues

Publié le

Los puntos centrales de la resolución 1664/2017 Provincia de Buenos Aires, Argentina.

1- Prácticas inclusivas: Fue aprobada por el Consejo General de Educación y está dirigida a fortalecer, sostener y promover la construcción de prácticas inclusivas en todas las escuelas iniciales, primarias, secundarias y de nivel superior

2- No discriminación: Brinda un marco legal para la incorporación de los estudiantes con discapacidad a cualquier institución educativa, según el nivel o modalidad que corresponda

3- Inscripción: La presencia de un niño o adolescente con discapacidad no puede constituir un motivo para rechazar su inscripción en ninguna escuela de nivel primario o secundario

4- Titulación de estudios: Garantiza que la titulación y la certificación de finalización de estudios sean en igualdad de oportunidades

5- Currícula: El alumno con discapacidad no podrá tener una currícula paralela ni una reducción de los contenidos. Para cada caso, se diseñará un Proyecto Pedagógico para la Inclusión (PPI), armado por los docentes sobre la base de lo que el chico con discapacidad necesite durante el año escolar. A su vez, se lo evaluará y calificará de acuerdo con su PPI

6- Formación docente: Incluye también la formación inicial de los docentes. El objetivo es replantear la actuación del docente como educador y lograr que la inclusión empiece a ser una parte natural de la práctica educativa

7- Necesidades particulares: Considera que la educación inclusiva no es solo la que incorpora a los estudiantes con discapacidad, sino que también da cuenta del reconocimiento de las particularidades y las necesidades de cada alumno

8- Inscripción simple: No es obligatorio inscribir en escuelas especiales a los alumnos con discapacidad, ya que la familia tiene derecho a elegir el establecimiento. Si la propuesta educativa del alumno requiere un trabajo conjunto con la modalidad de educación especial, la inscripción deberá llevarse a cabo en ambas instituciones

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Resolución Conjunta 1664/2017

 1. 1. 02345672859 62
 2. 2. 47 4 853572 465 6 7! 6!#$%'()*+,-./0123/4--/5/4 6789: =?@ABCDEFGHIJKLMINGGIOINP=QCRSBAQAATUVTWX=QT=QYSV=XRBZCEF[MGOII SV]T^_QBCR=XSBZCAQ=XWCVSPQ=XWCQSRVCABSRQ@QRBAQARVC@TVPRDVSABCD`TQRBZCC=Q aTVbBCRBQAcXCVSdBTSeAQRXTAVQ=QS_PSEQRBVCQ=SLMNHOJHPLNJ[[OI[fC=QSRXQ=SS Q@TX]QCPVDVT`QCgTQThXiQRVCSDBDXRBVCQ=Q=QjVCbCRBZCSV]T=VSkTRlVSA=QSaTSVCQSRVC kBSRQ@QRBAQAfQ@TV]QAQC=QmVLJJ@VTdSQW]=QnCTQ=AEQRBVCSoCBAQSfRVCUVTWQ=QS _PSApAXRQRBZCEQRBVCQ=EqLLJPApAXRQRBZCaTVbBCRBQ=EqIMHHfP=QSYSV=XRBVCSA= jVCSgVrATQ=ApAXRQRBZCfEqIGGOIIfEqIN[OILPEqMIIOIfP s:t87uvwxtu:y zXABRlQjVCbCRBZCCSXaT{W]X=VTQUBTWQ^|=QXCBbTSQ=BAQAfBCABbBSB]B=BAQAfBCDTA@CACRBQ BCDTT=QRBZCADVAVS=VSATRlVSlXWQCVSP=B]TDQASUXCAQWCDQ=SfQSiRVWV=QCRSBAQAA `QTQCDB}QThX=QS@TSVCQSRVCABSRQ@QRBAQA=VSgT}QC@=CQWCDPSBCABSRTBWBCQRBZC~�aT{W]X=Vf BCRBSVR�� zXCSXaTV@ZSBDVRVW@TCAQ=QS@TSVCQSRVCABSRQ@QRBAQARVWV^|QhX==QShXDC`QC AUBRBCRBQSUiSBRQSfWCDQ=SfBCD=RDXQ=SVSCSVTBQ=SQ=QT`V@=Q}VhXfQ=BCDTQRDXQTRVCABbTSQS ]QTTTQSf@XAQCBW@ABTSX@QTDBRB@QRBZC@=CQPURDBbQC=QSVRBAQAfCB`XQ=AQAARVCABRBVCS RVC=QSAW{S~�dTDiRX=VIfaTV@ZSBDV�� zXfQSBWBSWVf=QTDiRX=VL[A=QTUTBAQjVCbCRBZCWQCBUBSDQ=RVW@TVWBSVA=VSpSDQAVSaQTDS TS@RDVQ=ATRlVQ=QAXRQRBZCA=QS@TSVCQSRVCABSRQ@QRBAQAfSBCABSRTBWBCQRBZCPSV]T=Q ]QSA=QB`XQ=AQAAV@VTDXCBAQAS�`QTQCDB}QCAVXCSBSDWQAAXRQRBZCBCR=XSBbQC=WQTRVA= WVA=VSVRBQ=� zXCABRlVRVCD?DVSThXBTXCQ@TV@XSDQAXRQDBbQCUXCRBZCA=QSCRSBAQASA=VS SDXABQCDSRVCABSRQ@QRBAQAf@TSDQCAV=VSQ@VPVSCRSQTBVSPURDBbB}QCAVCDVTCVShXUVWCDC Q=W{?BWV=ASQTTV==VQRQA�WBRVPSVRBQ=� zX=QS_PSApAXRQRBZCEQRBVCQ=LLJPApAXRQRBZCaTVbBCRBQ=IMHHQUBTWQChX=Q AXRQRBZCSXCATRlV@TSVCQ=PSVRBQ=PhX=QAXRQRBZCBCR=XSBbQfRVWVATRlVfQ=RQC}QQDVAVS =VSSXgDVSfBCR=XBAVSQhX==VShXSD{CCSBDXQRBZCAABSRQ@QRBAQA� ������������������� ����������������������������� �������������������������
 3. 3. 0124562782981 5
 4. 4. 5 542542 22 15 141265281 5
 5. 5. 85 451 8582 2 255558254457542 2455
 6. 6. 2!5482452 554 45!828545857 22 585281 5 8#545 55 8588282 172 8285$ 5582 4542824258$5%$485858$!154858$2254582858$1 5$ 2 5485872 ' ()125 8 *5627+55 %51 5281 5
 7. 7. 41552!15 8 8 282!1548587545
 8. 8. 8245822 5 5 , 2482544821 5125 285!
 9. 9. ! 5 12 4225 5 452 5 8 55 858224 - 82544821 48582)0122 15 14./8 212240 282981 5
 10. 10. $12 5722 4!5$2 5 128 241 232825482981 5
 11. 11. $ 2545 5 5 1 5427, 5 2 25555452 5
 12. 12. 8245572 52 45 582 1585824#5541 #5 8 55 8582$2 54225 2 2$2 84 24282452 245 %54!55$5 5 , 45 512 2! 4 282 25415
 13. 13. 7 2 5
 14. 14. 2 4556 $ 5 5 2 2 5 825 145
 15. 15. 2 2 27!5 82495812 52 82 52 5 8 55 8582$2 54225 2 2$55!55 %51 2 2 2 2782 57 54858()0122 245 1477$ 7!$22 5 2 2 122$124 !2 542782451185861
 16. 16. 582812 62$2 1 42 824 5 85 1 54$822 54 545241 28241 232825482981 5
 17. 17. 552!158545 1 85882492 5981 55 54(72-28147 2 5 282218() 01245627: 5482981 5
 18. 18. 7;52 1: $22 *7+55 582 22 1 5 14/1245: 5$55,82452
 19. 19. +2 25482114157981 5
 20. 20. $2 245 2 54858 542 8242!5428222$!55 %571251 5281 5
 21. 21. 2!54$ 415$25 2 2782 548585581*55 2$!55 %5 845!154858$!51858745 1 5 542 2422 8222822 *$ 455 5
 22. 22. 824 1 8245 1 858 281 55() 012$5 $2542 21 54 5281 5512 821 5281 5
 23. 23. 82 54858$ !15485882 1 8582748582$55,824 51 25427252!5285!
 24. 24. ! 5$12 542% 5 24 82 41
 25. 25. !1 55828 5
 26. 26. 56 52!1545 4!528582 4582824554582 15.?548245981 5
 27. 27. @ 54$8282424:5 7*5545 54%5
 28. 28. 8242492 1 85545!1585 84822 *824 4$ 457 5842 2 22542 82 4562725 542;.A777456272: 5427;A7 7;;.) 01245627: 5482981 5
 29. 29. 7;214545 22 58242 +2 2548211415 7981 5
 30. 30. $2 224452542 2242 58225415
 31. 31. $ 54 5
 32. 32. 7
 33. 33. 5548 242281 58245: 5$2-28147 2 5882218( ?7242$ 22 1572541585455 22 82 254 1 42 824522 26277824562782 981 5
 34. 34. 5 54( 7?) 0122 45BB65 4258241 232825482981 5
 35. 35. 139?2 1C241
 36. 36. ;77#7*5 812$ 254562782981 5
 37. 37. 5 54575445 258451 2
 38. 38. 2 422 *8245:2 5 55 858$745C241 28241 232825482 981 5
 39. 39. $D7//#77$D7B.#7$D7#B7D7#7122 2 8 25545 41
 40. 40. 2 4554 28242 5281 55!2 5552!15245 545 2 8245572 5 2 452824#52185 2 8 55 85855 147?$5 8246 2-@$@@$@@@7@E 5 14?8245 2 585C241
 41. 41. ) 01245C241
 42. 42. 824139;77#7FG 1 555 %5552!11 8%5 82 4 57 252!512!55 2 2482 5 2 7 *2
 43. 43. 82492 5981 5$2 41222 5545 !5 %5
 44. 44. 75 145
 45. 45. 824 2427 85485828245281 5
 46. 46. () 01245C99I6J7BJA./J6:J09!55482% 5 5454147 2 58 2 82 2 54148245981 5
 47. 47. 92 1 85570854858282492 5981 55 54245 627)
 48. 48. 012245678296 272
 49. 49. 4 25141
 50. 50. 1
 51. 51. 7
 52. 52. 64
 53. 53. 7
 54. 54. 278287 22
 55. 55. 2 7622 2 01227186 24
 56. 56. 8
 57. 57. 14
 58. 58. 28672
 59. 59. 8624
 60. 60. 146!#7862# 24
 61. 61. $2%!''#2814
 62. 62. 4224
 63. 63. 6 2427272
 64. 64. 6286416 (62446# )*,-.)/01.2)3).4*,)/5*05.46),5/4/-73 .)85)*9) 4.0:/5*1 ;=26?
 65. 65. 4
 66. 66. @286417A!BC#4
 67. 67. 1
 68. 68. 4
 69. 69. 12
 70. 70. 2461276DEFHIJKLMHNIOP FKLQIRMSFKLQIFMJRIOHMJFTFJHOFOJRITURSPJVRMOPHIVPWUFJHNIPIKFTURXHIJHFOPYLPIRMZHUPM[ 4.0:/5*1]=^6
 71. 71. 2461276_ 1
 72. 72. 7`7418
 73. 73. 27a
 74. 74. 8#7a68#
 75. 75. 64282728#92728 92728b
 76. 76. 146867 8
 77. 77. 274
 78. 78. 67
 79. 79. 2c12768^28d#e1266^72f6`gbb B'b c^b5 5h 5h6
 80. 80. 272?
 81. 81. 72 24
 82. 82. 28272@286417#e12678
 83. 83. 2 272ijk?7
 84. 84. 827412l_$
 85. 85. 1
 86. 86. 7`7418
 87. 87. 274
 88. 88. 67
 89. 89. 2c12768^28d_$
 90. 90. 74187 2 7a687a
 91. 91. 867 8
 92. 92. 2724%24`7
 93. 93. 4d_$
 94. 94. 74187 2281
 95. 95. 72867 8
 96. 96. 2724 %24(
 97. 97. 6d_$
 98. 98. 74187 2 281
 99. 99. 728 67 8
 100. 100. 27 24%24m217
 101. 101. 6d_$
 102. 102. 8 n
 103. 103. 26
 104. 104. 8 1
 105. 105. 8`7418
 106. 106. 8274
 107. 107. o6
 108. 108. 4
 109. 109. 2 1
 110. 110. 782
 111. 111. 4d#e1227
 112. 112. k727?27
 113. 113. 2 676
 114. 114. 674
 115. 115. 876
 116. 116. 8 2468^1468Bpp 245 ?654562
 117. 117. 4 24
 118. 118. %
 119. 119. 7q 4.0:/5*1r=^6
 120. 120. 24_61276 2s27
 121. 121. 7
 122. 122. 4
 123. 123. 4
 124. 124. 7 24
 125. 125. 28272@286417d e122f4
 126. 126. 468
 127. 127. 68 217
 128. 128. 27
 129. 129. 762 27686?
 130. 130. 7t
 131. 131. 68
 132. 132. 24 28
 133. 133. 6446 24
 134. 134. 8 6128
 135. 135. 82 1
 136. 136. 8 274187#e1266^72f6`gbbB!b c^b5 5h 5h#6
 137. 137. 272?
 138. 138. 72 24
 139. 139. 28272@286417678
 140. 140. 2 28u8i!jk?7
 141. 141. 8q 4.0:/5*1v=8
 142. 142. 422e124
 143. 143. 28272@28641782k227
 144. 144. 624w228 272p 24 5678296 272
 145. 145. 4 25141
 146. 146. 1
 147. 147. 7624m1822
 148. 148. 6 2 1
 149. 149. 7q 4.0:/5*1 x=@2?8
 150. 150. 28
 151. 151. @286417#e1282k 28?468
 152. 152. 81
 153. 153. 6274
 154. 154. 27 2 566 7
 155. 155. 7^ 78
 156. 156. #4
 157. 157. e12278141?
 158. 158. ?2?
 159. 159. k6
 160. 160. 127
 161. 161. 24
 162. 162. 8
 163. 163. #76
 164. 164. 4 5678296 272
 165. 165. 4 25141
 166. 166. 1
 167. 167. 7617
 168. 168. 4
 169. 169. m1822
 170. 170. 2 1
 171. 171. 7
 172. 172. 4
 173. 173. 27 (67
 174. 174. 4 2 287 1
 175. 175. 4
 176. 176. 27(67
 177. 177. 4 2 1
 178. 178. 7 2 287(
 179. 179. 4
 180. 180. 27 2 1
 181. 181. 782
 182. 182. 4
 183. 183. 4
 184. 184. 275276 26127
 185. 185. 72`728?
 186. 186. 7 1
 187. 187. q 514 6#
 188. 188. q yz{|}��z}����z�{� �z�{��{�z�{��{�� �}��{�}�{�{����{��������������z�� yz�{��z���{�{����{��������������z�� �{�|z}�z�z�z��} ����{��{���z} ����{��{������{������z�� yz�{��z���{�{����{��������������z��
 189. 189. 0123456819 5
 190. 190. 499 435 30595316 435 4905953165631 1 49
 191. 191. 01234562475855692
 192. 192. 2
 193. 193. 534
 194. 194. 01234562475855692
 195. 195. 2
 196. 196. 334
 197. 197. 01234562475855692
 198. 198. 2
 199. 199. 834
 200. 200. 01234562475855692
 201. 201. 2
 202. 202. 34
 203. 203. 01234562475855692
 204. 204. 2
 205. 205. 734
 206. 206. 01234562475855692
 207. 207. 2
 208. 208. 34
 209. 209. 01234562475855692
 210. 210. 2
 211. 211. 634
 212. 212. 01234562475855692
 213. 213. 2
 214. 214. 934
 215. 215. 01234562475855692
 216. 216. 2
 217. 217. 34
 218. 218. 01234562475855692
 219. 219. 2
 220. 220. 5434
 221. 221. 01234562475855692
 222. 222. 2
 223. 223. 5534
 224. 224. 01234562475855692
 225. 225. 2
 226. 226. 5334
 227. 227. 01234562475855692
 228. 228. 2
 229. 229. 5834
 230. 230. 01234562475855692
 231. 231. 2
 232. 232. 534
 233. 233. 01234562475855692
 234. 234. 2
 235. 235. 5734
 236. 236. 01234562475855692
 237. 237. 2
 238. 238. 534
 239. 239. 01234562475855692
 240. 240. 2
 241. 241. 5634
 242. 242. 01234562475855692
 243. 243. 2
 244. 244. 5934
 245. 245. 01234562475855692
 246. 246. 2
 247. 247. 534
 248. 248. 01234562475855692
 249. 249. 2
 250. 250. 3434
 251. 251. 02345672859 62
 252. 252. 47 4 853572 465 ! #$ %$5'()*+),-)7./01234516//1716 58*9:;),-9=;)+(9-?*9(9)8@+@-)?0582:9,;,-9-?8*)42(?A+,?7@ BCEBCFCGHIJKLMCNOJM PQRSTRUVWRXQYQRZ[SRWR]V^ N_`]V^`]aVbVV^c`dXJHC`edefJXdefJ XQRghijkQhlmSnQTRo PQYRpSRUQWRTnRVq ehTURrhdRTRSmkWRejknjSmsJWjYmYQtT XQSRYYQtTdRTRSmkWRejknjSmsJWjYmYQtT
 253. 253. 01234562475856892
 254. 254. 2
 255. 255. 559
 256. 256. 01234562475856892
 257. 257. 2
 258. 258. 359
 259. 259. 01234562475856892
 260. 260. 2
 261. 261. 859
 262. 262. 01234562475856892
 263. 263. 2
 264. 264. 59
 265. 265. 01234562475856892
 266. 266. 2
 267. 267. 759
 268. 268. 01234562475856892
 269. 269. 2
 270. 270. 959
 271. 271. 01234562475856892
 272. 272. 2
 273. 273. 659
 274. 274. 01234562475856892
 275. 275. 2
 276. 276. 59
 277. 277. 01234562475856892
 278. 278. 2
 279. 279. 59
 280. 280. 01234562475856892
 281. 281. 2
 282. 282. 5459
 283. 283. 01234562475856892
 284. 284. 2
 285. 285. 5559
 286. 286. 01234562475856892
 287. 287. 2
 288. 288. 5359
 289. 289. 01234562475856892
 290. 290. 2
 291. 291. 5859
 292. 292. 01234562475856892
 293. 293. 2
 294. 294. 559
 295. 295. 01234562475856892
 296. 296. 2
 297. 297. 5759
 298. 298. 01234562475856892
 299. 299. 2
 300. 300. 5959
 301. 301. 02345672859 62
 302. 302. 47 4 853572 465 ! #$ %$5'()*+),-)7./01234516//1716 58*9:;),-9=;)+(9-?*9(9)8@+@-)?0582:9,;,-9-?8*)1A(?B+,?7@ CDFCDGDHIJKLMNDOPKN QRSTUSVWXSYRZRS[TSXS]^W_ O`a]^W_a^bWcW_cdaeYKIDafefgKYefgK YRShijklRimnToRUSp QRZSqTSVRXSUoSWr fiUVSsieSUSTnlXSfklokTntKXkZnZRuU YRTSZZRuUeSUSTnlXSfklokTntKXkZnZRuU

×