Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ANALIZA E GJËNDJES1.ARRITJET E NXËNËSVE   a. Ndjekja e shkollës Në shtator u rregjistruan ___ nxënës. Nga këta vazhdoj...
Nr Klasa   Gjithsej Femra  1    I  2    II         Janë___ klasa , të cilat janë me nga ___ paralele. ...
1._____________________________________________________________________________________________________2._________________...
2._____________________________________________________________________  _______________________________     Pikat e ...
4. Gjëndja e pajisjeve shkollore ,si banga, tabela të zeza etj. është_______. Shumica ebangave janë _________.Kryeministri...
1._____________________________________________________________________________________________________2._________________...
SYNIMICilësi e kënaqëshme e mësimdhënies, e të nxënit dhe krijimi i mundësive tëbarabarta për të gjithë nxënësit për të ...
2) Të realizohet ____% përvetësimi nganxënësit i njohurive të shpjeguara nga çdomësues brënda orës së mësimit.3)Të siguroh...
Nr     Veprimtaritë         Përgjegjësi  Afati 1 Orët e humbura dhe masat për  zëvendësimin e tyre 2 Pasurim...
Nr  M ë n y r a e v ë z h g i m i t Përgjegjësi Afati1.             Kontroll administrativ   A Mbledhje e k...
Tabela e veprimtariveNr   V e p r i m t a r i t ë        Përgjegjësi  Afati1     Tematika e kontrollit:   ...
c Konspekt dhe seminar me     mësuesit për Standardet e     Arritjes në çdo lëndë.   d Mësime të hapura në çdo ...
N     Mënyrat e vëzhgimit         Përgjegjësi  Afatir1   Mbledhje të këshillit të mësuesve:Të mësuarit me...
Objektivi 3.Tabela e veprimtariveN       Veprimtaritë        Përgjegjësi  Afatir1     Tematika e kontr...
d   Vendlindje, kl.V    e   Histori, kl.IV             Olimpiada në lëndët:4    a   Matematikë me...
Me prindërit për dhënien e  Çdo mësuesA   rezultateve të fëmijëve të tyre kujdestar    Me prindër të nxënësve qëB ...
PËRSHKRIMI I HARTIMIT TË PLANITVJETOR Në hartimin e planit vjetor të punës të shkollës kanë marrë pjesë:♦ Bordi i shkollë...
Për objektivin 3, nga grupi i punës me_________, ____________ dhe _______________, u dhanë këto mendime:  Të bashkëpunoh...
Lojëra popullore dhe atletikë me  6       nxënësit e CF-cikli fillorBotim i albumit letrar me krijimet më të mira...
(caktohet vëndi), me klasatb                 Maj       e_____  (caktohet vëndi), me klasatc    ...
II       Mbledhje me Bordin e shkollës për:     Disiplina dhe      rregulli në              K...
III           Mbledhje me prindërit:      Mbledhje me1   prindërit e nxënësve      Çdo mësues   ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Plani vjetor i shkollës

 • Soyez le premier à commenter

Plani vjetor i shkollës

 1. 1. ANALIZA E GJËNDJES1.ARRITJET E NXËNËSVE a. Ndjekja e shkollës Në shtator u rregjistruan ___ nxënës. Nga këta vazhdojnë shkollën ___ nxënës. Sipas klasave janë:
 2. 2. Nr Klasa Gjithsej Femra 1 I 2 II Janë___ klasa , të cilat janë me nga ___ paralele. 3 III Nxënës braktisës janë ___ nxënës. 4 IV Përqindja e mungesave të nxënësve kundrejt të 5 V gjithë orëve mësimore për vitin e kaluar mësimor 6 VI është ___%. 7 VIII Pikat e forta: 8 VIII 1.______________________________________ 9 IX ________________________________________ Gjithsej _______________________ shkolla2.____________________________________________________________________________________________________Pikat e dobëta:1._____________________________________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________________________________ b.Arritjet lëndore (statistika)Të dhëna për vitin e kaluar mësimor: ♦ Mesatarja e notës së semestrit të parë është ___ ♦ Mesatarja e notës vjetore është ___ ♦ Kalueshmëria e semestrit të parë është ___% ♦ Kalueshmëria vjetore është ____% ♦ Rendimenti i arritjes së objektivave minimale të domosdoshme të të nxënit për kapitull është ____%(Studimi që ka bërë drejtoria gjatë kontrollit për çdo lëndë etj.) ♦ Në vitin mësimor _________(te meparshem) morën dëftesë lirimi___ nxënës dhe___ prej tyre vazhdojnë shkollën e mesme. ♦ Në provimet e vjeshtës kalueshmëria është ____%.Pikat e forta:1._____________________________________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________________________________Pikat e dobëta:
 3. 3. 1._____________________________________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________________________________ 2.KUSHTET E TË NXËNIT a. Mësuesi 1. Numri i mësuesve në vitin shkollor ____- ____ është ___. 2. Mësues pa arsim përkatës për vitin shkollor ___-___ nuk ka, ose janë___ 3. Orë mësimore të munguara nga mësuesit kundrejt të gjitha orëve mësimore në vitin e kaluar shkollor janë_____ Pikat e forta:1._____________________________________________________________________________________________________
 4. 4. 2._____________________________________________________________________ _______________________________ Pikat e dobëta: 1._____________________________________________________________________ ________________________________ 2._____________________________________________________________________ _______________________________ b.Infrastruktura 1.Gjëndja e godinës shkolloreShkolla është ndërtuar në vitin _____. Rikonstruksioni i fundit, (i plotë),(i pjesshëm), ështëbërë në vitin ____, me një vlerë prej _______ lekë.Ka____ kate dhe ____ mjedise përmësim. Infrastruktura e shkollës është______. Shkolla ka(ose jo) sistem ngrohje.Mirëmbajtja dhe pamja e godinës së shkollës është _______.Shkolla ndodhet në __________________(pozicioni ne lidhje me fshatin ose qytetin ku eshte). 2. Raporti nxënës/dhomë mësimore është ___ nxënës(gjëndet duke pjesëtuar numrin e nxënësve me numrin e klasave). 3. Raporti nxënës/mësues është ___ nxënës për mësues(gjëndet duke pjesëtuar numrin e nxënësve me numrin e gjithë fuqisë mësimore).
 5. 5. 4. Gjëndja e pajisjeve shkollore ,si banga, tabela të zeza etj. është_______. Shumica ebangave janë _________.Kryeministri Berisha në kabinetin e informatikës në shkollën 9vjeçare “Balil Pelari”-Orikum 5. Shkolla ka laborator për_________,___________,_____________, ___________dhe klasa ka apo nuk ka infrastrukturën e nevojshme për të. Mungojnë laboratorët dhe kabinetet e __________,_________, __________, _________. 6. Mjetet mësimore mbulojnë rreth _____% të lëndëve, dhe jane apo nuk jane të sistemuara. Pikat e forta: 1._______________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ______2.________________________________________________________________________________________________________________________________Pikat e dobëta:1._____________________________________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________________________________ c. Familja 1. Me asistencë sociale janë ___ nxënës 2. Nxënës pa njërin prind janë ____nxënës. 3. Nxënës nën kujdestarinë e jo prindërve janë ______. 4. Nxënës egjiptianë janë _____.Pikat e forta:
 6. 6. 1._____________________________________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________________________________Pikat e dobëta:1._____________________________________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________________________________ d. Komuniteti 1.Kontributi i komunitetit në lekë __________,dhe këtë vit do të aktivizohetkomuniteti për të dhënë kontributin e tij. 2. Biznesmeni _______________ ka kontribuar me shumën________lekë, e cilaështë përdorur për___________________________________________. 3. Nuk ka (ose ka) kontribut të komunitetit me punë vullnetare.(permendni çdorast)Pikat e forta:1._____________________________________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________________________________ Pikat e dobëta:1._____________________________________________________________________________________________________2._____________________________________________________________________ _____________________________ __
 7. 7. SYNIMICilësi e kënaqëshme e mësimdhënies, e të nxënit dhe krijimi i mundësive tëbarabarta për të gjithë nxënësit për të mësuar. OBJEKTIVAT 1) Të realizohet ____% nga çdo mësues, modeli i orës së mësimit, me koncepte të qarta dhe dhënien e tyre të përshkallëzuar.
 8. 8. 2) Të realizohet ____% përvetësimi nganxënësit i njohurive të shpjeguara nga çdomësues brënda orës së mësimit.3)Të sigurohet ____% pjesmarrja dheaktivizimi i nxënësve në procesin e të nxënit.TABELAT PËR SECILIN OBJEKTIV Objektivi 1.Tabela e veprimtarive
 9. 9. Nr Veprimtaritë Përgjegjësi Afati 1 Orët e humbura dhe masat për zëvendësimin e tyre 2 Pasurimi i bibliotekës së shkollës 3 Rregullimi i laboratorit të kimisë 4 Plan pune, me afate, për kontrollet e bëra nga MASH dhe DAR 5 Njohja dhe zbërthimi, me mësuesët, i Udhëzimit për fillimin e vitit mësimor 6 Materiale dhe plane mësimore për përgatitjen e nxënësve për PL 7 Udhëzime për plotësimin e rregjistrave 8 Hartimi i planeve vjetor të punës, të kontrolloit dhe planeve mujore 9 Plani vjetor i kualifikimit të mësuesve10 Njohja e mësuesve me modele ditari. Rubrikat e ditarit dhe si caktohen objektivat e orës së mësimitTabela e vëzhgimit
 10. 10. Nr M ë n y r a e v ë z h g i m i t Përgjegjësi Afati1. Kontroll administrativ A Mbledhje e këshillit të mësuesve: ♦ Udhëzim për fillimin e vitit të ri mësimor ♦ Hartimi i orarit të mësimeve, ndarja e klasave dhe e lëndëve B Rregullorja e brëndëshme e shkollës C Kontroll i ditarëve D Kontroll i rregjistrave (kontrollohet vlerësimi sistematik,korigjimet dhe mungesat) E Kontroll i planeve mësimore dhe edukative F Kontroll i pajisjes së nxënësve me tekste,fletore,mjete mësimore etj. G Kontroll i realizimit të programit në çdo lëndë2 Informacione Evidenca e përparimit, Çdo mësues A mungesave dhe sjelljes së kujdestar nxënësve Mbledhje me prindër dhe Çdo mësues B problemet që dalin kujdestar Obj ekti vi 2
 11. 11. Tabela e veprimtariveNr V e p r i m t a r i t ë Përgjegjësi Afati1 Tematika e kontrollit: Puna e mësuesve në klasë a shërben si bazë për të krijuar një klimë mbështetëse dhe pune Cili është niveli i përvetësimit të b koncepteve në çdo lëndë sipas Standardeve të Arritjes? Niveli i përvetësimit të d koncepteve, në fund të vitit, në çdo lëndë dhe klasë2 Aktivitete kualifikuese dhe trajnuese: Trajtim me mësuesit për plotësimin e rregjistrave, a përgatitjen ditore, hartimin e planeve mësimore dhe edukative b Diskutime me mësuesit për strategjitëmësimdhënëse(Manual i Inspektimit fq.32-33 dhe fq.92-93)
 12. 12. c Konspekt dhe seminar me mësuesit për Standardet e Arritjes në çdo lëndë. d Mësime të hapura në çdo klasë sipas një grafiku e Konspekt dhe diskutim me mësuesit për arritjen e objektivave mësimore dhe provimet e lirimit( MI fq.27-29 dhe fq. 80-81) f Mësime të hapura në çdo klasë sipas një grafiku për të parë sa realizohen standartet e arritjes në përfundim të vitit mësimor Shënim: Veprimtaria kualifikuese kryhet në fillim të periudhës; gjatë periudhës realizohet kontrolli i drejtorisë sipas tematikës së caktuar dhe në fund bëhet mbledhje me mësuesit përkatës. Në dy periudhat e mësimeve të hapura bëhen teste kontrolli ngadrejtoria, për të parë % dhe cilësinë në çdo lëndë sipas Standardeve të Arritjes. Tabela e vëzhgimit
 13. 13. N Mënyrat e vëzhgimit Përgjegjësi Afatir1 Mbledhje të këshillit të mësuesve:Të mësuarit me objektiva dhe puna e bërë për realizimin e tyre në orën e mësimit Analiza e PME për semestrin e parë: Rezultatet e arritura, përvoja, vështirësitë dhe ide për përmirësime Analiza vjetore e punës: Rezultatet e arritura në vitin shkollor 2006-2007. Momentet kryesore të arritjeve në PME dhe detyrat për të ardhmen2 Monitorim i rendimentit të orës së mësimit Në fund të mësimit jepet pyetja ose ushtrimi me kërkesat e sapo a shpjeguara dhe kontrollohen përgjigjet e nxënësve(3-4 minuta)3 Informacione Si janë realizuar diskutimi dhe a vlerësimi i punëve me shkrim? Puna e diferencuar me nxënësit b cilësorë në matematikë Organizimi i punës me librin c rezultatet e arritura
 14. 14. Objektivi 3.Tabela e veprimtariveN Veprimtaritë Përgjegjësi Afatir1 Tematika e kontrollit: Sa mësuesit i nxitin nxënësit të marrin pjesë a aktive në procesin e të nxënit2 Aktivitete kualifikuese dhe trajnuese: Konspekt dhe diskutim me mësuesit se si nxiten nxënësit të marrin pjesë a aktive në procesin e të nxënit(Manual i Inspektimit fq.34 dhe fq.96) Mësime të hapura në çdo klasë sipas një grafiku për b të parë sa nxënësit nxiten për të mësuar.3 Konkurse : a Biologji, kl.VII b Kimi, kl.VIII c Gjeografi, kl.VI
 15. 15. d Vendlindje, kl.V e Histori, kl.IV Olimpiada në lëndët:4 a Matematikë me kl.7-9 b Matematikë me kl.3-4 c Fizikë me kl.6-8Tabela e vëzhgimit Klasa e VIIIA, viti shkollor 1995-1996. Poshtë, nga e majta në të djathtë, janë: Ahmet Shehu, Atnand Laze,Renato Shehu, Erald Nezha,Astrit Beluli, Besnik Hasko, Ilir Troqe, Fuat Baruti, Anest Petoshati, Erjon Jupe, Mentor Vangjeli, Valbona Trimi, Anita Sinomati, Adriana Ibrahimllari, Roza Gaba, Entela Hoxha, Rudina Sula, Oltion Mustafai, Najada Hasani, Ani Rama, Ledina Sinani, Kujtim Gërneci, Eriselda Qerimi, Saimir Çapo, Blerina Hoxha, Jonida Gjoni, Marinela Muka Në mes është zv/ drejtoresha e shkollësNr M ë n y r a t e v ë z h g i m i t Përgjegjësi Afati1 Informime për: Mbledhje me prindër dhe A Çdo mësues probleme që dalin Kryerjen e veprimtarive Çdo mësues B edukative sipas planit mujor të përkatës shkollës2 Anketa dhe pyetësorë: Me prindërit rreth punës në A Drejtoria shkollë (sipas modelit të DAR) Me nxënësit e kl.7-8-9 për B mendimin që ata kanë për Drejtoria shkollën dhe mësuesit e tyre3 Takime :
 16. 16. Me prindërit për dhënien e Çdo mësuesA rezultateve të fëmijëve të tyre kujdestar Me prindër të nxënësve qëB Drejtoria paraqesin probleme për shkollën
 17. 17. PËRSHKRIMI I HARTIMIT TË PLANITVJETOR Në hartimin e planit vjetor të punës të shkollës kanë marrë pjesë:♦ Bordi i shkollës me përfaqësues kryetarin e tij _________________♦ Këshilli i prindërve me përfaqësues _______________________♦ Qeveria e nxënësve me përfaqësuese, koordinatoren, mësuesen _________________________♦ Individë të spikatur të komunitetit, si 1) _________ 2)_____________3) _____________ 4) _____________________ Për objektivin 1, nga grupi i punës me _________, drejtor i shkollës për të cilën hartohet plani vjetor; ____________, ________________u dhanë këto mendime: Të ndihmojë bordi dhe biznesmenë nga komuniteti për pasurimin e bazës mësimore. Për ojektivin 2, nga grupi i punës me ______________, ____________,_____________, _____________, ______________u dhanë këto mendime: Të përmirësohet modeli i orës së mësimit duke realizuar përvetësimin e njohurive nga nxënësit në masën___% dhe të zvogëlohet në masën____% numri i nxënësve me nivel bazë të arritjes së standarteve në çdo lëndë.
 18. 18. Për objektivin 3, nga grupi i punës me_________, ____________ dhe _______________, u dhanë këto mendime: Të bashkëpunohet me Bashkinë, qeverinë e nxënësve dhe prindëritpër përmirësimin e mjediseve dhe për të zgjidhur përfundimisht rastet enxënësve që nuk sillen mirë dhe që frekuentojnë me hope. TË TJERA I Veprimtaritë edukative: Veprimtari letraro-artistike me 1 rastin e fillimit të vitit të ri mësimor Kros masiv me pjesëmarrjen e 2 nxënësve Konkurs i krijimtarisë më të 3 bukur letrare Veprimtari në 10.12 nga çdo 7 mësues kujdestar(dita e mirëkuptimit dhe tolerancës) Organizimi i pasditeve 8 tradicionale për Krishtlindjet dhe Vitin e Ri 2009 Koncert festi me rastin e festave 4 të Nëntorit Lojëra me top(volejboll, futboll 5 etj.) midis klasave të përafërta (cakto klasat)
 19. 19. Lojëra popullore dhe atletikë me 6 nxënësit e CF-cikli fillorBotim i albumit letrar me krijimet më të mira me temë:”Atdheu është i shtrenjtë” Pasdite me rastin e 7 Marsit, ditës së Mësuesit Ekspozita me vizatimet më të mira Festivali i këngës për fëmijë Kros masiv i pranverës me nxënësit e kl.________ Realizimi i një studimi për evidentimin e dhunës ndaj nxënësve në shkollë dhe jashtë saj. Veprimtari edukative në bazëklase, bashkë me prindërit,për të sensibilizuar ndaj parandalimit dhe eleminimit të të gjithë formave të dhunës ndaj fëmijëve.Veprimtari për ditë të shënuara: Dita ndërkombëtare përa mbrojtjen e të drejtave të 10 Maj njeriut Dita ndërkombëtare e 1 Qershorb fëmijëve 20 Nëntor Dita ndërkombëtare ec 16 Nëntor tolerancës dhe paqes Dita ndërkombëtare përd eliminimin e diskriminimit 21 Mars racial Ekskursione në vende historike dhe turistike (caktohet vëndi), me klasata Qershor e_____
 20. 20. (caktohet vëndi), me klasatb Maj e_____ (caktohet vëndi), me klasatc Maj e____ (caktohet vëndi), me klasat ed Maj ____ (caktohet vëndi), me klasat ee Maj ____
 21. 21. II Mbledhje me Bordin e shkollës për: Disiplina dhe rregulli në Kryetari i bordit a shkollë. Si duhet Nëntor Drejtori i shkollës të ndihmojnë prindërit? Rezultatet e nxënësve dhe Kryetari i bordit b Shkurt cilësia e Drejtori i shkollës mësimdhënies Projekte për efektivitet dhe Kryetari i bordit c progres që duhet Maj Drejtori i shkollës të arrihet në të ardhmen
 22. 22. III Mbledhje me prindërit: Mbledhje me1 prindërit e nxënësve Çdo mësues Çdo muaj në çdo klasë Mbledhje me prindërit e nxënësve të klasave të para Mësuesët e klasave të para Deri më2 për t’i njohur me 20.10 mënyrat se si të ndihmojnë fëmijët në mësime Analiza e rezultateve të semestrit të parë Deri më3 Drejtoria me këshillin e ___.02 prindërve të shkollë Mbledhje me prindërit e nxënësve të klasave të nënta Drejtoria , mësuesët e Deri më4 për detyrat që kanë matematikës dhe gjuhë- 20.05 për të realizuar me letërsisë sukses PL(Provimet e lirimit)

×