Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Aprendre llengües s_xxi
Aprendre llengües s_xxi
Chargement dans…3
×
1 sur 72

Areesnolingpress

2

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

La comprensió lectora i el treball de llengua en les àrees no lingüístiques. Dolors Quinquer. XV Tallers de Llengua i Literatura Catalanes

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Areesnolingpress

 1. 1. La comprensió lectora i el treball de llengua en les àrees no lingüístiques DOLORS QUINQUER VILAMITJANA XV Tallers de Llengua i Literatura Catalana, 2012
 2. 2. 1. LLEGIR: UNA COMPETÈNCIA TRANSVERSAL,COMPLEXA, QUE NECESSITA TEMPS I PRÀCTICA Dolors Quinquer Vilamitjana
 3. 3. - Aprendre a llegir (interpretar el codi) - Llegir per aprendre (utilitzar la lectura per a l’aprenentatge) - Llegir per plaer (aprendre a estimar la lectura, a fer-ne un ús lúdic) Dolors Quinquer Vilamitjana Tres àmbits en relació a la lectura:
 4. 4. Dolors Quinquer Vilamitjana La capacitat lectora es va construint i ampliant en assumir nous reptes, és un camí llarg per a una competència complexa. (I. Solé, 2012) “S’APRÈN A LLEGIR I DESPRÉS S’APLICA” També llegint textos científics, històrics, filosòfics .... TEXTOS DE DIFERENTS MATÈRIES, GRÀFICS, MAPES, ESTADÍSTIQUES, IMATGES, ... ERROR
 5. 5. Imagina’t que ets poeta. Descriu el bosc Cada àmbit de coneixement té el seu “patró lingüístic” i el seu “patró temàtic” Imagina’t que ets geògraf. Descriu el bosc Dolors Quinquer
 6. 6. El patró lingüístic i el patró temàtic s’aprenen al mateix temps. Llegir textos expositius, argumentatius, descriptius d’història a la classe de ciències socials, de ciències a la classe de ciències ... Textos relacionats amb els continguts, perquè la contextualització i la vinculació amb els temes que es treballen és molt important per a la transferència.Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 7. 7. Llegir, un procés interactiu Llegir és extreure i construir el significat de manera simultània Dades i informacions del text Coneixements del lector i les activitats que realitza El significat no esta completament ni en el text ni en el lector, és fruit de la interacció que s’estableix entre ambdós. Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 8. 8. Aspectes de la competència lectora (PISA) 1. Obtenció d’informació explícita Localitzar, seleccionar i recuperar informació explícita (dades concretes, lectura literal) Dolors Quinquer Vilamitjana
 9. 9. Aspectes de la competència lectora (PISA) 2. Comprensió global Extreure’n allò que és essencial, considerant el text en el seu conjunt. Identificar la idea principal. Establir una jerarquia entre les idees Dolors Quinquer Vilamitjana
 10. 10. Aspectes de la competència lectora (PISA) 3. Interpretació de la informació Fer inferències, deduir informacions no explícites Identificar les relacions entre les parts del text Contrastar informació, fer deduccions Identificar les evidències o proves que aporta Identificar les intencions de l’autor/a Dolors Quinquer Vilamitjana
 11. 11. Aspectes de la competència lectora (PISA) 4. Valoració crítica del contingut Avaluar-ne les aportacions a partir de criteris propis o externs Valorar les evidències o proves que aporta Valorar les intencions de l’autor/a Fer-se noves preguntes Dolors Quinquer Vilamitjana
 12. 12. Aspectes de la competència lectora (PISA) 5. Valoració crítica de la forma Valorar-ne les aportacions quant a l’estructura, l’estil, el registre, l’adequació, el vocabulari.... Dolors Quinquer Vilamitjana
 13. 13. Dolors Quinquer Vilamitjana
 14. 14. “És la capacitat del lector per comprendre, utilitzar, reflexionar i comprometre’s amb textos escrits per assolir els seus objectius, desenvolupar els seus coneixements i potencial i participar en la societat”. PISA, 2009 Dolors Quinquer Vilamitjana Llegir
 15. 15. Els sistemes educatius de països amb bons resultats en avaluacions externes (PISA, PIRLS) Programes específics de millora de la lectura a primària i a secundària des de totes les àrees del currículum Dolors Quinquer Vilamitjana tenen
 16. 16. 2. QUINA ÉS LA SITUACIÓ DEL NOSTRE ALUMNAT? Dolors Quinquer Vilamitjana
 17. 17. PISA, el referent extern Alumnat de 15 anys Dolors Quinquer Vilamitjana
 18. 18. Dolors Quinquer Vilamitjana
 19. 19. Dolors Quinquer Vilamitjana PISA (15 anys) Nivells 1 i 2: 2003: 40% 2009: 49% • Tasques de lectura senzilles en textos simples (tema familiar). • Localitzen informacions mencionades explícitament en el text. • Identifiquen el tema d’un text de contingut familiar. • Estableixen una relació simple entre una part del text i la vida quotidiana. Dolors Quinquer Vilamitjana
 20. 20. Dolors Quinquer Vilamitjana Nivell 3: 2003: 30% 2009: 30% • Tasques de lectura de dificultat moderada en textos amb més complexitat. • Localitzen informacions. • Estableixen relacions entre idees. • Poden deduir el tema i relacionar-lo amb coneixements previs i amb aspectes de la vida quotidiana. PISA Dolors Quinquer Vilamitjana
 21. 21. Dolors Quinquer Vilamitjana Nivells 4 i 5 2003: 23% 2009: 21%• Tasques difícils de lectura en textos complexos. • Poden localitzar informacions no evidents. • Interpreten i reflexionen. • Textos no familiars que exigeixen comprensió profunda (elaboració de deduccions i d’hipòtesis, entenen l'ambigüitat, les idees divergents, en fan una avaluació crítica, utilitzen coneixements especialitzats). PISA Dolors Quinquer Vilamitjana
 22. 22. Dolors Quinquer Vilamitjana En resum: Segons diversos estudis d’avaluació sobre el nivell de comprensió lectora referits a Catalunya • El 22% alumnat de primària acaba sense les competències lectores per a superar l’ESO. • El 14% de l’alumnat de 15 anys són al llindar més baix. • Només el 4% de l’alumnat de 15 anys té un nivell superior. Dolors Quinquer Vilamitjana
 23. 23. Què els passa als nostres estudiants? Dolors Quinquer VilamitjanaDolors Quinquer Vilamitjana
 24. 24. Curs 2011-2012: Estudi sobre la percepció del professorat en relació a les dificultats de l’alumnat • Localitat: Cerdanyola Primària i secundària • Nombre de centres: 9 Nombre professorat: 78 • Lectura mecànica, sense comprensió • Mancances en relació a la memòria, l’atenció… • Falta de coneixements previs • Desconeixement de la tipologia textual • Poc domini del vocabulari • Poca motivació, problemes amb l’autoimatge com a lectors • Falta d'estratègies lectores
 25. 25. Vocabulari Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 26. 26. En el context científic cada paraula té un significat que sovint és diferent al del context quotidià F = mF = m ·· aa context científiccontext quotidià (molts significats diferents) Menjo la sopa a la forMenjo la sopa a la forççaa ForForçça Bara Barççaa Els senyors feudals utilitzaven la forEls senyors feudals utilitzaven la forççaa Anar al cine mAnar al cine m’’agrada foragrada forççaa Tinc forTinc forççaa Faig forFaig forççaa Menjar dMenjar dóóna forna forççaa Polisèmia Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 27. 27. Motivació / Expectatives / Autoimatge • Relació entre motivació per llegir i èxit en la lectura. • Si el lector percep que és poc competent, es desmotiva i les seves ganes de llegir disminueixen. • Al contrari es crea un cercle positiu... • Motivació compensa l’impacte d’altres factors negatius (context familiar poc estimulant, gènere). Dolors Quinquer Vilamitjana
 28. 28. Referents culturals Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 29. 29. Referents científics Text: El so i la llum Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 30. 30. Conèixer com s’organitzen els textos segons la seva tipologia (narratiu, descriptiu, explicatiu, instructiu, argumentatiu) facilita la comprensió, permet anticipar els trets de la informació que es presenta. Tipologia textual Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 31. 31. Llavors...., llavors reforça afavoreix (Ús del subjuntiu i del condicional) (confonen causes i conseqüències…) Connectors (ajuden a establir relacions complexes) Llavors..., llavors Si....., aleshores..... pensament hipotètic pensament lineal pensament causalJa que...., perquè..... afavoreix Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 32. 32. Dolors Quinquer Vilamitjana Estratègies cognitives (saber què has de fer, control, reconducció) - inferir o buscar el significat de les paraules desconegudes - identificar la idea principal - resumir - establir relacions entre les parts del text - distingir fets d’opinions - aplicar criteris propis i externs per valorar el text - controlar el procés - identificar les dificultats - ..... Dolors Quinquer Vilamitjana
 33. 33. Estratègies metacognitives Com llegim? Què fem quan llegim? El coneixement sobre el procés permet el control i la regulació: - habilitats de planificació (com actuaré?) - habilitats de supervisió (superar problemes: seguir llegint, rellegir, consultar…) - habilitats d’avaluació (com he actuat, com he resolt les dificultats) Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 34. 34. “Cal fugir de la idea que la dificultat de la lectura és culpa de l’individu”. (I. Solé, 2012) Dolors Quinquer Vilamitjana
 35. 35. • Variables relatives a l’alumnat: gènere, domini d’estratègies cognitives i metacognitives, motivació vers la lectura, etc. • Variables socio-familiars: estudis de pares, context social... • Variables escolars: pràctiques centrades en la lectura literal, poca tradició de llegir i interpretar textos expositius des de totes les àrees, poques tasques híbrides... Factors associats al rendiment en lectura Dolors Quinquer Vilamitjana
 36. 36. lector text activitat context socio- cultural Llegir: Elements implicats Estructura Volum d’informació Lèxic Connectors Coneixements previs que requereix Habilitats: Atenció Memòria Capacitat d’anàlisi Motivacions: Motivació Autoestima Experiència Coneixements Vocabulari Coneixement tema i del mon Tipologia textual Estratègies cognitives i metacognitives Propòsit clar Útil per motivar, informar, sistematitzar Conseqüències: plaents, d’aprenentatge Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 37. 37. 3. NECESSITEM BONES PRÀCTIQUES DE LECTURA VINCULADES A L’APRENENTATGE Dolors Quinquer VilamitjanaDolors Quinquer Vilamitjana
 38. 38. Nivells d’alfabetització 1. Nivell de descodificació 2. Nivell funcional d’ús per a la vida quotidiana 3. Nivell instrumental per obtenir informació 4. Nivell de lectura crítica, avaluar, qüestionar i reforçar idees, transformar el propi Dolors Quinquer Vilamitjana WELLS, 1987 Dolors Quinquer Vilamitjana
 39. 39. Algunes idees 1. Lectures contextualitzades, relacionades amb els continguts. 2. La lectura com una activitat d’aula. 3. Textos adequats. 4. Objectius explicitats i compartits. 5. El procediment lector al punt de mira. 6. Ús de diversos suports o bastides d’ajut a la comprensió. 7. Tasques híbrides: parlar, llegir, escriure. Rellegir. 8. Potenciar la interacció i cooperació. 9. Lectura inferencial i crítica. 10. Incorporar la metareflexió lectora. Dolors Quinquer VilamitjanaDolors Quinquer Vilamitjana
 40. 40. El text: llegibilitat • Títol, subtítols • Altres informacions, autor, procedència, data. • Organització general del text • Frases curtes • Lèxic bàsic • Repeticions • Connectors • Estructures que afavoreixen l’anticipació • Variació tipogràfica (negreta, cursiva..) • Il·lustracions “Llegir és conduir la vista pels enfilalls de lletres i copsar-ne el sentit. Si la carretera és bona i està ben senyalitzada, com una autopista, llegim amb rapidesa i entenem el significat sense problemes. Però si es tracta d’un camí de carro, d’un asfalt deteriorat o d’una via sense senyals de trànsit ni marques a terra, la lectura esdevé difícil” . D. Cassany (1995 Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 41. 41. Els objectius de la lectura • Per buscar informació precisa, dades…. • Per seguir unes instruccions • Per obtenir informació de caràcter general • Per respondre preguntes • Per contrastar opinions • Per solucionar problemes • Per comunicar un text a un auditori • Per plaer • ..... Els lectors que es representen els objectius aconsegueixen una millor comprensió…. Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 42. 42. Què pensem sobre com hem de fer llegir • Acord: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 • Desacord: 3, 6, 7, 11, 14 Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 43. 43. • S’implica personalment i emocional, troba sentit a la lectura. • Reconeix el propòsit de la tasca. • Utilitza el coneixement previ per donar sentit al text. • S’imagina el contingut, elabora hipòtesis. • Aplica estratègies per resoldre les dificultats. • Dirigeix i controla la seva comprensió durant el procés. • Reconeix paraules, comprèn i assimila el nou vocabulari. • Adopta mesures per corregir errors. • Identifica allò que és important, estableix una jerarquia d'idees. • Contínuament fa inferències. • Es fa preguntes sobre el que llegeix. • Recapitula contínuament. • Busca explicacions alternatives deixa de banda falses hipòtesis. • Es posiciona críticament, identifica les intencions de l’autor. • Identifica les característiques lingüístiques. LECTOR COMPETENT Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 44. 44. Activitat lectora • Abans – Activació de la informació que ja té el lector. • Durant – Verificació de les prediccions. – Regulació, modificació de las hipòtesis. • Després – Reorganització i integració de la informació. – Valoració crítica Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 45. 45. Base d’orientació Llegir un text Abans Mentre Després Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 46. 46. Activitats prèvies • Presentar l'objectiu de la lectura. • Activar els coneixements relacionats amb el text. • Contextualitzar el text. • Comentar els conceptes fonamentals per a la comprensió i que no es poden deduir del text. • Mirar els subtítols, imatges, estructura ... i fer prediccions o hipòtesis sobre les característiques del text. • ......... Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 47. 47. Mentre es va llegint • Comprovar que es va entenent el text. • Deduir el vocabulari desconegut. • Reconèixer la idea principal de cada paràgraf – Subratllant les paraules clau. – Frase resum. • Extreure’n allò que és essencial, considerant el text en el seu conjunt. Resumir. • Identificar informació explícita. • Fer inferències per deduir informacions no explícites. • Representació gràfica de las idees principals (esquema) • Ajuda a parlar del text. • Atenció als connectors. • Autoregulació del procés. Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 48. 48. Treball posterior a la lectura • ¿Què aporta la lectura al tema que estem treballant? Quin interès té? • ¿Quines noves preguntes es plantegen? • Explicació de conceptes, de frases ... • Aplicació: tasques especifiques segons l’activitat. – ¿Com resoldries ara el problema...? – ¿Quins arguments aporta la lectura a la necessitat de...? Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 49. 49. Com llegim? ¿Què fem quan llegim? Metareflexió • Per què us he fet llegir aquest text? • Què feu quan se us demana que llegiu un text? • Com heu resolt les dificultats? • Què feu quan no enteneu una paraula? • Quines preguntes us han semblat més difícils? Per què? Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 50. 50. Escola Collserola Dolors Quinquer Vilamitjana Escola Collserola Escola Collserola, Cerdanyola, 2010 4t. Primària
 51. 51. Escola Collserola Dolors Quinquer Vilamitjana
 52. 52. Escola Collserola Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 53. 53. Escola Collserola Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 54. 54. Escola CollserolaDolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 55. 55. Escola CollserolaDolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 56. 56. Què fer amb les paraules desconegudes? Dolors Quinquer Vilamitjana
 57. 57. Lectura literal: Què diu el text? Lectura inferencial Quines coses no diu el text, però em cal saber per entendre’l? Lectura crítica/ avaluativa Quines són les idees importants? Quines són les aportacions? Quina és la intenció de l’autor? Quina fiabilitat? Quines proves aporta? Lectura creativa Per a què em serveix aquest text? Aquestes idees poden ser útils per interpretar altres fenòmens Afavorir diferents nivells de lectura Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 58. 58. Criteris per analitzar activitats de lectura i aprenentatge 1. Textos relacionats amb els continguts 2. Lectura, una activitat d’aula 3. Textos adequats 4. Objectius explicitats/compartits 5. El procediment lector en el punt de mira 6. Bastides per ajudar la comprensió 7. Tasques híbrides: parlar, llegir escriure 8. Interacció i cooperació 9. Lectura inferencial i crítica per comprendre a nivells profunds 10. Metareflexió lectora Dolors Quinquer Vilamitjana
 59. 59. Exemple 1. Activitat de lectura i aprenentatge Dolors Quinquer Vilamitjana
 60. 60. Dolors Quinquer Vilamitjana
 61. 61. Exemple 2. Una activitat híbrida LLEGIR: Dolors Quinquer Vilamitjana
 62. 62. Exemple 2. Una activitat híbrida ESCRIURE: Dolors Quinquer Vilamitjana
 63. 63. LECTURA CRÍTICA Dolors Quinquer • Llegir les línies (comprensió literal del text) • Llegir entre línies (allò que es dedueix, les inferències) • Llegir darrere les línies (la intenció, el punt de vista de l’autor, la ideologia …) D. Cassany, 2006 LLEGIR CRÍTICAMENT ÉS LLEGIR EN ELS TRES PLANS Dolors Quinquer Vilamitjana
 64. 64. El lector crític • Identifica els interessos que mouen a l’autor. • Identifica l’actitud, punt de vista de l’autor respecte al que diu. • Reconèixer el gènere discursiu. • Associa les paraules amb l’imaginari i la cultura pròpia de cada comunitat. • Distingeix la varietat de veus convocades o silenciades. • Valora la solidesa, la fiabilitat, la validesa dels arguments. • Detecta incoherències, imprecisions, errors, contradiccions. Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 65. 65. Lectura crítica C - Consigna o afirmació que exposa el text R - Rol del que fa l’afirmació . Qui és que té algun interès? I - Idees o creences que hi ha darrere l’afirmació T - Test, quin test o experiment es podria fer per comprovar-ho? I - Informació, Quines evidencies, proves, experiments que aporta la notícia per fer aquesta afirmació. C - Conclusions: Les idees o les creences que hi ha darrere d’aquesta afirmació estan d’acord amb el coneixement científic actual o que coneixeu? Per què? Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 66. 66. Lectura cooperativa Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana • La lectura cooperativa és una alternativa metodològicament interessant. Facilita la comprensió d’un text, en focalitzar en un primer moment l’atenció de l’alumne en un sol aspecte. • També el diàleg sobre el text amb els companys en facilita la comprensió global del text. • Compagina fases de treball individual i col·lectiu, grups d’experts....
 67. 67. Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana Llegir en equip cooperatiu Exemple 3. Una lectura cooperativa
 68. 68. 2. Busca la idea principal 3. Busca les respostes que dóna el text 4. Proposa noves preguntes 1. Planteja les preguntes a les quals dóna resposta el text Lectura cooperativa (Koch, Adina) Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 69. 69. 1. Cada equip analitza els objectius a assolir. Es reparteixen les tasques (o les adjudica el professor/a) 2. Cadascú llegeix el text des d’una de les perspectives proposades 3. Cada equip posa en comú les aportacions individuals: contrast i valoració del contingut. 4.Posada en comú (entre tots els equips cooperatius) 5.Treball final individual PROCÉS: Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 70. 70. Resum: Competències lectores • Comprensió dels objectius de la lectura • Activació dels coneixements previs • Formulació d’hipòtesis sobre el contingut del text • Fer inferències per a comprendre allò que solament es suggereix • Distinció entre allò essencial i secundari • Construcció del significat del text. • Avaluació i control de la comprensió Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana
 71. 71. “ No hii ha cap raó perquè cap infant no aprengui a llegir amb els recursos necessaris (materials i emocionals)”. (I. Solé, 2012) Dolors Quinquer Vilamitjana
 72. 72. Llegir en parella Llegir en grup Llegir a totes les àrees Llegir més Llegir críticament Dolors QuinquerDolors Quinquer Vilamitjana

×