Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Ésser humà
Ésser humà
Chargement dans…3
×
1 sur 7

Solucionari

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Solucionari

  1. 1. OBJECTIUS DE LA SESSIÓ • Compartir coneixements sobre la comprensió lectora, estratègies i els hàbits del bon lector. • Avaluar bones pràctiques i modificar-les, si cal, per assegurar un enfocament clar en l’aprenentatge. • Desenvolupar un llenguatge comú. • Donar suport als centres a partir d’aquest llenguatge i missatges comuns. ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT: PROTOCOL Pasos del protocol: • Dinamitzador (D) guia l’activitat. • Voluntari regula l’estona que es dedica a cada pas. • Els membres del grup es presenten. • ‘D’ explica la plantilla i l’activitat (diapositives 17-21) que es farà en parelles (3-5 minuts). • Lectura silenciosa de la bona pràctica (8-10 minuts). • Treball en parelles (10 minuts). • Cada parella comparteix els seu objectiu d’aprenentatge, avaluació i activitat/estratègia (3 minuts per parella). • ‘D’ identifica el membre que escriurà en el bloc un resum de 3-4 ratlles sobre el consens que ha arribat el grup. • El grup es prepara per participar en la Discussió General.
  2. 2. EXEMPLE C: ‘L’EVOLUCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ’ La Comprensió Lectora a l’àrea de Socials Aquesta pràctica és rica amb continguts i estratègies o tècniques que ajudaran en la comprensió del text i també en l’adquisició de coneixements. L’activitat inclou objectis didàctics –o d’aprenentatge per l’àrea de llengua I per l’àrea de socials.
  3. 3. EXEMPLE C: L’EVOLUCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ SOLUCIONARI A L'ACTIVITAT EN GRUP PRIMER PAS: RESULTATS DE L’APRENENTATGE De quina manera explicarem als alumnes els objectius didàctics? Com podem reescriure’ls amb un llenguatge que sigui entenedor als alumnes? Exemples de com podríem compartir els objectius d’aprenentatge amb els alumnes. Objectius generals: Objectiu de l’àrea: En aquesta unitat coneixerem com era la vida dels primers éssers humans. Quan acabem de compartir la lectura, haurem de saber: - Explicar què vol dir el títol L’evolució de l’ésser humà. - Què volen dir les paraules en negreta de la lectura. - Explicar els aspectes més importants de dues etapes de la vida de l’home: Els primers habitants de la Terra i Els primers poblats. - Comparar les dues etapes per veure els canvis més importants. Objectiu de llengua: Aprendrem una manera de llegir per comprendre un text i ser capaços d’explicar als altres el que hem après". Per comprendre bé un text aprendrem a: - Utilitzar la conversa amb els companys i companyes per compartir les idees, per discutir, per demanar aclariments... - Llegir un paràgraf i preguntar-nos de què parla (tema). - Recollir en una frase el més important d’aquell paràgraf (idea principal). - Triar les paraules importants del paràgraf, per fer la frase resum. - Buscar les paraules que no ens deixen entendre el text. - Trobar el significat de les paraules de diferents maneres (pel context, al diccionari, per la forma de les paraules...). - Utilitzar un quadre (organitzador gràfic) per recollir la informació més important. - Fer una exposició oral utilitzant el quadre. - Utilitzar paraules i expressions per comparar informació. - Valorar l’exposició oral dels companys.
  4. 4. SEGON PAS: EVIDÈNCIA A PARTIR DE L’AVALUACIÓ Triem un dels objectius (exemplifiquem tres marcats en colors) 1) Quina evidència demostrarà que han assolit aquest objectiu a partir de l’avaluació? 2) On trobem aquesta avaluació a l’activitat? 3) És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la Objectiu triat: llegir un paràgraf i preguntar-nos de què parla (tema). 1) Quina evidència demostra que s’ha assolit l’objectiu? Els alumnes han de poder formular una pregunta la resposta de la qual és el contingut de tot el paràgraf. 2) On trobem aquesta avaluació? Això es pot comprovar a l’aturada 8, 9, 10 i 12. Són moments de l’activitat en què els alumnes ja poden tenir certa autonomia, després d’haver rebut modelatge i fet una pràctica compartida. 3) És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la? Es podria demanar que els alumnes abans de posar en comú la seva proposta/pregunta l’escrivissin. D’aquesta manera el docent tindria evidències del grau d’assoliment de cada alumne. Objectiu triat: utilitzar un quadre (organitzador gràfic) per recollir la informació més important. 1) Quina evidència demostra que s’ha assolit l’objectiu? En aquesta activitat no es pretén que els alumnes elaborin sols un quadre per recollir la informació, ni tampoc que dissenyin la forma d’aquest quadre. El que pretenem és que en finalitzar l’activitat, aquest quadre esdevingui un model possible d’utilització per comparar textos. L’objectiu l’assoliran si: - saben fer aportacions per incloure informació al quadre, - saben fer una lectura del quadre, - saben utilitzar el quadre per recordar aspectes que s’han recollit abans, - saben consultar el quadre per fer comparacions. 2) On trobem aquesta avaluació de l’activitat? - Durant tota l’activitat quan es demana: com recollim això al quadre?, com ho escrivim? També la informació recollida els serveix per elaborar les noves aportacions. - La lectura del quadre es recull a les activitats de després de llegir. En concret quan es demana la lectura en paral·lel i la lectura en vertical. - Comprovar si el quadre els serveix de guió per elaborar el text expositiu oral. 3) És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la? És entenedora. En activitats posteriors, sí que caldria comprovar l'ús d’aquesta eina en noves aplicacions.
  5. 5. Objectiu triat: utilitzar paraules i expressions per comparar informació. 1) Quina evidència demostra que s’ha assolit l’objectiu? 2) On trobem aquesta avaluació de l’activitat? Observar si en l’exposició oral els alumnes utilitzen els exponents que es donen en els quadres d’ajuda per fer la lectura en paral·lel. Això tant ho pot fer el mestre com els propis alumnes. 3) És entenedora per als alumnes o ens cal reorientar-la? Es entenedora i no cal reorientar-la perquè han fet el modelatge, i disposen d’una pauta d’avaluació.
  6. 6. TERCER PAS: ESTRATÈGIES I ACTIVITATS. 1) Quina podem portar a terme per assolir l’objectiu que ens hem marcat? 2) Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què? Objectiu triat: llegir un paràgraf i preguntar-nos de què parla (tema). 1) Quina podem portar a terme per assolir l’objectiu? L'activitat no cal canviar-la, es podria, però: - Explicar-la molt bé i informar els alumnes de les ajudes que rebran. - Deixar clar el que esperem d’ells i quin serà el producte final. - Fer explícita l’estratègia que estem ensenyant: fer preguntes que tinguin com a resposta la informació de tot el paràgraf. - Fer una reflexió final d’aquesta estratègia per: - saber per què ens ha servit, - saber en quines altres situacions la podem utilitzar, - deixar constància d’aquesta estratègia a nivell individual i/o col·lectiu. 2) Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què? No. L'activitat ja incloïa modelatge, pràctica i ajudes per realitzar-la. Objectiu triat: utilitzar un quadre (organitzador gràfic) per recollir la informació més important. 1) Quina activitat podem portar a terme per assolir l’objectiu? No cal fer-ne cap d’específica perquè el quadre es presenta i es va construint al llarg de tota l’activitat. El quadre és un referent per al grup classe perquè es recull en un gran mural, però també cada alumne l’escriu individualment per tenir-lo com a eina en altres situacions d’aprenentatge. Potser no queda recollit a la proposta didàctica però la mestra ho va fer. 2) Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què? Sí. Caldria fer explícit la utilitat del quadre per fer comparacions en altres situacions. Objectiu triat: utilitzar paraules i expressions per comparar informació. 1) Quina activitat podem portar a terme per assolir l’objectiu? - Presentar les ajudes per fer l’exposició oral on es detallen els exponents que poden utilitzar. - Recordar altres paraules i exponents que sabem i que hem après anteriorment per fer comparacions. 2) Ens cal reorientar l’activitat o un remodelatge de l’estratègia? Per què? Es podria incorporar: - Fer un modelatge per part de la mestra de com utilitzar les ajudes. - Recollir els quadres amb els exponents per fer comparacions com a eines d’aprenentatge.

×