Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Pdsalavert
Pdsalavert
Chargement dans…3
×
1 sur 8

Ésser humà

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Ésser humà

  1. 1. Activitat: L’EVOLUCIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ LA COMPRENSIÓ LECTORA A L’ÀREA DE SOCIALS Fitxa de l'activitat Centre: Escola Els Pins Localitat: Cornellà Curs: 4t de Primària Mestra: Isabel Herrero 1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT Aquesta activitat té com a objectiu facilitar la comprensió d’un text de l’àrea de socials perquè els alumnes comparteixin el significat dels continguts i els sigui més fàcil el processament de la informació. D’aquesta manera, l’aprenentatge dels continguts es fa d’una manera estructurada i significativa. El model instructiu que es presenta és una pràctica guiada. L’ensenyant proporciona als alumnes un doble suport: fer evident la superestructura del text i guiar el procés lector, fent incidència en el treball de la microestructura i la macroestructura. 2. PREPARACIÓ DE L’ACTIVITAT - Anàlisi de les dificultats del text pel que fa a la microestructura. - Elaboració de la superestructura. - Anàlisi de les dificultats de la macroestructura. - Determinació de la intervenció de l’ensenyant: (abans de llegir, durant la lectura i després de la lectura). 3. MATERIAL DE SUPORT Llibre de text. Quadre de doble entrada amb paper d’embalar. Fitxa de suport. SIAL - SERVEI D'IMMERSIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTICS 1
  2. 2. 4. OBJECTIUS DIDÀCTICS: Àrea de llengua: Comprensió lectora (processament de la informació): • Compartir el procés lector: • Abans de llegir • Durant la lectura • Després de llegir • Treballar la microestructura del text, tant el lèxic específic de l’àrea com el llenguatge acadèmic que correspon a un text expositiu. • Treballar la macroestructura: identificar els temes dels diversos paràgrafs i resumir el contingut rellevant. • Compartir la superestructura del text: text expositiu amb estructura comparativa. Exposició dels continguts apresos • Utilitzar el llenguatge formal per comunicar els continguts apresos. • Utilitzar l’esquema dels continguts per estructurar el discurs Àrea de socials: • Entendre què vol dir evolució de l’ésser humà • Saber el significat de les paraules que surten escrites en negreta en la lectura: caça, pesca, recol·lecció, nòmades, coves, pintures rupestres, agricultura, ramaderia, sedentaris, poblats, megalític. • Diferenciar les formes de vida de les persones en les dues èpoques: els primers habitats i els primers poblats. • Identificar els elements més rellevants i significatius de cada època. SIAL - SERVEI D'IMMERSIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTICS 2
  3. 3. 5. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Abans de llegir: • Activar els interessos, les relacions, assegurar els coneixements previs necessaris per construir el significat nou que aporta el text. • Fer veure que hi ha un títol “L’evolució de l’ésser humà”, i dos subtítols “Els primers habitants de la terra” i “Els primers poblats”. • Preguntar què entenen per evolució. Idea de transformació, canvi, continuïtat en el temps. • En la primera pàgina tenim un text i un dibuix. Per què hi ha un dibuix? Què representa? Què destaca? • En la segona pàgina hi ha una fotografia. Per què? Quina diferència hi ha amb el dibuix de la pàgina anterior? Què és? Què hi diu al peu del dibuix? • Diferència entre dibuix i fotografia. • Preguntes clau per apuntar a la pissarra: ⇒ Què vol dir evolució? ⇒ Quines formes de vida tenien les persones en cada època ⇒ Quins elements van ser els més rellevants i significatius de cada època? Durant la lectura: • Es fa una primera lectura en silenci de tot el text i els alumnes subratllen les paraules que no entenen. • Es posen en comú les paraules que els alumnes no han entès i s’anoten a la pissarra per veure, si en una segona lectura, se’n pot deduir el significat. • Es presenta l’esquema que se seguirà durant la 2a lectura del text (aquest cop fragmentada) • Després de llegir cada bloc es va omplint el quadre. Columna primera: De què parlem: Concepte. A continuació omplir la columna corresponent a l’època. Aturada 1: Vocabulari: caça, pesca, recol·lecció Comprensió:els primers grups socials. La prehistòria. Concepte: com obtenien els aliments? Elements a destacar (resum): mitjançant la caça, la pesca i la recol·lecció s’alimentaven de productes recollits de la natura. SIAL - SERVEI D'IMMERSIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTICS 3
  4. 4. Aturada 2: Vocabulari: nòmades Comprensió: per què es traslladaven? Per obtenir aliments. Concepte: com vivien? Elements a destacar (resum): eren nòmades, es traslladaven d’un lloc a l’altre. Aturada 3: Vocabulari: eines. Concepte: quines eines o estris utilitzaven? Elements a destacar (resum): les eines eren de pedra, fusta i d’ossos. Aturada 4: Vocabulari: coves. Concepte: on vivien? Elements a destacar (resum): vivien en coves naturals. Aturada 5: Vocabulari: Concepte: com es vestien? Elements a destacar (resum): es vestien amb pells. Aturada 6: Vocabulari: pintures rupestres Concepte: quines restes es conserven? Elements a destacar (resum): pintures rupestres, escenes de caça... Aturada 7: Vocabulari: Concepte: quin és el principal descobriment? Elements a destacar (resum): el foc. Aturada 8: Vocabulari: agricultura i ramaderia Concepte: com obtenien els aliments? Elements a destacar (resum): mitjançant l’agricultura i la ramaderia aconseguien els aliments. SIAL - SERVEI D'IMMERSIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTICS 4
  5. 5. Aturada 9: Vocabulari: nòmades, sedentaris Concepte: com vivien? Elements a destacar (resum): eren sedentaris, vivien al mateix lloc. Aturada 10: Vocabulari: poblats Concepte: on vivien? Elements a destacar (resum): vivien en cabanes en poblats. Aturada 11: Vocabulari: monuments funeraris o megalítics Comprensió: per què en l’anterior etapa han posat un dibuix i ara una foto? El dibuix és una representació. La foto és una font arqueològica. Concepte: quines restes es conserven? Elements a destacar (resum): monuments funeraris i megalítics: per enterrar als morts. Aturada 12: Vocabulari: teixits, objectes de ceràmica Concepte: com es vestien?. Quines eines o estris utilitzaven? Elements a destacar (resum): es feien els vestits amb teixits, enien objectes de ceràmica. SIAL - SERVEI D'IMMERSIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTICS 5
  6. 6. Després de llegir • COMPRENSIÓ: Com, amb quines paraules podríem canviar la paraula EVOLUCIÓ? Quins són els canvis més importants en cada període? el foc, l’agricultura i la ramaderia. • COMUNICAR TOT ALLÒ QUE S’HA APRÈS: Treball en llengua oral Lectura en paral·lel: En primer lloc la forma d’obtenir els aliments en el primer període ....... ........ en canvi en el segon .............. En segon lloc la forma de com vivien en el primer període ....... ........ en canvi en el segon .............. En tercer lloc les eines o estris que utilitzaven en el primer període ....... ........ en canvi en el segon .............. .... Lectura en vertical: En el període del primers habitants de la terra si parlem de l’alimentació....... Si parlem de com vivien .......... Si parlem de quines eines o estris utilitzàvem .... Amb el quadre davant ple: On trobem...? (Un tema concret) De quins temes diferents parla la lectura?... Què vol dir nòmades? Què vol dir sedentaris? Per què vivien en coves o en cabanes? Per què tenien la ceràmica? Per què feien teixits? Treball escrit. En grups de tres persones fer un text expositiu de cada època. Avaluació. Fer l’autoavaluació. Quadre número 2. SIAL - SERVEI D'IMMERSIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTICS 6
  7. 7. 7. MATERIAL DE SUPORT Esquema: Quadre per avaluar: ELS PRIMERS HABITANTS DE ELS PRIMERS POBLATS LA TERRA Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Grup 7 Grup 8 1. Com obtenien els aliments? 2. Com vivien? 3. Quines eines o estris utilitzaven? 4. On vivien? 5. Com es vestien? 6. Quins restes es conserven? 7. Quin és el principal descobriment? Si en l’exposició s’ha parlat de cada apartat: * . Si el que diu és complet: * Amb aquestes dades, quin és el millor text i el més complet? Per què? SIAL - SERVEI D'IMMERSIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTICS 7
  8. 8. Superestructura i macroestructura: ELS PRIMERS HABITANTS DE ELS PRIMERS POBLATS LA TERRA 1/ Mitjançant la caça, la pesca i 1. Com obtenien els la recol·lecció. S’alimentaven 8/ Mitjançant l’agricultura i la aliments? amb productes recollits de la ramaderia. natura. 2/ Eren nòmades. Es 9/ Eren sedentaris. Vivien al 2. Com vivien? traslladaven d’un lloc a l’altre. mateix lloc. 3. Quines eines o 3/ Les eines de pedra, fusta i 12/ Tenien objectes de ceràmica. estris utilitzaven? d’ossos. 10/ Vivien en cabanes, en 4. On vivien? 4/ Vivien en coves naturals poblats. 12/ Es feien els vestits amb 5. Com es vestien? 5/ Es vestien amb pells teixits. 11/ Monuments funeraris i 6. Quins restes es 6/ Pintures rupestres: escenes megalítics: per enterrar els conserven? d’animals de caça morts 7. Quin és el principal 7/ El foc descobriment? SIAL - SERVEI D'IMMERSIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTICS 8

×