Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

TetikAsa iDin Antsipirihany

720 vues

Publié le

FANADIHADIANA SY DRAFITR'ASA ANDRANA manoloana ny zava-misy @ankapobeny.
EXAMPLE DRAFT, essai de modélisation par rapport à l'environnement externe constaté.
Private bootstrapping aim to collective interests & economy. Initiative privée pour l'intérêt collectif & économique.
Fifanakalozan-kevitra Firehana fampandrosoana maharitra sy tsimialonjafy amin'ny lafiny rehetra ho an'ny rehetra ary raha mitsinjo ny taranaka!
Mnkasitraka@fifanohanana sy ny mba hibanjinana vina iombonana maharitra...ho an'ny taranaka...ho an'ny rehetra.

Publié dans : Direction et management
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

TetikAsa iDin Antsipirihany

 1. 1. Tetik ‘ Asa 1 www.etomadagasikara.meximas.com 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 2. 2. F a m a r i t a n a 1 VINA @ iDiN – Vision Rafitra manampy ny fanoitra efa misy ho an’ny fampivoarana ny fampandrosoana maharitra sy ny lanja maharitry ny fahaiza- manao eto an-toerana . FINIAVANA iDiN – Initiative Mampitambatra sy Mampiaraka ny rehetra ho mpandray anjara @ fikarohana, ny fanatsarana hatrany ny famoronana sy ny vokatra ahafahana manatevina ny traikefa, @ alalan’ny fifanakalozan-kevitra sy ny tolotra aroson’ ELM-iDiN. Mandray andraikitra @ fiatrehana ny fifaninanana @alalan’ny tombony ananan’i Madagasikara – manintona ny firenena maro sy miezaka mba hahaleo-tena, mandanjalanja ny fiankinan-doha ara-bola sy ny trosa avy any ivelany mety misakana ny fampandrosoana ho avy raha mitsinjo ny taranaka. Fanamby iombonana, « …ny ananana no ahiratra ho be. » 2 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 3. 3. 3 FINIAVANA iDiN – Initiative Fahaizana mampivelatra zava-baovao na efa misy dia taratra sy antoka iankinan’ny fivoaran’ny hari-karena, indrindra mihitsy izay mahakasika rehetra ny filana fototra toy ny fahasalamana na ny fanjarian-tsakafo. Rehefa miezaka velarina hatrany ny hevi-baovao dia miezaka @ haitao avo lenta kokoa hatrany, izay mila dingana sy rafitra maro voarindra tsara. Izany hoe mivondrona ny tolotra sy ny tinady @ fahaiza-manao ary raha faritana @fotoana sy @toerana iray indray izany dia ankehitriny « Eto Madagasikara ». « 4ème plus grande île du monde, Carrefour de l’Océan Indien-Afrique-Asie » Hasongadinina mazava ho azy mialoha @ izany ny : 1. Lanjan’ny maha olona sy ny tontolo iainana « …ny olona tsirairay no angovon’ny fampandrosoana»  Mpiantsehatra @ambaratonga rehetra  Fisitrahana ny filan’ny mponina hifanentanana  Fikambanana maro ahitana mpikaroka @taranja samihafa 2. Firafitra « …ny fifamenoan’ny fahasamihafana no halebehazan-karena »  Miantoka firaketana sy fifaneraserana  Mitily haren-tsaina ho an’ny toe-karena  Manentana isam-baravarana, mifampita fahalalana F a m a r i t a n a 1 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 4. 4. F a m a r i t a n a 1Hatrehan’ ny iDiN- Ambition  Ivo fitrandraham-pahalalana  Tolotra ho mpikambana @ fitantanana ny fikarohana  Tolotra ifampitarihana @famokarana  Tolotra mialoha manakaiky ny faritra sy ny fivondronana ary ny fokontany amin’ny alalan’ny fifampizarana tetikasa maro.  Hafainganan’ny fifankalalan’ny mpiantsehatra  Tambazotra fifaneraseran’ny te ho mpiara miasa eto an- toerana sy/na ny iraisam-pirenena - maniry handraharaha eto ary ny voakasika rehetra @ ny fifanarahana - aseho am-pahibe- maso fa mangarahara sy mazava amin’ny lafiny rehetra sy ny fampiasana voambolana. Misoroka ny fanambakana sy ny fanararaotana ny tsy fahampahafantarana. Ohatra @izany : Ny fifanarahana farafahakeliny 50/50-public en faveur/privé @fitrandrahana harena voajanahary-harena iombonana. Soatoavina mitandro ny fahatsorana sy ny fifanakalozana izany sady mahay miatrika manoloana ny tsindrin’ny Fanatontoloana voatery na voadondona hifaninana. Dualité : Concurrence « sauvage », loi de la fortune #contre# loi du partage, Egalité Approche participative et transparence, garanties du bon climat d’investissement Démarche entrepreneuriale de l’innovation, sur dimension sociale & sociétale 4 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 5. 5. F a m a r i t a n a 1Tsirin-kevitra t@ iDiN– Raison Tolotra ho an’ny sokajin’orinasa samihafa mpamokatra sy olona tsirairay manana hevitra vokarina sy fahaiza-manao : ₪ Fanandratana sy fanaparitahan-kevitra famoronana ₪ Fampivondronana rafitra mpanohana sy mpiara miombon’antoka Tanjona iombonana : Manodidina ny 500.000 ny isan’ny orinasa miorina ara-dalàna afaka 23 taona, afaka miteraka asa 17.000.000 na 33% ny mponina feno 18 taona miakatra amin’izany vinaina an’asa raikitra avokoa. Mamokatra harikarena mihoatry ny Ariary 850.000.000.000.000 isan-taona, amin’ny sadam-bola 1$=Ar 1.000 mihatsara raha ampitahaina. Ankehitriny : +300.000 miezaka; tanjona iombonana manjavozavo; tahan’isan’ny mpanam-bola/mahantra; (PIB) Ar 24.000 lavitr’isa isan- taona; 1€=Ar +3.000; (système monétaire de division sociale+course à la fortune vers l’ excès & clanisme +dépendance en dette étrangère+inflation cumulative=« Loi du plus fort») Tetikasa++ 3.0 : ++, famantarana ihany enti-milaza Tetikasa novolavolaina hampivondrona tetikasa maro hafa 3.0, famantarana ihany eo amin’ny tranokala fa tetikasa mikatsaka fampitana lanja. 5 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 6. 6. F a m a r i t a n a 1₪ Fanandratana sy fanaparitahan-kevitra famoronana Tranokala ny iDiN , manana ny traikefa feno afaka 5 taona, Fampirantiana ao @ tranokala sy fanaparitahana ireo tolotra sy tinady @famoronana zava-baovao sy ny fahaiza-manao. Misy masoivoho mpitantana–E.L.M.Agency : administrateur, personnel (Statut juridique projeté-idéal : E.P.I.C. ; ou , Sarlu vers SA+association d’obligation sociale) Rantsana : consultant, enquêteur, volontaire, freelance, apprentis Fanomezan-tsokajy ny andraikitra ho an’ny mpikambana Fitsidihana zava-misy na orinasa ataon’ny mpikambana : Lanjan’ny fahitana tolotra sy tinady eo @ zava-baovao Fampahafantarana tolotra mifanaraka @ny mety ilaina ny famoronana vaovao. Ivontoeran’isam-paritra. Solontena araky ny fitsinjarana isam- paritra eto : Antsiranana ; Toliara ; Mahajanga ; Toamasina ; Fianarantsoa ; Antananarivo. Innovation = Savoir-faire faire E.P.I.C. : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial Sarlu: Société à Responsabilité limitée unipersonnelle / SA : Société Anonyme 6 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 7. 7. F a m a r i t a n a 1 TANJONA amin’izany – Objectifs intermédiaires Fandrafetana atrik'asa fifandanjana isaky ny sehatra ara-toe- karena Mamporisika eto an-toerana @kolontsaina mpikaroka, mpamokatra sy mpandraharaha miaraka Fampihaonana ny orinasa vaventy mpamokatra sy ivontoerana sampam-pikarohana Fitarafana ny fifandraisan’ny ny mponina sy ny tontolon’ ny fikarohana, ahafahan’izay tolotra sy tinady hifanojo tsara Indrindra ihany koa ny avy @ireo anjerimanontolo sy fikambanana miankina na mahaleo-tena sy ny orinasa :  Fanentanana sy famporisihana ny mpamokatra haneho ny filàna ara-pivoaran’ny fampitaovana,  Fanentanana sy famporisihana ny mpikaroka hitodika @ny manana hevitra famoronana sy ny orinasa,  Fanazarana @ tetikasa feno fiaraha-miasa Innovation- Valorisation - Production –Consommation--Innovation 7 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 8. 8. F a m a r i t a n a 1 ₪ Fampivondronana rafitra mpanohana sy mpiara miombon’antoka Synergie et Intercoopération : public-privé Raha mitady : Mpanohana na mpiantoka; Fanohanana tetikasa; Solon-tenan’orinasa na mpamongady ny vokatra malagasy ; Fanampim-pahalalana mikasika ny fepetra sy ireo dingana fampandehanan-draharaha Tableau de Bord et Banque de données Manome vatsy vonona @ fanangonam-baovao mahakasika ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena : manana tolotra, afaka manao tolo-tanana, fandokafana tombony @ na haitao sy ny fivoarana vao hita; Loharanom-baovao mahakasika ny toe-karena sy ny haitao avo lenta eto an-toerana sy any ivelany. 8 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 9. 9. F a m a r i t a n a 1 TANJONA amin’izany – Objectifs intermédiaires Hampisongadina ny orinasa : raha vahiny +20 taona teto na ny faharetan’ny famokarany eto +20 taona sy ny vokatra vita malagasy indrindra eo @ sehatra iraisam-pirenena Fivelaran’ny fifanohanana : fahafahana @ny famokarana sy ny fahaiza-manao ary ny singa mampiavaka. Ahafahan’ny orinasa sy ny mihevitra ny hanangana : Mahafantatra ny mpiantsehatra avy @ tranokala iDiN, afaka manitatra ny mampiray ny fiaraha-miasan’ny Malagasy na aiza na aiza na iza na iza ; Mitombo ny fifankahafantarana ara-barotra ; Manome lanja ny fahaiza-manao, ny fahafaha-manao ary ny traikefa. Manamaivana ny dingana fikarakarana fampandehanan- draharaha ho an’ny mpandray anjara rehetra. 9 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 10. 10. « … m a x i m u m d ’ e x p é r i e n c e s e n u n m i n i m u m d e t e m p s , P o s i t i f , R e l a t i f , P o l y v a l e n c e . » F a m a r i t a n a 1 TANJONA amin’izany – Objectifs intermédiaires Fanamafisana ny fifampihainoana sy ny fifanakalozana ary ny fifandrimbonana . Famantarana ny ilaina @ fikarohana sy tetika mifampitohy @ ireo ivo sy toeram-pitiliana na fanandramana na fanoharana. Fampitodihana ireo vokatry ny fikarohana mankany @ireo sehatry ny fiaraha-monina sy ny toe-karena . Fandrafetana fiaraha-mientana voarindra sy maharitra @ireo sampana voavondrona miandalana ara-potoana. 10 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 11. 11. F a m a r i t a n a 1TRAIKEFA - Expériences Fanadihadiana zava-misy, firehana sy onjam-piainana maneran-tany. Paika iasana @ankapobeny Tetika atao mivelatra betsaka @fahatsapan’ny olona sy ny mpisehatra eto @firenena : miankina na mahaleo-tena; ny safidy fototra manan-danja sy ny hasina @sehatra rehetra na misy aza ny fifaninanana, ny fomba fisainana marina sy ny fifampifehezana Fahaizana mitsikera miala @fahazarana mifikitra sy mitsara endrika ivelany fotsiny mifanohitra @foto-kevitry ny kolontsaina liam- pivoarana : mamakafaka, manatsara ny vita omaly, mifanakalo traikefa. « Mahasoa vao ny mahafinaritra » Fimasoana sy fitandroana ny tokony ho tombotsoan‘ny rehetra hitondra fampiarahan-kevitra fampivoarana tsimialonjafy. Fifanampiana & fifanatrehana tahan-tsoroka . « Toetsaina vao hambompo » « Aleo zatra mifanohana toy izay zatra mifamingana » « Ny hevitry ny maro mahataka-davitra ». Solidarité=Honnêteté &Humilité&Auto-Discipline&Partage&Empathie Hypothèse : Entrepreneuriat et investissement solidaire Cadre référentiel : CENTRE AKAMASOA, Economie sociale et solidaire 11 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 12. 12. F a m a k a f a k a n a O h a t r a 2 12 A. Foto-drafitra & Fandaharan’asa p.14 I. Rafi-pikarohana p.14 1. Sekoly, Anjerimanontolo p.15 2. Toeram-pikarohana sy tetikasa iombonana miankina p.15 3. Fikambanana na Manam-pahaizana manokana p.15 II. Tendrom-pahalalana p.16 III. Fikotrehana orinasa p.17 B. Rafitra manohana ny fikarohana zava-baovao p.18 I. Masoivoho ELM-iDiN p.18 1. Ivontoerana fitilina firehana sy haira p.19 2. Ivontoerana fandraharahana p.20 II. Masoivoho mandrisika ny fikarohana p.20 III. Tompon’andraikitry ny fenitra sy ny zo @ famoronana p.21 D. Fomba famporisihana @ fikarohana zava-baovao p.22 I. Fanentanana sy famatsiana-fanohanana p.22 1. Fanentanana @fikarohana p.23 a. Lamin’asa fampiankinana eo @fikarohana isam- paritra p.23 b. Tetiandro fanohanana ny olona tsirairay p.23 p. : pejy 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 13. 13. 13 F a m a k a f a k a n a O h a t r a 2 2. Fanentanana @fifandrimbonana samy orinasa mpamokatra eto p.24 a. Lamin’asa manerana ny nosy p.24 b. Tahiry fanomezan-danja ny voka-pikarohana p.25 3. Famporisihana @ fananganana orinasa mpanao zava-baovao p.26 a. Petrabola iombonana voatokana @fitrangan-javatra ahiahiana p.26 b. Petrabola iombonana ho @fanapariahana manerana ny nosy ny orinasa mpamokatra p.27 d. Firehana @fahiratan-tsaina mamorona isaky ny taranja samihafa p.28 e. Famatsiana sy fanosehana tanteraka @fiatombohana p.29 II. Fampandrosoana ny famokarana p.30 1. Lamin’asa fifampiofanana ara-potoana p.30 2. Tambin’ny fampiasam-bola @fikarohana sy fananganana p.31 3. Laharam-pahamehan’ny famatsiam-bola eo @haira avo lenta p.34 4. Drafitr’asa fanatevenana ny fahaiza-manao ny orinasa miatrika fifaninanana sy fanamorana ny fitadiavana lalam-barotra p.37 p. : pejy 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 14. 14. F a m a k a f a k a n a 2 A. Foto-drafitra & Fandaharan’asa Fitrandrahana ny fiaraha-miasa mirindra eo @rafitra miankina @fitondrana ny firenena sy ny mahaleo-tena efa misy. I. Rafi-pikarohana Fanatevenana ny rafitra , ny rantsana sy ny tompon’andraikitra malagasy rehetra misahana ny fikarohana; Fanatevenana miandalana ny olona mpiara-miasa; Fampitomboana miandalana ny loharanom-bola isan-karazany miditra sy ny anjaran’ny fikarohana eo @harikarena faobe ary ny teti-bola voatokana ho @ fikarohana eo @toe-karena ; Fanarahana sy ny fanombanana ny hetsika rehetra ara-potoana napetraka Fahaizana mivelatra eo @sehatra iraisam-pirenena @ endrika fifanarahana samihafa. 14 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 15. 15. F a m a k a f a k a n a 21. Sekoly, Anjerimanontolo Fifampitondrana miainga @fanabeazana sy ny fampahalalana Fandaharam-pianarana miantraika avy hatrany eo @fiainana Afaka hatevenina miaraka amin’izany ny : Asa kirakira , atrik'asa ny famoronana, fampiharana ny voka-pikarohana Ohatra ny : Ateliers Epp/ceg/Lycée, Ankatso, Polytech, IST, ISPM, Seces 2. Toeram-pikarohana sy tetikasa iombonana miankina Fanehoana ny sampam-pifandraisana isan-karazany sy ireo sehatra hifanatrehana: education/santé/social/psychologie, agro, énergie, mer/environnement/climat, textile habillement, habitât/foncier, biotechnologie/physique-chimie, arts/audio-visuel, télécom, éditions Ohatra ny : RGPH3, Adduction d’eau, Lire & Ecrire, Décentralisation,… 3. Fikambanana na Manam-pahaizana manokana Fitiliana ny tatao sy ny soritry ny karazana tetikasa maro Ohatra ny : Inspecteurs d’Etat, FOFIFA, ordres des médecins-paramed, ordres des ingénieurs, CIDST, CNRIT, CENAM, IPM, LNTPB, IMRA, SOC, CREAM, Cabinets, Bureaux d’études Fikambanana mpiahy ny ara-tsosialy sy ny tontolo iainana : Akama, Handicap, AKAMASOA, HAFARI, AVG, MNP, Mecie, Centres d’accueil, Foyers, Clubs, Associations, Fiangonana, Diasporas 15 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 16. 16. F a m a k a f a k a n a 2II. Tendrom-pahalalana Tolotra aroson’ny ivontoerana andoharano sy taniketsa Loharanom-pahalalana sy toro-lalana fampandehanan-draharaha @fiainan’ny tsirairay sy ny orinasa. (Procédures administratives) Tahirin-kevitra Raki-pahalalana : Tranokalan’ny tontolon’ny famokarana malagasy : Tetikasa (Tahirin’akora) Asa (Tahirin’ny karazan’asa) Fitari-jotra ho an’ny mpanohana na mpamatsy vola  Fanadihadiana sehatra ara-pihariana mifono paika  Famariparitana fanehoan-danja @sehatra  Sombina tetikasa 100  Sombina laharam-pifandraisana @mpiantsehatra/manam- pahaizana manokana 30  Takela-panentanana sy fampahafantarana ireo  Fifampiankinan’ny foto-drafitr’asa rehetra fanohanana 16 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 17. 17. F a m a k a f a k a n a 2III. Fikotrehana orinasa Fikotrehana tetikasa Dingana atrehan’ny tompon-kevitra mikarakara ny tetikasa. Afaka mampiranty ireo antsipirihan’ny dingana @famoronana. Simulation Manome ho an’ireo manana tetikasa miaraka amina tambazotra manam-pahaizana mahafehy taranja samihafa. Incubateur Fehi-potoana : 3 à 12 volana Fampihantranoana orinasa Dingana androsoana ho an’ny mpamorona ireo fitaovana indramina miampy ireo toro-marika sy ny traikefa nandritry ny fiatombohan’ny fikotrehana. Portage, Traçabilité Fehi-potoana : 1 à 3 taona Exemples de rôles & d’intervenants : Acteurs publics : MFB-Impôt&Trésor/EDBM/OMAPI/Douanes/RAI (Royal Ampanjaka Investment), CNAPS, Hariasa: émission de bons, allègement, prêt d’honneur, intégration/réinsertion sociale-culturelle-environnementale- Acteurs privés : FIARO, Assurance : soutien projet Diaspora : Transfert de revenu & technologie, mobilisation de savoir-faire 17 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 18. 18. F a m a k a f a k a n a 2 B. Rafitra manohana ny fikarohana zava-baovao I. Masoivoho ELM (iDiN) Masoivoho mpanentana @ fikarohana zava-baovao sy famokarana ~ mpiantoka ny tranokala iraisana iDiN Ezaka Lafatra ho an’i Madagasikara – Masoivoho ELM Ny tolotra ELM @ iDiN « Mitazana-Mikendry-Mandinika-Mihatsampa-Mizatra-Misitraka» « Entrepreneuriat solidaire » Agence pour la promotion de l’environnement-emploi et de l’innovation-investissement Tolotra fanampy mbola ezahana: Tetikasa Vonona : Mitady Mpitantana & Mpikambana Projet prêt à bâtir : Culture entrepreneuriale à partir du stade universitaire +16 ans<individu/équipe<30 ans PACK Société prêt à bâtir : Siège Cluster Hub+matériel à disposition+(papier administratif+Business plan+annuaire clients potentiels) + commissaire concurrence + consultant auditeur+encadrement local Fonctionnement: participation membre iDiN + badge, statuts juridiques: provisoire projet 18 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 19. 19. F a m a k a f a k a n a 21. Ivontoerana fitilina firehana sy haira Manampy ara-kevitra tanteraka @fikarakarana ny fanafainganana ny fikarohana, Labos/ateliers (pub/utilisation atelier) Fanadihadiana sy tombana @ho avin’ny famokarana, firaketana sy tahirin-kevitra, tohana, fanavaozana sy ny fandrosoan’ny haitao avo lenta IMI/INSTAT/CREAM/Bureau d’études (Observatoire des tendances et des nouvelles technologies) Fampihaonana indrindra koa ny traikefa ny tanora sy ny zokiny Ohatra amin’izany ny fifanakalozana : TIC+agro (?), Médecine+TIC /JPM/FIVMPAMA/GEM/MEETFP/Communes Iaraha-mitantana @ ireo solontenan’ny Filan-kevitra @asa sy ny mpandraharaha Ivontoerana fanamaivanana /EDBM-ITBM/INSTAT/CREAM/CITE Fanamorana ny fikarohana, fanambaràna fisiana sy ny fananganana ireo orinasa @ alalan’ny Toerana voatokana . Anisan’izany ny : Fanomezana mari-panambarana ny karazana tetikasa famatsiam- bola Fahatanterahan’ireo fepetra fananganana orinasa sy izay rehetra mifandraika amin’izany Loharanom-baovao mikasika ny tontolon’ny fampiasam-boky 19 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 20. 20. F a m a k a f a k a n a 22. Ivontoerana fandraharahana ITFM Ivontoeran’ny fandraharahana malagasy MWUBC (Malagasy World Union Business Center)/FIVMPAMA/GEM/SIM/AMIC/Diasporas Fanamorana ny fanatanterahana ireo tetikasa sy fanomezana fahafam-po eo @ fifandraisan’ny tompony sy ny fifanohanana (fitaovana*, vola, toro-hevitra, olona maniry iara iombon’antoka) mba hiatombohana na hivoaran’ireo tetikasa . Voakasik’izany ny sehatra maro @fiharin-karena : orinasa mpamokatra, tolotr’asa fanampiana, fambolena, ny varotra, ny asa tanana, ireo asa madinika sy ny fizahan-tany *Fitaovana vokarina teo aloha afaka atao fampitaovana fanohanana ny tetikasa aty aoriana (vokatra vaovao, akora voahodina) Mifameno ny tolotra famoronana sy ny filana @haitao vaovao ilain’ny orinasa indrindra ny fampitaovana. II. Masoivoho mandrisika ny fikarohana Fanampiana @ fikarohana hevitra tetikasa /OMAPI/IMI/CNRIT Fakan-kevitra, Fanofanana /Cabinet-Bureau : Accompagnement Masoivoho manerana ny nosy misahana ny fikarohana 20 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 21. 21. F a m a k a f a k a n a 2III. Tompon’andraikitry ny fenitra sy ny zo @ famoronana Tompon’andraikitry ny fenitra sy ny zo @ famoronana Mihatsampa eo @fenitry ny tolotra sy ny fiasa ary ny fiarovana ny manodidina rehetra ny famoronana BNM/OMAPI (Label : exigences qualités « malagasy ») /Mpiaro ny zo an’ny Mpanjifa Famolavolana vaovao toy ny mari-pamoronana , sary lafika , olika voafintina anaty na drafitsary sy santionam-bokatra; Famantarana mampiavaka : marika sy famaritana eo @sarintany Anisan’izany ny haira famoronana asa soratra, taozavatra, sokitra sy asa kanto /OMDA/Academies/Musées 21 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 22. 22. F a m a k a f a k a n a 2D. Fomba famporisihana @ fikarohana zava-baovao I. Fanentanana sy famatsiana-fanohanana Fanentanana sy famatsiana/fanohanana /DGI Mesures incitatives Fanampiana avy @fitondrana iombonana - fandraisana anjara @famatsiana tetikasa - manodidina ny 80% @sandam-bidin’ny tetikasa voafetra fara fahambony 16.000.000 ariary ahitana farafahakeliny orinasa mpamokatra, ivontoeram-pikarohana sy rafitra fikarohana eo @fiaraha-monina ankapobeny anisan’izany ny Mpiaro ny zo an’ny fanjifana. Ohatra : Banque publique de l’Etat Malagasy pour la promotion MicroE-PME-PMI : Collecte de fonds, 100%monnaie physique+matériels Fonds régulier de l’entrepreneuriat par an : 10.000.000.000 ariary Fomba fiantsoana: Publication, Appel à projet, concours Ny 20% @sandam-bidin’ny tetikasa ho an’ny: olona mpiara-miasa, akora fototra, fampitaovana Famatsiana mitapatapaka araky ny fivoaran’ny tetikasa sy ny fotoana voafaritra. Ny famatsiana mihoatr’ireo dia midika tetikasa hafa vaovao manaraka. 22 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 23. 23. F a m a k a f a k a n a 21. Fanentanana @fikarohana Fandrisihana hikaroka avy @fifampiantohana, famporisihana hitrandraka ny lanjan’ny fahaiza-manao zavatra ananan’ny tsirairay ary ny fampitomboana /OMAPI/IMI/CNRIT : simulation/atelier Marketing de l’innovation, recherche & développement, Valorisation du partage : parrainage entre membre a. Lamin’asa fampiankinana eo @fikarohana isam- paritra Fifanakalozam-barotra anatiny isaky ny faritra /CCi/MEI/MCC/MEETFP Promotion du jumelage interville, économie locale, SEL : échange libre « Journée mondiale de l’échange & de la recherche solidaire, sans utiliser l’argent - monnaie» b. Tetiandro fanohanana ny olona tsirairay Tetiandro : Calendrier des évènements pour la journée de l’innovation : vente-exposition, salons, foires régionales Fanomezana @fahafam-po: Fidélisation/Achievements, Vote meilleur projet/ratings, lauréats, cadeaux sponsors Fandaharana /Affiliation Ohatra @Fahita lavitra : Diako, Ny Asako, Journal de l'Economie, Kolo'art, Tolotra sy tinady, e-see magazine, Vaovaom-paritra Ohatra @Onjam-peo : Trano gasy , Mba ho vanona, Toavy fa soa Ohatra @Tranokala : firaketana.org ; 23 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 24. 24. F a m a k a f a k a n a 2 2. Fanentanana @fifandrimbonana samy orinasa mpamokatra eto Coopérative régionale par secteur/filière: Promotion des Régions-Investissement Local /FIVMPAMA/CREAM/FDL/FID/SIM/DGI Mesures incitatives/MATD –Sécurisation foncière&Aires protégées a. Lamin’asa manerana ny nosy Fanotronana ireo hetsika fampahafantarana ny vokatra isaky ny faritra : foires régionales /Vaovaom-paritra Fanaparitahana ny fihaonan’ny tolotra sy ny tinady eto @tsena anatiny (Balance commerciale locale par région) /Fokontany/Communes/INSTAT/CREAM/ Fakan-kevitra mialoha, famaritana ny laharam-pahamehana ankatoavin’ny fokonolona ifotony vohakasika tetikasa : fanajana ny fomba sy ny kolontsaina @fananan-tany afaka miaraka tsara @ famokarana sy ny fampivoarana maharitra (Adaptation au changement) 24 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 25. 25. F a m a k a f a k a n a 2 b. Tahiry fanomezan-danja ny voka-pikarohana Teti-bola fanomezan-danja ny voka-pikarohana ho vokarina /MFB/Laboratoires/Ateliers/OMAPI/MEETFP Ho an’ny mpikaroka mpanao andrana miombona amina Orinasa mpamokatra iray ao anatin’ny telo taona faharetan’ny tetikasa. Fandaniana manasongadina ny fampidirana mpiara miasa (manam-pahaizana manokana) Fanadihadiana ny afaka atao, ny andrana, ny sara pametrahana ny fiarovana ny hevitra sy ny fanamboarana santionany. Ohatra : Lycées techniques tsirairay manerana ny nosy afaka mamokatra fitaovana andrana miaraka @orinasa iray avy mpamokatra fitaovana ilaina @: fambolena, fahasalamana, fiara, taotrano 25 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 26. 26. F a m a k a f a k a n a 2 3. Famporisihana @ fananganana orinasa mpanao zava- baovao a. Petrabola iombonana voatokana @fitrangan-javatra ahiahiana Petrabola iombonana voatokana @fitrangan-javatra tampoka /Venture capital+Assurance/DGI Mesures incitatives-risques Tahiry tsara atokan’ny teti-bolam-pirenena na eny anivon’ny fivondronana @ teti-bola fanodinana ny orinasa mavitrika @sehatra manohana ny hafa sahirana: tetikasa vaovao irika ho an’ny tompon-tetikasa Fivoaran’ny haitao avo lenta sy ny zava-baovao Fanitarana sy fampivoarana ny orinasa madinika sy salantsalany Fepetra hifanarahana mandritry ny fotoana voafetra na maharitra (Audit : Sélection & Transparence, Taille des entreprises (grande+petite), Priorité, Valeur Ajoutée(TVA), Nombres de Métiers relatifs) Sokajy : Fiaraha-mizaka-Portage na Fiaraha-mitantana-Fusion-acquisition 26 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 27. 27. F a m a k a f a k a n a 2b. Petrabola iombonana ho @fanapariahana manerana ny nosy ny orinasa mpamokatra Petrabola iombonana ho @fanapariahana manerana ny nosy ny orinasa mpamokatra (Délocalisation locale-Déconcentration) Fanohanana ny renivola @ alalan’ny famatsiana averina na fandraisana anjara @ renivola : hatramin’ny 60% ny teti-bola fanodinana : Ohatra : Tahiry fanangonam-bokatra isaky ny fivondronana /Banque de coopérative locale: biens en valeur+numéraire/ Communes/FIVMPAMA/GEM/SIM/FDL/AMIC/RAI Maîtrise de la chaîne logistique=base de la bourse nationale de commerce vecteur de stabilité en développement rural Manome tamby @ny fampiasam-bola momban’ny : fikarohana tetikasa vaovao, orinasa salantsalany, fampandrosoana ny faritra Fepetra hifanarahan’ny rehetra indrindra ny fitaterana ny fomba fitantanana rehetra: Rapport de Contrôle et suivi des comptes en public 27 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 28. 28. F a m a k a f a k a n a 2d. Firehana @fahiratan-tsaina mamorona isaky ny taranja samihafa Hevitra & Tetikasa tena vaovao na ilaina atao fifidianana @fandaniana misanda latsaky ny :/DGI/MFB/MEI/MEETFP  16.000.000 ariary ataon’ny olona mandeha irery,  40.000.000 ariary ataona orinasa  Tetikasa fanohizana @fandaniana misanda latsaky ny 40.000.000 ariary, ao anatin’izany ny tetibola fampadehanana ny orinasa efaina hetra mihantona ao anaty 1 na 2 taona fa arotsaka any @renivola. Ohatra, Fanampiana ara-bola:  Fandraisan’anjara na fampindramam-bola ferana eo @30% @renivolan’ny tetikasa - latsaky ny 9.000.000 ariary.  Tambim-pikarohana sy fanampiana ara-traikefa - 70% @sandan’ny fikarohana - latsaky ny 1.000.000 ariary.  Tambim-pampiasam-bola - 10 % @sandan’ny fampitaovana ferana ho 4.800.000 ariary  Tambin’ny famatsiana ankoatry ny fampitaovana - 50% @sandan’ny fampiasam-bola ferana ho 1.200.000 ariary famoahana -28 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 29. 29. F a m a k a f a k a n a 2 e. Famatsiana sy fanosehana tanteraka @fiatombohana Famatsiana sy fanosehana tanteraka @fiatombohana /Fonds Régulier Entrepreneuriat Petra-bola iraisana @sanda-panodinana fanamafisana ny tetikasa mitondra zava-baovao mialohan’ny tena fanombohana. Entina indrindra ho fanampiana ny mpitari-kevitra :  Hitrandraka ny asa-pikarohana efa misy voaaro,  Hahavita hatramin’ny farany ny asa fikarohana haitao sy ny tombotsoa @ fanjarian’ny tetikasa sy ny asa hateraka mifameno,  Hampivoatra ireo dingana @ fanamboarana ny vokatra mialohan’ny famarotana  Hahatomombana ny teti-bola ampiasaina hifanaraka ihany koa @lalàn’ny fampiasam-bola iraisana Ohatra : « Appel au Projet public : Emission de bon de collecte de fonds à taux d’intérêt attractif» Taloha : « Atero ka alao» Miampy Ankehitriny : fifanohanana fanangonana miaraka « crowdfunding » « Soa fianatra, Soa atao levenam-bola » 29 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 30. 30. F a m a k a f a k a n a 2 II. Fampandrosoana ny famokarana 1. Lamin’asa fifampiofanana ara-potoana Fandrafetana manaraka ny tetiandro : (selon le statut juridique) Plan de Travail & Budget Annuel Prévisionnel Ou Planning d’activités et plan de financement Mandritry ny fanatanterahana misy hatrany ny tombana sy atrik'asa miaraka @izay mpizaika isa-taranja sy tompo-tetikasa. Etat du projet+cahier de charges : Lancé, En cours, Réalisé/En annuaire, Rebut) Simulation : en ligne, jeux de simulation : ferme, élevage, production: responsabilisation des jeunes natifs de technologie Ara-tsiansa sy haitao manokana : /Fokontany/Communes Fitsinjarana isam-paritra ny mpampiofana efa misy ilaina maika: Karazana kabinetra : fahasalamana, famokarana, fitantanana : médical, agroalimentaire, management Fanamaroana ny @: tontolo iainana, taozava-baventy : environnemental; production industrielle, BTP 30 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 31. 31. F a m a k a f a k a n a 2 2. Tambin’ny fampiasam-bola @fikarohana sy fananganana MFB/DGI Mesures incitatives-TVA/MEI/MRS/Mecie Tamby @fampiasam-bola ho an’ny fikarohana sy ny fampivoarana ho fanampiana ny voka-pikarohana eny anivon’ny orinasa efa mitsangana. Fampindramam-bola isan-taona avy @kitapom-bolan’ny firenena , mitentina 10.000.000.000 ariary, mitily ireo orinasa madinika sy salantsalany misehatra @sampana famokarana sy fanodinana vokatra misy tatao ambony sy izay asa tolotra rehetra mifandray aminy. Ohatra @ : Fanodinana ny akora an-kibon’ny tany ho akora fampiasan’ny mpanamboatra milina sy mpamokatra angovo azo havaozina eto an-toerana. Exemple: Pétrole+Fer+Nickel+Cobalt+Ilménite+Or+Autres=Plaque solaire/Poste Eolien Benchmark: Ecocert-Nordique/France/Brésil, Discovery US-canada, Innovation-Japon, Design-Deutch, Wise-Arabique/Inde 31 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 32. 32. F a m a k a f a k a n a 2 Fepetra ohatra :  Fanarahana ny tetiandro fanamafisana ny fahaiza-manao  Tondro zotra fandrafetana teti-bola ny tetikasa iombonana eny @fokontany sy fivondronana, mifanaraka @lalàn’ny fifamatsiam-bola na fanangonam-bola iraisana, indrindra @fitsinjara mira eo amin’ny toe-karena « Miara-miatrika ». Hifampianarana , am-pahibe-maso , atao ho azon’ny rehetra ny voambolana teknika ohatra ny fampiasana ny vola (Partage publique des tenues et des Termes ex: comptabilité, juridique)  Mitentina : 10.000.000.000 ariary : Fonds Entrepreneuriat  Fahana voafetra isaky ny orinasa : farafahabetsaka 400.000.000 ariary  Asa atao vatsiana vola : •Fahana ampiasaina ao anatin’ny fotoana fohy @famatsiana efa an-dalana, •Fihoarana @ teti-bola na fandehan’ny toe-bola •Vola avy @mpanjifa ny vokatra tokony hiditra nohon’ny fanalefahana ny fandoavana >30 andro •Fahana ampiasaina ao anatin’ny fotoana antoniny azo aloa tsikelikely 32 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 33. 33. F a m a k a f a k a n a 2Fepetra takalony ohatra: /DGI/MEI/Experts-audit : Accompagnement  Zana-bola : 0%-5% isan-taona (taux réduit)  Fetran’ny famerenana: 6 hatramin’ny 10 taona  Fetran’ny elanelana @fandoavana: anelanelan’ny 0 sy 2 taona indrindra raha vao miatomboka mamokatra ho an’ny orinasa kely latsaky ny 5 taona nitsanganana. Tambiny  Ho amin’ny fampitaovana: 70% @sandan’ny famatsiana ara-pitaovana ilaina maika, fanampiana azo havaozina isaky ny (05) dimy taona ferana ho 8.000.000 ariary isaky ny orinasa.  Hafa ankoatry ny fampitaovana : 30% @sandan’ny famatsiana ankoatry ny fampitaovana ilaina maika, fanampiana azo havaozina isaky ny (05) dimy taona ferana ho 5.600.000 ariary isaky ny orinasa. 33 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 34. 34. F a m a k a f a k a n a 2 3. Laharam-pahamehan’ny famatsiam-bola eo @haira avo lenta Laharam-pahamehan’ny famatsiam-bola eo @haira avo lenta /CNRIT/IMI/Ministères Teti-bola ho an’ny orinasa mpanodina sy mpamokatra miatrika fifaninana  Ho an’ny fampitaovana : Fitaovana ilaina @ fikarohana Fitaovana ilaina @ fanandramana sy ny fanaraha-maso  Ho an’ny asa mifandray @ fampitaovana: Fakana manam-pahaizana manokana : spécialistes Fametrahana rafitra manara-penitra sy azo antoka : QSHE, iSO, HACCp, sns. Singa ilain’ny solosaina: Famoronana : CAO/DAO Fitantana sy fiarovana ny tahirin-kevitra : Sécurité cloud, Lois sur e-commerce, Piratage informatique, Ethiques 34 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 35. 35. F a m a k a f a k a n a 2 Tambin’ny fampiasam-bola @fikarohana sy fampandrosoana haitao avo lenta Famatsiana ara-pitaovana: 50% ny sandan’ny famatsiana (fampitaovana R&D, fampitaovana solosaina, CAO, DAO) mitentina farafahabeany 8.000.000 ariary Famatsiana ara-pamokarana: 50% ny sandan’ny famatsiana (fanamafisana traikefa, kalitao, fahazahoan-dalalana hitrandraka haitao efa misy tompony, fangalana sampan-draharaha manokana,…) Malalaka fa misy fiaraha-miasa na fifanarahana @toerana ara- pampiarana Tamby omena @fampiasam-bola ho an’ny fikarohana- fampivoarana  Mari-panamarinana fa tetikasa tena vaovao  Tolotra fankasitrahana: Motivation-Fidélisation 35 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 36. 36. F a m a k a f a k a n a 2Sivana @fanombanana fidin’ny mpikambana (gamification): Votoatiny mampiavaka ny tetikasa haranty:  Kalitaon’ny tetikasa (vokatra vaovao, fomba fiasa na asa tolotra),  Fandraisan’andraikitry ny tetikasa (fitsinjovana ny maha- olona, ny tontolo iainana, ny fetran’ny fitrandrahana ny harena an- kibon’ny tany sy ny tatao mifampiankina @fanodinana, ny mangarahara, ny tolotr’asa haterany…)  Tombana @ahavo lenta’ny ny vokatra na asa tolotra  Tombony @ilay haitao na asa tolotra,  Maha-izy sy hevitra lafatra ananan’ny tetikasa mety hahenika ny nosy na maneran-tany,  Zo @famoronana (famandrihana ny famoronana, famantarana.)  Fahaiza-manaon’ny mpiara miasa raha misy @tetikasa (anatiny sy ivelany),  Fahatomombanana eo @fotoana, filana sy fandaniana vinaina,  Tombana @trangan-javatra tampoka mifandray @tetikasa. 36 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 37. 37. F a m a k a f a k a n a 24. Drafitr’asa fanatevenana ny fahaiza-manao ny orinasa miatrika fifaninanana sy fanamorana ny fitadiavana lalam-barotra : Présence à l’international /CCI/EDBM/ITBM/OMAPI/MCC/MEI/Experts-Consultants: Accompagnement Drafitr’asa fanamafisana ny lenta eo sehatra @iraisam-pirenena: Fampiasam-bola @fampitaovana sy ny fifehezana ny antsipirihin’ny fandaniana amin’ny famokarana Fahazahoana fitaovana sy fampitaovana Solosaina Fitaovana @fanaraha-maso sy fanandramana Fitaovana @fikarohana sy fampivoarana Fampiasam-bola ankoatry ny @fampitaovana Paika (Doka, fahafahana mamokatra, fanaparitahana:brevet/licence) Fikarohana ny fifehezana ny antsipirihin’ny fandaniana mialohan’ny famokarana Fitazomana ny fahaiza-manaon’ny mpiara-miasa Fanombanana ny fandaminana misy ao @orinasa Fifampizarana traikefa, fahazahoana hitrandraka asa-pikarohana voaaro Fampidirana manam-pahaizana manokana @haitao avo lenta Fangalana mpanadihady na manam-pahaizana manokana… 37 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 38. 38. F a m a k a f a k a n a 2 Orinasa Malagasy miatrika fifaninanana sy fanamorana ny fivelarana @ tsena iraisam-pirenena Fanohanana ny orinasa /ITBM/CCI/MCC Fanohanana ny foto-drafitr’asa hanara-penitra /BNM Fifamatsiana @ireo asa fanirahana fifanohanana Ohatra : Fifanakalozana @ fifanarahana @iraisam-pirenena Avis au consentement public sur Appels au Transfert de technologie ou Investissements Directs étrangers Isaky ny fanirahana, ny tetiandro dia mamatsy hatramin’ny 85% @fanadihadiana 15% ihany no iantohan’ny ny orinasa mahazo tombotsoa, ny 70% @izay afaka alaina avy @sampana mitantana ny famatsiam-bola eo @haira avo lenta 38 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 39. 39. F a m a k a f a k a n a 2 Vokatra @ Fandraisana anjara @ny iDiN hezahana: 45% ny taha @ fahaiza-manao ny orinasa miatrika fifaninanana sy fanamorana ny fitadiavana lalam-barotra. 70% ny tohana amin’ny alalan’ny famatsiana haitao maika Ohatra : Fahasalamana : Fanamboarana singana solosaina ho an’ny sahirana @ fahitana : Logiciel informatique pour mal-voyant 30% ho an’ny fandraisana anjaran’ny mpiara miombon’antoka Mpiara-miasa tselika manampy ny tetikasa rehetra: voafetra arakaraky ny fikarohana natao (fihazonana ny kalitao, fiahiana @fahaiza-manao sy fahaiza-mitantana. Anatin’izany ny fikarakarana ny antonta taratasy , ny fanarahana ny fizotra- draharaha (haitao sy fihariana) ary ny fanomezana toro-marika voafaritra ho teti-pivoarana sy fomba fiasa enti-miatrika. (Réseau équipe du projet : Teamer) « …Tao trano tsy efan’ny irery » 39 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 40. 40. F a m i n t i n a n a 3Voka-tsoa sy tatao ateraky ny tetikasa iDiN sy @Mpiara Miasa rehetra : a. Hiantraika ho an’ny olon-tsotra sy ny orinasa : Fifampivoarana sy fanomezan-danja ny fahaiza-manao sy ny haira, Fivelarana @fahaiza-manao, eto an-toerana sy ny avy any ivelany Mivoatra @haitao avo lenta : filana ny haitao @fiainana andavanandro, fanjifana, fanasongadianana ny vita malagasy Manitatra lalam-piainana na lalam-barotra vaovao, Fanatsarana ny tataom-bidy eo @ tolotra vokatra anatiny sy ny asa eny anivon’ny orinasa sy ny fiaraha-monina. b. Fandraisan’anjaran’ny tetikasa mivantana @fivoaran’ny hari-karen’ ny orinasa efa misy sy ny firenena : Vola mihodina - maso-karena voamarina amin’ny lanja ampitaina Famoronana asa sy tahan’ny fanahebana-fiahiana-fanoroana Ahavon’ny lenta miatrika fifaninanana any ivelany- mizara tetika Fampivoarana ny fanomezan-danja ny vokatra mihondrana Fandrefesan’ny tetikasa ny rantsan’ny toe-karena rehetra manoloana ny lalam-barotra samihafa : habe, toerana, tombotsoa sy tamberina ary ny fampifandanjana. 40 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 41. 41. F a m i n t i n a n a 3Sehatra hiantsoroan’iDiN : Focus a. Lafin’ny fitantanana aroso : Tohivakana an-drarian’ny tompon’andraikitra rehetra eo @firenena, ny rafitra samihafa b. Lafin’ny fitarafam-pifandraisana : Mamporisika hatrany ny seha- pikarohana, ny sehatra hifanakalozan’ny tompona tetikasa sy izay liana sy voakasik’izany mivantana, ny mpamokatra ary ny mpanjifa d. Lafin’ny fifaneraserana : Fampivoarana ny serasera @izay mety ho mpanohana sy mitady fanohanana, Orinasa mpamokatra sy mpamorona, fikotrehana tetikasa Ivontoeram-pikarohana sy fanandramana : Laboratoires Mpikaroka, mpanara-maso : Associations, coopératives Masoivoho malagasy manerana ny nosy sy any ivelany mamporisika ny fikarohana isa-taranja Mpikirakira vola sy fampitaovana Foibe isan-karazany ho an’ny haitao Fampianarana ambaratonga rehetra : écoles, lycées, universités, polytechniques, centres de formation/accueil/réinsertion Foibe isan-karazany ho an’ny fampahalalana Renivohi-paritra, Faritra, Distrika, Fivondronana sy Fokontany Ivo fandraharahana sy mpikarakara hetsika maro 41 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 42. 42. 42 F e h i n y 3Ny tolotra ELM @ iDiN Ohatra @ fivelaran’ny fiaraha-miasa Synthèse des flux: Type de réseau de Partenariat Olona Humain • Sekoly, Anjerimanontolo • Ordres des ingénieurs, des médecins, cabinets... • Fikambanana : Akamasoa, Akama, Hafari, Effarem, Ceere, Efam, Fahita, … • Handicap, Aim, Jci, Jpm, Rotary, Lions,… Vaovao Information • Fokontany, Fivondronana, Faritra • Omapi, Bnm, Labos, … • Imi, Ipm, Cidst, Cream, Ftm , Cnrit, Cite • Hariasa, Edbm, Itbm, • Media:NyAsako, Diako,.. • Masoivoho, Diasporas, Vatsy Financier • Banque collective • Fiaro, Amic, Rai • Sim, Fivmpama, Gem, • Fdl, Fid, Cnaps, • MFB, MEI, MAEP, MFOP, MEETFP,MATD,MCC, MEnSupRes,… Mpiara-miasa mivantana Personnel Mpamatsy Fournisseurs Prestataires 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 43. 43. F e h i n y 3 iDiN dia rafitra mivelatra sy misokatra betsaka amin’ny fikarohana sy fampivoarana miezaka mampisongadina ny lanjan’ny tombotsoa amin’ny fifanakalozam-bokatra sy ny fahalalana; mampivondrona mpandray anjara isan-karazany. iDiN est une plateforme polyvalente et pluridisciplinaire de recherche et développement essayant d’élargir pleinement les valeurs recherchées sur l’échange des biens et des connaissances pour tous; tout en rassemblant le maximum d’acteurs. Ny fikarohana sy ny famoronana zava-baovao dia afaka mampandroso tsara ny toe-karena sy ny fiaraha-monina – izay mila manao tombana hatrany sy mandray lesona amin’izay vita. Manajary ny famoronana asa eto Madagasikara isika, fampitomboana traikefa ho matianina, indrindra ny tanora dieny mbola any @ambaratonga fampianarana fototra, hamolavola ny fifampiankinan’ny fampandrosoana maharitra manaja ny tontolo iainana ho naman’ny famokarana. « Tontolo, Finiavana…» Pour une planète Terre plus unie et une future génération plus meilleure, For better world… 43 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 44. 44. 44 T a r i - d r e s a k a 3 FIFANAKALOZAN-KEVITRA TOMBANA ANKEHITRINY, ANANGANA RAFITRA IOMBONANA @FAMORONANA ?PLATEFORME COMMUNE @INNOVATION iDiN? VALEUR = Chaque personne, VOUS = Partage=Plusieurs personnes, NOUS Rêve = Idées = Passion = Projet = Réalisation = Travail AO ANATIN’NY 23 Taona, Mitsinjo ny Trangan-javatra samihafa ?ECONOMIE STABLE & ENTREPRENEURIAT + SOLIDAIRE? & ?PLATEFORME BOURSIERE INTERNE MALAGASY? « Bourse de Commerce & d’Actions » Solidarité = Plusieurs Organisations = Valeur ajoutée = Richesse AFAKA 43 Taona mihoatra , Madagasikara Manan-karena Lavitra ?Maintien du 0 pauvreté à Madagascar, c’est possible? !!! MIRAY HINA !!! « …tombony ho an’ny rehetra » « …ho an’ny taranaka » 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 45. 45. • Tombony akaiky  Mizara hevitra eto an-toerana Une autre source d’idée à l’échelle nationale  Toetsaina sy hambompo Valeur morale partagée  Madagasikara manan-karena olona, tany, akora fototra Madagascar riche en ressources humaines, terrain, matières premières • Voka-tsoa ho avy  Traikefa maharaka ny any ivelany @fahaiza-manao Forte contribution à l’évolution des recherches mondiales  Ezaka lavitra ho an’ny fampandrosoana ho an’ny rehetra Effort porté sur le développement pour tous • Mila fanatsarana o Firehana @serasera ivelany Tendances en réseau de Communication o Mitsara ivelany traikefa matianina Préjugé sur l’image du professionnalisme o Mitady tombotsoa mazava ny mpisehatra Recherche d’avantages précis des intervenants o Fampandraisana andraikitra sy anjara Mobilisation des responsabilités et des compétences • Ahiahiana ho avy  Malaina hiatrika sy hitsinjo lavitra miaraka Hostilité envers les valeurs morales et les visions communes à long terme  Fanamaivanana ny ezaka vita miaraka Sous-estimation des efforts communs  Misy mitetika hanindry indray Instrumentalisation 45 T a r i - d r e s a k a 3Ny tolotra ELM @ iDiN 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 46. 46. • Tombony akaiky • Voka-tsoa ho avy • Mila fanatsarana • Ahiahiana ho avy 46 P a i k a i o m b o n a n a 3Afaka fenoina ireto : 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com Arosoy eto ireo hevitrao. Mankasitraka! Arosoy eto ireo hevitrao. Mankasitraka! Arosoy eto ireo hevitrao. Mankasitraka! Arosoy eto ireo hevitrao. Mankasitraka!
 47. 47. 47 Dikan’ireo teny fohy: T o v a n a • Aim: Alliance intercoopération Madagascar • Akamasoa : Akany manantena soa • Akama: Akanin’ny moana marenina • Amic : Association malagasy des investisseurs en capital • Avg : Alliance vohary gasy • Bnm : Bureau des normes de Madagascar • Cao/dao : Conception/design assisté par ordinateur • Cci/m : Chambre de commerce et d’industrie de Madagascar • Ceere : Clubs entrepreneurs étudiants du rendez-vous des entrepreneurs • Cenam : Centre national de l’ artisanat de madagascar • Seces : Syndicat des enseignants chercheurs • Cidst : Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique • Cite : Centre d'information technique et économique • Cnaps : Caisse nationale de prévoyance sociale • Cnrit : Centre national de recherche industrielle et technologique/Environnement • Cream : Centre de recherche, d'études et d'appuis à l'analyse économique à Madagascar • DGI : Direction générale des impôts • Edbm : Economic development board of Madagascar • Efam: Entreprendre au féminin à Madagascar • Effarem : Ezaka fampandrosoana ny faritra rehetra eran’I Madagasikara • Epp : Ecole primaire public • Fdl : Fonds de développement local • Fiaro : Financière d'Investissement ARO • Fid : Fonds d’intervention pour le développement • Fivmpama : Fivondronan’ny mpandraharaha Malagasy • Ftm : Foiben’ny taotsarintanin’i Madagasikara • Fofifa : Foibem-pirenena momba ny Fikarohana ampiharina amin'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra • Gem : Groupement des entreprises de Madagascar • Haccp : Hazard Analysis Critical Control Point • Hafari : Hery sy Andry Fiarovana • Imi : Institut malgache de l’innovation • Imra : Institut malgache de recherches appliquées • Instat : Institut national de la statistique 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 48. 48. 48 T o v a n aDikan’ireo teny fohy: • Ipm : Institut pasteur de Madagascar • Iso : International standard organization • Ispm : Institut supérieur polytechnique de Madagascar • Ist: Institut/université supérieur technique • Itbm : International trade board of Madagascar • Jci : Jeune chambre internationale • Jpm² : Jeune patronat de Madagascar Jeunes/Juniors pour Madagascar • Lntpb : Laboratoire nationale des travaux publics et des bâtiments • MAE/P : Ministère de l’agriculture, de l’élevage/de la pêche • MAT/D : Ministère de l’ aménagement du territoire/de la décentralisation • MCC : Ministère du commerce et de la consommation • Mecie : Mise en compatibilité des investissements à l’environnement • MEI : Ministère de l’économie et des industries • MEnSupRes : Ministère de l’enseignement supérieur et des recherches scientifiques • MFB : Ministère des finances et du budget • MFOP/LS: Ministère de la fonction publique et des lois sociales • microE : Micro-entreprise • Mnp : Madagascar national parks • MRS/En : Ministère des ressources stratégiques /de l’environnement • MEETFP: Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle • Omapi : Office malgache de la propriété industrielle • Omda : Office malgache des droits d’auteur • PIB : Produit intérieur brut • Pme : Petites et moyennes entreprises • Pmi : Petites et moyennes industries • Qshe : qualité, sécurité, hygiène, environnement • R&D : Recherche et Développement • Rgph : Recensement général de la population humaine • Sim : Syndicat des industries de Madagascar • Soc : Service officiel de contrôle • Tic : Technologies de l’information et de la communication • Tva : Taxe sur la valeur ajoutée 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com
 49. 49. Tetik ‘ Asa 49 www.etomadagasikara.meximas.com MANKASITRAKA @FIARAHA-MIASA SY MIRARY FAHOMBIAZANA 2013-2014 copyright @ N.M.A – etomadagasikara@gmail.com

×