Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Dien cham

1 824 vues

Publié le

Super BUN

Publié dans : Santé & Médecine

Dien cham

 1. 1. DIEN'CFIAM' Fig. I ? I I o3 o6 I :, t + 30 ! l frl In sco situotd?n spofelelobului PageI of38
 2. 2. DIR-CHAM' Fry2 100 in scobituro situotd?n spoielelobului Page2 of38
 3. 3. DIEN'CHAM' Proiecfiapirfilor corpului la nivelul fefei Diagramaceamai uqorderefinut,util[ in cazderdnireuqoar5,entors5,accidentaregialteproblemeprivind oriceparteacorpuluiestereprezentatdin figurile demaijos ginearati o schemdcorporaldextern6. Par,tilecorpuluiin corespondenticuzonelereflexogenealefetei sunturrrdtoarele: Fig.3a qifig.3b - capul estereprezentatin parteamediand a frun1ii; - zon cervicall corespunderddlcinii nasului; - umerii corespundliniilor sprdncenelor; - brafele qi palmele suntreprezentatepe tAmple; - coloana vertebrall pomeste din partea inferioard a frunlii qi urmeaz6curbura nasului; - fesele qi bazinul sunt reprezentatede ndri; - coapselecorespundqanfuluinasogenian; - genunchii seregdsescla comisurabuzelor; bele secontinu6 Principalelediagramealezonelorqipunctelordin reflexologiafaciali l)ien'Cham' Stipdnireacompleti a metodeiDien'Cham' presupuneutilizareadiagrarnelorde localizarea punctelorreflex dar gi pe celedeproiecfiea corpului la nivelul fe,tei.Seincepecu aplicareaunei singurediagrame,pentrua evitaconfuziile. Page3 of38 I de unire situate
 4. 4. DIE'CHAM' - tilpile seintilnesc la nivelul bdrbiei; - degetelemari suntreprezentatesprecentrul bdrbiei; - celelalte degetewmeazi" in ordine, margineamandibulei. -{ceasG diagraml reprezint5 un bun ghid pentru a identifica regiunea care trebuie masat6.Totugi, in zonele de corespondenfi vor hebui cdutategi gdsite, punctele cele mai sensibile, aceleaasupra cdrora este necesara se insista dupd parcurgereaintregii zone-reflex, pAnAh disparilia senzagieide durere. Proiecfia organelor inteme Ia nivelul fefei Urmitoarea figurd va fi de mare ajutor in identificarea prmctelor reflexe ale organelor inteme la nivelul fefei. In aceastddiagram6,zonele-reflexe sesitueazi intre nivelul spr6ncenelorgi ba'a bdrbiei. I t/ A, tl ii e r I I lt Page4 of38
 5. 5. DIEN'CHAM' 01. intre rddicinanasului gi bazoacestuia:inima, artera pulmonarl; 02.intrespr6ncenegipomeli:pliminii; 03.la b'a pometuluidin parteadreaptd:ficatul; 04.inclusdin aceastdzond,sprebaz6:veziculabiliari; 05.la bazapometuluidinparteastiing6:stomacul; 06.in stdnganasului:deasuprastomacului,splina; 07.imediatsubnas:stomacul,pancreasul,intestinul gros,ovarele; 08.zonacolonului pornegtedela margineabirbiei, in parteadt*ptu" urci pdndla nivelul bwnisuperioare, traverseaziregiuneasituatEinte bazanasuluigibuz5"apoicoboari sprev6rfi.rlb6rbiei; 09.dejur-imprejurulgurii: intestinul subfire; 10.din parteasuperioardabirbiei pini la marginileacesteia:uterul, ovarele,vezicaurinar{, rectul; I l. defiecarepartea gurii: rinichii, glandelesuprarenale. Proiefia membrelor gi a fefei In figura demaijos, frunteaestezona-reflexi a cortexuluicerebral,cuprinzind o seriedezone-reflexesituate ?n pArfile frontalE 9i pmietalE ale craniului. Aceste localizffi sunt in armonie cu diversele pnrfi ale homunculusuluidesenatdecdte neurochirurgulcanadianWilder GravesPenfieldpehartacortexuluicerebral umangiadiferitelor salefuncfii. Pdrfii drepteacorpuluiii corespundeparteadreaptaafefei qi,respectiv,p6rfii stfngi acorpuluiii corespundeparteastdngdafe1ei. Fig.5 - fesele gi bazinul sunt reprezentatesimetric la centrul liniei caremarcheazdrdddcinafirelor de pdr, in partea superioariafrun1ii; - genunchii sunt reprezentafi pe verticala rdddcinii sprfncenelor,in centrulfrun{ii; - gambele, gleznele,tltpile gi degetele picioarelor se regdsescintre centrul ftmtii gi punctele situate intre sprdncene (haluceul este reprezentat la rdddcina sprdncenelor,in timp ce al cincilea deget se afli in centru,la nivelul punctului26); - abdomenul, piepful, spatele, articulatia umiirului sunt reprezentatepe linia care marcheazErdddcina firelor d" par,pdndla unghiulexternal frun{ii; - umirul, braful, antebraful, palma qi degeteleurmeazd de asemenearldlcina frelor de pir, cobor6ndinspre timpH (policeleestereprezentatpe t6mple,auricularul, pe linia centralI a frunlii); - capul gi fa,ta sunt reprezentate pe ureche gi in panea anterioarlurechii; - gitul estereprezentatin zona situati deasupraurechii, subpir; - ochiul este reprezentatla joncfiunea felei cu partea superioariaurechii,lanivelulexhemitlfii spr6ncenei; - nasulestereprezentatlajonc{iuneasuperioarda feteicu lobulurechii,la nivelulpa4ii superioareaaripii nasului; - limba estereprezentatitot lajonc{iuneasuperioar6a felei cu lobul urechii,darla nivelul pd4ii centralea ii nasului: Page5 of38
 6. 6. DIEN'CHAM' Page6 of38 - traheea,esofagul,laringele, partea anterioeri a gitului: zonasituatdsublobul urechii,la joncfiunea inferioarialobuluiqiamandibulei. Masajul de bazI. $edin{i tip La originea tuturor tulburirilor, se afl6 deregliri ale sistemului nervos, de aceeao qedinli de reflexologie facialI incepe intotdeauna prin al destindg indiferent cit de grav ar fi cazul respwtiv. Atunci cind sistemul nervos estedereglat, stdrile de oboseali seprmanorrtizeazr.- persoanain cauz6estedin ce in ce mai tensionati gi mai slibit5" iar sistemul siu imunitar nu mai funqioneazl la parametri normali. Astfel se creeazhun teren propice instalirii viruqilor qi declanqlrii diverselorboli. Masajul reflexogen facial reprezint[ un instrument eficient gi mai pulin cunoscut in lupta impotriva bolilor qi durerii. O qedinli de masaj estealcituitl din trei etape:destindere4 tonifierea gi ameliorarea. l. destindereaz124- 34 - 26 - O 124 esteunul dintre punctele de bazdin reflexologia faciall. Stimularea saare ca efect atit destindereacOtqi tonifierea. Este un punct bilateral, situat deasuprasprincenelor, pe linia ce marcheazi jumdtate din ini$imea frunfii, qi controleaz6 vezicabiliar[ (punctul din dreapta), splina (punctul din stinga), creierul, | '''-=..Ill Efecteprincipale - Destindesistemulnervos; - Calmen'd.durerile; - Regleazdtranspirafia; - Combatealergiile; - Fortific5; - RegleazlenergiaQi. Indicafii principde - Dorsalgii,lumbago; - Sevraj; - Astenie,obosealipsihicl; - Insomnie; - Memoriedeficitar[; - Dureridecap; - Dureridedinli; - Transpira$erece; - Epistaxis(singerareanasului); - SinuzitE: - Psoriazis; - Problemecutanate: - Convalescenti. Tehnicadeexecufie tn timp ce mina sting[ degajeazifrunte4 mina dreapt{ cu degeteledeplrtatg sesprijin[ pe auricularqi pe inelarpentrua putealucracu celelaltedegete.Sestimuleaziprin fricfionareqiperierein sensorizontal,peo distanfl de unul saudoi centimetri cu gesturilargi, exercit0ndo presiunecorespunzltoare.Repetaliaceste miscdridefrictionarede imativ douizeci de ori.
 7. 7. DIEN'CHAM' 34 esteun punct bilateral situat la rddicina sprincenelor ce controlezzl,umerii, bra{ele(impreund cu punctele 97gi98),picioarele,sinuzurile,ochii,inim4 nervuloptic. Acestpunctesterecomandatpentrudestindereasistemuluinervosgi reprezintiun excelentremediuin lupta impotrivainsomniei. Tahicardie. Tehnica de execufie Se executdmiqciri de ,,periere" cu gesturi largi, de aproximativ douizeci de ori, efectudndmiqcdri in ambele sensuride-alungul sprincenelor, acordind aten{iepresiunii exercitate. De asemenea,se recomandd.stimularea acestei zone (deasupra sprflncenelor,intre punctele 34 gi 180) efectudndmigc6riredusede apisare, pornind delafiddcini qi urmind margineaorbitei oculare. Efecteprinciple - Calmeazbsistemulnervos; - Salveazidurerile; - imbundtd{eqtevederea; - Destindemugchii; - Regleazlritmul cardiac. Indica{ii principale - Insomnie(impreunl cupunctul D; - Depresie; - Dureridecap; - Dureridepicioare; - Dureriin regiuneaumerilor; - Dureri destomaggastritf - Dureridedinfi; - Vedereslab6; - Crampe,spasme; - Stiri degrealdqidevomS; - Aritmii; 26 esteun punct mediaq situat la intersectiadintre linia ce uneqteridlcinile celor doui spr0ncenecu linia sagitalEgi controleaz6 regiunea cervicali, partea anterioar[ a gitului, sinusurilg hipofiz4 nenn:l parasimpatic. Acest punct esterecomandatin calmarea mentalului agjtat,invioreazi. qi acfioneaz5,in general, asupra echilibrului psihic fiind in acelagitimp, qi un excelent remediu de lupti impotriva insomniei. Efectele sale suntasemdn[toarecu celeale aspirinei in cazul durerilor qi a febrei. Page7 of38
 8. 8. - CalmeazAdurerile, - Antiseptic; - Calmeazlmincirimile; - Regleaziritmul cardiac; - Micgoreaziconsiderabiltensiuneaaneriali; - Ridicetemperaturacorpului; - Regleazlcrizelespasmodice; - Stimuleqzidiurez-a; - Stimuleazisecrefiile; - Dezintoxic5; - Stimulea'Seliminareaalcoolului: - Regleaziapetitulsexual. Indica{ii principale - Insomnie; - Neurastenie; - MemoriedeficitarS. - Epilepsie; - Frisoane; - Parkinson; - Sughilat; - Spasmofilie, - Dureri de cap; - Arsuri. - Zgiriefini; - Tahicardie; - Hipertensiune; - Febr6; - Riceal[, - Leqin; - Paludism, - Anurie (urinare dificilE); - Nas infundat: - Eczeme; - Prurit; - Intoxicafiealcoolici; - Stlri de grea15; - $stm; - In{epdturidealbini saudescorpion, - Mugc[turideqarpe; - Anestezic(cauterizareanasului,a amigdalelor). Tehnicadeexecufie Sestimuleaz[acestpunctprin miqciri de"periere"verticald(apls5risuccesive,desusin jos) cugesturilargi, deaproximativdoulzecideori, cazin careva fi prelucratlo zonl maimare,fie seefectueazimiqc[ri reduse derlsucirepeloc,adresindu-sepunctuluirespectiv. 0 esteun punct bilateral situat in scobitura din partea anterioar6a urechii gi controleazl rinichii, urechile, bele,organelegenitale,stomacul. Page8 of38
 9. 9. DIEN'CHAM' Acestaestepunctul cu careseincepeo qedin15,mai alesin cazul persoanelorobosite sausldbite.De asemenea, tot el estepunctual de incheiere obligatorie a qedinlelor,datoriti efectului siu de reglare a tuturor funcliilor. Este util mai ales, dacl s-a comis o eroarede stimulareprea intensl a unui punct, cind nu era cantl sau s-a stimulat tensiuneaunui hipertensiv. Punctul 0 va corectaeventualeleerori produse pe parcursul secvenlelor precedentegi va indepirta efectele nedoritg fiind un instrument util in cazul unei rea4ii organice foarte puternice. Efecteprincipale - Regularizeaz6tensiuneaarteriali (hipotensiuneasau hipertensiunea); - Destindesistemulnervos; - Regleaznritmul cardiac; - Indep[rteazddurerile; - Faciliteazidigestia, - Tonific[ venele(le contractl); - Combatetranspiraliaexcesivi; - Opregehemoragiile; - Opregterinoreea (mucozitlli nazalein exces) qi alte pcrelii abundente; - IncElzegte; - Tonificd; - Contractiuterul(narytere,hemoragieuterind); - interegtesisremulimunitar; - Stimuleazienergiasexuald; - Stimulea'.ienergiarinichilor; - StimuleazEenergiaancestrale. Indica{ii principale - Oboseall; - Astenie; - lmpoten{i sexual6; - Ejaculareprecoce; - REcealS; - Gripd; - Hipertensiune; - Hipotensiune; - Dureri lombare; - Erupf;i cutanate; Transpiraliamiinilor; Transpiraliapicioarelor; Tahicardie; Urechi(surditate,zgomotein urechi, Ochi(tulburiri devedere); Sinuzit6; Alergii; Tabagism; $ocalergicmedicamentos; otitl); Dezintoxicare: Paralizie t Paee9 of38
 10. 10. DIE'CFLAM' Stomac; Leucoree(scurgerialbe); Arsuri (de exemplu,cu ap[ fiart[). Tehnicade execu{ie Cea mai simpld modalitateestede a se,,peria" energic?ntreagazonf, (toat[ parteaanterioardurechii), in sens r errical, de aproxirnativ douizeci de ori. Stimulareaseva executade susin joq pentru destinderegi dejos in sus.pentrutonifiere. 2. tonifiereaz127- 19- lm - f26 - 0 Stimularea acestor puncte permite activarea resurselor de energig ?n caz de blocaj sau deficit energetic, necesareintdririi sistemului imunitar. Energia ancestraldastfel activati estesingurain misurl sl restabileascd runctiileorsanelorafectate. 121esteun punctmediansituatin centrulbdrbiei(in scobituradintregurdqiblrbie) qi controleaz[intestinul sublire.cilciiele, gleznele,parteasuperioaria uterului,regiuneapelvianfi corespundeVasuluide Conceplie -in Serecomandistimulareaacestuipunctpentrumenstruaf;idureroase,menopauzE,alteproblemesexuale,colite spasmodice,diaree(in fazaincipienti). Efecte pnincipale - Efect intensde destinderenervoasi: - incakegte stomacul; i-/ Regleazeperistaltismulintestinal; TonificS; StimuleazienergiaQi. Indicafii principde - Insomnie; - Transpiraliamiinilor gi a picioarelor; Astenie' ObosealSpsihic6; Astm; $ocmedicamentos; Indigestie; Gastriti; Dureri de burti, senzalie de rece in abdomenului; Leucorce(scurgerialbe); Durerimenstruale; Sewaj; - Tabagism; - Cldn$nitdedinli (in timpuluneicrize); - Dureridentare(localizatein zonamandibulei); Paraliziefacial6: Sciati Pagel0 of38
 11. 11. DIEN'CHAM' Dureri de cdlcdie; Dureri cervicale; Dizenterie,diaree; Senzaliede capgreu(mai alesin zonafruntii); Tenie; CeafbinlepenitI. Tehnicadeexecufie Cagiin cazulaltorpunctesituatepebSrbieseefectueazimici migclri de"periere"in sensvertical(depreferat desusin jos), deaproximativdoulzecideori. 19 esteun punctmediansituatimediatsubnas,in ganlulnazo-labialqi controleazdinima, ficatul, stomacul,colonul,burta,pancreasul,uterul; corespundeVasuluiGuvernatorYang activaenergia vitald,. pldmdnii,nasul. qi are rolul de a Stimulareaacestuipunct areurmltoarele efecte:crege tensiunea,stimuleazi energia, calmeazddurerilede burttr,combateconstipali4 oprestesughilatul,combatestlrile de vomd, stimuleazdcontracliile uterine.De asemenea,poateprovo@ respingereaobiectelor inghitite din greqealdde copii. Acest punct estebinecunoscut practicanlilor de arte marliale datoritl capacitllii salede a stimula activitateacardiac[; stimulareapunctului 19 esterecomandatiin cazde indispozilie. Efecte principale - Regleazdactivitateainimii; - Stimuleazi secrefiade adrenalini, - Reanimeazd, - TonificS; - Imbunitilegterespiralia; - InvioreazE: - incllzegte; - Stimuleazdenergia; - Stimuleazi energiaQi; - Stimuleazdenergiasexuall; - Stimuleazdvirilitatea; - Stimuleazl secre{iasucurilor gastrice; - Stimuleazi peristaltismul intestinal, - Regleazi contrac{iile musculare; - Provoac5saucombatestirile de voml; - Mdrege numirul de contracfii uterine, - Oprege srghilatulf; - Stopeazi hemoragiileuterine. Indicafii principale - Problemecardiace; medicamentos: PageI I of38
 12. 12. DIEN'CHAM' - [r$n; - itt"", reanimare; - Sufocarein urmainghlpdi accidentaleaumriobiwt; - Epile,psie; - Respirafiedificiltr saucrid deastm; - Somnol*fe; - Energiedeficitarfi - Depresie; - Impotenp senraltr; - Dr'rr€dstomacale; - ColitL - Constipalie; . - Hemoroizi; - Nagtere; - Greati, staredevomi; - Durerilombare; - Dczintoxicare; - Indispozilie; - Aneteli. Tchnice dc execufie Sestimuleaziprin lovinri u$oarcin sensv€rtical,€xecutatedesrsin jos. Page12of38
 13. 13. DIEN'CHAM' Pagel3 of 38 103 esteun punct median situat in mijlocul frunlii qi controleazi fruntea, ochii, coloana vertebral6,creierul, ficatul,hipofizaqicarecorespundecreqtetuluicapuluiqipunctuluiVG22. Stimulareaacestuipunctimbunitilegtememoria regleazbfun{iileumoraleqiactiveazichakrele. ,r' i ,, -_-'-1-- ,- v'.' Efecte principale - Imbunlt1legtememoria; - Destinde; - Tonifici: - Regleazl energiaQi; - Regleaz6formula sanguin[; - Calmeazi durerile din regiuneacregtetuluicapului, - Calmeazddurerile de spate; - Limpezegtespiritul; - Opregtesecrdile excesive. Indice{ii principale - Depresie; - Oboseald,frzicd: - Epilepsie; - Dureri in cregtetul capului; - Lapsuzuri; - Dureri ale coloaneivertebrale, - Hemoroizi, - Prolapsuterin; - Vedereproast[; - Traumatismcranian. Tehnica de execufie Stimulareaseefectueazdcaqipentrualtepunctedepefrunte,prin lovituri uqoarecuvirful degetelorsauprin miqcdriredusede,,periere"cuajutorulunuiinstrumentadecvat,desusin jos.
 14. 14. DIEN'CHAM' 126esteun punctmediansituatin parteazuperioaria frun1ii,in centrulliniei p5ruluiqi controleazlcreqtetul 12$ t -*":€-"" '. 126esteun punctmediansituatin parteasuperioarea frunlii, in centrulliniei p5ruluiqi controleazlcreqtetul capului,coloanavertebrali,coccisul,anusul,rectul,vezicaurinar4nasul,creierul. Acestpunctse stimuleaziimpreuni cu zonafrunlii careseintinde de-alungul rld[cinii firelor de plr. Se recomanddin cazuldurerilordin regiunealombard(lumbagoetc.). ;,',.ii-'. 'll i'.lr-' ... :, . , i:.li ,'.tit,: .'i '-':l ".:, , ; ' " ' | __--- | I Efecteprincipale | - -**-;'. ' .. *>- -r . I I rraat"gi"tensiuneaarteriald; | -_: . --i'ia | | - StimuleazienergiaQi, | ,. '' I I - Calmeazidureriledin creqtetulcapuluiqidin | 1-:1:=--'----.- -'l_-_ i.. I I regiuneacoccisului; | '.; .,rr{: ll - Regleaz[secreliile; I 'tv t t | | - Provoacleructare(in cazulbebeluqilorbalonali). I l, ','| ,,' -: .illlndicafiiprincipale | , :.:i;.-;:+i= /'Fri:)ll - Hipotensiune; | ,,'r,,,-*er;' -/€i:+'i,,;: tlI - Rffl,li,li"u**'capurui; | .i 1';' i'j I I - Uriniri frecvente(prostatd); | '. " '. ;, i' | | R[ceald; I i t.;i ll - Sinuziti; I i r '-*.,,er, fij ll - Dureriinregiuneacoccizului; | ',., :- :.' ll - Lumbago. | '..,i, *f-::- ;i 1y' II| : *--r rl ll | ,, I I I Tehnicadeexecutie f . ," ; ll l;.,'fll. | %*'.--'-'' | | Stimulareaserealizeazdprin "perierea"cu miqcdrireduse, I I I efectuatedesusinjos, deaproximativdoulzecideori. in cazuldurerilorlombare,seefectueazilovituri usoareceurmeazilinia rlddcinii firelor depir dinzona superioar[afrunlii saumiqclri verticalede,,periere",parcurgindtoati zona. Stimulareazoneicuprinseintrepunctele126gi 19provoacidestindereacoloaneivertebrale,seefectueaz[ miqclri de,,periere"desusin jos saudejos in sus(intr-unsens,energiaesteascendent5"?nceldlaltcaz,eava flrdescendenti). in aceastifazi vor trebui stimulatepunctelecorespunzItoareunei anumiteprobleme,insist6ndintre 5 qi 10 secundeasuprafieciruia. Page14of38
 15. 15. DIEN'CHAM' De aici rezultl qi importan{a alegerii zonelor qi punctelor ffire corespundaceleiagifunqii sauaceluiagiorgan, deoarecegradul de sensibilitateal acestoraindici modul de acfionare. in alegereapunctelor seva line cont de urm[toarele reguli: - Fiecarepunct ac{ioneaz5,in primul rdnd, asupraorganului cel mai apropiat; - lJlterior, el aclioneazl asupraorganului bolnav. Punctelesituate,de exemplu,in jurul ochilor vor a{iona mai intii asupravederii qi abia apoi azupracelorlalte organe sau funclii cu care se afld in corespondenfE.Astfel, punctul 73, aflat sub ochi, va induce un efect de calmarea eventualelorfulburiri oculareinainte de a aclionaasupraorganelor carecorespund,cum ar fi sdnii, pldminii, inima etc. in plus, acestava selecfionadoar par,tileafectate, firE si le influenleze intr-un fel pe celelalte. Schemacareva fi prezentati mai jos estelogici qi trebuie relinut[ ca atare, deoareceline cont de proximitatea punctelor. Existl mai multe etapeaqadupdcum seva puteaobservain continuare: Paee15of38
 16. 16. DIEN'CHAM' 50esteunpunctunic situatepeparteadreapti afe1ei,zubpometulobrazuluigicontroleazlficatul, problemele limfatice,meridianulficatului,gambele. Serecomandistimulareaacestuipunctp€ntrustopareahemoragiilor,in cazulproblemelorhepatice(inclusiv hepatite,prinrolul beneficasuprafuncfieihepatice)precumgidrenareastazelorlimfatice:edeme,reten{iaapei in organism,ganglioni;arerol in scidereacolesterolului- At*iriie I E:;fe c.r-iniiiil;lrirc,ri;ii:i:ii',,';ili:,, r Efecteprincipale - $eSleazacontracliilemusculare; - IntAre;tcsistemulimunitar; - Destindesistemulnervos; - Scadecolesterolul; - Calmeaz6durerile, - Creqtetensiuneaarteriali; - Stimuleazdenergia; - Calmear.dalergiile; - Opregtehemoragiile; - Dezintoxicl; - Antiinflamator: - Regleazitranspirafia; - Stimuleazldigestia; - Regleazncirerlafiasanguinl; - Calmeazidurerilehepaticegiveziculare. Indicafii principde - Paraliziifaciale; - Entorse; - Insomnie; - Epilepsie; Dureriin regiuneacervicalEgiin regiuneacoastelor; Torticolis, Dureriin creqtetulcapului; Hipotensiune; Alergie; Hemoragie; Menstrualieabundent[; Reumatisme; Eczeme; Transpiraliamiinilor giapicioarelor; - Digestielent[, - Indigestie; Balon[ri; Hemoroizi; Problemehepatice; Vezic[ biliari leneg; Calculibiliara; Abdomenumflat: Nas Pagel6 of38
 17. 17. - Tulburlri devedere; - VedereproastS; - Constipatie; - Colesterol. Tehnicadeexecufie Acestpunctpoatefi masatimpreundcu punctul41, efectudndmiEcdriredusedefriclionarein sensorizontal, in dreptulbazeinasului.Daci se dorege gi stimulareaseparati,numaia punctului50, se impingevirful degetuluisaucapitul stilouluiin sus,in sensoblic. DIEN'CHAM' 41 esteun punct unic situat'pe parteadreapt6a fe1ei,sub pornetul obrazului, lateral de punctual 50, ?nspre exterior qicontroleazlvezica biliard sauproblemeleapirute in urma extirplrii acesteia. Stimulareaacestuipunct reg)eazLde assmeneacolesterolulgi digestiaqi combaternigranele. Efecte principale - Calmeazi durerile; - Regleazi secreliade sucurigastrice; - Dureri de stomac; - Dureri de ficat; - Dureri ale vezicii biliare: - Regleazi secrefiabiliar6; - Regleazlcolesterolul; - Scadetensiunea, - Calmeazi durerile din regiuneacervical[; - Calmeazbdurerile la nivelul umerilor: - Limpezeqteochii; - Reducereacliile alergice. Indica{ii principale - MigrenS; - Constipafie; - Dureri ale coastelor; - Dureri de stomac, - Problemehepatice; - Patologii alevezicii biliare; - Icter; - Gust aniltr, - Colesterol(?mpreundcu punctul 50); - Hipertensiune; - Dureri cervicale: Durerila nivelulumerilor; Dureridecapbilaterale; Tulburdridevedere: Reumatisme; Alergii; Eczeme; Insomnie. Page17of38
 18. 18. DIEN'CHAM' Tehnica de execu{ie Acestpunctpoatefi masatimpreunl cu punctul50, efectuindmigciri redusedefiiqionare in sensorizontal, in dreptulbazeinasului.Dac[ se dore$e gi stimulareaseparata,numaia punctului41, se impingevirful degetuluisaucapitul stiloului?nsus,in sensoblic. 37 esteunpunctunic situatpepartea$anget punctul39gicontroleazdsplin4 circulaliasingelui,digesriameridianulsplinei,pt;J;;-;;;t rrig"-"n. punclpoaten masattmpreundcu punctul50, efbctuindmigciri redusedefiiqionare in sensorizonta ptul bazeinasului.Dac[ se dorege gi -stimularea separat6,numaia punctului41, se impingevirfi rluisaucapitul stiloului?nsus,in sensoblic. il 39qicontroleazdsplin4 circulaliasingelui,digestiameridianulsplinei,proJdu, nerrnrltrigemen. omandiin urmitoarelesitualii: circulaliasingelui ingreunata,deficit imunitar,picioaregrele(umflate), energetic,problemededigestie. principale Stimuleazlsistemulimunitar; Opreqtehemoragiile; Stimuleazlcirculafa sanguini; Stimuleazicirculaliaenergiei; Imbundt{egtedigestia; Calmeazddurerilein regiuneasplinei; Dizolv[ mucozitilile; RegleazEproblemeleurinare. fii principale -F-:;'..-- _-- )>-. I _ y"":::3ie abundent'; _-- --"-r'- _4 I nemoraglestomacall(impreun[cupunctele16,6l qi i, --/' . | :ol, "#i:->-<-4-=r- ', | -i';SL-:THi#:i:niverurbralerorqigamberor 1i t i | - Obosealdpsihicd; i; ,ij f-- | | - Oboseald,fizid; 'ri ./-..---r -a tilr{ I - Digestiedificili; ,i/i=rl>, d.;:r$ ii): I - Mricozitrli; I tS+ 4-G,* i.'n'i | - Enurezis; I '-.-' ' .--'- i jifiJ I Incontinenfa; ! i ,, ' orr i,';i | : ff:f" apei?norganism,edem; ,,'1;;j ',, ,(-,! | - Astm; I ' , i.i ,' J ; | - Senzagiadecapgreu; ,i,, -€:f i/ | - Paraliziefaciaia; it,_ t--_.--r ll | _ Newatgiifaciate; Serecomandiin urmitoarelesitualii: circulaliasingelui ingreunata,deficit imunitar,picioaregrele(umflate), deficitenergetic,problemededigestie. Efecteprincipale - Stimuleazlsistemulimunitar; - Opreqtehemoragiile; - Stimuleazlcirculafasanguini; - Stimuleazicirculaliaenergiei; - imbundt{egtedigestia; - Calmeazidurerilein regiuneasplinei; - Dizolv[mucozitilile; - RegleazEproblemeleurinare. it,. '*-__--l i t'. . 1-_-- i/ i./ =*-/ - Newalgii faciale - Anemie_ Tehnica de execu{ie Pagel8 of38
 19. 19. DIEN'CHAM' 39 esteun punct unic situat pe parteastingd a fe1ei,subpometul obrazului, amplasatsimtetric fald de punctual 50 gi carecontroleazi stomacul,meridianul stomacului,colonul, glandatiroidi, nervul trigemen, sdnii. !tJ {t - Dureridedinli; - Nevralgiifaciale; - Dureridenaturi sciaticd; - Afecliuninazale; - Sinuziti; - Rinoreeasaunasinfundat: - Mastoz6; - Mastozl dup6naqtere(impreuni cupunctul73); - Stimuleazdlactafia; - Glandatiroidi; - Lipsapofteidemdncare. Tehnicadeexecufie Se stimuleazdseparatprin impingereastiloului dejos ?nsrs, ?nsensoblic, spreintaior sau?mpreun[ punctul37, ?nsensvertical,prin impingereastilouluidesusinjos. Se recomandd stimularea acestui punct pentru probleme digestive(gastritl, arsurietc.). Efecte principale - Calmead.stomacul; - Calmeazi durerile provocatede tumori stomacale; - imbun[tdfegedigestia; - Calmeaz[ durerile indexului; - Antiinflamator; - Coboarltensiuneaarteriali: - Scadefebra. Indica{ii principale - Dureri de stomac. - Digestie lentd; - Dureri ale indexului; - Acnee; - Gingivit[; - Buze inflamate; - Hipertensiune; 73 esteunpunctbilateralsituatpemijloculmarginiiinferioarea orbitei,peparteadurdi osutui$ico"troteari ochii,pldmtnii (tuse),sdnii(mastozi),ovarele,rinichii,inirn4 capul,pieptul,umerii,spatele,bralelqgambele, vezicaurinard. Serecomanddstimulareain urmitoarelesitualii:tuse,mastozi,chistmamarsauovarian tulburlri devedere. conjunctivit6,al[ptare(stimuleazllactafia). Pase19of38
 20. 20. DIEN'CHAM' Efecteprincipale - Destinde; - Calmeazi inflamatiile la nivelul sdnilor qi al pieptului; - CalmeazAochii iritali; - Stimuleazllactatia- - Tonific[; - imbunf,tSlegtecirculaliasanguini; - Activeaz[ energia; i -, - rncaEe$re. Indicafii principale - Oboseald cardia&; - Patologii la nivelul sinilor (mastoz5"chisturi etc.); - Angina pectorall; - Insomnie; - Tuse seaci; - Dureri renale: - Prostat[; - Dureri ovariene; - Problemeurinare. - Dureri la nivelul umerilor gi al brafelor; - Dureri orbitale; - Vederesl6bit6; - Calculi renali: - Capgreu; - Menstrualieneregulatd. Tehnica de execu{ie Acest punct estefragil. De aceeastimularea seva faceuqor, cu mi$cnri de r[sucire, in senscircular. 3 esteun punct bilateral situat pe pomet, imediat sub margineainferiaori a orbitei qi sub punctul 73 gi controleaz[pllminii, inima(doarin parteasnngn). Sestimuleaz[in cazulproblemelorrespiratorii(legatedebronhii saudeplimini], al tulburlrilor cardiacesau pentruceicaredorescs[ renunlela fumat.De asemene4regularizeazitensiunea,ajutdndu-ipehipertensivi. Efecteprincipale - Oriceproblemdcardiac[; - Destindere; - Micgoreazitensiuneaartenald; - Reducetemperatura(recomandatdineazdefebra); Pase20of38
 21. 21. DIEN'CHAM' Page21 of 38 - Reducesecre{iade mucozitili; i, - Indepirteazidurerea; - Efect diuretic; - imbunitileqte respiralia. Indica{ii principale - Insomnie; - Spasmemusculare; - Hipertensiune; - Riceald asociatdcu febr6; - Dureri de cap; - Dureri in regiuneapectorall; - ParaliziefacialS; - Dureri in zonatAmplelor; - Astm; - Tuse; - Respiraliecald6; - Dureri de dinti: - SinuzitS; - Nas infundat; - Urin[ inchisl la culoaregi caldl; - Constipa{ie; - Insuficient6urinar[; - Transpiraliaexcesivda miinilor; - Problemecutanate; - Fati umflati; - VedereslSbit6: - Ochi roqii; - Ochi inflamati. Tehnica de execufie Sestimuleaz[ prin "periere" inspre exterior, in sensorizontal sauseparat,numai acestpunct 6f, este un punct bilateral situat la nivelul superior al aripii nazalegi controleazl, pldmdni| ficatul, inima, stomacul,splin4 policele, nervul trigemen, regiuneacervicalE,parteaanterioar6a gitului, tiroida.. Este recomandat in sinuzit6 gi nas ?nfundat, reduce sau stopeazi secrefia de rnucozitfili nazale provocate de rinit[. Opreqte hemoragiile; are efect anesteziant (produce endorfine naturale) qi incdlzeqte. Combate tahicardi4 scadetensiunea,destindezonacervicald,indepdrteazidurerile de git. Efecte principale - Produc.ebeta-endorfine; - Regleazitranspirafia; - Calmeazl durerile: - incilzeqte; - Regleazl ritmul cardiac, - Coboardtensiunea; - Regleazdcontracliile musculare(destindere); - Antiinflamator:
 22. 22. DIEN'CHAM' Page22 of38 1 ,- --3 ---- { !'r :: I ., ,. * lrl -. 1.--'_, ,.' , ; i v' t- -. I .: -_*-{ i , ., ,--. / i! : ',j' / ..i i iA r:":i/l |1 i a. 7tF::t .,1, it Gj -f1ft ,.€l-* i'i, ,r i,ii '*i'' r ! , t i! :'. j 'i.,' .1., E1 ,; i' ,; ,,'rr e , ir.' .i 1. i ,/ ^, ,i " :tli '*1 't -'t' jU -l . t 1'' *#==r ;'. . i ', 1.. ii j i t. i -.: /--- I ! ,i/1.- ;/ :-- - | -'- .-=-* ! lndicafii principale - Transpiralieexcesiv6saudeficitard; - Dureri abdominale; - Sewaj; - Dureri decapqidestomac; - Pieledegiin5; - Perturbiri aleritmului cardiac; - Hipertensiune; - Paraliziefacial6; - Problemecutanate: - Eczeme; - Vaginite; - Inflamalii alecolului uterin, - Leucoree; - G0tinflamat; - Amigdaliti; - Astm; Dezintoxici; Stimuleazicirculaliaenergiei, Dizolvi mucozitltile, Opregtehemoragiile(in general). Hemoragienazal5; Ulcergastric; Senzaliedeopresiune; Sciatic6; Steride gr..e.a1dgidevom6; - Gu$; - Febri, - Tuse; Nasinfundat; R[ceal[; St[ri congestive. Tehnicadeexecufie Stimulareasefaceprin friclionaredesusin joq executlmiqciri in senscircular. Lhrrenla mvelul polrcelur; de-alungul nbrilor sau,folosindnasulcapunctdesprijin, se 34 vezi mai sus;pentru insomnieseutilizeazEimpreuni cu 124- 26vezimaisus. 106Coloanavertebralf,regiuneacervical[,parteaanterioar[agdhrlui,ochii,sinusurilgcregetulcapului, ceafa,regiuneaoccipital5,frunte4omoplalii. Acestpunctstimuleaz[circulafiacerebrall,capacitateadeconcentraregiamelioreazlo seriedeproblemela nivelulcapului.
 23. 23. DIEN'CHAM' Efecteprincipale - Destinde: - Tonifici; - Calmeazd,durerilein regiuneamaxilarelor; - Calmeazldurerilededinfi; - CalmeazS.durerilein regiuneacervicall; - Regleaziritmul cardiac; - Regleaz6transpiralia; - Desfundlnasul. Indicafii principale - Problemecardiace. - Insomnie; - Dureri cervicalegifrontale; - Dureridedinfi; - Transpirafieexcesiv[; - Nasinfundat; - Gufl; - Anxietate. Tehnicadeexecutie Stimularea seefectueazl ca gi pentru alte puncte de pe frunte, prin lovituri ufoare cu v6rfi.rl degetelor sauprin miqc[ri redusede ,,periere"cu ajutorul unui instrumentadecvat,de susin jos. 1G€ * i'r /ia:^-3,, . ' r-" l-..c "4.J-"i:-i,j ;i i tl .. ''.l{ r !' '' j' i i ';'.i.,1 '.-r..a,., ,.'J i u tta-;.'; .rl i I 103vezimaisus. 126 vezi mai sus. Page23 of38
 24. 24. DIEN'CHAM' 342esteunpunctmediansituatepefrunte,imediatmaijos de 126giccontroleazdcoloanavertebrald,regiunea lombar5"colonul. Acestaestepunctullumbagouluiqiserecomandistimulareasainci dela apariliaprimelorsimptomespecifice (nutrebuieuitat sauignoratcI regiuneacervicali estereprezentat[in reflexologiafaciall, decltre punctul26 iar regiuneadorsalS,de citre curburanasuluiin timp ce punctele126gi 342 corespundzoneiinferioarea spateluigisestimuleazlin general,impreuni). t' i j -;'' t' , !'{=.,l-'1-.:-+ ' '' -'. . ;{{q, i 'l ': iV-.' :r .Ati l ti t! t i,/ f/ ti punctul0. Efecte principale - Calmeazi durerile la nivelul coloaneivertebrale: - incikege tilpile. Indica{ii principele - Dureri lombare: - Lumbago; - FlatulenlE; - Picioarereci Tehnica de execulie Sestimuleazdprin migclri scurteefectuatede susin jos. 342 esteun punct care se utilizeazd,impreund cu 126,pentru efectul lor de control al durerilor coloanei vertebrale. Stimularea se face incepind cu punctul 126, prin efecfuarea de migciri scurte de zusin jos, urmate de lovituri usoare pe traiectul linie mediani frunte-v5rful nasului (se urmlregte reflexul coloanei vertebrale) dupi care se urci din nou pe frunte (126) de unde coboar[ spre pir,tile laterale ale felei urmirind linia firelor de plr gi se ?ncheieciclul stimulind 8 este un punct median situat pe nas, intre cei doi ochi gi controleazl inima, regiunea cervicali, partea anterioaraa gdtului, glandatiroidi, gatuL maxilarelq dinlii, limba. Stimularea acestui punct are urmltoarele efecte: incetineqte bitdile inimii (tahicardie), scade tensiunea, deblocheaz[ regiunea cervicald gi amelioreazi durerile de gdt. De asemenea,reg]eazdfunqia tiroidian[. f,fecteprincipale - Destindere, - Scadetensiuneaarterial[; - Reducefebra; - Regleazltranspirafia; - Stimuleazicirculaliaenergiei; - Combatedurerileinflamatoriidin regiuneacervicalisaualecoloaneivertebrale; - Regleaziritmul cardiac. Page24 of38
 25. 25. DIEN'CHAM' Page25 of38 Indice(ii principeh - Insonnie qicogmaruri; - Hipertensiune; - Dureri cervicale; - inlepenireacefel,torticolis; - Limbn inflamat4, - Dificuhn$ devorbire; - Inflamalii la nivelul maxilarului; - Gingivitn; - Inflamagagftului; - Sinuzit4 - Guqa; - Tulburfri devedere; - Iritatrii; - Tulburiri aleritmului cardiac; - Problemecardiace. Tefrnicedc crecugie Se stimuleazl efecfirind migciri circtrlare in care mdna trehrie snseryrijine pe naq astfelincit si nu alunecespre ochi. Caqi celelaltepunctesituatepelinia sagitaHa nasrlui SifrunfrLpunctul8 esteimplicat in controlulcoloanei vertebrale.Se "periazi" rnnu sa, apoi zona punctului 106 (cele doui se pot masaimprarn5" prin migclri verticale), se continul cu zonele de deasrpr:agi de-a lungul sprAncer]elor,se coboar5u$or pe marginea inferioarl aorbiteiocularepfuI la niri (fesel confirul nlrilor Gegiuneainghinall) giganpl nazogenian- l24vezimai sus.
 26. 26. DIEN'CHAM' Page26 of38 I jer t'?t-ry&---^-- it ;/t /t' ry, '{rwlif!' ;l"il (t ., l' if .'U-J'... JI "--irJ'i Y;-t'1-- I / -(- F. ,. -' -_ aj -.-,' I- -r1' I '-*-/ I 180esteunpunctbilateralsituatpetimple, la nivelul sprf;ncenelorgicortroleazi plexul solar,timplele, policele. Stimulareaacestuipunctprovoacide$indene,aclion&rdasuprasfereiguvernatedeplexulsolarqiasupra migrenelor. ',i;rnr,riarr:a,l!rrr:,r!.iriiullrrtt]fiftl*procltrc*tr;lnipiraire{r:rain1ttntri{lr:} Efecteprincipale - Antiinflamator; - Scadefebrq - Stimuleazitranspiralia; - Coboaritensiunea, - Calmeaz[durerilein regiuneatimplelor; - Calmeazidurerilela nivelul policelor; - Destindeplexulsolar. Indicefii principale - Brongiti; - Stiiri gripalefrri transprafie; - Dureriin regiuneatdmplelor; - Dreri la nivelul policeleor; - Amigdalilt5; - Angrnq dureridegit; - Dureri la nivelul plexului solar; - Hipertensiune; - Inflamatriioctrlare; - Conjunctivite; - Dureri dedinti. Tehnicadeexecufie Sestimuleaziprin efectuareademigclri circularein direcliaurechii. Puncteleumitoare sunt situatepebuzasuperioari: pot fi stimuletcimpreuni, efectuindu-semigciri redusederrperiere', in sensverticel seuorizontel 19vezimaisus. 17esteunpunctbilateralsituatpebuzawperioarS,imedia deasupr:acomisuriibuzelorEicontroleaziregiunea suprarenal5,colonul,rinichii, coapsele,goldurile. Stimulareasaareefectulunuitrdamentpebazi decorticoizi,datoritl acfiuniiasupraglandelorsuprarenale desprecaresegie ci elibereazicorticoizi naturali,recunoscufipentruacliunealor antiinflamatoare. Fiind in coresponden,tiior itrtreagaregiuneabazinului,ace$punctoferiio arielargi deaplicalii. ,&entielEsteirierzir;i.qti::":uiai*aacestuiFunctdaclseccnstatiL-rezentauncrtuinori{deeremplu"lanivel stontacalil
 27. 27. DIEN'CHAM' Efecteprincipale Incllzeqte; Tonific5 rinichii; Regleazl tensiuneaarteriall; Regleazl secreliileumorale, Dizolvl mucozitl1ile; Opregtehemoragiile; Antialergic; Antiinfeclios; Indepirteazl durerile de tip inflamator; Activeazi energiaorganismului, Calmeaz6durerile colice; Calmeazl durerile acute; Calmeazl mincirirnile; Calmeazi durerile de qold qi de coapse, Regleazl contracliile musculare, Destindemugchii. Indicalii principale Alergie; St5riinfeqioase; Sensibilitatela frig, Colit6; Coliti spasmodicE; Diaree,dizenterie, Rinoree; Tusecu expectoralie; Transpiralieabundent[; Menstrualieabundenti; Hemoragiiuterine; Problemeginecologice; Newalgii; Reumatism,aftntL; Astm; Rinichis15bi1idin cauzagrlsimilor, Oboseall,astenie; Hipotensiune, Surmenaj; Stres; Apatie; Prurit; Eczeme; Arsuri; ZonaZoster. Tehnicade execulie Sestimuleazi separatsauimpreun6 cu celelaltepuncte situatein aceastizonf efectuind miqclri de ,,periere" pe verticall. Paee27 of38
 28. 28. DIE'CFL{{' 113 esteun punctbilateralsituatpe buzasrperioarS,subniri gi controleaz[pancreazul,ovarele,prostata, uterul,funqiile sexuale,nennrlpneumogastric. Se recomand[stimulareaacestuipunct in urmitoarele situalii: diabet, cistitS"problemede digestie qi menstruale,diversetulburlri la nivelulorganelorgenitale. Efecteprincipale - Intdreqtesistemulimunitar; - Calmeaddureriledeovare; - Trateazi,afecliunileprostatei; - Calmeazidurerilelanivelulcoapselor; - Calmeaz-ddurerilepancreatice; - Stimuleazidigestia." Indica{ii principale - Dureri deovare, Durerideprostatl; Dureriin zonacoapselor; Indigestie; Diabet; Dureripancreatice; Sciatici; Astm; ColitS; Gu$a. Tehnica de execu{ie Se stimuleaz[ separat cu ajutonrl unui instrument adecvat' de asemeneEsepoate stimula taatd zonadintre bazanasului qi buzasuperioarI,,peri€re" zonacarecuprinde punctele 17, 113gi 7 in sensorizontal, sprecentru. Page28of38
 29. 29. DIEN'CHAM' Page29 of38 at de o parteqide alta a ganlului nazolabial,pe axa carestrlbate centrul n6rii qi controleaz[ pancreasul,ovarele,prostat4 organelegenitale qi funqiile acestora, uterul. Stimulareaacestuipunctestefoarteeficient6in urmltoarelecazuri:tulburiri menstruale,cistit5'problemede digestiegidiabet,Ert" r""o-andat[ utilizareadupdmeselecopioaseqidupl abuzuldedulciuri.Persoanele caiesufer[ dediabettrebuies[ o practicein modregulat' Efecteprincipale - intlrestesistemulimunitar; - irnbuniti{egtecircula{iasanguini; - DeblocheazLenergia, - incilzege corpul; - Aclioneazdca antrinflamator; - Regleazdsecreliile; - Eliminl toxinele; - indepirteazldureriledeburt6:dismenoree,ovare, prostatb"dureri careiradiaz-din coapse; - Stimuleazienergiasexuali. Indicafii principale - Diabet, - Alergii; - Menstrualieabundentdgineregulat! - Durerila menstrualie; - Inflama{ii; - Scurgerialbe(leucoree); - Ovare,prostat6; - Dureridecoapse; Cistit6; Impotenli; Sinuziti; Tulbur[ri digestive; Aerocolie; Colit6; intepenirealimbii; Gu$. Tehnicade execu{ie poate fi stimulat separat,cu ajutorul unui instrument adecvatsauprin,,perierea" in sensorizontal sauvertical a intregii zonedintre buzasuperioardqi bazanasului' in afara comisurii buzelor gi controleaz[ genunchii, coapsele,coastele,mediusul,rinichii, colonul, areefectantibiotic. Stimulareaacestuipunct serecomanddpentru accidentiri in regiuneagenunchilor qi pentru attrozd,in cazul infecliilor de orice tip; produceantibiotici naturali
 30. 30. DIEN'CHAM' Efecte principale Antiinflamator; DezintoxicS; Faciliteazitranzitulintestinal, Calmeazi,dureriledecoapse; Calmeazddurerilein zonacoastelor; Calmeazldureriledegenunchi, Corespundepolicele; Aerocolie(gue intestinale); Combateinfi4iile. lndicafii principale Inflamalii afianate; Furuncule, abcese; Otite; Sinuziti; Gingivitii; Constipalie; Dureri de coapse,genunchi, coastegi la nivelul mediusului; Eliminare dificiln a gazelor intestinale, ca ufinare a unei operalii: impreuni cu punctul 19; - Febr6; - Durerilombare. Tehnicadeexeculie Serecomand6stimulareain sensoblic, in direcfiacomizuriibuzelor.Zanagenunchilorseintindepecdliva centimetri,porninddela comizurabuzelor(atuncicind suridem)in diregtiaurechii.De asemenea,sepoate masaenergic,deo parteqidealtaagurii, in sensverticalapoiseva stimulaseparatpunctul38. Page30 of38
 31. 31. 85 esteun punct bilateral situat pe buza inferioarS,imediat sub comisurabuzelor qi controlezi uretrele, auricularul,vezicaurinarl. Jinind cont cI aici seafl6 zonelereflexe alerinichilor, serecomandistimulareaacestuipunctin urmdtoarele situalii:problemealeciilor eliminatorii,problemeurinare,retenfiaapeiin organism. Cistit6; Tuseuscat[, Usclciuneamucoasein 7ale, Excesdecolesterol; Tabagism; Alcoolism; Droguri; Intoxicafii; Astm; Problemela nivelulauricularului; Durerila nivelulpulpelor. Efecteprincipale pcadefebra; Improsplteazl; Micqoreazitensiuneaarteriall; Diuretic; StimuleazEsecreliile; Drenareaorganismului; Dezintoxici; Coboari nivelul colesterolului; Degajeaz5respiralia; Calmeazldurerilela nivelulauricularului: Calmeaz[durerileprovocatedecistit6. Indica{ii principele - Bufeuri; Hipertensiune; Reten{iaapei; Edeme; Celulit6; Calculirenali; - Tulburiri insuficientl urinari: Tehnicadeexecufie in general,acestpunctestestimulatimpreundw zanarinichilor,efectuindmigciri in ambelesensuri,pelinie verticol5,deo parteqidealtaa gurii. 87 esteun punctmediansituatchiar in centrul bi.rbiei, pe parteaproeminenti gi controleazf veaca urinarl, uterul,ovarele,testiculele,prostat4cregetulcapului,ceaf4regiuneaoccipitali; esteechivalentulpunctuluide acupunctur6 3. Stimulareaacestuipunct esterecomandatdin urmdtoarelecazuri:toateproblemelelegatede vezicaurinard incontinen{5,enurezisetc.),afeqiuni aleovarelor(chisturi,inflama{ii,disfunctionalitate),aleuterului Page3l of38
 32. 32. DIEN'CHAM' $l prostatel. Efecte principale - Destinde ceafa; - Reduce febra; - Provoaci deplasareain jos a energieiQi; - Stimuleazl circulalia eneryiei; - Calmeazi durerile de Ia nivelul cregetului capului; - Calmeazi durerile din zonaoccipital[; - Diuretic; - Regleaz6debitul urinar; - Calmeaz5"durerile prostatei; - Degajeazlrespira{ia; - Antispasmodic; - Stimuleaz[ contragtiileuterine gi alevezicii urinare, - Dezintoxici. Indicafii principale - Traumatismcranian; - Torticolis; - Ceafr inlepenit[; - Dureri de cap; - Tulburlripsihice; - Insolalie, - Retenliaapei; - Cistit6; - Astm; - Problemerespiratorii; - Spasmofilie; - Crampe, - Menstrua{iedureroasd; - Prostata; - Impoten!5; - Frigiditate; - Ptozaveziciiurinaregiauterului; - Chistovarian; - Fibrom; - Incontinen!6; - Enurezis; - Intoxicalii; - Senzaliedesufocare; - Febrd; - Bufeuri; - Menopauz5; - Circulaleperifericbproast6. Tehnici deexecu{ie Se stimuleaz[separat,efectu0ndmigc[ri de apisaresauimpreun[ cu punctul 22, prin,,periere" in sens vertical,desusin jos. Pase32of38
 33. 33. DIEN'CHAM' Page33 of38 - i -4--- 22 esteunpunctmediansituatpeblrbie, imediatdeasuprapunctului87 qicarecontroleazevezicaurinar5" dinlii, regiuneapelviani"intestinulzublire,uterul. Acestpunctac{ioneazlasupratuturor problemelorlegatedevezicaurinar[: inflamafii, cistit5"ptozd" (deplasareainjos avezicii),enuresis(incontinenliurinarl) etc. Efecte principde Stimuleazi energiaQi; OpreEtesecretiileexcesive; Calmeazl durerile de vezici; int[rege Ye,ziclr Fortifici sistemulimunitar; - Stimuleazdenergia; - CalmeazAdurerilein regiuneapelvianl; - Calmeaz.ddurerilecolice. Indica{ii principale Diareedureroas[; Dizenterie; Dureridentare,maiales?nregiuneamandibulei; Flatulenli; Digestiedificill; Cistiti (impreun[cupunctul17); Ptozaveziciiurinare; Rozauterului; Menstruafieabundentd; Menstrua{ieneregulati; - Leucoree(scurgerialbe); - Urinaredificili; - ObosealS"astenie; - Apatie. Tehnicadeexecu(ie Se stimuleazd"separat,efectuindmiqclri de aphsaresauimpreun[ cu punctul 87, prin ,,periere"in sens vertical,desusin jos. 5Lesteunpunctbilateralsituatpepir,tilelateralealeblrbiei gicontroleazilabelepicioarelor(maialestdlpile), degetelepicioarelor(de-alungulbirbiei), haluczul(in mijloculmaryiniiberbiei). Stimulareaacestuipunct areun efectdereglarea energieiYangla nivel cerebral.Cana durerilor decapeste cavzatd.in general,de acumulareain excesa energiei Yang la nivel cerebral; stimulareapunctului 5l provoacSdeplasareaacesteieneryiicitre parteainferioari aorganismului.
 34. 34. DIEN'CHAM' /t' t .-- i''{FR-rA'l .it . I .i/^:,l Li.:ij.i 1' /il' i. ' I.' ' ; a, i' ti ! ii I tl ll t: ':J i! l-' !l I II II51 Efecte principale - Destinde, - Scadetemperatura; Indica{ii principale - Insomnie, - Hipertensiune; - Hipertensiuneoculard; - Astm; - Tuse; - Dureridedinti Tehnicadeexecufie Coboari tensiuneaarteriali; Calmeazddurerile de brafe; Calmeazi,durerile de gambe; Calmeazddurerile de cap; Are efect de dispersarea energiilor; Regleaz[ sdngelegi energia, Dureri decapcauzatedehipertensiune; Dureridebrale,degambegidecap; Picioarereci; Durerila nivelultilpilor; Insensibilitatesaufurnicdturila nivelullabelorpicioarelor; Durerila niveluldegetelordeIapicioare; Page34of38
 35. 35. DIEIfCHAM' mediusiar punctul 51, de o parte qi de cealaltii a mediusrlui, srb index gi inelar. Se efetueazimigciri de apisarecuvdrfurile degetelororientatein nrs.De asemene4sepoate,,perid' o zon5"astfelincit si fie atinse toatepunctele. 365 esteun punct median situat pe parteainferioari a birbiei Ei care controleazl degetelede la picioare, tElpile,anuzul,intestinulgroq cregetulcapului,c€af4 regiuneaoccipitali. Stimulareaacestuipunct serecomandi atet in eaanldurerilor de cap,cdt gi in cazul rinirii degetelorde la picioare;putemspune,agadar,ceac€stpunctpode fi folosit pentru atrztr,a...din cappini-n picioare! f,f,ccte principale - Regleazlcontrac{iilemusculare; - Regleazlperistaltismulintestinal; - Tonificl; - UrcI tensiuneaarterial[; - Regleaznsecreliile. Indicrtii principale - Diaree; - Hemoroizi; - Dureri depicioare; - Lumbago; - Sciatica; - Dureriin regiuneafeselor; - Cistita; - Dureri derect. -t---, ,/ . ,r' -.r -1 ' '/ 'i'.' . -;' -.i '/l-, j. '-t..l--J-l' :. d3 .r-., -.- _ ,1 - -+_.--" 365 Page35 of38
 36. 36. DIEN'CHAM' Tehnica de executie Dupecumpunctul126pootefi stimulaturmind ridicina firelor depir din zonasuperioaria frunfii, punctul 365sestimuleazlmasdndde-alungulrnandibulei,defiecarepartea acesteia.Punctulsensibilva indiia zona deinteres,qtiindci haluceulestecelrnai aproapedecentru,in wemecedegetulmic estecelmaidepirtat (a se vedeadiagrameledeproie4iereflexogeni). $edinfa seva incheia efectuf,nd o stimulare a zonei unechilor. 16esteunpunctbilateralsituatlaintersec{iadintreliniaorizontalicepornesG pavilionulurechiiqicontroleazlurechile,inim4 ochii,hemoragiile. Stimulareaacestuipunctfoarteimportantarecaefectdiminuar@sauchiaroprireapierderilorexcesivede lichideorganice:hemoragii(internegiexterne),menstrualiepreaabundenta(legate,deexemplu,deexistenla unorfibroame),transpiratieexcesivS"rinoree,cnzedeplflnsetc. Efecteprincipale - Regleazlsecreliileumorale; - Regleazicontracfiilemusculare, - Destindemugchii; - Scadefebrq - Micgoreazitensiuneaarteriali; - Indep[rteazi dureriledeochi; - Indepirteazldureriledecap; - Opregtehemoragiile(deoricenaturd); - Antiinflamator. lndica{ii principale Llcrimare excesivl, Transpiralie excesivi; Hemoragii interne gi externe; Insomnie, Febrl; REceali; Hipertensiune ocularl dureroasi; Dureri de cap; Dureri de din{i; Dureri orbitale oculare: - Durericervicale: - inleplturi deinsecte; - Inlepenireabralelor. Tehnicadeexecufie Sestimuleazdacestpunctin senscircular,cu degetulsaucuun instrumentadecvat. 14esteunpunctbilateralsituatlajon4iuneafeleiculobulu urechile,gf;tul,glandeleparotide,glandatiroidl (hipotiroidie). Serecomandi stimularea acestuipunct in urmdtoarele ca:erri: surditate, otitL i Page36 of38
 37. 37. DIEN'CHAM' Efectcprincipale - Calmant; - Reducefebra; - Scadetensiuneaarterial[; - Antiinflamator; - Stimuleazldigestia; - Provoacisalivalia; - Destinde. Indicafii principale - Dureri destomac; - Dureridedinfi; - Dureridemandibuld; - Dureri decap; - Rlcealdasociatiicufebrf,; - Paludism; - Hipertensiune; - GuSa; - Tuse; - Laringit[; - Surditate; - otitS; - Inflamalii la nivelul felei; - Indigestie; - Deglutilie dificili; - Salivalie; - Lipsa poftei de mdncare; - Insomnie; - Deblocheazdmandibula. Tehnica de execu{ie Sepoatestimulain sensorizontal, imediat sublobul urechii. urechi,intre mandibulI gibazacraniuluigi controleaziurechile.maxilarele,coloanavertebrall,gingiile. Stimularea acestuipunct scadetensiuneacu 3 p6ndla 4 puncte gi prin urlnare, nu esteindicati in caz de hipotensiune.Este iecomandat5"in schimb, persoanelorcare suferbde hipotiroidie. Efectepricipale - Scadeconsiderabiltensiuneaarteriali; - Reducefebra: - Desti Page37 of38
 38. 38. DIEN'CHAM' t". - Indepirteazldurerile; - Antiinflamator; - Irigdcreierul. Indica(ii principale - Hipertensiune, - Transpiraliedatoratihipertensiunii, - Stnrigripale, - Paludism: - Insomnie; - Dureri decap; - Gingiviti; - Boli deurechi,otitl; - Surditate; - Zgomotein urechi; - Paraliziefaciali; - tnlepenireamaxilarelor; - Senzaliedefrig; - Coloanavertebrall. Tehnicadeexecufie SestimuleazEpeorizontaldqiapoipevertical[ prin aplsare dupdcareseincheiecupunctul0. 0 vezimaisus. Energiavitall aretrei surse: - energiaancestralbsexuall; - alimentatia; - respiralia. Trebuieacordat[o atentiedeosebit[cafitetii celortrei sursedevitalitate Dentruate bucuradeslnEtate! Page38 of38
 39. 39. ]oidzi Acestc iLllofj26,c3r.(,,nf fi ,-. r-.^n.. 511x'rlittTt1nfix'ii{Ji.;:$:';':lilni6*r;;:rti::il;:I ff::,:t:"ilfi''i*i',"i.iir.'r,I'ii,i"''*:lii;J#illi:;i::i,:'Jr:Xl,:*iffi n;ry/nea 6uptdor0ildfi wunoplicd gUleupla!: tifuila frianylila/d i sulterioard flrrra orbila/i- inferiodri ldarrnhdnil/k/n seplainaza/ aperlaapnfontii osulnayilar -dinl'iinan/ara/ui- i superhr. ilniaob/hiexlern lnliinferrorr _torp-a/nandiiu/ei nenlali nenlal Xinsivul facial (creniul osos r.:izut din fafi). :,::'l'T3ili"-';ili.i1*f;li.?,*'ffi1i,.,11po.t.-nt;i inmiscarcacap.luiIa capuhii se iriscriL ff:r";i1,,r;iil::;'.$#q#ir*;;il'i,:,Tiifqljji'#iilT,+:tiftli{l:T.1}F:,.t:;J,l#;i:i'i,11nrr,iirl'tl,}?pzgsiia;',i" i:,,Jj;"""i*.:::$,Ui^,iiii""lffili,l;n:'lillll,H.:::,lflllil:g,l:lfl-t, ranek/';-=- awp7aarlkt, aryteig;upenor .. alorbrlei' -perehhlatera/, 'peret'eienedial- peret'elenfer')or fillJ!7oq?ahc, nargineanfra- or0rtald

×