SlideShare une entreprise Scribd logo
1
17.3.2023
Jaana Kettunen,
Φινλανδικό Ινζηιηούηο Εκπαιδεσηικής Έρεσνας, Πανεπιζηήμιο Jyväskylä,
Φινλανδία
Κππξν-Ειιαδηθό Σπλέδξην Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη
Σπκβνπιεπηηθήο 10.3.2023
Ψεθηνπνίεζε θαη ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο
ζηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό
JYU. Από ην 1863. 2
17.3.2023
Εηζαγσγή
 Η απμαλόκελε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη αλαδπόκελσλ
ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ θαζνδήγεζε/ πξνζαλαηνιηζκό ζέηεη λέεο απαηηήζεηο γηα
ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο θαζνδήγεζεο/ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη
γηα ηνπο νξγαληζκνύο
 Η πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ, αιιάδεη θαη απαηηεί ηόζν νη ρξήζηεο
όζν θαη νη πάξνρνη θαη νη δεκόζηεο δηνηθήζεηο λα δηαζέηνπλ
επαξθείο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο.
 Η ηθαλόηεηα εξγαζίαο ζε απηόλ ηνλ "λέν" ηξόπν είλαη έλαο
ηνκέαο απμαλόκελεο ζεκαζίαο.
Ψεθηνπνίεζε
(digitisation),
Ψεθηνπνίεζε
(digitalisation)
ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο
(digital transformation)
Αλ θαη νη ηξεηο έλλνηεο
έρνπλ δηαθνξεηηθέο
έλλνηεο,
ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά
ελαιιαθηηθά
Ψεθηνπνίεζε (digitalisation)
θαη ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο
Η ψηφιοποίηση ρξεζηκνπνηείηαη σο γεληθόο όξνο γηα
ηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό όισλ ησλ ηνκέσλ κε
βάζε ηελ πηνζέηεζε ζε κεγάιε θιίκαθα ησλ
πθηζηάκελσλ θαη αλαδπόκελσλ ςεθηαθώλ
ηερλνινγηώλ.
Έηζη, ε ςεθηνπνίεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν
κεηαζρεκαηηζκόο θαη νη ηερλνινγίεο είλαη ηα εξγαιεία
κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί (Randall, L.
and Berlina, A., 2019).
Εμειηζζόκελνο ξόινο ησλ
επαγγεικαηηώλ
εηδηθόο ζηε
δηαρείξηζε ηνπ
θνηλσληθνύ ρώξνπ
δηθηύσζε
εκπεηξνγλώκνλαο
ζηε δηαδηθαζία
επαγγεικαηηθή
εμέιημε
εηδηθόο ζην
πεξηερόκελν
επηινγή
επαγγέικαηνο
17.3.2023
JYU. Από ην 1863. 7
"Οη ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο
έρνπλ επεθηαζεί από ηελ
ηδησηηθή ζηε δεκόζηα ζθαίξα
θαη από ηηο αηνκηθέο
ζπλεδξίεο ζε κηα πην
ζπιινγηθή εκπινθή".
(π.ρ. Plant, 2008, Thomsen, 2012, Kettunen, 2017)
Χρήση
στην
Καθοδήγηση
Προσέγγιση
πληροφοριών
Προσέγγιση
επικοινωνίας
Συνεργατική προσέγγιση
διερεύνησης
σταδιοδρομίας
Προσέγγιση της συν-
φροντίδας
Παθητική
προσέγγιση
Ψεθηνπνίεζε θαη ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο
ζηε δηα βίνπ θαζνδήγεζε
Kettunen, J, (2017): Οι ανηιλήυεις ηφν επαγγελμαηιών ζηαδιοδρομίας ζτεηικά με ηα μέζα κοινφνικής
δικηύφζης και η επάρκεια ηφν μέζφν κοινφνικής δικηύφζης ζηις σπηρεζίες ζηαδιοδρομίας
Πξνζέγγηζε πιεξνθνξηώλ
 πην ηππηθόο -θαη πην πεξηνξηζκέλνο-
ζθνπόο ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθώλ
ηερλνινγηώλ
 ιεηηνπξγηθή θαηαλόεζε ησλ ηερλνινγηώλ
θαη ησλ ηξόπσλ ρξήζεο δηαθόξσλ
δηαδηθηπαθώλ ηερλνινγηώλ/εξγαιείσλ σο
κέζσλ παξνρήο πιεξνθνξηώλ
 ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ θαη αμηνιόγεζεο
δηαθόξσλ ηύπσλ δηαδηθηπαθνύ
πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηώλ κε θξηηηθό
θαη ελεξγό ηξόπν
17/03/2023 10
Οπηηθά κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο
(VSM)
"Πιαηθόξκεο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ
κνηξάδνληαη νπηηθά κελύκαηα θαη όρη κόλν ην παξαδνζηαθό
θείκελν".
Πεγή: Delello & McWhorter, 2013
Πξνζέγγηζε επηθνηλσλίαο
 κέζν επηθνηλσλίαο έλαο πξνο έλαλ
 ζεσξείηαη σο κηα ιεηηνπξγηθή θαη άκεζα δηαζέζηκε
ελαιιαθηηθή ιύζε ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο
ζηαδηνδξνκίαο πξόζσπν κε πξόζσπν,
επηηξέπνληαο ζηα άηνκα λα κνηξάδνληαη επίζεο
αλώλπκα ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εξσηήζεηο ηνπο
 ε επηθνηλσλία κε δηαθνξεηηθά άηνκα απαηηεί
επέιηθηεο θαη πνηθίιεο δεμηόηεηεο γξαθήο θαη
εηνηκόηεηα λα ιεηηνπξγεί κε λένπο ηξόπνπο.
 δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο κέζσ βίληεν
Πξνζέγγηζε επηθνηλσλίαο
 επάξθεηα ζηε ρξήζε δηαθόξσλ ηύπσλ
δηαδηθηπαθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηώλ ζε
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη πεξηβάιινλ εξγαζίαο
 λα παξαθηλεί θαη λα βνεζά ηα άηνκα ζηελ
επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ/δεδνκέλσλ
JYU. Από ην 1863. 13
17.3.2023
JYU. Από ην 1863. 14
17.3.2023
Τεχνητή νοημοσύνη - αλληλεπιδρά με
τρόπο συνομιλίας
17.3.2023
JYU. Από ην 1863. 15
Σπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε ζηαδηνδξνκίαο
 Σπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε ζηαδηνδξνκίαο ζε
νκαδηθό πιαίζην
 πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε
κάζεζε ζηαδηνδξνκίαο θαη ζηελ απόθηεζε
δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο
– λα γξάθνπλ, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα απνζεθεύνπλ
από θνηλνύ έγγξαθα, λα κνηξάδνληαη ηα απνηειέζκαηα
κεηαμύ ηνπο θαη λα ζρνιηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ
έρνπλ γίλεη από άιινπο
– ηελ άζθεζε ππεύζπλεο ζπκκεηνρήο ζηε ζπδήηεζε ζηε
δηαδηθηπαθή θνηλόηεηα
JYU. Από ην 1863. 16
Σπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε ζηαδηνδξνκίαο
17.3.2023
Καηάιιειε δόκεζε θαη
ελεξγή δηεπθόιπλζε
όζνλ αθνξά ηελ
θαζνδήγεζε θαη
δηακόξθσζε ηνπ
δηαιόγνπ κε άηνκα θαη
νκάδεο
17.3.2023
JYU. Από ην 1863. 17
= "αναθέπεηαι ζηην κοινή
εμπειπογνωμοζύνη και ηην οςζιαζηική
ζςνδιαμόπθωζη ηων επωηημάηων
καθοδήγηζηρ/ζηηημάηων ζηαδιοδπομίαρ
μεηαξύ ηων μελών ηηρ κοινόηηηαρ"
-> ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο κνηξάδνληαη
ηερλνγλσζία θαη εξγάδνληαη ζε ζέκαηα
θαζνδήγεζεο/θαξηέξαο ζε απεπζείαο
ζύλδεζε
 απαηηεί κηα πξνζεθηηθή, ζσζηά
δηαρεηξηδόκελε
θαη παξαθνινπζνύκελε δηαδηθηπαθή
Σπλεξγαζία
Παράδοση πληροφοριών
λειτουργική κατανόηση των υφιστάμενων
και αναδυόμενων τεχνολογιών, ικανότητα
εντοπισμού, αξιολόγησης και χρήσης
διαδικτυακού περιεχομένου
Παροχή υπηρεσιών σταδιοδρομίας (one-to-one),
Πρακτικές ψηφιακές δεξιότητες, ευέλικτη και
στοχαστική συγγραφή
Συνεργατική μάθηση σταδιοδρομίας,
παιδαγωγικές δυνατότητες των ψηφιακών
τεχνολογιών, ικανότητα δημιουργίας και
διατήρησης ελκυστικών και εποικοδομητικών
διαδικτυακών συζητήσεων
Συνδιαμόρφωση σε θέματα καριέρας,
παρουσία και συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, δημιουργώντας μια ορατή και
αξιόπιστη διαδικτυακή παρουσία
Επέκταση
της
ευαισθητοποίησης
Προσέγγιση
πληροφοριών
Προσέγγιση
επικοινωνίας
Συνεργατική προσέγγιση
διερεύνησης
σταδιοδρομίας
Προσέγγιση της συν-
φροντίδας
Παθητική
προσέγγιση
Ψεθηνπνίεζε θαη ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο -
από ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ
ζηε ζπλεθπαίδεπζε
Kettunen, J. (2017).
Ανηιλήψεις ηων επαγγελμαηιών ζηαδιοδρομίας για ηα μέζα κοινωνικής δικηύωζης και
Ικανόηηηα για ηα μέζα κοινωνικής δικηύωζης ζηις σπηρεζίες ζηαδιοδρομίας
JYU. Από ην 1863. 19
Σπδήηεζε
• Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο αθνξά ηόζν ηνπο αλζξώπνπο όζν θαη ηελ
ηερλνινγία.
• Καζώο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αιιάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα
δηεξεπλνύλ θαη απνθηνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε
θαη ηηο επθαηξίεο εξγαζίαο, ππάξρεη αλάγθε λα επζπγξακκηζηνύλ ζηελόηεξα νη
ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαη νη ζρεηηθέο
επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο κε απηέο ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
• Η ςεθηνπνίεζε θαη ν ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο
επθαηξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη
ζπκβνπιεπηηθήο, αιιά επηβάιινπλ επίζεο ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξνζέγγηζήο καο
ζηηο ππεξεζίεο θαη ηε δηαζθάιηζε όηη νη επαγγεικαηίεο ζηαδηνδξνκίαο είλαη
εθνδηαζκέλνη κε ηηο ηθαλόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ζε απηό ην λέν πιαίζην.
17.3.2023
Αλαθνξέο
• Kettunen, J. (2021). Οη αληηιήςεηο ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ ζηαδηνδξνκίαο γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο. International Journal
for Educational and Vocational Guidance. https://doi.org/10.1007/s10775-021-09509-9.
• Sampson, J.P., Jr., Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2020). Ο ξόινο ησλ επαγγεικαηηώλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηα άηνκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
ρξήζε ησλ ΤΠΕ ζηηο παξεκβάζεηο ζηαδηνδξνκίαο. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 20, 191-208.
https://dx.doi.org/10.1007/s10775-019-09399-y
• Kettunen, J. & Makela, J.P. (2019). Οη αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηώλ γηα ηελ εζηθή πξαθηηθή ζηελ θνηλσληθή δηθηύσζε ζηηο ππεξεζίεο
ζηαδηνδξνκίαο. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19, 345-362. http://dx.doi.org/10.1007/s10775-018-9383-4
Αλνηθηή πξόζβαζε
• Kettunen, J. & Sampson, J.P., Jr. (2019). Πξνθιήζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΤΠΕ ζηηο ππεξεζίεο ζηαδηνδξνκίαο: Επαγγεικαηηθή αλάπηπμε:
Πξννπηηθέο από εηδηθνύο ζε ζέκαηα ζηαδηνδξνκίαο. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19, 1-18.
http://dx.doi.org/10.1007/s10775-018-9365-6 Αλνηθηή πξόζβαζε
• Sampson, J.P., Jr., Osborn, D.S., Kettunen, J., Hou, P-C., Miller, A.K., & Makela, J. (2018) The Validity of Social Media-Based Career
Information. The Career Development Quarterly, 66, 121-134. https://dx.doi.org/10.1002/cdq.12127 Αλνηθηή πξόζβαζε
• Kettunen, J. (2017). Οη ανηιλήψειρ ηων επαγγελμαηιών ζηαδιοδπομίαρ για ηα μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ και η επάπκεια ηων μέζων κοινωνικήρ
δικηύωζηρ ζηιρ ςπηπεζίερ ζηαδιοδπομίαρ. Jyväskylä, Φηλιαλδία: Jyväskylä, Φηλιαλδηθό Ιλζηηηνύην Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Studies, 32.
Dissertation. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7160-1
• Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P., Jr. (2015). Οη εκπεηξίεο ησλ επαγγεικαηηώλ από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηηο ππεξεζίεο
ζηαδηνδξνκίαο. The Career Development Quarterly, 63, 268-282. http://dx.doi.org/10.1002/cdq.12018 Αλνηθηή πξόζβαζε
• Kettunen, J., Sampson, J. P., Jr., & Vuorinen, R. (2015). Οη αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηώλ ζηαδηνδξνκίαο ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηηο ππεξεζίεο ζηαδηνδξνκίαο. British Journal of Guidance & Counselling, 43, 43-56.
http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2014.939945 Αλνηθηή πξόζβαζε
• Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2013). Οη αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηώλ ζηαδηνδξνκίαο γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηηο
ππεξεζίεο ζηαδηνδξνκίαο. British Journal of Guidance & Counselling, 41, 302-317. http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2013.781572 Αλνηθηή
17.3.2023 20
17.3.2023
JYU. Από ην 1863. 21
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο,
επηθνηλσλήζηε κε:
Καζεγήηξηα Jaana Kettunen
Φηλιαλδηθό Ιλζηηηνύην Εθπαηδεπηηθήο
Έξεπλαο
Παλεπηζηήκην ηνπ Jyväskylä
Τει. + 358 40 805 4255
E-mail: jaana.h.kettunen@jyu.fi
https://ktl.jyu.fi/en/staff/kettunen-jaana
Σαο επραξηζηώ

Contenu connexe

Similaire à Jaana Kettunen_digitalisation in career guidance_greek_version_2023 el.pdf

γενικές οδηγίες
γενικές οδηγίεςγενικές οδηγίες
γενικές οδηγίεςbagg1
 
«Διενέργεια 2ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού σκίτσου με θέμα την οδική α...
«Διενέργεια 2ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού σκίτσου με θέμα την οδική α...«Διενέργεια 2ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού σκίτσου με θέμα την οδική α...
«Διενέργεια 2ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού σκίτσου με θέμα την οδική α...Olga Paizi
 
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ04
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ04 Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ04
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ04
St Na
 
Η Δημιουργική Τάξη του 2020: Δημιουργικές Πρακτικές – Καινοτόμες Δράσεις της ...
Η Δημιουργική Τάξη του 2020: Δημιουργικές Πρακτικές – Καινοτόμες Δράσεις της ...Η Δημιουργική Τάξη του 2020: Δημιουργικές Πρακτικές – Καινοτόμες Δράσεις της ...
Η Δημιουργική Τάξη του 2020: Δημιουργικές Πρακτικές – Καινοτόμες Δράσεις της ...
Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ European Projects Team *
 
PREATY Assesment
PREATY AssesmentPREATY Assesment
PREATY AssesmentRania Petro
 
ηλεκτρονικα σωματα κειμενων
ηλεκτρονικα σωματα κειμενωνηλεκτρονικα σωματα κειμενων
ηλεκτρονικα σωματα κειμενωνAnna Bougia
 
ΕΣΠΑ 2014- 2020
ΕΣΠΑ 2014- 2020ΕΣΠΑ 2014- 2020
ΕΣΠΑ 2014- 2020
Katerina Tsakmakidou
 
teyxos_9_1_12.pdf
teyxos_9_1_12.pdfteyxos_9_1_12.pdf
teyxos_9_1_12.pdf
HeyArta
 
Καλή και Δημιουργική Χρονιά!! Newsletter eu-pdede Jan 2013
Καλή και Δημιουργική Χρονιά!! Newsletter eu-pdede Jan 2013Καλή και Δημιουργική Χρονιά!! Newsletter eu-pdede Jan 2013
Καλή και Δημιουργική Χρονιά!! Newsletter eu-pdede Jan 2013
Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ European Projects Team *
 
ημεριδα 19 2-2013 λαγκαδασ
ημεριδα 19 2-2013 λαγκαδασημεριδα 19 2-2013 λαγκαδασ
ημεριδα 19 2-2013 λαγκαδασAnna Dolk
 
PISA
PISAPISA
ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ArchitecturalVisuali
 
A1437 2019a
A1437 2019aA1437 2019a
Προγραμματισμός σχολικής μονάδας
Προγραμματισμός σχολικής μονάδαςΠρογραμματισμός σχολικής μονάδας
Προγραμματισμός σχολικής μονάδαςNikoleta Vasileiou
 
Η λογοτεχνία στο Διαδίκτυο
Η λογοτεχνία στο ΔιαδίκτυοΗ λογοτεχνία στο Διαδίκτυο
Η λογοτεχνία στο Διαδίκτυο
Ann Deli
 

Similaire à Jaana Kettunen_digitalisation in career guidance_greek_version_2023 el.pdf (20)

1. αυλωνιτης
1. αυλωνιτης1. αυλωνιτης
1. αυλωνιτης
 
διέξοδος
διέξοδοςδιέξοδος
διέξοδος
 
γενικές οδηγίες
γενικές οδηγίεςγενικές οδηγίες
γενικές οδηγίες
 
20130321 teachers requestsmanual
20130321 teachers requestsmanual20130321 teachers requestsmanual
20130321 teachers requestsmanual
 
«Διενέργεια 2ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού σκίτσου με θέμα την οδική α...
«Διενέργεια 2ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού σκίτσου με θέμα την οδική α...«Διενέργεια 2ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού σκίτσου με θέμα την οδική α...
«Διενέργεια 2ου πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού σκίτσου με θέμα την οδική α...
 
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ04
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ04 Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ04
Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό ΠΕ04
 
Η Δημιουργική Τάξη του 2020: Δημιουργικές Πρακτικές – Καινοτόμες Δράσεις της ...
Η Δημιουργική Τάξη του 2020: Δημιουργικές Πρακτικές – Καινοτόμες Δράσεις της ...Η Δημιουργική Τάξη του 2020: Δημιουργικές Πρακτικές – Καινοτόμες Δράσεις της ...
Η Δημιουργική Τάξη του 2020: Δημιουργικές Πρακτικές – Καινοτόμες Δράσεις της ...
 
PREATY Assesment
PREATY AssesmentPREATY Assesment
PREATY Assesment
 
A flashback to the future
A flashback to the futureA flashback to the future
A flashback to the future
 
ηλεκτρονικα σωματα κειμενων
ηλεκτρονικα σωματα κειμενωνηλεκτρονικα σωματα κειμενων
ηλεκτρονικα σωματα κειμενων
 
ΕΣΠΑ 2014- 2020
ΕΣΠΑ 2014- 2020ΕΣΠΑ 2014- 2020
ΕΣΠΑ 2014- 2020
 
teyxos_9_1_12.pdf
teyxos_9_1_12.pdfteyxos_9_1_12.pdf
teyxos_9_1_12.pdf
 
Καλή και Δημιουργική Χρονιά!! Newsletter eu-pdede Jan 2013
Καλή και Δημιουργική Χρονιά!! Newsletter eu-pdede Jan 2013Καλή και Δημιουργική Χρονιά!! Newsletter eu-pdede Jan 2013
Καλή και Δημιουργική Χρονιά!! Newsletter eu-pdede Jan 2013
 
ημεριδα 19 2-2013 λαγκαδασ
ημεριδα 19 2-2013 λαγκαδασημεριδα 19 2-2013 λαγκαδασ
ημεριδα 19 2-2013 λαγκαδασ
 
PISA
PISAPISA
PISA
 
Ngo
NgoNgo
Ngo
 
ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
A1437 2019a
A1437 2019aA1437 2019a
A1437 2019a
 
Προγραμματισμός σχολικής μονάδας
Προγραμματισμός σχολικής μονάδαςΠρογραμματισμός σχολικής μονάδας
Προγραμματισμός σχολικής μονάδας
 
Η λογοτεχνία στο Διαδίκτυο
Η λογοτεχνία στο ΔιαδίκτυοΗ λογοτεχνία στο Διαδίκτυο
Η λογοτεχνία στο Διαδίκτυο
 

Jaana Kettunen_digitalisation in career guidance_greek_version_2023 el.pdf

 • 1. 1 17.3.2023 Jaana Kettunen, Φινλανδικό Ινζηιηούηο Εκπαιδεσηικής Έρεσνας, Πανεπιζηήμιο Jyväskylä, Φινλανδία Κππξν-Ειιαδηθό Σπλέδξην Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Σπκβνπιεπηηθήο 10.3.2023 Ψεθηνπνίεζε θαη ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό
 • 2. JYU. Από ην 1863. 2 17.3.2023
 • 3. Εηζαγσγή  Η απμαλόκελε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη αλαδπόκελσλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζνδήγεζε/ πξνζαλαηνιηζκό ζέηεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο θαζνδήγεζεο/ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη γηα ηνπο νξγαληζκνύο  Η πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ, αιιάδεη θαη απαηηεί ηόζν νη ρξήζηεο όζν θαη νη πάξνρνη θαη νη δεκόζηεο δηνηθήζεηο λα δηαζέηνπλ επαξθείο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο.  Η ηθαλόηεηα εξγαζίαο ζε απηόλ ηνλ "λέν" ηξόπν είλαη έλαο ηνκέαο απμαλόκελεο ζεκαζίαο.
 • 4. Ψεθηνπνίεζε (digitisation), Ψεθηνπνίεζε (digitalisation) ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο (digital transformation) Αλ θαη νη ηξεηο έλλνηεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ελαιιαθηηθά
 • 5. Ψεθηνπνίεζε (digitalisation) θαη ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο Η ψηφιοποίηση ρξεζηκνπνηείηαη σο γεληθόο όξνο γηα ηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό όισλ ησλ ηνκέσλ κε βάζε ηελ πηνζέηεζε ζε κεγάιε θιίκαθα ησλ πθηζηάκελσλ θαη αλαδπόκελσλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ. Έηζη, ε ςεθηνπνίεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν κεηαζρεκαηηζκόο θαη νη ηερλνινγίεο είλαη ηα εξγαιεία κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί (Randall, L. and Berlina, A., 2019).
 • 6. Εμειηζζόκελνο ξόινο ησλ επαγγεικαηηώλ εηδηθόο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θνηλσληθνύ ρώξνπ δηθηύσζε εκπεηξνγλώκνλαο ζηε δηαδηθαζία επαγγεικαηηθή εμέιημε εηδηθόο ζην πεξηερόκελν επηινγή επαγγέικαηνο
 • 7. 17.3.2023 JYU. Από ην 1863. 7 "Οη ππεξεζίεο θαζνδήγεζεο έρνπλ επεθηαζεί από ηελ ηδησηηθή ζηε δεκόζηα ζθαίξα θαη από ηηο αηνκηθέο ζπλεδξίεο ζε κηα πην ζπιινγηθή εκπινθή". (π.ρ. Plant, 2008, Thomsen, 2012, Kettunen, 2017)
 • 8. Χρήση στην Καθοδήγηση Προσέγγιση πληροφοριών Προσέγγιση επικοινωνίας Συνεργατική προσέγγιση διερεύνησης σταδιοδρομίας Προσέγγιση της συν- φροντίδας Παθητική προσέγγιση Ψεθηνπνίεζε θαη ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηε δηα βίνπ θαζνδήγεζε Kettunen, J, (2017): Οι ανηιλήυεις ηφν επαγγελμαηιών ζηαδιοδρομίας ζτεηικά με ηα μέζα κοινφνικής δικηύφζης και η επάρκεια ηφν μέζφν κοινφνικής δικηύφζης ζηις σπηρεζίες ζηαδιοδρομίας
 • 9. Πξνζέγγηζε πιεξνθνξηώλ  πην ηππηθόο -θαη πην πεξηνξηζκέλνο- ζθνπόο ηεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ  ιεηηνπξγηθή θαηαλόεζε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ ηξόπσλ ρξήζεο δηαθόξσλ δηαδηθηπαθώλ ηερλνινγηώλ/εξγαιείσλ σο κέζσλ παξνρήο πιεξνθνξηώλ  ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ θαη αμηνιόγεζεο δηαθόξσλ ηύπσλ δηαδηθηπαθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηώλ κε θξηηηθό θαη ελεξγό ηξόπν
 • 10. 17/03/2023 10 Οπηηθά κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο (VSM) "Πιαηθόξκεο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ κνηξάδνληαη νπηηθά κελύκαηα θαη όρη κόλν ην παξαδνζηαθό θείκελν". Πεγή: Delello & McWhorter, 2013
 • 11. Πξνζέγγηζε επηθνηλσλίαο  κέζν επηθνηλσλίαο έλαο πξνο έλαλ  ζεσξείηαη σο κηα ιεηηνπξγηθή θαη άκεζα δηαζέζηκε ελαιιαθηηθή ιύζε ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο ζηαδηνδξνκίαο πξόζσπν κε πξόζσπν, επηηξέπνληαο ζηα άηνκα λα κνηξάδνληαη επίζεο αλώλπκα ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εξσηήζεηο ηνπο  ε επηθνηλσλία κε δηαθνξεηηθά άηνκα απαηηεί επέιηθηεο θαη πνηθίιεο δεμηόηεηεο γξαθήο θαη εηνηκόηεηα λα ιεηηνπξγεί κε λένπο ηξόπνπο.  δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο κέζσ βίληεν
 • 12. Πξνζέγγηζε επηθνηλσλίαο  επάξθεηα ζηε ρξήζε δηαθόξσλ ηύπσλ δηαδηθηπαθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηώλ ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη πεξηβάιινλ εξγαζίαο  λα παξαθηλεί θαη λα βνεζά ηα άηνκα ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ/δεδνκέλσλ
 • 13. JYU. Από ην 1863. 13 17.3.2023
 • 14. JYU. Από ην 1863. 14 17.3.2023 Τεχνητή νοημοσύνη - αλληλεπιδρά με τρόπο συνομιλίας
 • 15. 17.3.2023 JYU. Από ην 1863. 15 Σπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε ζηαδηνδξνκίαο  Σπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε ζηαδηνδξνκίαο ζε νκαδηθό πιαίζην  πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε κάζεζε ζηαδηνδξνκίαο θαη ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο – λα γξάθνπλ, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα απνζεθεύνπλ από θνηλνύ έγγξαθα, λα κνηξάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηαμύ ηνπο θαη λα ζρνιηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ γίλεη από άιινπο – ηελ άζθεζε ππεύζπλεο ζπκκεηνρήο ζηε ζπδήηεζε ζηε δηαδηθηπαθή θνηλόηεηα
 • 16. JYU. Από ην 1863. 16 Σπλεξγαηηθή δηεξεύλεζε ζηαδηνδξνκίαο 17.3.2023 Καηάιιειε δόκεζε θαη ελεξγή δηεπθόιπλζε όζνλ αθνξά ηελ θαζνδήγεζε θαη δηακόξθσζε ηνπ δηαιόγνπ κε άηνκα θαη νκάδεο
 • 17. 17.3.2023 JYU. Από ην 1863. 17 = "αναθέπεηαι ζηην κοινή εμπειπογνωμοζύνη και ηην οςζιαζηική ζςνδιαμόπθωζη ηων επωηημάηων καθοδήγηζηρ/ζηηημάηων ζηαδιοδπομίαρ μεηαξύ ηων μελών ηηρ κοινόηηηαρ" -> ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο κνηξάδνληαη ηερλνγλσζία θαη εξγάδνληαη ζε ζέκαηα θαζνδήγεζεο/θαξηέξαο ζε απεπζείαο ζύλδεζε  απαηηεί κηα πξνζεθηηθή, ζσζηά δηαρεηξηδόκελε θαη παξαθνινπζνύκελε δηαδηθηπαθή Σπλεξγαζία
 • 18. Παράδοση πληροφοριών λειτουργική κατανόηση των υφιστάμενων και αναδυόμενων τεχνολογιών, ικανότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και χρήσης διαδικτυακού περιεχομένου Παροχή υπηρεσιών σταδιοδρομίας (one-to-one), Πρακτικές ψηφιακές δεξιότητες, ευέλικτη και στοχαστική συγγραφή Συνεργατική μάθηση σταδιοδρομίας, παιδαγωγικές δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών, ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης ελκυστικών και εποικοδομητικών διαδικτυακών συζητήσεων Συνδιαμόρφωση σε θέματα καριέρας, παρουσία και συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας μια ορατή και αξιόπιστη διαδικτυακή παρουσία Επέκταση της ευαισθητοποίησης Προσέγγιση πληροφοριών Προσέγγιση επικοινωνίας Συνεργατική προσέγγιση διερεύνησης σταδιοδρομίας Προσέγγιση της συν- φροντίδας Παθητική προσέγγιση Ψεθηνπνίεζε θαη ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο - από ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηε ζπλεθπαίδεπζε Kettunen, J. (2017). Ανηιλήψεις ηων επαγγελμαηιών ζηαδιοδρομίας για ηα μέζα κοινωνικής δικηύωζης και Ικανόηηηα για ηα μέζα κοινωνικής δικηύωζης ζηις σπηρεζίες ζηαδιοδρομίας
 • 19. JYU. Από ην 1863. 19 Σπδήηεζε • Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο αθνξά ηόζν ηνπο αλζξώπνπο όζν θαη ηελ ηερλνινγία. • Καζώο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αιιάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα δηεξεπλνύλ θαη απνθηνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο επθαηξίεο εξγαζίαο, ππάξρεη αλάγθε λα επζπγξακκηζηνύλ ζηελόηεξα νη ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζπκβνπιεπηηθήο θαη νη ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο κε απηέο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. • Η ςεθηνπνίεζε θαη ν ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζπκβνπιεπηηθήο, αιιά επηβάιινπλ επίζεο ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξνζέγγηζήο καο ζηηο ππεξεζίεο θαη ηε δηαζθάιηζε όηη νη επαγγεικαηίεο ζηαδηνδξνκίαο είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηηο ηθαλόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ζε απηό ην λέν πιαίζην. 17.3.2023
 • 20. Αλαθνξέο • Kettunen, J. (2021). Οη αληηιήςεηο ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ ζηαδηνδξνκίαο γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο. International Journal for Educational and Vocational Guidance. https://doi.org/10.1007/s10775-021-09509-9. • Sampson, J.P., Jr., Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2020). Ο ξόινο ησλ επαγγεικαηηώλ ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηα άηνκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΤΠΕ ζηηο παξεκβάζεηο ζηαδηνδξνκίαο. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 20, 191-208. https://dx.doi.org/10.1007/s10775-019-09399-y • Kettunen, J. & Makela, J.P. (2019). Οη αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηώλ γηα ηελ εζηθή πξαθηηθή ζηελ θνηλσληθή δηθηύσζε ζηηο ππεξεζίεο ζηαδηνδξνκίαο. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19, 345-362. http://dx.doi.org/10.1007/s10775-018-9383-4 Αλνηθηή πξόζβαζε • Kettunen, J. & Sampson, J.P., Jr. (2019). Πξνθιήζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΤΠΕ ζηηο ππεξεζίεο ζηαδηνδξνκίαο: Επαγγεικαηηθή αλάπηπμε: Πξννπηηθέο από εηδηθνύο ζε ζέκαηα ζηαδηνδξνκίαο. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 19, 1-18. http://dx.doi.org/10.1007/s10775-018-9365-6 Αλνηθηή πξόζβαζε • Sampson, J.P., Jr., Osborn, D.S., Kettunen, J., Hou, P-C., Miller, A.K., & Makela, J. (2018) The Validity of Social Media-Based Career Information. The Career Development Quarterly, 66, 121-134. https://dx.doi.org/10.1002/cdq.12127 Αλνηθηή πξόζβαζε • Kettunen, J. (2017). Οη ανηιλήψειρ ηων επαγγελμαηιών ζηαδιοδπομίαρ για ηα μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ και η επάπκεια ηων μέζων κοινωνικήρ δικηύωζηρ ζηιρ ςπηπεζίερ ζηαδιοδπομίαρ. Jyväskylä, Φηλιαλδία: Jyväskylä, Φηλιαλδηθό Ιλζηηηνύην Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Studies, 32. Dissertation. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7160-1 • Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P., Jr. (2015). Οη εκπεηξίεο ησλ επαγγεικαηηώλ από ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηηο ππεξεζίεο ζηαδηνδξνκίαο. The Career Development Quarterly, 63, 268-282. http://dx.doi.org/10.1002/cdq.12018 Αλνηθηή πξόζβαζε • Kettunen, J., Sampson, J. P., Jr., & Vuorinen, R. (2015). Οη αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηώλ ζηαδηνδξνκίαο ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηηο ππεξεζίεο ζηαδηνδξνκίαο. British Journal of Guidance & Counselling, 43, 43-56. http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2014.939945 Αλνηθηή πξόζβαζε • Kettunen, J., Vuorinen, R., & Sampson, J. P. (2013). Οη αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηώλ ζηαδηνδξνκίαο γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηηο ππεξεζίεο ζηαδηνδξνκίαο. British Journal of Guidance & Counselling, 41, 302-317. http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2013.781572 Αλνηθηή 17.3.2023 20
 • 21. 17.3.2023 JYU. Από ην 1863. 21 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, επηθνηλσλήζηε κε: Καζεγήηξηα Jaana Kettunen Φηλιαλδηθό Ιλζηηηνύην Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο Παλεπηζηήκην ηνπ Jyväskylä Τει. + 358 40 805 4255 E-mail: jaana.h.kettunen@jyu.fi https://ktl.jyu.fi/en/staff/kettunen-jaana Σαο επραξηζηώ