Publicité
Kelarakou_consequenses of COVID-19.pdf
Prochain SlideShare
ΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΕΜΕ ΣΕΑ τελικό.pptxΚΥΠΡΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΕΜΕ ΣΕΑ τελικό.pptx
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Kelarakou_consequenses of COVID-19.pdf

  1. Ψυχολογικές, κοινωνικές και επαγγελματικές συνέπειες της πανδημίας στους εργαζομένους: Εμπειρική έρευνα σε εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα Ευγενία Κελαράκου & Νίκος Δρόσος Στοιχεία Επικοινωνίας: n.drosos@euc.ac.cy egkelarakou@gmail.com Η πανδημία του κορωνοϊού και οι συνεχόμενοι υποχρεωτικοί εγκλεισμοί (lockdowns) έφεραν μεγάλες ανατροπές στον κόσμο της εργασίας και στην οικονομική δραστηριότητα. Τον Απρίλιο του 2021 αποφασίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση η συνέχιση της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αλλά και η τηλεργασία, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι κοινωνικές επαφές και περιορίζεται η διασπορά του ιού. Η παρούσα έρευνα αφορά σε ψυχολογικές, κοινωνικές και επαγγελματικές συνέπειες που βίωσαν οι εργαζόμενοι κατά τη χρονική περίοδο του δεύτερου υποχρεωτικού εγκλεισμού. Αποτελέσματα 1. Επίδραση ακαδημαϊκού επιπέδου:  Μειώθηκε το εισόδημα όσων ήταν απόφοιτοι/ες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκριτικά με τους αποφοίτους/ες τεχνικών σχολών/Ι.Ε.Κ. (M.S. = 0,95, S.D. = 0,32, p = 0,02), αποθοίηων πανεπιζηημίοσ/T.E.I. (M.S. = 1,03, S.D. = 0,27, p = 0,001), και με ηοσς καηότοσς μεηαπηστιακού ή/και διδακηορικού (M.S. = 1,39, S.D. = 0,27, p = 0,00).  Οι θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ή/θαη δηδαθηνξηθνύ ηίηλοσ μπόρεζαν να εξγάδνληαη εμ απνζηάζεωο ζσγκριηικά με ηοσς αποθοίηοσς γσμναζίοσ/λσκείοσ (M.S. = 0,58, S.D. = 0,20, p = 0,02) και ηετνικών ζτολών/Ι.Ε.Κ (M.S. = 0,63, S.D. = 0,15, p = 0,00).  Οι θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ή/θαη δηδαθηνξηθνύ ηίηλοσ είταν ιηγόηεξε αλεζπρία πωο ζα ράζνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζέζε ή ζα θιείζεη ε επηρείξεζή ηνπο ζε ζτέζη με ηοσς αποθοίηοσς γσμναζίοσ/λσκείοσ (M.S. = 0,71, S.D. = 0,24, p = 0,03).  Οι απόθνηηνη/εο Ι.Ε.Κ./ηερληθώλ ζρνιώλ θεώρηζαν όηι η προζπάθειά ηοσς να βξνπλ εξγαζία ήηαν επηζθαιέζηεξε ζσγκριηικά με ηοσς αποθοίηοσς πανεπιζηημίοσ/Τ.Ε.Ι. (M.S. = 1,25, S.D. = 0,35, p = 0,01) και με ηοσς καηότοσς μεηαπηστιακού ή/και διδακηορικού (M.S. = 1,30, S.D. = 0,36, p = 0,01). 2. Επίδραση Τομέα Εργασίας (Δημόσιο/ Ιδιωτικό / Ελεύθεροι επαγγελματίες):  Το εηζόδεκα ηωλ ηδηωηηθώλ ππαιιήιωλ κεηώζεθε ιηγόηεξν ζσγκριηικά με ηων ελεύθερων επαγγελμαηιών (MS = 0,97, SD = 0,14, p = 0,00) και με εκείνων ποσ είταν δική ηοσς επιτείρηζη (MS = 1,02, SD = 0,18, p = 0,00).  Το εηζόδεκα ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ κεηώζεθε ιηγόηεξν ζσγκριηικά με ηων ιδιωηικών σπαλλήλων, ηων ελεύθερων επαγγελμαηιών και με εκείνων ποσ είταν ηη δική ηοσς επιτείρηζη ανηίζηοιτα (MS = 1,23, SD = 0,19, p = 0,00, MS = 1,27, SD = 0,22, p = 0,00, MS = 1,51, SD = 0,24, p = 0,00).  Σε ππνρξεωηηθή αλαζηνιή μπήκαν οι ηδηωηηθνί σπάλληλοι (MS = 0,48, SD = 0,12, p = 0,002), οι ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο (MS = 0,42, SD = 0,13, p = 0,03) και όζνη είραλ δηθή ηνπο επηρείξεζε (MS = 0,72, SD = 0,16, p = 0,00) ένανηι ηων δεκνζίωλ σπαλλήλων.  Τη ιηγόηεξε επαγγεικαηηθή αλεζπρία είραλ οι δεκόζηνη σπάλληλοι ένανηι ηων ιδιωηικών (MS = 0,55, SD = 0,16, p = 0,02), ηων ελεύθερων επαγγελμαηιών (MS = 0,58, SD = 0,18, p = 0,03), ηων ιδιοκηηηών επιτειρήζεων (MS = 0,84, SD = 0,21, p = 0,002). Μεθοδολογία Δείγμα: 380 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα Μέσα συλλογής δεδομένων: Τα μέσα συλλογής δεδομένων κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας. Υπήρχαν δηλώσεις που αξιολογούσαν: - Συνέπειες του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της πανδημίας στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου - -Συνέπειες του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της πανδημίας στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου - Συνέπειες του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της πανδημίας στην ευρύτερη σταδιοδρομία του ατόμου - Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο του δεύτερου υποχρεωτικού εγκλεισμού (Απρίλιος 2021) Στόχος έρευνας: Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με τις ψυχολογικές, κοινωνικές και επαγγελματικές συνέπειες της πανδημίας στους εργαζομένους;  Η πλειοψηφία απάντησε πως δεν μειώθηκε το εισόδημά τους  μέριμνα από το κράτος για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι δημόσιοι υπάλληλοι συνέχιζαν να εργάζονται και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι λάμβαναν ένα ποσό μηνιαία.  Επισήμανση κοινωνικού περιορισμού, ψυχολογικής φόρτισης και μείωση απόδοσης, αλλά όχι σε υπέρμετρο βαθμό λόγω των επαφών στο εργασιακό πλαίσιο.  Δεν μπόρεσαν όλοι να τηλεργαστούν ενδεχομένως λόγω του ψηφιακού χάσματος.  Η πλειοψηφία ισχυρίστηκε πως δεν φοβήθηκε ότι θα κλείσει η επιχείρησή τους ή ότι θα χάσουν τη θέση τους, παρόλη την αναφορά στην βαθιά παγκόσμια ύφεση.  Χρειάζονται προγράμματα και παρεμβάσεις για την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων με μειωμένα ακαδημαϊκά προσόντα. Εισαγωγή Συζήτηση/Πρακτική Εφαρμογή Βιβλιογραφία Christou, S. (2020, August 27). Global reversal with teleworking - The changes that coronavirus brings. Retrieved from https://www.tovima.gr/2020/08/27/finance/pagkosmia-anatropi-me-tin-tilergasia-ti-allages-fernei-o-koronoios/ Malliara, N. (2021, April 15). Full telework for 12% of employees in Greece can bring the coronavirus crisis. Insider.gr. Retrieved from https://www.insider.gr/oikonomia/163240/pliri-tilergasia-gia-12-ton-ergazomenon-stin-ellada-mporei-na- ferei-i-krisi-toy Kaufman, D. (2020, November 2020). After the coronavirus the debt pandemic. DW.com.
Publicité