SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  1
Télécharger pour lire hors ligne
Ψυχολογικές, κοινωνικές και επαγγελματικές συνέπειες της
πανδημίας στους εργαζομένους: Εμπειρική έρευνα σε
εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα
Ευγενία Κελαράκου & Νίκος Δρόσος
Στοιχεία Επικοινωνίας:
n.drosos@euc.ac.cy
egkelarakou@gmail.com
Η πανδημία του κορωνοϊού και οι συνεχόμενοι υποχρεωτικοί εγκλεισμοί
(lockdowns) έφεραν μεγάλες ανατροπές στον κόσμο της εργασίας και
στην οικονομική δραστηριότητα.
Τον Απρίλιο του 2021 αποφασίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση η
συνέχιση της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα αλλά και η τηλεργασία, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό
μειώνονται οι κοινωνικές επαφές και περιορίζεται η διασπορά του ιού.
Η παρούσα έρευνα αφορά σε ψυχολογικές, κοινωνικές και
επαγγελματικές συνέπειες που βίωσαν οι εργαζόμενοι κατά τη χρονική
περίοδο του δεύτερου υποχρεωτικού εγκλεισμού.
Αποτελέσματα
1. Επίδραση ακαδημαϊκού επιπέδου:

Μειώθηκε το εισόδημα όσων ήταν απόφοιτοι/ες της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης συγκριτικά με τους αποφοίτους/ες τεχνικών σχολών/Ι.Ε.Κ.
(M.S. = 0,95, S.D. = 0,32, p = 0,02), αποθοίηων πανεπιζηημίοσ/T.E.I. (M.S. =
1,03, S.D. = 0,27, p = 0,001), και με ηοσς καηότοσς μεηαπηστιακού ή/και
διδακηορικού (M.S. = 1,39, S.D. = 0,27, p = 0,00).

Οι θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ή/θαη δηδαθηνξηθνύ ηίηλοσ μπόρεζαν να
εξγάδνληαη εμ απνζηάζεωο ζσγκριηικά με ηοσς αποθοίηοσς γσμναζίοσ/λσκείοσ
(M.S. = 0,58, S.D. = 0,20, p = 0,02) και ηετνικών ζτολών/Ι.Ε.Κ (M.S. = 0,63,
S.D. = 0,15, p = 0,00).

Οι θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ή/θαη δηδαθηνξηθνύ ηίηλοσ είταν ιηγόηεξε
αλεζπρία πωο ζα ράζνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζέζε ή ζα θιείζεη ε
επηρείξεζή ηνπο ζε ζτέζη με ηοσς αποθοίηοσς γσμναζίοσ/λσκείοσ (M.S. =
0,71, S.D. = 0,24, p = 0,03).

Οι απόθνηηνη/εο Ι.Ε.Κ./ηερληθώλ ζρνιώλ θεώρηζαν όηι η προζπάθειά ηοσς να
βξνπλ εξγαζία ήηαν επηζθαιέζηεξε ζσγκριηικά με ηοσς αποθοίηοσς
πανεπιζηημίοσ/Τ.Ε.Ι. (M.S. = 1,25, S.D. = 0,35, p = 0,01) και με ηοσς καηότοσς
μεηαπηστιακού ή/και διδακηορικού (M.S. = 1,30, S.D. = 0,36, p = 0,01).
2. Επίδραση Τομέα Εργασίας (Δημόσιο/ Ιδιωτικό / Ελεύθεροι
επαγγελματίες):

Το εηζόδεκα ηωλ ηδηωηηθώλ ππαιιήιωλ κεηώζεθε ιηγόηεξν ζσγκριηικά με
ηων ελεύθερων επαγγελμαηιών (MS = 0,97, SD = 0,14, p = 0,00) και με εκείνων
ποσ είταν δική ηοσς επιτείρηζη (MS = 1,02, SD = 0,18, p = 0,00).

Το εηζόδεκα ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ κεηώζεθε ιηγόηεξν ζσγκριηικά με
ηων ιδιωηικών σπαλλήλων, ηων ελεύθερων επαγγελμαηιών και με εκείνων ποσ
είταν ηη δική ηοσς επιτείρηζη ανηίζηοιτα (MS = 1,23, SD = 0,19, p = 0,00, MS
= 1,27, SD = 0,22, p = 0,00, MS = 1,51, SD = 0,24, p = 0,00).

Σε ππνρξεωηηθή αλαζηνιή μπήκαν οι ηδηωηηθνί σπάλληλοι (MS = 0,48, SD =
0,12, p = 0,002), οι ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο (MS = 0,42, SD = 0,13, p = 0,03)
και όζνη είραλ δηθή ηνπο επηρείξεζε (MS = 0,72, SD = 0,16, p = 0,00) ένανηι
ηων δεκνζίωλ σπαλλήλων.

Τη ιηγόηεξε επαγγεικαηηθή αλεζπρία είραλ οι δεκόζηνη σπάλληλοι ένανηι
ηων ιδιωηικών (MS = 0,55, SD = 0,16, p = 0,02), ηων ελεύθερων επαγγελμαηιών
(MS = 0,58, SD = 0,18, p = 0,03), ηων ιδιοκηηηών επιτειρήζεων (MS = 0,84, SD
= 0,21, p = 0,002).
Μεθοδολογία
Δείγμα:
380 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Μέσα συλλογής δεδομένων:
Τα μέσα συλλογής δεδομένων κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της
συγκεκριμένης εργασίας.
Υπήρχαν δηλώσεις που αξιολογούσαν:
- Συνέπειες του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της πανδημίας στην
ψυχολογική κατάσταση του ατόμου
- -Συνέπειες του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της πανδημίας στις
κοινωνικές σχέσεις του ατόμου
- Συνέπειες του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της πανδημίας στην
ευρύτερη σταδιοδρομία του ατόμου
- Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο του δεύτερου υποχρεωτικού
εγκλεισμού (Απρίλιος 2021)
Στόχος έρευνας:
Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με τις ψυχολογικές,
κοινωνικές και επαγγελματικές συνέπειες της πανδημίας στους
εργαζομένους;
 Η πλειοψηφία απάντησε πως δεν μειώθηκε το εισόδημά τους 
μέριμνα από το κράτος για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι
δημόσιοι υπάλληλοι συνέχιζαν να εργάζονται και οι ιδιωτικοί
υπάλληλοι λάμβαναν ένα ποσό μηνιαία.
 Επισήμανση κοινωνικού περιορισμού, ψυχολογικής
φόρτισης και μείωση απόδοσης, αλλά όχι σε υπέρμετρο
βαθμό λόγω των επαφών στο εργασιακό πλαίσιο.
 Δεν μπόρεσαν όλοι να τηλεργαστούν ενδεχομένως λόγω του
ψηφιακού χάσματος.
 Η πλειοψηφία ισχυρίστηκε πως δεν φοβήθηκε ότι θα κλείσει η
επιχείρησή τους ή ότι θα χάσουν τη θέση τους, παρόλη την
αναφορά στην βαθιά παγκόσμια ύφεση.
 Χρειάζονται προγράμματα και παρεμβάσεις για την ενίσχυση
των ανθρώπινων πόρων με μειωμένα ακαδημαϊκά προσόντα.
Εισαγωγή
Συζήτηση/Πρακτική Εφαρμογή
Βιβλιογραφία
Christou, S. (2020, August 27). Global reversal with teleworking - The changes that coronavirus brings. Retrieved from
https://www.tovima.gr/2020/08/27/finance/pagkosmia-anatropi-me-tin-tilergasia-ti-allages-fernei-o-koronoios/
Malliara, N. (2021, April 15). Full telework for 12% of employees in Greece can bring the coronavirus crisis. Insider.gr.
Retrieved from https://www.insider.gr/oikonomia/163240/pliri-tilergasia-gia-12-ton-ergazomenon-stin-ellada-mporei-na-
ferei-i-krisi-toy
Kaufman, D. (2020, November 2020). After the coronavirus the debt pandemic. DW.com.

Contenu connexe

En vedette

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

En vedette (20)

Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 

Kelarakou_consequenses of COVID-19.pdf

  • 1. Ψυχολογικές, κοινωνικές και επαγγελματικές συνέπειες της πανδημίας στους εργαζομένους: Εμπειρική έρευνα σε εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα Ευγενία Κελαράκου & Νίκος Δρόσος Στοιχεία Επικοινωνίας: n.drosos@euc.ac.cy egkelarakou@gmail.com Η πανδημία του κορωνοϊού και οι συνεχόμενοι υποχρεωτικοί εγκλεισμοί (lockdowns) έφεραν μεγάλες ανατροπές στον κόσμο της εργασίας και στην οικονομική δραστηριότητα. Τον Απρίλιο του 2021 αποφασίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση η συνέχιση της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αλλά και η τηλεργασία, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι κοινωνικές επαφές και περιορίζεται η διασπορά του ιού. Η παρούσα έρευνα αφορά σε ψυχολογικές, κοινωνικές και επαγγελματικές συνέπειες που βίωσαν οι εργαζόμενοι κατά τη χρονική περίοδο του δεύτερου υποχρεωτικού εγκλεισμού. Αποτελέσματα 1. Επίδραση ακαδημαϊκού επιπέδου:  Μειώθηκε το εισόδημα όσων ήταν απόφοιτοι/ες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκριτικά με τους αποφοίτους/ες τεχνικών σχολών/Ι.Ε.Κ. (M.S. = 0,95, S.D. = 0,32, p = 0,02), αποθοίηων πανεπιζηημίοσ/T.E.I. (M.S. = 1,03, S.D. = 0,27, p = 0,001), και με ηοσς καηότοσς μεηαπηστιακού ή/και διδακηορικού (M.S. = 1,39, S.D. = 0,27, p = 0,00).  Οι θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ή/θαη δηδαθηνξηθνύ ηίηλοσ μπόρεζαν να εξγάδνληαη εμ απνζηάζεωο ζσγκριηικά με ηοσς αποθοίηοσς γσμναζίοσ/λσκείοσ (M.S. = 0,58, S.D. = 0,20, p = 0,02) και ηετνικών ζτολών/Ι.Ε.Κ (M.S. = 0,63, S.D. = 0,15, p = 0,00).  Οι θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ή/θαη δηδαθηνξηθνύ ηίηλοσ είταν ιηγόηεξε αλεζπρία πωο ζα ράζνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζέζε ή ζα θιείζεη ε επηρείξεζή ηνπο ζε ζτέζη με ηοσς αποθοίηοσς γσμναζίοσ/λσκείοσ (M.S. = 0,71, S.D. = 0,24, p = 0,03).  Οι απόθνηηνη/εο Ι.Ε.Κ./ηερληθώλ ζρνιώλ θεώρηζαν όηι η προζπάθειά ηοσς να βξνπλ εξγαζία ήηαν επηζθαιέζηεξε ζσγκριηικά με ηοσς αποθοίηοσς πανεπιζηημίοσ/Τ.Ε.Ι. (M.S. = 1,25, S.D. = 0,35, p = 0,01) και με ηοσς καηότοσς μεηαπηστιακού ή/και διδακηορικού (M.S. = 1,30, S.D. = 0,36, p = 0,01). 2. Επίδραση Τομέα Εργασίας (Δημόσιο/ Ιδιωτικό / Ελεύθεροι επαγγελματίες):  Το εηζόδεκα ηωλ ηδηωηηθώλ ππαιιήιωλ κεηώζεθε ιηγόηεξν ζσγκριηικά με ηων ελεύθερων επαγγελμαηιών (MS = 0,97, SD = 0,14, p = 0,00) και με εκείνων ποσ είταν δική ηοσς επιτείρηζη (MS = 1,02, SD = 0,18, p = 0,00).  Το εηζόδεκα ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ κεηώζεθε ιηγόηεξν ζσγκριηικά με ηων ιδιωηικών σπαλλήλων, ηων ελεύθερων επαγγελμαηιών και με εκείνων ποσ είταν ηη δική ηοσς επιτείρηζη ανηίζηοιτα (MS = 1,23, SD = 0,19, p = 0,00, MS = 1,27, SD = 0,22, p = 0,00, MS = 1,51, SD = 0,24, p = 0,00).  Σε ππνρξεωηηθή αλαζηνιή μπήκαν οι ηδηωηηθνί σπάλληλοι (MS = 0,48, SD = 0,12, p = 0,002), οι ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο (MS = 0,42, SD = 0,13, p = 0,03) και όζνη είραλ δηθή ηνπο επηρείξεζε (MS = 0,72, SD = 0,16, p = 0,00) ένανηι ηων δεκνζίωλ σπαλλήλων.  Τη ιηγόηεξε επαγγεικαηηθή αλεζπρία είραλ οι δεκόζηνη σπάλληλοι ένανηι ηων ιδιωηικών (MS = 0,55, SD = 0,16, p = 0,02), ηων ελεύθερων επαγγελμαηιών (MS = 0,58, SD = 0,18, p = 0,03), ηων ιδιοκηηηών επιτειρήζεων (MS = 0,84, SD = 0,21, p = 0,002). Μεθοδολογία Δείγμα: 380 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα Μέσα συλλογής δεδομένων: Τα μέσα συλλογής δεδομένων κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας. Υπήρχαν δηλώσεις που αξιολογούσαν: - Συνέπειες του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της πανδημίας στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου - -Συνέπειες του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της πανδημίας στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου - Συνέπειες του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της πανδημίας στην ευρύτερη σταδιοδρομία του ατόμου - Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο του δεύτερου υποχρεωτικού εγκλεισμού (Απρίλιος 2021) Στόχος έρευνας: Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με τις ψυχολογικές, κοινωνικές και επαγγελματικές συνέπειες της πανδημίας στους εργαζομένους;  Η πλειοψηφία απάντησε πως δεν μειώθηκε το εισόδημά τους  μέριμνα από το κράτος για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι δημόσιοι υπάλληλοι συνέχιζαν να εργάζονται και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι λάμβαναν ένα ποσό μηνιαία.  Επισήμανση κοινωνικού περιορισμού, ψυχολογικής φόρτισης και μείωση απόδοσης, αλλά όχι σε υπέρμετρο βαθμό λόγω των επαφών στο εργασιακό πλαίσιο.  Δεν μπόρεσαν όλοι να τηλεργαστούν ενδεχομένως λόγω του ψηφιακού χάσματος.  Η πλειοψηφία ισχυρίστηκε πως δεν φοβήθηκε ότι θα κλείσει η επιχείρησή τους ή ότι θα χάσουν τη θέση τους, παρόλη την αναφορά στην βαθιά παγκόσμια ύφεση.  Χρειάζονται προγράμματα και παρεμβάσεις για την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων με μειωμένα ακαδημαϊκά προσόντα. Εισαγωγή Συζήτηση/Πρακτική Εφαρμογή Βιβλιογραφία Christou, S. (2020, August 27). Global reversal with teleworking - The changes that coronavirus brings. Retrieved from https://www.tovima.gr/2020/08/27/finance/pagkosmia-anatropi-me-tin-tilergasia-ti-allages-fernei-o-koronoios/ Malliara, N. (2021, April 15). Full telework for 12% of employees in Greece can bring the coronavirus crisis. Insider.gr. Retrieved from https://www.insider.gr/oikonomia/163240/pliri-tilergasia-gia-12-ton-ergazomenon-stin-ellada-mporei-na- ferei-i-krisi-toy Kaufman, D. (2020, November 2020). After the coronavirus the debt pandemic. DW.com.