Publicité
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Publicité
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Publicité
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Publicité
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Publicité
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Publicité
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Publicité
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Publicité
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Publicité
Klecanský Zpravodaj 3/2023
Prochain SlideShare
Klecanský Zpravodaj 1/2023Klecanský Zpravodaj 1/2023
Chargement dans ... 3
1 sur 40
Publicité

Klecanský Zpravodaj 3/2023

 1. Cena výtisku 7 Kč Ročník XLII, Březen 2023/číslo 3 www.mu–klecany.cz VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J
 2. Klecanský zpravodaj • březen 2023 Vydává Městský úřad Klecany, U Školky 74, Klecany Redakční rada: Dagmar Horová, Jitka Homoláčová Tisk www.tiskdo1000.cz, e-shop tisku Zpravodaj MK ČR 12699. • IČO: 00240290 • Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Cena výtisku: Kč. 7,– • číslo 3  /2023, vychází dne 3. 3. 2023 • e–mail: dasa.zpravodaj@seznam.cz, zpravodaj@mu–klecany.cz • telefon: 774 055 495 • www.mu–klecany.cz Autor fota na titulní straně: Michal Vojtek. Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů. Neváhejte! Partneři města
 3. 1 Z OBSAHU Výpisy z usnesení Rady města Klecany v lednu a únoru 2023 ............................. 2 Usnesení zastupitelstva města č. 1/2023 .............................................................. 3 Platinová svatba ................................................................................................... 6 Školní kurýr ......................................................................................................... 7 Zprávy z družky ................................................................................................... 11 Střípky ze školky .................................................................................................. 12 Loutkové divadlo Klecánek .................................................................................. 17 Co se psalo v kronice Klecan – r. 1923 (3) ........................................................... 17 Voda (3.) ............................................................................................................. 19 Zemětřesení ......................................................................................................... 20 23. masopust v Klecanech ................................................................................... 22 Sladké jaro .......................................................................................................... 27 Myslivost – lednová naháňka ............................................................................... 32 Myslivecký ples ................................................................................................... 33 Z fotbalového klubu MSK Klecany 1921 .............................................................. 35 „Žena je nejdokonalejší stvoření na světě. Je přechodem od člověka k andělu“. Honoré de Balzac Všem ženám přejeme vše nejlepší k Mezinárodnímu dni žen
 4. Klecanský zpravodaj • březen 2023 Výpisy z usnesení Rady města Klecany v lednu a únoru 2023 Rada 25. ledna – – Vzala na vědomí informaci o potřebě rekonstrukce podtlakové stanice v Kle- cánkách a schválila smlouvu o zajištění administrace veřejné zakázky Intenzi- fikace podtlakové stanice v Klecánkách s MA projekt s.r.o. Praha, a to za cenu 30 000 korun bez DPH a 500 Kč/hod. za úkony nad sjednaný rámec předmětu plnění. – – Schválila žádost o uznání odečtu stočného za zalévání zahrady, a to z důvodu chybně instalovaného vodoměru. – – Rozhodla o vyloučení tří uchazečů u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany. Rada 1. února – – Vzala na vědomí žádost o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě. Týká se změny nájemce z Woodcote CZ Praha 8 na PRO-DOMA, SE Praha 9. Pověřila místostarostu I. Kurhajce, aby s firmou projednal smluvní podmínky. – – Schválila vstup na lesní pozemek p. č. 262/1 v k. ú. Klecany za účelem pořá- dání závodu Keltské slůně 2023. – – Schválila slevu na stočném za rok 2022, protože na pozemku majitele došlo v důsledku závady ke zvýšenému odběru vody. Závada byla zjištěna na spou- štěcím ventilu dešťové jímky. Příčinu ověřil technik města. Rada 8. února – – Vzala na vědomí zápis sociální komise. – – Schválila navýšení hodnoty stravenky pro zaměstnance města Klecany na 180 korun za stravenku, přičemž zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na stra- venku 99 korunami. Platnost od 1. 3. 2023. – – Schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s firmou Impomat s.r.o. Klecany na snížení předmětu nájmu o 10 m2 zpevněné plochy. – – Schválila dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s firmou Dyzykcrew s.r.o. Praha 3 na trvání smlouvy na dobu neurčitou. – – Schválila dodatek č. 3 týkající se změny nájemce z firmy Woodcote CZ Praha 8 na firmu PRO DOMA, SE Praha 9, ale neschválila snížení procenta inflace za rok 2022. – – Schválila cenovou nabídku Europrojektu s.r.o. ve výši 153 360 korun bez DPH na úpravy projektové dokumentace – týká se změny stavby před dokončením
 5. 2 / 3 pro etapy I. a II.2 – pro potřeby podání žádosti o dotaci projektu Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ Klecany. S termínem odevzdání 15. 2. 2023. Podrobný text usnesení ze zasedání Rady města Klecany najdete na www.mu–klecany.cz nebo si vyžádejte informaci na městském úřadu. Zdena Lomová USNESENÍ č. 1/2023 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 23. 2. 2023 za přítomnosti 13 členů zastupitelstva Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání I. Schvaluje 1) návrhovou komisi ve složení: Kateřina Fialová Ing. Tomáš Černý Lukáš Tintěra 2) ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Bendl Ing. Kristýna Holubová 3) program zasedání 4) průběh diskuse ke každému bodu zvlášť 5) podání žádosti o dotaci na akci Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy Klecany. Zastupitelstvo města rovněž souhlasí se závazkem spolufinancování akce ve výši minimálně 30 % celkových uznatelných výdajů akce a dofinanco- váním neuznatelných výdajů do výše 100 % 6) přijetí dotace ve výši 1 266 000,– Kč ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního plánu obnovy na akci Pořízení 2 ks elektromobilů N1 pro město Klecany v rámci výzvy č. NPŽP 3/2022 k před- kládání žádostí v rámci Národního programu životního prostředí
 6. Klecanský zpravodaj • březen 2023 7) změnu zřizovací listiny Základní umělecké školy Klecany – adresa sídla zřizovatele se mění z Do Klecánek 52, 250 67 Klecany na U Školky 74, 250 67 Klecany 8) přistoupení města Klecany ke spolku Koridor D8 jako přidruženého člena 9) rozpočtové opatření č. 1/2023 10) v souladu s novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb. výši měsíční odměny neuvolněným zastupitelům, členům a předsedům výborů: • měsíční odměnu neuvolněných členů zastupitelstva ve výši 2 188,– Kč • měsíční odměnu členům výborů zastupitelstva, kteří jsou zároveň zastu- piteli, ve výši 3 645,– Kč • měsíční odměnu členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou zastupiteli, ve výši 1 457,– Kč • měsíční odměnu předsedům výborů zastupitelstva ve výši 4 376,– Kč • měsíční odměnu členům rady města ve výši 8 749,– Kč 11) předložený Plán rozvoje prorodinné a proseniorské politiky města Klecany pro období 2023 – 2030 12) záměr pronájmu části pozemku 626/2 o výměře 64 m2 13) úplnost přehledu přijatých usnesení Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: Kateřina Fialová, Ing. Tomáš Černý, Lukáš Tintěra Usnesení bylo schváleno 12 hlasy přítomných zastupitelů. Ověřovatelé: ……………………. ……………………. Ing. Kristýna Holubová Ing. Jiří Bendl ……………………. ……………………. Ivo Kurhajec Mgr. Daniel Dvořák místostarosta starosta
 7. 4 / 5
 8. Klecanský zpravodaj • březen 2023 Platinová svatba „Přejeme hodně dalších společných let prožitých ve zdraví a lásce.“
 9. 6 / 7 Před jarními prázdninami, které jsme si všichni báječně uži- li a načerpali při nich síly, prožily děti mnoho hezkých chvilek. První stupeň se vypravil na lyžařský kurz na Benecko v Krkonoších. Počasí bylo přívětivé a připravilo pro děti spoustu sněhu. Zimním radovánkám na lyžích tak nic nebránilo. Mazáci, kteří se kurzu zúčastnili již vícekrát, pilně trénovali carvingové obloučky a ti, kteří stáli na lyžích poprvé, se postupně seznamovali s krásami tohoto zimního sportu. Při večerních pro- gramech absolvo- valy děti přednáš- ku o pravidlech správného a bez- pečného chování na sjezdových tratích – tzv. Bílý kodex FIS, zahrá- ly si společenské hry a vyřádily se na diskotéce. Velkým zážitkem byla adrenalinová jízda na snowtubingu. Během po- bytu se z dětí stala parta kamarádů a domů se vracely plny zážitků. Za zimními ra- dovánkami vyra- zili také žáci 3. C. Jejich cílem bylo kluziště Střížkov, které je od Klecan vzdálené, co by kamenem dohodil. A jelikož posky- tuje školám mož- nost bezplatného bruslení, stačilo jen zabalit dobrou náladu a dostatek sportovního elánu. Aby nezůstalo jen u sportovních aktivit, vypravili se třeťáci na klecanskou faru a do kostela Nane- bevzetí Panny Marie. Na faře se dozvěděli spoustu zajímavostí o spisovateli Václavu Benešovi Třebízském, prohlédli si některé jeho spisy a chvilku pobyli v místnosti, ve které žil. Poté se vypravili do kostela, kde jim pan farář Kuneš ukázal všechny jeho zajímavosti. Školní kurýr
 10. Klecanský zpravodaj • březen 2023 Na oplátku pak třeťáci pozvali pana faráře do naší školy. Díky jeho návště- vě zdokonalili své znalosti vyjmeno- vaných slov. Pan farář jim vysvětlil, co znamená slovo dmýchat a společně si zazpívali za doprovodu dud, na které umí pan farář výborně hrát. Šesťáci pro změnu vyrazili do JumpParku, kde se hezky odreagovali před jarními prázdninami. Podobnou formu relaxace zvoli- li žáci sedmých, osmých a devátých tříd, kteří zlepšili své fyzické a stra- tegické dovednosti na laser game v Bohnicích. Nyní se již všichni těšíme na blíží- cí se jaro a Velikonoce a vymýšlíme, co nového navštívíme, poznáme a vy- zkoušíme. Novým zážitkům zdar. První rok v přípravné třídě V tomto školním roce se v naší škole poprvé otevřela přípravná třída. Je určena dětem s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné škol- ní docházky. Hlavním cílem této přípravné třídy je nenuceným, přirozeným a hlavně hravým způsobem přivést dítě k rozvoji jeho psychické, fyzické a sociální samostat- nosti, která bude přiměřená k jeho věku a předcházet tím případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Je pro nás také velmi důležité vytvoření příjemné at- mosféry ve třídě, aby děti odcházely domů s pocitem uspokojení ze dne prožitého ve škole a těšily se na každý další den. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření a rozvoj hrubé a jemné motoriky, cvičení a pod- pora koncentrace pozornosti, utváření základních matematických představ a předčtenář- ských dovedností, orientace v čase a prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu. S dětmi se pracuje různými metodami a formami pedagogické práce. Vyučování není klasické. Během 45 minut se vystřídá několik aktivit, děti pracují vlastním tempem různý- mi formami a metodami práce. Práce ve třídě je cílenější, intenzivnější a posiluje sebe- vědomí dítěte. Motivačně děti získávají razítka, diplomy, samolepky. Navštěvují všechny prostory školy, tělocvičnu, knihovnu. Mají možnost účastnit se soutěží, které jsou určeny pro 1. stupeň ZŠ. Výuka probíhá v dopoledních hodinách, ráno a odpoledne mají děti možnost navště- vovat školní družinu, školní jídelnu, účastní se výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou, které jsou vhodné pro daný věk dítěte. Mohou se přihlásit na různé kroužky nebo jiné aktivity z nabídky školy.
 11. 8 / 9 V průběhu školního roku se děti dobře zorientovaly v budově školy – tělocvična, jídel- na, sociální zařízení, družina. Mezi dětmi se vytvořil hezký kamarádský vztah a nemají problém se zařazením nového kamaráda do svého kolektivu. Po půl roce v přípravné třídě jsou děti schopny pracovat několik minut v tichosti a sou- středit se na danou činnost. Poslouchat v klidu pohádku, vyslechnout kamaráda a nepře- rušovat jeho projev. U některých dětí se podařilo rozvinout sluchové vnímání na úroveň, kdy jsou schopny rozpoznat a vyslovit počáteční hlásku u písmen, které probíraly (A, E, O, I). Díky častému procvičování si děti lehce začaly pamatovat krátké básně, písně a repro- dukovat je. Dokáží sdělit myšlenku, umí požádat o radu nebo pomoc. Umí také nabídnout pomoc ostatním. Zvládnou již chvíli naslouchat, reprodukovat text, uklidí si a udrží pořá- dek okolo svého místa. Zlepšila se také samostatnost i sebeobsluha. Chápou dobře pojmy z prostorové orien- tace – nahoře, dole, vpředu, vzadu. Vyjmenování osvojené číselné řady. Správně dokáží vytleskat počet slabik ve slově. Díky nižšímu počtu dětí, probíhá výuka individuálněji a je možno se zaměřit na problémové oblasti každého dítěte intenzivněji.
 12. Klecanský zpravodaj • březen 2023
 13. 10 / 11 Zprávy z družky Školní rok se nám pomalu přehoupl do své druhé poloviny a máme tady únor. Ač byl krátký, odehrálo se ve ŠD několik zajímavých akcí. Hned začátkem měsíce jsme si upekly jablečné záviny, na kterých jsme si velice pochutnaly a vzaly rodičům domů ochutnat. Následný týden jsme se vydaly na cestu kolem světa. Již v areálu školy jsme dosta- ly pasy a musely projít celní kontrolou. Poté již nic nebránilo „nastoupit do letadla“ a vydat se na cestu kolem světa. Po cestě plné aktivit a přívalu nových informací ze všech koutů světa jsme kvůli tankování přistály u jihoamerické kavárny. Tam na nás čekala vynikající horká čokoláda a sladké překvapení. Poté děti měly možnost, jako první na celém světě, ochutnat a zhodnotit nový dezert. Této úlohy se zhostily s dra- vostí a velkou zodpovědností. Po splnění všech úkolů dostaly věcné dary na památku. Přistání v areálu školy bylo hladké a bez „zpoždění“. V druhé polovině školního roku také pokračují oblíbené družinové kroužky „Vaře- ní s Klárou“, „Sporťáček“ a „Šikovné ručičky“. Pohodové dny přejí vychovatelky a děti z družiny.
 14. Klecanský zpravodaj • březen 2023 Střípky ze školky Měsíc únor utekl jako voda a už se nám opět blíží první jarní dny. Těšíme se, že bude- me trávit více času venku, a také se těšíme na jarní a velikonoční tvoření. Co zajímavého se dělo v únoru… Třída Beruška v únoru navštívila, v rámci projektu o povoláních, záchranné složky v Klecanech. Děti navštívily klecanskou hasičskou zbrojnici. Hasiči jim ukázali svoji základnu, seznámili je s hasičskou technikou, vysvětlili dětem, jak probíhá zásah hasičů. Děti si mohli například vyzkoušet i komunikaci hasičskými vysílačkami, nebo jak je těžká hasičská sekera.
 15. 12 / 13 Druhá návštěva směřovala na klecanské kynologické cvičiště, kde dětem strážnice Městské policie Klecany ukázala, jak probíhá výcvik policejního psa a přiblížila dě- tem práci městské policie v našem městě. Děkujeme p. Martě Šimkové, p. Martinu Horovi a p. Davidu Kolmerovi za poutavé povídání a trpělivý přístup k dětem. Plavání 20. 2. byl zahájen plavecký výcvik našich předškoláků v bazénu na Šutce. Putování žáka Nezbedy 22. 2. zahrálo Divadlo Kůzle v aule MŠ autorské představení o tom, jak z vodovodní- ho potrubí ve staré škole v Pískolepech vyplavala lodička složená z papíru. Byl na ní napsaný zvláštní vzkaz, a to byl důvod pro to, aby se dva cestovatelé časoprostorem vydali na cestu dát věci do pořádku. Děti se rázem ocitly v kouzelné školní zemi, kde žije i samotný Želbloud. Kurz první pomoci 23. 2. děti ze třídy Beruška navštívila zdravotnice Bc. Kamila Dvořáková (Vitalus), která děti seznámila se základy první pomoci. Kurzy první pomoci od zdravotnic z Vitalusu jsou velmi poutavě vedeny a děti si díky nim osvojují základy poskytování první pomoci. Masopust 24. 2. se proměnila celá mateřská škola v rej masek. Slavil se masopust. Děti se v rámci svých třídních programů seznámily s masopustními tradicemi a týden zakon- čily masopustním veselím.
 16. Klecanský zpravodaj • březen 2023
 17. 14 / 15 Přejeme Vám krásné první jarní dny! Kolektiv MŠ Klecany
 18. Klecanský zpravodaj • březen 2023
 19. 16 / 17 Loutkové divadlo Klecánek oznamuje, že jako poslední představení jarní sezóny hraje obnovenou premiéru příběhu z dějin klecanského království O princezně Klecandě aneb Jak princezna Klecanda našla své Bílé štěstí Dramaturg a scénárista České televize Jiří Chalupa napsal tuto pohádku o sedmi dějstvích speciálně pro naše loutkové divadlo. Zveme na ni malé, větší i dospělé diváky. V pohádce vystupují: král, princezna, babička Dobřenka, baba Krákavice, Dupák, Honza, princové Rudolf, Boleslav a Jiřík, dvořan, kůň a nezbytný Kašpárek. Pohádku uvádíme v sobotu 25. března tr. od 15 hodin v Městské knihovně Klecany. Co se psalo v kronice Klecan – r. 1923 (3) Elektrisace Elektrisace obce bude se prováděti družstevně. Účty rok 1923 Příjem za rok 1923 činí Kč 98.741.27 Vydání za rok 1923 činí Kč 73.403.28 Přebytek celkem Kč 25.337.99 Osadní volby 23. září vykonány osadní volby. K. Smolík starostou, K. Tichý, I. náměstek, J. Stanislav, II. náměstek.V zastupitelstvu má 7 mandátů strana soc. dem. 3 volené sdružení, 3 komunisté. Nájem pozemků Obecní pozemky pronajaty za Kč 681,-. Z pokladního přebytku poděleno 17 almuž- níků po Kč 150,- vánoč. daru. JH
 20. Klecanský zpravodaj • březen 2023
 21. 18 / 19 VODA (3.) Více než 800 m pod zemským povrchem se nachází přibližně polovina zásob pod- zemních vod, přičemž je zde ukryto 97 % sladké pevninské vody v kapalném stavu. Doplňování zásob podpovrchové vody ovlivňují především intenzita srážek, charak- ter povrchu a vlastnosti půd. V České republice je podzemní voda nejlepším zdrojem vody pitné. Největší zásobárnou kapalné povrchové vody na pevnině jsou jezera. Pro člověka jsou užitečnější jezera sladkovodní. Pro naši přírodu a krajinu mají značný význam mokřady. Ty vznikly v oblastech, kde je omezený odtok vody. Hodně močálů najdeme v severní Evropě nebo v Rus- ku, v místech, kde bývaly lesy. Jejich odtěžením nebo požárem došlo k nerovnováze v čerpání vody z půdy, čímž došlo ke zvýšení hladiny vody podzemní. Člověkem vytvářené zásoby vody jsou především ve vodních nádržích. V naší re- publice bylo začátkem 20. století vybudováno 60 větších nádrží. Avšak naše největší vodní díla vznikla mezi lety 1950 – 1970. Přesto, že koryta vodních toků představují jen zlomkovou část zásoby vody na zemském povrchu, mají řeky a potoky nesmírný význam pro veškerý život na Zemi. Po intenzivních deštích nebo rychlém tání sněhu koryta vodních toků odvádějí přeby- tečnou vodu z krajiny. Zdrojem rovnoměrného podpovrchového odtoku jsou prame- ny a výrony, vlévající se přímo do vodních toků. Našimi největšími řekami jsou Labe, Morava a Odra, které se řadí mezi hlavní toky střední Evropy a území České republiky patří k odtokovým oblastem pevnin. JH vodní nádrž Štěchovice Obklady – dlažby – zednické práce Specializace na obklady a dlažby. Pokládka vinylových a laminátových podlah. Provádíme také stavební práce a drobné instalatérské práce. Tel.: 723 450 251, 775 367 357
 22. Klecanský zpravodaj • březen 2023 Zemětřesení Hned po zemětřesení v Turecku a Sýrii odjeli záchranáři mnoha zemí na pomoc postiženým zemím. Tým 80 záchranářů z ČR, jehož členy jsou hasiči, lékaři i kynolo- gové tam pobyl deset dní. Za složitých podmínek zachránili 3 živé osoby a vyprostili 78 zemřelých, takže mohli být s úctou pohřbeni. Za svou nelehkou práci sklidili náš obdiv a státní ocenění. Obětí bylo nejspíše 50 tisíc, především v Turecku. Současně vznikla solidarita s lidským utrpením. Všechny naše charitativní organi- zace zřídily účty na pomoc lidem, kteří v důsledku zemětřesení přišli o bydlení, trpěli nedostatkem jídla a tepla. Je nám líto všech obětí, a tak posíláme své finanční i věcné příspěvky ke zmírnění nouze lidí v postižených oblastech. Není na místě stěžovat si směrem na- horu, k Pánu Bohu. Život zeměkoule má svůj řád a my jsme na ní hosté. Musíme se podrobit stávajícímu řádu, který Zemi umožňuje, aby se vyvíjela a dále žila. Naše Země vznikla před asi 4,5 mili- ardami let. Prošla si podobně jako ostatní planety stejným vývojem. Nejdéle trvala astrální, hvězdná doba. Pak přišly praho- ry, starohory, prvohory atd. Tak pomalu ubývaly miliardy let a potom miliony, až jsme se dostali ke statisícům. A teprve před 50 nebo 100 tisíci lety se na Zemi objevil člověk. Tehdy se poměry na ze- měkouli vyvinuly tak, že tady mohl žít člověk vzpřímený a rozumný. Člověku nezbývá než přijmout podmínky vývoje a života Země. Je to vlastně její laskavost, že nám dovoluje tady žít. Nemůžeme se tedy zlobit, jestliže naše přání narážejí na její nutný vývoj. Koncem 16. století si lidé všimli, že tvary světadílů k sobě tak zapadají, jako by původně tvořily jeden jediný celek. Mapy všech mořeplavců stále více upřes- ňovaly tohle zjištění. Nejsvrchnější vrstva povrchu Země připomíná pohybující se ledové kry. Také se podobně chová, jak se potvrdilo v polovině minulého století. Hranice mezi 7 nebo 9 zemskými deskami je dnes na mapách dobře zakreslena, jsou uváděny v atlasech, takže všichni vědí, kde se nacházejí nebezpečná místa. Nezbývá než se těmto místům vyhýbat nebo přizpůsobit. Stavební zákony, vytvoře-
 23. 20 / 21 né pro tyto oblasti jsou obec- ně známé. V Japonsku proto stavějí domy, které těmto po- hybům odolávají. Dokonce i v Turecku zůstaly stát domy, které byly stavěny poctivě, je- jichž stavebníci se nedali svést penězi a ovlivnit korupcí. Iz- raelité zjistili, že 8 tisíc jejich domů není dost zabezpečeno proti zemětřesení. Jistě i v Tu- recku udělají totéž. Přejeme jim to. Pavel Kuneš
 24. Klecanský zpravodaj • březen 2023 23. masopust v Klecanech Sobota 25. února 2023 Již od 8.00 hodin se v řeznictví pana Šťastného prodávaly jitrnice a jelítka. Před obchodem bylo vystaveno prase na háku a prodával se také guláš a teplé občer- stvení. Kromě stánku s cukrovinkami paní Barešové přijal pozvání Václava Šťast- ného i flašinetář Jan Bondra. Ve 13:30 hodin se začaly scházet na náměstí masky. Počasí bylo letos velmi chladné, ale přesto do průvodu dorazilo mnoho masek i mnoho dospělých a dětí ne- zamaskovaných. Zaregistrováno bylo více než 80 dětských a 64 dospělých maškar. Na náměstí požádal dragoun pana starostu, aby předal „Úřad“ nad městem. Starosta předal úřad v podobě razítka. Ti, kteří sice přišli do průvodu v hojném počtu, ale nebyli ustrojeni v maskách, byli během odpoledne orazítkováni. Ve 14:13 hodin vyrazil průvod městem ulicí Do Kaštan k řeznictví. Průvod svými kejklemi vedl Vojta Vrtek a k poslechu hrála dechová kapela Jitřenka. V letošním roce nás hostili: ♣ Řeznictví, uzenářství – Václav Šťastný, ♣ manželé Pešičkovi a skupina „Midsommar“ ♣ manželé Vykydalovi a jejich známí ♣ manželé Fialovi Velice děkujeme všem našim hostitelům, jejich rodinám a sousedům, kteří připravili opravdu bohaté pohoštění pro maskované i nemaskované účastníky průvodu, neboť ani letos se hostitelé nenechali zahanbit. Po šestnácté hodině průvod dorazil do sálu KC Rychta a maškary se vydaly na diskotéku. Řada dětí i dospělých zde tancovala na oldies hity, které vybíral DJ Patrik Rokl a v sále se o zábavu staral Jakub Šíma. Porota ocenila dospělé masky, kterými byly: 1. skupina „Midsommar“ 2. skupina Souboj Titánů 3. Král 4. speciální cena – škvarkové placky – početná skupina Mexičani Mezi dětskými maskami bylo mnoho princezen, zvířátek, čarodějů, pirátů, kovbojů a prasátek. Děkujeme všem účastníkům, neboť díky nim byl letošní průvod velmi početný a vydařený. Odkazy na fotografie z masopustu naleznete ve facebookové skupině Klecany. Průvod fotografovali – Martin Lemon, Jiří Valtera a Michal Vojtek. Video reportáž připravuje Martin Kuchař.
 25. 22 / 23 Omlouváme se, že jsme v letošním roce termín konání masopustu nestanovili správně dle liturgického kalendáře. Ve zdejší ZŠ byly týden před termínem jarní prázdniny a 2 týdny předtím jarní prázdniny pro Prahu 6–10 a předtím pololetní prázdniny. Děláme masopust především pro děti a ty by v průvodu chyběly. Kristýna a Jan Holubovi
 26. Klecanský zpravodaj • březen 2023
 27. 24 / 25
 28. Klecanský zpravodaj • březen 2023
 29. 26 / 27 Sladké jaro Astronomické jaro letos vypukne 20. března mezi 22. a 23. hodinou a nastává, když se Slunce ocitne v rovi- ně zemského rovníku a současně musí jeho paprsky dopadat na Zemi kolmo k její ose. Trochu jiný nástup jara uzná- vají meteorologové. Meteorologické jaro má pevně stanovený začátek a ko- nec, tzn. že začíná 1. března a končí 31. květnem. A aby to nebylo tak jednoduché rozlišujeme ještě vegetační jaro. To nastává, když průměrné denní teploty vystoupí nad 5 °C a trvá do doby, než průměrné denní teploty překročí 15 °C. A protože je s nástupem jara spojena již dlouhá léta přetrvávající nepříjemnost v podobě změny času, která letos nastane v noci z 25. na 26. 3., nezbyde než si nějak ty jarní změny osladit. Aby to bylo stylové a do jarního času zapada- jící, tak bychom si mohli připomenout, že se od r. 2005 vždy 20. března slaví Mezinárodní den MAKRON- KY. Většina z nás má makron- ky spojené výhradně s Francií. Avšak tam se dostaly až v po- lovině 16. století z Itálie s Ka- teřinou Medicejskou. Původně měly makronky podobu jed- notlivých sušenek vyráběných z bílků a mandlové mouky. Až v 19. stolení se začaly ochuco- vat likérem, marmeládou nebo kořením. Současnou podobu makronky získaly na přelo- mu 19. a 20. století. Křupavý povrch, následovaný vláčným těstem, které se rozplývá na jazyku a celkový dojem podtr- žený jemnou krémovou náplní v nespočtu chuťových variant bude určitě dostatečnou opo- rou pro naše vnitřní hodiny, které se musejí 2x ročně pře- nastavovat kvůli nesmyslným změnám času. JH
 30. Klecanský zpravodaj • březen 2023
 31. 28 / 29
 32. Klecanský zpravodaj • březen 2023
 33. 30 / 31
 34. Klecanský zpravodaj • březen 2023 MYSLIVOST – LEDNOVÁ NAHÁŇKA V listopadu a prosinci loňského roku se v honitbě našeho mysliveckého spolku Zdiby – Klecany uskutečnily tři naháňky na černou zvěř. Probíhaly v náročném terénu ve skalách větru- šických strání, uVltavy nad přívozem, v Šulkovně či v Dynamitce v Bohni- cích. Přestože jsme prošli velkou část honitby, naše námaha nebyla odmě- něna odpovídajícím výsledkem, pro- tože byla ulovena jen čtyři divoká pra- sata. Lovecké štěstí nám přálo až při poslední naháňce, která proběhla 14. ledna v Draháňském údolí a ve strá- ních nad vltavskými tůněmi. Ve dvou lečích bylo uloveno celkem jedenáct kusů divokých prasat různého věku, od selat až po dospělou zvěř. Dosáh- li jsme druhého největšího úlovku při jedné naháňce v historii našeho spolku. Odlov černé zvěře teď bude pokračovat individuálním způsobem, šoulačkou, či na čekané z posedů. Ing. Jindřich Trpák Mirek kontroluje Slavnostní výřad
 35. 32 / 33 Myslivecký ples Po dvouleté přestávce zaviněné koronavirovou epidemií se My- slivecký spolek Zdiby – Klecany letos vrátil k tradici pořádání my- sliveckých plesů. V novější his- torii spolku se jedná již o desáté pokračování, neboť první ples se uskutečnil v roce 2011. Násle- dovalo pravidelné každoroční konání plesu ovšem s několika výjimkami. V roce 2019 probí- hala rekonstrukce sálu sokolovny ve Veltěži a tak se ples nekonal. Nekonal se též ve výše zmíně- ných letech 2021 a 2022 vzhledem k zákazu shromažďování většího počtu lidí kvůli covidové nákaze. V lednu roku 2020 byl, v podstatě na poslední chvíli, uspořádán zatím poslední ples, protože již v únoru začaly platit restrikce kvůli nepříznivé epidemické situaci. Dá se říct, že dnes již máme toto ob- tížné období za sebou, a tak jsme se mohli vrátit k obvyklému každodennímu životu, práci i zábavě, čehož byl důka- zem letošní ples. Ing. Jindřich Trpák
 36. Klecanský zpravodaj • březen 2023
 37. 34 / 35 Z fotbalového klubu MSK Klecany 1921 Jarní kolo fotbalové sezony 2022/2023 startuje Pozvánka na fotbalové zápasy Muži 1.A tř. ročník 2022/2023 skupina A 11. 03. 2023 10.30 MSK Klecany 1921 SK Slaný „B“ 19. 03. 2023 15.00 SK Rakovník MSK Klecany 1921 25. 03. 2023 10.30 MSK Klecany 1921 Sokol Nové Strašecí 01. 04. 2023 16.30 FC Velká Dobrá MSK Klecany 1921 08. 04. 2023 10.30 MSK Klecany 1921 FK Jinočany Muži 3. A ročník 2022/2023 skupina A 26. 03. 2023 17.00 MSK Klecany 1921 B Sokol Měšice 02. 04. 2023 16.30 Sokol Vyšehořovice MSK Klecany 1921 B 09. 04. 2023 17.00 MSK Klecany 1921 B Sokol Mochov Dorost U19 1.A tř. ročník 2022/2023 skupina B 26. 03. 2023 10.00 MSK Klecany 1921 SK Benátky n. Jizerou 02. 04. 2023 10.00 STM Mělník MSK Klecany 1921 09. 04. 2023 10.00 MSK Klecany 1921 Sokol Libiš Vzhledem k tomu, že může dojít k přesunu některých domácích zápasů „A“ muž- stva na páteční večery, budeme vždy aktuálně fanoušky informovat před jednotlivými zápasy. Těšíme se na Vaši návštěvu na fotbalových utkáních, přijďte podpořit klecanské sportovce!
 38. Klecanský zpravodaj • březen 2023
 39. III
Publicité