Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017

F-Trust SA
F-Trust SAF-Trust SA
RAPORT MIESIĘCZNY
marzec 2017
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20172
Powrót do bazy danych, rentowności na
start!
W trudnych sytuacjach, kiedy nie wiadomo jak in-
terpretować dane gospodarcze, kiedy mamy trud-
ności z analizą rynkową, pozostaje jedna dobra
metoda – powrót do analizy rentowności długu i
stóp procentowych. To są drogowskazy rynkowe.
W lutym 2017 roku, na 10-latkach amerykańskich
mieliśmy dwukrotnie zmianę kierunku ruchu ren-
towności.Napoczątkumarcabr.rentownościposzły
ostatecznie w górę, wraz z rosnącym prawdopodo-
bieństwem podwyższenia stóp przez amerykański
bank centralny. Nikt nie ma już wątpliwości, że ren-
towności będą rosły na całym świecie. Także w tych
krajach, w których jeszcze do niedawna spadały, np.
w Indiach lub Chinach. Inflacyjny ruch cen produ-
cenckich utrzymuje tempo dynamicznego wzrostu.
Zaczynaliśmy od negatywnych stóp PPI, jeszcze nie
tak dawno, ale poziom zera został już przekroczo-
ny i nadal pniemy się w górę. Sprzężenie z cenami
konsumenckimi i ze wzrostem płac jest oczywiste.
Jak zwykle, i na nasze szczęście, trendy ustalają się
powoli i towarzyszą im zawsze większe lub mniej-
sze korekty. Tym, którzy przez lata zarabiali na dłu-
gu, z małą zmiennością, trudno jeszcze uwierzyć
w zmianę. Z bezpiecznego długu skarbowego, po-
przez dług korporacyjny i wreszcie High Yield, do-
szliśmy do szczytów na papierach dłużnych. Jeśli
inflacja się umocni, to będziemy towarzyszyć teraz
wzrostom rentowności, a nie – jak to było do tej
pory – wzrostom cen długu. Przedsiębiorstwa duże
i małe korzystają z dobrodziejstwa niskich kosztów
kapitału. Jeszcze w tym roku udało się sfinansować
wiele wydatków niskim kosztem finansowym. Jeże-
li cykl, do którego wchodzimy nadal będzie trwał i
tempo wzrostu utrzyma się lub wzrośnie – nieunik-
nione będą wzrosty rentowności. Sektor finansowy
miał bardzo dobre rezultaty, bo nadzieja wyższych
rentowności budzi apetyt na wyższe marże. Powoli
wchodzimy w fazę rozwoju, w której dobrze będzie
mieć długi, bo przy rosnącej inflacji koszt długu
będzie sam się finansował.
Początek 2017 roku okazał się łaskawy dla inwe-
storów zainteresowanych akcjami. Polskie akcje są
w ścisłej światowej czołówce, a polscy inwestorzy
powinni być zadowoleni z osiągniętych wyników.
Mamy nadzieję, że ten rytm utrzyma się i dzięki
wzrostowi nakładów kapitałowych utrzymają się
wzrosty zysków, a ceny akcji będą się pięły na nowe
szczyty. Kluczową rolę odgrywa gospodarka ame-
rykańska i Rezerwa Federalna, jej decyzje wyzna-
czają dalszy kierunek dla giełdy akcji i długu.
Obecna podwyżka stóp była już dawno sygnalizo-
wana. FED miał małe pole manewru, ale pokazał,
że nie obawia się podwyższenia kosztów finanso-
wych obsługi długu amerykańskiego. Teraz rząd
Donalda Trumpa powinien pokazać, że stać go na
takie koszty. Jesteśmy świadkami nowego wyścigu
– między rentownościami i inflacją.
Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust
SŁOWO OD STRATEGA
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20173
DANE MAKRO
Stopy procentowe
Stany Zjednoczone 1,00 %
Strefa Euro 0,00 %
Polska 1,50 %
Chiny 4,35 %
Wzrost PKB (rok do roku)
Stany Zjednoczone 1,70 %
Strefa Euro 2,80 %
Polska 1,80 %
Chiny 6,80 %
Inflacja (rok do roku)
Stany Zjednoczone 2,10 %
Strefa Euro 1,80 %
Polska 1,80 %
Chiny 0,80 %
źródło: opracowanie własne
2006.12.01
2007.08.01
2008.04.01
2008.12.01
2009.08.01
2010.04.01
2010.12.01
2011.08.01
2012.04.01
2012.12.01
2013.08.01
2014.04.01
2014.12.01
2015.08.01
2016.04.01
2016.12.01
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2006Q4
2007Q3
2008Q2
2009Q1
2009Q4
2010Q3
2011Q2
2012Q1
2012Q4
2013Q3
2014Q2
2015Q1
2015Q4
2016Q3
20,2
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
2006Q4
2007Q3
2008Q2
2009Q1
2009Q4
2010Q3
2011Q2
2012Q1
2012Q4
2013Q3
2014Q2
2015Q1
2015Q4
2016Q3
10,0
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20174
Inflacyjna
faza ożywienia
gospodarczego
Dezinflacyjna
faza ożywienia
gospodarczego
Dezinflacyjna
faza spowolnienia
gospodarczego
Inflacyjna
faza spowolnienia
gospodarczego
DANE MAKRO
Komentarz analityka
Wyczekiwane schłodzenie nastrojów rynkowych
w końcu nastąpiło. Pytanie o termin korekty za-
mieniło się na pytanie, czy już warto kupować,
a na rynkach zagościła większa zmienność. W ra-
portach banków centralnych zarówno FED, jak
i nasz rodzimy NBP, wskazują rok 2017 jako ten o
najwyższej dynamice PKB. Zatem szczyt wzrostu go-
spodarczego i zmiana fazy cyklu zaczynają pojawiać
się gdzieś na horyzoncie i stąd zmiana w naszym
barometrze. Choć zdarzają się wskazania nieco niż-
sze niż prognozy, to wskaźniki wyprzedzające, np.
PMI, są dalej pozytywne. To oznacza, że gospodarki
są rozpędzone, rosną zamówienia i ceny składni-
ków produkcji. Dla przykładu w Chinach dynami-
ka zmian cen producenckich przekroczyła już 5%,
a w Strefie Euro dosyć szybko zbliża się do tego
poziomu. Na pewne schłodzenie czynników infla-
cyjnych może mieć wpływ fakt, że ceny surowców
z jednej strony w ostatnim czasie nieco skorygo-
wały swoje wzrosty, a z drugiej znika tzw. efekt
niskiej bazy, czyli ich porównywanie z najniższy-
mi cenami sprzed roku. Warto też mieć na uwa-
dze, że na ścieżce wzrostu cen pojawiają się dane
o rosnącym zatrudnieniu i związaną z tym oczeki-
waną presją na wynagrodzenia.
Jędrzej Janiak
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20175
34.68%
21.4%
7.94%
-5.5%
-18%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
W lutym mieliśmy do czynienia ze spadającymi rentowno-
ściami obligacji, ale ruch ten zakończył się pod koniec mie-
siąca, gdy na rynek zaczęły spływać komentarze członków
FED, które spowodowały, że oczekiwania na kolejną pod-
wyżkę stóp procentowych w USA przesunęły się z czerwca
na marzec. Rynek zatem zaczął dyskontować umocnienie
Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)
źródło: stooq.pl
10 marca
10PLY.B - 1 rok
vs 10CNY.B 10INY.B 10HUY.B
Rentowność 10-letnie obligacje rynków wschodzących: Polska, Chiny, Indie, Węgry
amerykańskiej waluty, za którą często idzie odpływ kapita-
łów z rynku długu krajów wschodzących. W Polsce trochę
w kontrze mieliśmy do czynienia ze spadkiem rentowno-
ści, na co wpływ mogły mieć zapowiedzi członków RPP, w
których sugerowali brak podwyżek w bieżącym roku oraz
akceptację „chwilowych” ujemnych stóp procentowych.
Jak już wiemy, stopy w USA zostały podwyższone o 25
punktów bazowych i jest to trzecia podwyżka w serii roz-
poczętej w ostatnim kwartale 2015 roku, a każda kolej-
na może wzmacniać tendencję wzrostu rentowności jaką
obserwujemy od lipca 2016 roku. Stąd nie sama decyzja,
a przede wszystkim komentarze członków wpływają na
zmiany rentowności. Warto zwrócić uwagę również na
przesunięcie w czasie między rynkiem w USA a resztą
świata, w tym w szczególności rynkami wschodzącymi,
gdzie o podwyżkach stóp jeszcze się nawet nie mówi. Im
szybciej rosną stopy procentowe w Ameryce w stosunku do
nominalnych stóp na rynkach wschodzących, tym bardziej
zmniejsza się premia za ryzyko.
1,04
1,03
1,02
1,01
1
0,99
0,98
2016.02.29
2016.03.31
2016.04.30
2016.05.31
2016.0630
2016.07.31
2016.08.31
2016.09.30
2016.10.31
2016.11.30
2016.12.31
2016.01.31
2016.02.28
Źródło: opracowanie własne
Uniaktywny Pienieżny vs KBC FIO Pieniężny
w okresie od 29.02.2016 do 28.02.2017
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Odchylenie
St.
3 letnie
%
Min. wpłata
Śr. Duration
lat
Śr. rating
kredytowy
Aktywa
netto
mln
Opłata
za
zarządzanie
%
Dług krajów
rozwijających się
Uniaktywny Pienieżny 2,67 b.d ✴ b.d 100 PLN b.d. b.d 48.02 PLN 1,00
KBC FIO Pieniężny 3,28 8,22 ✴ ✴ b.d 500 PLN b.d. b.d 239.08 PLN 0,90
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy
Dłużne Rynków Wschodzących
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20176
34.7%
9.135%
-16%
-41%
-66%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
W krajach rozwiniętych również obserwujemy wzrost ren-
towności. Wyższe dane o inflacji, które szeroko spływają
na rynek, wpływają na oczekiwania dotyczące wyższych
stóp procentowych. Widać to w szczególności w cenach
po stronie producentów, u których dynamika cen w Strefie
Euro sięga już niemal 5%. To powoduje, że rosną również
Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych
źródło: stooq.pl
10 marca
Rentowność 10-letnie oblgcje skarbowe rynków rozwiniętych: Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA
oczekiwania dotyczące wzrostu inflacji po stronie konsu-
mentów. Przy obecnych poziomach zadłużenia, wzrost
stóp procentowych na pewno jest nie w smak rządzącym,
ze względu na rosnące koszty obsługi zadłużenia, a ewen-
tualne ujemne realne stopy procentowe zjadają nie tylko
oszczędności w banku, ale i… długi. A tych w krajach rozwi-
nętychjestażnadto.Dlategowartomiećnauwadzeróżnicę
miedzy faktycznymi działaniami, a zapowiedziami ze stro-
ny przedstawicieli banków centralnych. Przykładem może
być głośna w ostatnich dniach „plotka” z EBC o możliwych
podwyżkach stóp procentowych. Do wydarzeń, które mogą
mieć wpływ na rynkowe stopy procentowe, a tym samym
na wyceny funduszy dłużnych w tym miesiącu, należy wy-
mienić m.in. uruchomienie procedury Brexitu, wybory w
Holandii oraz decyzję FED i komentarz dotyczący dalszej
ścieżki polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych.
Źródło: opracowanie własne
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy
Dłużne Globalne
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Odchylenie
St.
3 letnie
%
Min. wpłata
Śr. Duration
lat
Śr. rating
kredytowy
Aktywa
netto
mln
Opłata
za
zarządzanie
%
Dług krajów
rozwinętych
Schroder ISF Euro Credit Conviction Fund A (ACC)
HDG (PLN)
11,76 b.d. ✴ ✴ ✴ b.d. 1000 EUR 4,96 BBB 1035.8 EUR 1,30
Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (ACC)
(EUR)
7,63 32,32 ✴ ✴ ✴ ✴ b.d. 25000 USD 5,5 BBB+ 104 EUR 0,75
1,14
1,12
1,1
1,08
1,06
1,04
1,02
1
0,98
0,96
0,94
0,92
2016.02.29
2016.03.31
2016.04.30
2016.05.31
2016.0630
2016.07.31
2016.08.31
2016.09.30
2016.10.31
2016.11.30
2016.12.31
2016.01.31
2016.02.28
Schroder ISF Euro Credit Conviction Fund A (ACC) HDG (PLN)
vs Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (ACC) (EUR)
w okresie od 29.02.2016 do 28.02.2017
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
10ESY.B - 1 rok
vs 10GRY.B 10UKY.B 10USY.B
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20177
35.9%
25.2%
14.5%
3.93%
-6.7%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Kraje środkowej i wschodniej Europy wyróżniały się w
ostatnich miesiącach dynamiką wzrostów. Większość z
nich właśnie w lutym wyznaczyło swoje szczyty w ska-
li ostatniego roku, po których nastąpiło wyhamowanie.
Wśród krajów Dalekiego Wschodu na uwagę zasługują
Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)
źródło: stooq.pl
10 marca
Indeksy giełdowe: Polska, Indie, Chiny, Węgry
Indie, które wbrew opiniom, że reforma „banknotowa” za-
szkodzi gospodarce, pną się w kierunku swoich historycz-
nych szczytów. Wyraźnie uspokojenie zagościło natomiast
w sąsiednich Chinach. Opinie wśród zarządzających na
temat tego rynku są podzielone. Jedni widzą atrakcyjne
wyceny i dużą liczbę spółek do wyboru, a drudzy wiszące
ryzyko kredytowe, które jest ukryte w bilansach krajowych
banków i różnych konglomeratów. Na rodzimym rynku wi-
dzimy zatrzymanie wzrostów. Rynek póki co nie jest skory
do wyraźnego korygowania ostatnich silnych wzrostów.
Nadzieję na kontumację wzrostów przynoszą dane gospo-
darcze, a w szczególności podnoszące się inwestycje oraz
ewentualne napływy kapitału ze strony krajowych inwe-
storów indywidualnych.
Źródło: opracowanie własne
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Odchylenie St.
3 letnie
%
Min. wpłata
Aktywa netto
mln
Opłata
za zarządzanie
%
Akcje Rynków
Rozwijających się
Quercus Rosja 55,41 2,84 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ b.d. 20000 PLN 49 PLN 3,80
UniAkcje: Daleki Wschód 26,08 12,26 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ b.d. 1000 PLN 14,55 PLN 2,95
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy
Akcje Rynków Rozwijających się
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
2016.02.29
2016.03.31
2016.04.30
2016.05.31
2016.0630
2016.07.31
2016.08.31
2016.09.30
2016.10.31
2016.11.30
2016.12.31
2016.01.31
2016.02.28
Quercus Rosja vs UniAkcje: Daleki Wschód
w okresie od 29.02.2016 do 28.02.2017
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
WIG - 1 rok
vs ^SNX ^SHC ^BUX
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20178
27.0%
17.4%
7.88%
-1.6%
-11%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Kierunek w lutym został utrzymany, a z początkiem marca
widać zatrzymanie i wyczekiwanie. Czynników, na które z
uwagą patrzą inwestorzy zrobiło się wiele. Wspomniane
już wcześniej decyzje FED, „plotki” z EBC, czy wybory w kil-
Rynki funduszy akcji krajów rozwiniętych
źródło: stooq.pl
10 marca
Indeksy giełdowe: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia
ku krajach Europy. Do pozytywnych danych makroekono-
micznych na dobre przyłączyła się gospodarka europejska,
a inwestorzy dopatrują się szansy na powielenie ścieżki
amerykańskiej w Europie, która zdaje się być we wcześniej-
szej fazie wzrostu. Stosunkowo nisko wyceniana jest Japo-
nia, która od początku roku znajduje się w konsolidacji w
ślad za relacją dolar/jen. Dalszy kierunek może wskazać
rynek walutowy, który w tej chwili trawi komentarze przed-
stawicieli amerykańskiego banku centralnego.
Źródło: opracowanie własne
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy
Akcje Globalne Rynki Rozwinięte
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Odchylenie St.
3 letnie
%
Min. wpłata
Aktywa netto
mln
Opłata
za zarządzanie
%
Akcje Globalne
Rynki Rozwinięte
FTIF Franklin BIO Discovery Fund A (Acc) USD 25,75 1,97 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 23,52 2500USD 2228 USD 1,83
Caspar Akcji Europejskich 34,62 29,53 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ b.d. 1000 PLN 36 PLN 3,50
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1
0,95
0,9
2016.02.29
2016.03.31
2016.04.30
2016.05.31
2016.0630
2016.07.31
2016.08.31
2016.09.30
2016.10.31
2016.11.30
2016.12.31
2016.01.31
2016.02.28
FTIF Franklin BIO Discovery Funda A (Acc) USD vs Caspar Akcji
Europejskich
w okresie od 29.02.2016 do 28.02.2017
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
^SPX - 1 rok
vs ^DAX ^NKX ^FTM
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20179
2100
2200
2000
1900
1800
1700
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI
INDEKSY (na dzień 10.03.2017)
Zmiana roczna 19,85%
Zmiana roczna 25,31%
Zmiana roczna 15,70%
Zmiana roczna 20,37%
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
1,991.68 - 2,400.98
42,812.99 - 60,021.25
2,678.27 - 3,441.50
1,641.85 - 2,272.01
S&P 500 Index (SPX)
Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG)
EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE)
Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20)
źródło: Bloomberg.com
2100
2200
2300
2000
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS STYGRU LUTMAR KWI
2800
2600
3000
3200
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI
50000
55000
45000
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 201710
INDEKSY (na dzień 10.03.2017)
Zmiana roczna 25,62%
Zmiana roczna 18,16%
Zmiana roczna 17,56%
Zmiana roczna 15,65%
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
3,103.72 - 3,984.44
14,864.01 - 19,668.01
2,772.551 - 3,301.213
70,426.16 - 91,437.77
S&P Asia 50 CME (SAXCME)
NIKKEI 225 (NKY)
Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP)
Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100)
źródło: Bloomberg.com
3600
3800
3400
3200
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI
3200
3100
3000
2900
2800
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI
19000
18000
17000
16000
15000
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI
85000
80000
75000
70000
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 201711
INDEKSY (od 10.03.2016 do 10.03.2017)
EUR/PLN 4.33844 zł
Zmiana roczna: +0.00024 (+0.01%)
max/min: 4.52995 / 4.22693
USD/PLN 4.06000 zł
Zmiana roczna: +0.17950 (+4.63%)
max/min: 4.27920 / 3.70513
USD/PLN - 1 rok
vs EUR/PLN - 1 rok
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar
9.63%
6.21%
2.78%
-0.6%
-4.0%
źródło: stooq.pl
10 marca
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 201712
SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH TERMINÓW
Odchylenie standardowe (Standard Deviation)
– im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest
cena jednostki funduszu.
Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność
ryzyka, jakie ponosi fundusz w stosunku do inwe-
stycji uważanych za pozbawione ryzyka (obligacji
rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika,
tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku
do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wy-
nik funduszu.
Beta do benchmarku – ukazuje zależność po-
między zmianami wartości jednostki fundu-
szu, a benchmark’u. Wskaźnik beta wynoszący
1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu
i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów
funduszu jest tożsamy ze składem instrumen-
tów w benchmarku. Wartości mniejsze niż 1
oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku
o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź
spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej
niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że
wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest za-
zwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem)
wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.
Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazu-
je jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku
do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik su-
geruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz
w stosunku do swojego benchmarku.
Wskaźnik informacyjny (Information Ratio –
IR) – ilustruje opłacalność ryzyka, jakie zarzą-
dzający ponoszą w stosunku do benchmark’u.
Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niż-
szym ryzyku w stosunku do benchmarku został
osiągnięty wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz
osiągający wskaźnik informacyjny powyżej 0,3,
uważany jest za efektywnie zarządzany.
Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmie-
nia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji
na zmianę stóp procentowych. Wyższe duration,
sugeruje większy wpływ zmiany stóp procento-
wych na zmianę wartości jednostki funduszu.
Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u
skorygowanego o ryzyko.
R2 – reprezentuje procent zmiany wartości fun-
duszu, który może być wytłumaczony zmianą
wartości benchmark’u.
Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ra-
tingu (rating nie-inwestycyjny np. CCC), oferują-
ce wyższe oprocentowanie
HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsump-
cyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer
Prices).
r/r – rok do roku
PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki
opisujący aktywność gospodarczą w sektorze wy-
twórczym. Publikowane przez agencję Reuters.
Agencja przeprowadza ankietę wśród manage-
rów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks
Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia,
produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę
i portfel zamówień.
Cena do wartości księgowej - to relacja kapitali-
zacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na
koniec ostatniego kwartału kalendarzowego.
Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowarto-
ściowania / przewartościowania ceny akcji w sto-
sunku do zysku generowanego przez spółkę.
Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od
większości inwestorów sposób postrzegania zda-
rzeń rynkowych. Dzięki zachowaniu racjonalności
w ocenie sytuacji i nieuleganiu wpływowi innych
osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu.
FOMC - Federalny Komietet do spraw Operacji
Otwartego Rynku.
Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności
nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w
nim przedstawionych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206,
poz. 1715). Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego
dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności
prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F-
-Trust S.A.
Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Jędrzej Janiak i wszelkie komentarze w nim inkorporowane stanowią
wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwesty-
cyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji
uzyskania podobnych w przyszłości.
F-Trust S.A. oświadcza, iż pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność
polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa
w funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku
do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A. informuje, iż będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A.
i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie
niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. informuje, iż dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione
rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności,
zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za
jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszcze-
gólnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego,
ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywi-
dualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia
jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności
podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospek-
cie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
AUTOR: JĘDRZEJ JANIAK
Analityk, makler papierów wartościowych
Jeśli masz pytania dotyczące raportu lub inwestowania, napisz do nas:
kontakt@f-trust.pl
Wiele ciekawych materiałów na temat inwestowania znajdziesz także na stronie
www.f-trust.pl
1 sur 14

Recommandé

Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustF-Trust SA
45 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017F-Trust SA
109 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust F-Trust SA
165 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017 par
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017F-Trust SA
86 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017F-Trust SA
193 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-TrustF-Trust SA
72 vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2016 par
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2016Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2016F-Trust SA
1.2K vues30 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-TrustF-Trust SA
766 vues30 diapositives
Raport F-Trust - grudzień 2015 par
Raport F-Trust - grudzień 2015Raport F-Trust - grudzień 2015
Raport F-Trust - grudzień 2015F-Trust SA
1.1K vues30 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016 par
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016F-Trust SA
234 vues30 diapositives
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019 par
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019F-Trust SA
64 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust F-Trust SA
43 vues14 diapositives

Tendances(20)

Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2016Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2016
F-Trust SA1.2K vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
F-Trust SA766 vues
Raport F-Trust - grudzień 2015 par F-Trust SA
Raport F-Trust - grudzień 2015Raport F-Trust - grudzień 2015
Raport F-Trust - grudzień 2015
F-Trust SA1.1K vues
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016
F-Trust SA234 vues
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019
F-Trust SA64 vues
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust
F-Trust SA43 vues
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust
F-Trust SA82 vues
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust
F-Trust SA269 vues
Raport dzienny mBanku_28062016 par mBank
Raport dzienny mBanku_28062016Raport dzienny mBanku_28062016
Raport dzienny mBanku_28062016
mBank946 vues
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust
F-Trust SA147 vues
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
F-Trust SA434 vues
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust
F-Trust SA735 vues
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019 par F-Trust SA
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
F-Trust SA73 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016
F-Trust SA84 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
F-Trust SA135 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust listopad 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust listopad 2016 Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust listopad 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust listopad 2016
F-Trust SA247 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
F-Trust SA659 vues
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust
F-Trust SA46 vues

En vedette

Web 2.0 spring 2017 par
Web 2.0 spring 2017Web 2.0 spring 2017
Web 2.0 spring 20170jsalas
134 vues10 diapositives
Many like to share par
Many like to shareMany like to share
Many like to shareEd Waltner
108 vues8 diapositives
Media studies evaluation question 3 par
Media studies evaluation question 3Media studies evaluation question 3
Media studies evaluation question 3Olivia Jarvis
63 vues8 diapositives
Diapositivas energia juvenil par
Diapositivas energia juvenilDiapositivas energia juvenil
Diapositivas energia juvenilmarlinguillen
1.7K vues12 diapositives
Peer-to-Peer Mixtape: How to Make Your P2P Program a Hit par
Peer-to-Peer Mixtape: How to Make Your P2P Program a HitPeer-to-Peer Mixtape: How to Make Your P2P Program a Hit
Peer-to-Peer Mixtape: How to Make Your P2P Program a HitCharity Dynamics
415 vues39 diapositives
День сміху на уроці математики(презентація) par
День сміху на уроці математики(презентація)День сміху на уроці математики(презентація)
День сміху на уроці математики(презентація)sveta7940
188 vues19 diapositives

En vedette(20)

Web 2.0 spring 2017 par 0jsalas
Web 2.0 spring 2017Web 2.0 spring 2017
Web 2.0 spring 2017
0jsalas134 vues
Many like to share par Ed Waltner
Many like to shareMany like to share
Many like to share
Ed Waltner108 vues
Media studies evaluation question 3 par Olivia Jarvis
Media studies evaluation question 3Media studies evaluation question 3
Media studies evaluation question 3
Olivia Jarvis63 vues
Diapositivas energia juvenil par marlinguillen
Diapositivas energia juvenilDiapositivas energia juvenil
Diapositivas energia juvenil
marlinguillen1.7K vues
Peer-to-Peer Mixtape: How to Make Your P2P Program a Hit par Charity Dynamics
Peer-to-Peer Mixtape: How to Make Your P2P Program a HitPeer-to-Peer Mixtape: How to Make Your P2P Program a Hit
Peer-to-Peer Mixtape: How to Make Your P2P Program a Hit
Charity Dynamics415 vues
День сміху на уроці математики(презентація) par sveta7940
День сміху на уроці математики(презентація)День сміху на уроці математики(презентація)
День сміху на уроці математики(презентація)
sveta7940188 vues
Myocarditis vrs cardiomyopathy par Rashama
Myocarditis vrs cardiomyopathyMyocarditis vrs cardiomyopathy
Myocarditis vrs cardiomyopathy
Rashama4.2K vues
Employee Advocacy Success at Scale par Dynamic Signal
Employee Advocacy Success at ScaleEmployee Advocacy Success at Scale
Employee Advocacy Success at Scale
Dynamic Signal2.9K vues
Ο άνθρωπος στις άλλες θρησκείες par Papanikolaou Dimitris
Ο άνθρωπος στις άλλες θρησκείεςΟ άνθρωπος στις άλλες θρησκείες
Ο άνθρωπος στις άλλες θρησκείες
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017
F-Trust SA225 vues
Bible Studies for Life - Connecting at Every Age par Ronnie Floyd
Bible Studies for Life - Connecting at Every AgeBible Studies for Life - Connecting at Every Age
Bible Studies for Life - Connecting at Every Age
Ronnie Floyd183 vues
3Com 3C96010C-AC par savomir
3Com 3C96010C-AC3Com 3C96010C-AC
3Com 3C96010C-AC
savomir48 vues
3Com 3C401010 par savomir
3Com 3C4010103Com 3C401010
3Com 3C401010
savomir64 vues

Similaire à Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017

Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-TrustF-Trust SA
689 vues31 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustF-Trust SA
72 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustF-Trust SA
71 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016F-Trust SA
616 vues31 diapositives
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 par
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 F-Trust SA
174 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust F-Trust SA
856 vues32 diapositives

Similaire à Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 (14)

Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust
F-Trust SA689 vues
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
F-Trust SA72 vues
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
F-Trust SA71 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
F-Trust SA616 vues
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
F-Trust SA174 vues
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust
F-Trust SA856 vues
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
F-Trust SA1.3K vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
F-Trust SA76 vues
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
F-Trust SA86 vues
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-TrustFundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust
F-Trust SA1.4K vues
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust
F-Trust SA31 vues

Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017

 • 2. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20172 Powrót do bazy danych, rentowności na start! W trudnych sytuacjach, kiedy nie wiadomo jak in- terpretować dane gospodarcze, kiedy mamy trud- ności z analizą rynkową, pozostaje jedna dobra metoda – powrót do analizy rentowności długu i stóp procentowych. To są drogowskazy rynkowe. W lutym 2017 roku, na 10-latkach amerykańskich mieliśmy dwukrotnie zmianę kierunku ruchu ren- towności.Napoczątkumarcabr.rentownościposzły ostatecznie w górę, wraz z rosnącym prawdopodo- bieństwem podwyższenia stóp przez amerykański bank centralny. Nikt nie ma już wątpliwości, że ren- towności będą rosły na całym świecie. Także w tych krajach, w których jeszcze do niedawna spadały, np. w Indiach lub Chinach. Inflacyjny ruch cen produ- cenckich utrzymuje tempo dynamicznego wzrostu. Zaczynaliśmy od negatywnych stóp PPI, jeszcze nie tak dawno, ale poziom zera został już przekroczo- ny i nadal pniemy się w górę. Sprzężenie z cenami konsumenckimi i ze wzrostem płac jest oczywiste. Jak zwykle, i na nasze szczęście, trendy ustalają się powoli i towarzyszą im zawsze większe lub mniej- sze korekty. Tym, którzy przez lata zarabiali na dłu- gu, z małą zmiennością, trudno jeszcze uwierzyć w zmianę. Z bezpiecznego długu skarbowego, po- przez dług korporacyjny i wreszcie High Yield, do- szliśmy do szczytów na papierach dłużnych. Jeśli inflacja się umocni, to będziemy towarzyszyć teraz wzrostom rentowności, a nie – jak to było do tej pory – wzrostom cen długu. Przedsiębiorstwa duże i małe korzystają z dobrodziejstwa niskich kosztów kapitału. Jeszcze w tym roku udało się sfinansować wiele wydatków niskim kosztem finansowym. Jeże- li cykl, do którego wchodzimy nadal będzie trwał i tempo wzrostu utrzyma się lub wzrośnie – nieunik- nione będą wzrosty rentowności. Sektor finansowy miał bardzo dobre rezultaty, bo nadzieja wyższych rentowności budzi apetyt na wyższe marże. Powoli wchodzimy w fazę rozwoju, w której dobrze będzie mieć długi, bo przy rosnącej inflacji koszt długu będzie sam się finansował. Początek 2017 roku okazał się łaskawy dla inwe- storów zainteresowanych akcjami. Polskie akcje są w ścisłej światowej czołówce, a polscy inwestorzy powinni być zadowoleni z osiągniętych wyników. Mamy nadzieję, że ten rytm utrzyma się i dzięki wzrostowi nakładów kapitałowych utrzymają się wzrosty zysków, a ceny akcji będą się pięły na nowe szczyty. Kluczową rolę odgrywa gospodarka ame- rykańska i Rezerwa Federalna, jej decyzje wyzna- czają dalszy kierunek dla giełdy akcji i długu. Obecna podwyżka stóp była już dawno sygnalizo- wana. FED miał małe pole manewru, ale pokazał, że nie obawia się podwyższenia kosztów finanso- wych obsługi długu amerykańskiego. Teraz rząd Donalda Trumpa powinien pokazać, że stać go na takie koszty. Jesteśmy świadkami nowego wyścigu – między rentownościami i inflacją. Andrzej Miszczuk Główny Strateg F-Trust SŁOWO OD STRATEGA
 • 3. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20173 DANE MAKRO Stopy procentowe Stany Zjednoczone 1,00 % Strefa Euro 0,00 % Polska 1,50 % Chiny 4,35 % Wzrost PKB (rok do roku) Stany Zjednoczone 1,70 % Strefa Euro 2,80 % Polska 1,80 % Chiny 6,80 % Inflacja (rok do roku) Stany Zjednoczone 2,10 % Strefa Euro 1,80 % Polska 1,80 % Chiny 0,80 % źródło: opracowanie własne 2006.12.01 2007.08.01 2008.04.01 2008.12.01 2009.08.01 2010.04.01 2010.12.01 2011.08.01 2012.04.01 2012.12.01 2013.08.01 2014.04.01 2014.12.01 2015.08.01 2016.04.01 2016.12.01 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2006Q4 2007Q3 2008Q2 2009Q1 2009Q4 2010Q3 2011Q2 2012Q1 2012Q4 2013Q3 2014Q2 2015Q1 2015Q4 2016Q3 20,2 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 2006Q4 2007Q3 2008Q2 2009Q1 2009Q4 2010Q3 2011Q2 2012Q1 2012Q4 2013Q3 2014Q2 2015Q1 2015Q4 2016Q3 10,0 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 -2,00 -4,00
 • 4. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20174 Inflacyjna faza ożywienia gospodarczego Dezinflacyjna faza ożywienia gospodarczego Dezinflacyjna faza spowolnienia gospodarczego Inflacyjna faza spowolnienia gospodarczego DANE MAKRO Komentarz analityka Wyczekiwane schłodzenie nastrojów rynkowych w końcu nastąpiło. Pytanie o termin korekty za- mieniło się na pytanie, czy już warto kupować, a na rynkach zagościła większa zmienność. W ra- portach banków centralnych zarówno FED, jak i nasz rodzimy NBP, wskazują rok 2017 jako ten o najwyższej dynamice PKB. Zatem szczyt wzrostu go- spodarczego i zmiana fazy cyklu zaczynają pojawiać się gdzieś na horyzoncie i stąd zmiana w naszym barometrze. Choć zdarzają się wskazania nieco niż- sze niż prognozy, to wskaźniki wyprzedzające, np. PMI, są dalej pozytywne. To oznacza, że gospodarki są rozpędzone, rosną zamówienia i ceny składni- ków produkcji. Dla przykładu w Chinach dynami- ka zmian cen producenckich przekroczyła już 5%, a w Strefie Euro dosyć szybko zbliża się do tego poziomu. Na pewne schłodzenie czynników infla- cyjnych może mieć wpływ fakt, że ceny surowców z jednej strony w ostatnim czasie nieco skorygo- wały swoje wzrosty, a z drugiej znika tzw. efekt niskiej bazy, czyli ich porównywanie z najniższy- mi cenami sprzed roku. Warto też mieć na uwa- dze, że na ścieżce wzrostu cen pojawiają się dane o rosnącym zatrudnieniu i związaną z tym oczeki- waną presją na wynagrodzenia. Jędrzej Janiak
 • 5. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20175 34.68% 21.4% 7.94% -5.5% -18% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW W lutym mieliśmy do czynienia ze spadającymi rentowno- ściami obligacji, ale ruch ten zakończył się pod koniec mie- siąca, gdy na rynek zaczęły spływać komentarze członków FED, które spowodowały, że oczekiwania na kolejną pod- wyżkę stóp procentowych w USA przesunęły się z czerwca na marzec. Rynek zatem zaczął dyskontować umocnienie Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska) źródło: stooq.pl 10 marca 10PLY.B - 1 rok vs 10CNY.B 10INY.B 10HUY.B Rentowność 10-letnie obligacje rynków wschodzących: Polska, Chiny, Indie, Węgry amerykańskiej waluty, za którą często idzie odpływ kapita- łów z rynku długu krajów wschodzących. W Polsce trochę w kontrze mieliśmy do czynienia ze spadkiem rentowno- ści, na co wpływ mogły mieć zapowiedzi członków RPP, w których sugerowali brak podwyżek w bieżącym roku oraz akceptację „chwilowych” ujemnych stóp procentowych. Jak już wiemy, stopy w USA zostały podwyższone o 25 punktów bazowych i jest to trzecia podwyżka w serii roz- poczętej w ostatnim kwartale 2015 roku, a każda kolej- na może wzmacniać tendencję wzrostu rentowności jaką obserwujemy od lipca 2016 roku. Stąd nie sama decyzja, a przede wszystkim komentarze członków wpływają na zmiany rentowności. Warto zwrócić uwagę również na przesunięcie w czasie między rynkiem w USA a resztą świata, w tym w szczególności rynkami wschodzącymi, gdzie o podwyżkach stóp jeszcze się nawet nie mówi. Im szybciej rosną stopy procentowe w Ameryce w stosunku do nominalnych stóp na rynkach wschodzących, tym bardziej zmniejsza się premia za ryzyko. 1,04 1,03 1,02 1,01 1 0,99 0,98 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.30 2016.05.31 2016.0630 2016.07.31 2016.08.31 2016.09.30 2016.10.31 2016.11.30 2016.12.31 2016.01.31 2016.02.28 Źródło: opracowanie własne Uniaktywny Pienieżny vs KBC FIO Pieniężny w okresie od 29.02.2016 do 28.02.2017 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Odchylenie St. 3 letnie % Min. wpłata Śr. Duration lat Śr. rating kredytowy Aktywa netto mln Opłata za zarządzanie % Dług krajów rozwijających się Uniaktywny Pienieżny 2,67 b.d ✴ b.d 100 PLN b.d. b.d 48.02 PLN 1,00 KBC FIO Pieniężny 3,28 8,22 ✴ ✴ b.d 500 PLN b.d. b.d 239.08 PLN 0,90 Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Rynków Wschodzących
 • 6. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20176 34.7% 9.135% -16% -41% -66% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW W krajach rozwiniętych również obserwujemy wzrost ren- towności. Wyższe dane o inflacji, które szeroko spływają na rynek, wpływają na oczekiwania dotyczące wyższych stóp procentowych. Widać to w szczególności w cenach po stronie producentów, u których dynamika cen w Strefie Euro sięga już niemal 5%. To powoduje, że rosną również Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych źródło: stooq.pl 10 marca Rentowność 10-letnie oblgcje skarbowe rynków rozwiniętych: Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA oczekiwania dotyczące wzrostu inflacji po stronie konsu- mentów. Przy obecnych poziomach zadłużenia, wzrost stóp procentowych na pewno jest nie w smak rządzącym, ze względu na rosnące koszty obsługi zadłużenia, a ewen- tualne ujemne realne stopy procentowe zjadają nie tylko oszczędności w banku, ale i… długi. A tych w krajach rozwi- nętychjestażnadto.Dlategowartomiećnauwadzeróżnicę miedzy faktycznymi działaniami, a zapowiedziami ze stro- ny przedstawicieli banków centralnych. Przykładem może być głośna w ostatnich dniach „plotka” z EBC o możliwych podwyżkach stóp procentowych. Do wydarzeń, które mogą mieć wpływ na rynkowe stopy procentowe, a tym samym na wyceny funduszy dłużnych w tym miesiącu, należy wy- mienić m.in. uruchomienie procedury Brexitu, wybory w Holandii oraz decyzję FED i komentarz dotyczący dalszej ścieżki polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Źródło: opracowanie własne Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Globalne Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Odchylenie St. 3 letnie % Min. wpłata Śr. Duration lat Śr. rating kredytowy Aktywa netto mln Opłata za zarządzanie % Dług krajów rozwinętych Schroder ISF Euro Credit Conviction Fund A (ACC) HDG (PLN) 11,76 b.d. ✴ ✴ ✴ b.d. 1000 EUR 4,96 BBB 1035.8 EUR 1,30 Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (ACC) (EUR) 7,63 32,32 ✴ ✴ ✴ ✴ b.d. 25000 USD 5,5 BBB+ 104 EUR 0,75 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1 0,98 0,96 0,94 0,92 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.30 2016.05.31 2016.0630 2016.07.31 2016.08.31 2016.09.30 2016.10.31 2016.11.30 2016.12.31 2016.01.31 2016.02.28 Schroder ISF Euro Credit Conviction Fund A (ACC) HDG (PLN) vs Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A (ACC) (EUR) w okresie od 29.02.2016 do 28.02.2017 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty 10ESY.B - 1 rok vs 10GRY.B 10UKY.B 10USY.B
 • 7. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20177 35.9% 25.2% 14.5% 3.93% -6.7% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Kraje środkowej i wschodniej Europy wyróżniały się w ostatnich miesiącach dynamiką wzrostów. Większość z nich właśnie w lutym wyznaczyło swoje szczyty w ska- li ostatniego roku, po których nastąpiło wyhamowanie. Wśród krajów Dalekiego Wschodu na uwagę zasługują Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska) źródło: stooq.pl 10 marca Indeksy giełdowe: Polska, Indie, Chiny, Węgry Indie, które wbrew opiniom, że reforma „banknotowa” za- szkodzi gospodarce, pną się w kierunku swoich historycz- nych szczytów. Wyraźnie uspokojenie zagościło natomiast w sąsiednich Chinach. Opinie wśród zarządzających na temat tego rynku są podzielone. Jedni widzą atrakcyjne wyceny i dużą liczbę spółek do wyboru, a drudzy wiszące ryzyko kredytowe, które jest ukryte w bilansach krajowych banków i różnych konglomeratów. Na rodzimym rynku wi- dzimy zatrzymanie wzrostów. Rynek póki co nie jest skory do wyraźnego korygowania ostatnich silnych wzrostów. Nadzieję na kontumację wzrostów przynoszą dane gospo- darcze, a w szczególności podnoszące się inwestycje oraz ewentualne napływy kapitału ze strony krajowych inwe- storów indywidualnych. Źródło: opracowanie własne Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Odchylenie St. 3 letnie % Min. wpłata Aktywa netto mln Opłata za zarządzanie % Akcje Rynków Rozwijających się Quercus Rosja 55,41 2,84 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ b.d. 20000 PLN 49 PLN 3,80 UniAkcje: Daleki Wschód 26,08 12,26 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ b.d. 1000 PLN 14,55 PLN 2,95 Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Rynków Rozwijających się 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.30 2016.05.31 2016.0630 2016.07.31 2016.08.31 2016.09.30 2016.10.31 2016.11.30 2016.12.31 2016.01.31 2016.02.28 Quercus Rosja vs UniAkcje: Daleki Wschód w okresie od 29.02.2016 do 28.02.2017 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty WIG - 1 rok vs ^SNX ^SHC ^BUX
 • 8. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20178 27.0% 17.4% 7.88% -1.6% -11% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Kierunek w lutym został utrzymany, a z początkiem marca widać zatrzymanie i wyczekiwanie. Czynników, na które z uwagą patrzą inwestorzy zrobiło się wiele. Wspomniane już wcześniej decyzje FED, „plotki” z EBC, czy wybory w kil- Rynki funduszy akcji krajów rozwiniętych źródło: stooq.pl 10 marca Indeksy giełdowe: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia ku krajach Europy. Do pozytywnych danych makroekono- micznych na dobre przyłączyła się gospodarka europejska, a inwestorzy dopatrują się szansy na powielenie ścieżki amerykańskiej w Europie, która zdaje się być we wcześniej- szej fazie wzrostu. Stosunkowo nisko wyceniana jest Japo- nia, która od początku roku znajduje się w konsolidacji w ślad za relacją dolar/jen. Dalszy kierunek może wskazać rynek walutowy, który w tej chwili trawi komentarze przed- stawicieli amerykańskiego banku centralnego. Źródło: opracowanie własne Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Globalne Rynki Rozwinięte Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Odchylenie St. 3 letnie % Min. wpłata Aktywa netto mln Opłata za zarządzanie % Akcje Globalne Rynki Rozwinięte FTIF Franklin BIO Discovery Fund A (Acc) USD 25,75 1,97 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 23,52 2500USD 2228 USD 1,83 Caspar Akcji Europejskich 34,62 29,53 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ b.d. 1000 PLN 36 PLN 3,50 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1 0,95 0,9 2016.02.29 2016.03.31 2016.04.30 2016.05.31 2016.0630 2016.07.31 2016.08.31 2016.09.30 2016.10.31 2016.11.30 2016.12.31 2016.01.31 2016.02.28 FTIF Franklin BIO Discovery Funda A (Acc) USD vs Caspar Akcji Europejskich w okresie od 29.02.2016 do 28.02.2017 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty ^SPX - 1 rok vs ^DAX ^NKX ^FTM
 • 9. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 20179 2100 2200 2000 1900 1800 1700 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI INDEKSY (na dzień 10.03.2017) Zmiana roczna 19,85% Zmiana roczna 25,31% Zmiana roczna 15,70% Zmiana roczna 20,37% Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. 1,991.68 - 2,400.98 42,812.99 - 60,021.25 2,678.27 - 3,441.50 1,641.85 - 2,272.01 S&P 500 Index (SPX) Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG) EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE) Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20) źródło: Bloomberg.com 2100 2200 2300 2000 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS STYGRU LUTMAR KWI 2800 2600 3000 3200 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI 50000 55000 45000 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI
 • 10. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 201710 INDEKSY (na dzień 10.03.2017) Zmiana roczna 25,62% Zmiana roczna 18,16% Zmiana roczna 17,56% Zmiana roczna 15,65% Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. 3,103.72 - 3,984.44 14,864.01 - 19,668.01 2,772.551 - 3,301.213 70,426.16 - 91,437.77 S&P Asia 50 CME (SAXCME) NIKKEI 225 (NKY) Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP) Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100) źródło: Bloomberg.com 3600 3800 3400 3200 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI 3200 3100 3000 2900 2800 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI 19000 18000 17000 16000 15000 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI 85000 80000 75000 70000 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUTMAR KWI
 • 11. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 201711 INDEKSY (od 10.03.2016 do 10.03.2017) EUR/PLN 4.33844 zł Zmiana roczna: +0.00024 (+0.01%) max/min: 4.52995 / 4.22693 USD/PLN 4.06000 zł Zmiana roczna: +0.17950 (+4.63%) max/min: 4.27920 / 3.70513 USD/PLN - 1 rok vs EUR/PLN - 1 rok Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty LutMar Mar 9.63% 6.21% 2.78% -0.6% -4.0% źródło: stooq.pl 10 marca
 • 12. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport marzec 201712 SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Odchylenie standardowe (Standard Deviation) – im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu. Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność ryzyka, jakie ponosi fundusz w stosunku do inwe- stycji uważanych za pozbawione ryzyka (obligacji rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wy- nik funduszu. Beta do benchmarku – ukazuje zależność po- między zmianami wartości jednostki fundu- szu, a benchmark’u. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów funduszu jest tożsamy ze składem instrumen- tów w benchmarku. Wartości mniejsze niż 1 oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest za- zwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%. Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazu- je jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik su- geruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wskaźnik informacyjny (Information Ratio – IR) – ilustruje opłacalność ryzyka, jakie zarzą- dzający ponoszą w stosunku do benchmark’u. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niż- szym ryzyku w stosunku do benchmarku został osiągnięty wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz osiągający wskaźnik informacyjny powyżej 0,3, uważany jest za efektywnie zarządzany. Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmie- nia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. Wyższe duration, sugeruje większy wpływ zmiany stóp procento- wych na zmianę wartości jednostki funduszu. Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u skorygowanego o ryzyko. R2 – reprezentuje procent zmiany wartości fun- duszu, który może być wytłumaczony zmianą wartości benchmark’u. Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ra- tingu (rating nie-inwestycyjny np. CCC), oferują- ce wyższe oprocentowanie HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsump- cyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer Prices). r/r – rok do roku PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki opisujący aktywność gospodarczą w sektorze wy- twórczym. Publikowane przez agencję Reuters. Agencja przeprowadza ankietę wśród manage- rów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia, produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę i portfel zamówień. Cena do wartości księgowej - to relacja kapitali- zacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego. Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowarto- ściowania / przewartościowania ceny akcji w sto- sunku do zysku generowanego przez spółkę. Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od większości inwestorów sposób postrzegania zda- rzeń rynkowych. Dzięki zachowaniu racjonalności w ocenie sytuacji i nieuleganiu wpływowi innych osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu. FOMC - Federalny Komietet do spraw Operacji Otwartego Rynku.
 • 13. Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F- -Trust S.A. Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Jędrzej Janiak i wszelkie komentarze w nim inkorporowane stanowią wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwesty- cyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. F-Trust S.A. oświadcza, iż pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A. informuje, iż będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A. i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie. Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, iż dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem. Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszcze- gólnych funduszy. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywi- dualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospek- cie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. AUTOR: JĘDRZEJ JANIAK Analityk, makler papierów wartościowych
 • 14. Jeśli masz pytania dotyczące raportu lub inwestowania, napisz do nas: kontakt@f-trust.pl Wiele ciekawych materiałów na temat inwestowania znajdziesz także na stronie www.f-trust.pl