Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019

F-Trust SA
F-Trust SAF-Trust SA

Zniknęły obawy o nadmierny poziom inflacji, w Europie i w reszcie świata. To znaczy, że słabnie wzrost gospodarczy. Rosną natomiast bilanse banków centralnych, wspomagających swoje gospodarki. Przewidywania wskazują, że w Japonii i w Europie w ciągu najbliższych dwudziestu lat grupa ludzi w wieku aktywności zawodowej będzie co roku malała o około 0,5-0,8%. Widocznie zmniejsza się wykorzystanie mocy produkcyjnych. Osłabły nakłady inwestycyjne i zmniejszyły się plany inwestycji kapitałowych. Dość dramatycznie spadły obroty handlu międzynarodowego, więc kraje uzależnione od eksportu mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. Znacznie wyraźniejsze jest dziś ryzyko recesji. Od 2014 roku konsumpcja napędzała wzrost gospodarczy na świecie, ale widać powoli spadek zaufania konsumentów, w tym wyraźnie w USA. To pewien paradoks, bo w Stanach Zjednoczonych mamy niemal pełne zatrudnienie i utrzymywany jest przyrost nowych miejsc pracy, a zaufanie konsumentów zmalało. Odpowiedź może dać informacja o wzrostach wynagrodzeń, poziomie dochodów i kosztach utrzymania.

RAPORT MIESIĘCZNY
październik 2019
str 2 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05
Barometr gospodarczy
Raport miesięczny
Portfele modelowe
Ranking funduszy
B
arometr gospodarczy to pierwszy krok,
w którym analizujemy gospodarkę,
próbując określić cykl koniunkturalny,
w jakim się ona znajduje. Wnioski
z tej analizy są podstawą przy tworzeniu
pozostałych cyklicznych publikacji oraz
w doborze funduszy do naszych portfeli
modelowych. Ewentualne odchylenia
dla  poszczególnych rynków uwzględniamy
w kolejnych etapach analizy.
BAROMETR GOSPODARCZY
7-9 dzień każdego miesiąca
R
aport miesięczny jest obszernym
materiałe analitycznym, który opisuje
sytuację na rynkach światowych
i  pokazuje najważniejsze wydarzenia
ekonomiczne minionego miesiąca. Jest
bardziej szczegółową analizą gospodarczą
zawiera syntezę danych makroekonomicznych
oraz wykresy walut i głównych indeksów
giełdowych w ujęciu rocznym.
RAPORT MIESIĘCZNY
14-16 dzień każdego miesiąca
R
anking funduszy to podsumowanie
naszego cyklu. Pokazuje fundusze,
które w poprzednim miesiącu
osiągnęły najlepsze stopy zwrotu.
Publikujemy go zaraz po  otrzymaniu wycen
funduszy z poprzedniego miesiąca. Wyniki
podajemy w podziale na fundusze oferowane
przez polskie TFI oraz zagraniczne firmy
zarządzające.
RANKING FUNDUSZY
3-5 dzień każdego miesiąca
P
ortfele modelowe są efektem
wcześniejszych analiz. Portfele
aktualizujemy co miesiąc. Siedem
modeli o różnym poziomie ryzyka,
dostosowane do różnych możliwości
finansowych inwestorów. Operowanie
na  realnych funduszach oraz ich wartości
ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie
F-Trust.
PORTFELE MODELOWE
22-25 dzień każdego miesiąca
Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy na każdym etapie. W F-Trust analizujemy
fundusze, zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.
Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach, aby klienci mogli wspólnie z nami analizować
swoje inwestycje, a efekty udostępniamy na Platformie Funduszy lub bezpośrednio na spotkaniu.
SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST
str 3 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Z
niknęły obawy
o  nadmierny poziom
inflacji, w Europie
i w reszcieświata.Toznaczy,
że słabnie wzrost gospodarczy.
Rosną natomiast bilanse banków
centralnych, wspomagających
swoje gospodarki. Przewidywania
wskazują, że w Japonii i w Europie
w ciągu najbliższych dwudziestu
lat grupa ludzi w wieku aktywności
zawodowej będzie co roku malała
o około 0,5-0,8%. Widocznie
zmniejsza się wykorzystanie mocy
produkcyjnych. Osłabły nakłady
inwestycyjne i zmniejszyły się
plany inwestycji kapitałowych.
Dość dramatycznie spadły obroty
handlu międzynarodowego, więc
kraje uzależnione od eksportu
mogą znaleźć się w trudnej
sytuacji. Znacznie wyraźniejsze
jest dziś ryzyko recesji. Od 2014
roku konsumpcja napędzała
wzrost gospodarczy na świecie,
ale widać powoli spadek zaufania
konsumentów, w tym wyraźnie
w USA. To pewien paradoks,
bo w Stanach Zjednoczonych
mamy niemal pełne zatrudnienie
i utrzymywany jest przyrost
nowych miejsc pracy, a zaufanie
konsumentów zmalało.
Odpowiedź może dać informacja
o  wzrostach wynagrodzeń,
poziomie dochodów i kosztach
utrzymania.
Te wskaźniki wskazują, że
konsumenci mają możliwość
odłożenia, czyli dokonania
oszczędności, tylko niewielkiej
części swoich dochodów. Młodzi
konsumenci nie posiadają rezerw,
a koszty utrzymania rosną
szybciej niż ich wynagrodzenia.
Dysproporcje między bogatymi,
a klasą średnią są bardzo wysokie,
zrozumienie wzajemne wewnątrz
społeczeństwa jest na niskim
poziomie. Jeśli do tych kwestii
dołączy recesja, możemy mieć
kłopot z wynikami giełdowymi. Ale
w tym roku inwestorzy giełdowi
mają powody do zadowolenia.
Zarówno inwestycje w akcje,
jak i w obligacje dały bardzo
dobre wyniki. Do tej pory rok
2019 okazał się dobrym, trzecim
rokiem w  cyklu prezydenckim.
Jeszcze dwa miesiące i możemy
liczyć spore zarobki giełdowe.
Pozostaje pytanie o przyszłość.
Może to właśnie myśl o przyszłości
skłania konsumentów do
ostrożności? Gospodarka
rozwija się w rytmie cyklicznym.
Skoro zbliżamy się powoli do
recesji, to najważniejsze pytanie
dotyczy jej długości i  rozmiaru.
Optymiści twierdzą, że można
uniknąć recesji i wskazują na
działania banków centralnych
wspomagających gospodarki
różnych krajów. Utrzymywanie
przychylnej polityki pieniężnej
i  fiskalnej z pewnością da swoje
efekty, ale na to potrzeba czasu
i spokoju. Tymczasem nieustannie
mamy konflikty międzynarodowe
i wewnątrzkrajowewkilkuważnych
i dużych państwach. Dla polskiej
gospodarki spore znaczenie będą
miały akcje stymulujące podjęte
przez Europejski Bank Centralny,
ale także przez rząd Niemiec,
w celu ożywienia gospodarczego.
Giełdy europejskie miały dobre
wyniki w tym roku, co wskazuje na
antycypowanie lepszej gospodarki
w kilku następnych kwartałach.
Podobnie można powiedzieć
o  USA czy Japonii. Jesteśmy
w okresie przejściowym, mieliśmy
dobrą giełdę, ale mamy słabnące
wskaźniki gospodarcze. Potrzeba
nieco więcej cierpliwości, aby
mieć pewność co do dalszych
kierunków gospodarki i giełdy.
Oficjalne wejście w okres recesji
i określenie jej głębokości da
dopiero pewną informację
o  dalszym przebiegu wydarzeń –
określi nam przebieg cyklu. Tym
razem nie można mówić o ryzyku
podobnym do roku 2008, ale nie
możemy wykluczyć ryzyka korekty.
Unikamy na razie korekty na
długu. Wzrost stóp procentowych
jest odłożony w czasie ze względu
na groźbę recesji. Nie wiemy
jak długo potrwa ta przerwa,
mamy czas przypuszczalnie do
pierwszych sygnałów o poprawie
tempa wzrostu gospodarki
światowej.
Piszemy o tych ryzykach, aby
informować o zagrożeniach,
ale nie nawołujemy do zmiany
strategii inwestycyjnych. Patrzymy
dalej, ponad najbliższe miesiące
i  spodziewamy się dobrych,
nowych okazji inwestycyjnych.
Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust
// słowo od stratega
RECESJA I DOBRE WYNIKI
GIEŁDOWE
str 4 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE
inflacja wzrost PKB
Stany Zjednoczone 1,7 % 2,3%
Polska 2,6 % 4,5%
Strefa Euro 0,9 % 1,2%
Chiny 3,0 % 6,2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0
2
4
6
8
10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-1
-2
0
1
2
6
5
4
3
Wzrost PKB (rok do roku)
Inflacja (rok do roku)
str 5 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE
T
kwimy w dołku cyklu, czekając na rozwój
wydarzeń i zastanawiamy się co będzie
tym wydarzeniem, które zmieni kierunek
przepływu kapitału na kolejne kwartały.
Gdyby chodziło o samą matematykę, to ujemne
rentowności długu skarbowego wystarczająco
zniechęcałyby do lokowania w nich kapitału,
a  kapitał mógłby korzystać ze znacznie wyższych
stóp uzyskiwanych choćby z dywidend. Coś „wisi”
nad rynkiem, co powoduje, że większą cenę ma
bezpieczeństwo niż dochodowość. Do znudzenia
czytamy o wojnie handlowej czy o brexicie. Z punktu
widzenia przedsiębiorców operujących w USA czy
w  Europie, dla których wspomniane wcześniej
kwestie są często kluczowe dla prowadzonych
interesów, podejmowanie decyzji w takich warunkach
nie jest łatwe. O nastrojach panujących w biznesie
przekonujemy się przy okazji publikacji wskaźników
PMI w USA czy w Europie. Trudno oczekiwać, że
w  takim niepewnym otoczeniu zobaczymy rosnące
inwestycje czy produkcję przemysłową. Z pomocą
może przyjdzie kalendarz, z jednej strony ten
wyborczy, który zmiękczy nieco poczynania Donalda
Trumpa na polu handlu międzynarodowego,
a z drugiej liczymy na to, że z końcem października
rynek dowie się co z rozwodem Wielkiej Brytanii
z  Unią. Sygnałów do zmiany szukamy obserwując
notowania dolara amerykańskiego, rentowności
długu, ale też miedzi, która jest dobrym wskaźnikiem
wyprzedzającym. Na wszystkich tych instrumentach
jesteśmy w potencjalnych punktach zwrotnych.
Jędrzej Janiak
Analityk F-Trust
Inflacyjna
faza ożywienia
gospodarczego
Dezinflacyjna
faza ożywienia
gospodarczego
Dezinflacyjna
faza spowolnienia
gospodarczego
Inflacyjna
faza spowolnienia
gospodarczego
str 6 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)
Wydaje się, że trwająca od ubiegłej jesieni tendencja
spadających rentowności ma się ku końcowi.
Rynki wschodzące zachowały w większości wyższe
stopy procentowe i tym samym możliwość wpływu
na gospodarkę za pomocą ich zmiany. Obecnie
globalnie mamy do czynienia z kolejnymi obniżkami
stóp procentowych, co powinno sprzyjać obligacjom,
do czasu gdy zobaczymy rosnącą inflację. Na razie
inflacja jest niska, może za wyjątkiem Chin, gdzie za
sprawą rosnących cen żywności, w tym wieprzowiny,
jej wskazania rosną. Jeżeli jednak spojrzymy na
inflację po stronie producentów, to cały czas na
większości rynków ona spada. Realnie dodatnie
stopy rentowności znajdziemy przede wszystkim
w Azji i to tam szukamy ciekawych funduszy. Na
rodzimym rynku stawiamy bardziej na fundusze
oparte o krótsze papiery skarbowe.
CZE LIP SIE WRZ PAZPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ
-45%
-55%
-60%
-35%
-30%
-25%
-20%
-10%
0%
-5%
-50%
-40%
-15%
klasa aktywów fundusz 12 m 36 m
ryzyko
1-7
min. pierwsza
wpłata
aktywa netto
mln
opłata za
zarządzanie %
dług krajów
rozwijających
się
FF Emerging Market Debt Fund A Acc
EUR
16,08 12,01 4 500 PLN 2 170 EUR 1,20
BGF Asian Tiger Bond A2 Acc USD 11,20 10,66 3 5 000 USD 3 017 USD 1,00
10 października 2019 r.
10PLY.B - 1 ROK
vs 10CNY.B 10INY.B
10HUY.B
MAJ CZE LIPPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI
100
115
110
105
120
SIE WRZ PAZ
FF Emerging Market Debt
Fund A Acc EUR
BGF Asian Tiger Bond A2
Acc USD
14 października 2019 r.
źródło: stooq.pl
str 7 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych
Szeroko w ostatnim czasie komentowanym faktem
jest to, że papiery skarbowe rządu greckiego
osiągnęły ujemną rentowność. To jest chyba
wyraźnym dowodem na to, że coś tu nie gra i na
dłuższą metę nie będzie to do utrzymania. Widać na
wykresach, że prawdopodobnie formuje się dołek
na rentownościach i warto rozważyć zmniejszenie
duration w portfelach funduszy. Dodatnie
rentowności mamy jeszcze na rynku amerykańskim
i to ewentualnie tam można szukać miejsca na
inwestycje, ale po większą dochodowość portfela
trzeba się wystawić na ryzyko kredytowe. Stąd naszą
uwagę kierujemy na fundusze, które inwestują
w szerszy wachlarz instrumentów.
klasa aktywów fundusz 12 m 36 m
ryzyko
1-7
min. pierwsza
wpłata
aktywa netto
mln
opłata za
zarządzanie %
dług krajów
rozwiniętych
BGF Fixed Income Global Opportu-
nities Fund A2 Acc USD
5,25 9,26 4 5 000 USD 9 742 USD 1,00
Allianz PIMCO Income 4,83 8,15 3 500 PLN 408 PLN 1,55
CZE LIP SIE WRZ PAZPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ
-95 %
-75%
-90%
-50%
-25%
0%
10 października 2019 r.
10ESY.B - 1 rok
vs 10USY.B 10UKY.B
10GRY.B
MAJ CZE LIPPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI
98
104
101
SIE WRZ PAZ
BGF Fixed Income Global
Opportunities Fund A2
Acc USD
Allianz PIMCO Income
11 października 2019 r.
źródło: stooq.pl
str 8 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwijających się (w tym Polska)
W oczy bije ewidentna słabość polskiego rynku
na tle innych, w szczególności tych wschodzących.
Od roku jesteśmy mniej więcej w ruchu bocznym,
bez wyraźnego kierunku. Czekamy na sygnał
kiedy kapitał przesunie się z rynku długu do akcji.
Poprawa nastrojów w gospodarce, być może na
skutek zmniejszenia się napięć handlowych, plus
cykliczne ożywienie powinno skutkować wzrostami
na rynku akcji. W tym segmencie kierujemy się raczej
do wschodzących rynków azjatyckich, gdzie wyższy
wzrost gospodarczy, sytuacja demograficzna oraz
relatywnie niskie wyceny mogą być dobrą zachętą
i przyciągnąć kapitał. Dużo zależy też od siły dolara
oraz obniżki stóp oraz sprzyjającej jego deprecjacji
oczekiwanej deeskalacja napięć geopolitycznych.
CZE LIP SIE WRZ PAZPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ
0%
5%
20%
15%
25%
10%
klasa aktywów fundusz 12 m 36 m
ryzyko
1-7
min. pierwsza
wpłata
aktywa netto
mln
opłata za
zarządzanie %
dług krajów
rozwijających
się
Skarbiec Emerging Markets Oppor-
tunities
8,58 24,41 6 1 000 PLN 34 PLN 2,04
Schroders ISF Greater China A1 Acc
(USD)
6,28 28,20 6 1000 USD 1 319 USD 1,50
WIG - 1 rok
vs ^SHC ^BUX
^SNX
Skarbiec Emerging Markets
Opportunities
Schroders ISF Greater
China A1 Acc (USD)
MAJ CZE LIPPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI
94
109
104
99
SIE WRZ PAZ10 października 2019 r.
14 października 2019 r.
źródło: stooq.pl
str 9 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwiniętych
Od maja rynki rozwinięte również utknęły w trendzie
bocznym o stosunkowo wąskim zakresie. Jeżeli
sprawy miałby się potoczyć zgodnie z cyklicznością
gospodarki, to można w niedługim czasie oczekiwać
wybicia się w górę z tej konsolidacji. Analizując dane
z gospodarek widzimy, że jednym mocnym motorem
napędowym jest silny konsument. Niepewna
sytuacja handlu zagranicznego niekorzystnie wpływa
na inwestycje. Duża nadzieja pokładana jest w
ewentualnych wydatkach fiskalnych i inwestycjach w
infrastrukturę, ale to w dużej mierze zależy od decyzji
politycznych. Obok cały czas dzieje się rewolucja
technologiczna, ale spółki z tego sektora popadły
w ostatnich tygodniach w niełaskę. Co  ciekawe,
prognozy ich wyników co kwartał rosną, zatem warto
się przyglądać zachowaniu tego segmentu rynku
przy okazji publikacji wyników za trzeci kwartał.
CZE LIP SIE WRZ PAZPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ
-4%
-6%
-12%
-14%
-10%
-8%
2%
0%
-2%
4%
8%
6%
10%
8%
klasa aktywów fundusz 12 m 36 m
ryzyko
1-7
min. wpłata
aktywa netto
mln
opłata za
zarządzanie %
dług krajów
rozwijających
się
Skarbiec Spółek Wzrostowych 13,45 64,75 6 1 000 PLN 476 PLN 3,50
Fidelity Funds Global Consumer
Industries Fund A Acc USD
11,28 32,36 5 500 PLN 1 256 USD 1,50
Skarbiec Spółek
Wzrostowych
Fidelity Funds Global
Consumer Industries Fund
A Acc USD
^SPX - 1 rok
vs ^DAX ^FTM
^NKX
MAJ CZE LIPPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI
99
121
88
110
SIE WRZ PAZ
11 października2019 r.
źródło: stooq.pl
10 października 2019 r.
str 10 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Portfele modelowe: model specjalistyczny
59,84% fundusze dłużne59,84% Polska
16,30% Azja-Pacyfik
bez Japonii
40,16% fundusze akcyjne
13,56% Europejskie
Rynki Rozwinięte
5,96% Globalny
5,82%
16,70%
13,78%
4,51%
59,19% 59,19%40,81%
4,34% Globalne
Rynki Rozwinięte
Alokacja geograficzna (10.10.2019 r.) Klasy aktywów (10.10.2019 r.)
Zachowanie jednostki portfelowej (02.09.2013 r. - 10.10.2019 r.)
100
110
120
130
140
150
160
170
180
177,88
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
O
statni miesiąc zakończył się wzrostem
jednostki naszego portfela mimo znaczącej
przeceny funduszu spółek wzrostowych.
Na plus zachowały się fundusze akcji
azjatyckich krajów wschodzących oraz akcji
europejskich. Słabiej ostatnio spisują się też rodzime
fundusze długu skarbowego. Utrzymujemy strukturę
60/40 na rzecz funduszy dłużnych w oczekiwaniu na
lepsze dane gospodarcze oraz ewentualne spadki na
preferowanych przez nas rynkach akcyjnych. W tym
miesiącu nie dokonujemy zmian w alokacji.
Zobacz skład portfela na Platformie Funduszy!
str 11 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Kursy walut (14.10.2019 r.)
7%
8%
3%
6%
5%
4%
2%
1%
0%
-1%
PAZPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ
1.090
1.095
1.100
PAZPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ
1.105
1.110
1.115
1.120
1.125
1.130
1.135
1.140
1.145
1.150
1.155
EUR/PLN 4,29599 USD/PLN 3,89235 EUR/USD 1,10359
Zmiana roczna:
+0.00349
(+0.08%)
Zmiana roczna:
+0.18631
(+5.03%)
Zmiana roczna:
-0.05461
(-4.72%)
max/min:
4.39957 /
4.23731
max/min:
4.02460 /
3.69017
max/min:
1.16208 /
1.08794
EUR/PLN vs USD/PLN
EUR/USD
14 października 2019 r.
14 października 2019 r.
str 12 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Odchylenie standardowe (Standard Deviation) – im wyższy
wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu.
Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność ryzyka,
jakie ponosi fundusz w stosunku do inwestycji uważanych
za  pozbawione ryzyka (obligacji rządowych). Im wyższy
poziom tego wskaźnika, tym przy niższym nakładzie ryzyka w
stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wynik
funduszu.
Betadobenchmarku – ukazuje zależność pomiędzy zmianami
wartości jednostki funduszu, a benchmark’u. Wskaźnik beta
wynoszący 1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu
i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów funduszu jest
tożsamy ze składem instrumentów w benchmarku. Wartości
mniejsze niż 1 oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku
o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem)
wartości jednostki funduszu o  mniej niż 1%. Wartość beta
większa niż 1 oznacza, że wzrost (bądź spadek) benchmarku
o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem)
wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.
Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazuje jak ryzykowny
jest dany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wyższy
wskaźnik sugeruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz
w stosunku do swojego benchmarku.
Wskaźnik informacyjny (Information Ratio – IR) – ilustruje
opłacalność ryzyka, jakie zarządzający ponoszą w stosunku
do benchmark’u. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy
niższym ryzyku w stosunku do benchmarku został osiągnięty
wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz osiągający wskaźnik
informacyjny powyżej 0,3, uważany jest za efektywnie
zarządzany.
Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmienia
się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp
procentowych. Wyższe duration, sugeruje większy wpływ
zmiany stóp procentowych na zmianę wartości jednostki
funduszu.
Alpha–zwrotzfunduszypowyżejbenchmarkuskorygowanego
o ryzyko.
R2 – reprezentuje procent zmiany wartości funduszu, który
może być wytłumaczony zmianą wartości benchmarku.
Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ratingu (rating
nie-inwestycyjny np. CCC), oferujące wyższe oprocentowanie
HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych
(z ang. Harmonized Index of Consumer Prices).
r/r – rok do roku
PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki opisujący
aktywność gospodarczą w sektorze wytwórczym. Publikowane
przez agencję Reuters. Agencja przeprowadza ankietę wśród
managerów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks
Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia, produkcję,
zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę i portfel zamówień.
Cena do wartości księgowej - to relacja kapitalizacji
giełdowej i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego
kwartału kalendarzowego.
Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowartościowania
lub przewartościowania ceny akcji w stosunku do zysku
generowanego przez spółkę.
Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od większości
inwestorów sposób postrzegania zdarzeń rynkowych. Dzięki
zachowaniu racjonalności w ocenie sytuacji i nieuleganiu
wpływowi innych osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu.
FOMC - Federalny Komietet do spraw Operacji Otwartego
Rynku.
str 13 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter
wyłącznie informacyjny. W szczególności nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych
w nim przedstawionych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Niniejsze opracowanie nie
stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego
dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także
jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie
nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem
newsletter’a redagowanego przez F-Trust S.A.
Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Jędrzej Janiak i wszelkie
komentarze w nim inkorporowane stanowią wyraz poglądów jego autorów oraz zostały
oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwestycyjne
przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter
historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.
F-Trust S.A. oświadcza, że pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset
Management S.A., a także prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i
odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w
funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. są spółkami zależnymi w stosunku do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A.
informuje, że będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe
do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A. i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać
zróżnicowane wynagrodzenie.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest
F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez
pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. informuje, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym
opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych,
powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności,
zupełności i aktualności.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym
opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym
opracowaniem.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania”
oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują
realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa
zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona
od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz
innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów
kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego
funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Jeśli masz py tania dot yczące rapor tu lub
inwestowania, napisz do nas:
kontakt@f-trust.pl
Wiele ciekaw ych materiałów na temat
inwestowania znajdziesz tak że na stronie
www.f-trust.pl

Recommandé

Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustF-Trust SA
147 vues14 diapositives
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019 par
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019F-Trust SA
73 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustF-Trust SA
71 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust F-Trust SA
165 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustF-Trust SA
46 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust F-Trust SA
43 vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 par
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 F-Trust SA
174 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-TrustF-Trust SA
86 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustF-Trust SA
45 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-TrustF-Trust SA
72 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust F-Trust SA
76 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-TrustF-Trust SA
956 vues31 diapositives

Tendances(20)

Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
F-Trust SA174 vues
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
F-Trust SA86 vues
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
F-Trust SA45 vues
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust
F-Trust SA72 vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
F-Trust SA76 vues
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust
F-Trust SA956 vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust
F-Trust SA53 vues
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust
F-Trust SA269 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
F-Trust SA135 vues
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust
F-Trust SA689 vues
Raport F-Trust - grudzień 2015 par F-Trust SA
Raport F-Trust - grudzień 2015Raport F-Trust - grudzień 2015
Raport F-Trust - grudzień 2015
F-Trust SA1.1K vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust
F-Trust SA65 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017
F-Trust SA109 vues
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017
F-Trust SA86 vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
F-Trust SA766 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017
F-Trust SA225 vues
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust
F-Trust SA735 vues
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust
F-Trust SA31 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
F-Trust SA3.1K vues
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust
F-Trust SA856 vues

Similaire à Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019

Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 F-Trust SA
149 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016F-Trust SA
616 vues31 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016 par
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016F-Trust SA
659 vues30 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016 par
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016F-Trust SA
1.3K vues30 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustF-Trust SA
434 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017F-Trust SA
193 vues14 diapositives

Similaire à Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019(11)

Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
F-Trust SA149 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
F-Trust SA616 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
F-Trust SA659 vues
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
F-Trust SA1.3K vues
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
F-Trust SA434 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017
F-Trust SA193 vues
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
F-Trust SA187 vues
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust
F-Trust SA1.4K vues
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-TrustFundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust
F-Trust SA1.4K vues
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
F-Trust SA72 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016
F-Trust SA84 vues

Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019

 • 2. str 2 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 Barometr gospodarczy Raport miesięczny Portfele modelowe Ranking funduszy B arometr gospodarczy to pierwszy krok, w którym analizujemy gospodarkę, próbując określić cykl koniunkturalny, w jakim się ona znajduje. Wnioski z tej analizy są podstawą przy tworzeniu pozostałych cyklicznych publikacji oraz w doborze funduszy do naszych portfeli modelowych. Ewentualne odchylenia dla  poszczególnych rynków uwzględniamy w kolejnych etapach analizy. BAROMETR GOSPODARCZY 7-9 dzień każdego miesiąca R aport miesięczny jest obszernym materiałe analitycznym, który opisuje sytuację na rynkach światowych i  pokazuje najważniejsze wydarzenia ekonomiczne minionego miesiąca. Jest bardziej szczegółową analizą gospodarczą zawiera syntezę danych makroekonomicznych oraz wykresy walut i głównych indeksów giełdowych w ujęciu rocznym. RAPORT MIESIĘCZNY 14-16 dzień każdego miesiąca R anking funduszy to podsumowanie naszego cyklu. Pokazuje fundusze, które w poprzednim miesiącu osiągnęły najlepsze stopy zwrotu. Publikujemy go zaraz po  otrzymaniu wycen funduszy z poprzedniego miesiąca. Wyniki podajemy w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI oraz zagraniczne firmy zarządzające. RANKING FUNDUSZY 3-5 dzień każdego miesiąca P ortfele modelowe są efektem wcześniejszych analiz. Portfele aktualizujemy co miesiąc. Siedem modeli o różnym poziomie ryzyka, dostosowane do różnych możliwości finansowych inwestorów. Operowanie na  realnych funduszach oraz ich wartości ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. PORTFELE MODELOWE 22-25 dzień każdego miesiąca Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy na każdym etapie. W F-Trust analizujemy fundusze, zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach, aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje, a efekty udostępniamy na Platformie Funduszy lub bezpośrednio na spotkaniu. SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST
 • 3. str 3 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE Z niknęły obawy o  nadmierny poziom inflacji, w Europie i w reszcieświata.Toznaczy, że słabnie wzrost gospodarczy. Rosną natomiast bilanse banków centralnych, wspomagających swoje gospodarki. Przewidywania wskazują, że w Japonii i w Europie w ciągu najbliższych dwudziestu lat grupa ludzi w wieku aktywności zawodowej będzie co roku malała o około 0,5-0,8%. Widocznie zmniejsza się wykorzystanie mocy produkcyjnych. Osłabły nakłady inwestycyjne i zmniejszyły się plany inwestycji kapitałowych. Dość dramatycznie spadły obroty handlu międzynarodowego, więc kraje uzależnione od eksportu mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. Znacznie wyraźniejsze jest dziś ryzyko recesji. Od 2014 roku konsumpcja napędzała wzrost gospodarczy na świecie, ale widać powoli spadek zaufania konsumentów, w tym wyraźnie w USA. To pewien paradoks, bo w Stanach Zjednoczonych mamy niemal pełne zatrudnienie i utrzymywany jest przyrost nowych miejsc pracy, a zaufanie konsumentów zmalało. Odpowiedź może dać informacja o  wzrostach wynagrodzeń, poziomie dochodów i kosztach utrzymania. Te wskaźniki wskazują, że konsumenci mają możliwość odłożenia, czyli dokonania oszczędności, tylko niewielkiej części swoich dochodów. Młodzi konsumenci nie posiadają rezerw, a koszty utrzymania rosną szybciej niż ich wynagrodzenia. Dysproporcje między bogatymi, a klasą średnią są bardzo wysokie, zrozumienie wzajemne wewnątrz społeczeństwa jest na niskim poziomie. Jeśli do tych kwestii dołączy recesja, możemy mieć kłopot z wynikami giełdowymi. Ale w tym roku inwestorzy giełdowi mają powody do zadowolenia. Zarówno inwestycje w akcje, jak i w obligacje dały bardzo dobre wyniki. Do tej pory rok 2019 okazał się dobrym, trzecim rokiem w  cyklu prezydenckim. Jeszcze dwa miesiące i możemy liczyć spore zarobki giełdowe. Pozostaje pytanie o przyszłość. Może to właśnie myśl o przyszłości skłania konsumentów do ostrożności? Gospodarka rozwija się w rytmie cyklicznym. Skoro zbliżamy się powoli do recesji, to najważniejsze pytanie dotyczy jej długości i  rozmiaru. Optymiści twierdzą, że można uniknąć recesji i wskazują na działania banków centralnych wspomagających gospodarki różnych krajów. Utrzymywanie przychylnej polityki pieniężnej i  fiskalnej z pewnością da swoje efekty, ale na to potrzeba czasu i spokoju. Tymczasem nieustannie mamy konflikty międzynarodowe i wewnątrzkrajowewkilkuważnych i dużych państwach. Dla polskiej gospodarki spore znaczenie będą miały akcje stymulujące podjęte przez Europejski Bank Centralny, ale także przez rząd Niemiec, w celu ożywienia gospodarczego. Giełdy europejskie miały dobre wyniki w tym roku, co wskazuje na antycypowanie lepszej gospodarki w kilku następnych kwartałach. Podobnie można powiedzieć o  USA czy Japonii. Jesteśmy w okresie przejściowym, mieliśmy dobrą giełdę, ale mamy słabnące wskaźniki gospodarcze. Potrzeba nieco więcej cierpliwości, aby mieć pewność co do dalszych kierunków gospodarki i giełdy. Oficjalne wejście w okres recesji i określenie jej głębokości da dopiero pewną informację o  dalszym przebiegu wydarzeń – określi nam przebieg cyklu. Tym razem nie można mówić o ryzyku podobnym do roku 2008, ale nie możemy wykluczyć ryzyka korekty. Unikamy na razie korekty na długu. Wzrost stóp procentowych jest odłożony w czasie ze względu na groźbę recesji. Nie wiemy jak długo potrwa ta przerwa, mamy czas przypuszczalnie do pierwszych sygnałów o poprawie tempa wzrostu gospodarki światowej. Piszemy o tych ryzykach, aby informować o zagrożeniach, ale nie nawołujemy do zmiany strategii inwestycyjnych. Patrzymy dalej, ponad najbliższe miesiące i  spodziewamy się dobrych, nowych okazji inwestycyjnych. Andrzej Miszczuk Główny Strateg F-Trust // słowo od stratega RECESJA I DOBRE WYNIKI GIEŁDOWE
 • 4. str 4 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE inflacja wzrost PKB Stany Zjednoczone 1,7 % 2,3% Polska 2,6 % 4,5% Strefa Euro 0,9 % 1,2% Chiny 3,0 % 6,2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 2 4 6 8 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -1 -2 0 1 2 6 5 4 3 Wzrost PKB (rok do roku) Inflacja (rok do roku)
 • 5. str 5 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE T kwimy w dołku cyklu, czekając na rozwój wydarzeń i zastanawiamy się co będzie tym wydarzeniem, które zmieni kierunek przepływu kapitału na kolejne kwartały. Gdyby chodziło o samą matematykę, to ujemne rentowności długu skarbowego wystarczająco zniechęcałyby do lokowania w nich kapitału, a  kapitał mógłby korzystać ze znacznie wyższych stóp uzyskiwanych choćby z dywidend. Coś „wisi” nad rynkiem, co powoduje, że większą cenę ma bezpieczeństwo niż dochodowość. Do znudzenia czytamy o wojnie handlowej czy o brexicie. Z punktu widzenia przedsiębiorców operujących w USA czy w  Europie, dla których wspomniane wcześniej kwestie są często kluczowe dla prowadzonych interesów, podejmowanie decyzji w takich warunkach nie jest łatwe. O nastrojach panujących w biznesie przekonujemy się przy okazji publikacji wskaźników PMI w USA czy w Europie. Trudno oczekiwać, że w  takim niepewnym otoczeniu zobaczymy rosnące inwestycje czy produkcję przemysłową. Z pomocą może przyjdzie kalendarz, z jednej strony ten wyborczy, który zmiękczy nieco poczynania Donalda Trumpa na polu handlu międzynarodowego, a z drugiej liczymy na to, że z końcem października rynek dowie się co z rozwodem Wielkiej Brytanii z  Unią. Sygnałów do zmiany szukamy obserwując notowania dolara amerykańskiego, rentowności długu, ale też miedzi, która jest dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym. Na wszystkich tych instrumentach jesteśmy w potencjalnych punktach zwrotnych. Jędrzej Janiak Analityk F-Trust Inflacyjna faza ożywienia gospodarczego Dezinflacyjna faza ożywienia gospodarczego Dezinflacyjna faza spowolnienia gospodarczego Inflacyjna faza spowolnienia gospodarczego
 • 6. str 6 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska) Wydaje się, że trwająca od ubiegłej jesieni tendencja spadających rentowności ma się ku końcowi. Rynki wschodzące zachowały w większości wyższe stopy procentowe i tym samym możliwość wpływu na gospodarkę za pomocą ich zmiany. Obecnie globalnie mamy do czynienia z kolejnymi obniżkami stóp procentowych, co powinno sprzyjać obligacjom, do czasu gdy zobaczymy rosnącą inflację. Na razie inflacja jest niska, może za wyjątkiem Chin, gdzie za sprawą rosnących cen żywności, w tym wieprzowiny, jej wskazania rosną. Jeżeli jednak spojrzymy na inflację po stronie producentów, to cały czas na większości rynków ona spada. Realnie dodatnie stopy rentowności znajdziemy przede wszystkim w Azji i to tam szukamy ciekawych funduszy. Na rodzimym rynku stawiamy bardziej na fundusze oparte o krótsze papiery skarbowe. CZE LIP SIE WRZ PAZPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ -45% -55% -60% -35% -30% -25% -20% -10% 0% -5% -50% -40% -15% klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko 1-7 min. pierwsza wpłata aktywa netto mln opłata za zarządzanie % dług krajów rozwijających się FF Emerging Market Debt Fund A Acc EUR 16,08 12,01 4 500 PLN 2 170 EUR 1,20 BGF Asian Tiger Bond A2 Acc USD 11,20 10,66 3 5 000 USD 3 017 USD 1,00 10 października 2019 r. 10PLY.B - 1 ROK vs 10CNY.B 10INY.B 10HUY.B MAJ CZE LIPPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI 100 115 110 105 120 SIE WRZ PAZ FF Emerging Market Debt Fund A Acc EUR BGF Asian Tiger Bond A2 Acc USD 14 października 2019 r. źródło: stooq.pl
 • 7. str 7 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych Szeroko w ostatnim czasie komentowanym faktem jest to, że papiery skarbowe rządu greckiego osiągnęły ujemną rentowność. To jest chyba wyraźnym dowodem na to, że coś tu nie gra i na dłuższą metę nie będzie to do utrzymania. Widać na wykresach, że prawdopodobnie formuje się dołek na rentownościach i warto rozważyć zmniejszenie duration w portfelach funduszy. Dodatnie rentowności mamy jeszcze na rynku amerykańskim i to ewentualnie tam można szukać miejsca na inwestycje, ale po większą dochodowość portfela trzeba się wystawić na ryzyko kredytowe. Stąd naszą uwagę kierujemy na fundusze, które inwestują w szerszy wachlarz instrumentów. klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko 1-7 min. pierwsza wpłata aktywa netto mln opłata za zarządzanie % dług krajów rozwiniętych BGF Fixed Income Global Opportu- nities Fund A2 Acc USD 5,25 9,26 4 5 000 USD 9 742 USD 1,00 Allianz PIMCO Income 4,83 8,15 3 500 PLN 408 PLN 1,55 CZE LIP SIE WRZ PAZPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ -95 % -75% -90% -50% -25% 0% 10 października 2019 r. 10ESY.B - 1 rok vs 10USY.B 10UKY.B 10GRY.B MAJ CZE LIPPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI 98 104 101 SIE WRZ PAZ BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 Acc USD Allianz PIMCO Income 11 października 2019 r. źródło: stooq.pl
 • 8. str 8 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwijających się (w tym Polska) W oczy bije ewidentna słabość polskiego rynku na tle innych, w szczególności tych wschodzących. Od roku jesteśmy mniej więcej w ruchu bocznym, bez wyraźnego kierunku. Czekamy na sygnał kiedy kapitał przesunie się z rynku długu do akcji. Poprawa nastrojów w gospodarce, być może na skutek zmniejszenia się napięć handlowych, plus cykliczne ożywienie powinno skutkować wzrostami na rynku akcji. W tym segmencie kierujemy się raczej do wschodzących rynków azjatyckich, gdzie wyższy wzrost gospodarczy, sytuacja demograficzna oraz relatywnie niskie wyceny mogą być dobrą zachętą i przyciągnąć kapitał. Dużo zależy też od siły dolara oraz obniżki stóp oraz sprzyjającej jego deprecjacji oczekiwanej deeskalacja napięć geopolitycznych. CZE LIP SIE WRZ PAZPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ 0% 5% 20% 15% 25% 10% klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko 1-7 min. pierwsza wpłata aktywa netto mln opłata za zarządzanie % dług krajów rozwijających się Skarbiec Emerging Markets Oppor- tunities 8,58 24,41 6 1 000 PLN 34 PLN 2,04 Schroders ISF Greater China A1 Acc (USD) 6,28 28,20 6 1000 USD 1 319 USD 1,50 WIG - 1 rok vs ^SHC ^BUX ^SNX Skarbiec Emerging Markets Opportunities Schroders ISF Greater China A1 Acc (USD) MAJ CZE LIPPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI 94 109 104 99 SIE WRZ PAZ10 października 2019 r. 14 października 2019 r. źródło: stooq.pl
 • 9. str 9 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE Rynek funduszy akcyjnych krajów rozwiniętych Od maja rynki rozwinięte również utknęły w trendzie bocznym o stosunkowo wąskim zakresie. Jeżeli sprawy miałby się potoczyć zgodnie z cyklicznością gospodarki, to można w niedługim czasie oczekiwać wybicia się w górę z tej konsolidacji. Analizując dane z gospodarek widzimy, że jednym mocnym motorem napędowym jest silny konsument. Niepewna sytuacja handlu zagranicznego niekorzystnie wpływa na inwestycje. Duża nadzieja pokładana jest w ewentualnych wydatkach fiskalnych i inwestycjach w infrastrukturę, ale to w dużej mierze zależy od decyzji politycznych. Obok cały czas dzieje się rewolucja technologiczna, ale spółki z tego sektora popadły w ostatnich tygodniach w niełaskę. Co  ciekawe, prognozy ich wyników co kwartał rosną, zatem warto się przyglądać zachowaniu tego segmentu rynku przy okazji publikacji wyników za trzeci kwartał. CZE LIP SIE WRZ PAZPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ -4% -6% -12% -14% -10% -8% 2% 0% -2% 4% 8% 6% 10% 8% klasa aktywów fundusz 12 m 36 m ryzyko 1-7 min. wpłata aktywa netto mln opłata za zarządzanie % dług krajów rozwijających się Skarbiec Spółek Wzrostowych 13,45 64,75 6 1 000 PLN 476 PLN 3,50 Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund A Acc USD 11,28 32,36 5 500 PLN 1 256 USD 1,50 Skarbiec Spółek Wzrostowych Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund A Acc USD ^SPX - 1 rok vs ^DAX ^FTM ^NKX MAJ CZE LIPPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI 99 121 88 110 SIE WRZ PAZ 11 października2019 r. źródło: stooq.pl 10 października 2019 r.
 • 10. str 10 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE Portfele modelowe: model specjalistyczny 59,84% fundusze dłużne59,84% Polska 16,30% Azja-Pacyfik bez Japonii 40,16% fundusze akcyjne 13,56% Europejskie Rynki Rozwinięte 5,96% Globalny 5,82% 16,70% 13,78% 4,51% 59,19% 59,19%40,81% 4,34% Globalne Rynki Rozwinięte Alokacja geograficzna (10.10.2019 r.) Klasy aktywów (10.10.2019 r.) Zachowanie jednostki portfelowej (02.09.2013 r. - 10.10.2019 r.) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 177,88 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 O statni miesiąc zakończył się wzrostem jednostki naszego portfela mimo znaczącej przeceny funduszu spółek wzrostowych. Na plus zachowały się fundusze akcji azjatyckich krajów wschodzących oraz akcji europejskich. Słabiej ostatnio spisują się też rodzime fundusze długu skarbowego. Utrzymujemy strukturę 60/40 na rzecz funduszy dłużnych w oczekiwaniu na lepsze dane gospodarcze oraz ewentualne spadki na preferowanych przez nas rynkach akcyjnych. W tym miesiącu nie dokonujemy zmian w alokacji. Zobacz skład portfela na Platformie Funduszy!
 • 11. str 11 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE Kursy walut (14.10.2019 r.) 7% 8% 3% 6% 5% 4% 2% 1% 0% -1% PAZPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ 1.090 1.095 1.100 PAZPAZ LIS GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ 1.105 1.110 1.115 1.120 1.125 1.130 1.135 1.140 1.145 1.150 1.155 EUR/PLN 4,29599 USD/PLN 3,89235 EUR/USD 1,10359 Zmiana roczna: +0.00349 (+0.08%) Zmiana roczna: +0.18631 (+5.03%) Zmiana roczna: -0.05461 (-4.72%) max/min: 4.39957 / 4.23731 max/min: 4.02460 / 3.69017 max/min: 1.16208 / 1.08794 EUR/PLN vs USD/PLN EUR/USD 14 października 2019 r. 14 października 2019 r.
 • 12. str 12 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE Odchylenie standardowe (Standard Deviation) – im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu. Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność ryzyka, jakie ponosi fundusz w stosunku do inwestycji uważanych za  pozbawione ryzyka (obligacji rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wynik funduszu. Betadobenchmarku – ukazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu, a benchmark’u. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów funduszu jest tożsamy ze składem instrumentów w benchmarku. Wartości mniejsze niż 1 oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o  mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%. Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazuje jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik sugeruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wskaźnik informacyjny (Information Ratio – IR) – ilustruje opłacalność ryzyka, jakie zarządzający ponoszą w stosunku do benchmark’u. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niższym ryzyku w stosunku do benchmarku został osiągnięty wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz osiągający wskaźnik informacyjny powyżej 0,3, uważany jest za efektywnie zarządzany. Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmienia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. Wyższe duration, sugeruje większy wpływ zmiany stóp procentowych na zmianę wartości jednostki funduszu. Alpha–zwrotzfunduszypowyżejbenchmarkuskorygowanego o ryzyko. R2 – reprezentuje procent zmiany wartości funduszu, który może być wytłumaczony zmianą wartości benchmarku. Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ratingu (rating nie-inwestycyjny np. CCC), oferujące wyższe oprocentowanie HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer Prices). r/r – rok do roku PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki opisujący aktywność gospodarczą w sektorze wytwórczym. Publikowane przez agencję Reuters. Agencja przeprowadza ankietę wśród managerów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia, produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę i portfel zamówień. Cena do wartości księgowej - to relacja kapitalizacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego. Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowartościowania lub przewartościowania ceny akcji w stosunku do zysku generowanego przez spółkę. Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od większości inwestorów sposób postrzegania zdarzeń rynkowych. Dzięki zachowaniu racjonalności w ocenie sytuacji i nieuleganiu wpływowi innych osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu. FOMC - Federalny Komietet do spraw Operacji Otwartego Rynku.
 • 13. str 13 RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2019 > FUNDUSZE INWESTYCYJNE Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F-Trust S.A. Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Jędrzej Janiak i wszelkie komentarze w nim inkorporowane stanowią wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. F-Trust S.A. oświadcza, że pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A. informuje, że będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A. i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie. Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem. Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
 • 14. Jeśli masz py tania dot yczące rapor tu lub inwestowania, napisz do nas: kontakt@f-trust.pl Wiele ciekaw ych materiałów na temat inwestowania znajdziesz tak że na stronie www.f-trust.pl