Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust

F-Trust SA
F-Trust SAF-Trust SA
RAPORT MIESIĘCZNY
lipiec 2018
RAPORT MIESIĘCZNY
grudzień 2018
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20182
R
ynek amerykański już w tym roku
nie  zarabia. Jedyne kraje, które jeszcze
mają pozytywny wynik, to Katar, Rosja,
Peru i  Izrael. Według MSCI w dolarach,
kraje rozwijające tracą na dzień dzisiejszy 15%,
a kraje rozwinięte 5%. Europa traci 14%, a region
Pacyfiku – 11%.
Tylko Stany Zjednoczone podtrzymywały indeksy
giełdowe krajów rozwiniętych bez straty. Liczony
w  euro, MSCI World jest jeszcze pozytywny, ale
to kurs dolara ratuje inwestorów. Jednak ten
mocny dolar zaczyna tracić na swej świetności.
Istnieje pewna analogia między obecnym
rokiem i mocniejszym dolarem, a końcówką lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Mocny
dolar w tym roku to rezultat lepszych rentowności
na długu amerykańskim i dobrego rynku akcji
amerykańskich w szeroko pojętych nowych
technologiach. Gdy patrzymy na rynki akcyjne
mając portfel pełen funduszy gotówkowych
i skarbowych, możemy się cieszyć. Ale jak długo
jeszcze? To jest zasadnicze pytanie, bo to jest
też pytanie o to, kiedy wrócić na rynek funduszy
akcyjnych. Nie ulega wątpliwości, że kiedyś
wrócimy na rynek akcji, ale kiedy? Zmienność
jest wysoka, na poziomie między 20 a 25,
podczas gdy jeszcze w połowie października była
w okolicach 10. Dokonywanie zasadniczych zmian
w portfelach w okresie podwyższonej zmienności
może niejednego inwestora doprowadzić
do zawału serca. Czy jest to okres zakupów akcji,
jak na wyprzedaży, bo jest wiele okazji? Tak, okazji
jest dużo. Pytanie tylko, co kupić.
Od pewnego czasu mówimy o rotacji sektorów.
Gospodarka się zmienia, przypomina się cykl
gospodarczy. Nie walczymy już z deflacją, mamy
dość dobrą inflację, mieliśmy zerowe stopy
procentowe w USA, a teraz są powyżej 2% i mogą
jeszcze wzrosnąć. Powołujemy się na Stany
Zjednoczone, bo to nadal największa gospodarka
i wyznacza rytm innym regionom, ale bacznie
patrzymy też na Azję z Chinami i Indiami, bo to jest
stale rosnąca potęga. A właśnie w Azji nastąpiły
zmiany – to już nie jest najtańszy producent dóbr
konsumpcyjnych na nasze europejskie rynki. Azja
produkuje coraz więcej dla siebie. Z bezwolnego
eksportera, staje się regionem o coraz bardziej
zbalansowanej wymianie handlowej i z rodzimym
postępem technologicznym.
Wróćmy zatem do rotacji sektorów. Jaka jest
najistotniejsza obecnie zmienna gospodarcza,
z powodu której dochodzi do przewartościowania
rynku akcji? To widać dzisiaj gołym okiem,
to  coś  jest obecne w naszym codziennym
życiu i  jest tak samo odczuwane we wszystkich
// słowo od stratega
SZUKAJĄC SPOKOJU
SŁOWO OD STRATEGA
krajach. Proszę popatrzeć na wydarzenia we Francji.
Tam  chodzi o zarobki, o pensje, o  dochody
pracownicze. W tych krajach, gdzie system
gospodarczy pozwalał podnosić zarobki, np. w USA,
nie ma takich wydarzeń jak we Francji. Tam gdzie
podniesiono minimalne płace, jest pokój społeczny.
Obawiam się, że przy rosnącej presji na ceny, czyli
ruchuinflacyjnymiprzyprawiepełnymzatrudnieniu,
trzeba będzie w analizach finansowych uwzględnić
wzrost kosztów zatrudnienia. Element ludzki będzie
coraz bardziej eksponowany. W pierwszej fali
podniesione zostaną płace, ale następnie ruszy fala
substytucji – tak, jak zastępujemy brakujące surowce
naturalne surowcami syntetycznymi, tak będziemy
wprowadzali coraz więcej sztucznej inteligencji.
To już nie jest epoka mechanizacji, czy automatyzacji.
Mamy epokę digitalizacji i sztucznej inteligencji.
Te ruchy są bardzo widoczne w usługach, tam gdzie
do tej pory człowiek był nie do zastąpienia. I w tym
kierunku powinna pójść rotacja sektorowa. Możemy
budować portfele akcji w oparciu o powstające
nowe wąskie gardła i destruktywne technologie.
Oczywiście jest to  dłuższy proces i nie zdarzy
się w ciągu miesiąca.
Dlatego dywersyfikacja jest niezbędna. Pamiętajmy,
że „stare branże” też będą się rozwijały i będzie
można na nich zarobić. Ważna jest teraz zmiana
w kosztach osobowych, ten element kosztów będzie
rósł, tworzył presję na marże zysku. Zatem wraca
pojęcie i moc zwana „siłą cenową”. Kto będzie mógł
pozwolić sobie na podnoszenie cen, aby utrzymać
marżę lub nawet ją zwiększyć? Tam chcielibyśmy
skierować Państwa zainteresowania i dla równowagi
dodać papiery dłużne najwyższej jakości oraz spółki
wysokich i rosnących dywidend.
Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust SA
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20183
Stopy procentowe
Stany Zjednoczone 2,25 %
Polska 1,50 %
Strefa Euro 0,00 %
Chiny 4,35 %
Inflacja (rok do roku)
Stany Zjednoczone 2,5 %
Polska 1,2 %
Strefa Euro 2,0 %
Chiny 2,2 %
Wzrost PKB (rok do roku)
Stany Zjednoczone 3,0 %
Polska 5,1 %
Strefa Euro 1,6 %
Chiny 6,5 %
2
0
2017 20192015201320112009
4
6
0
-4
4
8
12
2017 20192015201320112009
0
-2
2
4
6
2017 20192015201320112009
DANE MAKRO
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20184
Inflacyjna
faza ożywienia
gospodarczego
Dezinflacyjna
faza ożywienia
gospodarczego
Dezinflacyjna
faza spowolnienia
gospodarczego
Inflacyjna
faza spowolnienia
gospodarczego
P
resja na wynagrodzenia, o których pisał
Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust SA,
jest  czynnikiem inflacjogennym, które mierzy
się z rosnącą automatyzacją, a ta od zarania
dziejów skutecznie obniża ceny produktów i usług.
Jednak są gdzieś granice w dysproporcji podziału
dochodu narodowego, które mogą uwidocznić
się  zarówno za pomocą protestów, jak i przy urnie
wyborczej. Tak tworzone ryzyka polityczne niestety
nie  wpływają dobrze na gospodarkę i tym samym
na  giełdy. Rosnące niepokoje społeczne ściągają
kapitał do tzw. bezpiecznych aktywów, jak postrzegane
są obligacje skarbowe. Modelowo oczekujemy obecnie
niższej inflacji, być może w ujęciu kilku kwartałów. Te dwa
czynniki, z inwestycyjnego punktu widzenia, powinny
przełożyć się na korzyść wycen instrumentów dłużnych.
Decyzja o czasie powrotu na rynek funduszy akcyjnych
jest gdzieś przed nami, w nadchodzącym 2019 roku.
Będziemy wypatrywać oznak zakończenia spowolnienia
w danych badających nastroje w gospodarce. Cenne
sygnały mogą popłynąć również z rynku walutowego,
w szczególności spodziewane zakończenie ery silnego
dolara i kierunek przepływu kapitału powinien wskazać
miejsca do inwestowania poprzez fundusze akcyjne.
Jędrzej Janiak
Analityk F-Trust
// Komentarz analityka
DANE MAKRO
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20185
Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)
W zasadzie spadające rentowności na długu
skarbowym obserwujemy na rynkach wschodzących
już od początku października. Ruch ten jest wyraźnie
zsynchronizowany w ujęciu geograficznym,
co  wskazuje na ogólną tendencje przepływu
kapitału na rynek długu. Póki co spływające dane
inflacyjne potwierdzają zasadność tego ruchu,
co dla nas jest wskazówką do wydłużenia duration
w portfelu funduszy opartych w dużej mierze o dług
skarbowy.
Zmiana rentowności 10-letnich obligacji rynków wschodzących:
Polska, Chiny, Indie, Węgry
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
ryzyko
1-7
min. wpłata aktywa netto mln
opłata za zarządza-
nie %
Dług krajów
rozwijających się
Skarbiec Obligacja 1.83 7.60 3 100 PLN 288 PLN 1.55
Ipopema Dłużny kat. B 3.58 10.32 3 500 PLN 174 PLN 1.50
2018-04-012018-01-01 2018-07-01 2018-08-01
99
97
101
103
105
50%
60%
70%
80%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU
10PLY.B - 1 ROK
vs 10CNY.B 10INY.B 10HUY.B
Skarbiec Obligacja
Ipopema Dłużny kat. B
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Rynków Wschodzących
okres inwestycji:
od 10.12.2017 do 10.12.2018
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
12 GRUDNIA 2018
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20186
Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych
Na rynku długu krajów rozwiniętych rentowności
również spadają, ale nie widać takiej synchronizacji.
Ryzyka w poszczególnych regionach wpływają
na wyceny długu poszczególnych krajów. Nie mniej
widoczna jest tendencja spadkowa rentowności
krajów rozwiniętych. Popyt na dług przenosi
się  z   rynków akcyjnych, a do tego wspierają
go  niższe wskazania inflacyjne. Również gołębie
sygnały z FED-u dodają nieco odwagi inwestorom
na rynku obligacji, a dreszczyku emocji dodaje
odwróconakrzywaamerykańskichrentowności,póki
co, tych na krótkim końcu krzywej. Takie zjawisko,
gdy  papiery o  krótszym terminie wykupu mają
wyższą rentowność niż te z dłuższym, bardzo często
było zwiastunem gorszych danych gospodarczych,
by nie mówić już o recesji. Wydłużamy zatem nieco
duration w portfelach funduszy dłużnych.
Zmiana rentowności 10-letnich obligacji skarbowych rynków rozwiniętych:
Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
ryzyko
1-7
min. wpłata aktywa netto mln
opłata za zarządza-
nie %
Dług krajów
rozwiniętych
BlackRock GF Fixed Income Opportunities
Fund A2 hdg PLN
-1.82 4.85 4 15 000 PLN 10 974 USD 1.00
Fidelity Funds US Dollar Bond
Fund A (Acc) hdg PLN
-1.76 -1.47 1 2 500 USD 3 464 USD 0,75
Ipopema SFIO Gotówkowy Kat. B
UniAktywny Pieniężny
103
101
99
97
95
2018-01-01 2018-04-01 2018-10-012018-07-01
30%
25%
20%
15%
35%
40%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU
10ESY.B - 1 rok
vs 10USY.B 10UKY.B 10GRY.B
BlackRock GF Fixed Income Opportunities Fund A2 hdg PLN
Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) hdg PLN
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Globalne
okres inwestycji:
od 10.12.2017 do 10.12.2018
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
12 GRUDNIA 2018
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20187
Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)
Po dziesięciu miesiącach spadku widać trwające
odbicie na rynkach akcyjnych gospodarek
wschodzących. O jakimś przełomie czy zmianie
nastawienia nie można jednak jeszcze mówić.
Na  tę  chwilę traktujemy to jako korektę,
tym bardziej, że z gospodarek płyną sygnały
o   kontynuacji spowolnienia gospodarczego.
Ze  względu na   wielość zaognionych ryzyk,
w  każdej chwili możemy się  spodziewać
ponownego „risk off”, co  nie  pozostanie obojętne
dla  rynków wschodzących. Nie da się jednak
ukryć, że po tegorocznej przecenie wyceny rynków
akcji stały się bardziej atrakcyjne i dające szanse
na  pozytywną stopę zwrotu w  dłuższym terminie.
W dalszym ciągu regionem, na który patrzymy
z życzliwością jest Azja.
Zmiana procentowa indeksów giełdowych: Polska, Indie, Chiny, Węgry Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
ryzyko
1-7
min. wpłata aktywa netto mln
opłata za zarządza-
nie %
Akcje rynków
rozwijających się
Fidelity Funds Emerging Asia
Fund A (Acc) Hdg (PLN)
-9.61 22.00 5 2 500 USD 3 452 USD 1.50
UniAkcje: Daleki Wschód -7.53 12.43 6 1 000 PLN 6 PLN 2.95
111
104
97
90
83
2018-01-01 2018-04-01 2018-10-012018-07 -01
10%
15%
5%
0%
- 5%
-10%
-15%
-20%
GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU
WIG - 1 rok
vs ^SHC ^BUX ^SNX
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) Hdg (PLN)
UniAkcje: Daleki Wschód
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Rynków Rozwijających się.
okres inwestycji:
od 10.12.2017 do 10.12.2018
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
12 GRUDNIA 2018
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20188
Rynek funduszy akcji krajów rozwiniętych
Obraz na rynkach rozwiniętych przedstawia
się znacznie mniej pozytywnie. Tu przecena zaczęła
się relatywnie później i żadnych symptomów
korekty nie widać. Wśród funduszy szukamy tych,
które najlepiej mogą radzić sobie z defensywnym
nastawieniem. Sektor zdrowia czy infrastruktury
może być propozycją na część akcyjną portfela
funduszy na okres zwiększonej zmienności. Wyceny
rynkowe się obniżyły mniej więcej do poziomu
długoterminowej średniej, zatem o okazjach
do  zakupu jeszcze mówić nie możemy. Zalecamy
ostrożność i gotowość do zwiększonej zmienności
na rynkach akcyjnych rynków rozwiniętych.
Zmiana procentowa indeksów giełdowych: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
ryzyko
1-7
min. wpłata aktywa netto mln
opłata za zarządza-
nie %
Akcje globalne
rynki rozwinięte
BlackRock GF World Healthscience
Fund A2 (Acc) (EUR)
15.14 19.49 6 4 000 EUR 3 671 USD 1.50
Fidelity Funds Global Infrastructure Fund -3.29 -4.77 5 2 500 USD 76 EUR 1.50
115
100
108
92
84
2018-01-01 2018-04-01 2018-10-012018-07-01
8%
10%
2%
0%
-2%
6%
4%
-4%
-8%
-6%
-16%
-18%
-14%
-10%
-12%
GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU
^SPX - 1 rok
vs ^DAX ^FTM ^NKX
11 GRUDNIA 2018
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL
Fidelity Funds Global Infrastructure Fund
BlackRock GF World Healthscience Fund A2 (Acc)(EUR)
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Globalne Rynki Rozwinięte.
okres inwestycji:
od 10.12.2017 do 10.12.2018
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20189
S&P 500 Index (SPX) EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE)
Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20)Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG)
źródło: bloomberg.com
2600
2700
2800
2900
CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS
56.00k
60.00k
58.00k
64.00k
62.00k
66.00k
CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS
2100
2300
2200
2500
2400
2600
CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS
Wahanie 52 tyg. 2,532.69 - 2,940.91
Wahanie 52 tyg. 54,027.32 - 67,933.05 Wahanie 52 tyg. 2,082.77 - 2,650.16
Zmiana roczna: 0,90%
Zmiana roczna: -8,39% Zmiana roczna: -5,22%
CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS
3300
3200
3100
3400
3500
3600
Wahanie 52 tyg. 3,007.53 - 3,687.22
Zmiana roczna: -11,53%
Indeks na dzień 12.12.2018 r.
Indeks na dzień 12.12.2018 r. Indeks na dzień 12.12.2018 r.
Indeks na dzień 12.12.2018 r.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 201810
S&P Asia 50 CME (SAXCME) Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP)
Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100)NIKKEI 225 (NKY)
źródło: bloomberg.com
4400
4200
4800
4600
5000
5200
5400
CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS
22.00k
21.00k
24.00k
23.00k
CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS
100.0k
95.00k
90.00k
110.0k
105.0k
120.0k
105.0k
CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS
Wahanie 52 tyg. 4,075.89 - 5,615.20
Wahanie 52 tyg. 20,347.49 - 24,448.07 Wahanie 52 tyg. 84,654.50 - 121,531.50
Indeks na dzień 12.11.2018 r.Indeks na dzień 12.12.2018 r.
Indeks na dzień 12.11.2018 r.Indeks na dzień 12.11.2018 r.
Zmiana roczna: -11,09%
Zmiana roczna: -3,69% Zmiana roczna: -12,26%
CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS
3000
2800
2600
3200
3400
Wahanie 52 tyg. 2,449.20 - 3,587.03
Zmiana roczna: -18,74%
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 201811
EUR/PLN 4,30170 USD/PLN 3,82830
Zmiana roczna: +0.06555 (+1.55%) Zmiana roczna: +0.19651 (+5.41%)
max/min: 4.41437 / 4.13034 max/min: 3.84081 / 3.30760
USD/PLN - 1 rok
vs EUR/PLN - 1 rok
3%
4%
5%
6%
-1%
0%
1%
2%
-5%
-6%
-7%
-4%
-3%
-2%
GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU
KURSY WALUT (NA DZIEŃ 13.11.2018 R.)
13 LISTOPADA 2018
ŹRÓDŁO: STOOQ.PL
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 201812
Odchylenie standardowe (Standard Deviation) – im  wyższy
wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu.
Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność ryzyka,
jakie ponosi fundusz w stosunku do inwestycji uważanych
za pozbawione ryzyka (obligacji rządowych). Im wyższy poziom
tego wskaźnika, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku
do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wynik funduszu.
Beta do benchmarku – ukazuje zależność pomiędzy zmianami
wartości jednostki funduszu, a benchmark’u. Wskaźnik beta
wynoszący 1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu
i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów funduszu jest
tożsamy ze składem instrumentów w benchmarku. Wartości
mniejsze niż 1 oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku
o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem)
wartości jednostki funduszu o  mniej niż 1%. Wartość beta
większa niż 1 oznacza, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1%
jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości
jednostki funduszu o więcej niż 1%.
Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazuje jak ryzykowny
jest dany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wyższy
wskaźnik sugeruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz
w stosunku do swojego benchmarku.
Wskaźnik informacyjny (Information Ratio – IR) – ilustruje
opłacalność ryzyka, jakie zarządzający ponoszą w stosunku
do benchmark’u. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy
niższym ryzyku w stosunku do benchmarku został osiągnięty
wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz osiągający wskaźnik
informacyjny powyżej 0,3, uważany jest za efektywnie zarządzany.
Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmienia się wartość
części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych.
Wyższe duration, sugeruje większy wpływ zmiany stóp
procentowych na zmianę wartości jednostki funduszu.
Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u skorygowanego
o ryzyko.
R2 – reprezentuje procent zmiany wartości funduszu, który może
być wytłumaczony zmianą wartości benchmark’u.
Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ratingu (rating nie-
inwestycyjny np. CCC), oferujące wyższe oprocentowanie
HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych
(z ang. Harmonized Index of Consumer Prices).
r/r – rok do roku
PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki opisujący
aktywność gospodarczą w sektorze wytwórczym. Publikowane
przez agencję Reuters. Agencja przeprowadza ankietę wśród
managerów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks
Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia, produkcję,
zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę
i portfel zamówień.
Cena do wartości księgowej - to relacja kapitalizacji giełdowej
i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego kwartału
kalendarzowego.
Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowartościowania
lub przewartościowania ceny akcji w stosunku do zysku
generowanego przez spółkę.
Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od większości
inwestorów sposób postrzegania zdarzeń rynkowych. Dzięki
zachowaniu racjonalności w ocenie sytuacji i nieuleganiu
wpływowi innych osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu.
FOMC - Federalny Komietet do spraw Operacji Otwartego Rynku.
Słownik podstawowych terminów
SŁOWNIK
AUTOR RAPORTU:
JĘDRZEJ JANIAK
Analityk, makler papierów wartościowych
Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności nie
stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim
przedstawionych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej
formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej
porady w szczególności prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej.
Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F-Trust S.A.
Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Jędrzej Janiak i wszelkie komentarze w nim inkorporowane stanowią
wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwestycyjne
przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania
podobnych w przyszłości.
F-Trust S.A. oświadcza, że pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność polegającą
na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach
zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku do Caspar Asset
Management S.A. F-Trust S.A. informuje, że będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A. i w związku z tym F-Trust S.A.
może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego
opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. informuje, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie
i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i
aktualności.
F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne
podjęte w związku z tym opracowaniem.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych
funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani
uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna
stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek
uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od
dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym
oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Jeśli masz py tania dot yczące rapor tu lub inwestowania,
napisz do nas:
kontakt@f-trust.pl
Wiele ciekaw ych materiałów na temat inwestowania
znajdziesz tak że na stronie www.f-trust.pl
1 sur 14

Recommandé

Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust F-Trust SA
43 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustF-Trust SA
46 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019 par
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019F-Trust SA
64 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust F-Trust SA
76 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-TrustF-Trust SA
82 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustF-Trust SA
71 vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-TrustF-Trust SA
31 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustF-Trust SA
147 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-TrustF-Trust SA
3.1K vues14 diapositives
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019 par
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019F-Trust SA
73 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustF-Trust SA
45 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017F-Trust SA
135 vues14 diapositives

Tendances(20)

Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust
F-Trust SA31 vues
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust
F-Trust SA147 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
F-Trust SA3.1K vues
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019 par F-Trust SA
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
F-Trust SA73 vues
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
F-Trust SA45 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
F-Trust SA135 vues
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust
F-Trust SA72 vues
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017
F-Trust SA86 vues
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017
F-Trust SA174 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust
F-Trust SA65 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
F-Trust SA659 vues
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-TrustFundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust
F-Trust SA1.4K vues
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016
F-Trust SA234 vues
Raport F-Trust - grudzień 2015 par F-Trust SA
Raport F-Trust - grudzień 2015Raport F-Trust - grudzień 2015
Raport F-Trust - grudzień 2015
F-Trust SA1.1K vues
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust
F-Trust SA269 vues
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
F-Trust SA86 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
F-Trust SA149 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017
F-Trust SA193 vues
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
F-Trust SA174 vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
F-Trust SA766 vues

Similaire à Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust

Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-TrustF-Trust SA
689 vues31 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-TrustF-Trust SA
187 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustF-Trust SA
434 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-TrustF-Trust SA
53 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust F-Trust SA
735 vues31 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustF-Trust SA
72 vues14 diapositives

Similaire à Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust (11)

Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust
F-Trust SA689 vues
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
F-Trust SA187 vues
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
F-Trust SA434 vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust
F-Trust SA53 vues
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust
F-Trust SA735 vues
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
F-Trust SA72 vues
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust
F-Trust SA956 vues
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
F-Trust SA1.3K vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
F-Trust SA616 vues
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust
F-Trust SA856 vues
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust
F-Trust SA1.4K vues

Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust

 • 1. RAPORT MIESIĘCZNY lipiec 2018 RAPORT MIESIĘCZNY grudzień 2018
 • 2. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20182 R ynek amerykański już w tym roku nie  zarabia. Jedyne kraje, które jeszcze mają pozytywny wynik, to Katar, Rosja, Peru i  Izrael. Według MSCI w dolarach, kraje rozwijające tracą na dzień dzisiejszy 15%, a kraje rozwinięte 5%. Europa traci 14%, a region Pacyfiku – 11%. Tylko Stany Zjednoczone podtrzymywały indeksy giełdowe krajów rozwiniętych bez straty. Liczony w  euro, MSCI World jest jeszcze pozytywny, ale to kurs dolara ratuje inwestorów. Jednak ten mocny dolar zaczyna tracić na swej świetności. Istnieje pewna analogia między obecnym rokiem i mocniejszym dolarem, a końcówką lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Mocny dolar w tym roku to rezultat lepszych rentowności na długu amerykańskim i dobrego rynku akcji amerykańskich w szeroko pojętych nowych technologiach. Gdy patrzymy na rynki akcyjne mając portfel pełen funduszy gotówkowych i skarbowych, możemy się cieszyć. Ale jak długo jeszcze? To jest zasadnicze pytanie, bo to jest też pytanie o to, kiedy wrócić na rynek funduszy akcyjnych. Nie ulega wątpliwości, że kiedyś wrócimy na rynek akcji, ale kiedy? Zmienność jest wysoka, na poziomie między 20 a 25, podczas gdy jeszcze w połowie października była w okolicach 10. Dokonywanie zasadniczych zmian w portfelach w okresie podwyższonej zmienności może niejednego inwestora doprowadzić do zawału serca. Czy jest to okres zakupów akcji, jak na wyprzedaży, bo jest wiele okazji? Tak, okazji jest dużo. Pytanie tylko, co kupić. Od pewnego czasu mówimy o rotacji sektorów. Gospodarka się zmienia, przypomina się cykl gospodarczy. Nie walczymy już z deflacją, mamy dość dobrą inflację, mieliśmy zerowe stopy procentowe w USA, a teraz są powyżej 2% i mogą jeszcze wzrosnąć. Powołujemy się na Stany Zjednoczone, bo to nadal największa gospodarka i wyznacza rytm innym regionom, ale bacznie patrzymy też na Azję z Chinami i Indiami, bo to jest stale rosnąca potęga. A właśnie w Azji nastąpiły zmiany – to już nie jest najtańszy producent dóbr konsumpcyjnych na nasze europejskie rynki. Azja produkuje coraz więcej dla siebie. Z bezwolnego eksportera, staje się regionem o coraz bardziej zbalansowanej wymianie handlowej i z rodzimym postępem technologicznym. Wróćmy zatem do rotacji sektorów. Jaka jest najistotniejsza obecnie zmienna gospodarcza, z powodu której dochodzi do przewartościowania rynku akcji? To widać dzisiaj gołym okiem, to  coś  jest obecne w naszym codziennym życiu i  jest tak samo odczuwane we wszystkich // słowo od stratega SZUKAJĄC SPOKOJU SŁOWO OD STRATEGA krajach. Proszę popatrzeć na wydarzenia we Francji. Tam  chodzi o zarobki, o pensje, o  dochody pracownicze. W tych krajach, gdzie system gospodarczy pozwalał podnosić zarobki, np. w USA, nie ma takich wydarzeń jak we Francji. Tam gdzie podniesiono minimalne płace, jest pokój społeczny. Obawiam się, że przy rosnącej presji na ceny, czyli ruchuinflacyjnymiprzyprawiepełnymzatrudnieniu, trzeba będzie w analizach finansowych uwzględnić wzrost kosztów zatrudnienia. Element ludzki będzie coraz bardziej eksponowany. W pierwszej fali podniesione zostaną płace, ale następnie ruszy fala substytucji – tak, jak zastępujemy brakujące surowce naturalne surowcami syntetycznymi, tak będziemy wprowadzali coraz więcej sztucznej inteligencji. To już nie jest epoka mechanizacji, czy automatyzacji. Mamy epokę digitalizacji i sztucznej inteligencji. Te ruchy są bardzo widoczne w usługach, tam gdzie do tej pory człowiek był nie do zastąpienia. I w tym kierunku powinna pójść rotacja sektorowa. Możemy budować portfele akcji w oparciu o powstające nowe wąskie gardła i destruktywne technologie. Oczywiście jest to  dłuższy proces i nie zdarzy się w ciągu miesiąca. Dlatego dywersyfikacja jest niezbędna. Pamiętajmy, że „stare branże” też będą się rozwijały i będzie można na nich zarobić. Ważna jest teraz zmiana w kosztach osobowych, ten element kosztów będzie rósł, tworzył presję na marże zysku. Zatem wraca pojęcie i moc zwana „siłą cenową”. Kto będzie mógł pozwolić sobie na podnoszenie cen, aby utrzymać marżę lub nawet ją zwiększyć? Tam chcielibyśmy skierować Państwa zainteresowania i dla równowagi dodać papiery dłużne najwyższej jakości oraz spółki wysokich i rosnących dywidend. Andrzej Miszczuk Główny Strateg F-Trust SA
 • 3. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20183 Stopy procentowe Stany Zjednoczone 2,25 % Polska 1,50 % Strefa Euro 0,00 % Chiny 4,35 % Inflacja (rok do roku) Stany Zjednoczone 2,5 % Polska 1,2 % Strefa Euro 2,0 % Chiny 2,2 % Wzrost PKB (rok do roku) Stany Zjednoczone 3,0 % Polska 5,1 % Strefa Euro 1,6 % Chiny 6,5 % 2 0 2017 20192015201320112009 4 6 0 -4 4 8 12 2017 20192015201320112009 0 -2 2 4 6 2017 20192015201320112009 DANE MAKRO
 • 4. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20184 Inflacyjna faza ożywienia gospodarczego Dezinflacyjna faza ożywienia gospodarczego Dezinflacyjna faza spowolnienia gospodarczego Inflacyjna faza spowolnienia gospodarczego P resja na wynagrodzenia, o których pisał Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust SA, jest  czynnikiem inflacjogennym, które mierzy się z rosnącą automatyzacją, a ta od zarania dziejów skutecznie obniża ceny produktów i usług. Jednak są gdzieś granice w dysproporcji podziału dochodu narodowego, które mogą uwidocznić się  zarówno za pomocą protestów, jak i przy urnie wyborczej. Tak tworzone ryzyka polityczne niestety nie  wpływają dobrze na gospodarkę i tym samym na  giełdy. Rosnące niepokoje społeczne ściągają kapitał do tzw. bezpiecznych aktywów, jak postrzegane są obligacje skarbowe. Modelowo oczekujemy obecnie niższej inflacji, być może w ujęciu kilku kwartałów. Te dwa czynniki, z inwestycyjnego punktu widzenia, powinny przełożyć się na korzyść wycen instrumentów dłużnych. Decyzja o czasie powrotu na rynek funduszy akcyjnych jest gdzieś przed nami, w nadchodzącym 2019 roku. Będziemy wypatrywać oznak zakończenia spowolnienia w danych badających nastroje w gospodarce. Cenne sygnały mogą popłynąć również z rynku walutowego, w szczególności spodziewane zakończenie ery silnego dolara i kierunek przepływu kapitału powinien wskazać miejsca do inwestowania poprzez fundusze akcyjne. Jędrzej Janiak Analityk F-Trust // Komentarz analityka DANE MAKRO
 • 5. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20185 Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska) W zasadzie spadające rentowności na długu skarbowym obserwujemy na rynkach wschodzących już od początku października. Ruch ten jest wyraźnie zsynchronizowany w ujęciu geograficznym, co  wskazuje na ogólną tendencje przepływu kapitału na rynek długu. Póki co spływające dane inflacyjne potwierdzają zasadność tego ruchu, co dla nas jest wskazówką do wydłużenia duration w portfelu funduszy opartych w dużej mierze o dług skarbowy. Zmiana rentowności 10-letnich obligacji rynków wschodzących: Polska, Chiny, Indie, Węgry Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % ryzyko 1-7 min. wpłata aktywa netto mln opłata za zarządza- nie % Dług krajów rozwijających się Skarbiec Obligacja 1.83 7.60 3 100 PLN 288 PLN 1.55 Ipopema Dłużny kat. B 3.58 10.32 3 500 PLN 174 PLN 1.50 2018-04-012018-01-01 2018-07-01 2018-08-01 99 97 101 103 105 50% 60% 70% 80% 40% 30% 20% 10% 0% -10% GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU 10PLY.B - 1 ROK vs 10CNY.B 10INY.B 10HUY.B Skarbiec Obligacja Ipopema Dłużny kat. B Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Rynków Wschodzących okres inwestycji: od 10.12.2017 do 10.12.2018 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW 12 GRUDNIA 2018 ŹRÓDŁO: STOOQ.PL
 • 6. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20186 Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych Na rynku długu krajów rozwiniętych rentowności również spadają, ale nie widać takiej synchronizacji. Ryzyka w poszczególnych regionach wpływają na wyceny długu poszczególnych krajów. Nie mniej widoczna jest tendencja spadkowa rentowności krajów rozwiniętych. Popyt na dług przenosi się  z   rynków akcyjnych, a do tego wspierają go  niższe wskazania inflacyjne. Również gołębie sygnały z FED-u dodają nieco odwagi inwestorom na rynku obligacji, a dreszczyku emocji dodaje odwróconakrzywaamerykańskichrentowności,póki co, tych na krótkim końcu krzywej. Takie zjawisko, gdy  papiery o  krótszym terminie wykupu mają wyższą rentowność niż te z dłuższym, bardzo często było zwiastunem gorszych danych gospodarczych, by nie mówić już o recesji. Wydłużamy zatem nieco duration w portfelach funduszy dłużnych. Zmiana rentowności 10-letnich obligacji skarbowych rynków rozwiniętych: Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % ryzyko 1-7 min. wpłata aktywa netto mln opłata za zarządza- nie % Dług krajów rozwiniętych BlackRock GF Fixed Income Opportunities Fund A2 hdg PLN -1.82 4.85 4 15 000 PLN 10 974 USD 1.00 Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) hdg PLN -1.76 -1.47 1 2 500 USD 3 464 USD 0,75 Ipopema SFIO Gotówkowy Kat. B UniAktywny Pieniężny 103 101 99 97 95 2018-01-01 2018-04-01 2018-10-012018-07-01 30% 25% 20% 15% 35% 40% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU 10ESY.B - 1 rok vs 10USY.B 10UKY.B 10GRY.B BlackRock GF Fixed Income Opportunities Fund A2 hdg PLN Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) hdg PLN Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Globalne okres inwestycji: od 10.12.2017 do 10.12.2018 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW 12 GRUDNIA 2018 ŹRÓDŁO: STOOQ.PL
 • 7. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20187 Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska) Po dziesięciu miesiącach spadku widać trwające odbicie na rynkach akcyjnych gospodarek wschodzących. O jakimś przełomie czy zmianie nastawienia nie można jednak jeszcze mówić. Na  tę  chwilę traktujemy to jako korektę, tym bardziej, że z gospodarek płyną sygnały o   kontynuacji spowolnienia gospodarczego. Ze  względu na   wielość zaognionych ryzyk, w  każdej chwili możemy się  spodziewać ponownego „risk off”, co  nie  pozostanie obojętne dla  rynków wschodzących. Nie da się jednak ukryć, że po tegorocznej przecenie wyceny rynków akcji stały się bardziej atrakcyjne i dające szanse na  pozytywną stopę zwrotu w  dłuższym terminie. W dalszym ciągu regionem, na który patrzymy z życzliwością jest Azja. Zmiana procentowa indeksów giełdowych: Polska, Indie, Chiny, Węgry Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % ryzyko 1-7 min. wpłata aktywa netto mln opłata za zarządza- nie % Akcje rynków rozwijających się Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) Hdg (PLN) -9.61 22.00 5 2 500 USD 3 452 USD 1.50 UniAkcje: Daleki Wschód -7.53 12.43 6 1 000 PLN 6 PLN 2.95 111 104 97 90 83 2018-01-01 2018-04-01 2018-10-012018-07 -01 10% 15% 5% 0% - 5% -10% -15% -20% GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU WIG - 1 rok vs ^SHC ^BUX ^SNX Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) Hdg (PLN) UniAkcje: Daleki Wschód Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Rynków Rozwijających się. okres inwestycji: od 10.12.2017 do 10.12.2018 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW 12 GRUDNIA 2018 ŹRÓDŁO: STOOQ.PL
 • 8. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20188 Rynek funduszy akcji krajów rozwiniętych Obraz na rynkach rozwiniętych przedstawia się znacznie mniej pozytywnie. Tu przecena zaczęła się relatywnie później i żadnych symptomów korekty nie widać. Wśród funduszy szukamy tych, które najlepiej mogą radzić sobie z defensywnym nastawieniem. Sektor zdrowia czy infrastruktury może być propozycją na część akcyjną portfela funduszy na okres zwiększonej zmienności. Wyceny rynkowe się obniżyły mniej więcej do poziomu długoterminowej średniej, zatem o okazjach do  zakupu jeszcze mówić nie możemy. Zalecamy ostrożność i gotowość do zwiększonej zmienności na rynkach akcyjnych rynków rozwiniętych. Zmiana procentowa indeksów giełdowych: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % ryzyko 1-7 min. wpłata aktywa netto mln opłata za zarządza- nie % Akcje globalne rynki rozwinięte BlackRock GF World Healthscience Fund A2 (Acc) (EUR) 15.14 19.49 6 4 000 EUR 3 671 USD 1.50 Fidelity Funds Global Infrastructure Fund -3.29 -4.77 5 2 500 USD 76 EUR 1.50 115 100 108 92 84 2018-01-01 2018-04-01 2018-10-012018-07-01 8% 10% 2% 0% -2% 6% 4% -4% -8% -6% -16% -18% -14% -10% -12% GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU ^SPX - 1 rok vs ^DAX ^FTM ^NKX 11 GRUDNIA 2018 ŹRÓDŁO: STOOQ.PL Fidelity Funds Global Infrastructure Fund BlackRock GF World Healthscience Fund A2 (Acc)(EUR) Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Globalne Rynki Rozwinięte. okres inwestycji: od 10.12.2017 do 10.12.2018 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
 • 9. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 20189 S&P 500 Index (SPX) EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE) Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20)Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG) źródło: bloomberg.com 2600 2700 2800 2900 CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS 56.00k 60.00k 58.00k 64.00k 62.00k 66.00k CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS 2100 2300 2200 2500 2400 2600 CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS Wahanie 52 tyg. 2,532.69 - 2,940.91 Wahanie 52 tyg. 54,027.32 - 67,933.05 Wahanie 52 tyg. 2,082.77 - 2,650.16 Zmiana roczna: 0,90% Zmiana roczna: -8,39% Zmiana roczna: -5,22% CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS 3300 3200 3100 3400 3500 3600 Wahanie 52 tyg. 3,007.53 - 3,687.22 Zmiana roczna: -11,53% Indeks na dzień 12.12.2018 r. Indeks na dzień 12.12.2018 r. Indeks na dzień 12.12.2018 r. Indeks na dzień 12.12.2018 r.
 • 10. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 201810 S&P Asia 50 CME (SAXCME) Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP) Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100)NIKKEI 225 (NKY) źródło: bloomberg.com 4400 4200 4800 4600 5000 5200 5400 CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS 22.00k 21.00k 24.00k 23.00k CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS 100.0k 95.00k 90.00k 110.0k 105.0k 120.0k 105.0k CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS Wahanie 52 tyg. 4,075.89 - 5,615.20 Wahanie 52 tyg. 20,347.49 - 24,448.07 Wahanie 52 tyg. 84,654.50 - 121,531.50 Indeks na dzień 12.11.2018 r.Indeks na dzień 12.12.2018 r. Indeks na dzień 12.11.2018 r.Indeks na dzień 12.11.2018 r. Zmiana roczna: -11,09% Zmiana roczna: -3,69% Zmiana roczna: -12,26% CZEMAJKWIMARLUTSTYGRU GRULIP SIE WRZ PAZ LIS 3000 2800 2600 3200 3400 Wahanie 52 tyg. 2,449.20 - 3,587.03 Zmiana roczna: -18,74%
 • 11. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 201811 EUR/PLN 4,30170 USD/PLN 3,82830 Zmiana roczna: +0.06555 (+1.55%) Zmiana roczna: +0.19651 (+5.41%) max/min: 4.41437 / 4.13034 max/min: 3.84081 / 3.30760 USD/PLN - 1 rok vs EUR/PLN - 1 rok 3% 4% 5% 6% -1% 0% 1% 2% -5% -6% -7% -4% -3% -2% GRU STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU KURSY WALUT (NA DZIEŃ 13.11.2018 R.) 13 LISTOPADA 2018 ŹRÓDŁO: STOOQ.PL
 • 12. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / RAPORT GRUDZIEŃ 201812 Odchylenie standardowe (Standard Deviation) – im  wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu. Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność ryzyka, jakie ponosi fundusz w stosunku do inwestycji uważanych za pozbawione ryzyka (obligacji rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wynik funduszu. Beta do benchmarku – ukazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu, a benchmark’u. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów funduszu jest tożsamy ze składem instrumentów w benchmarku. Wartości mniejsze niż 1 oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o  mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%. Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazuje jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik sugeruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wskaźnik informacyjny (Information Ratio – IR) – ilustruje opłacalność ryzyka, jakie zarządzający ponoszą w stosunku do benchmark’u. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niższym ryzyku w stosunku do benchmarku został osiągnięty wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz osiągający wskaźnik informacyjny powyżej 0,3, uważany jest za efektywnie zarządzany. Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmienia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. Wyższe duration, sugeruje większy wpływ zmiany stóp procentowych na zmianę wartości jednostki funduszu. Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u skorygowanego o ryzyko. R2 – reprezentuje procent zmiany wartości funduszu, który może być wytłumaczony zmianą wartości benchmark’u. Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ratingu (rating nie- inwestycyjny np. CCC), oferujące wyższe oprocentowanie HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer Prices). r/r – rok do roku PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki opisujący aktywność gospodarczą w sektorze wytwórczym. Publikowane przez agencję Reuters. Agencja przeprowadza ankietę wśród managerów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia, produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę i portfel zamówień. Cena do wartości księgowej - to relacja kapitalizacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego. Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowartościowania lub przewartościowania ceny akcji w stosunku do zysku generowanego przez spółkę. Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od większości inwestorów sposób postrzegania zdarzeń rynkowych. Dzięki zachowaniu racjonalności w ocenie sytuacji i nieuleganiu wpływowi innych osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu. FOMC - Federalny Komietet do spraw Operacji Otwartego Rynku. Słownik podstawowych terminów SŁOWNIK AUTOR RAPORTU: JĘDRZEJ JANIAK Analityk, makler papierów wartościowych
 • 13. Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F-Trust S.A. Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Jędrzej Janiak i wszelkie komentarze w nim inkorporowane stanowią wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. F-Trust S.A. oświadcza, że pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A. informuje, że będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A. i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie. Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem. Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
 • 14. Jeśli masz py tania dot yczące rapor tu lub inwestowania, napisz do nas: kontakt@f-trust.pl Wiele ciekaw ych materiałów na temat inwestowania znajdziesz tak że na stronie www.f-trust.pl