Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust

F-Trust SA
F-Trust SAF-Trust SA
RAPORT MIESIĘCZNY
kwiecień 2018
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20182
Rozpoznanie gospodarki i rynków
Wielu inwestorów ma obecnie kłopoty ze zrozumieniem
gospodarki i rynków oraz z ustaleniem strategii inwesty-
cyjnej. Wyrazem tego jest zmienność rynkowa. Zmien-
ność utrzymuje się w tym roku zgodnie z zapowiedzią.
Dzienne zmiany na indeksach akcji krajowych przekra-
czają 4%, na przykład Nikkei 225 stracił 23 marca br.
4,51%, a cztery dni później odzyskał 2,65%, podczas gdy
tegoroczny wynik tego indeksu to spadek o około 6% na
koniec marca (mierzone w jenach). Nasdaq Composite
zyskał 3,26% w dniu 26 marca, ale na początku tego dnia
tracił 1,5%. Jego tegoroczny wynik to wzrost o 2,3%. Wy-
soka zmienność zagościła na rynkach na dłuższy czas.
W ciągu jednego dnia można stracić lub zyskać kilkumie-
sięczny rezultat uzyskiwany przy spokojnych, stabilnych
zmiennościach.
Podwyżki stóp procentowych przez Federal Reserve, bank
centralny USA, i forma komunikacji nowego szefa FED-u,
wymagają od rynku dotarcia się do nowej postaci, czyli
Jerome’a Powella, i znalezienia klucza do interpretacji
jego słów i działań. A do tego inwestorzy muszą zastano-
wić się, jakie wnioski należy wysnuć z ostatnich danych
makrogospodarczych. Tempo wzrostu zaczęło zwalniać,
ale jest nadal dobre. Prognozy wzrostu PKB są na ten rok
lekko podwyższone. Prognoza spowolnienia wzrostu PKB
jest przeniesiona na 2019 rok. Pewnym zaskoczeniem dla
rynków jest wytrącenie tempa inflacji. Inflacja niby jest,
ale jej tempo wzrostu widocznie zmalało. W tej sytuacji
podwyżka stóp w USA była odebrana z niechęcią, mimo
pełnego jej zrozumienia. Można więc uznać spadki ryn-
kowe za rekcję na podwyżkę stóp i zapowiadane następne
podwyżki. Powell nie dopowiedział magicznej formułki
przy zapowiedzi o podnoszeniu stóp, że będzie ona za-
leżała od sytuacji gospodarczej. Tymczasem zarówno
Rada Polityki Pieniężnej, jak i Europejski Bank Central-
ny, nie podnoszą stóp, a rynki europejskie zachowują się
gorzej od amerykańskiego. Tutaj powodem jest napięta
sytuacja w dziedzinie nadwyżek handlowych. To Europa
jest znaczącym eksporterem i kiedy krytyka prezydenta
Trumpa zwraca się do Chin, Niemcy, Szwajcaria i inne
kraje mające nadwyżki eksportowe muszą się martwić.
Inwestorzy zrozumieli przekaz i zredukowali więcej akcji
europejskich niż amerykańskich. Pieniądze ze sprzeda-
ży ulokowano w długu. W ten sposób ceny obligacji po-
szybowały w górę, głównie tych o dłuższej zapadalności,
rentowności papierów dłużnych ponownie pospadały.
Miały z czego tracić, bo antycypowanie podwyżek stóp
procentowych w USA wywindowało rentowności na dość
znaczne poziomy. Dawały one przy niskiej inflacji znacz-
ne już realne stopy rentowności.
Marcowa korekta rynku akcji była wyraźnie widoczna
w przemyśle wydobycia i przetwórstwa metali, mocno
cofnął się także sektor finansowy. To może być wyrazem
wycofania się inwestorów z dziedzin powiązanych ze wzro-
stem inflacji. Rotacja sektorowa jeszcze nie jest widoczna.
Wiele spółek z sektora technologicznego sporo straciło,
ale szybko odrabiają straty. Informatyka i digitalizacja
zajmują regularnie coraz więcej miejsca we wszystkich
dziedzinach naszego życia. Do tego coraz wyraźniej do-
chodzi sztuczna inteligencja. Znajduje ona coraz więcej
praktycznych zastosowań i spółki giełdowe pracujące w
tej dziedzinie robią się bardzo popularne. Jeżeli utrzyma
się trend na innowacyjne spółki i przemysły wiodące nas
do następnej rewolucji, „rewolucji numerycznej”, to mo-
żemy spokojnie zaufać tej branży i dalej utrzymywać tam
spore środki finansowe.
Jak możemy pomóc naszym klientom i inwestorom? Ra-
dzimy spokojnie spojrzeć na gospodarkę i giełdę z per-
spektywy kilku lat. Za sobą mamy okres dobrej giełdy
i poprawiającej się gospodarki. Gospodarka będzie na-
dal się rozwijać. Giełda antycypowała ten wzrost, a teraz
się waha. Upragniony wzrost inflacji może wrócić bardzo
szybko. Tymczasem spowolnienie inflacyjne służy spół-
kom, bo ich koszty nie wzrosły tak, jak się obawiano.
Zatem marże brutto mogą pozytywnie zaskoczyć przy
kolejnych kwartalnych odczytach. A to oznacza powrót
fundamentalnych inwestorów. Tacy inwestorzy obawiają
się jeszcze zakłóceń politycznych i napięć w handlu mię-
dzynarodowym. Wydaje się nam, że żaden z krajów ani
żadna gospodarka narodowa nie mogą wykluczyć się z
wymiany międzynarodowej. Do wyceny jest natomiast
koszt kolejnych rosnących taryf i możliwych ograniczeń
pozataryfowych. W swoim czasie Francja, za prezydenta
Mitteranda, wprowadziła clenie sprzętu elektronicznego
pochodzącego z Azji w małym miasteczku w centrum
kraju. Wydawało się to sprytnym pomysłem, wydłużyło
bowiem znacznie cały proces i podniosło jego koszty, ale
ekspansji Sony i Samsunga nie zatrzymało, a Alcatela nie
uratowało. Nie przetrwał.
Podsumowując możemy wskazać na lepsze dni przed
nami: wzrost gospodarczy nie słabnie, chociaż zmieniają
się parametry tego wzrostu i powoli następuje naturalna
rotacja sektorowa. Niektóre wskaźniki wyprzedzające są
nieco niższe od oczekiwanych, ale nie wywołuje to pa-
nicznego zamieszania na rynkach. Inwestorzy będą jak
zwykle szukać mocnych spółek, sektorów i krajów, które
w takich warunkach gospodarczych wróżą najlepsze oka-
zje do wzrostów cen. A jesteśmy w trakcie drugiej już ko-
rekty w tym roku i wiele cen jest na poziomie sprzed roku.
Chyba warto poczekać do ustabilizowania się zmienności,
gdy ceny jeszcze spadną i będzie można dokonać nowej
wyceny atrakcyjności spółek. Wówczas powrót do zaku-
pów może być opłacalny.
Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust
SŁOWO OD STRATEGA
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20183
DANE MAKRO
Stopy procentowe
Stany Zjednoczone 1,75 %
Strefa Euro 0,00 %
Polska 1,50 %
Chiny 4,35 %
Wzrost PKB (rok do roku)
Stany Zjednoczone 2,60 %
Strefa Euro 2,70 %
Polska 5,10 %
Chiny 6,80 %
Inflacja (rok do roku)
Stany Zjednoczone 2,10 %
Strefa Euro 1,40 %
Polska 1,30 %
Chiny 2,10 %
źródło: opracowanie własne
2009 2011 2013 2015 2017
7
6
5
4
3
2
1
0
12
8
4
0
-4
2009 2011 2013 2015 2017
2009 2011 2013 2015 2017
8
6
4
2
0
-2
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20184
Inflacyjna
faza ożywienia
gospodarczego
Dezinflacyjna
faza ożywienia
gospodarczego
Dezinflacyjna
faza spowolnienia
gospodarczego
Inflacyjna
faza spowolnienia
gospodarczego
DANE MAKRO
Komentarz analityka
Na rynek można patrzeć z różnych stron. Jedną z nich
jest podejście cykliczne, które stosujemy w naszym
barometrze. Pozwala ono między innymi odstawić
na chwilę ogromny szum informacyjny, który zalewa
nas z każdej strony i spojrzeć na swój portfel z czysto
makroekonomicznego punktu widzenia. Ostatnie dni
to informacje o nieco wyższej inflacji w USA (2,4%)
i w Strefie Euro (1,4%) , ale również niższe wskaza-
nia np. produkcji przemysłowej w krajach Eurolandu
(wskazanie na poziomie 2,9%, wobec 5,2% w grudniu
2017 roku). Z tej pozycji płyną sygnały, że ekspozy-
cja na ryzyko rynkowe i gospodarcze powinna być
zmniejszana. Alternatywnie możemy wsłuchać się
w szum informacyjny, gdzie z jednej strony słyszy-
my o rosnących zyskach firm, co w założeniu po-
winno sprzyjać funduszom akcyjnym, ale z drugiej
strony „ćwierkają” ryzyka wojen handlowych, kapi-
tałowych, czy niestety też militarnych. Zwiększona
zmienność na rynku w połączeniu z silnymi emo-
cjami może znacząco wypaczyć wynik inwestycyjny.
W moim odczuciu również i z takiego podejścia pły-
nie sygnał ostrzegawczy, który warto przełożyć na
odpowiednią alokację w portfelu funduszy.
Jędrzej Janiak
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20185
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
Kwi KwiMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Na uwagę zasługuje w szczególności polski rynek dłu-
gu, na którym widać mocny spadek rentowności w
ostatnich dwóch miesiącach. Wspomniana w ubiegłym
miesiącu możliwość wydłużenia nieco duration portfe-
Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)
źródło: stooq.pl
11 kwietnia10PLY.B - 1 rok
vs 10CNY.B 10INY.B 10HUY.B
Zmiana rentowności 10-letnich obligacji rynków wschodzących: Polska, Chiny, Indie, Węgry
la na pewno dała powody do radości uczestnikom pol-
skich funduszy dłużnych. Powodem spadku rentowno-
ści może być z jednej strony niska inflacja, która spadła
do poziomu 1,3%, co przemawia za utrzymaniem niskich
105
103
101
99
97
95
2017.07.01 2017.10.01 2018.01.01 2018.04.01
Źródło: opracowanie własne
Skarbiec Kasa kat. B vs Caspar Ochrony Kapitału
102,95
103,07
w okresie od 09.04.2017 do 09.04.2018
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
b.d. Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Min. wpłata
Aktywa
netto mln
Opłata
za zarządzanie
%
Dług krajów
rozwijających się
Skarbiec Kasa kat. B 2,95 5,97 ✴ 100 PLN 403,5 0,90
Caspar Ochrony Kapitału 3,07 5,60 ✴ ✴ 1000 PLN 9 0,75
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy
Dłużne Rynków Wschodzących
stóp przez Radę Polityki Pieniężnej w kolejnych kwarta-
łach, a nawet latach. Z drugiej strony, dobre wyniki bu-
dżetu i rewizja ratingu przez S&P sprawiają, że płynący
do Polski kapitał wybiera raczej dług niż akcje.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20186
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Kwi KwiMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
WyższewskazaniainflacjiwUSAiwStrefieEuropowinny
podnosić rentowności długu, ale napięcia geopolityczne
zwiększyły awersję do ryzyka, co powoduje przesunięcie
Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych
źródło: stooq.pl
11 kwietnia
Zmiana rentowności 10-letnich obligacji skarbowych rynków rozwiniętych: Hiszpania, Grecja,
Wielka Brytania, USA
się kapitału z akcji do obligacji. W efekcie rentowności
spadają. Ewentualne załagodzenie sporów między USA
a Chinami, a także USA a Rosją może spowodować, że to
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy
Dłużne Globalne
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Min. wpłata
Aktywa
netto
mln
Opłata
za
zarządzanie
%
Dług krajów
rozwinętych
Black Rock GF Dollar Reserve A2 USD 0,90 1,24 ✴ 5000 USD 554,57 0,55
Skarbiec Obligacji Globalnych 2,95 b.d. ✴ 500 PLN 380,2 1,00
10USY.B - 1 rok
vs 10UKY.B 10GRY.B 10ESY.B
w okresie od 09.04.2017 do 09.04.2018
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
czynniki fiskalne i monetarne zaczną ponownie wyzna-
czać ceny długu poszczególnych państw. Powracający
wzrost inflacji będzie raczej zachęcał do ostrożności na
tym polu.
Źródło: opracowanie własne
Black Rock GF Dollar Reserve A2 USD
vs Skarbiec Obligacji Globalnych
100,90
102,95
105
103
101
99
97
95 2017.07.01 2017.10.01 2018.01.01 2018.04.01
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20187
27.5%
25.0%
22.5%
20.0%
17.5%
15.0%
12.5%
10.0%
7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
-2.5%
-5.0%
-7.5%
Kwi KwiMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Początek kwietnia 2018 roku przynosi pewne odreago-
wanie, lecz jego skala jest jeszcze niewielka. Otoczenie
geopolityczne obecnie nie pomaga rynkom akcyjnym,
a swoje robią tez czynnik cykliczne. Rosnące notowania
Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)
źródło: stooq.pl
11 kwietnia
Zmiana procentowa indeksów giełdowych: Polska, Indie, Chiny, Węgry
ropy naftowej pomagają niektórym giełdom, w szcze-
gólności z Ameryki Południowej lub Afryki Północnej
zmniejszać skalę przeceny. Wysoka cena „czarnego
złota” nie była jednak w stanie zapobiec katastrofie na
giełdzie rosyjskiej, wywołanej nowymi sankcjami nało-
żonymi przez USA. Wyceny na giełdach rynków wscho-
dzących stały się jeszcze bardziej atrakcyjne względem
rynków rozwiniętych, ale na koniec dnia i tak liczy się
sentyment na giełdzie „za wielką wodą”, czyli w Stanach
Zjednoczonych.
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Min. wpłata
Aktywa netto
mln
Opłata
za zarządzanie
%
Akcje Rynków
Rozwijających się
Schroder ISF Asian Opportunities Fund A1 (Acc) Hdg (PLN) 27,93 37,00 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 EUR 6967 1,50
BlackRock GF Latin American Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) 16,87 18,71 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 5000 USD 1605 1,75
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy
Akcje Rynków Rozwijających się
WIG - 1 rok
vs ^SHC ^BUX ^SNX
Źródło: opracowanie własne
w okresie od 09.04.2017 do 09.04.2018
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Schroder ISF Asian Opportunities Fund A1 (Acc) Hdg (PLN)
vs BlackRock GF Latin American Fund A2 (Acc) Hdg (PLN)
127,93
116,87
132
121
110
99
88
2017.07.01 2017.10.01 2018.01.01 2018.04.01
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20188
27.5%
25.0%
22.5%
20.0%
17.5%
15.0%
12.5%
10.0%
7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
-2.5%
Kwi KwiMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Minima korekty z lutego zostały ponownie przetestowane
pod koniec marca 2018 roku. Obecnie wzrost ryzyka geo-
politycznego skutecznie hamuje entuzjazm kupujących, a
do tego spływające mieszane dane gospodarcze też stu-
Rynek funduszy akcji krajów rozwiniętych
źródło: stooq.pl
10 kwietnia
Zmiana procentowa indeksów giełdowych: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia
dzą nieco zapędy byków. Na wielu rynkach akcyjnych czy
też parach walutowych widzimy konsolidację i oczekiwanie
na dalszy kierunek notowań. W szczególności kondycja
dolara amerykańskiego może być barometrem dla wielu
rynków. W całej gamie funduszy warto zwrócić uwagę na
te o charakterze nieco defensywnym, które mogą trochę
zmniejszyć zmienność portfela.
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy
Akcje Globalne Rynki Rozwinięte
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Min. wpłata
Aktywa netto
mln
Opłata
za zarządzanie
%
Akcje Globalne
Rynki Rozwinięte
Skarbiec Market Neutral 3,84 7,76 ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 PLN 19,5 3,00
Schroder ISF Global Gold Fund A (ACC) HDG (PLN) -7,63 b.d ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 EUR 117 1,50
^SPX - 1 rok
vs ^DAX ^NKX ^FTM
w okresie od 09.04.2017 do 09.04.2018
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Źródło: opracowanie własne
Skarbiec Market Neutral vs Schroder ISF Global Gold Fund A
(ACC) HDG (PLN)
103,84
92,37
108
104
100
96
92
88
2017.07.01 2017.10.01 2018.01.01 2018.04.01
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20189
3300
3400
3500
3600
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
2300
2400
2500
2600
2700
2800
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS STYGRU LUT MARKWI
2500
2400
2300
2200
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
INDEKSY (na dzień 10.04.2018)
Zmiana roczna 15,09%
Zmiana roczna 2,71%
Zmiana roczna 2,19%
Zmiana roczna 4,84%
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
2,328.95 - 2,872.87
57,947.92 - 67,933.05
3,261.86 - 3,708.82
2,192.91 - 2,650.16
S&P 500 Index (SPX)
Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG)
EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE)
Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20)
źródło: Bloomberg.com
64000
66000
62000
60000
58000
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 201810
4000
4500
5000
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
3200
3300
3400
3500
3100
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
INDEKSY (na dzień 10.04.2018)
Zmiana roczna 33,85%
Zmiana roczna 17,76%
Zmiana roczna -0,45%
Zmiana roczna 26,51%
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
3,950.85 - 5,615.20
18,224.68 - 24,129.34
3,016.531 - 3,587.032
89,347.46 - 121,531.50
S&P Asia 50 CME (SAXCME)
NIKKEI 225 (NKY)
Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP)
Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100)
źródło: Bloomberg.com
20000
21000
22000
23000
19000
18000
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
110000
100000
90000
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 201811
INDEKSY (od 11.04.2017 do 11.04.2018)
EUR/PLN 4,19371 zł
Zmiana roczna: -0.05332 (-1.26%)
max/min: 4.33261 / 4.13034
USD/PLN 3,38943 zł
Zmiana roczna: -0.61481 (-15.35%)
max/min: 4.00950 / 3.30760
USD/PLN - 1 rok
vs EUR/PLN - 1 rok
Kwi KwiMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
źródło: stooq.pl
11 kwietnia
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 201812
SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH TERMINÓW
Odchylenie standardowe (Standard Deviation)
– im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest
cena jednostki funduszu.
Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność
ryzyka, jakie ponosi fundusz w stosunku do inwe-
stycji uważanych za pozbawione ryzyka (obligacji
rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika,
tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku
do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wy-
nik funduszu.
Beta do benchmarku – ukazuje zależność po-
między zmianami wartości jednostki fundu-
szu, a benchmark’u. Wskaźnik beta wynoszący
1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu
i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów
funduszu jest tożsamy ze składem instrumen-
tów w benchmarku. Wartości mniejsze niż 1
oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku
o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź
spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej
niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że
wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest za-
zwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem)
wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.
Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazu-
je jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku
do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik su-
geruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz
w stosunku do swojego benchmarku.
Wskaźnik informacyjny (Information Ratio –
IR) – ilustruje opłacalność ryzyka, jakie zarzą-
dzający ponoszą w stosunku do benchmark’u.
Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niż-
szym ryzyku w stosunku do benchmarku został
osiągnięty wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz
osiągający wskaźnik informacyjny powyżej 0,3,
uważany jest za efektywnie zarządzany.
Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmie-
nia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji
na zmianę stóp procentowych. Wyższe duration,
sugeruje większy wpływ zmiany stóp procento-
wych na zmianę wartości jednostki funduszu.
Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u
skorygowanego o ryzyko.
R2 – reprezentuje procent zmiany wartości fun-
duszu, który może być wytłumaczony zmianą
wartości benchmark’u.
Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ra-
tingu (rating nie-inwestycyjny np. CCC), oferują-
ce wyższe oprocentowanie
HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsump-
cyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer
Prices).
r/r – rok do roku
PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki
opisujący aktywność gospodarczą w sektorze wy-
twórczym. Publikowane przez agencję Reuters.
Agencja przeprowadza ankietę wśród manage-
rów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks
Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia,
produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę
i portfel zamówień.
Cena do wartości księgowej - to relacja kapitali-
zacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na
koniec ostatniego kwartału kalendarzowego.
Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowarto-
ściowania / przewartościowania ceny akcji w sto-
sunku do zysku generowanego przez spółkę.
Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od
większości inwestorów sposób postrzegania zda-
rzeń rynkowych. Dzięki zachowaniu racjonalności
w ocenie sytuacji i nieuleganiu wpływowi innych
osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu.
FOMC - Federalny Komietet do spraw Operacji
Otwartego Rynku.
Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności
nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w
nim przedstawionych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206,
poz. 1715). Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego
dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności
prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F-
-Trust S.A.
Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Jędrzej Janiak i wszelkie komentarze w nim inkorporowane stanowią
wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwesty-
cyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji
uzyskania podobnych w przyszłości.
F-Trust S.A. oświadcza, iż pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność
polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa
w funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku
do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A. informuje, iż będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A.
i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie
niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. informuje, iż dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione
rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności,
zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za
jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszcze-
gólnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego,
ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywi-
dualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia
jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności
podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospek-
cie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
AUTOR: JĘDRZEJ JANIAK
Analityk, makler papierów wartościowych
Jeśli masz pytania dotyczące raportu lub inwestowania, napisz do nas:
kontakt@f-trust.pl
Wiele ciekawych materiałów na temat inwestowania znajdziesz także na stronie
www.f-trust.pl
1 sur 14

Recommandé

Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-TrustF-Trust SA
689 vues31 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-TrustF-Trust SA
31 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust F-Trust SA
43 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust F-Trust SA
735 vues31 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustF-Trust SA
45 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust F-Trust SA
165 vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017F-Trust SA
109 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustF-Trust SA
46 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-TrustF-Trust SA
82 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-TrustF-Trust SA
3.1K vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustF-Trust SA
71 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016 par
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016F-Trust SA
1.3K vues30 diapositives

Tendances(20)

Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017
F-Trust SA109 vues
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust
F-Trust SA46 vues
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust
F-Trust SA82 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
F-Trust SA3.1K vues
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
F-Trust SA71 vues
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
F-Trust SA1.3K vues
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019
F-Trust SA64 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017
F-Trust SA193 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
F-Trust SA616 vues
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust
F-Trust SA147 vues
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
F-Trust SA86 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016
F-Trust SA84 vues
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
F-Trust SA174 vues
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017
F-Trust SA86 vues

Similaire à Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust

Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustF-Trust SA
434 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust F-Trust SA
76 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017F-Trust SA
225 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016 par
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016F-Trust SA
659 vues30 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustF-Trust SA
72 vues14 diapositives
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019 par
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019F-Trust SA
73 vues14 diapositives

Similaire à Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust(17)

Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
F-Trust SA434 vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
F-Trust SA76 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017
F-Trust SA225 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
F-Trust SA659 vues
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
F-Trust SA72 vues
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019 par F-Trust SA
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
F-Trust SA73 vues
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
F-Trust SA187 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust
F-Trust SA65 vues
Raport F-Trust - grudzień 2015 par F-Trust SA
Raport F-Trust - grudzień 2015Raport F-Trust - grudzień 2015
Raport F-Trust - grudzień 2015
F-Trust SA1.1K vues
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust
F-Trust SA72 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
F-Trust SA135 vues
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust
F-Trust SA956 vues
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-TrustFundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust
F-Trust SA1.4K vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
F-Trust SA149 vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
F-Trust SA766 vues
Lipiec 2016 - raport fundusze inwestycyjne par F-Trust SA
Lipiec 2016 - raport fundusze inwestycyjneLipiec 2016 - raport fundusze inwestycyjne
Lipiec 2016 - raport fundusze inwestycyjne
F-Trust SA300 vues
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust
F-Trust SA856 vues

Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust

 • 2. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20182 Rozpoznanie gospodarki i rynków Wielu inwestorów ma obecnie kłopoty ze zrozumieniem gospodarki i rynków oraz z ustaleniem strategii inwesty- cyjnej. Wyrazem tego jest zmienność rynkowa. Zmien- ność utrzymuje się w tym roku zgodnie z zapowiedzią. Dzienne zmiany na indeksach akcji krajowych przekra- czają 4%, na przykład Nikkei 225 stracił 23 marca br. 4,51%, a cztery dni później odzyskał 2,65%, podczas gdy tegoroczny wynik tego indeksu to spadek o około 6% na koniec marca (mierzone w jenach). Nasdaq Composite zyskał 3,26% w dniu 26 marca, ale na początku tego dnia tracił 1,5%. Jego tegoroczny wynik to wzrost o 2,3%. Wy- soka zmienność zagościła na rynkach na dłuższy czas. W ciągu jednego dnia można stracić lub zyskać kilkumie- sięczny rezultat uzyskiwany przy spokojnych, stabilnych zmiennościach. Podwyżki stóp procentowych przez Federal Reserve, bank centralny USA, i forma komunikacji nowego szefa FED-u, wymagają od rynku dotarcia się do nowej postaci, czyli Jerome’a Powella, i znalezienia klucza do interpretacji jego słów i działań. A do tego inwestorzy muszą zastano- wić się, jakie wnioski należy wysnuć z ostatnich danych makrogospodarczych. Tempo wzrostu zaczęło zwalniać, ale jest nadal dobre. Prognozy wzrostu PKB są na ten rok lekko podwyższone. Prognoza spowolnienia wzrostu PKB jest przeniesiona na 2019 rok. Pewnym zaskoczeniem dla rynków jest wytrącenie tempa inflacji. Inflacja niby jest, ale jej tempo wzrostu widocznie zmalało. W tej sytuacji podwyżka stóp w USA była odebrana z niechęcią, mimo pełnego jej zrozumienia. Można więc uznać spadki ryn- kowe za rekcję na podwyżkę stóp i zapowiadane następne podwyżki. Powell nie dopowiedział magicznej formułki przy zapowiedzi o podnoszeniu stóp, że będzie ona za- leżała od sytuacji gospodarczej. Tymczasem zarówno Rada Polityki Pieniężnej, jak i Europejski Bank Central- ny, nie podnoszą stóp, a rynki europejskie zachowują się gorzej od amerykańskiego. Tutaj powodem jest napięta sytuacja w dziedzinie nadwyżek handlowych. To Europa jest znaczącym eksporterem i kiedy krytyka prezydenta Trumpa zwraca się do Chin, Niemcy, Szwajcaria i inne kraje mające nadwyżki eksportowe muszą się martwić. Inwestorzy zrozumieli przekaz i zredukowali więcej akcji europejskich niż amerykańskich. Pieniądze ze sprzeda- ży ulokowano w długu. W ten sposób ceny obligacji po- szybowały w górę, głównie tych o dłuższej zapadalności, rentowności papierów dłużnych ponownie pospadały. Miały z czego tracić, bo antycypowanie podwyżek stóp procentowych w USA wywindowało rentowności na dość znaczne poziomy. Dawały one przy niskiej inflacji znacz- ne już realne stopy rentowności. Marcowa korekta rynku akcji była wyraźnie widoczna w przemyśle wydobycia i przetwórstwa metali, mocno cofnął się także sektor finansowy. To może być wyrazem wycofania się inwestorów z dziedzin powiązanych ze wzro- stem inflacji. Rotacja sektorowa jeszcze nie jest widoczna. Wiele spółek z sektora technologicznego sporo straciło, ale szybko odrabiają straty. Informatyka i digitalizacja zajmują regularnie coraz więcej miejsca we wszystkich dziedzinach naszego życia. Do tego coraz wyraźniej do- chodzi sztuczna inteligencja. Znajduje ona coraz więcej praktycznych zastosowań i spółki giełdowe pracujące w tej dziedzinie robią się bardzo popularne. Jeżeli utrzyma się trend na innowacyjne spółki i przemysły wiodące nas do następnej rewolucji, „rewolucji numerycznej”, to mo- żemy spokojnie zaufać tej branży i dalej utrzymywać tam spore środki finansowe. Jak możemy pomóc naszym klientom i inwestorom? Ra- dzimy spokojnie spojrzeć na gospodarkę i giełdę z per- spektywy kilku lat. Za sobą mamy okres dobrej giełdy i poprawiającej się gospodarki. Gospodarka będzie na- dal się rozwijać. Giełda antycypowała ten wzrost, a teraz się waha. Upragniony wzrost inflacji może wrócić bardzo szybko. Tymczasem spowolnienie inflacyjne służy spół- kom, bo ich koszty nie wzrosły tak, jak się obawiano. Zatem marże brutto mogą pozytywnie zaskoczyć przy kolejnych kwartalnych odczytach. A to oznacza powrót fundamentalnych inwestorów. Tacy inwestorzy obawiają się jeszcze zakłóceń politycznych i napięć w handlu mię- dzynarodowym. Wydaje się nam, że żaden z krajów ani żadna gospodarka narodowa nie mogą wykluczyć się z wymiany międzynarodowej. Do wyceny jest natomiast koszt kolejnych rosnących taryf i możliwych ograniczeń pozataryfowych. W swoim czasie Francja, za prezydenta Mitteranda, wprowadziła clenie sprzętu elektronicznego pochodzącego z Azji w małym miasteczku w centrum kraju. Wydawało się to sprytnym pomysłem, wydłużyło bowiem znacznie cały proces i podniosło jego koszty, ale ekspansji Sony i Samsunga nie zatrzymało, a Alcatela nie uratowało. Nie przetrwał. Podsumowując możemy wskazać na lepsze dni przed nami: wzrost gospodarczy nie słabnie, chociaż zmieniają się parametry tego wzrostu i powoli następuje naturalna rotacja sektorowa. Niektóre wskaźniki wyprzedzające są nieco niższe od oczekiwanych, ale nie wywołuje to pa- nicznego zamieszania na rynkach. Inwestorzy będą jak zwykle szukać mocnych spółek, sektorów i krajów, które w takich warunkach gospodarczych wróżą najlepsze oka- zje do wzrostów cen. A jesteśmy w trakcie drugiej już ko- rekty w tym roku i wiele cen jest na poziomie sprzed roku. Chyba warto poczekać do ustabilizowania się zmienności, gdy ceny jeszcze spadną i będzie można dokonać nowej wyceny atrakcyjności spółek. Wówczas powrót do zaku- pów może być opłacalny. Andrzej Miszczuk Główny Strateg F-Trust SŁOWO OD STRATEGA
 • 3. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20183 DANE MAKRO Stopy procentowe Stany Zjednoczone 1,75 % Strefa Euro 0,00 % Polska 1,50 % Chiny 4,35 % Wzrost PKB (rok do roku) Stany Zjednoczone 2,60 % Strefa Euro 2,70 % Polska 5,10 % Chiny 6,80 % Inflacja (rok do roku) Stany Zjednoczone 2,10 % Strefa Euro 1,40 % Polska 1,30 % Chiny 2,10 % źródło: opracowanie własne 2009 2011 2013 2015 2017 7 6 5 4 3 2 1 0 12 8 4 0 -4 2009 2011 2013 2015 2017 2009 2011 2013 2015 2017 8 6 4 2 0 -2
 • 4. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20184 Inflacyjna faza ożywienia gospodarczego Dezinflacyjna faza ożywienia gospodarczego Dezinflacyjna faza spowolnienia gospodarczego Inflacyjna faza spowolnienia gospodarczego DANE MAKRO Komentarz analityka Na rynek można patrzeć z różnych stron. Jedną z nich jest podejście cykliczne, które stosujemy w naszym barometrze. Pozwala ono między innymi odstawić na chwilę ogromny szum informacyjny, który zalewa nas z każdej strony i spojrzeć na swój portfel z czysto makroekonomicznego punktu widzenia. Ostatnie dni to informacje o nieco wyższej inflacji w USA (2,4%) i w Strefie Euro (1,4%) , ale również niższe wskaza- nia np. produkcji przemysłowej w krajach Eurolandu (wskazanie na poziomie 2,9%, wobec 5,2% w grudniu 2017 roku). Z tej pozycji płyną sygnały, że ekspozy- cja na ryzyko rynkowe i gospodarcze powinna być zmniejszana. Alternatywnie możemy wsłuchać się w szum informacyjny, gdzie z jednej strony słyszy- my o rosnących zyskach firm, co w założeniu po- winno sprzyjać funduszom akcyjnym, ale z drugiej strony „ćwierkają” ryzyka wojen handlowych, kapi- tałowych, czy niestety też militarnych. Zwiększona zmienność na rynku w połączeniu z silnymi emo- cjami może znacząco wypaczyć wynik inwestycyjny. W moim odczuciu również i z takiego podejścia pły- nie sygnał ostrzegawczy, który warto przełożyć na odpowiednią alokację w portfelu funduszy. Jędrzej Janiak
 • 5. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20185 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% Kwi KwiMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Na uwagę zasługuje w szczególności polski rynek dłu- gu, na którym widać mocny spadek rentowności w ostatnich dwóch miesiącach. Wspomniana w ubiegłym miesiącu możliwość wydłużenia nieco duration portfe- Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska) źródło: stooq.pl 11 kwietnia10PLY.B - 1 rok vs 10CNY.B 10INY.B 10HUY.B Zmiana rentowności 10-letnich obligacji rynków wschodzących: Polska, Chiny, Indie, Węgry la na pewno dała powody do radości uczestnikom pol- skich funduszy dłużnych. Powodem spadku rentowno- ści może być z jednej strony niska inflacja, która spadła do poziomu 1,3%, co przemawia za utrzymaniem niskich 105 103 101 99 97 95 2017.07.01 2017.10.01 2018.01.01 2018.04.01 Źródło: opracowanie własne Skarbiec Kasa kat. B vs Caspar Ochrony Kapitału 102,95 103,07 w okresie od 09.04.2017 do 09.04.2018 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty b.d. Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto mln Opłata za zarządzanie % Dług krajów rozwijających się Skarbiec Kasa kat. B 2,95 5,97 ✴ 100 PLN 403,5 0,90 Caspar Ochrony Kapitału 3,07 5,60 ✴ ✴ 1000 PLN 9 0,75 Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Rynków Wschodzących stóp przez Radę Polityki Pieniężnej w kolejnych kwarta- łach, a nawet latach. Z drugiej strony, dobre wyniki bu- dżetu i rewizja ratingu przez S&P sprawiają, że płynący do Polski kapitał wybiera raczej dług niż akcje.
 • 6. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20186 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Kwi KwiMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW WyższewskazaniainflacjiwUSAiwStrefieEuropowinny podnosić rentowności długu, ale napięcia geopolityczne zwiększyły awersję do ryzyka, co powoduje przesunięcie Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych źródło: stooq.pl 11 kwietnia Zmiana rentowności 10-letnich obligacji skarbowych rynków rozwiniętych: Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA się kapitału z akcji do obligacji. W efekcie rentowności spadają. Ewentualne załagodzenie sporów między USA a Chinami, a także USA a Rosją może spowodować, że to Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Globalne Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto mln Opłata za zarządzanie % Dług krajów rozwinętych Black Rock GF Dollar Reserve A2 USD 0,90 1,24 ✴ 5000 USD 554,57 0,55 Skarbiec Obligacji Globalnych 2,95 b.d. ✴ 500 PLN 380,2 1,00 10USY.B - 1 rok vs 10UKY.B 10GRY.B 10ESY.B w okresie od 09.04.2017 do 09.04.2018 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty czynniki fiskalne i monetarne zaczną ponownie wyzna- czać ceny długu poszczególnych państw. Powracający wzrost inflacji będzie raczej zachęcał do ostrożności na tym polu. Źródło: opracowanie własne Black Rock GF Dollar Reserve A2 USD vs Skarbiec Obligacji Globalnych 100,90 102,95 105 103 101 99 97 95 2017.07.01 2017.10.01 2018.01.01 2018.04.01
 • 7. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20187 27.5% 25.0% 22.5% 20.0% 17.5% 15.0% 12.5% 10.0% 7.5% 5.0% 2.5% 0.0% -2.5% -5.0% -7.5% Kwi KwiMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Początek kwietnia 2018 roku przynosi pewne odreago- wanie, lecz jego skala jest jeszcze niewielka. Otoczenie geopolityczne obecnie nie pomaga rynkom akcyjnym, a swoje robią tez czynnik cykliczne. Rosnące notowania Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska) źródło: stooq.pl 11 kwietnia Zmiana procentowa indeksów giełdowych: Polska, Indie, Chiny, Węgry ropy naftowej pomagają niektórym giełdom, w szcze- gólności z Ameryki Południowej lub Afryki Północnej zmniejszać skalę przeceny. Wysoka cena „czarnego złota” nie była jednak w stanie zapobiec katastrofie na giełdzie rosyjskiej, wywołanej nowymi sankcjami nało- żonymi przez USA. Wyceny na giełdach rynków wscho- dzących stały się jeszcze bardziej atrakcyjne względem rynków rozwiniętych, ale na koniec dnia i tak liczy się sentyment na giełdzie „za wielką wodą”, czyli w Stanach Zjednoczonych. Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto mln Opłata za zarządzanie % Akcje Rynków Rozwijających się Schroder ISF Asian Opportunities Fund A1 (Acc) Hdg (PLN) 27,93 37,00 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 EUR 6967 1,50 BlackRock GF Latin American Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) 16,87 18,71 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 5000 USD 1605 1,75 Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Rynków Rozwijających się WIG - 1 rok vs ^SHC ^BUX ^SNX Źródło: opracowanie własne w okresie od 09.04.2017 do 09.04.2018 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Schroder ISF Asian Opportunities Fund A1 (Acc) Hdg (PLN) vs BlackRock GF Latin American Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) 127,93 116,87 132 121 110 99 88 2017.07.01 2017.10.01 2018.01.01 2018.04.01
 • 8. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20188 27.5% 25.0% 22.5% 20.0% 17.5% 15.0% 12.5% 10.0% 7.5% 5.0% 2.5% 0.0% -2.5% Kwi KwiMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Minima korekty z lutego zostały ponownie przetestowane pod koniec marca 2018 roku. Obecnie wzrost ryzyka geo- politycznego skutecznie hamuje entuzjazm kupujących, a do tego spływające mieszane dane gospodarcze też stu- Rynek funduszy akcji krajów rozwiniętych źródło: stooq.pl 10 kwietnia Zmiana procentowa indeksów giełdowych: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia dzą nieco zapędy byków. Na wielu rynkach akcyjnych czy też parach walutowych widzimy konsolidację i oczekiwanie na dalszy kierunek notowań. W szczególności kondycja dolara amerykańskiego może być barometrem dla wielu rynków. W całej gamie funduszy warto zwrócić uwagę na te o charakterze nieco defensywnym, które mogą trochę zmniejszyć zmienność portfela. Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Globalne Rynki Rozwinięte Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto mln Opłata za zarządzanie % Akcje Globalne Rynki Rozwinięte Skarbiec Market Neutral 3,84 7,76 ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 PLN 19,5 3,00 Schroder ISF Global Gold Fund A (ACC) HDG (PLN) -7,63 b.d ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 1000 EUR 117 1,50 ^SPX - 1 rok vs ^DAX ^NKX ^FTM w okresie od 09.04.2017 do 09.04.2018 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Źródło: opracowanie własne Skarbiec Market Neutral vs Schroder ISF Global Gold Fund A (ACC) HDG (PLN) 103,84 92,37 108 104 100 96 92 88 2017.07.01 2017.10.01 2018.01.01 2018.04.01
 • 9. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 20189 3300 3400 3500 3600 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI 2300 2400 2500 2600 2700 2800 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS STYGRU LUT MARKWI 2500 2400 2300 2200 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI INDEKSY (na dzień 10.04.2018) Zmiana roczna 15,09% Zmiana roczna 2,71% Zmiana roczna 2,19% Zmiana roczna 4,84% Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. 2,328.95 - 2,872.87 57,947.92 - 67,933.05 3,261.86 - 3,708.82 2,192.91 - 2,650.16 S&P 500 Index (SPX) Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG) EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE) Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20) źródło: Bloomberg.com 64000 66000 62000 60000 58000 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
 • 10. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 201810 4000 4500 5000 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI 3200 3300 3400 3500 3100 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI INDEKSY (na dzień 10.04.2018) Zmiana roczna 33,85% Zmiana roczna 17,76% Zmiana roczna -0,45% Zmiana roczna 26,51% Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. 3,950.85 - 5,615.20 18,224.68 - 24,129.34 3,016.531 - 3,587.032 89,347.46 - 121,531.50 S&P Asia 50 CME (SAXCME) NIKKEI 225 (NKY) Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP) Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100) źródło: Bloomberg.com 20000 21000 22000 23000 19000 18000 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI 110000 100000 90000 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MARKWI
 • 11. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 201811 INDEKSY (od 11.04.2017 do 11.04.2018) EUR/PLN 4,19371 zł Zmiana roczna: -0.05332 (-1.26%) max/min: 4.33261 / 4.13034 USD/PLN 3,38943 zł Zmiana roczna: -0.61481 (-15.35%) max/min: 4.00950 / 3.30760 USD/PLN - 1 rok vs EUR/PLN - 1 rok Kwi KwiMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% źródło: stooq.pl 11 kwietnia
 • 12. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport kwiecień 201812 SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Odchylenie standardowe (Standard Deviation) – im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu. Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność ryzyka, jakie ponosi fundusz w stosunku do inwe- stycji uważanych za pozbawione ryzyka (obligacji rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wy- nik funduszu. Beta do benchmarku – ukazuje zależność po- między zmianami wartości jednostki fundu- szu, a benchmark’u. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów funduszu jest tożsamy ze składem instrumen- tów w benchmarku. Wartości mniejsze niż 1 oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest za- zwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%. Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazu- je jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik su- geruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wskaźnik informacyjny (Information Ratio – IR) – ilustruje opłacalność ryzyka, jakie zarzą- dzający ponoszą w stosunku do benchmark’u. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niż- szym ryzyku w stosunku do benchmarku został osiągnięty wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz osiągający wskaźnik informacyjny powyżej 0,3, uważany jest za efektywnie zarządzany. Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmie- nia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. Wyższe duration, sugeruje większy wpływ zmiany stóp procento- wych na zmianę wartości jednostki funduszu. Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u skorygowanego o ryzyko. R2 – reprezentuje procent zmiany wartości fun- duszu, który może być wytłumaczony zmianą wartości benchmark’u. Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ra- tingu (rating nie-inwestycyjny np. CCC), oferują- ce wyższe oprocentowanie HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsump- cyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer Prices). r/r – rok do roku PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki opisujący aktywność gospodarczą w sektorze wy- twórczym. Publikowane przez agencję Reuters. Agencja przeprowadza ankietę wśród manage- rów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia, produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę i portfel zamówień. Cena do wartości księgowej - to relacja kapitali- zacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego. Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowarto- ściowania / przewartościowania ceny akcji w sto- sunku do zysku generowanego przez spółkę. Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od większości inwestorów sposób postrzegania zda- rzeń rynkowych. Dzięki zachowaniu racjonalności w ocenie sytuacji i nieuleganiu wpływowi innych osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu. FOMC - Federalny Komietet do spraw Operacji Otwartego Rynku.
 • 13. Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F- -Trust S.A. Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Jędrzej Janiak i wszelkie komentarze w nim inkorporowane stanowią wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwesty- cyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. F-Trust S.A. oświadcza, iż pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A. informuje, iż będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A. i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie. Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, iż dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem. Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszcze- gólnych funduszy. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywi- dualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospek- cie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. AUTOR: JĘDRZEJ JANIAK Analityk, makler papierów wartościowych
 • 14. Jeśli masz pytania dotyczące raportu lub inwestowania, napisz do nas: kontakt@f-trust.pl Wiele ciekawych materiałów na temat inwestowania znajdziesz także na stronie www.f-trust.pl