Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust

F-Trust SA
F-Trust SAF-Trust SA
RAPORT MIESIĘCZNY
lipiec 2015
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20152
Korekta, korekta i... po korekcie
Po korekcie rentowności przeżyliśmy korektę cen
akcji. Obie korekty odbyły się bez fundamental-
nych powodów. Tempo wzrostu gospodarczego
jest pozytywne, choć nie przyspiesza. Międzyna-
rodowy Fundusz Walutowy podał swoje ostatnie
szacunki na 2015 rok i zmniejszył prognozę wzro-
stu światowego z 3,5 do 3,3%. Inflacja osłabła
i wiele dużych krajów pokazuje CPI w okolicach
zera, a PPI negatywne. Trudno w tej sytuacji zro-
zumieć dość silną korektę rentowności z końca
drugiego kwartału 2015 roku.. Nie oczekujemy
natomiast powrotu do poziomu rentowności
z końca stycznia tego roku. Wyraźny wzrost emisji
papierów dłużnych, skarbowych i korporacyjnych
wskazuje na wzmożone potrzeby finansowe, a to
oznacza wyższy koszt długu, czyli wzrost rentow-
ności. Można powiedzieć, że rynek długu w swej
ostatniej korekcie i wzroście rentowności dokonał
zmiany wieloletniego trendu. Oczywiście, będzie
to ruch falowy i przy tych rentownościach, które
dzisiaj mamy warto obserwować papiery dłużne.
Jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy żyją
z obligacji. To znaczy w pierwszej kolejności dla
funduszy emerytalnych i spółek ubezpieczenio-
wych.
Drugi kwartał nie był zbyt szczęśliwy dla rynku
akcji. Po spektakularnych wzrostach w pierw-
szym kwartale, rynek akcji szukał motywacji do
dalszych wzrostów. Na drodze do wzrostu sta-
ły różne problemy – grecki, zwolnienie wzrostu
w Chinach, brak stabilności na Bliskim Wscho-
dzie, wahania cen ropy, itd. Jak zwykle w takich
sytuacjach, po kilku miesiącach wyczekiwania,
ceny akcji skorygowały. W wielu wypadkach wró-
ciliśmy do poziomu cen z początku tego roku, wy-
mazując zyski pierwszego kwartału. Taka korekta
wzbudza zdziwienie, co zmieniło się od początku
roku w globalnej gospodarce i w spółkach. Wła-
ściwie nie jest gorzej niż było, a na horyzoncie
mamy raczej dobre wiadomości – bezrobocie
nie wzrasta, a nawet Grecja uznała wreszcie ko-
nieczność poddania się zasadom gospodarności
ustalonym przez Unię Europejską. Stany Zjedno-
czone, mimo słabego pierwszego kwartału i za-
kończenia polityki luzowania, rozwijają się nadal
i pozycja konsumentów się poprawia. To mocny
sygnał w kierunku dalszej poprawy danych fun-
damentalnych. Chiny starannie i konsekwentnie
prowadzą politykę gospodarczą w kierunku wzro-
stu konsumpcji. Ostanie zawirowania na chińskiej
giełdzie to tylko efekt spekulacji ulubionej przez
Azjatów. Gwałtowne wzrosty cen akcji A (niedo-
stępnych dla inwestorów międzynarodowych) na
wiosnę tego roku zakończyły się wymazaniem
tych wzrostów w ciągu zaledwie dwóch tygodni.
Specjalnej uwagi wymaga polski rynek. Rentow-
ności na długu skarbowym są relatywnie wysokie
i mamy nadzieje, że międzynarodowi inwestorzy
zrozumieją wreszcie, że Polsce daleko do Grecji.
Rynek akcji polskich jest szczególny. Nie można
oceniać tego rynku według indeksów giełdo-
wych, waga wielu spółek fałszuje obraz całości.
Na szczęście są zarządzający, którzy potrafią
wybrać dobre spółki do swoich funduszy. A jest
w czym wybierać!
Życzymy naszym klientom, aby ten „szum ryn-
kowy” nie zwiódł ich z drogi długoterminowego
i zdywersyfikowanego inwestowania w ciekawe
i dobrze zapowiadające się aktywa finansowe.
Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust
SŁOWO OD STRATEGA
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20153
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Przecena na chińskim rynku
i interwencja państwa
Mieliśmy ostatnio do czynienia z dość nietypo-
wym rozwojem wydarzeń na giełdzie w Szangha-
ju. Dwunastomiesięczne stopy zwrotu przypra-
wiały o zawrót głowy, aby następnie, w okresie
mniej więcej jednego miesiąca, stracić niemal
40%. Tak duża dynamika zmian na kluczowych
rynkach spowodowała interwencję państwa.
Chiński rząd m.in. nakazał państwowym spółkom
kupować akcje. Portfolia firm ubezpieczeniowych
Fundusze Inwestycyjne w Polsce
Czerwiec nie będzie dobrze wspominanym mie-
siącem zarówno przez zarządzających fundu-
szami polskich TFI, jak i ich klientów. W ciągu
miesiąca Polacy wypłacili z funduszy około 600
mln zł. To największa skala umorzeń od 2012
roku. Najbardziej poszkodowane fundusze to
te skupiające się na długu. Ten ruch jest nieco
spóźnioną reakcją na przecenę na rynku pol-
skich obligacji skarbowych. Realnie patrząc, naj-
większe spadki wycen obligacji miały miejsce w
kwietniu i maju. Również fundusze akcyjne nie
cieszyły się w ostatnim czasie większą popular-
nością, ale ucieczka z tego rynku nie była aż tak
dramatyczna. Jako główną przyczynę tego stanu
rzeczy należy przede wszystkim wskazać napięcie
polityczne związane z greckim kryzysem. Mniej-
sze umorzenia w funduszach akcyjnych świadczą
o większej dojrzałości inwestorów i lepszym roz-
rumienieniu mechanizmów rynkowych.
Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja rozwiązań
oferowanych przez globalnych zarządzających
adresujących swoją ofertę również do polskie-
go inwestora. Tutaj mieliśmy do czynienia z na-
pływem środków. Można to tłumaczyć przede
wszystkim szerokością oferty i możliwością zna-
lezienia rynków, na które kryzys grecki i zamie-
szanie wokół europejskich obligacji nie ma tak
dużego wpływu. Mowa choćby o. Japonii, czy Sta-
nach Zjednoczonych.
źródło: stooq.pl
536.0
458.4
380.7
303.1
225.4
Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
również podniosły swoje limity co do alokacji w
akcje. Innym pomysłem jest wprowadzony na
sześć miesięcy zakaz sprzedaży akcji wszystkim
kluczowym akcjonariuszom, posiadającym wię-
cej niż 5% udział w akcjonariacie. To w krótkim
terminie może zachęcić do powrotu na ten rynek,
ale jednocześnie długoterminowo będzie gene-
rować zwiększone ryzyko.
10 lipca
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20154
DANE MAKRO
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Q22012Q3 2012Q4 2013Q12013Q22013Q32013Q4 2014Q12014Q22014Q32014Q4 obecnie
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20,0
15,0
10,0
5,0
0
-5,0
-10,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie2009
Stopy procentowe
Stany Zjednoczone 0,25 %
Strefa Euro 0,05 %
Polska 1,50 %
Chiny 4,85 %
Wzrost PKB (rok do roku)
Stany Zjednoczone 2,90 %
Strefa Euro 1,00 %
Polska 3,60 %
Chiny 7,00 %
Inflacja (rok do roku)
Stany Zjednoczone 0,00 %
Strefa Euro 0,20 %
Polska -0,90 %
Chiny 1,40 %
źródło: opracowanie własne
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20155
WALUTY (od 09.07.2014 do 09.07.2015)
EUR/PLN 4.23074 zł
Zmiana roczna: 0.10829 (+2.63%)
max/min: 4.39729/3.96736
USD/PLN 3.82891 zł
Zmiana roczna: 0.80731 (+26.71%)
max/min: 3.96639/3.01875
USD/PLN - 1 rok
vs EUR/PLN - 1 rok
30.7%
22.2%
13.7%
5.23%
-3.2%
Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
źródło: stooq.pl
9 lipca
RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20156
INDEKSY (od 09.07.2014 do 09.07.2015)
Zmiana roczna 5,87%
Zmiana roczna 1,29%
Zmiana roczna 7,59%
Zmiana roczna -1,44%
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
1,820.66-2,134.72
49,321.83-57,460.44
2,789.63-3,836.28
2,203.06-2,559.94
S&P 500 Index (SPX)
Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG)
EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE)
Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20)
źródło: Bloomberg.com
2050
2000
1950
1900
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
3600
3400
3200
3000
2800
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
56000
54000
52000
50000
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
2500
2400
2300
2200
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20157
INDEKSY (od 09.07.2014 do 09.07.2015)
Zmiana roczna -1,48%
Zmiana roczna 31,89%
Zmiana roczna 85,96%
Zmiana roczna 5,35%
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
3,434.10-4,183.01
14,529.03-20,952.71
2,033.00-5,178.19
72,612.18-91,805.74
S&P Asia 50 CME (SAXCME)
NIKKEI 225 (NKY)
Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP)
Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100)
źródło: Bloomberg.com
4000
3800
3600
3400
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
4000
3000
2000
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
20000
19000
18000
17000
16000
15000
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
85000
80000
75000
MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20158
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
Świat
n
Ostatnie zapisy z posiedzenia Federalnego Komi-
tetu Otwartego Rynku FED potwierdziły, że ame-
rykańska gospodarka podąża w kierunku wspie-
rającym podwyżkę stóp procentowych. Cześć
członków jednak w dalszym ciągu zachowuje
wstrzemięźliwość, zwłaszcza ze względu na dość
odległy od oczekiwanego poziom inflacji.
n
Grecy powiedzieli „nie” reformom w referendum
z 5 lipca 2015 roku. Co za tym idzie, grecki dra-
mat trwa i zapewnia inwestorom odpowiednią
dawkę emocji w okresie wakacyjnym.
n
Stopa bezrobocia w Strefie Euro utrzymuje się na
stabilnym poziomie 11,10%, w Stanach Zjedno-
czonych wynosi 5,30%, Japonii 3,30% zaś w Wiel-
kiej Brytanii 5,50%.
Stopa Bezrobocia (%) Strefa Euro
Stopa Bezrobocia (%) Japonia
Stopa Bezrobocia (%) Stany Zjednoczone
Stopa Bezrobocia (%) Wielka Brytania
źródło: eurostat
źródło: Ministry of Internal Affairs & Communications
źródło: U.S. Bureau of Labor Statistics
źródło: Office For National Statistics
1/1/2012 1/1/2014
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
1/1/2012 1/1/2014
5.5
5
4.5
4
3.5
3
1/1/2012 1/1/2014
10
9
8
7
6
5
1/1/2012 1/1/2014
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20159
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
Polska
n
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na
utrzymanie stóp procentowych na niezmienio-
nym poziomie. Komentarz podkreślał, że wzrost
gospodarczy znajduje się na stabilnym poziomie.
Istnieją oczekiwania również co do poprawy ko-
niunktury w Strefie Euro, co może dodatkowo
wesprzeć polską gospodarkę. Zapowiedziane zo-
stało również przygotowanie awaryjnego scena-
riusza na wypadek nieoczekiwanych następstw
potencjalnego wyjścia Grecji ze Strefy Euro.
n
Poziom bezrobocia w Polsce powoli spada.
W okresie wakacyjnym ten wskaźnik wygląda
zwyczajowo lepiej, albowiem wiele osób znajdu-
je zatrudnienie w trakcie prac sezonowych, np.
w rolnictwie.
n
Coraz więcej mówi się o „rozwiązaniu proble-
mu frankowego”. Jest niemal pewne, że nieza-
leżnie od wyników wyborów, jesienią to banki
będą głównym poszkodowanym i poniosą część
kosztów związanych ze wsparciem kredytobior-
ców, którzy zdecydowali się na kredyt hipoteczny
w CHF. Zarówno Platforma Obywatelska, jak i
Prawo i Sprawiedliwość szykują projekty niosące
pomoc „poszkodowanym” przez decyzje Szwaj-
carskiego Banku Centralnego o uwolnieniu kur-
su ich waluty.
Polska Stopa Bezrobocia (%)
źródło: GUS
1/1/2012 1/1/2014
15
14
13
12
11
10
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201510
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Polski Dług
Polskie obligacje zanotowały w okresie 12 mie-
sięcy bardzo dużą zmienność. Wyniki jakie no-
towały fundusze w okresie od lata 2014 roku do
końca stycznia 2015 roku był bardzo obiecujący
i przyciągał inwestorów. Pierwsze półrocze 2015
roku to duże wzrosty rentowności, a co za tym
idzie istotne spadki wycen obligacji. Obecny po-
ziom rentowności ponownie może jawić się jako
wysoki, a zelżenie napięcia w sprawie Grecji po-
winno przełożyć się na ponowne zainteresowanie
inwestorów funduszami dłużnymi. Tak długo jak
będzie trwało napięcie na linii Grecja – przed-
stawiciele Strefy Euro, tak długo fundusze pol-
skich obligacji będą podatne na podwyższoną
zmienność, albowiem Polska, podobnie jak Gre-
cja, znajduje się w jednym koszyku z państwami
rynków wschodzących. Średnio-terminowo taka
rentowność wydaje się wysoka. Nie ma tutaj
również ryzyka walutowego. Jakakolwiek zmiana
stóp procentowych przez Radę Polityki Pienięż-
nej wydaje się obecnie mało realna, to pociesza-
jącym faktem może być to, że ruch w górę jest
mimo wszystko mniej prawdopodobny niż w dół,
bo ostatnie miesiące mijają pod znakiem zmaga-
nia się z deflacją. Dług amerykański kusi atrak-
cyjnymi rentownościami oraz silnym dolarem.
Dodatkowym czynnikiem, który może zniechę-
cać zagranicznych inwestorów jest fakt, że nie-
3.522
3.139
2.756
2.373
1.990
Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar Kwi
źródło: stooq.pl
8 lipca
Rentowność 10-letnie obligacje polskie skarbowe
bawem będziemy mieli wybory parlamentarne,
które będą dla inwestorów dodatkowym ryzy-
kiem, zważywszy, że obie główne partie – Plat-
forma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość
– bardzo wiele obiecują swoim wyborcom, co
może stworzyć problem dla finansów państwa.
W takim otoczeniu inwestorzy powinni bacznie
obserwować również rynek funduszy pieniężnych
i obligacji o bardzo niskim duration, albowiem to
skuteczny sposób na ochronę kapitału.
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201511
Przykładowe fundusze/subfundusze nale-
żące do klasy polski dług:
Skarbiec Kasa
Subfundusz kierowany przez Jakuba Krawczy-
ka za cel stawia sobie stabilność stóp zwrotu
w okresie długoterminowym. Głównym przed-
miotem lokat Skarbiec Kasa są instrumenty
rynku pieniężnego. Obecna struktura portfela
to obligacje Skarbu Państwa (60,00%), bankowe
papiery dłużne (25,00%) oraz depozyty (12,00%).
W portfelu może się znaleźć również krótkoter-
minowy dług emitowany przez państwa nale-
żące do OECD lub międzynarodową instytucję
finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita
Polska lub co najmniej jedno państwo członkow-
skie. Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi
2,50%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12
miesięcy to 1,74%.
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
102,2
102
101,8
101,6
101,4
101,2
101
100,8
100,6
100,4
100,2
100
2014.07.08 2014.08.28 2014.10.27 2014.12.29 2015.02.27 2015.04.29 2015.07.08
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
Skarbiec Kasa vs Średnia funduszy gotówkowych
i pieniężnych uniwersalnych
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
102,21
101,74
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
UniLokata
UniLokata to subfundusz, który stwarza szan-
sę na ochronę kapitału i może być postrzegany
jako alternatywa dla depozytu. Fakt, że aktywa
znajdujące się w portfelu są wyceniane liniowo
eliminuje wahania wyceny jednostki. W portfe-
lu subfunduszu znajdziemy papiery dłużne kor-
poracyjne (98,18% aktywów), jednak ich jakość
powinna być wysoka. Pozostałą część aktywów
portfela zarządzanego przez Andrzeja Czarnec-
kiego powinny stanowić obligacje rządowe bądź
obligacje agencji rządowych o bardzo niskim du-
ration. Maksymalna opłata za zarządzanie wyno-
si 2,00%. Zarządzającemu w okresie ostatnich 12
miesięcy udało się osiągnąć wynik na poziomie
2,91%.
103
102,8
102,6
102,4
102,2
102
101,8
101,6
101,4
101,2
101
100,8
100,6
100,4
100,2
100
2014.07.08 2014.08.28 2014.10.27 2014.12.29 2015.02.27 2015.04.29 2015.07.08
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
UniLokata vs Średnia funduszy gotówkowych
i pieniężnych uniwersalnych
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
102,21
102,91
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201512
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Globalny Dług
Inwestorzy, którzy nadal poszukują okazji do za-
robku na obligacjach muszą mocno się postarać,
aby znaleźć produkt oferujący relatywne bezpie-
czeństwo i przy okazji realną szansę na zarobek.
Rynek długu stał się dużo bardziej wymagają-
cy niż wcześniej. Polityka największych banków
centralnych doprowadziła do sytuacji, w której
nie tylko żyjemy w okresie super niskich stóp
procentowych, ale w okresie wielkich luzowań
ilościowych prowadzonych przez kolejne ban-
ki centralne. Oczywiście początek tego proce-
su miał miejsce w USA, teraz podobną politykę
prowadzi Europejski Bank Centralny i Bank Cen-
tralny Japonii. To trudne otoczenie do zarabiania
na funduszach długu, zwłaszcza gdy dodamy do
tego czynniki ryzyka politycznego. Temat Grecji
w pełni zdominował politykę europejską, a końca
greckich problemów nie widać. Wraz ze zmianą
rozwoju wydarzeń, gdy mieliśmy do czynienia z
odczuciem, iż został wypracowany konsensus,
obligacje niemiecki taniały, zaś drożały obliga-
cje krajów peryferyjnych. Gdy jednak mieliśmy
do czynienia z zaostrzaniem się oporu Alksisa
Tspirasa, wówczas sytuacja była odwrotna. In-
nym czynnikiem przemawiającym za wzrostem
rentowności są pierwsze przejawy inflacji. Przy-
glądać się warto również długowi USA, jednakże
należy pamiętać o zagrożeniu, jakim jest poten-
215%
146%
78.4%
10.0%
-58%
Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
źródło: stooq.pl
9 lipca10ESY.B - 1 rok
vs 10GRY.B 10UKY.B 10USY.B
Zmiana rentowności: obligacje skarbowe 10-letnie:Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA
cjalna podwyżka stóp procentowych już we wrze-
śniu tego roku. Warto również śledzić kierunki
azjatyckie.
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201513
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze nale-
żące do klasy globalny dług:
JPMorgan - Global Strategic Bond
Fund Polska
To bardzo nieszablonowe podejście do inwesty-
cji w dług, albowiem zarządzający Nick Gartsi-
de, Robert Michele, Iain Stealey oraz Matthew
Pallai nie zawsze stosują się do benchmarków,
a raczej przeszukują rynki obligacji w poszukiwa-
niu wartości. To subfundusz, który zakłada inwe-
stycje w całe spektrum instrumentów dłużnych
i pieniężnych. Obecne otoczenie rynkowe skłania
przede wszystkim do skupiania się na ochronie
kapitału. Jakkolwiek zarządzający mają w za-
sadzie nieograniczoną politykę co do selekcji,
to obecna struktura przeważa aktywa amery-
kańskie. Aż 18,20% aktywów zostało ulokowane
w obligacjach korporacyjnych amerykańskich
o ratingu inwestycyjnym, 15,80% w amerykań-
skich obligacjach wysokich rentowności, zaś
27,80% w instrumentach MBS i ABS. Maksymal-
na opłata za zarządzanie wynosi 2,04%. Fundusz
w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnął wynik w
wysokości 0,49%.
BlackRock GF Renminbi Bond A2
(USD)	
Wielu inwestorów poszukujących zarobku na
obligacjach skupia się jedynie na najpopularniej-
szych rynkach dłużnych – amerykańskim, euro-
pejskim, czy polskim. Pragnąc jednak wyższych
rentowności warto zastanowić się nad innymi
kierunkami, Taką możliwość stwarza fundusz
BlackRock GF Renminbi Bond. Suanjin Tan, za-
rządzający funduszem, skupia się na długu emi-
towanym w chińskiej walucie. W portfelu znajdą
się przede wszystkim obligacje z Chin (68,7%),
Hong-Kongu (9,20%) oraz Korei Południowej
(3,20%). Najpopularniejszy jest dług o jako-
ści kredytowej BBB (25,00%) oraz AA (20,00%).
Dług korporacyjny stanowi 66,10% portfela,
w bezpieczniejszym skarbowym zostało uloko-
wane 13,90%, zaś w instytucjach powiązanych
z rządem 15,40%. Fundusz pobiera opłatę za za-
rządzanie w wysokości 0,75%. Wynik osiągnięty
w okresie ostatnich 12 miesięcy to 4,59%.
101,5
101
100,5
100
99,5
99
98,5
98
97,5
97
96,5
96
95,5
95
2014.07.08 2014.08.20 2014.10.08 2014.11.27 2015.01.21 2015.03.11 2015.04.30 2015.07.08
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska vs Średnia
funduszy dłużnych dolarowych uniwersalnych (USD)
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
96,12
100,49
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
104
102
100
2014.07.08 2014.09 2014.11 2015 2015.03 2015.05 2015.07.08
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
BlackRock GF Renminbi Bond A2 (USD)
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
104,59
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201514
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Akcje Polskie
Dobry wzrost gospodarczy, niedroga waluta i
praktyczny brak inflacji powinien przemawiać
na korzyść polskich spółek, ale niestety już od
pewnego czasu nie cieszą się one popularno-
ścią wśród inwestorów. Do tego dochodzi fakt, że
będąc klasyfikowanym jako rynek wschodzący
jesteśmy bardziej podatni na przeceny rynkowe
wywołane przez kryzysy polityczny w Europie w
związku z Grecją. Innym czynnikiem podnoszą-
cym ryzyko, zwłaszcza w ocenie globalnych gra-
czy, są zbliżające się wybory. Dość prawdopodob-
ny w tej chwili scenariusz, czyli zwycięstwo PiS,
nie cieszy zagranicznych inwestorów. Postrzega-
nie tej partii za granicą nie jest pozytywne i niesie
niepewność. Co więcej, obietnice przedwyborcze
składane przez większość partii powodują, że
można się zacząć obawiać o stan krajowych fi-
nansów. Szczególnie poszkodowanym może
okazać się sektor bankowy, który może zostać
obłożony dodatkowym podatkiem i zmuszony
do niekorzystnych dla niego przewalutowań kre-
dytów zaciągniętych w CHF. W takich warunkach
lepiej radzą sobie mniejsze spółki. Mają one tę
zaletę, że nie mają udziału skarbu państwa, są
elastyczne i sprawnie zarządzane. Co więcej, to
właśnie w segmencie firm o średniej i mniejszej
kapitalizacji napływ środków od lokalnych in-
dywidualnych inwestorów ma szansę napędzić
wzrost na tym rynku. Największe spółki potrze-
bują globalnego kapitału, aby móc rosnąć pod
nieobecność napływów z OFE.
14.0%
8.36%
2.70%
-2.9%
-8.6%
Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
źródło: stooq.pl
8 lipcaWIG - 1 rok
vs WIG20 SWIG80
Indeksy Giełdowe: WIG, WIG20, sWIG80
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201515
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze nale-
żące do klasy akcje polskie:
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
Subfunduszu zarządzany przez Macieja Kika to
inwestycja przede wszystkim w małe firmy z WIG.
Częściami składowymi są głównie spółki z takich
indeksów, jak mWIG40 i sWIG80. Dla podniesie-
nia dochodowości i zmniejszenia ryzyka w okre-
sach dekoniunktury, zarządzający ma możliwość
wyjścia również poza rynek polski. Obecnie w
portfelu znajdziemy pozycje z Turcji (9,81%) oraz
Węgier (0,45%). Kluczowe sektory w portfelu to
przemysł (26,99% aktywów subfunduszu), finan-
se (18,87%), usługi (17,74%), dobra konsumpcyj-
ne (11,84%), surowce (9,92%) oraz technologie
(4,50%). Maksymalna opłata za zarządzanie wy-
nosi 4%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12
miesięcy wyniósł 9,96%. Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Ten subfunduszu również poszukuje okazji inwe-
stycyjnych przede wszystkim na rynkach sWIG80
i mWIG40, aczkolwiek zarządzający, Adam Łu-
kojć, odważniej poczyna sobie na rynkach zagra-
nicznych, alokując tam nieco więcej aktywów. W
dalszym ciągu oczywiście dominują spółki z Pol-
ski (76,00%), ale mamy tutaj również inwesty-
cje na rynkach rozwiniętych (15,00%) oraz glo-
balnych rynkach wschodzących (5,00%). Takie
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
2014.07.08 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.15 2015.02.12 2015.04.09 2015.07.08
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
UniAkcje Małych i Średnich Spółek vs Średnia fundusze akcji
polskich małych i średnich spółek
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
106,50
109,96
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty przegrupowanie w składzie może być szczególnie
korzystne w okresie, gdy duzi inwestorzy wyka-
zują gorszy sentyment do rynków rozwijających
się, czyli między innymi polskiego. Najważniejsze
sektory to IT (18,00%), przemysł (17,70%), usługi
(15,70%) oraz banki (13,20%). Maksymalna opła-
ta za zarządzanie wynosi 4,00%. Wynik osiągnię-
ty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 6,72%.
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
2014.07.08 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.15 2015.02.12 2015.04.09 2015.07.08
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
Skarbiec Małych i Średnich Spółek vs Średnia fundusze akcji
polskich małych i średnich spółek
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
106,50
106,72
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201516
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Akcje Środkowa-Wschodnia Europa
Dla lokalnych inwestorów ten region czasami,
błędnie, postrzegany jest jako nad wyraz ważny.
Niestety, z punktu widzenia globalnych zarzą-
dzających jest jednym z wielu i zdecydowanie nie
należy do najistotniejszych. Często też przychodzi
mu przez to cierpieć, jest bowiem klasyfikowany
jako rynek wschodzący i w okresie gdy mamy do
czynienia z zawirowaniami wokół Grecji i przece-
ną w Chinach, również ulega przecenie. Z drugiej
strony mamy tutaj jasne punkty, jak przykładowo
Węgry, które udowodniły już w pierwszym pół-
roczu 2015 roku, że skutecznie przeprowadzone
reformy mogą postawić na nogi zarówno gospo-
darkę, jak i giełdę. Drugi kluczowy rynek w regio-
nie, czyli Polska, znajduje się w okresie przedwy-
borczym i trudno oczekiwać, że w czasie wakacji
wiele się tutaj zmieni. Bardzo interesujące mógł-
by być Turcja, Rosja i Ukraina, ale tutaj mamy do
czynienia z ryzykiem politycznym, którego nie da
się policzyć, ani przewidzieć. Co prawda w ostat-
nim okresie nieco mniej słyszymy o napięciu na
wschodzie Ukrainy, ale jednak konflikt wciąż się
tli i nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa.
Z kolei Turcja poza wewnętrznymi problemami
ma również kłopot na południowych obrzeżach
kraju, gdzie graniczy z Syrią.
15.0%
-2.5%
-20%
-37%
-55%
Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
źródło: stooq.pl
9 lipca^XU100 - 1 rok
vs ^RTS ^UX WIG
Indeksy Giełdowe: Turcja, Rosja, Ukraina, Polska
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201517
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze nale-
żące do klasy Akcje Środkowa/Wschodnia
Europa:
Skarbiec Spółek Wzrostowych
To bardzo wygodne rozwiązanie, bowiem w ra-
mach subfunduszu inwestującego lokalnie,
w regionie Środkowo-Wschodniej Europy, mamy
możliwość dość dużej dywersyfikacji. Zarządza-
jący Michał Cichosz w ramach swojej polityki
inwestycyjnej poszukuje spółek o dużym poten-
cjale wzrostu przede wszystkim w naszym regio-
nie, ale nie wzbrania się przed inwestycjami np.
w Stanach Zjednoczonych (28,00%) oraz na in-
nych rynkach rozwiniętych (21,00%). Akcje pol-
skie stanowią 21,00% aktywów, zaś tureckie
13,00%. Kluczem do sukcesu jest umiejętność
zarządzającego do wynajdowania firm o dużym
potencjale do szybkiego wzrostu. Najważniej-
szym czynnikiem, na który zwraca uwagę Cichosz
jest możliwość bezproblemowego generowania
przepływów pieniężnych, które później zostaną
wykorzystane do finansowania ekspansji. Pośród
sektorów dominują IT (35,20%), dobra konsump-
cyjne (20,10%), usługi (19,50%), samochodowy
(7,40%), przemysł (5,70%), finanse (4,70%), tele-
komunikacja (4,20%), ochrona zdrowia (3,30%).
Opłata za zarządzanie wynosi 4%. Wynik osią-
gnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy, to 13,46%.
UniAkcje Dywidendowy
Subfundusz UniAkcje Dywidendowy to przede
wszystkim poszukiwanie firm o bardzo stabilnych
przepływach pieniężnych, bo te umożliwiają wy-
płatę dywidendy. Tomasz Matras w ramach tego
subfunduszu prezentuje dość konserwatywne
podejście do inwestycji w akcje. Liczba akcji, które
mogą znaleźć się w portfelu jest relatywnie nie-
wielka, bo już na etapie wstępnej selekcji odpada
wiele spółek. Kluczowymi sektorami dla subfun-
duszu zarządzanego przez Tomasza Matrasa są
przemysł (25,50%), finanse (23,05%),surowce
(21,40%) oraz dobra konsumpcyjne (9,60%). Alo-
kacja geograficzna wygląda następująco: Polska
(47,78%), Turcja (37,96%) oraz Czechy (5,98%).
Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 4%.
W okresie ostatnich 12 miesięcy wynik wypraco-
wany przez subfundusz to 9,63%.
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
2014.07.08 2014.08.27 2014.10.23 2014.12.19 2015.02.20 2015.04.21 2015.07.08
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
Skarbiec Spółek Wzrostowych vs Średnia fundusze akcji
europejskich rynków wschodzących
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
101,97
113,46
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
2014.07.08 2014.08.27 2014.10.23 2014.12.19 2015.02.20 2015.04.21 2015.07.08
UniAkcje Dywidendowy vs Średnia fundusze akcji
europejskich rynków wschodzących
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
101,97
109,63
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201518
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Akcje Starej Europy
Europa Zachodnia żyje Grecją. Wydaje się, że zna-
lezienie rozwiązania, które zadowoliłoby wszyst-
kich jest niemożliwe. Z jednej strony mamy rosz-
czeniowegoAleksisaTspirasa,zsilnympoparciem
swoich rodaków, z drugiej Angelę Merkel, z któ-
rą zgadza się wielu Europejczyków, iż nie można
w nieskończoność finansować niewydolnej grec-
kiej gospodarki. Co więcej, takie rozwiązanie by-
łoby nieuczciwe w stosunku do innych krajów
peryferyjnych Strefy Euro, które wprowadziły re-
formy i przeszły przez bolesną politykę oszczęd-
ności. Z drugiej strony, rozpad unii walutowej nie
jest nikomu na rękę, pokaże bowiem, że Europa
nie jest tak zintegrowana, jak wielu chciałoby
uważać. O ile Grecja z punktu widzenia gospodar-
czego nie jest przesadnie istotna, to jej położenie
geograficzne jest ważne. Jest członkiem NATO
o strategicznym położeniu. Wie o tym doskonale
Putin, który zdaje się utrzymywać dobre relacje
z Aleksisem Tspirasem. A potencjalny Grexit to
dopiero być może początek. Pamiętajmy, że już
w 2016 roku do urn pójdą Brytyjczycy decydując
o swojej obecności w Unii Europejskiej. Wielu in-
westorów może się teraz zastanawiać, jak wyglą-
dałyby rynki europejskie gdyby nie napięcia poli-
tyczne. Dane makro są coraz lepsze. Ultra luźna
polityka monetarna prowadzona przez Europej-
ski Bank Centralny wspiera gospodarkę. Szcze-
gólnie dobrze wyglądają Niemcy i Wielka Bryta-
nia, ale widzimy również poprawę we Francji, co
jest pewnym zaskoczeniem. Euro może osłabiać
się do dolara, co powinno wspomóc eksporterów
europejskich. Co więcej, dywidendy oferowane
-11%
6.11%
23.3%
-28%
-45%
Kwi Maj CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
źródło: stooq.pl
26 czerwca^ATH - 1 rok
vs ^DAX ^FTM ^CAC
Indeksy Giełdowe: Grecja, Niemcy, Wielka Brytania, Francja
przez spółki ze Starego Kontynentu są kuszące,
a to może przyciągać globalnych graczy. Widać
też pierwsze ślady reform socjalnych, w czym
przoduje Wielka Brytania.
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201519
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze nale-
żące do klasy Akcje Starej Europy:
BlackRock GF United Kingdom A2
(EUR)
Ostatni okres pod kątem gospodarczym wygląda
dla Europy dobrze. Niestety, emocje związane z
polityką biorą górę i rynki im ulegają. W takim
otoczeniu warto zastanowić się nad kierunkiem
inwestycyjnym, który umożliwi nam korzystanie
z europejskiego wzrostu, ale jednocześnie nie
wystawi na ryzyko związane z Grecją. BlackRock
GF United Kingdom to rozwiązanie, które może
nam w tym pomóc. Skupia się głównie na sze-
Schroder ISF EURO Equity Hdg A1
(Acc) (PLN)
Dla inwestorów wierzących w pozytywne roz-
strzygnięcie kwestii greckiej korzystne może
być skupienie się na Strefie Euro. Wygaszenie
napięcia politycznego i zostanie beneficjentem
luzowania ilościowego prowadzonego przez Eu-
ropejski Bank Centralny. Rozwiązanie zarządza-
ne przez Martina Skanberga to niemal czysta
ekspozycja na Strefę Euro, a przede wszystkim
na Francję (29,30%), Niemcy (26,60%), Holandię
rokim rynku brytyjskim, bogatym w spółki za-
rabiające na lokalnym rynku, ale również spół-
ki globalne z FTSE100. Nick Little, zarządzający
funduszem, poszukuje okazji inwestycyjnych na
FTSE All-Share. Kluczem do decyzji inwestycyj-
nej jest tutaj analiza fundamentalna i interesu-
jący, zdaniem zarządzającego, model biznesowy
oraz potencjał rozwoju. Maksymalna opłata za
zarządzanie wynosi 1,5%. Najważniejsze sek-
tory to usługi konsumenckie (łącznie 27,80%
aktywów), sektor finansowy (22,30%), towary
konsumenckie (15,40%) oraz opieka zdrowotna
(8,00%). Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy
osiągnął wynik 15,28%.
(10,70%), Włochy (9,50%) oraz Belgię (6,60%).
Kluczowe sektory to finanse (24,40%), dobra luk-
susowe (13,60%), przemysł (13,60%), informa-
tyka (11,80%) oraz dobra podstawowe (10,20%).
Opłata za zarządzanie wynosi 1,50%. Fundusz
jest zabezpieczony przed ryzykiem walutowym.
Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy
to 14,39%.
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
92
88
86
2014.07.08 2014.08.21 2014.10.10 2014.12.02 2015.01.27 2015.03.17 2015.05.08 2015.07.08
BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR) vs Średnia fundusze
akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR)
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
110,44
115,28
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
92
88
86
2014.07.08 2014.08.21 2014.10.10 2014.12.02 2015.01.27 2015.03.17 2015.05.08 2015.07.08
Schroder ISF EURO Equity Hdg A1 (Acc) (PLN) vs Średnia
fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR)
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
110,44
114,39
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201520
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Akcje Stany Zjednoczone
Czekamy na ogłoszenie wyników finansowych
spółek. Wtedy okaże się, na ile mocny dolar szko-
dzi amerykańskiej gospodarce. Obecne wyceny
faktycznie nie są niskie, ale wzrost gospodarczy
się ustabilizował i jest najbardziej imponujący
pośród krajów rynków rozwiniętych. Co ważne,
nie ma tutaj też politycznego ryzyka, z którym
boryka się Europa. Fundusze akcji z USA cechują
się mniejszą zmiennością, nie są bowiem wyeks-
ponowane na greckie kłopoty obecne w Europie.
Dane makro płynące z gospodarki USA są do-
bre, rośnie zatrudnienie i następuje powolny i od
dawna oczekiwany wzrost płac. Nadal nie mamy
oczekiwanej przez FED inflacji i to może być jed-
nym z czynników odwlekających podwyżkę stóp
procentowych. Z drugiej strony, Janet Yellen i jej
współpracownicy pragnąc zachować twarz mogą
być niejako zmuszeni do choćby symbolicznej
podwyżki we wrześniu i komunikatu mówiącego
o dalszej cierpliwości i o uważnym obserwowa-
niu wskaźników krajowych oraz globalnych. Go-
spodarka pozostaje innowacyjna, amerykańskie
spółki rządzą w takich branżach jak technologia,
nowa energia, informatyka i finanse.
17.5%
11.8%
6.17%
0.50%
-5.1%
Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
źródło: stooq.pl
8 lipca^NDQ - 1 rok
vs ^SPX ^DJI
Indeksy Giełdowe: Nasdaq, S&P500, DowJones
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201521
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze nale-
żące do klasy Akcje Stany Zjednoczone:
Franklin US Opportunities Fund N
(Acc) Hdg (PLN)
Fundusz adresowany do odważnych inwestorów
zainteresowanych dość aktywną alokacją mię-
dzy różnymi sektorami. Obecnie w portfelu tego
funduszu znajdziemy przede wszystkim spółki
z branż technologicznej (28,18%), ochrony zdro-
wia (27,36%), dóbr luksusowych (16,53%), prze-
mysłowej (7,27%), finansowej (6,13%) oraz ener-
getycznej (4,03%). Tak skonstruowany portfel
BlackRock World Financials A2 (USD)
Analizując sektory gospodarcze w Stanach Zjed-
noczonych warto poświęcić nieco więcej uwagi
spółkom finansowym. O ile ich europejscy odpo-
wiednicy w dalszym ciągu borykają się z proble-
mami, to amerykańskie banki i ubezpieczyciele
wyszli na prostą. Pierwsze lata po kryzysie sta-
ły pod znakiem restrukturyzacji, płacenia kar
i rezygnacji z części biznesów, ale teraz mamy
tam istotną poprawę. Wiele z banków chwali się
najlepszymi w swojej historii wynikami. Ubez-
pieczyciele również nie narzekają, a perspekty-
wa wzrostu stóp bardziej ich cieszy niż przera-
ża. Dobrze radząca sobie gospodarka potrzebuje
to ekspozycja na to, co najlepsze w tej chwili
w amerykańskiej gospodarce, ale z drugiej stro-
ny pewne ryzyko związane z wysokimi wycena-
mi. Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi
1,00%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12
miesięcy to 11,79%.
coraz więcej pieniędzy na rozwój i konsumpcje,
a to wesprze biznes pożyczkodawców. Edward
Booth, zarządzający funduszem, okazji do zarob-
ku poszukuje głównie z Stanach Zjednoczonych
(46,70%), Wielkiej Brytanii (13,11%), Holandii
(4,90%), Francji (4,10%) oraz Japonii (3,90%).
Maksymalna opłata za zarządzanie to 1,50%.
Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy
to 1,32%.
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
2014.07.08 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.18 2015.02.18 2015.04.16 2015.07.08
Franklin US Opportunities Fund N (Acc) Hdg (PLN) vs Średnia
funduszy zagranicznych akcji amerykańskich (USD)
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
102,16
111,79
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
2014.07.08 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.18 2015.02.18 2015.04.16 2015.07.08
BlackRock World Financials A2 (USD) vs Średnia funduszy
zagranicznych akcji amerykańskich (USD)
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
102,16
101,32
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201522
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Akcje Globalne Rynków
Wschodzących
Informacje z rynków wschodzących są zdomi-
nowane przez Chiny, a konkretnie przez spek-
takularny wzrost giełdy w Szanghaju w okresie
ostatnich 12 miesięcy i niemniej spektakularny
spadek w okresie jednego miesiąca. Zmienność
z jaką mieliśmy do czynienia na tych rynkach
może momentami przerażać, ale należy jedno-
cześnie pamiętać, że całkiem normalnym jest, iż
inwestorzy decydują się na realizację zysków po
tak dużych wzrostach. Przestraszył się również
chiński rząd, który podjął działania mające na
celu ochronę giełdy przed dalszymi spadkami,
jak np. zakaz sprzedaży niektórych akcji przez lo-
kalne instytucje finansowe. Coraz więcej mówi się
też, że zachowanie giełdy w tym przypadku anty-
cypuje nadchodzącą zmianę w chińskiej gospo-
darce, tzn. mniejsze tempo wzrostu, ale za to na-
pędzanego lokalnie poprzez konsumpcję. Warto
pamiętać, że w Chinach w bardzo szybkim tem-
pie rośnie klasa średnia, której wydatki powinny
być jednym z motorów rozwoju. Warto również
przeglądać się Indiom. To najszybciej w tej chwili
rosnąca gospodarka na świecie (7,50% wzrostu
PKB rok do roku), która co prawda w chwili obec-
nej jest znacznie mniejsza od chińskiej, ale jej po-
tencjał jest ogromny. Rynek indyjskich akcji był
jednym z najlepszych w 2014 roku, ale obecnego
roku, przynajmniej do tej pory, do tak udanych
153%
101%
49.1%
-3.0%
-55%
Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
źródło: stooq.pl
9 lipca^SHC - 1 rok
vs ^SNX ^RTS ^BVP
Indeksy Giełdowe: Chiny, Indie, Rosja, Brazylia
zaliczyć nie można. Oczekiwania co do reform są
ogromne. Narendra Modi obiecał bardzo wiele i
stara się to realizować, ale w tempie nieco mniej-
szym niż początkowo zakładano. Na drugim bie-
gunie znajdują się gospodarki krajów zależnych
od surowców. Brazylia i Rosja to klasyczne przy-
kład niewykorzystanych szans i dowód na to, że
pójście najprostszą drogą w dłuższym terminie
nie popłaca.
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201523
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze na-
leżące do klasy Akcje Globalne Rynków
Wschodzących:
JPMorgan - Emerging Markets
Opportunities Fund Polska
Pragnąc ekspozycji na szybko rosnące kraje ryn-
ków wschodzących, jednocześnie nie chcąc oso-
biście decydować w jakim kraju warto ulokować
większość aktywów warto przyjrzeć się rozwiąza-
niom nie benchmarkowym. . W ramach inwestycji
poprzez polskie TFI uzyskujemy dostęp do wiedzy
i umiejętności specjalistów z globalnego ban-
ku JP Morgan. Wybierając ten produkt inwestor
zdobywa szansę inwestycji na takich rynkach,
jak Chiny (29,90%), Korea Południowa (14,90%),
Tajwan (9,70%) oraz Brazylia (8,90%). Kluczowe
sektory to finanse (27,80%), IT (23,70%), dobra
konsumenckie wyższego rzędu (21,20%) oraz
dobra podstawowe (6,40%). W okresie ostatnich
12 miesięcy subfundusz osiągnął wynik inwesty-
cyjny 10,50%. Za zarządzanie subfunduszem są
odpowiedzialni Amit Mehta oraz Richard Tithe-
rington.
Schroder ISF Indian Opportunities A
(Acc) (USD)
To bardzo ciekawe podejście do inwestycji na ryn-
ku indyjskim. Schroders w celu poprawy zrozu-
mienia lokalnych charakterystyk rynku indyjskie-
go, kupił udziały w lokalnej firmie zarządzającej
Axis Asset Management Company. Przyglądając
się wynikom funduszy na nietypowych rynkach,
jakim z pewnością są Indie okazuje się, że lokal-
ni zarządzający są w stanie osiągać lepsze wy-
nik od dużych globalnych graczy. Manish Bha-
tia odpowiadający za wyniki funduszu większość
aktywów ulokował w instytucjach finansowych
(27,60%), informatyce (21,1%), dobrach podsta-
wowych (11,80%), dobrach luksusowych (8,40%)
oraz przedsiębiorstwach przemysłowych (8,20%).
Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,5%.
Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy
to 11,31%.
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
2014.07.08 2014.08.13 2014.09.26 2014.11.10 2014.12.24 2015.02.11 2015.03.26 2015.05.12 2015.07.08
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
vs Średnia funduszy akcji globalnych rynków wschodzących
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
98,64
110,5
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. 116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
2014.07.08 2014.08.26 2014.10.21 2014.12.17 2015.02.17 2015.04.15 2015.07.08
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)
vs Średnia funduszy akcji globalnych rynków wschodzących
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
98,64
111,31
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201524
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia
Azja, Pacyfik, Japonia
Kluczowym tematem ostatnich tygodni w Azji
jest chińska giełda, a jednocześnie zapomina
się o innych, niekoniecznie mniej interesujących
rynkach. Mamy przecież tutaj jeszcze Japonię,
która obok Stanów Zjednoczonych stała się bez-
pieczną przystanią dla globalnego kapitału, oba-
wiającego się Grecji i Chin właśnie. Kraj kwitnącej
wiśni dzielnie walczy o inflację, wzrost gospodar-
czy i właściwy kurs jena. Zwłaszcza to ostatnie
zaczęło się ostatnio udawać. Początkowe prze-
sadne osłabienie jena, jakkolwiek korzystne dla
eksporterów, to jednak długofalowo szkodzące
gospodarce uzależnionej od importu surowców,
nie było przesadnie korzystne. Ostatnio mamy
możliwość obserwacji dość ścisłej korelacji mię-
dzy jenem, a rynkiem. Krótkoterminowe spadki
na giełdzie mają miejsce w momencie umocnie-
nia się jena wobec euro i dolara amerykańskiego.
Ewidentnym jest, iż inwestorzy postrzegają JPY
jako zabezpieczenie na wypadek kryzysu w Euro-
pie. Kolejne ciekawe rynki to te mniejsze, słabiej
rozwinięte, ale jednak mające dobre perspek-
tywy. Przykładowo Korea Płd. i Tajwan. Te kra-
je są wprawdzie nadal klasyfikowane jako rynki
wschodzące i przez to ulegające przecenie wraz
z innymi EM, ale jednocześnie są bardzo nowo-
czesne i zamożne. To właśnie te rynki mogą być
153%
112%
71.5%
30.6%
-10%
Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
źródło: stooq.pl
9 lipca^SHC- 1 rok
vs ^NKX ^TWSE ^SET
Indeksy Giełdowe: Chiny, Japonia, Tajwan,
wielkimi zwycięzcami, gdy postrzeganie rynków
rozwijających się przestanie być tak negatywne.
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201525
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Przykładowe fundusze/subfundusze na-
leżące do klasy Akcje Chiny, Południowo-
-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia:
Schroder Japanese Equity Hedged A
(Acc) (EUR)
To bardzo ogólne podejście do inwestycji na ryn-
ku japońskim. Zarządzający Shogo Maeda nie jest
zobligowany do inwestycji w konkretny sektor czy
wielkość spółki. Portfel jest relatywnie dobrze
zdywersyfikowany. Zarządzający funduszem zde-
cydował się na ulokowanie aktywów w sektory
takie jak urządzenia elektryczne (12,4%), sprzęt
transportowy (11,40%), informacje i łączność
(10,6%), banki (6,60%) oraz maszyny (7,10%).
Spora część spółek znajdujących się w portfelu
ma możliwość korzystania z dość taniego jena,
są to bowiem spółki eksportowe. Fundusz po-
biera opłatę za zarządzanie w wysokości 1,25%.
Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy
to 24,29%.
BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR)
Pragnąc zbudować dobrze zdywersyfikowany
portfel o dużym potencjale wzrostu nie możemy
zapomnieć o funduszach azjatyckich . Ostatnie
zawirowania na chińskiej giełdzie napełniają
obawami, warto więc zatroszczyć się o to, aby
fundusz był należycie zdywersyfikowany. Taką
możliwość daje BlackRock GF Asian Dragon.
Zgodnie z nazwą funduszu, okazje inwestycyj-
ne są wyszukiwane w takich krajach jak Chi-
ny (30,00%), Korea Południowa (19,50%), Indie
(15,60%),Hongkong (8,3%)oraz Tajwan (12,80%).
Najważniejszymi sektorami są finanse (32,60%),
informatyka i technologia (26,90%) oraz szeroko
rozumiane surowce (8,70%). Opłata za zarządza-
nie w funduszu wynosi 1,5%. Andrew Swan, odpo-
wiedzialny za wyniki BlackRock GF Asian Dragon,
posługuje się głównie analizą fundamentalną do
selekcji spółek. Opłata za zarządzanie wynosi
1,5%. Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy
osiągnął wynik w wysokości 25,38%.
130
125
120
115
110
105
100
95
2014.07.08 2014.08.08 2014.09.17 2014.10.24 2014.12.03 2015.01.15 2015.02.23 2015.04.01 2015.05.12 2015.07.08
140
135
130
125
120
115
110
105
100
2014.07.08 2014.08.08 2014.09.17 2014.10.24 2014.12.03 2015.01.15 2015.02.23 2015.04.01 2015.05.12 2015.07.08
Schroder Japanese Equity Hedged A (Acc) (EUR) BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR)
FI_SAFU-AKZ_AZ-Średnia funduszy akcji regionu
Azja
FI_SAFU-AKZ_AZ-Średnia funduszy akcji regionu
Azja
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
111,28
111,28
124,29
125,38
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201526
PODSUMOWANIE FUNDUSZY WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Polski Dług
Skarbiec Kasa
UniLokata
1,74
2,91
8,15
11,77
✴
✴
Globalne Dłużne
BlackRock GF Renminbi Bond A2 (USD)
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska
4,41
0,49
17,05
n/d
✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Polskie
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
9,96
6,72
40,41
46,57
✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Środkowa/Wschodnia Europa
Skarbiec Spółek Wzrostowych
UniAkcje Dywidendowy
13,46
9,63
54,20
n/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Starej Europy
BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR)
Schroder ISF EURO Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)
15,28
14,39
46,33
n/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Stany Zjednoczone
Franklin US Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)
BlackRock GF World Financials A2 (USD)
11,79
1,32
75,75
57,66
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Globalne Rynków Wschodzących
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
Schroder ISF Indian Opportunities A (acc) (USD)
10,53
11,31
n/d
n/d
✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik,
Japonia
Schroder ISF Japanese Equity Hedged A (Acc) (EUR)
BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR)
24,29
25,36
95,22
58,50
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Schroder ISF Global Property Securities A (Acc) (EUR) 20,72 30,54 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc (PLN) 6,21 37,14 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Wszystkie powyżej przedstawione wyniki funduszy są prezentowane dla okresu
08.07.2014 do 08.07.2015, o ile w tekście nie jest podany inny zakres czasowy.
RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY W DNIU 10.07.2015 ROKU W OPARCIU O DOSTĘPNE DO TEJ DATY INFORMACJE
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201527
FUNDUSZE OBSERWOWANE PRZEZ F-TRUST SA
Schroder ISF Global Property Securi-
ties A (Acc) (EUR)
Schroder ISF Global Property Securities to fun-
dusz nieruchomościowy. Takie rozwiązania są
adresowane przede wszystkim do inwestorów
pragnących powiększać swój kapitał, ale jed-
nocześnie nie godzących się na ryzyko akcyjne
i rozumiejących, że rynek obligacji znalazł się
w trudnym miejscu. Wielu osób preferuje in-
westycje w nieruchomości ze względu na więk-
sze bezpieczeństwo, ale dzisiaj bywa to złudne.
Wbrew pozorom taka inwestycja niesie ze sobą
sporo trudności. Niska płynność, trudność w wy-
cenie, a przede wszystkim wysoki próg wejścia
pozbawiają możliwości inwestycji wiele osób.
Istnieją jednak sposoby, aby korzystać z dobro-
dziejstw tej klasy aktywów w innej, łatwiejszej
formie, to jest poprzez fundusz inwestycyjny.
W jego portfelu znajdziemy spółki ściśle powią-
zane z nieruchomościami oraz REITS (z angiel-
skiego Real Estate Investment Trust). To rozwią-
zanie daje posiadaczowi przychód z wynajmu,
przy jednoczesnym zachowaniu pełnej płynności,
podobnej jak w przypadku akcji. Akcje REITs są
handlowane na głównych światowych rynkach,
przede wszystkim w Londynie i Nowym Jorku.
Fundusz Schroder ISF Global Property Securi-
ties to właśnie inwestycja tego typu. Większość
aktywów tego funduszu zostało ulokowanych
10 największych pozycji % wartości aktywów
netto
Simon Property Group 6,5
Equity Residential 3,7
Boston Properties 3,7
Sun Hung Kai Properties 3,6
Healt Care REIT 3,2
ProLogis 3,1
Mitsubishi Estate 3,0
Mitsui Fudosan 3,0
Unibail-Rodamco 3,0
Public Storage 3,0
Regiony, największe pozycje %
Ameryki 53,7
Rejon Pacyfiku (z wył. Japonii) 16,4
Japonia 12,0
Wielka Brytania 9,6
Europa (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii
i Bliskiego Wschodu)
5,4
Inne 0,1
Rynki Wschodzące 0,0
Instumenty pochodne 0,0
Aktywa płynne 2,9
w USA (52,39%), Japonii (11,97%), Wielkiej Bry-
tanii (9,65%), Hongkongu (9,40%) oraz Australii
(6,34%). Największe pozycje w portfelu kiero-
wanym przez Toma Walkerai Hugo Machina to
Simon Property Group (6,48%), Equity Residen-
tial Properties Trust (3,71%), Boston Properties
(3,68%) oraz Sun Hung Kai Properties (3,65%).
Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi
1,50%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12
miesięcy to 20,72%.
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
2014.07.08 2014.08.28 2014.10.24 2014.12.23 2015.02.24 2015.04.23 2015.07.08
Schroder ISF Global Property Securities A (Acc) (EUR)
vs Średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
112,81
120,72
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
Źródło: karta funduszu
Źródło: karta funduszu
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201528
FUNDUSZE OBSERWOWANE PRZEZ F-TRUST SA
Schroder ISF Global Diversified
Growth A1 Acc (PLN)
Fundusz typu multi-asset. Wewnątrz takiego
funduszu mogą znaleźć się niemal wszystkie
klasy aktywów, zaś inwestycja nie musi odbywać
się drogą bezpośrednią, a bardziej za pośred-
nictwem funduszy i ETF’ów oraz instrumentów
pochodnych (możliwe są zarówno długie, jak i
krótkie pozycje). Johanna Kyrklund oraz Remi
Ajewole odpowiedzialni za wyniki funduszu jako
najważniejsze założenie przyjęli ochronę kapita-
łu, co oznacza, że ich sposób inwestowania może
być nieco bardziej defensywny, ale w okresie do-
brej koniunktury na rynkach akcji ich fundusz
będzie z pewnością z tego korzystał. W portfelu
znajdziemy co prawda tylko 37 pozycji, ale wiele
z nich to fundusze, które istotnie dywersyfikują
portfel. Aż 40,20% aktywów zostało ulokowa-
nych w rozwiązaniach typu index-tracker, czyli
pasywnego odzwierciedlania indeksów, 31,00%
w produktach Schroders, zaś 14,40% to aktyw-
nie zarządzane rozwiązania zewnętrzne. Opłata
za zarządzanie wynosi 1,50%. Wynik osiągnięty w
okresie ostatnich 12 miesięcy to 6,21%.
Zarządzanie %
Pasywnie zarządzane 40,2
Wewnętrznie zarządzane 31,0
Wewnętrznie zindywid. rozwiązania 14,4
Zewnętrznie zarządzane 10,5
Gotówka 3,9
Waluta %
Euro 93,6
Szterlingi brytyjskie 3,9
Dolar amerykański 3,6
Jen japoński 2,8
Rynki wschodzące 2,7
Dolar australijski -1,9
Dolar kanadyjski -3,8
Sektor bieżąca waga
Akcje 52,9
Absolute Return 14,0
Obligacje rządowe 13,1
Obligacje zamienne 3,3
Towary 2,9
Źródło: karta produktu
Źródło: karta produktu
Źródło: karta produktu
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
2014.07.08 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.15 2015.02.12 2015.04.09 2015.07.08
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc (PLN)
vs Średnia funduszy mieszanych zagranicznych aktywnej
alokacji
w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015
101,18
106,21
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201529
SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH TERMINÓW
Odchylenie standardowe (Standard Deviation)
– im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest
cena jednostki funduszu.
Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność
ryzyka, jakie ponosi fundusz w stosunku do inwe-
stycji uważanych za pozbawione ryzyka (obligacji
rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika,
tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku
do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wy-
nik funduszu.
Beta do benchmarku – ukazuje zależność po-
między zmianami wartości jednostki fundu-
szu, a benchmark’u. Wskaźnik beta wynoszący
1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu
i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów
funduszu jest tożsamy ze składem instrumen-
tów w benchmarku. Wartości mniejsze niż 1
oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku
o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź
spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej
niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że
wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest za-
zwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem)
wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.
Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazu-
je jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku
do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik su-
geruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz
w stosunku do swojego benchmarku.
Wskaźnik informacyjny (Information Ratio –
IR) – ilustruje opłacalność ryzyka, jakie zarzą-
dzający ponoszą w stosunku do benchmark’u.
Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niż-
szym ryzyku w stosunku do benchmarku został
osiągnięty wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz
osiągający wskaźnik informacyjny powyżej 0,3,
uważany jest za efektywnie zarządzany.
Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmie-
nia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji
na zmianę stóp procentowych. Wyższe duration,
sugeruje większy wpływ zmiany stóp procento-
wych na zmianę wartości jednostki funduszu.
Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u
skorygowanego o ryzyko.
R2 – reprezentuje procent zmiany wartości fun-
duszu, który może być wytłumaczony zmianą
wartości benchmark’u.
Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ra-
tingu (rating nie-inwestycyjny np. CCC), oferują-
ce wyższe oprocentowanie
HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsump-
cyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer
Prices).
r/r – rok do roku
PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki
opisujący aktywność gospodarczą w sektorze wy-
twórczym. Publikowane przez agencję Reuters.
Agencja przeprowadza ankietę wśród manage-
rów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks
Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia,
produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę
i portfel zamówień.
Cena do wartości księgowej - to relacja kapitali-
zacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na
koniec ostatniego kwartału kalendarzowego.
Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowarto-
ściowania / przewartościowania ceny akcji w sto-
sunku do zysku generowanego przez spółkę.
Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od
większości inwestorów sposób postrzegania zda-
rzeń rynkowych. Dzięki zachowaniu racjonalności
w ocenie sytuacji i nieuleganiu wpływowi innych
osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu.
Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności
nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w
nim przedstawionych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206,
poz. 1715). Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego
dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności
prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F-
-Trust S.A.
Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Michał Górczewski i wszelkie komentarze w nim inkorporowane sta-
nowią wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki
inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią
gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.
F-Trust S.A. oświadcza, iż pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność
polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa
w funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku
do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A. informuje, iż będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A.
i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie
niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. informuje, iż dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione
rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności,
zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za
jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszcze-
gólnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego,
ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywi-
dualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia
jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności
podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospek-
cie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
AUTOR: MICHAŁ GÓRCZEWSKI, ANALITYK
Jeśli masz pytania dotyczące raportu lub inwestowania, napisz do nas:
kontakt@f-trust.pl
Wiele ciekawych materiałów na temat inwestowania znajdziesz także na stronie
www.f-trust.pl
1 sur 31

Recommandé

Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust F-Trust SA
735 vues31 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-TrustF-Trust SA
269 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust F-Trust SA
856 vues32 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-TrustF-Trust SA
956 vues31 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016F-Trust SA
616 vues31 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-TrustF-Trust SA
53 vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017F-Trust SA
135 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-TrustF-Trust SA
766 vues30 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustF-Trust SA
45 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust F-Trust SA
43 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust F-Trust SA
165 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustF-Trust SA
71 vues14 diapositives

Tendances(20)

Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
F-Trust SA135 vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
F-Trust SA766 vues
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
F-Trust SA45 vues
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust
F-Trust SA43 vues
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust
F-Trust SA165 vues
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
F-Trust SA71 vues
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019
F-Trust SA64 vues
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust
F-Trust SA46 vues
Lipiec 2016 - raport fundusze inwestycyjne par F-Trust SA
Lipiec 2016 - raport fundusze inwestycyjneLipiec 2016 - raport fundusze inwestycyjne
Lipiec 2016 - raport fundusze inwestycyjne
F-Trust SA300 vues
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
F-Trust SA434 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust maj 2017
F-Trust SA109 vues
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
F-Trust SA1.3K vues
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust
F-Trust SA82 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
F-Trust SA659 vues
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
F-Trust SA86 vues

En vedette

2 anexo carta de presentación progrentis par
2 anexo carta de presentación progrentis2 anexo carta de presentación progrentis
2 anexo carta de presentación progrentisGerman Humberto Morales Diaz
1.7K vues6 diapositives
The Next Generation of Polyphthalamide par
The Next Generation of PolyphthalamideThe Next Generation of Polyphthalamide
The Next Generation of PolyphthalamideMichael Kaisser
523 vues3 diapositives
Botana -el_orden_conservador par
Botana -el_orden_conservadorBotana -el_orden_conservador
Botana -el_orden_conservadorMaría Ibáñez
1.2K vues46 diapositives
Córdoba par
CórdobaCórdoba
CórdobaDe Turista a Viajante
1.8K vues66 diapositives
Introduction to VBPprofiles (Quick Guide) par
Introduction to VBPprofiles (Quick Guide)Introduction to VBPprofiles (Quick Guide)
Introduction to VBPprofiles (Quick Guide)Dominique Butel
1.6K vues27 diapositives
Grenke partner RENT par
Grenke partner RENTGrenke partner RENT
Grenke partner RENTMarco Fruehauf
922 vues12 diapositives

En vedette(20)

The Next Generation of Polyphthalamide par Michael Kaisser
The Next Generation of PolyphthalamideThe Next Generation of Polyphthalamide
The Next Generation of Polyphthalamide
Michael Kaisser523 vues
Introduction to VBPprofiles (Quick Guide) par Dominique Butel
Introduction to VBPprofiles (Quick Guide)Introduction to VBPprofiles (Quick Guide)
Introduction to VBPprofiles (Quick Guide)
Dominique Butel1.6K vues
V Quest Company Profile (Pharmaclini).Pps par sunil0307
V Quest Company Profile (Pharmaclini).PpsV Quest Company Profile (Pharmaclini).Pps
V Quest Company Profile (Pharmaclini).Pps
sunil0307617 vues
Kode folks press realease par Adi Milan
Kode folks press realeaseKode folks press realease
Kode folks press realease
Adi Milan175 vues
(Eche62) chess ebook libro scacchi echecs ajedrez schach garry kasparov fig... par registromaestro
(Eche62) chess ebook libro scacchi echecs ajedrez schach garry kasparov  fig...(Eche62) chess ebook libro scacchi echecs ajedrez schach garry kasparov  fig...
(Eche62) chess ebook libro scacchi echecs ajedrez schach garry kasparov fig...
registromaestro514 vues
Geometria electrica par Raul Torres
Geometria electricaGeometria electrica
Geometria electrica
Raul Torres3.6K vues
99designs' Growth Story - Patrick Llewellyn, CEO, 99designs par Traction Conf
99designs' Growth Story - Patrick Llewellyn, CEO, 99designs 99designs' Growth Story - Patrick Llewellyn, CEO, 99designs
99designs' Growth Story - Patrick Llewellyn, CEO, 99designs
Traction Conf2.2K vues
Eep idac-1002 par gersonmnf
Eep idac-1002Eep idac-1002
Eep idac-1002
gersonmnf916 vues

Similaire à Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust

Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustF-Trust SA
147 vues14 diapositives
Raport F-Trust - grudzień 2015 par
Raport F-Trust - grudzień 2015Raport F-Trust - grudzień 2015
Raport F-Trust - grudzień 2015F-Trust SA
1.1K vues30 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 F-Trust SA
149 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust F-Trust SA
1.4K vues37 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust F-Trust SA
76 vues14 diapositives
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019 par
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019F-Trust SA
73 vues14 diapositives

Similaire à Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust(14)

Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust
F-Trust SA147 vues
Raport F-Trust - grudzień 2015 par F-Trust SA
Raport F-Trust - grudzień 2015Raport F-Trust - grudzień 2015
Raport F-Trust - grudzień 2015
F-Trust SA1.1K vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
F-Trust SA149 vues
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2015 F-Trust
F-Trust SA1.4K vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
F-Trust SA76 vues
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019 par F-Trust SA
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
F-Trust SA73 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017
F-Trust SA193 vues
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
F-Trust SA72 vues
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
F-Trust SA174 vues
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017
F-Trust SA86 vues
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust
F-Trust SA72 vues
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2016
F-Trust SA234 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
F-Trust SA3.1K vues

Plus de F-Trust SA

F-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowy par
F-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowyF-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowy
F-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowyF-Trust SA
1.7K vues21 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-TrustF-Trust SA
65 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-TrustF-Trust SA
187 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017 par
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017F-Trust SA
174 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017F-Trust SA
225 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016F-Trust SA
84 vues14 diapositives

Plus de F-Trust SA(6)

F-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowy par F-Trust SA
F-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowyF-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowy
F-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowy
F-Trust SA1.7K vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust
F-Trust SA65 vues
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
F-Trust SA187 vues
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017
F-Trust SA174 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust luty 2017
F-Trust SA225 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust grudzień 2016
F-Trust SA84 vues

Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust

 • 2. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20152 Korekta, korekta i... po korekcie Po korekcie rentowności przeżyliśmy korektę cen akcji. Obie korekty odbyły się bez fundamental- nych powodów. Tempo wzrostu gospodarczego jest pozytywne, choć nie przyspiesza. Międzyna- rodowy Fundusz Walutowy podał swoje ostatnie szacunki na 2015 rok i zmniejszył prognozę wzro- stu światowego z 3,5 do 3,3%. Inflacja osłabła i wiele dużych krajów pokazuje CPI w okolicach zera, a PPI negatywne. Trudno w tej sytuacji zro- zumieć dość silną korektę rentowności z końca drugiego kwartału 2015 roku.. Nie oczekujemy natomiast powrotu do poziomu rentowności z końca stycznia tego roku. Wyraźny wzrost emisji papierów dłużnych, skarbowych i korporacyjnych wskazuje na wzmożone potrzeby finansowe, a to oznacza wyższy koszt długu, czyli wzrost rentow- ności. Można powiedzieć, że rynek długu w swej ostatniej korekcie i wzroście rentowności dokonał zmiany wieloletniego trendu. Oczywiście, będzie to ruch falowy i przy tych rentownościach, które dzisiaj mamy warto obserwować papiery dłużne. Jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy żyją z obligacji. To znaczy w pierwszej kolejności dla funduszy emerytalnych i spółek ubezpieczenio- wych. Drugi kwartał nie był zbyt szczęśliwy dla rynku akcji. Po spektakularnych wzrostach w pierw- szym kwartale, rynek akcji szukał motywacji do dalszych wzrostów. Na drodze do wzrostu sta- ły różne problemy – grecki, zwolnienie wzrostu w Chinach, brak stabilności na Bliskim Wscho- dzie, wahania cen ropy, itd. Jak zwykle w takich sytuacjach, po kilku miesiącach wyczekiwania, ceny akcji skorygowały. W wielu wypadkach wró- ciliśmy do poziomu cen z początku tego roku, wy- mazując zyski pierwszego kwartału. Taka korekta wzbudza zdziwienie, co zmieniło się od początku roku w globalnej gospodarce i w spółkach. Wła- ściwie nie jest gorzej niż było, a na horyzoncie mamy raczej dobre wiadomości – bezrobocie nie wzrasta, a nawet Grecja uznała wreszcie ko- nieczność poddania się zasadom gospodarności ustalonym przez Unię Europejską. Stany Zjedno- czone, mimo słabego pierwszego kwartału i za- kończenia polityki luzowania, rozwijają się nadal i pozycja konsumentów się poprawia. To mocny sygnał w kierunku dalszej poprawy danych fun- damentalnych. Chiny starannie i konsekwentnie prowadzą politykę gospodarczą w kierunku wzro- stu konsumpcji. Ostanie zawirowania na chińskiej giełdzie to tylko efekt spekulacji ulubionej przez Azjatów. Gwałtowne wzrosty cen akcji A (niedo- stępnych dla inwestorów międzynarodowych) na wiosnę tego roku zakończyły się wymazaniem tych wzrostów w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Specjalnej uwagi wymaga polski rynek. Rentow- ności na długu skarbowym są relatywnie wysokie i mamy nadzieje, że międzynarodowi inwestorzy zrozumieją wreszcie, że Polsce daleko do Grecji. Rynek akcji polskich jest szczególny. Nie można oceniać tego rynku według indeksów giełdo- wych, waga wielu spółek fałszuje obraz całości. Na szczęście są zarządzający, którzy potrafią wybrać dobre spółki do swoich funduszy. A jest w czym wybierać! Życzymy naszym klientom, aby ten „szum ryn- kowy” nie zwiódł ich z drogi długoterminowego i zdywersyfikowanego inwestowania w ciekawe i dobrze zapowiadające się aktywa finansowe. Andrzej Miszczuk Główny Strateg F-Trust SŁOWO OD STRATEGA
 • 3. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20153 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przecena na chińskim rynku i interwencja państwa Mieliśmy ostatnio do czynienia z dość nietypo- wym rozwojem wydarzeń na giełdzie w Szangha- ju. Dwunastomiesięczne stopy zwrotu przypra- wiały o zawrót głowy, aby następnie, w okresie mniej więcej jednego miesiąca, stracić niemal 40%. Tak duża dynamika zmian na kluczowych rynkach spowodowała interwencję państwa. Chiński rząd m.in. nakazał państwowym spółkom kupować akcje. Portfolia firm ubezpieczeniowych Fundusze Inwestycyjne w Polsce Czerwiec nie będzie dobrze wspominanym mie- siącem zarówno przez zarządzających fundu- szami polskich TFI, jak i ich klientów. W ciągu miesiąca Polacy wypłacili z funduszy około 600 mln zł. To największa skala umorzeń od 2012 roku. Najbardziej poszkodowane fundusze to te skupiające się na długu. Ten ruch jest nieco spóźnioną reakcją na przecenę na rynku pol- skich obligacji skarbowych. Realnie patrząc, naj- większe spadki wycen obligacji miały miejsce w kwietniu i maju. Również fundusze akcyjne nie cieszyły się w ostatnim czasie większą popular- nością, ale ucieczka z tego rynku nie była aż tak dramatyczna. Jako główną przyczynę tego stanu rzeczy należy przede wszystkim wskazać napięcie polityczne związane z greckim kryzysem. Mniej- sze umorzenia w funduszach akcyjnych świadczą o większej dojrzałości inwestorów i lepszym roz- rumienieniu mechanizmów rynkowych. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja rozwiązań oferowanych przez globalnych zarządzających adresujących swoją ofertę również do polskie- go inwestora. Tutaj mieliśmy do czynienia z na- pływem środków. Można to tłumaczyć przede wszystkim szerokością oferty i możliwością zna- lezienia rynków, na które kryzys grecki i zamie- szanie wokół europejskich obligacji nie ma tak dużego wpływu. Mowa choćby o. Japonii, czy Sta- nach Zjednoczonych. źródło: stooq.pl 536.0 458.4 380.7 303.1 225.4 Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar również podniosły swoje limity co do alokacji w akcje. Innym pomysłem jest wprowadzony na sześć miesięcy zakaz sprzedaży akcji wszystkim kluczowym akcjonariuszom, posiadającym wię- cej niż 5% udział w akcjonariacie. To w krótkim terminie może zachęcić do powrotu na ten rynek, ale jednocześnie długoterminowo będzie gene- rować zwiększone ryzyko. 10 lipca
 • 4. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20154 DANE MAKRO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Q22012Q3 2012Q4 2013Q12013Q22013Q32013Q4 2014Q12014Q22014Q32014Q4 obecnie 8 7 6 5 4 3 2 1 0 20,0 15,0 10,0 5,0 0 -5,0 -10,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 obecnie2009 Stopy procentowe Stany Zjednoczone 0,25 % Strefa Euro 0,05 % Polska 1,50 % Chiny 4,85 % Wzrost PKB (rok do roku) Stany Zjednoczone 2,90 % Strefa Euro 1,00 % Polska 3,60 % Chiny 7,00 % Inflacja (rok do roku) Stany Zjednoczone 0,00 % Strefa Euro 0,20 % Polska -0,90 % Chiny 1,40 % źródło: opracowanie własne
 • 5. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20155 WALUTY (od 09.07.2014 do 09.07.2015) EUR/PLN 4.23074 zł Zmiana roczna: 0.10829 (+2.63%) max/min: 4.39729/3.96736 USD/PLN 3.82891 zł Zmiana roczna: 0.80731 (+26.71%) max/min: 3.96639/3.01875 USD/PLN - 1 rok vs EUR/PLN - 1 rok 30.7% 22.2% 13.7% 5.23% -3.2% Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar źródło: stooq.pl 9 lipca
 • 6. RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20156 INDEKSY (od 09.07.2014 do 09.07.2015) Zmiana roczna 5,87% Zmiana roczna 1,29% Zmiana roczna 7,59% Zmiana roczna -1,44% Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. 1,820.66-2,134.72 49,321.83-57,460.44 2,789.63-3,836.28 2,203.06-2,559.94 S&P 500 Index (SPX) Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG) EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE) Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20) źródło: Bloomberg.com 2050 2000 1950 1900 MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI 3600 3400 3200 3000 2800 MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI 56000 54000 52000 50000 MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI 2500 2400 2300 2200 MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
 • 7. RAPORT MIESIĘCZNY / luty 20157 INDEKSY (od 09.07.2014 do 09.07.2015) Zmiana roczna -1,48% Zmiana roczna 31,89% Zmiana roczna 85,96% Zmiana roczna 5,35% Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. 3,434.10-4,183.01 14,529.03-20,952.71 2,033.00-5,178.19 72,612.18-91,805.74 S&P Asia 50 CME (SAXCME) NIKKEI 225 (NKY) Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP) Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100) źródło: Bloomberg.com 4000 3800 3600 3400 MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI 4000 3000 2000 MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI 20000 19000 18000 17000 16000 15000 MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI 85000 80000 75000 MAJ CZER LIPSIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
 • 8. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20158 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Świat n Ostatnie zapisy z posiedzenia Federalnego Komi- tetu Otwartego Rynku FED potwierdziły, że ame- rykańska gospodarka podąża w kierunku wspie- rającym podwyżkę stóp procentowych. Cześć członków jednak w dalszym ciągu zachowuje wstrzemięźliwość, zwłaszcza ze względu na dość odległy od oczekiwanego poziom inflacji. n Grecy powiedzieli „nie” reformom w referendum z 5 lipca 2015 roku. Co za tym idzie, grecki dra- mat trwa i zapewnia inwestorom odpowiednią dawkę emocji w okresie wakacyjnym. n Stopa bezrobocia w Strefie Euro utrzymuje się na stabilnym poziomie 11,10%, w Stanach Zjedno- czonych wynosi 5,30%, Japonii 3,30% zaś w Wiel- kiej Brytanii 5,50%. Stopa Bezrobocia (%) Strefa Euro Stopa Bezrobocia (%) Japonia Stopa Bezrobocia (%) Stany Zjednoczone Stopa Bezrobocia (%) Wielka Brytania źródło: eurostat źródło: Ministry of Internal Affairs & Communications źródło: U.S. Bureau of Labor Statistics źródło: Office For National Statistics 1/1/2012 1/1/2014 12.5 12 11.5 11 10.5 10 9.5 1/1/2012 1/1/2014 5.5 5 4.5 4 3.5 3 1/1/2012 1/1/2014 10 9 8 7 6 5 1/1/2012 1/1/2014 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5
 • 9. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 20159 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Polska n Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na utrzymanie stóp procentowych na niezmienio- nym poziomie. Komentarz podkreślał, że wzrost gospodarczy znajduje się na stabilnym poziomie. Istnieją oczekiwania również co do poprawy ko- niunktury w Strefie Euro, co może dodatkowo wesprzeć polską gospodarkę. Zapowiedziane zo- stało również przygotowanie awaryjnego scena- riusza na wypadek nieoczekiwanych następstw potencjalnego wyjścia Grecji ze Strefy Euro. n Poziom bezrobocia w Polsce powoli spada. W okresie wakacyjnym ten wskaźnik wygląda zwyczajowo lepiej, albowiem wiele osób znajdu- je zatrudnienie w trakcie prac sezonowych, np. w rolnictwie. n Coraz więcej mówi się o „rozwiązaniu proble- mu frankowego”. Jest niemal pewne, że nieza- leżnie od wyników wyborów, jesienią to banki będą głównym poszkodowanym i poniosą część kosztów związanych ze wsparciem kredytobior- ców, którzy zdecydowali się na kredyt hipoteczny w CHF. Zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość szykują projekty niosące pomoc „poszkodowanym” przez decyzje Szwaj- carskiego Banku Centralnego o uwolnieniu kur- su ich waluty. Polska Stopa Bezrobocia (%) źródło: GUS 1/1/2012 1/1/2014 15 14 13 12 11 10
 • 10. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201510 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Polski Dług Polskie obligacje zanotowały w okresie 12 mie- sięcy bardzo dużą zmienność. Wyniki jakie no- towały fundusze w okresie od lata 2014 roku do końca stycznia 2015 roku był bardzo obiecujący i przyciągał inwestorów. Pierwsze półrocze 2015 roku to duże wzrosty rentowności, a co za tym idzie istotne spadki wycen obligacji. Obecny po- ziom rentowności ponownie może jawić się jako wysoki, a zelżenie napięcia w sprawie Grecji po- winno przełożyć się na ponowne zainteresowanie inwestorów funduszami dłużnymi. Tak długo jak będzie trwało napięcie na linii Grecja – przed- stawiciele Strefy Euro, tak długo fundusze pol- skich obligacji będą podatne na podwyższoną zmienność, albowiem Polska, podobnie jak Gre- cja, znajduje się w jednym koszyku z państwami rynków wschodzących. Średnio-terminowo taka rentowność wydaje się wysoka. Nie ma tutaj również ryzyka walutowego. Jakakolwiek zmiana stóp procentowych przez Radę Polityki Pienięż- nej wydaje się obecnie mało realna, to pociesza- jącym faktem może być to, że ruch w górę jest mimo wszystko mniej prawdopodobny niż w dół, bo ostatnie miesiące mijają pod znakiem zmaga- nia się z deflacją. Dług amerykański kusi atrak- cyjnymi rentownościami oraz silnym dolarem. Dodatkowym czynnikiem, który może zniechę- cać zagranicznych inwestorów jest fakt, że nie- 3.522 3.139 2.756 2.373 1.990 Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar Kwi źródło: stooq.pl 8 lipca Rentowność 10-letnie obligacje polskie skarbowe bawem będziemy mieli wybory parlamentarne, które będą dla inwestorów dodatkowym ryzy- kiem, zważywszy, że obie główne partie – Plat- forma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość – bardzo wiele obiecują swoim wyborcom, co może stworzyć problem dla finansów państwa. W takim otoczeniu inwestorzy powinni bacznie obserwować również rynek funduszy pieniężnych i obligacji o bardzo niskim duration, albowiem to skuteczny sposób na ochronę kapitału.
 • 11. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201511 Przykładowe fundusze/subfundusze nale- żące do klasy polski dług: Skarbiec Kasa Subfundusz kierowany przez Jakuba Krawczy- ka za cel stawia sobie stabilność stóp zwrotu w okresie długoterminowym. Głównym przed- miotem lokat Skarbiec Kasa są instrumenty rynku pieniężnego. Obecna struktura portfela to obligacje Skarbu Państwa (60,00%), bankowe papiery dłużne (25,00%) oraz depozyty (12,00%). W portfelu może się znaleźć również krótkoter- minowy dług emitowany przez państwa nale- żące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkow- skie. Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 2,50%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 1,74%. FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW 102,2 102 101,8 101,6 101,4 101,2 101 100,8 100,6 100,4 100,2 100 2014.07.08 2014.08.28 2014.10.27 2014.12.29 2015.02.27 2015.04.29 2015.07.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Skarbiec Kasa vs Średnia funduszy gotówkowych i pieniężnych uniwersalnych w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 102,21 101,74 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty UniLokata UniLokata to subfundusz, który stwarza szan- sę na ochronę kapitału i może być postrzegany jako alternatywa dla depozytu. Fakt, że aktywa znajdujące się w portfelu są wyceniane liniowo eliminuje wahania wyceny jednostki. W portfe- lu subfunduszu znajdziemy papiery dłużne kor- poracyjne (98,18% aktywów), jednak ich jakość powinna być wysoka. Pozostałą część aktywów portfela zarządzanego przez Andrzeja Czarnec- kiego powinny stanowić obligacje rządowe bądź obligacje agencji rządowych o bardzo niskim du- ration. Maksymalna opłata za zarządzanie wyno- si 2,00%. Zarządzającemu w okresie ostatnich 12 miesięcy udało się osiągnąć wynik na poziomie 2,91%. 103 102,8 102,6 102,4 102,2 102 101,8 101,6 101,4 101,2 101 100,8 100,6 100,4 100,2 100 2014.07.08 2014.08.28 2014.10.27 2014.12.29 2015.02.27 2015.04.29 2015.07.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. UniLokata vs Średnia funduszy gotówkowych i pieniężnych uniwersalnych w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 102,21 102,91 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
 • 12. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201512 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Globalny Dług Inwestorzy, którzy nadal poszukują okazji do za- robku na obligacjach muszą mocno się postarać, aby znaleźć produkt oferujący relatywne bezpie- czeństwo i przy okazji realną szansę na zarobek. Rynek długu stał się dużo bardziej wymagają- cy niż wcześniej. Polityka największych banków centralnych doprowadziła do sytuacji, w której nie tylko żyjemy w okresie super niskich stóp procentowych, ale w okresie wielkich luzowań ilościowych prowadzonych przez kolejne ban- ki centralne. Oczywiście początek tego proce- su miał miejsce w USA, teraz podobną politykę prowadzi Europejski Bank Centralny i Bank Cen- tralny Japonii. To trudne otoczenie do zarabiania na funduszach długu, zwłaszcza gdy dodamy do tego czynniki ryzyka politycznego. Temat Grecji w pełni zdominował politykę europejską, a końca greckich problemów nie widać. Wraz ze zmianą rozwoju wydarzeń, gdy mieliśmy do czynienia z odczuciem, iż został wypracowany konsensus, obligacje niemiecki taniały, zaś drożały obliga- cje krajów peryferyjnych. Gdy jednak mieliśmy do czynienia z zaostrzaniem się oporu Alksisa Tspirasa, wówczas sytuacja była odwrotna. In- nym czynnikiem przemawiającym za wzrostem rentowności są pierwsze przejawy inflacji. Przy- glądać się warto również długowi USA, jednakże należy pamiętać o zagrożeniu, jakim jest poten- 215% 146% 78.4% 10.0% -58% Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar źródło: stooq.pl 9 lipca10ESY.B - 1 rok vs 10GRY.B 10UKY.B 10USY.B Zmiana rentowności: obligacje skarbowe 10-letnie:Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA cjalna podwyżka stóp procentowych już we wrze- śniu tego roku. Warto również śledzić kierunki azjatyckie.
 • 13. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201513 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze nale- żące do klasy globalny dług: JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska To bardzo nieszablonowe podejście do inwesty- cji w dług, albowiem zarządzający Nick Gartsi- de, Robert Michele, Iain Stealey oraz Matthew Pallai nie zawsze stosują się do benchmarków, a raczej przeszukują rynki obligacji w poszukiwa- niu wartości. To subfundusz, który zakłada inwe- stycje w całe spektrum instrumentów dłużnych i pieniężnych. Obecne otoczenie rynkowe skłania przede wszystkim do skupiania się na ochronie kapitału. Jakkolwiek zarządzający mają w za- sadzie nieograniczoną politykę co do selekcji, to obecna struktura przeważa aktywa amery- kańskie. Aż 18,20% aktywów zostało ulokowane w obligacjach korporacyjnych amerykańskich o ratingu inwestycyjnym, 15,80% w amerykań- skich obligacjach wysokich rentowności, zaś 27,80% w instrumentach MBS i ABS. Maksymal- na opłata za zarządzanie wynosi 2,04%. Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnął wynik w wysokości 0,49%. BlackRock GF Renminbi Bond A2 (USD) Wielu inwestorów poszukujących zarobku na obligacjach skupia się jedynie na najpopularniej- szych rynkach dłużnych – amerykańskim, euro- pejskim, czy polskim. Pragnąc jednak wyższych rentowności warto zastanowić się nad innymi kierunkami, Taką możliwość stwarza fundusz BlackRock GF Renminbi Bond. Suanjin Tan, za- rządzający funduszem, skupia się na długu emi- towanym w chińskiej walucie. W portfelu znajdą się przede wszystkim obligacje z Chin (68,7%), Hong-Kongu (9,20%) oraz Korei Południowej (3,20%). Najpopularniejszy jest dług o jako- ści kredytowej BBB (25,00%) oraz AA (20,00%). Dług korporacyjny stanowi 66,10% portfela, w bezpieczniejszym skarbowym zostało uloko- wane 13,90%, zaś w instytucjach powiązanych z rządem 15,40%. Fundusz pobiera opłatę za za- rządzanie w wysokości 0,75%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 4,59%. 101,5 101 100,5 100 99,5 99 98,5 98 97,5 97 96,5 96 95,5 95 2014.07.08 2014.08.20 2014.10.08 2014.11.27 2015.01.21 2015.03.11 2015.04.30 2015.07.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska vs Średnia funduszy dłużnych dolarowych uniwersalnych (USD) w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 96,12 100,49 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty 104 102 100 2014.07.08 2014.09 2014.11 2015 2015.03 2015.05 2015.07.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. BlackRock GF Renminbi Bond A2 (USD) Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 104,59
 • 14. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201514 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Akcje Polskie Dobry wzrost gospodarczy, niedroga waluta i praktyczny brak inflacji powinien przemawiać na korzyść polskich spółek, ale niestety już od pewnego czasu nie cieszą się one popularno- ścią wśród inwestorów. Do tego dochodzi fakt, że będąc klasyfikowanym jako rynek wschodzący jesteśmy bardziej podatni na przeceny rynkowe wywołane przez kryzysy polityczny w Europie w związku z Grecją. Innym czynnikiem podnoszą- cym ryzyko, zwłaszcza w ocenie globalnych gra- czy, są zbliżające się wybory. Dość prawdopodob- ny w tej chwili scenariusz, czyli zwycięstwo PiS, nie cieszy zagranicznych inwestorów. Postrzega- nie tej partii za granicą nie jest pozytywne i niesie niepewność. Co więcej, obietnice przedwyborcze składane przez większość partii powodują, że można się zacząć obawiać o stan krajowych fi- nansów. Szczególnie poszkodowanym może okazać się sektor bankowy, który może zostać obłożony dodatkowym podatkiem i zmuszony do niekorzystnych dla niego przewalutowań kre- dytów zaciągniętych w CHF. W takich warunkach lepiej radzą sobie mniejsze spółki. Mają one tę zaletę, że nie mają udziału skarbu państwa, są elastyczne i sprawnie zarządzane. Co więcej, to właśnie w segmencie firm o średniej i mniejszej kapitalizacji napływ środków od lokalnych in- dywidualnych inwestorów ma szansę napędzić wzrost na tym rynku. Największe spółki potrze- bują globalnego kapitału, aby móc rosnąć pod nieobecność napływów z OFE. 14.0% 8.36% 2.70% -2.9% -8.6% Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar źródło: stooq.pl 8 lipcaWIG - 1 rok vs WIG20 SWIG80 Indeksy Giełdowe: WIG, WIG20, sWIG80
 • 15. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201515 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze nale- żące do klasy akcje polskie: UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfunduszu zarządzany przez Macieja Kika to inwestycja przede wszystkim w małe firmy z WIG. Częściami składowymi są głównie spółki z takich indeksów, jak mWIG40 i sWIG80. Dla podniesie- nia dochodowości i zmniejszenia ryzyka w okre- sach dekoniunktury, zarządzający ma możliwość wyjścia również poza rynek polski. Obecnie w portfelu znajdziemy pozycje z Turcji (9,81%) oraz Węgier (0,45%). Kluczowe sektory w portfelu to przemysł (26,99% aktywów subfunduszu), finan- se (18,87%), usługi (17,74%), dobra konsumpcyj- ne (11,84%), surowce (9,92%) oraz technologie (4,50%). Maksymalna opłata za zarządzanie wy- nosi 4%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł 9,96%. Skarbiec Małych i Średnich Spółek Ten subfunduszu również poszukuje okazji inwe- stycyjnych przede wszystkim na rynkach sWIG80 i mWIG40, aczkolwiek zarządzający, Adam Łu- kojć, odważniej poczyna sobie na rynkach zagra- nicznych, alokując tam nieco więcej aktywów. W dalszym ciągu oczywiście dominują spółki z Pol- ski (76,00%), ale mamy tutaj również inwesty- cje na rynkach rozwiniętych (15,00%) oraz glo- balnych rynkach wschodzących (5,00%). Takie 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 2014.07.08 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.15 2015.02.12 2015.04.09 2015.07.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. UniAkcje Małych i Średnich Spółek vs Średnia fundusze akcji polskich małych i średnich spółek w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 106,50 109,96 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty przegrupowanie w składzie może być szczególnie korzystne w okresie, gdy duzi inwestorzy wyka- zują gorszy sentyment do rynków rozwijających się, czyli między innymi polskiego. Najważniejsze sektory to IT (18,00%), przemysł (17,70%), usługi (15,70%) oraz banki (13,20%). Maksymalna opła- ta za zarządzanie wynosi 4,00%. Wynik osiągnię- ty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 6,72%. 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 2014.07.08 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.15 2015.02.12 2015.04.09 2015.07.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Skarbiec Małych i Średnich Spółek vs Średnia fundusze akcji polskich małych i średnich spółek w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 106,50 106,72 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
 • 16. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201516 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Akcje Środkowa-Wschodnia Europa Dla lokalnych inwestorów ten region czasami, błędnie, postrzegany jest jako nad wyraz ważny. Niestety, z punktu widzenia globalnych zarzą- dzających jest jednym z wielu i zdecydowanie nie należy do najistotniejszych. Często też przychodzi mu przez to cierpieć, jest bowiem klasyfikowany jako rynek wschodzący i w okresie gdy mamy do czynienia z zawirowaniami wokół Grecji i przece- ną w Chinach, również ulega przecenie. Z drugiej strony mamy tutaj jasne punkty, jak przykładowo Węgry, które udowodniły już w pierwszym pół- roczu 2015 roku, że skutecznie przeprowadzone reformy mogą postawić na nogi zarówno gospo- darkę, jak i giełdę. Drugi kluczowy rynek w regio- nie, czyli Polska, znajduje się w okresie przedwy- borczym i trudno oczekiwać, że w czasie wakacji wiele się tutaj zmieni. Bardzo interesujące mógł- by być Turcja, Rosja i Ukraina, ale tutaj mamy do czynienia z ryzykiem politycznym, którego nie da się policzyć, ani przewidzieć. Co prawda w ostat- nim okresie nieco mniej słyszymy o napięciu na wschodzie Ukrainy, ale jednak konflikt wciąż się tli i nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa. Z kolei Turcja poza wewnętrznymi problemami ma również kłopot na południowych obrzeżach kraju, gdzie graniczy z Syrią. 15.0% -2.5% -20% -37% -55% Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar źródło: stooq.pl 9 lipca^XU100 - 1 rok vs ^RTS ^UX WIG Indeksy Giełdowe: Turcja, Rosja, Ukraina, Polska
 • 17. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201517 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze nale- żące do klasy Akcje Środkowa/Wschodnia Europa: Skarbiec Spółek Wzrostowych To bardzo wygodne rozwiązanie, bowiem w ra- mach subfunduszu inwestującego lokalnie, w regionie Środkowo-Wschodniej Europy, mamy możliwość dość dużej dywersyfikacji. Zarządza- jący Michał Cichosz w ramach swojej polityki inwestycyjnej poszukuje spółek o dużym poten- cjale wzrostu przede wszystkim w naszym regio- nie, ale nie wzbrania się przed inwestycjami np. w Stanach Zjednoczonych (28,00%) oraz na in- nych rynkach rozwiniętych (21,00%). Akcje pol- skie stanowią 21,00% aktywów, zaś tureckie 13,00%. Kluczem do sukcesu jest umiejętność zarządzającego do wynajdowania firm o dużym potencjale do szybkiego wzrostu. Najważniej- szym czynnikiem, na który zwraca uwagę Cichosz jest możliwość bezproblemowego generowania przepływów pieniężnych, które później zostaną wykorzystane do finansowania ekspansji. Pośród sektorów dominują IT (35,20%), dobra konsump- cyjne (20,10%), usługi (19,50%), samochodowy (7,40%), przemysł (5,70%), finanse (4,70%), tele- komunikacja (4,20%), ochrona zdrowia (3,30%). Opłata za zarządzanie wynosi 4%. Wynik osią- gnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy, to 13,46%. UniAkcje Dywidendowy Subfundusz UniAkcje Dywidendowy to przede wszystkim poszukiwanie firm o bardzo stabilnych przepływach pieniężnych, bo te umożliwiają wy- płatę dywidendy. Tomasz Matras w ramach tego subfunduszu prezentuje dość konserwatywne podejście do inwestycji w akcje. Liczba akcji, które mogą znaleźć się w portfelu jest relatywnie nie- wielka, bo już na etapie wstępnej selekcji odpada wiele spółek. Kluczowymi sektorami dla subfun- duszu zarządzanego przez Tomasza Matrasa są przemysł (25,50%), finanse (23,05%),surowce (21,40%) oraz dobra konsumpcyjne (9,60%). Alo- kacja geograficzna wygląda następująco: Polska (47,78%), Turcja (37,96%) oraz Czechy (5,98%). Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 4%. W okresie ostatnich 12 miesięcy wynik wypraco- wany przez subfundusz to 9,63%. 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 2014.07.08 2014.08.27 2014.10.23 2014.12.19 2015.02.20 2015.04.21 2015.07.08 Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Skarbiec Spółek Wzrostowych vs Średnia fundusze akcji europejskich rynków wschodzących w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 101,97 113,46 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 2014.07.08 2014.08.27 2014.10.23 2014.12.19 2015.02.20 2015.04.21 2015.07.08 UniAkcje Dywidendowy vs Średnia fundusze akcji europejskich rynków wschodzących w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 101,97 109,63 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
 • 18. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201518 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Akcje Starej Europy Europa Zachodnia żyje Grecją. Wydaje się, że zna- lezienie rozwiązania, które zadowoliłoby wszyst- kich jest niemożliwe. Z jednej strony mamy rosz- czeniowegoAleksisaTspirasa,zsilnympoparciem swoich rodaków, z drugiej Angelę Merkel, z któ- rą zgadza się wielu Europejczyków, iż nie można w nieskończoność finansować niewydolnej grec- kiej gospodarki. Co więcej, takie rozwiązanie by- łoby nieuczciwe w stosunku do innych krajów peryferyjnych Strefy Euro, które wprowadziły re- formy i przeszły przez bolesną politykę oszczęd- ności. Z drugiej strony, rozpad unii walutowej nie jest nikomu na rękę, pokaże bowiem, że Europa nie jest tak zintegrowana, jak wielu chciałoby uważać. O ile Grecja z punktu widzenia gospodar- czego nie jest przesadnie istotna, to jej położenie geograficzne jest ważne. Jest członkiem NATO o strategicznym położeniu. Wie o tym doskonale Putin, który zdaje się utrzymywać dobre relacje z Aleksisem Tspirasem. A potencjalny Grexit to dopiero być może początek. Pamiętajmy, że już w 2016 roku do urn pójdą Brytyjczycy decydując o swojej obecności w Unii Europejskiej. Wielu in- westorów może się teraz zastanawiać, jak wyglą- dałyby rynki europejskie gdyby nie napięcia poli- tyczne. Dane makro są coraz lepsze. Ultra luźna polityka monetarna prowadzona przez Europej- ski Bank Centralny wspiera gospodarkę. Szcze- gólnie dobrze wyglądają Niemcy i Wielka Bryta- nia, ale widzimy również poprawę we Francji, co jest pewnym zaskoczeniem. Euro może osłabiać się do dolara, co powinno wspomóc eksporterów europejskich. Co więcej, dywidendy oferowane -11% 6.11% 23.3% -28% -45% Kwi Maj CzeLip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar źródło: stooq.pl 26 czerwca^ATH - 1 rok vs ^DAX ^FTM ^CAC Indeksy Giełdowe: Grecja, Niemcy, Wielka Brytania, Francja przez spółki ze Starego Kontynentu są kuszące, a to może przyciągać globalnych graczy. Widać też pierwsze ślady reform socjalnych, w czym przoduje Wielka Brytania.
 • 19. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201519 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze nale- żące do klasy Akcje Starej Europy: BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR) Ostatni okres pod kątem gospodarczym wygląda dla Europy dobrze. Niestety, emocje związane z polityką biorą górę i rynki im ulegają. W takim otoczeniu warto zastanowić się nad kierunkiem inwestycyjnym, który umożliwi nam korzystanie z europejskiego wzrostu, ale jednocześnie nie wystawi na ryzyko związane z Grecją. BlackRock GF United Kingdom to rozwiązanie, które może nam w tym pomóc. Skupia się głównie na sze- Schroder ISF EURO Equity Hdg A1 (Acc) (PLN) Dla inwestorów wierzących w pozytywne roz- strzygnięcie kwestii greckiej korzystne może być skupienie się na Strefie Euro. Wygaszenie napięcia politycznego i zostanie beneficjentem luzowania ilościowego prowadzonego przez Eu- ropejski Bank Centralny. Rozwiązanie zarządza- ne przez Martina Skanberga to niemal czysta ekspozycja na Strefę Euro, a przede wszystkim na Francję (29,30%), Niemcy (26,60%), Holandię rokim rynku brytyjskim, bogatym w spółki za- rabiające na lokalnym rynku, ale również spół- ki globalne z FTSE100. Nick Little, zarządzający funduszem, poszukuje okazji inwestycyjnych na FTSE All-Share. Kluczem do decyzji inwestycyj- nej jest tutaj analiza fundamentalna i interesu- jący, zdaniem zarządzającego, model biznesowy oraz potencjał rozwoju. Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,5%. Najważniejsze sek- tory to usługi konsumenckie (łącznie 27,80% aktywów), sektor finansowy (22,30%), towary konsumenckie (15,40%) oraz opieka zdrowotna (8,00%). Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnął wynik 15,28%. (10,70%), Włochy (9,50%) oraz Belgię (6,60%). Kluczowe sektory to finanse (24,40%), dobra luk- susowe (13,60%), przemysł (13,60%), informa- tyka (11,80%) oraz dobra podstawowe (10,20%). Opłata za zarządzanie wynosi 1,50%. Fundusz jest zabezpieczony przed ryzykiem walutowym. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 14,39%. 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 92 88 86 2014.07.08 2014.08.21 2014.10.10 2014.12.02 2015.01.27 2015.03.17 2015.05.08 2015.07.08 BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR) vs Średnia fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR) w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 110,44 115,28 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 92 88 86 2014.07.08 2014.08.21 2014.10.10 2014.12.02 2015.01.27 2015.03.17 2015.05.08 2015.07.08 Schroder ISF EURO Equity Hdg A1 (Acc) (PLN) vs Średnia fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR) w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 110,44 114,39 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
 • 20. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201520 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Akcje Stany Zjednoczone Czekamy na ogłoszenie wyników finansowych spółek. Wtedy okaże się, na ile mocny dolar szko- dzi amerykańskiej gospodarce. Obecne wyceny faktycznie nie są niskie, ale wzrost gospodarczy się ustabilizował i jest najbardziej imponujący pośród krajów rynków rozwiniętych. Co ważne, nie ma tutaj też politycznego ryzyka, z którym boryka się Europa. Fundusze akcji z USA cechują się mniejszą zmiennością, nie są bowiem wyeks- ponowane na greckie kłopoty obecne w Europie. Dane makro płynące z gospodarki USA są do- bre, rośnie zatrudnienie i następuje powolny i od dawna oczekiwany wzrost płac. Nadal nie mamy oczekiwanej przez FED inflacji i to może być jed- nym z czynników odwlekających podwyżkę stóp procentowych. Z drugiej strony, Janet Yellen i jej współpracownicy pragnąc zachować twarz mogą być niejako zmuszeni do choćby symbolicznej podwyżki we wrześniu i komunikatu mówiącego o dalszej cierpliwości i o uważnym obserwowa- niu wskaźników krajowych oraz globalnych. Go- spodarka pozostaje innowacyjna, amerykańskie spółki rządzą w takich branżach jak technologia, nowa energia, informatyka i finanse. 17.5% 11.8% 6.17% 0.50% -5.1% Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar źródło: stooq.pl 8 lipca^NDQ - 1 rok vs ^SPX ^DJI Indeksy Giełdowe: Nasdaq, S&P500, DowJones
 • 21. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201521 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze nale- żące do klasy Akcje Stany Zjednoczone: Franklin US Opportunities Fund N (Acc) Hdg (PLN) Fundusz adresowany do odważnych inwestorów zainteresowanych dość aktywną alokacją mię- dzy różnymi sektorami. Obecnie w portfelu tego funduszu znajdziemy przede wszystkim spółki z branż technologicznej (28,18%), ochrony zdro- wia (27,36%), dóbr luksusowych (16,53%), prze- mysłowej (7,27%), finansowej (6,13%) oraz ener- getycznej (4,03%). Tak skonstruowany portfel BlackRock World Financials A2 (USD) Analizując sektory gospodarcze w Stanach Zjed- noczonych warto poświęcić nieco więcej uwagi spółkom finansowym. O ile ich europejscy odpo- wiednicy w dalszym ciągu borykają się z proble- mami, to amerykańskie banki i ubezpieczyciele wyszli na prostą. Pierwsze lata po kryzysie sta- ły pod znakiem restrukturyzacji, płacenia kar i rezygnacji z części biznesów, ale teraz mamy tam istotną poprawę. Wiele z banków chwali się najlepszymi w swojej historii wynikami. Ubez- pieczyciele również nie narzekają, a perspekty- wa wzrostu stóp bardziej ich cieszy niż przera- ża. Dobrze radząca sobie gospodarka potrzebuje to ekspozycja na to, co najlepsze w tej chwili w amerykańskiej gospodarce, ale z drugiej stro- ny pewne ryzyko związane z wysokimi wycena- mi. Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,00%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 11,79%. coraz więcej pieniędzy na rozwój i konsumpcje, a to wesprze biznes pożyczkodawców. Edward Booth, zarządzający funduszem, okazji do zarob- ku poszukuje głównie z Stanach Zjednoczonych (46,70%), Wielkiej Brytanii (13,11%), Holandii (4,90%), Francji (4,10%) oraz Japonii (3,90%). Maksymalna opłata za zarządzanie to 1,50%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 1,32%. 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 2014.07.08 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.18 2015.02.18 2015.04.16 2015.07.08 Franklin US Opportunities Fund N (Acc) Hdg (PLN) vs Średnia funduszy zagranicznych akcji amerykańskich (USD) w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 102,16 111,79 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 2014.07.08 2014.08.27 2014.10.22 2014.12.18 2015.02.18 2015.04.16 2015.07.08 BlackRock World Financials A2 (USD) vs Średnia funduszy zagranicznych akcji amerykańskich (USD) w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 102,16 101,32 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
 • 22. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201522 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Akcje Globalne Rynków Wschodzących Informacje z rynków wschodzących są zdomi- nowane przez Chiny, a konkretnie przez spek- takularny wzrost giełdy w Szanghaju w okresie ostatnich 12 miesięcy i niemniej spektakularny spadek w okresie jednego miesiąca. Zmienność z jaką mieliśmy do czynienia na tych rynkach może momentami przerażać, ale należy jedno- cześnie pamiętać, że całkiem normalnym jest, iż inwestorzy decydują się na realizację zysków po tak dużych wzrostach. Przestraszył się również chiński rząd, który podjął działania mające na celu ochronę giełdy przed dalszymi spadkami, jak np. zakaz sprzedaży niektórych akcji przez lo- kalne instytucje finansowe. Coraz więcej mówi się też, że zachowanie giełdy w tym przypadku anty- cypuje nadchodzącą zmianę w chińskiej gospo- darce, tzn. mniejsze tempo wzrostu, ale za to na- pędzanego lokalnie poprzez konsumpcję. Warto pamiętać, że w Chinach w bardzo szybkim tem- pie rośnie klasa średnia, której wydatki powinny być jednym z motorów rozwoju. Warto również przeglądać się Indiom. To najszybciej w tej chwili rosnąca gospodarka na świecie (7,50% wzrostu PKB rok do roku), która co prawda w chwili obec- nej jest znacznie mniejsza od chińskiej, ale jej po- tencjał jest ogromny. Rynek indyjskich akcji był jednym z najlepszych w 2014 roku, ale obecnego roku, przynajmniej do tej pory, do tak udanych 153% 101% 49.1% -3.0% -55% Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar źródło: stooq.pl 9 lipca^SHC - 1 rok vs ^SNX ^RTS ^BVP Indeksy Giełdowe: Chiny, Indie, Rosja, Brazylia zaliczyć nie można. Oczekiwania co do reform są ogromne. Narendra Modi obiecał bardzo wiele i stara się to realizować, ale w tempie nieco mniej- szym niż początkowo zakładano. Na drugim bie- gunie znajdują się gospodarki krajów zależnych od surowców. Brazylia i Rosja to klasyczne przy- kład niewykorzystanych szans i dowód na to, że pójście najprostszą drogą w dłuższym terminie nie popłaca.
 • 23. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201523 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze na- leżące do klasy Akcje Globalne Rynków Wschodzących: JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska Pragnąc ekspozycji na szybko rosnące kraje ryn- ków wschodzących, jednocześnie nie chcąc oso- biście decydować w jakim kraju warto ulokować większość aktywów warto przyjrzeć się rozwiąza- niom nie benchmarkowym. . W ramach inwestycji poprzez polskie TFI uzyskujemy dostęp do wiedzy i umiejętności specjalistów z globalnego ban- ku JP Morgan. Wybierając ten produkt inwestor zdobywa szansę inwestycji na takich rynkach, jak Chiny (29,90%), Korea Południowa (14,90%), Tajwan (9,70%) oraz Brazylia (8,90%). Kluczowe sektory to finanse (27,80%), IT (23,70%), dobra konsumenckie wyższego rzędu (21,20%) oraz dobra podstawowe (6,40%). W okresie ostatnich 12 miesięcy subfundusz osiągnął wynik inwesty- cyjny 10,50%. Za zarządzanie subfunduszem są odpowiedzialni Amit Mehta oraz Richard Tithe- rington. Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) To bardzo ciekawe podejście do inwestycji na ryn- ku indyjskim. Schroders w celu poprawy zrozu- mienia lokalnych charakterystyk rynku indyjskie- go, kupił udziały w lokalnej firmie zarządzającej Axis Asset Management Company. Przyglądając się wynikom funduszy na nietypowych rynkach, jakim z pewnością są Indie okazuje się, że lokal- ni zarządzający są w stanie osiągać lepsze wy- nik od dużych globalnych graczy. Manish Bha- tia odpowiadający za wyniki funduszu większość aktywów ulokował w instytucjach finansowych (27,60%), informatyce (21,1%), dobrach podsta- wowych (11,80%), dobrach luksusowych (8,40%) oraz przedsiębiorstwach przemysłowych (8,20%). Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,5%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 11,31%. 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 2014.07.08 2014.08.13 2014.09.26 2014.11.10 2014.12.24 2015.02.11 2015.03.26 2015.05.12 2015.07.08 JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska vs Średnia funduszy akcji globalnych rynków wschodzących w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 98,64 110,5 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 2014.07.08 2014.08.26 2014.10.21 2014.12.17 2015.02.17 2015.04.15 2015.07.08 Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) vs Średnia funduszy akcji globalnych rynków wschodzących w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 98,64 111,31 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
 • 24. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201524 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia Kluczowym tematem ostatnich tygodni w Azji jest chińska giełda, a jednocześnie zapomina się o innych, niekoniecznie mniej interesujących rynkach. Mamy przecież tutaj jeszcze Japonię, która obok Stanów Zjednoczonych stała się bez- pieczną przystanią dla globalnego kapitału, oba- wiającego się Grecji i Chin właśnie. Kraj kwitnącej wiśni dzielnie walczy o inflację, wzrost gospodar- czy i właściwy kurs jena. Zwłaszcza to ostatnie zaczęło się ostatnio udawać. Początkowe prze- sadne osłabienie jena, jakkolwiek korzystne dla eksporterów, to jednak długofalowo szkodzące gospodarce uzależnionej od importu surowców, nie było przesadnie korzystne. Ostatnio mamy możliwość obserwacji dość ścisłej korelacji mię- dzy jenem, a rynkiem. Krótkoterminowe spadki na giełdzie mają miejsce w momencie umocnie- nia się jena wobec euro i dolara amerykańskiego. Ewidentnym jest, iż inwestorzy postrzegają JPY jako zabezpieczenie na wypadek kryzysu w Euro- pie. Kolejne ciekawe rynki to te mniejsze, słabiej rozwinięte, ale jednak mające dobre perspek- tywy. Przykładowo Korea Płd. i Tajwan. Te kra- je są wprawdzie nadal klasyfikowane jako rynki wschodzące i przez to ulegające przecenie wraz z innymi EM, ale jednocześnie są bardzo nowo- czesne i zamożne. To właśnie te rynki mogą być 153% 112% 71.5% 30.6% -10% Kwi Maj CzeLip LipSie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar źródło: stooq.pl 9 lipca^SHC- 1 rok vs ^NKX ^TWSE ^SET Indeksy Giełdowe: Chiny, Japonia, Tajwan, wielkimi zwycięzcami, gdy postrzeganie rynków rozwijających się przestanie być tak negatywne.
 • 25. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201525 FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Przykładowe fundusze/subfundusze na- leżące do klasy Akcje Chiny, Południowo- -Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia: Schroder Japanese Equity Hedged A (Acc) (EUR) To bardzo ogólne podejście do inwestycji na ryn- ku japońskim. Zarządzający Shogo Maeda nie jest zobligowany do inwestycji w konkretny sektor czy wielkość spółki. Portfel jest relatywnie dobrze zdywersyfikowany. Zarządzający funduszem zde- cydował się na ulokowanie aktywów w sektory takie jak urządzenia elektryczne (12,4%), sprzęt transportowy (11,40%), informacje i łączność (10,6%), banki (6,60%) oraz maszyny (7,10%). Spora część spółek znajdujących się w portfelu ma możliwość korzystania z dość taniego jena, są to bowiem spółki eksportowe. Fundusz po- biera opłatę za zarządzanie w wysokości 1,25%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 24,29%. BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR) Pragnąc zbudować dobrze zdywersyfikowany portfel o dużym potencjale wzrostu nie możemy zapomnieć o funduszach azjatyckich . Ostatnie zawirowania na chińskiej giełdzie napełniają obawami, warto więc zatroszczyć się o to, aby fundusz był należycie zdywersyfikowany. Taką możliwość daje BlackRock GF Asian Dragon. Zgodnie z nazwą funduszu, okazje inwestycyj- ne są wyszukiwane w takich krajach jak Chi- ny (30,00%), Korea Południowa (19,50%), Indie (15,60%),Hongkong (8,3%)oraz Tajwan (12,80%). Najważniejszymi sektorami są finanse (32,60%), informatyka i technologia (26,90%) oraz szeroko rozumiane surowce (8,70%). Opłata za zarządza- nie w funduszu wynosi 1,5%. Andrew Swan, odpo- wiedzialny za wyniki BlackRock GF Asian Dragon, posługuje się głównie analizą fundamentalną do selekcji spółek. Opłata za zarządzanie wynosi 1,5%. Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnął wynik w wysokości 25,38%. 130 125 120 115 110 105 100 95 2014.07.08 2014.08.08 2014.09.17 2014.10.24 2014.12.03 2015.01.15 2015.02.23 2015.04.01 2015.05.12 2015.07.08 140 135 130 125 120 115 110 105 100 2014.07.08 2014.08.08 2014.09.17 2014.10.24 2014.12.03 2015.01.15 2015.02.23 2015.04.01 2015.05.12 2015.07.08 Schroder Japanese Equity Hedged A (Acc) (EUR) BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR) FI_SAFU-AKZ_AZ-Średnia funduszy akcji regionu Azja FI_SAFU-AKZ_AZ-Średnia funduszy akcji regionu Azja w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 111,28 111,28 124,29 125,38 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
 • 26. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201526 PODSUMOWANIE FUNDUSZY WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Polski Dług Skarbiec Kasa UniLokata 1,74 2,91 8,15 11,77 ✴ ✴ Globalne Dłużne BlackRock GF Renminbi Bond A2 (USD) JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska 4,41 0,49 17,05 n/d ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Akcje Polskie UniAkcje Małych i Średnich Spółek Skarbiec Małych i Średnich Spółek 9,96 6,72 40,41 46,57 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Skarbiec Spółek Wzrostowych UniAkcje Dywidendowy 13,46 9,63 54,20 n/d ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Akcje Starej Europy BlackRock GF United Kingdom A2 (EUR) Schroder ISF EURO Equity Hedged A1 (Acc) (PLN) 15,28 14,39 46,33 n/d ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Akcje Stany Zjednoczone Franklin US Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) BlackRock GF World Financials A2 (USD) 11,79 1,32 75,75 57,66 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Akcje Globalne Rynków Wschodzących JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska Schroder ISF Indian Opportunities A (acc) (USD) 10,53 11,31 n/d n/d ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia Schroder ISF Japanese Equity Hedged A (Acc) (EUR) BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR) 24,29 25,36 95,22 58,50 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Schroder ISF Global Property Securities A (Acc) (EUR) 20,72 30,54 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc (PLN) 6,21 37,14 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Wszystkie powyżej przedstawione wyniki funduszy są prezentowane dla okresu 08.07.2014 do 08.07.2015, o ile w tekście nie jest podany inny zakres czasowy. RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY W DNIU 10.07.2015 ROKU W OPARCIU O DOSTĘPNE DO TEJ DATY INFORMACJE
 • 27. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201527 FUNDUSZE OBSERWOWANE PRZEZ F-TRUST SA Schroder ISF Global Property Securi- ties A (Acc) (EUR) Schroder ISF Global Property Securities to fun- dusz nieruchomościowy. Takie rozwiązania są adresowane przede wszystkim do inwestorów pragnących powiększać swój kapitał, ale jed- nocześnie nie godzących się na ryzyko akcyjne i rozumiejących, że rynek obligacji znalazł się w trudnym miejscu. Wielu osób preferuje in- westycje w nieruchomości ze względu na więk- sze bezpieczeństwo, ale dzisiaj bywa to złudne. Wbrew pozorom taka inwestycja niesie ze sobą sporo trudności. Niska płynność, trudność w wy- cenie, a przede wszystkim wysoki próg wejścia pozbawiają możliwości inwestycji wiele osób. Istnieją jednak sposoby, aby korzystać z dobro- dziejstw tej klasy aktywów w innej, łatwiejszej formie, to jest poprzez fundusz inwestycyjny. W jego portfelu znajdziemy spółki ściśle powią- zane z nieruchomościami oraz REITS (z angiel- skiego Real Estate Investment Trust). To rozwią- zanie daje posiadaczowi przychód z wynajmu, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej płynności, podobnej jak w przypadku akcji. Akcje REITs są handlowane na głównych światowych rynkach, przede wszystkim w Londynie i Nowym Jorku. Fundusz Schroder ISF Global Property Securi- ties to właśnie inwestycja tego typu. Większość aktywów tego funduszu zostało ulokowanych 10 największych pozycji % wartości aktywów netto Simon Property Group 6,5 Equity Residential 3,7 Boston Properties 3,7 Sun Hung Kai Properties 3,6 Healt Care REIT 3,2 ProLogis 3,1 Mitsubishi Estate 3,0 Mitsui Fudosan 3,0 Unibail-Rodamco 3,0 Public Storage 3,0 Regiony, największe pozycje % Ameryki 53,7 Rejon Pacyfiku (z wył. Japonii) 16,4 Japonia 12,0 Wielka Brytania 9,6 Europa (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Bliskiego Wschodu) 5,4 Inne 0,1 Rynki Wschodzące 0,0 Instumenty pochodne 0,0 Aktywa płynne 2,9 w USA (52,39%), Japonii (11,97%), Wielkiej Bry- tanii (9,65%), Hongkongu (9,40%) oraz Australii (6,34%). Największe pozycje w portfelu kiero- wanym przez Toma Walkerai Hugo Machina to Simon Property Group (6,48%), Equity Residen- tial Properties Trust (3,71%), Boston Properties (3,68%) oraz Sun Hung Kai Properties (3,65%). Maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,50%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 20,72%. 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 2014.07.08 2014.08.28 2014.10.24 2014.12.23 2015.02.24 2015.04.23 2015.07.08 Schroder ISF Global Property Securities A (Acc) (EUR) vs Średnia funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 112,81 120,72 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Źródło: Navigator, Analizy Online S.A. Źródło: karta funduszu Źródło: karta funduszu
 • 28. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201528 FUNDUSZE OBSERWOWANE PRZEZ F-TRUST SA Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc (PLN) Fundusz typu multi-asset. Wewnątrz takiego funduszu mogą znaleźć się niemal wszystkie klasy aktywów, zaś inwestycja nie musi odbywać się drogą bezpośrednią, a bardziej za pośred- nictwem funduszy i ETF’ów oraz instrumentów pochodnych (możliwe są zarówno długie, jak i krótkie pozycje). Johanna Kyrklund oraz Remi Ajewole odpowiedzialni za wyniki funduszu jako najważniejsze założenie przyjęli ochronę kapita- łu, co oznacza, że ich sposób inwestowania może być nieco bardziej defensywny, ale w okresie do- brej koniunktury na rynkach akcji ich fundusz będzie z pewnością z tego korzystał. W portfelu znajdziemy co prawda tylko 37 pozycji, ale wiele z nich to fundusze, które istotnie dywersyfikują portfel. Aż 40,20% aktywów zostało ulokowa- nych w rozwiązaniach typu index-tracker, czyli pasywnego odzwierciedlania indeksów, 31,00% w produktach Schroders, zaś 14,40% to aktyw- nie zarządzane rozwiązania zewnętrzne. Opłata za zarządzanie wynosi 1,50%. Wynik osiągnięty w okresie ostatnich 12 miesięcy to 6,21%. Zarządzanie % Pasywnie zarządzane 40,2 Wewnętrznie zarządzane 31,0 Wewnętrznie zindywid. rozwiązania 14,4 Zewnętrznie zarządzane 10,5 Gotówka 3,9 Waluta % Euro 93,6 Szterlingi brytyjskie 3,9 Dolar amerykański 3,6 Jen japoński 2,8 Rynki wschodzące 2,7 Dolar australijski -1,9 Dolar kanadyjski -3,8 Sektor bieżąca waga Akcje 52,9 Absolute Return 14,0 Obligacje rządowe 13,1 Obligacje zamienne 3,3 Towary 2,9 Źródło: karta produktu Źródło: karta produktu Źródło: karta produktu 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 2014.07.08 2014.08.26 2014.10.20 2014.12.15 2015.02.12 2015.04.09 2015.07.08 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Acc (PLN) vs Średnia funduszy mieszanych zagranicznych aktywnej alokacji w okresie od 08.07.2014 do 08.07.2015 101,18 106,21 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Źródło: Navigator, Analizy Online S.A.
 • 29. RAPORT MIESIĘCZNY / lipiec 201529 SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Odchylenie standardowe (Standard Deviation) – im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu. Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność ryzyka, jakie ponosi fundusz w stosunku do inwe- stycji uważanych za pozbawione ryzyka (obligacji rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wy- nik funduszu. Beta do benchmarku – ukazuje zależność po- między zmianami wartości jednostki fundu- szu, a benchmark’u. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów funduszu jest tożsamy ze składem instrumen- tów w benchmarku. Wartości mniejsze niż 1 oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest za- zwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%. Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazu- je jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik su- geruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wskaźnik informacyjny (Information Ratio – IR) – ilustruje opłacalność ryzyka, jakie zarzą- dzający ponoszą w stosunku do benchmark’u. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niż- szym ryzyku w stosunku do benchmarku został osiągnięty wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz osiągający wskaźnik informacyjny powyżej 0,3, uważany jest za efektywnie zarządzany. Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmie- nia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. Wyższe duration, sugeruje większy wpływ zmiany stóp procento- wych na zmianę wartości jednostki funduszu. Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u skorygowanego o ryzyko. R2 – reprezentuje procent zmiany wartości fun- duszu, który może być wytłumaczony zmianą wartości benchmark’u. Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ra- tingu (rating nie-inwestycyjny np. CCC), oferują- ce wyższe oprocentowanie HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsump- cyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer Prices). r/r – rok do roku PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki opisujący aktywność gospodarczą w sektorze wy- twórczym. Publikowane przez agencję Reuters. Agencja przeprowadza ankietę wśród manage- rów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia, produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę i portfel zamówień. Cena do wartości księgowej - to relacja kapitali- zacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego. Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowarto- ściowania / przewartościowania ceny akcji w sto- sunku do zysku generowanego przez spółkę. Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od większości inwestorów sposób postrzegania zda- rzeń rynkowych. Dzięki zachowaniu racjonalności w ocenie sytuacji i nieuleganiu wpływowi innych osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu.
 • 30. Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F- -Trust S.A. Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Michał Górczewski i wszelkie komentarze w nim inkorporowane sta- nowią wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. F-Trust S.A. oświadcza, iż pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A. informuje, iż będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A. i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie. Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, iż dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem. Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszcze- gólnych funduszy. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywi- dualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospek- cie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. AUTOR: MICHAŁ GÓRCZEWSKI, ANALITYK
 • 31. Jeśli masz pytania dotyczące raportu lub inwestowania, napisz do nas: kontakt@f-trust.pl Wiele ciekawych materiałów na temat inwestowania znajdziesz także na stronie www.f-trust.pl