Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust

F-Trust SA
F-Trust SAF-Trust SA
RAPORT MIESIĘCZNY
styczeń 2018
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20182
Wzrost ryzyka
Pierwsze dni stycznia pokazały, jak szybko duże zaufanie
może przekształcić się w falę zakupów. Powrót do nor-
malnych rynków nadszedł w kilka dni później. „Normal-
ne rynki” to znaczy rynki zmienne, czyli wzrosty i spadki
przeplatające się w miarę regularnie. Rok 2017 był dość
wyjątkowy. Przede wszystkim z racji małej zmienności.
Ponadto, obfitował w bardzo dobre rezultaty inwestycyj-
ne, a mimo to w ciągu roku wśród inwestorów nie brako-
wało nerwowości. Tym bardziej teraz łatwo może wrócić
nerwowość i spowodować wzrost zmienności. Jedno jest
pewne, trudno będzie utrzymać tak niską zmienność,
jaką mieliśmy w 2017 roku.
Oczekiwanie większej zmienności opiera się w dużym
stopniu na analizie statystycznej i behawioralnej, mniej
na fundamentalnej analizie spółek i wycenie wskaźni-
ków rynków. Więcej tu jest domniemywań niż prawdzi-
wej analizy. Nasi klienci chcieliby wiedzieć, jak ustawić
swoje inwestycje, w jakich proporcjach trzymać akcje,
dług i gotówkę, a także na jakie kierunki geograficzne
czy sektorowe mają w 2018 roku postawić. Dodatkowo
chcieliby wiedzieć, jak będzie się kształtował kurs zło-
tówki, ceny złota i ropy. Na te pytania chórem odpowia-
dają analitycy i stratedzy, którzy opracowali prognozy
na obecny rok. Ich wskazania można zebrać w kilku
punktach.
Po pierwsze, inflacja utrzyma się, a nawet wzrośnie. Po
drugie, dolar nadal będzie się osłabiał, a w zamian wzro-
sną ceny surowców w dolarze, złoto, metale, materiały
budowlane, produkty chemiczne i ropa. Po trzecie, stopy
procentowe i koszty kredytów też będą rosły. Po czwarte,
postępować będzie konsolidacja spółek i koncentracja
biznesu. Po piąte, wzrosną koszty robocizny. Po szóste,
preferowane będą następujące kierunki inwestycyjne:
Europa, Japonia, kraje rozwijające się, spółki dywiden-
dowe, surowce, finanse, informatyka i nieruchomości.
Wiadomo, że te prognozy ulegają stałej ewolucji. Nie
można się do nich stosować jeśli horyzont inwestycyj-
ny jest zbyt krótki. Te prognozy wydają się słuszne i
racjonalne, można znaleźć sporo argumentów na ich
uzasadnienie, ale psychologia rynków ma swoje prawa
i dzięki niej ceny akcji nie posuwają się po linii prostej.
Krótkoterminowi inwestorzy kupują i sprzedają, w rytm
zmian cen, aby uchwycić trend. Często takie „aktywne
zarządzanie” kończy się stratami i sporym rozczarowa-
niem. Warto więc przypomnieć naszym inwestorom o
zasadzie długoterminowego inwestowania i staraniu,
aby uchwycić trendy wieloletnie, a nie kilkumiesięcz-
ne. Takie podejście ułatwi nam spokojne inwestowanie
i przejście przez zwiększoną zmienność z korzyścią dla
rezultatów inwestycyjnych. W praktyce oznacza to do-
pasowywanie proporcji między akcjami a gotówką i dłu-
giem do ryzyka rynkowego. Im większe ryzyko korekty,
tym większy udział gotówki. W okresie korekty należy
kupować akcje, spokojnie i regularnie wykorzystywać
okazję do zwiększenia proporcji akcji w stosunku do go-
tówki. Takie zmiany w alokacji aktywów są łatwe do za-
prezentowania, ale trudne do zrealizowania. Stąd ważna
rada – dyscyplina inwestycyjna jest naszym inwestorom
bardzo potrzebna.
Gospodarka światowa rośnie dobrze i tempo wzrostu ma
szanse utrzymać się na tym poziomie jeszcze przez kilka
kwartałów. Wycena rynków nie jest na szczytach, więc
zbyt defensywne portfele nie będą dawały pełnej satys-
fakcji. Źródłem podwyższonego ryzyka staje się dzisiaj
tendencja do rotacji między sektorami, przemysłami,
a także rotacji wewnątrz samych aktywów dłużnych. Z
obligacji podwyższonego ryzyka do obligacji korporacyj-
nych dobrej jakości, od wysokiej do niskiej duration, czy-
li w kierunku długu krótkoterminowego, aby nie stracić
płynności. Wysoka płynność jest na obecnym etapie
giełdowym warunkiem sine qua non. W przeciwnym wy-
padku trudno byłoby przeprowadzać aktywną alokację
w portfelu z akcji do długu i z powrotem do akcji.
Azja stała się bardzo ważnym rynkiem produkcyjnym,
konsumpcyjnym, a teraz finansowym i innowacyjnym.
Chiny pochłaniają olbrzymie kwoty venture capital. W
wymienione wyżej dziedziny w ubiegłym roku fundusze
venture capital zainwestowały w Państwie Środka, we-
dług danych raportu PwC, 70,8 mld dolarów, podczas
gdy w Ameryce 71,9 mld dolarów. Globalne fundusze
przeznaczone na VC wzrosły blisko 50%, do kwoty 164
mld dolarów zainwestowanych w 11 042 projektach. W
Azji fundusze co najmniej się podwoiły, podczas gdy w
USA wzrosły tylko o 17% rok do roku, a ilość projek-
tów spadła do 5052, osiągając najniższy poziom od 2012
roku. Europa pozostaje w tyle, mimo 40-procentowego
wzrostu w finansowaniu, do kwoty 17,6 mld dolarów. Na
Starym Kontynencie ta kwota została zainwestowana w
2 483 projekty. Chiny przyciągają kapitał, a pieniądze są
inwestowane we wszystko – od aplikacji internetowych
służących upowszechnianiu usług komunikacyjnych, do
sztucznej inteligencji i energii odnawialnych.
Podsumowując, to nie rynki są dziś źródłem podwyższo-
nego ryzyka, ale sami inwestorzy, którzy będą zwiększali
swoją aktywność i przesuwali aktywa w poszukiwaniu
lepszych zysków. Nakręcanie spirali transakcyjnej przy-
spieszy zmienność cen i zmienność rynkową. Naszym
zadaniem będzie wykorzystanie tej narastającej zmien-
ności w celu poprawy wyników inwestycyjnych.
Andrzej Miszczuk
Główny Strateg F-Trust
SŁOWO OD STRATEGA
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20183
DANE MAKRO
Stopy procentowe
Stany Zjednoczone 1,50 %
Strefa Euro 0,00 %
Polska 1,50 %
Chiny 4,35 %
Wzrost PKB (rok do roku)
Stany Zjednoczone 2,30 %
Strefa Euro 2,60 %
Polska 4,90 %
Chiny 6,80 %
Inflacja (rok do roku)
Stany Zjednoczone 2,10 %
Strefa Euro 1,40 %
Polska 2,00 %
Chiny 1,80 %
źródło: opracowanie własne
2009 2011 2013 2015 2017
7
6
5
4
3
2
1
0
2008 2010 2012 2014 2016
12
8
4
0
-4
2008 2010 2012 2014 2016
8
6
4
2
0
-2
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20184
Inflacyjna
faza ożywienia
gospodarczego
Dezinflacyjna
faza ożywienia
gospodarczego
Dezinflacyjna
faza spowolnienia
gospodarczego
Inflacyjna
faza spowolnienia
gospodarczego
DANE MAKRO
Komentarz analityka
Nowy rok rozpoczynamy w dobrych nastrojach.
Dobre wyniki gospodarcze przekładają się na do-
bre wyniki funduszy, a wśród nich znajdziemy m.in.
dwucyfrowe wzrosty na funduszach związanych
z wydobyciem surowców oraz nieco mniejsze, ale
nadal imponujące, z rynków wschodzących. Takie
dynamiczne zwyżki cen surowców w ostatnim roku
już miały miejsce, jednak nie przeradzały się one w
trwały trend, który mógłby wpłynąć np. na kosz-
ty produkcji i tym samym wyższą inflację. Obecny
ruch zdają się potwierdzać również rentowności
amerykańskich obligacji, które od września istotnie
wzrosły (skok z 2% do 2,50%). Spływające na rynek
prognozy dotyczące PKB, w szczególności w ujęciu
globalnym, przesuwają szczyt globalnego wzrostu
z roku 2017 na rok bieżący. Wśród analizowanych
przez nas wskaźników wyprzedzających jest m.in.
PMI w ujęciu composite, łączący przemysł z usłu-
gami. Wspominałem już kilkukrotnie, że jego dy-
namika dla dwóch największych gospodarek, czyli
USA i Chin, swoje maksima ma za sobą. Tymcza-
sem wśród grudniowych odczytów niespodziewanie
wskazania z Chin wspięły się na najwyższy poziom
ubiegłego roku. Wśród potencjalnych ryzyk wciąż
dominują sprawy geopolityczne, polityczne oraz
możliwa niespodzianka ze strony wspomnianej in-
flacji. W efekcie perspektywy na pierwszy kwartał
pozostają pozytywne, zarówno w ujęciu gospodar-
czym, jak i inwestycyjnym.
Jędrzej Janiak
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20185
24.3%
7.30%
-9.6%
-26%
-43%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis GruSty StyLut Mar
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Kraje wschodzące w swojej masie są bardzo różnorodne.
W dalekiej Azji rentowności wyraźnie w ostatnim roku
rosły, podczas gdy w Europie tej tendencji jeszcze nie
widać, a w niektórych przypadkach, przykładem Węgry,
ceny obligacji zdecydowanie rosną, co oznacza spadek
Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska)
źródło: stooq.pl
11 stycznia10PLY.B - 1 rok
vs 10CNY.B 10INY.B 10HUY.B
Zmiana rentowności 10-letnich obligacji rynków wschodzących: Polska, Chiny, Indie, Węgry
ich rentowności. Inflacja, która m.in. determinuje ren-
towności, pozostaje poniżej oczekiwań rynku, a banki
centralne z Europy nie bardzo spieszą się z zapowiedzia-
mi podwyżek. Jest jednak jeden wyjątek, Rumunia, gdzie
pierwsza od dziesięciu lat podwyżka stóp procentowych
105
103
101
99
97
95
2017.02.01 2017.03.01 2017.04.01 2017.05.01 2017.06.01 2017.07.01 2017.08.01 2017.09.01 2017.10.01 2017.011.01 2017.12.01 2018.01.01
Źródło: opracowanie własne
BPS Pieniężny vs NN Lokacyjny Plus
103,87
104,10
w okresie od 11.01.2017 do 11.01.2018
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Min. wpłata
Aktywa
netto mln
Opłata
za zarządzanie
%
Dług krajów
rozwijających się
BPS Pieniężny 3,87 7,33 ✴ ✴ 100 PLN 88.9 PLN 0,90
NN Lokacyjny Plus 4,10 7,48 ✴ ✴ 200 PLN 1216.28 PLN 1,00
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy
Dłużne Rynków Wschodzących
właśnie miała miejsce. Biorąc pod uwagę rosnące ceny
surowców oraz dynamikę konsumpcji, większe prawdo-
podobieństwo przykładamy do pojawienia się inflacji, a
tym samym spadku cen obligacji. Stąd w dalszym ciągu
preferujemy fundusze o niższym ryzyku stopy procen-
towej.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20186
34.2%
13.9%
-6.2%
-26%
-46%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis GruSty StyLut Mar
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Krzywe rentowności z krajów rozwiniętych wyraźnie
pokazują przesunięcie w cyklu gospodarczym między
amerykańską a europejską gospodarką. Ostatnie pół
roku to wyraźne zwyżki za oceanem, podczas gdy w Eu-
Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych
źródło: stooq.pl
11 stycznia
Zmiana rentowności 10-letnich obligacji skarbowych rynków rozwiniętych: Hiszpania, Grecja,
Wielka Brytania, USA
ropie,pozawychodzącązkryzysuGrecją,dominujetrend
boczny. Jeszcze wyraźniejsza różnica jest między dzia-
łaniami banków centralnych. Dla przypomnienia, FED
dokonał już pięciu podwyżek i zaczął redukować sumę
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy
Dłużne Globalne
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Min. wpłata
Aktywa
netto
mln
Opłata
za
zarządzanie
%
Dług krajów
rozwinętych
BlackRock GF Fixed Income Opportunities A2 hdg (PLN) 3,90 7,37 ✴ ✴ ✴ ✴ 5 000 USD 10963.14 USD 1,55
Allianz Obligacji Globalnych 3,67 6,38 ✴ ✴ ✴ 200 PLN 36.5 PLN 1,50
10USY.B - 1 rok
vs 10ESY.B 10UKY.B 10GRY.B
w okresie od 11.01.2017 do 11.01.2018
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
bilansową, podczas gdy Europejski Bank Centralny je-
dynie zmniejszył skalę zakupów. Nie bez znaczenia są
również zmiany kursu EUR/USD. Słabszy dolar wspo-
maga popyt i tym samym wzrost cen w USA, zmniej-
szając jednocześnie ceny importu dla reszty krajów. Jest
to jeden z czynników, którym można wyjaśnić niską dy-
namikę inflacji w Europie. Mimo tego, w dalszym ciągu
szukamy funduszy o niskim duration.
Źródło: opracowanie własne
BlackRock GF Fixed Income Opportunities A2 hdg (PLN)
vs Allianz Obligacji Globalnych
105
103
101
99
97
95
2017.04.01 2017.07.01 2017.10.01 2018.01.01
103,90
103,67
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20187
27.2%
19.4%
11.6%
3.78%
-4.0%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis GruSty StyLut Mar
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Końcówka roku wypadła dla rynków wschodzących
znakomicie. Korekta, o której pisaliśmy w poprzednim
miesiącu, związana z okresem podwyżki stopy przez
FED, zakończyła się dzięki dynamicznym zwyżkom cen
Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska)
źródło: stooq.pl
11 stycznia
Zmiana procentowa indeksów giełdowych: Polska, Indie, Chiny, Węgry
surowców, słabnącemu dolarowi oraz dobrym danym
PMI z Chin. Na tą chwilę nie widać, aby te główne ten-
dencje miały się zmienić, zatem obecny kwartał powi-
nien przynieść pozytywne wyniki dla funduszy z tego
segmentu. Przychylnie patrzymy na naszą część Europy
oraz na dynamicznie rozwijającą się Azję.
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Min. wpłata
Aktywa netto
mln
Opłata
za zarządzanie
%
Akcje Rynków
Rozwijających się
UniAkcje: Nowa Europa 17,01 31,74 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 100 PLN 57 PLN 3,00
FTIF Templeton Asian Growth Fund N Hdg (PLN) 29,26 13,32 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 7 500 PLN 4 803 USD 1,35
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy
Akcje Rynków Rozwijających się
WIG - 1 rok
vs ^SNX ^SHC ^BUX
Źródło: opracowanie własne
w okresie od 11.01.2017 do 11.01.2018
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
UniAkcje: Nowa Europa vs FTIF Templeton Asian Growth Fund
N Hdg (PLN)
130
123
116
109
102
95
2017.04.01 2017.07.01 2017.10.01 2018.01.01
117,01
129,26
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20188
23.5%
16.4%
9.28%
2.13%
-5.0%
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis GruSty StyLut Mar
FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW
Ubiegły rok, a przede wszystkim jego końcówka, należała
do giełd w USA oraz Japonii. Zagregowane wskaźniki wy-
cen dla giełd rynków rozwiniętych w dalszym ciągu poka-
zują, że rynki w Europie czy Japonii są relatywnie tańsze.
Rynek funduszy akcji krajów rozwiniętych
źródło: stooq.pl
10 stycznia
Zmiana procentowa indeksów giełdowych: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia
W tym miejscu warto się zastanowić, jak słabnący dolar
determinuje giełdowe trendy, co widoczne jest przede
wszystkim na przykładzie Niemiec i Japonii. Obie gospo-
darki bazują na eksporcie, zatem na wyniki spółek wpływa
siła waluty. W stosunku do dolara to właśnie euro umoc-
niło się o ponad 10 pkt procentowych więcej niż jen. Róż-
nicę widać również na wynikach funduszy operujących na
tych rynkach. Wychodząc z założenia, że to właśnie czynnik
walutowy ma obecnie decydujący wpływ na wyniki fundu-
szy, szukamy tych, które mogą zyskać na w dalszym ciągu
słabnącym dolarze.
Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy
Akcje Globalne Rynki Rozwinięte
Klasa Aktywów Fundusz
12 miesięcy
%
36 miesięcy
%
Ryzyko
1 -> 7
Min. wpłata
Aktywa netto
mln
Opłata
za zarządzanie
%
Akcje Globalne
Rynki Rozwinięte
Allianz Global Metals and Mining 16,74 b.d ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 500 PLN 12 PLN 2,50
NN SFIO Japonia 21,72 22,65 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 200 PLN 215 PLN 2,50
^SPX - 1 rok
vs ^DAX ^NKX ^FTM
w okresie od 11.01.2017 do 11.01.2018
Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty
Źródło: opracowanie własne
Allianz Global Metals and Mining vs NN SFIO Japonia
123
116
109
102
95
2017.02.01 2017.03.01 2017.04.01 2017.05.01 2017.06.01 2017.07.01 2017.08.01 2017.09.01 2017.10.01 2017.011.01 2017.12.01 2018.01.01
116,74
121,72
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20189
3200
3300
3400
3500
3600
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI
2300
2400
2500
2600
2700
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LISSTY GRULUT MAR KWI
2500
2400
2300
2200
2100
2000
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI
INDEKSY (na dzień 11.01.2018)
Zmiana roczna 23,21%
Zmiana roczna 20,92%
Zmiana roczna 12,64%
Zmiana roczna 26,26%
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
2,254.25 - 2,759.14
53,276.06 - 66,053.82
3,214.31 - 3,708.82
1,985.66 - 2,566.59
S&P 500 Index (SPX)
Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG)
EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE)
Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20)
źródło: Bloomberg.com
64000
62000
60000
58000
56000
54000
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 201810
4000
4500
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI
3200
3300
3100
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI
INDEKSY (na dzień 11.01.2018)
Zmiana roczna 43,04%
Zmiana roczna 24,69%
Zmiana roczna 11,45%
Zmiana roczna 51,64%
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
Wahanie 52 tyg.
3,704.67 - 5,302.06
18,224.68 - 23,952.61
3,016.531 - 3,450.495
76,650.33 - 118,395.10
S&P Asia 50 CME (SAXCME)
NIKKEI 225 (NKY)
Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP)
Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100)
źródło: Bloomberg.com
20000
21000
22000
23000
19000
18000
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI
110000
100000
90000
80000
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 201811
INDEKSY (od 11.01.2017 do 11.01.2018)
EUR/PLN 4,1725 zł
Zmiana roczna: -0.19927 (-4.56%)
max/min: 4.39281 / 4.14242
USD/PLN 3.49500 zł
Zmiana roczna: -0.63536 (-15.38%)
max/min: 4.14345 / 3.42965
USD/PLN - 1 rok
vs EUR/PLN - 1 rok
Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis GruSty StyLut Mar
0.25%
-4.0%
-8.2%
-12%
-16%
źródło: stooq.pl
11 stycznia
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 201812
SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH TERMINÓW
Odchylenie standardowe (Standard Deviation)
– im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest
cena jednostki funduszu.
Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność
ryzyka, jakie ponosi fundusz w stosunku do inwe-
stycji uważanych za pozbawione ryzyka (obligacji
rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika,
tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku
do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wy-
nik funduszu.
Beta do benchmarku – ukazuje zależność po-
między zmianami wartości jednostki fundu-
szu, a benchmark’u. Wskaźnik beta wynoszący
1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu
i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów
funduszu jest tożsamy ze składem instrumen-
tów w benchmarku. Wartości mniejsze niż 1
oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku
o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź
spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej
niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że
wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest za-
zwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem)
wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.
Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazu-
je jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku
do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik su-
geruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz
w stosunku do swojego benchmarku.
Wskaźnik informacyjny (Information Ratio –
IR) – ilustruje opłacalność ryzyka, jakie zarzą-
dzający ponoszą w stosunku do benchmark’u.
Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niż-
szym ryzyku w stosunku do benchmarku został
osiągnięty wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz
osiągający wskaźnik informacyjny powyżej 0,3,
uważany jest za efektywnie zarządzany.
Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmie-
nia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji
na zmianę stóp procentowych. Wyższe duration,
sugeruje większy wpływ zmiany stóp procento-
wych na zmianę wartości jednostki funduszu.
Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u
skorygowanego o ryzyko.
R2 – reprezentuje procent zmiany wartości fun-
duszu, który może być wytłumaczony zmianą
wartości benchmark’u.
Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ra-
tingu (rating nie-inwestycyjny np. CCC), oferują-
ce wyższe oprocentowanie
HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsump-
cyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer
Prices).
r/r – rok do roku
PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki
opisujący aktywność gospodarczą w sektorze wy-
twórczym. Publikowane przez agencję Reuters.
Agencja przeprowadza ankietę wśród manage-
rów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks
Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia,
produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę
i portfel zamówień.
Cena do wartości księgowej - to relacja kapitali-
zacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na
koniec ostatniego kwartału kalendarzowego.
Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowarto-
ściowania / przewartościowania ceny akcji w sto-
sunku do zysku generowanego przez spółkę.
Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od
większości inwestorów sposób postrzegania zda-
rzeń rynkowych. Dzięki zachowaniu racjonalności
w ocenie sytuacji i nieuleganiu wpływowi innych
osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu.
FOMC - Federalny Komietet do spraw Operacji
Otwartego Rynku.
Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności
nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w
nim przedstawionych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206,
poz. 1715). Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego
dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności
prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F-
-Trust S.A.
Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Jędrzej Janiak i wszelkie komentarze w nim inkorporowane stanowią
wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwesty-
cyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji
uzyskania podobnych w przyszłości.
F-Trust S.A. oświadcza, iż pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność
polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa
w funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku
do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A. informuje, iż będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A.
i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie
niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. informuje, iż dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione
rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności,
zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za
jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszcze-
gólnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego,
ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywi-
dualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia
jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności
podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospek-
cie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
AUTOR: JĘDRZEJ JANIAK
Analityk, makler papierów wartościowych
Jeśli masz pytania dotyczące raportu lub inwestowania, napisz do nas:
kontakt@f-trust.pl
Wiele ciekawych materiałów na temat inwestowania znajdziesz także na stronie
www.f-trust.pl
1 sur 14

Recommandé

Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustF-Trust SA
147 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust F-Trust SA
165 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 46 F-TrustF-Trust SA
72 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust F-Trust SA
43 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 par
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 F-Trust SA
174 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust F-Trust SA
76 vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-TrustF-Trust SA
3.1K vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-TrustF-Trust SA
86 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-TrustF-Trust SA
187 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019 par
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019F-Trust SA
64 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustF-Trust SA
71 vues14 diapositives
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019 par
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019F-Trust SA
73 vues14 diapositives

Tendances(20)

Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-Trust
F-Trust SA3.1K vues
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-Trust
F-Trust SA86 vues
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-Trust
F-Trust SA187 vues
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019
F-Trust SA64 vues
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-Trust
F-Trust SA71 vues
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019 par F-Trust SA
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019
F-Trust SA73 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust styczeń 2017
F-Trust SA135 vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-Trust
F-Trust SA53 vues
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-Trust
F-Trust SA434 vues
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-Trust
F-Trust SA72 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust wrzesień 2016
F-Trust SA616 vues
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-Trust
F-Trust SA269 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust kwiecień 2017
F-Trust SA193 vues
Raport F-Trust - grudzień 2015 par F-Trust SA
Raport F-Trust - grudzień 2015Raport F-Trust - grudzień 2015
Raport F-Trust - grudzień 2015
F-Trust SA1.1K vues
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017
F-Trust SA86 vues
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
Fundusze inwestycyjne - raport luty 2016
F-Trust SA1.3K vues
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-Trust
F-Trust SA31 vues
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2015 F-Trust
F-Trust SA956 vues
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2015 F-Trust
F-Trust SA766 vues
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2015 F-Trust
F-Trust SA735 vues

Similaire à Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust

Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustF-Trust SA
45 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 par
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 F-Trust SA
149 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-TrustF-Trust SA
65 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustF-Trust SA
46 vues14 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust par
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-TrustF-Trust SA
689 vues31 diapositives
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016 par
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016F-Trust SA
659 vues30 diapositives

Similaire à Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust(11)

Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport nr 45 F-Trust
F-Trust SA45 vues
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017 Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
Fundusze inwestycyjne - raport F-Trust marzec 2017
F-Trust SA149 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-Trust
F-Trust SA65 vues
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-Trust
F-Trust SA46 vues
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-TrustFundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2015 F-Trust
F-Trust SA689 vues
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2016
F-Trust SA659 vues
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017 par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2017
F-Trust SA174 vues
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-TrustFundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust
Fundusze inwestycyjne w styczniu 2016 - raport F-Trust
F-Trust SA1.4K vues
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust par F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2015 F-Trust
F-Trust SA856 vues
Prezentacja Z Konferencji Expandera 3 X2007 par Wojciech Boczoń
Prezentacja Z Konferencji Expandera 3 X2007Prezentacja Z Konferencji Expandera 3 X2007
Prezentacja Z Konferencji Expandera 3 X2007
Wojciech Boczoń329 vues

Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-Trust

 • 2. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20182 Wzrost ryzyka Pierwsze dni stycznia pokazały, jak szybko duże zaufanie może przekształcić się w falę zakupów. Powrót do nor- malnych rynków nadszedł w kilka dni później. „Normal- ne rynki” to znaczy rynki zmienne, czyli wzrosty i spadki przeplatające się w miarę regularnie. Rok 2017 był dość wyjątkowy. Przede wszystkim z racji małej zmienności. Ponadto, obfitował w bardzo dobre rezultaty inwestycyj- ne, a mimo to w ciągu roku wśród inwestorów nie brako- wało nerwowości. Tym bardziej teraz łatwo może wrócić nerwowość i spowodować wzrost zmienności. Jedno jest pewne, trudno będzie utrzymać tak niską zmienność, jaką mieliśmy w 2017 roku. Oczekiwanie większej zmienności opiera się w dużym stopniu na analizie statystycznej i behawioralnej, mniej na fundamentalnej analizie spółek i wycenie wskaźni- ków rynków. Więcej tu jest domniemywań niż prawdzi- wej analizy. Nasi klienci chcieliby wiedzieć, jak ustawić swoje inwestycje, w jakich proporcjach trzymać akcje, dług i gotówkę, a także na jakie kierunki geograficzne czy sektorowe mają w 2018 roku postawić. Dodatkowo chcieliby wiedzieć, jak będzie się kształtował kurs zło- tówki, ceny złota i ropy. Na te pytania chórem odpowia- dają analitycy i stratedzy, którzy opracowali prognozy na obecny rok. Ich wskazania można zebrać w kilku punktach. Po pierwsze, inflacja utrzyma się, a nawet wzrośnie. Po drugie, dolar nadal będzie się osłabiał, a w zamian wzro- sną ceny surowców w dolarze, złoto, metale, materiały budowlane, produkty chemiczne i ropa. Po trzecie, stopy procentowe i koszty kredytów też będą rosły. Po czwarte, postępować będzie konsolidacja spółek i koncentracja biznesu. Po piąte, wzrosną koszty robocizny. Po szóste, preferowane będą następujące kierunki inwestycyjne: Europa, Japonia, kraje rozwijające się, spółki dywiden- dowe, surowce, finanse, informatyka i nieruchomości. Wiadomo, że te prognozy ulegają stałej ewolucji. Nie można się do nich stosować jeśli horyzont inwestycyj- ny jest zbyt krótki. Te prognozy wydają się słuszne i racjonalne, można znaleźć sporo argumentów na ich uzasadnienie, ale psychologia rynków ma swoje prawa i dzięki niej ceny akcji nie posuwają się po linii prostej. Krótkoterminowi inwestorzy kupują i sprzedają, w rytm zmian cen, aby uchwycić trend. Często takie „aktywne zarządzanie” kończy się stratami i sporym rozczarowa- niem. Warto więc przypomnieć naszym inwestorom o zasadzie długoterminowego inwestowania i staraniu, aby uchwycić trendy wieloletnie, a nie kilkumiesięcz- ne. Takie podejście ułatwi nam spokojne inwestowanie i przejście przez zwiększoną zmienność z korzyścią dla rezultatów inwestycyjnych. W praktyce oznacza to do- pasowywanie proporcji między akcjami a gotówką i dłu- giem do ryzyka rynkowego. Im większe ryzyko korekty, tym większy udział gotówki. W okresie korekty należy kupować akcje, spokojnie i regularnie wykorzystywać okazję do zwiększenia proporcji akcji w stosunku do go- tówki. Takie zmiany w alokacji aktywów są łatwe do za- prezentowania, ale trudne do zrealizowania. Stąd ważna rada – dyscyplina inwestycyjna jest naszym inwestorom bardzo potrzebna. Gospodarka światowa rośnie dobrze i tempo wzrostu ma szanse utrzymać się na tym poziomie jeszcze przez kilka kwartałów. Wycena rynków nie jest na szczytach, więc zbyt defensywne portfele nie będą dawały pełnej satys- fakcji. Źródłem podwyższonego ryzyka staje się dzisiaj tendencja do rotacji między sektorami, przemysłami, a także rotacji wewnątrz samych aktywów dłużnych. Z obligacji podwyższonego ryzyka do obligacji korporacyj- nych dobrej jakości, od wysokiej do niskiej duration, czy- li w kierunku długu krótkoterminowego, aby nie stracić płynności. Wysoka płynność jest na obecnym etapie giełdowym warunkiem sine qua non. W przeciwnym wy- padku trudno byłoby przeprowadzać aktywną alokację w portfelu z akcji do długu i z powrotem do akcji. Azja stała się bardzo ważnym rynkiem produkcyjnym, konsumpcyjnym, a teraz finansowym i innowacyjnym. Chiny pochłaniają olbrzymie kwoty venture capital. W wymienione wyżej dziedziny w ubiegłym roku fundusze venture capital zainwestowały w Państwie Środka, we- dług danych raportu PwC, 70,8 mld dolarów, podczas gdy w Ameryce 71,9 mld dolarów. Globalne fundusze przeznaczone na VC wzrosły blisko 50%, do kwoty 164 mld dolarów zainwestowanych w 11 042 projektach. W Azji fundusze co najmniej się podwoiły, podczas gdy w USA wzrosły tylko o 17% rok do roku, a ilość projek- tów spadła do 5052, osiągając najniższy poziom od 2012 roku. Europa pozostaje w tyle, mimo 40-procentowego wzrostu w finansowaniu, do kwoty 17,6 mld dolarów. Na Starym Kontynencie ta kwota została zainwestowana w 2 483 projekty. Chiny przyciągają kapitał, a pieniądze są inwestowane we wszystko – od aplikacji internetowych służących upowszechnianiu usług komunikacyjnych, do sztucznej inteligencji i energii odnawialnych. Podsumowując, to nie rynki są dziś źródłem podwyższo- nego ryzyka, ale sami inwestorzy, którzy będą zwiększali swoją aktywność i przesuwali aktywa w poszukiwaniu lepszych zysków. Nakręcanie spirali transakcyjnej przy- spieszy zmienność cen i zmienność rynkową. Naszym zadaniem będzie wykorzystanie tej narastającej zmien- ności w celu poprawy wyników inwestycyjnych. Andrzej Miszczuk Główny Strateg F-Trust SŁOWO OD STRATEGA
 • 3. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20183 DANE MAKRO Stopy procentowe Stany Zjednoczone 1,50 % Strefa Euro 0,00 % Polska 1,50 % Chiny 4,35 % Wzrost PKB (rok do roku) Stany Zjednoczone 2,30 % Strefa Euro 2,60 % Polska 4,90 % Chiny 6,80 % Inflacja (rok do roku) Stany Zjednoczone 2,10 % Strefa Euro 1,40 % Polska 2,00 % Chiny 1,80 % źródło: opracowanie własne 2009 2011 2013 2015 2017 7 6 5 4 3 2 1 0 2008 2010 2012 2014 2016 12 8 4 0 -4 2008 2010 2012 2014 2016 8 6 4 2 0 -2
 • 4. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20184 Inflacyjna faza ożywienia gospodarczego Dezinflacyjna faza ożywienia gospodarczego Dezinflacyjna faza spowolnienia gospodarczego Inflacyjna faza spowolnienia gospodarczego DANE MAKRO Komentarz analityka Nowy rok rozpoczynamy w dobrych nastrojach. Dobre wyniki gospodarcze przekładają się na do- bre wyniki funduszy, a wśród nich znajdziemy m.in. dwucyfrowe wzrosty na funduszach związanych z wydobyciem surowców oraz nieco mniejsze, ale nadal imponujące, z rynków wschodzących. Takie dynamiczne zwyżki cen surowców w ostatnim roku już miały miejsce, jednak nie przeradzały się one w trwały trend, który mógłby wpłynąć np. na kosz- ty produkcji i tym samym wyższą inflację. Obecny ruch zdają się potwierdzać również rentowności amerykańskich obligacji, które od września istotnie wzrosły (skok z 2% do 2,50%). Spływające na rynek prognozy dotyczące PKB, w szczególności w ujęciu globalnym, przesuwają szczyt globalnego wzrostu z roku 2017 na rok bieżący. Wśród analizowanych przez nas wskaźników wyprzedzających jest m.in. PMI w ujęciu composite, łączący przemysł z usłu- gami. Wspominałem już kilkukrotnie, że jego dy- namika dla dwóch największych gospodarek, czyli USA i Chin, swoje maksima ma za sobą. Tymcza- sem wśród grudniowych odczytów niespodziewanie wskazania z Chin wspięły się na najwyższy poziom ubiegłego roku. Wśród potencjalnych ryzyk wciąż dominują sprawy geopolityczne, polityczne oraz możliwa niespodzianka ze strony wspomnianej in- flacji. W efekcie perspektywy na pierwszy kwartał pozostają pozytywne, zarówno w ujęciu gospodar- czym, jak i inwestycyjnym. Jędrzej Janiak
 • 5. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20185 24.3% 7.30% -9.6% -26% -43% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis GruSty StyLut Mar FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Kraje wschodzące w swojej masie są bardzo różnorodne. W dalekiej Azji rentowności wyraźnie w ostatnim roku rosły, podczas gdy w Europie tej tendencji jeszcze nie widać, a w niektórych przypadkach, przykładem Węgry, ceny obligacji zdecydowanie rosną, co oznacza spadek Rynek funduszy długu krajów rozwijających się (w tym Polska) źródło: stooq.pl 11 stycznia10PLY.B - 1 rok vs 10CNY.B 10INY.B 10HUY.B Zmiana rentowności 10-letnich obligacji rynków wschodzących: Polska, Chiny, Indie, Węgry ich rentowności. Inflacja, która m.in. determinuje ren- towności, pozostaje poniżej oczekiwań rynku, a banki centralne z Europy nie bardzo spieszą się z zapowiedzia- mi podwyżek. Jest jednak jeden wyjątek, Rumunia, gdzie pierwsza od dziesięciu lat podwyżka stóp procentowych 105 103 101 99 97 95 2017.02.01 2017.03.01 2017.04.01 2017.05.01 2017.06.01 2017.07.01 2017.08.01 2017.09.01 2017.10.01 2017.011.01 2017.12.01 2018.01.01 Źródło: opracowanie własne BPS Pieniężny vs NN Lokacyjny Plus 103,87 104,10 w okresie od 11.01.2017 do 11.01.2018 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto mln Opłata za zarządzanie % Dług krajów rozwijających się BPS Pieniężny 3,87 7,33 ✴ ✴ 100 PLN 88.9 PLN 0,90 NN Lokacyjny Plus 4,10 7,48 ✴ ✴ 200 PLN 1216.28 PLN 1,00 Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Rynków Wschodzących właśnie miała miejsce. Biorąc pod uwagę rosnące ceny surowców oraz dynamikę konsumpcji, większe prawdo- podobieństwo przykładamy do pojawienia się inflacji, a tym samym spadku cen obligacji. Stąd w dalszym ciągu preferujemy fundusze o niższym ryzyku stopy procen- towej.
 • 6. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20186 34.2% 13.9% -6.2% -26% -46% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis GruSty StyLut Mar FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Krzywe rentowności z krajów rozwiniętych wyraźnie pokazują przesunięcie w cyklu gospodarczym między amerykańską a europejską gospodarką. Ostatnie pół roku to wyraźne zwyżki za oceanem, podczas gdy w Eu- Rynek funduszy długu krajów rozwiniętych źródło: stooq.pl 11 stycznia Zmiana rentowności 10-letnich obligacji skarbowych rynków rozwiniętych: Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, USA ropie,pozawychodzącązkryzysuGrecją,dominujetrend boczny. Jeszcze wyraźniejsza różnica jest między dzia- łaniami banków centralnych. Dla przypomnienia, FED dokonał już pięciu podwyżek i zaczął redukować sumę Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Dłużne Globalne Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto mln Opłata za zarządzanie % Dług krajów rozwinętych BlackRock GF Fixed Income Opportunities A2 hdg (PLN) 3,90 7,37 ✴ ✴ ✴ ✴ 5 000 USD 10963.14 USD 1,55 Allianz Obligacji Globalnych 3,67 6,38 ✴ ✴ ✴ 200 PLN 36.5 PLN 1,50 10USY.B - 1 rok vs 10ESY.B 10UKY.B 10GRY.B w okresie od 11.01.2017 do 11.01.2018 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty bilansową, podczas gdy Europejski Bank Centralny je- dynie zmniejszył skalę zakupów. Nie bez znaczenia są również zmiany kursu EUR/USD. Słabszy dolar wspo- maga popyt i tym samym wzrost cen w USA, zmniej- szając jednocześnie ceny importu dla reszty krajów. Jest to jeden z czynników, którym można wyjaśnić niską dy- namikę inflacji w Europie. Mimo tego, w dalszym ciągu szukamy funduszy o niskim duration. Źródło: opracowanie własne BlackRock GF Fixed Income Opportunities A2 hdg (PLN) vs Allianz Obligacji Globalnych 105 103 101 99 97 95 2017.04.01 2017.07.01 2017.10.01 2018.01.01 103,90 103,67
 • 7. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20187 27.2% 19.4% 11.6% 3.78% -4.0% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis GruSty StyLut Mar FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Końcówka roku wypadła dla rynków wschodzących znakomicie. Korekta, o której pisaliśmy w poprzednim miesiącu, związana z okresem podwyżki stopy przez FED, zakończyła się dzięki dynamicznym zwyżkom cen Rynek funduszy akcji krajów rozwijających się (w tym Polska) źródło: stooq.pl 11 stycznia Zmiana procentowa indeksów giełdowych: Polska, Indie, Chiny, Węgry surowców, słabnącemu dolarowi oraz dobrym danym PMI z Chin. Na tą chwilę nie widać, aby te główne ten- dencje miały się zmienić, zatem obecny kwartał powi- nien przynieść pozytywne wyniki dla funduszy z tego segmentu. Przychylnie patrzymy na naszą część Europy oraz na dynamicznie rozwijającą się Azję. Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto mln Opłata za zarządzanie % Akcje Rynków Rozwijających się UniAkcje: Nowa Europa 17,01 31,74 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 100 PLN 57 PLN 3,00 FTIF Templeton Asian Growth Fund N Hdg (PLN) 29,26 13,32 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 7 500 PLN 4 803 USD 1,35 Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Rynków Rozwijających się WIG - 1 rok vs ^SNX ^SHC ^BUX Źródło: opracowanie własne w okresie od 11.01.2017 do 11.01.2018 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty UniAkcje: Nowa Europa vs FTIF Templeton Asian Growth Fund N Hdg (PLN) 130 123 116 109 102 95 2017.04.01 2017.07.01 2017.10.01 2018.01.01 117,01 129,26
 • 8. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20188 23.5% 16.4% 9.28% 2.13% -5.0% Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis GruSty StyLut Mar FUNDUSZE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW Ubiegły rok, a przede wszystkim jego końcówka, należała do giełd w USA oraz Japonii. Zagregowane wskaźniki wy- cen dla giełd rynków rozwiniętych w dalszym ciągu poka- zują, że rynki w Europie czy Japonii są relatywnie tańsze. Rynek funduszy akcji krajów rozwiniętych źródło: stooq.pl 10 stycznia Zmiana procentowa indeksów giełdowych: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia W tym miejscu warto się zastanowić, jak słabnący dolar determinuje giełdowe trendy, co widoczne jest przede wszystkim na przykładzie Niemiec i Japonii. Obie gospo- darki bazują na eksporcie, zatem na wyniki spółek wpływa siła waluty. W stosunku do dolara to właśnie euro umoc- niło się o ponad 10 pkt procentowych więcej niż jen. Róż- nicę widać również na wynikach funduszy operujących na tych rynkach. Wychodząc z założenia, że to właśnie czynnik walutowy ma obecnie decydujący wpływ na wyniki fundu- szy, szukamy tych, które mogą zyskać na w dalszym ciągu słabnącym dolarze. Przykładowe fundusze/subfundusze należące do klasy Akcje Globalne Rynki Rozwinięte Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy % 36 miesięcy % Ryzyko 1 -> 7 Min. wpłata Aktywa netto mln Opłata za zarządzanie % Akcje Globalne Rynki Rozwinięte Allianz Global Metals and Mining 16,74 b.d ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 500 PLN 12 PLN 2,50 NN SFIO Japonia 21,72 22,65 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 200 PLN 215 PLN 2,50 ^SPX - 1 rok vs ^DAX ^NKX ^FTM w okresie od 11.01.2017 do 11.01.2018 Przebieg inwestycji 100 PLN w wybrane instrumenty Źródło: opracowanie własne Allianz Global Metals and Mining vs NN SFIO Japonia 123 116 109 102 95 2017.02.01 2017.03.01 2017.04.01 2017.05.01 2017.06.01 2017.07.01 2017.08.01 2017.09.01 2017.10.01 2017.011.01 2017.12.01 2018.01.01 116,74 121,72
 • 9. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 20189 3200 3300 3400 3500 3600 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI 2300 2400 2500 2600 2700 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LISSTY GRULUT MAR KWI 2500 2400 2300 2200 2100 2000 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI INDEKSY (na dzień 11.01.2018) Zmiana roczna 23,21% Zmiana roczna 20,92% Zmiana roczna 12,64% Zmiana roczna 26,26% Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. 2,254.25 - 2,759.14 53,276.06 - 66,053.82 3,214.31 - 3,708.82 1,985.66 - 2,566.59 S&P 500 Index (SPX) Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index (WIG) EURO STOXX 50 Price EUR (SXSE) Warsaw Stock Exchange Top 20 Index (WIG20) źródło: Bloomberg.com 64000 62000 60000 58000 56000 54000 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI
 • 10. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 201810 4000 4500 CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI 3200 3300 3100 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI INDEKSY (na dzień 11.01.2018) Zmiana roczna 43,04% Zmiana roczna 24,69% Zmiana roczna 11,45% Zmiana roczna 51,64% Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. Wahanie 52 tyg. 3,704.67 - 5,302.06 18,224.68 - 23,952.61 3,016.531 - 3,450.495 76,650.33 - 118,395.10 S&P Asia 50 CME (SAXCME) NIKKEI 225 (NKY) Shanghai Stock Exchange Composite Index (SHCOMP) Istanbul Stock Exchange National 100 Index (XU100) źródło: Bloomberg.com 20000 21000 22000 23000 19000 18000 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI 110000 100000 90000 80000 MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRUSTY LUT MAR KWI
 • 11. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 201811 INDEKSY (od 11.01.2017 do 11.01.2018) EUR/PLN 4,1725 zł Zmiana roczna: -0.19927 (-4.56%) max/min: 4.39281 / 4.14242 USD/PLN 3.49500 zł Zmiana roczna: -0.63536 (-15.38%) max/min: 4.14345 / 3.42965 USD/PLN - 1 rok vs EUR/PLN - 1 rok Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis GruSty StyLut Mar 0.25% -4.0% -8.2% -12% -16% źródło: stooq.pl 11 stycznia
 • 12. FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport styczeń 201812 SŁOWNICZEK PODSTAWOWYCH TERMINÓW Odchylenie standardowe (Standard Deviation) – im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu. Współczynnik Sharpe’a – ukazuje, opłacalność ryzyka, jakie ponosi fundusz w stosunku do inwe- stycji uważanych za pozbawione ryzyka (obligacji rządowych). Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wy- nik funduszu. Beta do benchmarku – ukazuje zależność po- między zmianami wartości jednostki fundu- szu, a benchmark’u. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, idealną korelację jednostki funduszu i benchmark’u, co sugeruje, że skład aktywów funduszu jest tożsamy ze składem instrumen- tów w benchmarku. Wartości mniejsze niż 1 oznaczają, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (bądź spadek) benchmarku o 1% jest za- zwyczaj powiązany ze wzrostem (bądź spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%. Błąd odwzorowania (Tracking Error) – ukazu- je jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wyższy wskaźnik su- geruje, bardziej agresywnie zarządzany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wskaźnik informacyjny (Information Ratio – IR) – ilustruje opłacalność ryzyka, jakie zarzą- dzający ponoszą w stosunku do benchmark’u. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym przy niż- szym ryzyku w stosunku do benchmarku został osiągnięty wynik funduszu. Uważa się, iż fundusz osiągający wskaźnik informacyjny powyżej 0,3, uważany jest za efektywnie zarządzany. Duration – współczynnik ten pokazuje, jak zmie- nia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. Wyższe duration, sugeruje większy wpływ zmiany stóp procento- wych na zmianę wartości jednostki funduszu. Alpha – zwrot z funduszy powyżej benchmark’u skorygowanego o ryzyko. R2 – reprezentuje procent zmiany wartości fun- duszu, który może być wytłumaczony zmianą wartości benchmark’u. Obligacje High-Yield – obligacje o niższym ra- tingu (rating nie-inwestycyjny np. CCC), oferują- ce wyższe oprocentowanie HICP - Zharmonizowany wskaźnik cen konsump- cyjnych (z ang. Harmonized Index of Consumer Prices). r/r – rok do roku PMI (Purchasing Manager Index) - wskaźniki opisujący aktywność gospodarczą w sektorze wy- twórczym. Publikowane przez agencję Reuters. Agencja przeprowadza ankietę wśród manage- rów ds. zakupów w firmach (stąd nazwa „Indeks Managerów Logistyki”) pyta o nowe zamówienia, produkcję, zatrudnienie, wielkość zapasów, cenę i portfel zamówień. Cena do wartości księgowej - to relacja kapitali- zacji giełdowej i wartości kapitałów własnych na koniec ostatniego kwartału kalendarzowego. Cena do zysku - Obrazuje stopień niedowarto- ściowania / przewartościowania ceny akcji w sto- sunku do zysku generowanego przez spółkę. Inwestowanie kontrariańskie – odmienny od większości inwestorów sposób postrzegania zda- rzeń rynkowych. Dzięki zachowaniu racjonalności w ocenie sytuacji i nieuleganiu wpływowi innych osób mamy szansę na osiągnięcie sukcesu. FOMC - Federalny Komietet do spraw Operacji Otwartego Rynku.
 • 13. Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności nie stanowi ono oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej. Niniejsze opracowanie nie powinno stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla podmiotów zainteresowanych otrzymywaniem newsletter’a redagowanego przez F- -Trust S.A. Autorami niniejszego opracowania są Andrzej Miszczuk oraz Jędrzej Janiak i wszelkie komentarze w nim inkorporowane stanowią wyraz poglądów jego autorów oraz zostały oparte na stanie wiedzy aktualnym w dniu jego sporządzenia. Wszelkie wyniki inwesty- cyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. F-Trust S.A. oświadcza, iż pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., a także prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych. F-Trust S.A oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. są spółkami zależnymi w stosunku do Caspar Asset Management S.A. F-Trust S.A. informuje, iż będące przedmiotem niniejszego opracowania jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych są możliwe do nabycia za pośrednictwem F-Trust S.A. i w związku z tym F-Trust S.A. może przysługiwać zróżnicowane wynagrodzenie. Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, iż dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem. Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszcze- gólnych funduszy. F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywi- dualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospek- cie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. AUTOR: JĘDRZEJ JANIAK Analityk, makler papierów wartościowych
 • 14. Jeśli masz pytania dotyczące raportu lub inwestowania, napisz do nas: kontakt@f-trust.pl Wiele ciekawych materiałów na temat inwestowania znajdziesz także na stronie www.f-trust.pl