Laura Sariola - RTS-ympäristöluokitus (Vihreä Foorumi)

GBC Finland
GBC FinlandGreen Building Council Finland
RTS-ympäristöluokitus
Ammattilaisen työkalu ympäristöasioiden huomioimiseen
rakennusprosessissa
17.5.2017Laura Sariola> Rakennustietosäätiö RTS sr > 1
”Olemme pilotoineet joissain hakkeissa kansainvälisiä luokitustyökaluja,
mutta ohjausvälineen pitää aidosti ottaa huomioon suomalaiset olosuhteet.
Meidän ympäristössämme toissijaiset asiat eivät saa ohjata toteutusta”
– Senaatti –
CEN TC 350 standardit
Rakennusmate
riaalien
päästöluokitus
M1
Ilmanvaihtotuot
teiden
puhtausluokitus
M1
RTS-
ympäristöluokitus
RTS EPD
Ympäristö-
selosteet
Rakennustöiden
puhtausluokitus
P1
Rakennustietosäätiön luokitukset ja sertifioinnit
Sisäilmaluokka
S1
Sisäilmaluokka
S2
PT17
PT20 PT18
Sisäilmastoluokitus 2008
Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 3
Kestävän kehityksen mukainen rakentaminen
Tarkoituksena on johtaa, ohjata ja hallinnoida rakentamisprosessia tehokkaasti ja
rakentaa parempia kiinteistöjä, jotta vältytään ongelmilta myöhemmin.
15 vuotta sitten kehitetty PromisE-työkalu poistetaan käytöstä
Kehityshankkeen tavoitteet päätettiin laajan kyselytutkimuksen perusteella
TK 343 RT-Hanke -ohjaustyöryhmässä:
> 1. Järjestelmän täytyy parantaa sisäilman laatua
> 2. Järjestelmän täytyy ohjata parempaan kosteustekniseen laatuun
> 3. Järjestelmän täytyy parantaa energiatehokkuutta
Kriteerit linjassa CEN 350 standardipaketin kanssa
Kansallinen työkalu, jossa suomalaiset järjestelmät ja ilmasto on huomioitu
Kylmä ilmasto, rakennuskannan monimuotoisuus
Järjestelmässä hyödynnetään suomalaisia luokituksia, standardeja ja ohjeita
Mm. REM-mittarit (GBC Finland), M1-luokitus, Sisäilmastoluokitus (2008->2017),
Energiatodistus, Kuivaketju10, viherkerroin ym.
Tarkoitettu erityisesti julkiseen rakentamiseen, kuten kunnille päiväkotien, koulujen, vanhainkotien,
terveysasemien ja muiden yhteisörakennusten rakennuslaadun parantamiseen.
17.5.2017Etunimi Sukunimi > Rakennuspresentaatio > 4
RTS-ympäristöluokitus- yleiset tavoitteet
Asukkaat, rakennuttajat ja kiinteistön omistajat ovat kiinnostuneita rakennusten
sekä niiden käytön ympäristövaikutuksista
• Työkalun ja sertifioinnin avulla ympäristövaikutukset voidaan todentaa
• Kiinteistön pienemmät käyttökustannukset
• Rakennusten energiatehokkuuden todentaminen
• Sisäilmatavoitteista (S1, S2), materiaalivalinnoista ja ratkaisujen kehittämisestä sopiminen.
• Monipuoliset viheralueet, hulevesijärjestelyt
• Veden käyttö
• Akustiset ominaisuudet ja valaistus
• Hiilijalanjäljen huomioiminen
• Luonnonvarojen parempi hyödyntäminen, ilmaston lämpenemiseen sopeutuminen
• Innovaatioihin kannustaminen
17.5.2017Laura Sariola> Rakennustietosäätiö RTS sr > 5
RTS-ympäristöluokitus-toteutus
Ohjausväline ottaa aidosti huomioon suomalaiset olosuhteet
Hyödyntää olemassa olevia kriteereitä, mittareita ja suureita
Luokitukset, sovellukset
Ilmasto, rakennuskannan monipuolisuus
Standardit, ohjeet, käytännöt
Ohjaustyökalu soveltuu:
Tavoitteen asettamiselle
Suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen
Käytössä 24/7 !
Tulostettavat, ajantasaiset raportit:
Ympäristötavoiteraportti, toteutuma, tehtävälista yms. + kombinaatiot
Lopputulos varmistettu ja uskottava
Sertifiointi ja auditointi
17.5.2017Etunimi Sukunimi > Rakennuspresentaatio > 6
RTS-ympäristöluokitus
Sisällön kuvaus
Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 7
Rakennushanketyypit
Neljä rakennushanketyyppiä:
Uudisrakentaminen
Korjausrakentaminen
Osakorjausrakentaminen
Laajennus/käyttötarkoituksen muutos
Kuva: Hannu Oskala/HS
Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 8
Rakennustyypit ja kriteeristön valinta (D2)
Asuinrakennuskriteeristöä käytetään:
> Luokka 1: Erilliset pientalot sekä rivi- ja ketjutalot
> Luokka 2: Asuinkerrostalot
Toimitila- ja palvelurakennuskriteeristöä käytetään:
> Luokka 3: Toimistorakennukset
> Luokka 4: Liikerakennukset
> Luokka 5: Majoitusliikerakennukset
> Luokka 6: Opetusrakennukset ja päiväkodit
> Luokka 7: Liikuntahallit pois lukien uima- ja jäähallit
Soveltuvuus ja kriteeristö tarkastellaan kohdekohtaisesti
> Luokka 8: Sairaalat (tilat, joissa korkea hygieniavaatimus)
> Luokka 9: Muut rakennukset
9
Tarkastelun ulkopuolella olevat asiat
Tarkastelu kohdistuu ainoastaan sellaisiin tekijöihin, joita pystytään mittaamaan
ja todentamaan rakennusprosessin aikana. Muut tekijät eivät kuulu kriteeristöön:
Ennen rakennusprosessia:
Alue- ja kaupunkisuunnittelu
• Lokaatio, hankkeen rakennuspaikka (palvelut, julkinen liikenne)
• Kontaminoitunut maaperä
• Autopaikoitusmahdollisuudet
• Paikallisen energian tuotanto
Ympäristölaatu:
• Tilankäyttötehokkuus
• Työturvallisuus
• Esteettinen laatu
• Arkkitehtuuri
Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr
Kriteerit ja pisteet
Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 10
• Kategoriat on muodostettu helpottamaan hankkeen ohjausta. Ne noudattavat CEN TC 350 -standardeja.
• Asuin- ja toimistorakennuksille on erilaiset kriteerit
• Kriteereistä selviää vaadittu todistusaineisto ja niistä ansaittavat pisteet.
• 28 kriteeriä, 27 + 1 innovaatiokriteeri
17.5.2017Etunimi Sukunimi > Rakennuspresentaatio > 11
Prosessi 23 pistettä
Talous 12 pistettä
Energia ja ympäristö 35 pistettä
Pistejakauma
Sisäilma ja terveellisyys 30 pistettä
Innovaatiot 10 pistettä
Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 12
Minimivaatimukset
Kriteerien alaryhmät: Hankkeen ohjaus, Kosteudenhallinta, Työmaan ohjaus,
Elinkaarikustannus, Ylläpidettävyys, Hiilijalanjälki, Energia, Vesi,
Vaikutukset ympäristöön, Sisäilman laatu, Visuaalinen viihtyvyys, Akustiikka, Innovaatiot
Luokitusasteikko Tähtien määrä Vaatimustaso/Pisteet Kriteerien vähimmäisvaatimukset
Ei luokitusta ei tähtiä 0 pistettä
* 1 tähti 25 pistettä
** 2 tähteä 40 pistettä Kosteus (P2.1 ja P2.2) 50% (työmaan perusvaatimukset)
Sisäilma (S1.1, S1.2, S1.4) 50% (S2 sisäilmaluokka)
*** 3 tähteä 55 pistettä + Y2.1 40% (Energiatodistus B),
+ P1.2 75% (TATE toiminnanvarmistus),
+ Y1.1 30% (Hiilijalanjälki säästö 20%)
**** 4 tähteä 70 pistettä + Y1.1 50% (Kiinteistöpassi ja säästöt)
***** 5 tähteä 85 pistettä + Vain käyttöjakson varmennuksen kautta
MAX 100 pistettä
17.5.2017Etunimi Sukunimi > Rakennuspresentaatio > 13
RTS-ympäristöluokitus
Osapuolet, todentaminen ja arkistointi
17.5.2017Laura Sariola > Rakennustietosäätiö RTS sr > 14
Hankkeen osapuolet
Tilaajat /rakennuttajat
Päättää hankkeeseen ryhtymisestä, valitsee projektipäällikön
Ympäristökonsultit
Ympäristökonsultit toimivat heille nimetyissä hankkeissa rakennuttajan valitsemina asiantuntijoina ja ovat tätä
kautta aktiivisia järjestelmän käyttäjiä.
Ympäristökonsulteille RT-ympäristötyökalu on väline hankkeen kokonaisvaltaiseen ympäristöasioiden
huomioimiseen ja suunnittelijoiden ohjeistamiseen. Ympäristökonsultti auttaa tilaajaa arvioimaan hankkeen
ympäristötavoitteitten toteutumista suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Hän konsultoi tilaajaa muutoksista, joilla
tavoitteeseen päästään.
Työkalussa ympäristökonsultti voi toimia projektipäällikkönä, jolloin tehtävänä on tarkastaa tulevia raportteja ja
pisteyttää niitä.
Suunnittelijat
Suunnittelijat toimivat heille nimetyissä hankkeissa ympäristöasioiden suunnittelijoina ja syöttävät RT-
ympäristötyökaluun suunnitteludokumentteja, sekä saavat ohjeistusta sen kautta.
Suunnittelijoille asetetaan selkeät tavoitteet ja ohjeistusta niiden saavuttamiseen. Suunnittelija saa myös palautetta
työstään.
Auditoijat
Auditoijat ovat Rakennustietosäätiö RTS:n valtuuttamia asiantuntijoita, jotka saavat auditoida hankkeita. Hankkeen
auditoija ei voi toimia samassa hankkeessa muussa roolissa (esim. projektipäällikkönä).
17.5.2017Etunimi Sukunimi > Rakennuspresentaatio > 15
RTS-ympäristöluokitus-auditointi
Puolueettomat, säätiön kouluttamat ja valitsemat auditoijat varmistavat
työkalusta saatavan pistemäärän ja tarkastavat dokumentit tavoitteiden
saavuttamisen todentamiseen
Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen auditointi voidaan tehdä yhdessä taikka
kahdessa vaiheessa
Hankkeen suunnittelu- ja rakentamisvaihe auditoidaan
Korkeinta tavoitetasoa (5 tähteä) haettaessa myös käyttö auditoidaan.
Auditoija ei voi toimia auditoimassaan projektissa esim. projektipäällikkönä
17.5.2017Etunimi Sukunimi > Rakennuspresentaatio > 16
RTS-ympäristöluokitus- sertifiointi
Auditoinnin jälkeen hanke sertifioidaan ja rekisteröidään
Säätiön luokitustyöryhmä tarkastaa auditointiraportit
Hanke arkistoidaan
Sertifioitu hanke liitetään nettisivuille
Tilaaja saa todistukset, dokumentit ja graafisen esityksen hankkeesta
Kaikki sertifioidut hankkeet näkyvät listattuna nettisivuilla glt.rts.fi
Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 17
Tietojen muokkaus, näkyvyys ja
arkistointi
Hankkeen tietoja pääsee muokkaamaan hankkeen aikana 24/7
Mikäli hankkeeseen ei tehdä muutoksia pitkään aikaan, hanke arkistoidaan.
Tarvittaessa ja pyynnöstä hanke voidaan myös poistaa.
Pyynnöstä keskeneräinen hanke voidaan avata uudelleen
Valmiit hankkeet arkistoidaan
Yrityksellä on pääsy tarkastamaan hankkeen tietoja ajasta ja paikasta
riippumatta vaikka hanke on arkistoitu. Muutoksia ei voi tehdä.
Kaikki luodut ja voimassaolevat hankkeet löytyvät automaattisesti RTS:n
sivuilta osoitteesta glt.rts.fi. Pyynnöstä tietoja ei näytetä.
Lisäksi hyväksyttyihin ja auditoituihin hankkeisiin liitetään sertifioinnin taso ja
päivämäärä.
Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 18
Kaikki hankkeet löytyvät
osoitteesta glt.rts.fi.
Hankkeen kuva, nimi, tilaaja,
kohteen osoite, koko, tavoiteltu
taso ja sertifioinnin taso ja
sertifiointipäivämäärä
mainitaan
Tiedot hankkeista
17.5.2017Laura Sariola > Rakennustiuetosäätiö RTS sr > 19
• Hankkeen tietoja muokataan
nettityökalussa.
• Koko hankkeen näkymästä
selviää hankkeen kokonaistilanne,
tavoite, potentiaali ja
saavutettavat maksimipisteet
• Rakennushankkeen
yksityiskohtaiset tiedot on jaettu
kolmeen osakokonaisuuteen:
• SUUNNITTELU
• RAKENTAMINEN
• KÄYTTÖ
• Hankkeen kriteerikohtaiset tiedot
näkyvät kriteerikorttisivuilta
• Projektipäällikkö pisteyttää
hankkeen kriteerikohtaisesti ja
tarkastaa ladatut tiedot
Lisätietoja
glt.rts.fi
KIITOS!
17.5.2017Laura Sariola> Rakennustietosäätiö RTS sr> 20
1 sur 20

Recommandé

Tytti Bruce-Hyrkäs - Hiilijalanjäljen laskenta ja luokitustyökalut (Vihrea... par
Tytti Bruce-Hyrkäs - Hiilijalanjäljen laskenta ja luokitustyökalut (Vihrea...Tytti Bruce-Hyrkäs - Hiilijalanjäljen laskenta ja luokitustyökalut (Vihrea...
Tytti Bruce-Hyrkäs - Hiilijalanjäljen laskenta ja luokitustyökalut (Vihrea...GBC Finland
281 vues15 diapositives
Sakari Leimi - Materiaalivalmistajia koskevat vaatimukset (Vihreä Foorumi) par
Sakari Leimi - Materiaalivalmistajia koskevat vaatimukset (Vihreä Foorumi)Sakari Leimi - Materiaalivalmistajia koskevat vaatimukset (Vihreä Foorumi)
Sakari Leimi - Materiaalivalmistajia koskevat vaatimukset (Vihreä Foorumi)GBC Finland
278 vues4 diapositives
4. Pekkanen käyttöönotto ja laatu par
4. Pekkanen käyttöönotto ja laatu 4. Pekkanen käyttöönotto ja laatu
4. Pekkanen käyttöönotto ja laatu GBC Finland
353 vues9 diapositives
[Värkki / Väliseminaari] Panu Pasanen 22.8.2012 par
[Värkki / Väliseminaari] Panu Pasanen 22.8.2012[Värkki / Väliseminaari] Panu Pasanen 22.8.2012
[Värkki / Väliseminaari] Panu Pasanen 22.8.2012GBC Finland
428 vues31 diapositives
[Vihreä Foorumi] Laura Sariola - RTS EPD Ympäristöselosteet osana Rakennustie... par
[Vihreä Foorumi] Laura Sariola - RTS EPD Ympäristöselosteet osana Rakennustie...[Vihreä Foorumi] Laura Sariola - RTS EPD Ympäristöselosteet osana Rakennustie...
[Vihreä Foorumi] Laura Sariola - RTS EPD Ympäristöselosteet osana Rakennustie...GBC Finland
424 vues13 diapositives
[Värkki / LCA] Ari Ilomäki, Rakennusteollisuus par
[Värkki / LCA] Ari Ilomäki, Rakennusteollisuus[Värkki / LCA] Ari Ilomäki, Rakennusteollisuus
[Värkki / LCA] Ari Ilomäki, RakennusteollisuusGBC Finland
332 vues8 diapositives

Contenu connexe

Plus de GBC Finland

EeMAP: Comments to Energy Efficient Mortgages - Juho Maalahti, Nordea par
EeMAP: Comments to Energy Efficient Mortgages - Juho Maalahti, NordeaEeMAP: Comments to Energy Efficient Mortgages - Juho Maalahti, Nordea
EeMAP: Comments to Energy Efficient Mortgages - Juho Maalahti, NordeaGBC Finland
552 vues2 diapositives
EeMAP: Story so far – James Drinkwater, WorldGBC par
EeMAP: Story so far – James Drinkwater, WorldGBCEeMAP: Story so far – James Drinkwater, WorldGBC
EeMAP: Story so far – James Drinkwater, WorldGBCGBC Finland
457 vues15 diapositives
EeMAP: Sustainable Finance in Finland - Elina Salminen, Finance Finland par
EeMAP: Sustainable Finance in Finland - Elina Salminen, Finance FinlandEeMAP: Sustainable Finance in Finland - Elina Salminen, Finance Finland
EeMAP: Sustainable Finance in Finland - Elina Salminen, Finance FinlandGBC Finland
480 vues11 diapositives
EeMAP: Energy Efficient Morgages Initiative - Marie Louise Andersen, EMF/ECBC par
EeMAP: Energy Efficient Morgages Initiative - Marie Louise Andersen, EMF/ECBCEeMAP: Energy Efficient Morgages Initiative - Marie Louise Andersen, EMF/ECBC
EeMAP: Energy Efficient Morgages Initiative - Marie Louise Andersen, EMF/ECBCGBC Finland
583 vues22 diapositives
Robert McGrath: WELL & Hyvinvoiva tila par
Robert McGrath: WELL & Hyvinvoiva tilaRobert McGrath: WELL & Hyvinvoiva tila
Robert McGrath: WELL & Hyvinvoiva tilaGBC Finland
407 vues41 diapositives
Elias Härkönen: Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu ... par
Elias Härkönen: Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu ...Elias Härkönen: Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu ...
Elias Härkönen: Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu ...GBC Finland
266 vues4 diapositives

Plus de GBC Finland(20)

EeMAP: Comments to Energy Efficient Mortgages - Juho Maalahti, Nordea par GBC Finland
EeMAP: Comments to Energy Efficient Mortgages - Juho Maalahti, NordeaEeMAP: Comments to Energy Efficient Mortgages - Juho Maalahti, Nordea
EeMAP: Comments to Energy Efficient Mortgages - Juho Maalahti, Nordea
GBC Finland552 vues
EeMAP: Story so far – James Drinkwater, WorldGBC par GBC Finland
EeMAP: Story so far – James Drinkwater, WorldGBCEeMAP: Story so far – James Drinkwater, WorldGBC
EeMAP: Story so far – James Drinkwater, WorldGBC
GBC Finland457 vues
EeMAP: Sustainable Finance in Finland - Elina Salminen, Finance Finland par GBC Finland
EeMAP: Sustainable Finance in Finland - Elina Salminen, Finance FinlandEeMAP: Sustainable Finance in Finland - Elina Salminen, Finance Finland
EeMAP: Sustainable Finance in Finland - Elina Salminen, Finance Finland
GBC Finland480 vues
EeMAP: Energy Efficient Morgages Initiative - Marie Louise Andersen, EMF/ECBC par GBC Finland
EeMAP: Energy Efficient Morgages Initiative - Marie Louise Andersen, EMF/ECBCEeMAP: Energy Efficient Morgages Initiative - Marie Louise Andersen, EMF/ECBC
EeMAP: Energy Efficient Morgages Initiative - Marie Louise Andersen, EMF/ECBC
GBC Finland583 vues
Robert McGrath: WELL & Hyvinvoiva tila par GBC Finland
Robert McGrath: WELL & Hyvinvoiva tilaRobert McGrath: WELL & Hyvinvoiva tila
Robert McGrath: WELL & Hyvinvoiva tila
GBC Finland407 vues
Elias Härkönen: Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu ... par GBC Finland
Elias Härkönen: Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu ...Elias Härkönen: Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu ...
Elias Härkönen: Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu ...
GBC Finland266 vues
Lilja Mustila: Monikäyttöinen koulu par GBC Finland
Lilja Mustila: Monikäyttöinen kouluLilja Mustila: Monikäyttöinen koulu
Lilja Mustila: Monikäyttöinen koulu
GBC Finland262 vues
Konsta Tuokko - WELL (Vihreä Foorumi) par GBC Finland
Konsta Tuokko - WELL (Vihreä Foorumi)Konsta Tuokko - WELL (Vihreä Foorumi)
Konsta Tuokko - WELL (Vihreä Foorumi)
GBC Finland241 vues
Karin Bergbom - Joutsenmerkitty talo (Vihreä Foorumi) par GBC Finland
Karin Bergbom - Joutsenmerkitty talo (Vihreä Foorumi)Karin Bergbom - Joutsenmerkitty talo (Vihreä Foorumi)
Karin Bergbom - Joutsenmerkitty talo (Vihreä Foorumi)
GBC Finland176 vues
Karoliina Lietonen - BREEAM NC2016 ja RFO2015 (Vihreä Foorumi) par GBC Finland
Karoliina Lietonen - BREEAM NC2016 ja RFO2015 (Vihreä Foorumi)Karoliina Lietonen - BREEAM NC2016 ja RFO2015 (Vihreä Foorumi)
Karoliina Lietonen - BREEAM NC2016 ja RFO2015 (Vihreä Foorumi)
GBC Finland168 vues
BUILD UPON: Teppo Manninen - Korjausvelkaa kuriin ESCO/EPC-hankkeilla ja niid... par GBC Finland
BUILD UPON: Teppo Manninen - Korjausvelkaa kuriin ESCO/EPC-hankkeilla ja niid...BUILD UPON: Teppo Manninen - Korjausvelkaa kuriin ESCO/EPC-hankkeilla ja niid...
BUILD UPON: Teppo Manninen - Korjausvelkaa kuriin ESCO/EPC-hankkeilla ja niid...
GBC Finland338 vues
BUILD UPON: Luca Bertalot - Road Map for an Energy Efficient Mortgage par GBC Finland
BUILD UPON: Luca Bertalot - Road Map for an Energy Efficient MortgageBUILD UPON: Luca Bertalot - Road Map for an Energy Efficient Mortgage
BUILD UPON: Luca Bertalot - Road Map for an Energy Efficient Mortgage
GBC Finland354 vues
BUILD UPON: Monica Ardeleanu - Green homes & mortgages: quality, health and f... par GBC Finland
BUILD UPON: Monica Ardeleanu - Green homes & mortgages: quality, health and f...BUILD UPON: Monica Ardeleanu - Green homes & mortgages: quality, health and f...
BUILD UPON: Monica Ardeleanu - Green homes & mortgages: quality, health and f...
GBC Finland263 vues
BUILD UPON: Sami Vallinkoski - Energiatehokkuuskorjausten rahoitusmahdollisuudet par GBC Finland
BUILD UPON: Sami Vallinkoski - Energiatehokkuuskorjausten rahoitusmahdollisuudetBUILD UPON: Sami Vallinkoski - Energiatehokkuuskorjausten rahoitusmahdollisuudet
BUILD UPON: Sami Vallinkoski - Energiatehokkuuskorjausten rahoitusmahdollisuudet
GBC Finland265 vues
BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak... par GBC Finland
BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak...BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak...
BUILD UPON: Rami Tuokko - Millaiset prosessit palvelevat parhaiten korjausrak...
GBC Finland288 vues
BUILD UPON: Juha-Pekka Ketola - Kuntarahoituksen vihreä rahoitus par GBC Finland
BUILD UPON: Juha-Pekka Ketola - Kuntarahoituksen vihreä rahoitusBUILD UPON: Juha-Pekka Ketola - Kuntarahoituksen vihreä rahoitus
BUILD UPON: Juha-Pekka Ketola - Kuntarahoituksen vihreä rahoitus
GBC Finland324 vues
BUILD UPON: Pasi Tainio - Yhteishankinta: Energiahankkeita edullisesti ja hel... par GBC Finland
BUILD UPON: Pasi Tainio - Yhteishankinta: Energiahankkeita edullisesti ja hel...BUILD UPON: Pasi Tainio - Yhteishankinta: Energiahankkeita edullisesti ja hel...
BUILD UPON: Pasi Tainio - Yhteishankinta: Energiahankkeita edullisesti ja hel...
GBC Finland225 vues
BUILD UPON: Pekka Huovila - Kestävän korjausrakentamisen hankintamallit par GBC Finland
BUILD UPON: Pekka Huovila - Kestävän korjausrakentamisen hankintamallitBUILD UPON: Pekka Huovila - Kestävän korjausrakentamisen hankintamallit
BUILD UPON: Pekka Huovila - Kestävän korjausrakentamisen hankintamallit
GBC Finland261 vues
BUILD UPON: Tiina Sekki - Korjausrakentaminen Helsingissä - käytännön kokemuksia par GBC Finland
BUILD UPON: Tiina Sekki - Korjausrakentaminen Helsingissä - käytännön kokemuksiaBUILD UPON: Tiina Sekki - Korjausrakentaminen Helsingissä - käytännön kokemuksia
BUILD UPON: Tiina Sekki - Korjausrakentaminen Helsingissä - käytännön kokemuksia
GBC Finland270 vues
BUILD UPON: Sami Lankiniemi - Nostoja aiemmista työpajoista par GBC Finland
BUILD UPON: Sami Lankiniemi - Nostoja aiemmista työpajoistaBUILD UPON: Sami Lankiniemi - Nostoja aiemmista työpajoista
BUILD UPON: Sami Lankiniemi - Nostoja aiemmista työpajoista
GBC Finland323 vues

Laura Sariola - RTS-ympäristöluokitus (Vihreä Foorumi)

 • 1. RTS-ympäristöluokitus Ammattilaisen työkalu ympäristöasioiden huomioimiseen rakennusprosessissa 17.5.2017Laura Sariola> Rakennustietosäätiö RTS sr > 1 ”Olemme pilotoineet joissain hakkeissa kansainvälisiä luokitustyökaluja, mutta ohjausvälineen pitää aidosti ottaa huomioon suomalaiset olosuhteet. Meidän ympäristössämme toissijaiset asiat eivät saa ohjata toteutusta” – Senaatti –
 • 2. CEN TC 350 standardit Rakennusmate riaalien päästöluokitus M1 Ilmanvaihtotuot teiden puhtausluokitus M1 RTS- ympäristöluokitus RTS EPD Ympäristö- selosteet Rakennustöiden puhtausluokitus P1 Rakennustietosäätiön luokitukset ja sertifioinnit Sisäilmaluokka S1 Sisäilmaluokka S2 PT17 PT20 PT18 Sisäilmastoluokitus 2008
 • 3. Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 3 Kestävän kehityksen mukainen rakentaminen Tarkoituksena on johtaa, ohjata ja hallinnoida rakentamisprosessia tehokkaasti ja rakentaa parempia kiinteistöjä, jotta vältytään ongelmilta myöhemmin. 15 vuotta sitten kehitetty PromisE-työkalu poistetaan käytöstä Kehityshankkeen tavoitteet päätettiin laajan kyselytutkimuksen perusteella TK 343 RT-Hanke -ohjaustyöryhmässä: > 1. Järjestelmän täytyy parantaa sisäilman laatua > 2. Järjestelmän täytyy ohjata parempaan kosteustekniseen laatuun > 3. Järjestelmän täytyy parantaa energiatehokkuutta Kriteerit linjassa CEN 350 standardipaketin kanssa Kansallinen työkalu, jossa suomalaiset järjestelmät ja ilmasto on huomioitu Kylmä ilmasto, rakennuskannan monimuotoisuus Järjestelmässä hyödynnetään suomalaisia luokituksia, standardeja ja ohjeita Mm. REM-mittarit (GBC Finland), M1-luokitus, Sisäilmastoluokitus (2008->2017), Energiatodistus, Kuivaketju10, viherkerroin ym. Tarkoitettu erityisesti julkiseen rakentamiseen, kuten kunnille päiväkotien, koulujen, vanhainkotien, terveysasemien ja muiden yhteisörakennusten rakennuslaadun parantamiseen.
 • 4. 17.5.2017Etunimi Sukunimi > Rakennuspresentaatio > 4 RTS-ympäristöluokitus- yleiset tavoitteet Asukkaat, rakennuttajat ja kiinteistön omistajat ovat kiinnostuneita rakennusten sekä niiden käytön ympäristövaikutuksista • Työkalun ja sertifioinnin avulla ympäristövaikutukset voidaan todentaa • Kiinteistön pienemmät käyttökustannukset • Rakennusten energiatehokkuuden todentaminen • Sisäilmatavoitteista (S1, S2), materiaalivalinnoista ja ratkaisujen kehittämisestä sopiminen. • Monipuoliset viheralueet, hulevesijärjestelyt • Veden käyttö • Akustiset ominaisuudet ja valaistus • Hiilijalanjäljen huomioiminen • Luonnonvarojen parempi hyödyntäminen, ilmaston lämpenemiseen sopeutuminen • Innovaatioihin kannustaminen
 • 5. 17.5.2017Laura Sariola> Rakennustietosäätiö RTS sr > 5 RTS-ympäristöluokitus-toteutus Ohjausväline ottaa aidosti huomioon suomalaiset olosuhteet Hyödyntää olemassa olevia kriteereitä, mittareita ja suureita Luokitukset, sovellukset Ilmasto, rakennuskannan monipuolisuus Standardit, ohjeet, käytännöt Ohjaustyökalu soveltuu: Tavoitteen asettamiselle Suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen Käytössä 24/7 ! Tulostettavat, ajantasaiset raportit: Ympäristötavoiteraportti, toteutuma, tehtävälista yms. + kombinaatiot Lopputulos varmistettu ja uskottava Sertifiointi ja auditointi
 • 6. 17.5.2017Etunimi Sukunimi > Rakennuspresentaatio > 6 RTS-ympäristöluokitus Sisällön kuvaus
 • 7. Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 7 Rakennushanketyypit Neljä rakennushanketyyppiä: Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen Osakorjausrakentaminen Laajennus/käyttötarkoituksen muutos Kuva: Hannu Oskala/HS
 • 8. Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 8 Rakennustyypit ja kriteeristön valinta (D2) Asuinrakennuskriteeristöä käytetään: > Luokka 1: Erilliset pientalot sekä rivi- ja ketjutalot > Luokka 2: Asuinkerrostalot Toimitila- ja palvelurakennuskriteeristöä käytetään: > Luokka 3: Toimistorakennukset > Luokka 4: Liikerakennukset > Luokka 5: Majoitusliikerakennukset > Luokka 6: Opetusrakennukset ja päiväkodit > Luokka 7: Liikuntahallit pois lukien uima- ja jäähallit Soveltuvuus ja kriteeristö tarkastellaan kohdekohtaisesti > Luokka 8: Sairaalat (tilat, joissa korkea hygieniavaatimus) > Luokka 9: Muut rakennukset
 • 9. 9 Tarkastelun ulkopuolella olevat asiat Tarkastelu kohdistuu ainoastaan sellaisiin tekijöihin, joita pystytään mittaamaan ja todentamaan rakennusprosessin aikana. Muut tekijät eivät kuulu kriteeristöön: Ennen rakennusprosessia: Alue- ja kaupunkisuunnittelu • Lokaatio, hankkeen rakennuspaikka (palvelut, julkinen liikenne) • Kontaminoitunut maaperä • Autopaikoitusmahdollisuudet • Paikallisen energian tuotanto Ympäristölaatu: • Tilankäyttötehokkuus • Työturvallisuus • Esteettinen laatu • Arkkitehtuuri Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr
 • 10. Kriteerit ja pisteet Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 10 • Kategoriat on muodostettu helpottamaan hankkeen ohjausta. Ne noudattavat CEN TC 350 -standardeja. • Asuin- ja toimistorakennuksille on erilaiset kriteerit • Kriteereistä selviää vaadittu todistusaineisto ja niistä ansaittavat pisteet. • 28 kriteeriä, 27 + 1 innovaatiokriteeri
 • 11. 17.5.2017Etunimi Sukunimi > Rakennuspresentaatio > 11 Prosessi 23 pistettä Talous 12 pistettä Energia ja ympäristö 35 pistettä Pistejakauma Sisäilma ja terveellisyys 30 pistettä Innovaatiot 10 pistettä
 • 12. Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 12 Minimivaatimukset Kriteerien alaryhmät: Hankkeen ohjaus, Kosteudenhallinta, Työmaan ohjaus, Elinkaarikustannus, Ylläpidettävyys, Hiilijalanjälki, Energia, Vesi, Vaikutukset ympäristöön, Sisäilman laatu, Visuaalinen viihtyvyys, Akustiikka, Innovaatiot Luokitusasteikko Tähtien määrä Vaatimustaso/Pisteet Kriteerien vähimmäisvaatimukset Ei luokitusta ei tähtiä 0 pistettä * 1 tähti 25 pistettä ** 2 tähteä 40 pistettä Kosteus (P2.1 ja P2.2) 50% (työmaan perusvaatimukset) Sisäilma (S1.1, S1.2, S1.4) 50% (S2 sisäilmaluokka) *** 3 tähteä 55 pistettä + Y2.1 40% (Energiatodistus B), + P1.2 75% (TATE toiminnanvarmistus), + Y1.1 30% (Hiilijalanjälki säästö 20%) **** 4 tähteä 70 pistettä + Y1.1 50% (Kiinteistöpassi ja säästöt) ***** 5 tähteä 85 pistettä + Vain käyttöjakson varmennuksen kautta MAX 100 pistettä
 • 13. 17.5.2017Etunimi Sukunimi > Rakennuspresentaatio > 13 RTS-ympäristöluokitus Osapuolet, todentaminen ja arkistointi
 • 14. 17.5.2017Laura Sariola > Rakennustietosäätiö RTS sr > 14 Hankkeen osapuolet Tilaajat /rakennuttajat Päättää hankkeeseen ryhtymisestä, valitsee projektipäällikön Ympäristökonsultit Ympäristökonsultit toimivat heille nimetyissä hankkeissa rakennuttajan valitsemina asiantuntijoina ja ovat tätä kautta aktiivisia järjestelmän käyttäjiä. Ympäristökonsulteille RT-ympäristötyökalu on väline hankkeen kokonaisvaltaiseen ympäristöasioiden huomioimiseen ja suunnittelijoiden ohjeistamiseen. Ympäristökonsultti auttaa tilaajaa arvioimaan hankkeen ympäristötavoitteitten toteutumista suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Hän konsultoi tilaajaa muutoksista, joilla tavoitteeseen päästään. Työkalussa ympäristökonsultti voi toimia projektipäällikkönä, jolloin tehtävänä on tarkastaa tulevia raportteja ja pisteyttää niitä. Suunnittelijat Suunnittelijat toimivat heille nimetyissä hankkeissa ympäristöasioiden suunnittelijoina ja syöttävät RT- ympäristötyökaluun suunnitteludokumentteja, sekä saavat ohjeistusta sen kautta. Suunnittelijoille asetetaan selkeät tavoitteet ja ohjeistusta niiden saavuttamiseen. Suunnittelija saa myös palautetta työstään. Auditoijat Auditoijat ovat Rakennustietosäätiö RTS:n valtuuttamia asiantuntijoita, jotka saavat auditoida hankkeita. Hankkeen auditoija ei voi toimia samassa hankkeessa muussa roolissa (esim. projektipäällikkönä).
 • 15. 17.5.2017Etunimi Sukunimi > Rakennuspresentaatio > 15 RTS-ympäristöluokitus-auditointi Puolueettomat, säätiön kouluttamat ja valitsemat auditoijat varmistavat työkalusta saatavan pistemäärän ja tarkastavat dokumentit tavoitteiden saavuttamisen todentamiseen Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen auditointi voidaan tehdä yhdessä taikka kahdessa vaiheessa Hankkeen suunnittelu- ja rakentamisvaihe auditoidaan Korkeinta tavoitetasoa (5 tähteä) haettaessa myös käyttö auditoidaan. Auditoija ei voi toimia auditoimassaan projektissa esim. projektipäällikkönä
 • 16. 17.5.2017Etunimi Sukunimi > Rakennuspresentaatio > 16 RTS-ympäristöluokitus- sertifiointi Auditoinnin jälkeen hanke sertifioidaan ja rekisteröidään Säätiön luokitustyöryhmä tarkastaa auditointiraportit Hanke arkistoidaan Sertifioitu hanke liitetään nettisivuille Tilaaja saa todistukset, dokumentit ja graafisen esityksen hankkeesta Kaikki sertifioidut hankkeet näkyvät listattuna nettisivuilla glt.rts.fi
 • 17. Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 17 Tietojen muokkaus, näkyvyys ja arkistointi Hankkeen tietoja pääsee muokkaamaan hankkeen aikana 24/7 Mikäli hankkeeseen ei tehdä muutoksia pitkään aikaan, hanke arkistoidaan. Tarvittaessa ja pyynnöstä hanke voidaan myös poistaa. Pyynnöstä keskeneräinen hanke voidaan avata uudelleen Valmiit hankkeet arkistoidaan Yrityksellä on pääsy tarkastamaan hankkeen tietoja ajasta ja paikasta riippumatta vaikka hanke on arkistoitu. Muutoksia ei voi tehdä. Kaikki luodut ja voimassaolevat hankkeet löytyvät automaattisesti RTS:n sivuilta osoitteesta glt.rts.fi. Pyynnöstä tietoja ei näytetä. Lisäksi hyväksyttyihin ja auditoituihin hankkeisiin liitetään sertifioinnin taso ja päivämäärä.
 • 18. Laura Sariola | Rakennustietosäätiö RTS sr 18 Kaikki hankkeet löytyvät osoitteesta glt.rts.fi. Hankkeen kuva, nimi, tilaaja, kohteen osoite, koko, tavoiteltu taso ja sertifioinnin taso ja sertifiointipäivämäärä mainitaan Tiedot hankkeista
 • 19. 17.5.2017Laura Sariola > Rakennustiuetosäätiö RTS sr > 19 • Hankkeen tietoja muokataan nettityökalussa. • Koko hankkeen näkymästä selviää hankkeen kokonaistilanne, tavoite, potentiaali ja saavutettavat maksimipisteet • Rakennushankkeen yksityiskohtaiset tiedot on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen: • SUUNNITTELU • RAKENTAMINEN • KÄYTTÖ • Hankkeen kriteerikohtaiset tiedot näkyvät kriteerikorttisivuilta • Projektipäällikkö pisteyttää hankkeen kriteerikohtaisesti ja tarkastaa ladatut tiedot