Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Tema 1 Notiuni generale despre stat.ppt

 1. Tema 1 Noţiuni generale despre stat 1. Originea statului 2. Conceptul statului, trăsăturile lui 3. Dimensiunile (atributele) statului 4. Scopul, sarcinile şi funcţiile statului 5. Forma statului
 2. Literatura recomandată: Avornic Gh., Teoria generală a dreptului, Chişinău: Cartier, 2004; Berthelemy D., Trăite elementaire de droit administratif, Paris; Deleanu Ion, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Iaşi, 1993; Genoveva Vrabie, Sofia Popescu, Teoria generală a dreptului, laşi, 1993; Negru B., Teoria generală a dreptului, în: Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova, Chişinău: Editura Cartier, 1997; Федоров Г.К., Теория государства и права, Chişinău: Reclama, 2004; Dreptul afacerilor, Chişinău: CEP USM, 2020.
 3. Istoria dezvoltării societăţii umane, din punctul de vedere al organizării vieţii sociale, poate fi împărţită în două mari epoci: epoca societăţii prestatale şi epoca formaţiunilor social-politice  Ordinea evoluţiei societăţii prestatale poate fi reprezentată, astfel, de trei faze succesive:  hoardă,  gintă (matriarhală, patriarhală),  tribul.
 4. Statului îi sînt prezente următoarele premise specifice de apariţie  a) un număr de indivizi destul de mare pentru a îngădui o distribuţie organică a diferitelor activităţi şi funcţiuni sociale;  b) un raport constant de stăpînire asupra unui teritoriu determinat;  c) o organizaţie juridică, formată de obiceiul nedesluşit şi de autoritatea şefului.
 5. Dreptului îi sînt prezente următoarele premise specifice de apariţie  a) o serie de norme de conduită vechi (norme de obicei, morală, norme religioase) sînt preluate de către stat, şi, adăugîndu-li-se elementul de sancţiune (pedeapsă), sînt transformate în norme de drept;  b) crearea regulilor de drept noi, edictate de noua putere statală, reprezentînd dreptul scris;  c) formarea normelor juridice prin soluţiile formulate de judecători în timpul proceselor, conturate în precedent judiciar.
 6. Cele mai răspîndite concepţii care au adus contribuţii, la cercetarea unor sau altor aspecte ale fenomenului statului sînt următoarele  Teoria teologică (teocratică, originea divină a puterii)  Teoria teologică (teocratică, originea divină a puterii)  Teoria patrimonială  Teoria violenţei  Teoria organică (biologică)  Teoria rasială  Teoria psihologică  Teoria contractualistă (contractului social)  Teoria juridică a „statului-naţiune”  Teoria materialistă
 7. Conceptul statului Statul reprezintă un sistem organizaţional al puterii, determinat istoriceşte, format ierarhic ca un instrument de dominaţie, ce realizează în mod suveran conducerea unui popor de pe un anumit teritoriu delimitat prin frontiere, deţinînd în acest scop atît monopolul creării, cît şi aplicării dreptului.
 8. Statul se caracterizează prin cîteva elemente sau dimensiuni istorice şi politice  teritoriul,  populaţia (naţiunea),  autoritatea (puterea) politică exclusivă sau suveranitatea.
 9. Forma de stat reprezintă o categorie complexă ce determină modul de organizare, conţinutul puterii, structura internă şi externă a acestei puteri. Forma de stat se caracterizează prin trei elemente componente: 1) forma de guvernămînt; 2) structura de stat; 3) regimul politic.
 10. 1. Forma de guvernămînt caracterizează modalitatea de formare şi organizare a organelor statului, caracteristicile şi principiile care stau la baza raporturilor dintre acestea şi, în special, dintre organul legiuitor şi organele executive, inclusiv şeful statului. Din punctul de vedere al formei de guvernămînt, statele se împart în: - monarhii; - republici.
 11. Monarhia ca formă de guvernămînt se caracterizează prin aceea că şeful statului este monarhul (de la grecescul monas, ce caracterizează puterea unei persoane).  Monarhia absolută  Monarhia limitată (constituţională)  Monarhia parlamentară dualistă  Monarhia parlamentară contemporană
 12. Republica este o astfel de formă de guvernămînt, în care puterea supremă aparţine unui organ ales pe un timp limitat.  Republica prezidenţială  Republica parlamentară În ultimul timp tot mai frecvent apar: republici semiprezidenţiale sau semiparlamentare (mixte).
 13. 2. Structura de stat caracterizează organizarea puterii în teritoriu. Ea se referă la faptul dacă avem de-a face cu o singură entitate statală sau cu o grupare într-un stat a mai multor entităţi statale. După structura de stat deosebim: 1. state simple sau unitare; 2. state compuse (complexe) sau federative. De-a lungul istoriei sînt cunoscute diferite asociaţii şi uniuni de state: uniunile personale, uniunile reale şi confederaţiile.
 14. 3. Regimul politic include ansamblul metodelor şi mijloacelor de conducere a societăţii, ansamblu care vizează atît raporturile dintre stat şi individ, cît şi modul în care statul concret asigură şi garantează drepturile subiective.  state cu regimuri politice democratice  state cu regimuri politice autocratice (totalitare).
Publicité