چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20 تا 23 ژانویه 2016، داووس)

D
Dr. Farideh MashayekhStrategic Consultant in Educational Planning and Pedagogy à PEDAGOGY.CH

گزارشی از چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20 تا 23 ژانویه 2016، داووس) ترجمه: دکتر فریدۀ مشایخ پست الکترونیکی: f.mashayekh.pedagogy@gmail.com

‫گزارش‬
‫از‬ ‫ی‬
)‫جهان(داووس‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجالس‬ ‫ششمین‬ ‫و‬ ‫چهل‬
30
‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬
،‫ساالنه‬ ‫(اجالس‬
20
‫تا‬
23
‫ژانویه‬
2016
)‫داووس‬ ،
‫ترجمه‬
‫مشایخ‬ ‫فریدۀ‬ ‫دکتر‬ :
:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬
f.mashayekh.pedagogy@gmail.com
‫مقدمه‬
‫طی‬
46
،‫گذشته‬ ‫سال‬
‫صاحب‬ ‫از‬ ‫جمعی‬ ،‫ژانویه‬ ‫ماه‬ ‫در‬
‫فناوری‬ ‫و‬ ‫سیاست‬ ،‫اقتصاد‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫نظران‬
‫در‬ ،‫نو‬ ‫های‬
‫می‬ ‫گردهم‬ ‫سوئیس‬ ‫آلپ‬ ‫در‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬
‫به‬ ،‫امور‬ ‫اثربخش‬ ‫گردش‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫آیند‬
،‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫به‬ ،‫بازار‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حوزۀ‬ ‫در‬ ‫ویژه‬
‫هم‬
‫می‬ ‫راهبرد‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫اندیشی‬
.‫پردازند‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫امسال‬
2500
‫افق‬ ‫از‬ ‫شخصیت‬
‫رؤسای‬ ،‫کارفرمایان‬ :‫گوناگون‬ ‫های‬
‫دولت‬ ،‫کشور‬
‫سازمان‬ ‫نمایندگان‬ ‫و‬ ‫وزرا‬ ،‫ها‬
‫های‬
‫بین‬
‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫هنرمندان‬ ‫و‬ ‫خبرنگاران‬ ،‫دانشگاهی‬ ‫یا‬ ‫دولتی‬ ‫غیر‬ ،‫مدنی‬ ‫جوامع‬ ‫اعضای‬ ،‫المللی‬
20
‫تا‬
23
‫مجمع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ژانویه‬
‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫از‬ .‫کردند‬ ‫شرکت‬ ‫جهانی‬ ‫اقتصادی‬
.‫داشتند‬ ‫حضور‬ ‫نهاوندیان‬ ‫و‬ ‫ظریف‬ ‫آقایان‬
‫مسلط‬ :‫نمود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫عنوان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫امسال‬ ‫داووس‬ ‫اجالس‬
‫دانش‬ ‫همگرایی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫انقالبی‬ .‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫بر‬ ‫شدن‬
‫می‬ ‫انجام‬ ‫ما‬ ‫آنچه‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫انقالب‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫زیستی‬ ‫و‬ ‫رقمی‬ ،‫فیزیکی‬
‫هستیم‬ ‫آنچه‬ ‫بلکه‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تغیر‬ ‫را‬ ‫دهیم‬
‫را‬
‫می‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬
.‫دهد‬
‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬
‫این‬ ‫دربارۀ‬ ‫بنیادی‬ ‫تغییرات‬ .‫است‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫نخستین‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫جهان‬
‫می‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫چگونه‬ ‫که‬
‫با‬ ‫کنیم؟چگونه‬
‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫یکدیگر‬
.‫است‬ ‫وقوع‬ ‫شرف‬ ‫در‬ ‫زیستی‬ ‫جهان‬ ‫و‬ ‫رقمی‬ ‫جهان‬ ،‫فیزیکی‬ ‫جهان‬ ‫همگرایی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کنیم؟‬
‫تاکنو‬
‫با‬ ‫انقالب‬ ‫دومین‬ ،‫میالدی‬ ‫هجدهم‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫بخار‬ ‫ماشین‬ ‫با‬ ‫انقالب‬ ‫نخستین‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫سه‬ ‫شاهد‬ ‫جهان‬ ‫ن‬
‫فناوری‬ ‫با‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ‫انقالب‬ ‫سومین‬ ،‫میالدی‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫اوایل‬ ‫و‬ ‫نوزدهم‬ ‫قرن‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫مکانیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬
‫دیجیتا‬ ‫عصر‬ ‫آستانه‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫و‬ ،‫رایانه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬
‫شعار‬ ‫با‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ،‫ل‬
«
‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫فناوری‬ ‫ما‬
‫را‬ ‫ما‬ ‫فناوری‬ ،‫دهیم‬
‫می‬ ‫تغییر‬
‫دهد‬
»
.‫است‬ ‫وقوع‬ ‫حال‬ ‫در‬
‫شکاف‬ ‫و‬ ‫نابرابری‬ ‫افزایش‬
‫عمیق‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فقرا‬ ‫و‬ ‫اغنیاء‬ ‫فاصله‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫جهانی‬ ،‫است‬ ‫انقالب‬ ‫این‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫جهان‬
‫گزارش‬ ‫طبق‬ .‫است‬ ‫شدن‬ ‫تر‬
‫آکسفام‬
31
‫یافته‬ ‫انتشار‬
‫تنها‬ ،‫داووس‬ ‫اجالس‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬
62
‫که‬ ‫نفر‬
53
‫آن‬ ‫از‬ ‫نفر‬
‫و‬ ‫مرد‬ ‫ها‬
9
‫بیش‬ ‫ثروت‬ ‫مالکیت‬ ‫هستند‬ ‫زن‬ ‫نفر‬
.‫دارند‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫کل‬ ‫جمعیت‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫از‬
‫به‬ ،‫فقیر‬ ‫و‬ ‫غنی‬ ‫میان‬ ‫شکاف‬
‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫طور‬
‫اعتماد‬ ‫کاهش‬ ‫بزرگ‬ ‫چالش‬ ،‫نابرابری‬ ‫افزایش‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ای‬
‫میان‬
.‫است‬ ‫سیاسی‬ ‫رهبران‬ ‫و‬ ‫مردم‬
‫از‬ ‫فراتر‬ ‫شکاف‬ ‫این‬
«
‫آن‬
‫دارند‬ ‫که‬ ‫هایی‬
»
‫و‬
«
‫آن‬
‫ندارند‬ ‫که‬ ‫هایی‬
»
.‫است‬
‫خاورمیانه‬ ‫در‬
‫شکاف‬
‫بحران‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫سنی‬ ‫و‬ ‫شیعه‬ ‫میان‬
‫افراطیون‬ ‫رفتارهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فضا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رسیده‬
،
.‫است‬ ‫نموده‬ ‫باز‬ ‫خشونت‬ ‫و‬ ‫سودجویی‬
30
World Economic Forum, the Agenda Davos
31
anti-poverty, Oxfam, UK,18.1.2016
‫نابرابری‬
‫جامعۀ‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫افزایش‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫اروپا‬
‫اید‬ ‫عمیق‬ ‫شکاف‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫بیکاری‬ ‫نرخ‬
‫ئو‬
‫این‬ ‫درباره‬ ‫لوژی‬
‫بحران‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫که‬
‫مهاجرا‬
،‫بیکاری‬ ،‫ن‬
‫رکو‬
‫ایجاد‬ ‫به‬ ،‫اروپا‬ ‫جامعه‬ ‫ترک‬ ‫برای‬ ‫انگلستان‬ ‫تهدید‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫مطرح‬ ‫شود‬ ‫مقابله‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫د‬
‫کوشش‬ ‫و‬ ‫اروپا‬ ‫آینده‬ ‫دربارۀ‬ ‫تردید‬
‫طی‬ ‫که‬ ‫هایی‬
6
‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫گذشته‬ ‫دهه‬
،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫اتحاد‬
‫انجامیده‬
.‫است‬
‫جمهوری‬ ‫حزب‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫کاندیدای‬ ‫ترامپ‬ ‫دونالد‬ ‫حضور‬
‫متح‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫خواه‬
‫انجامیده‬ ‫سیاسی‬ ‫شکاف‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫ده‬
‫باعث‬ ‫و‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫جهانی‬ ‫مقایس‬ ‫در‬ ‫دگرگونی‬ ‫دوران‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫واشنگتن‬ ‫در‬ ‫نگرانی‬
‫مبنای‬ ‫بر‬
‫شاخص‬
‫اعتماد‬
32
‫امسال‬ ،
‫بی‬ ‫شکاف‬
‫سابقه‬
‫ای‬
‫م‬
‫در‬ ‫ناآگاه‬ ‫توده‬ ‫و‬ ‫آگاه‬ ‫جمعیت‬ ‫یان‬
‫ب‬
،‫کشورها‬ ‫از‬ ‫سیاری‬
‫اثر‬ ‫بر‬
‫نابرابری‬
‫ناهم‬ ‫و‬ ‫درآمد‬
‫گرایی‬
‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫انتظارات‬
‫در‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫شکاف‬ ‫باالترین‬ .‫شود‬
‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫هند‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ،‫انگلستان‬
‫عوام‬ ‫سیاست‬ ‫شکاف‬ ‫این‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ .‫شود‬
‫که‬ ‫است‬ ‫گرایی‬
‫دونال‬ ‫توسط‬
‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫ترامپ‬ ‫د‬
‫ل‬ ‫ماری‬ ‫و‬ ‫متحده‬
.‫است‬ ‫گسترش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫وپن‬
‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ ،‫است‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬
‫گروه‬ ،‫افراد‬ ‫با‬ ‫گیری‬
‫ها‬
،
‫شرکت‬
‫ها‬
‫دولت‬ ‫و‬
‫قدرت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ها‬
.‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫نو‬ ‫فناوری‬ ‫ساختن‬ ‫سازگار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫تجاری‬ ،‫توسعه‬ ‫مهار‬
‫آن‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫فرایند‬
ً‫ا‬‫عمیق‬
‫بر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اجتماعی‬
‫ارزش‬ ،‫اخالق‬ ‫پایه‬
‫می‬ ‫مطالبه‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫ضوابطی‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫مدیریت‬ ،‫کنیم‬
،‫بدن‬ ‫وارد‬ ‫فناوری‬ ‫که‬ ‫انقالبی‬ ‫اولین‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬
‫می‬ ‫انسان‬ ‫ژنوم‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ذهن‬
‫تغی‬ ‫انسان‬ ‫را‬ ‫فناوری‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫قبول‬ ‫باید‬ ،‫شود‬
‫ی‬
‫می‬ ‫ر‬
‫فناوری‬ ‫و‬ ‫دهد‬
‫نیز‬
‫انس‬
‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫ان‬
.‫دهد‬
‫می‬ ،‫بنابراین‬
‫مسئولیت‬ ‫با‬ ‫توانیم‬
‫روشنگری‬ ‫و‬ ‫پذیری‬
،
‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫اصول‬
‫هنجار‬
‫آگاه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هایی‬
‫برای‬ ‫جمعی‬ ‫سازی‬
‫مشترک‬ ‫سرنوشت‬
‫خود‬
.‫نمائیم‬ ‫تدوین‬
‫اقتصاد‬ ‫نوبل‬ ‫جایزه‬ ‫برنده‬ ‫شیلر‬ ‫رابرت‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬
2012
،‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫چهارمین‬ ،
‫به‬
‫نظام‬
‫سایبرفی‬ ‫های‬
‫به‬ ‫یا‬ ،‫دارد‬ ‫تعلق‬ ‫زیکی‬
‫ر‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬
‫و‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ت‬
‫ماشین‬ ،‫پیشرفته‬ ‫های‬
‫دموکراتیک‬ ‫جوامع‬ ‫تنها‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫آن‬ ‫مانند‬ ‫و‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫های‬
‫کنترل‬ ‫به‬ ‫قادر‬
‫ب‬ ‫زیرا‬ ‫هستند‬ ‫انقالب‬ ‫این‬
‫تغی‬ ‫ا‬
‫ی‬
‫تغی‬ ،‫افراد‬ ‫اقتصادی‬ ‫جایگاه‬ ‫ر‬
‫ی‬
‫گروه‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫قدرت‬ ‫در‬ ‫ر‬
‫جامعه‬ ‫در‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬
‫امکا‬
‫ن‬
‫راه‬ ‫اقتصادی‬ ‫نابرابری‬ ‫فاحش‬ ‫افرایش‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫مالیات‬ ‫افزایش‬ .‫است‬ ‫پذیر‬
‫نابرابری‬ ‫شکاف‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حلی‬
‫می‬
.‫نمود‬ ‫عمل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫توان‬
‫داو‬ ‫اجالس‬ ‫در‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫محور‬
‫و‬
‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫تهدیدی‬ ،‫فناوری‬ ‫نوآوری‬ ‫جدید‬ ‫موج‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ،‫س‬
‫نار‬
‫ضایتی‬
‫شغل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫زیرا‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬
‫ر‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫سنتی‬ ‫های‬
‫و‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ت‬
.‫است‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫طبق‬
‫گزارش‬
‫آکسفام‬
،
«
‫بهشت‬
‫های‬
‫مالیاتی‬
»
33
‫تضمین‬
‫دست‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫ثروت‬ ‫نگهداری‬ ‫کننده‬
‫شهروند‬
‫ا‬
‫ن‬
‫دولت‬ ‫و‬
‫جمله‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫ها‬
‫حدود‬
6
/
7
‫آ‬ ‫کشورهای‬ ‫اقتصادی‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫فردی‬ ‫ثروت‬ ‫دالر‬ ‫تریلیون‬
‫در‬ ‫و‬ ‫دسترس‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ً‫ال‬‫عم‬ ،‫انگلستان‬ ‫و‬ ‫لمان‬
«
‫برون‬
‫مرز‬
»
34
.‫است‬
‫جهان‬ ‫صنعتگران‬ ‫اتحادیه‬ ‫کل‬ ‫دبیر‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬
-
‫از‬ ‫بیش‬ ‫عضویت‬ ‫با‬
50
‫از‬ ‫کارگر‬ ‫میلیون‬
140
‫بخش‬ ‫در‬ ‫کشور‬
،‫معدن‬ ‫های‬
‫و‬ ،‫انرژی‬
‫تولید‬
‫ات‬
‫صنعتی‬
-
«
‫تهدید‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نابرابری‬
‫به‬ ‫برای‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫محسوب‬ ‫اقتصادی‬ ‫زیستی‬
‫که‬ ‫شود‬
.‫پرداخت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬
»
35
‫چنین‬ ‫اتحادیه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اخیر‬ ‫نطق‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ،‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ،‫اوباما‬ ‫باراک‬
‫گفت‬
« :
‫شکل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫تغییرات‬
‫تغی‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫به‬ ‫دادن‬
‫ی‬
‫می‬ ‫رات‬
‫بخواهیم‬ ‫چه‬ ،‫شکاف‬ ‫این‬ ‫آهنگ‬ ‫و‬ ‫بینجامد‬ ‫شکاف‬ ‫گسترش‬ ‫یا‬ ‫فرصت‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫تواند‬
‫ح‬ ‫در‬ ‫نخواهیم‬ ‫چه‬
.‫است‬ ‫گرفتن‬ ‫سرعت‬ ‫ال‬
»
‫شرکت‬
‫می‬ ‫جهانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫کمتر‬ ‫ارتقاء‬ ‫اهرم‬ ‫از‬ ‫کارگران‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬ ... ‫بپردازند‬ ‫رقابت‬ ‫به‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫کجا‬ ‫هر‬ ‫توانند‬
‫شرکت‬ .‫برخوردارند‬
‫می‬ ‫متمرکز‬ ‫باالتر‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مدیون‬ ‫محلی‬ ‫جوامع‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬
.‫شود‬
36
‫ج‬ ‫در‬
‫نابرابری‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پایان‬ ‫ستجوی‬
32
Edelman's Trust Baromettre, 2016.
33
Fiscal paradise
34
offshore
35
Jyrki Raina: industr ALL Global Union
36
www.reuters.com/us-davos-meeting-division
‫تأث‬ ‫میزان‬
‫ی‬
‫پیش‬ ‫غیرقابل‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫آینده‬ ‫مشاغل‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫بر‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫ر‬
‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫آنچه‬ .‫است‬ ‫بینی‬
‫نابرابری‬ ،‫است‬ ‫بینی‬
‫اقدام‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ ‫مگر‬ ،‫یافت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ،‫پیشرفت‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬
‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫مقتضی‬
.
‫این‬ ‫تضمین‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫نقش‬
‫قوی‬ ‫دانش‬ .‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫شوند‬ ‫برخوردار‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬ ‫که‬
‫پول‬ ‫ترین‬
‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫رایج‬
‫و‬ ‫رود‬
‫ت‬
ّ‫ر‬‫ح‬
‫اقتصاد‬ ‫ک‬
‫ی‬
.‫است‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مستلزم‬ ‫زیادی‬ ‫میزان‬ ‫به‬
‫دانشگاه‬
‫فرصت‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫ها‬
‫تعهد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جوانان‬ ،‫ها‬
‫مسئولیت‬ ‫و‬
‫پذیری‬
‫می‬ ‫آماده‬
.‫کنند‬
‫دیدگاه‬ ‫با‬ ‫دانشجویان‬
‫شیوه‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫های‬
‫می‬ ‫آشنا‬ ‫تفکری‬
‫آن‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫شوند‬
‫می‬ ‫یاد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ناآشنا‬ ‫ها‬
‫گسترده‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫گیرند‬
‫مستقر‬ ‫تری‬
‫ب‬ .‫کنند‬
‫پذیرای‬ ‫ذهنی‬ ‫عادات‬ ‫توسعۀ‬ ‫ا‬
‫انعطاف‬
‫بیشتر‬ ‫تواضع‬ ‫و‬ ‫پذیری‬
‫ی‬
‫می‬
.‫شوند‬
‫کوچک‬ ‫قشر‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫نابرابری‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫ولی‬
‫دانشگاه‬ ‫وارد‬ ‫ساالنه‬ ‫که‬ ‫جمعیت‬ ‫از‬ ‫ی‬
‫می‬ ‫ها‬
‫امکان‬ ‫شوند‬
‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ .‫نیست‬ ‫پذیر‬
‫فرصت‬
‫برخط‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬
،
‫دانشگاه‬
‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫ها‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫اند‬
6
‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫دانشجو‬ ‫میلیون‬
650
‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫دوره‬
‫دانشگاه‬
‫و‬ ‫هاروارد‬
‫ام‬
‫آی‬
‫تی‬
‫کرده‬ ‫شرکت‬
‫دانشگاه‬ .‫اند‬
‫موتور‬ ‫ها‬
‫پژوهش‬
‫عمیق‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬
‫تر‬
‫سازوکار‬
‫مو‬ ‫های‬
ّ‫ل‬
‫می‬ ‫کمک‬ ‫دفقر‬
.‫کنند‬
‫دانش‬
‫ر‬ ‫اکتشاف‬ .‫است‬ ‫متنوع‬ ‫بسیار‬ ‫نابرابری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬
‫یشه‬
‫نابرابری‬ ‫های‬
‫پیش‬ ‫از‬ ،‫را‬ ‫انسان‬ ‫زندگی‬ ‫ابعادگوناگون‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫برمی‬ ‫در‬ ،‫بزرگسالی‬ ‫تا‬ ‫دبستانی‬
‫گیر‬
‫بر‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫تولد‬ ‫شرایط‬ ‫چگونه‬ .‫است‬ ‫پرسش‬ ‫مورد‬ ،‫د‬
‫ّک‬‫ر‬‫تح‬
‫می‬ ‫اثر‬ ‫او‬ ‫اقتصادی‬
‫گذارد؟‬
‫باعث‬ ‫چه‬
‫تفاوت‬
‫موف‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫ق‬
‫می‬ ‫افراد‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫یا‬ ،‫درآمد‬ ،‫آموزشی‬ ‫یت‬
‫شود؟‬
‫می‬ ‫زندان‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫توانمند‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫افتد؟‬
‫می‬
‫شود؟‬
‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
‫های‬
‫پیچیده‬
‫فل‬ ،‫حقوق‬ ،‫دولت‬ ،‫آموزش‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫به‬
‫سیاست‬ ،‫عمومی‬ ‫سالمت‬ ،‫سفه‬
‫عمومی‬ ‫های‬
‫و‬
‫دانشگاه‬
‫دیدگاه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫عمل‬ ‫اهل‬ ‫و‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫دعوت‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫ها‬
.‫دارد‬ ‫نیاز‬ ،‫بحث‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫دانشی‬ ‫با‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬
‫می‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬
‫می‬ ،‫برد‬
‫خارق‬ ‫اثر‬ ‫تواند‬
‫العاده‬
‫می‬ ‫ما‬ ‫آنچه‬ ‫بر‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫ای‬
‫آنچه‬ ‫بر‬ ‫بلکه‬ ‫دانیم‬
‫می‬ ‫انجام‬
‫س‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ،‫دهیم‬
‫ه‬
‫یم‬
‫ارائه‬ ‫میان‬ ‫برتر‬ ‫تجربیات‬ ‫در‬ ‫شدن‬
‫خدمات‬ ‫دهندگان‬
‫می‬ ،‫سالمت‬
‫تواند‬
‫به‬
‫بی‬ ‫بیماران‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ،‫پیامدها‬ ‫بهبود‬
‫ب‬ ‫در‬ ‫ژرف‬ ‫توجه‬ .‫نجامد‬
‫ساختن‬ ‫متعهد‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫قانون‬ ‫یک‬ ‫یان‬
‫م‬ ‫جامعه‬
‫ح‬
‫می‬ ،‫جرم‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫و‬ ‫لی‬
‫نظام‬ ‫تواند‬
‫جرم‬ ‫عدالت‬
‫با‬ ‫آموزش‬ ‫توسعه‬ .‫سازد‬ ‫متحول‬ ،‫درون‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫شناسی‬
‫می‬ ‫کیفیت‬
.‫بکاهد‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫شکاف‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫تواند‬
‫کوشش‬
‫د‬ ‫های‬
‫ی‬
‫طرح‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫گر‬
‫آموزش‬ ‫های‬
‫و‬ ‫آسیا‬ ،‫آفریقا‬ ‫در‬ ‫ی‬
‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫التین‬ ‫آمریکای‬
‫عملکرد‬
‫بهتر‬
‫واجب‬ ‫کودکان‬ ‫میان‬
‫ال‬
‫تعلیم‬
‫انجامیده‬
‫پژوهش‬ .‫است‬
‫پیشگیری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫های‬
‫از‬
‫ویروس‬
HIV
‫نشان‬
‫می‬
‫که‬ ‫دهد‬
‫کا‬ ‫به‬ ‫متوسطه‬ ‫آموزش‬
‫ه‬
‫و‬ ‫به‬ ،‫ویروس‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫ریسک‬ ‫ش‬
.‫است‬ ‫انجامیده‬ ‫دختران‬ ‫میان‬ ‫یژه‬
37
‫کرد؟‬ ‫باید‬ ‫چه‬
‫انقالب‬
‫غیر‬ ‫یا‬ ‫صنعتی‬ ،‫ها‬
‫آن‬
‫شیوه‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ،
‫انسان‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫جها‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫جایگاه‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫ن‬
‫می‬ ،‫اندیشند‬
‫کرد؟‬ ‫باید‬ ‫چه‬ .‫انجامد‬
‫خ‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫کنیم؟‬ ‫رفتار‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬
‫یر‬
‫پرسش‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫کنیم؟‬ ‫حرکت‬ ‫مشترک‬
‫های‬
‫می‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫دست‬ .‫کنیم‬ ‫نگاه‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫دگر‬
.‫اندیشیم‬
‫انسان‬ ،‫اینجا‬ ‫در‬
‫نقش‬ ‫گرایی‬
‫عمده‬
‫ای‬
‫مردم‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬
‫شناسی‬
‫می‬ ‫یاد‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫تاریخ‬ ‫و‬
‫که‬ ‫گیریم‬
‫زمان‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫جوامع‬
‫بوده‬ ‫متفاوت‬ ‫مکان‬ ‫و‬
‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫جهان‬ .‫اند‬
‫تفاوت‬ ‫همچنان‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫رشته‬ ‫مطالعه‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫ها‬
‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫های‬
‫رشته‬ ‫و‬
‫فراه‬ ‫را‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫شناخت‬ ‫امکان‬ ،‫دیگر‬ ‫علمی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫م‬
‫می‬ ‫کمک‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سازد‬
‫پرسش‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫کند‬
‫کلیدی‬ ‫های‬
:
‫انسانیت‬
.‫بیابیم‬ ‫هوشمندانه‬ ‫پاسخی‬ ... ‫چرا؟‬ ‫و‬ ‫برود؟‬ ‫باید‬ ‫کجا‬ ‫به‬
‫طبق‬
‫یافته‬
‫های‬
‫هاروارد‬ ‫دانشگاه‬ ‫توسط‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫بررسی‬ ‫یک‬
‫مشترک‬ ‫رفاه‬
38
‫فراهم‬ .‫است‬ ‫رقابتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫عطف‬ ‫نقطه‬
‫نمودن‬
‫این‬
‫فرصت‬
،
‫عد‬ ‫جامعه‬ ‫هر‬ ‫عطف‬ ‫نقطه‬
‫الت‬
‫دانشگاه‬ .‫است‬ ‫جو‬
‫ج‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫نقش‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫تحقق‬ ‫هت‬
‫ایفا‬ ‫ی‬
‫می‬
‫کن‬
:‫ند‬
‫می‬ ‫تربیت‬ ‫که‬ ‫دانشجویانی‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫می‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫دانشی‬ ،‫کنند‬
‫می‬ ‫حمایت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مشارکتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ،‫کنند‬
‫خروج‬ .‫کنند‬
37
Botswana-Harvard. HIV
38
shared well being
‫اساس‬ ‫نابرابری‬ ‫سایه‬ ‫زیر‬ ‫از‬
‫کار‬
‫با‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬
‫انقال‬ ‫بر‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بکوشیم‬ ‫ید‬
‫ب‬
‫محوریت‬ ‫با‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬
‫راهبرد‬
‫اجتماعی‬
-
‫فنی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫فنی‬
-
‫مهندسی‬
39
‫بیا‬ ‫تسلط‬
‫برهۀ‬ ‫این‬ ‫بالقوه‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بیم‬
‫ب‬ ‫تحقق‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬
‫ب‬
.‫خشیم‬
‫راه‬
‫آماده‬ ‫های‬
‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫سازی‬
‫جو‬
‫بایدن‬
‫داو‬ ‫اجالس‬ ‫در‬ ،‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫معاون‬ ،
‫و‬
‫کاهش‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫س‬
‫انقالب‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫متوسط‬ ‫طبقه‬
‫راه‬ ،‫چهارم‬ ‫صنعتی‬
‫آماده‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ ‫هایی‬
:‫نمود‬ ‫اعالم‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫سازی‬
1
-
‫بازآموزی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
‫پیش‬ ‫از‬ ‫طیفی‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫آموزش‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫امروز‬ ،‫شغلی‬ ‫های‬
‫د‬
‫ب‬
‫س‬
‫تان‬
‫استط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫تا‬ ‫ی‬
‫الزم‬ ،‫امروز‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫فراهم‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫اعت‬
‫ۀ‬
‫بازآموزی‬
،
‫فناوری‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬
‫دولت‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫آموزش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫مسئولیت‬ .‫است‬ ‫نو‬ ‫های‬
‫کسب‬ ‫صاحبان‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫ها‬
‫و‬
‫می‬ ‫نیز‬ ‫کار‬
‫باشد‬
‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫که‬
‫آن‬ ‫مهارت‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫در‬ ‫گذاری‬
‫داش‬ ‫فعال‬ ‫مشارکت‬ ‫باید‬ ‫ها‬
‫اقدام‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫ته‬
.‫نمایند‬
2
-
‫شرکت‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬ .‫یابد‬ ‫ادامه‬ ‫باید‬ ‫کارگران‬ ‫از‬ ‫پایه‬ ‫حمایت‬ ‫تضمین‬
‫سرمایه‬ ‫روال‬ ،‫ها‬
‫پای‬ ‫بر‬ ‫گذاری‬
‫ۀ‬
.‫است‬ ‫استوار‬ ‫سود‬
‫امروز‬
‫بازار‬ ‫تقویت‬ ‫برای‬
،
‫ا‬ ‫الزم‬
‫ق‬ ‫اوراق‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫پول‬ ‫کاهش‬ ‫ست‬
.‫نماییم‬ ‫سهیم‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کارگران‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫جایگزین‬ ‫رضه‬
3
-
‫زیرساخت‬ ‫باید‬
‫ه‬
‫سرمایه‬ ‫حاصل‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫آغاز‬ ‫و‬ ‫نوزدهم‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫پیشرفت‬ .‫کرد‬ ‫نو‬ ‫را‬ ‫ا‬
‫فناوری‬ ‫در‬ ‫کالن‬ ‫گذاری‬
‫نتیج‬ ‫در‬ .‫بود‬
‫نوسازی‬ ‫ۀ‬
‫زیرساخت‬
‫فرصت‬ ‫دولت‬ ،‫ها‬
‫دولت‬ .‫نمود‬ ‫ایجاد‬ ‫فراوان‬ ‫های‬
‫جاده‬ ‫ساختن‬ ‫اصلی‬ ‫مسئولیت‬ ‫ها‬
،‫ها‬
‫پل‬
‫راه‬ ،‫ها‬
‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫بنادر‬ ،‫آهن‬
‫دارن‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫پرسرعت‬
‫زیرساخت‬ ‫این‬ .‫د‬
‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫رشد‬ ‫بر‬ ‫ها‬
‫شغل‬
‫فرصت‬ ‫و‬ ‫متناسب‬ ‫های‬
‫جدید‬ ‫های‬
،
‫می‬ ‫اثر‬
.‫گذارد‬
4
-
‫به‬
‫سیستم‬
‫پیشر‬ ‫مالیاتی‬
‫فته‬
‫همان‬ .‫کند‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالیاتی‬ ‫سهم‬ ‫باید‬ ‫درآمد‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ .‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫تر‬
‫طور‬
‫اکسفام‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫که‬
‫آمده‬
‫ثروت‬ ‫است‬
62
‫ث‬ ‫معادل‬ ‫نفر‬
‫و‬ ‫میلیاد‬ ‫سه‬ ‫روت‬
‫ساکنا‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫نیم‬
‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫ن‬
‫میلیون‬ ‫نگهداری‬ .‫است‬ ‫مالیات‬ ‫پرداخت‬ ‫از‬ ‫فرار‬ ،‫نابرابری‬ ‫افزایش‬ ‫علل‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫از‬ ‫معافیت‬ ‫برای‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫ها‬
‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫شاید‬ ،‫مالیات‬ ‫پرداخت‬
‫می‬ ‫کشور‬ ‫فقر‬ ‫باعث‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫مطلوب‬ ‫داران‬
‫سرمایه‬ ‫این‬ .‫شود‬
‫کشور‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬
‫برگ‬
‫در‬ ‫و‬ ‫ردد‬
‫می‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محلی‬ ‫جامعه‬
‫کنن‬
‫سرمایه‬ ‫د‬
.‫شود‬ ‫گذاری‬
5
-
‫و‬ ‫مردم‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫داریم‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬ ‫باالخره‬ ‫و‬
‫در‬
‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طرد‬ ‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫حمایت‬
‫واکنش‬ ،‫اند‬
‫آن‬ ‫طبیعی‬
‫است‬ ‫خشم‬ ‫و‬ ‫نگرانی‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬
‫سیاست‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زمینه‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫که‬
‫عوام‬ ‫های‬
،‫نژادی‬ ‫تبعیض‬ ‫رشد‬ ،‫زده‬
،‫مهاجرت‬ ‫با‬ ‫ضدیت‬
‫انزواگرایی‬
‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ناامنی‬ ‫و‬
.‫سازد‬
‫نتیجه‬
‫انعطاف‬ ،‫باز‬ ،‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ :‫گیری‬
‫همه‬ ‫برای‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پذیز‬
‫تنها‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫اثرات‬
‫شیو‬ ‫بر‬ ‫انقالب‬ ‫این‬ .‫نیست‬ ‫مطرح‬ ‫فردی‬ ‫زندگی‬ ‫سطح‬ ‫در‬
، ‫تولید‬ ‫ۀ‬
‫مصرف‬
‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫و‬
‫پیوست‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫اثرگذار‬ ‫شهروندان‬
‫ۀ‬
‫دیجیتال‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫فرصت‬ ‫این‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬
‫تا‬
‫به‬ ‫فرد‬ ‫هر‬
‫شهروند‬ ‫عنوان‬
‫هوشمند‬
‫جهانی‬
‫مسئولیت‬ ‫با‬ ،
‫را‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬
‫بطه‬
‫خود‬
‫دیگر‬ ‫با‬
‫ان‬
‫با‬ ‫و‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ،
‫الیتناهی‬ ‫هستی‬
،
‫انعطاف‬ ،‫باز‬ ،‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬
.‫گردد‬ ‫برخوردار‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پذیر‬
39
socio-technical strategy versus techno-engineering strategy

Recommandé

راه حل سریع برای تحول دیجیتال سازمانی par
راه حل سریع برای تحول دیجیتال سازمانیراه حل سریع برای تحول دیجیتال سازمانی
راه حل سریع برای تحول دیجیتال سازمانیMohammad Naser Zahabioun
2 vues1 diapositive
Develop par
DevelopDevelop
Developmehdi88992003
515 vues9 diapositives
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من par
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین منکنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین من
کنکور، مافیا، ایرانیان و طرح جایگزین منSeyed Mohammad Hassan Hosseini
236 vues10 diapositives
WGI 2012 - Persian Edition - EV par
WGI 2012 - Persian Edition - EVWGI 2012 - Persian Edition - EV
WGI 2012 - Persian Edition - EVAlireza Hatami
147 vues84 diapositives
Presentation1 محسنی راد copy par
Presentation1 محسنی راد  copyPresentation1 محسنی راد  copy
Presentation1 محسنی راد copysafieh maleki
104 vues15 diapositives
نظریه بازار پیام دکتر محسنیان راد par
نظریه بازار پیام دکتر محسنیان رادنظریه بازار پیام دکتر محسنیان راد
نظریه بازار پیام دکتر محسنیان رادsafieh maleki
522 vues15 diapositives

Contenu connexe

Similaire à چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20 تا 23 ژانویه 2016، داووس)

Agriculture development and food journal vol 1-issue 3 par
Agriculture development and food journal vol 1-issue 3Agriculture development and food journal vol 1-issue 3
Agriculture development and food journal vol 1-issue 3Naim Khalid
836 vues7 diapositives
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf par
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdfتوسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdfabdohnet
34 vues2 diapositives
Tahdidate resaneie par
Tahdidate resaneieTahdidate resaneie
Tahdidate resaneieمحمد موسوی
594 vues40 diapositives
nf00003116-1 par
nf00003116-1nf00003116-1
nf00003116-1Amir Azizi
375 vues46 diapositives
دانشگاه تهران par
دانشگاه تهراندانشگاه تهران
دانشگاه تهرانabdohnet
81 vues6 diapositives
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید par
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیداسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسید
اسلام و دموکراسی: علما به فریاد اسلام برسیدSeyed Mohammad Hassan Hosseini
702 vues3 diapositives

Similaire à چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20 تا 23 ژانویه 2016، داووس)(20)

Agriculture development and food journal vol 1-issue 3 par Naim Khalid
Agriculture development and food journal vol 1-issue 3Agriculture development and food journal vol 1-issue 3
Agriculture development and food journal vol 1-issue 3
Naim Khalid836 vues
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf par abdohnet
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdfتوسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf
توسعه یعنی آزادی، آمارتیا سن.pdf
abdohnet34 vues
دانشگاه تهران par abdohnet
دانشگاه تهراندانشگاه تهران
دانشگاه تهران
abdohnet81 vues
Fesad 961002 par abdohnet
Fesad 961002Fesad 961002
Fesad 961002
abdohnet196 vues
بررسی کارکرد صنایع خلاق در توسعه اقتصادی کشورها. مطالعه موردی گردشگری آبادان par Majid Zavari
بررسی کارکرد صنایع خلاق در توسعه اقتصادی کشورها. مطالعه موردی گردشگری آبادانبررسی کارکرد صنایع خلاق در توسعه اقتصادی کشورها. مطالعه موردی گردشگری آبادان
بررسی کارکرد صنایع خلاق در توسعه اقتصادی کشورها. مطالعه موردی گردشگری آبادان
Majid Zavari118 vues
همه چیز درباره کارآفرینی اجتماعی به زبان ساده par Modirinfo
همه چیز درباره کارآفرینی اجتماعی به زبان سادههمه چیز درباره کارآفرینی اجتماعی به زبان ساده
همه چیز درباره کارآفرینی اجتماعی به زبان ساده
Modirinfo212 vues
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع par Seyed Mohammad Hassan Hosseini
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوعتیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع
تیر خلاص بر پیکر معلمان و فرهنگیان: اعتراض و اعتصاب ممنوع
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار par mehran sultany nezhad
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنارdaryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار
daryaaknar newspaper(num19) شماره نوزدهم نشریه دریاکنار

Plus de Dr. Farideh Mashayekh

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري par
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريDr. Farideh Mashayekh
5 vues21 diapositives
FMB-ArticlesCollection21.pdf par
FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdfDr. Farideh Mashayekh
11 vues3 diapositives
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی par
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیDr. Farideh Mashayekh
3 vues5 diapositives
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv... par
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Dr. Farideh Mashayekh
27 vues39 diapositives
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
13 vues28 diapositives
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
12 vues53 diapositives

Plus de Dr. Farideh Mashayekh(14)

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري par Dr. Farideh Mashayekh
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی par Dr. Farideh Mashayekh
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv... par Dr. Farideh Mashayekh
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par Dr. Farideh Mashayekh
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال par Dr. Farideh Mashayekh
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... par Dr. Farideh Mashayekh
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان par Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... par Dr. Farideh Mashayekh
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا... par Dr. Farideh Mashayekh
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند) par Dr. Farideh Mashayekh
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل par Dr. Farideh Mashayekh
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل

چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20 تا 23 ژانویه 2016، داووس)

 • 1. ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫ی‬ )‫جهان(داووس‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجالس‬ ‫ششمین‬ ‫و‬ ‫چهل‬ 30 ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ،‫ساالنه‬ ‫(اجالس‬ 20 ‫تا‬ 23 ‫ژانویه‬ 2016 )‫داووس‬ ، ‫ترجمه‬ ‫مشایخ‬ ‫فریدۀ‬ ‫دکتر‬ : :‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ f.mashayekh.pedagogy@gmail.com ‫مقدمه‬ ‫طی‬ 46 ،‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫صاحب‬ ‫از‬ ‫جمعی‬ ،‫ژانویه‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫سیاست‬ ،‫اقتصاد‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫نظران‬ ‫در‬ ،‫نو‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫گردهم‬ ‫سوئیس‬ ‫آلپ‬ ‫در‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ،‫امور‬ ‫اثربخش‬ ‫گردش‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫آیند‬ ،‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫به‬ ،‫بازار‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حوزۀ‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫هم‬ ‫می‬ ‫راهبرد‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫اندیشی‬ .‫پردازند‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫امسال‬ 2500 ‫افق‬ ‫از‬ ‫شخصیت‬ ‫رؤسای‬ ،‫کارفرمایان‬ :‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫دولت‬ ،‫کشور‬ ‫سازمان‬ ‫نمایندگان‬ ‫و‬ ‫وزرا‬ ،‫ها‬ ‫های‬ ‫بین‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫هنرمندان‬ ‫و‬ ‫خبرنگاران‬ ،‫دانشگاهی‬ ‫یا‬ ‫دولتی‬ ‫غیر‬ ،‫مدنی‬ ‫جوامع‬ ‫اعضای‬ ،‫المللی‬ 20 ‫تا‬ 23 ‫مجمع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ژانویه‬ ‫نیز‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫از‬ .‫کردند‬ ‫شرکت‬ ‫جهانی‬ ‫اقتصادی‬ .‫داشتند‬ ‫حضور‬ ‫نهاوندیان‬ ‫و‬ ‫ظریف‬ ‫آقایان‬ ‫مسلط‬ :‫نمود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ ‫عنوان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫امسال‬ ‫داووس‬ ‫اجالس‬ ‫دانش‬ ‫همگرایی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫انقالبی‬ .‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫بر‬ ‫شدن‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ما‬ ‫آنچه‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫انقالب‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫زیستی‬ ‫و‬ ‫رقمی‬ ،‫فیزیکی‬ ‫هستیم‬ ‫آنچه‬ ‫بلکه‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تغیر‬ ‫را‬ ‫دهیم‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫نیز‬ .‫دهد‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫این‬ ‫دربارۀ‬ ‫بنیادی‬ ‫تغییرات‬ .‫است‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫نخستین‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫می‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫با‬ ‫کنیم؟چگونه‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫یکدیگر‬ .‫است‬ ‫وقوع‬ ‫شرف‬ ‫در‬ ‫زیستی‬ ‫جهان‬ ‫و‬ ‫رقمی‬ ‫جهان‬ ،‫فیزیکی‬ ‫جهان‬ ‫همگرایی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کنیم؟‬ ‫تاکنو‬ ‫با‬ ‫انقالب‬ ‫دومین‬ ،‫میالدی‬ ‫هجدهم‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫بخار‬ ‫ماشین‬ ‫با‬ ‫انقالب‬ ‫نخستین‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫سه‬ ‫شاهد‬ ‫جهان‬ ‫ن‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫اواسط‬ ‫در‬ ‫انقالب‬ ‫سومین‬ ،‫میالدی‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫اوایل‬ ‫و‬ ‫نوزدهم‬ ‫قرن‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫مکانیک‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫دیجیتا‬ ‫عصر‬ ‫آستانه‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫و‬ ،‫رایانه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫شعار‬ ‫با‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ،‫ل‬ « ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫فناوری‬ ‫ما‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫فناوری‬ ،‫دهیم‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫دهد‬ » .‫است‬ ‫وقوع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شکاف‬ ‫و‬ ‫نابرابری‬ ‫افزایش‬ ‫عمیق‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فقرا‬ ‫و‬ ‫اغنیاء‬ ‫فاصله‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫جهانی‬ ،‫است‬ ‫انقالب‬ ‫این‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫گزارش‬ ‫طبق‬ .‫است‬ ‫شدن‬ ‫تر‬ ‫آکسفام‬ 31 ‫یافته‬ ‫انتشار‬ ‫تنها‬ ،‫داووس‬ ‫اجالس‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ 62 ‫که‬ ‫نفر‬ 53 ‫آن‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫و‬ ‫مرد‬ ‫ها‬ 9 ‫بیش‬ ‫ثروت‬ ‫مالکیت‬ ‫هستند‬ ‫زن‬ ‫نفر‬ .‫دارند‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫کل‬ ‫جمعیت‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫از‬ ‫به‬ ،‫فقیر‬ ‫و‬ ‫غنی‬ ‫میان‬ ‫شکاف‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫طور‬ ‫اعتماد‬ ‫کاهش‬ ‫بزرگ‬ ‫چالش‬ ،‫نابرابری‬ ‫افزایش‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫میان‬ .‫است‬ ‫سیاسی‬ ‫رهبران‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫شکاف‬ ‫این‬ « ‫آن‬ ‫دارند‬ ‫که‬ ‫هایی‬ » ‫و‬ « ‫آن‬ ‫ندارند‬ ‫که‬ ‫هایی‬ » .‫است‬ ‫خاورمیانه‬ ‫در‬ ‫شکاف‬ ‫بحران‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫سنی‬ ‫و‬ ‫شیعه‬ ‫میان‬ ‫افراطیون‬ ‫رفتارهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فضا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ، .‫است‬ ‫نموده‬ ‫باز‬ ‫خشونت‬ ‫و‬ ‫سودجویی‬ 30 World Economic Forum, the Agenda Davos 31 anti-poverty, Oxfam, UK,18.1.2016
 • 2. ‫نابرابری‬ ‫جامعۀ‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫اروپا‬ ‫اید‬ ‫عمیق‬ ‫شکاف‬ ‫و‬ ‫جوانان‬ ‫بیکاری‬ ‫نرخ‬ ‫ئو‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫لوژی‬ ‫بحران‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫مهاجرا‬ ،‫بیکاری‬ ،‫ن‬ ‫رکو‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ،‫اروپا‬ ‫جامعه‬ ‫ترک‬ ‫برای‬ ‫انگلستان‬ ‫تهدید‬ ،‫همچنین‬ .‫است‬ ‫مطرح‬ ‫شود‬ ‫مقابله‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫د‬ ‫کوشش‬ ‫و‬ ‫اروپا‬ ‫آینده‬ ‫دربارۀ‬ ‫تردید‬ ‫طی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ 6 ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫گذشته‬ ‫دهه‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫اتحاد‬ ‫انجامیده‬ .‫است‬ ‫جمهوری‬ ‫حزب‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫کاندیدای‬ ‫ترامپ‬ ‫دونالد‬ ‫حضور‬ ‫متح‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫خواه‬ ‫انجامیده‬ ‫سیاسی‬ ‫شکاف‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫ده‬ ‫باعث‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫جهانی‬ ‫مقایس‬ ‫در‬ ‫دگرگونی‬ ‫دوران‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫واشنگتن‬ ‫در‬ ‫نگرانی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫شاخص‬ ‫اعتماد‬ 32 ‫امسال‬ ، ‫بی‬ ‫شکاف‬ ‫سابقه‬ ‫ای‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫ناآگاه‬ ‫توده‬ ‫و‬ ‫آگاه‬ ‫جمعیت‬ ‫یان‬ ‫ب‬ ،‫کشورها‬ ‫از‬ ‫سیاری‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫نابرابری‬ ‫ناهم‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫گرایی‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫انتظارات‬ ‫در‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫شکاف‬ ‫باالترین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫هند‬ ‫و‬ ‫فرانسه‬ ،‫انگلستان‬ ‫عوام‬ ‫سیاست‬ ‫شکاف‬ ‫این‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ .‫شود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرایی‬ ‫دونال‬ ‫توسط‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫ترامپ‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ماری‬ ‫و‬ ‫متحده‬ .‫است‬ ‫گسترش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فرانسه‬ ‫در‬ ‫وپن‬ ‫تصمیم‬ ‫قدرت‬ ،‫است‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ،‫افراد‬ ‫با‬ ‫گیری‬ ‫ها‬ ، ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ها‬ .‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫نو‬ ‫فناوری‬ ‫ساختن‬ ‫سازگار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫تجاری‬ ،‫توسعه‬ ‫مهار‬ ‫آن‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫فرایند‬ ً‫ا‬‫عمیق‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫ارزش‬ ،‫اخالق‬ ‫پایه‬ ‫می‬ ‫مطالبه‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫ضوابطی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ،‫کنیم‬ ،‫بدن‬ ‫وارد‬ ‫فناوری‬ ‫که‬ ‫انقالبی‬ ‫اولین‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انسان‬ ‫ژنوم‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ذهن‬ ‫تغی‬ ‫انسان‬ ‫را‬ ‫فناوری‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫قبول‬ ‫باید‬ ،‫شود‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫ر‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫نیز‬ ‫انس‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫ان‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ،‫بنابراین‬ ‫مسئولیت‬ ‫با‬ ‫توانیم‬ ‫روشنگری‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ، ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫اصول‬ ‫هنجار‬ ‫آگاه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫برای‬ ‫جمعی‬ ‫سازی‬ ‫مشترک‬ ‫سرنوشت‬ ‫خود‬ .‫نمائیم‬ ‫تدوین‬ ‫اقتصاد‬ ‫نوبل‬ ‫جایزه‬ ‫برنده‬ ‫شیلر‬ ‫رابرت‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ 2012 ،‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫چهارمین‬ ، ‫به‬ ‫نظام‬ ‫سایبرفی‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫یا‬ ،‫دارد‬ ‫تعلق‬ ‫زیکی‬ ‫ر‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ماشین‬ ،‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫دموکراتیک‬ ‫جوامع‬ ‫تنها‬ .‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫آن‬ ‫مانند‬ ‫و‬ ‫اشیاء‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫ب‬ ‫زیرا‬ ‫هستند‬ ‫انقالب‬ ‫این‬ ‫تغی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫تغی‬ ،‫افراد‬ ‫اقتصادی‬ ‫جایگاه‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫قدرت‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫امکا‬ ‫ن‬ ‫راه‬ ‫اقتصادی‬ ‫نابرابری‬ ‫فاحش‬ ‫افرایش‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫مالیات‬ ‫افزایش‬ .‫است‬ ‫پذیر‬ ‫نابرابری‬ ‫شکاف‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حلی‬ ‫می‬ .‫نمود‬ ‫عمل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫داو‬ ‫اجالس‬ ‫در‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫محور‬ ‫و‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫تهدیدی‬ ،‫فناوری‬ ‫نوآوری‬ ‫جدید‬ ‫موج‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ،‫س‬ ‫نار‬ ‫ضایتی‬ ‫شغل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫زیرا‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫ر‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ .‫است‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫طبق‬ ‫گزارش‬ ‫آکسفام‬ ، « ‫بهشت‬ ‫های‬ ‫مالیاتی‬ » 33 ‫تضمین‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫ثروت‬ ‫نگهداری‬ ‫کننده‬ ‫شهروند‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫حدود‬ 6 / 7 ‫آ‬ ‫کشورهای‬ ‫اقتصادی‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫فردی‬ ‫ثروت‬ ‫دالر‬ ‫تریلیون‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دسترس‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ً‫ال‬‫عم‬ ،‫انگلستان‬ ‫و‬ ‫لمان‬ « ‫برون‬ ‫مرز‬ » 34 .‫است‬ ‫جهان‬ ‫صنعتگران‬ ‫اتحادیه‬ ‫کل‬ ‫دبیر‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ - ‫از‬ ‫بیش‬ ‫عضویت‬ ‫با‬ 50 ‫از‬ ‫کارگر‬ ‫میلیون‬ 140 ‫بخش‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ،‫معدن‬ ‫های‬ ‫و‬ ،‫انرژی‬ ‫تولید‬ ‫ات‬ ‫صنعتی‬ - « ‫تهدید‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نابرابری‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫اقتصادی‬ ‫زیستی‬ ‫که‬ ‫شود‬ .‫پرداخت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ » 35 ‫چنین‬ ‫اتحادیه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اخیر‬ ‫نطق‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ،‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫جمهور‬ ‫رئیس‬ ،‫اوباما‬ ‫باراک‬ ‫گفت‬ « : ‫شکل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫تغییرات‬ ‫تغی‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫رات‬ ‫بخواهیم‬ ‫چه‬ ،‫شکاف‬ ‫این‬ ‫آهنگ‬ ‫و‬ ‫بینجامد‬ ‫شکاف‬ ‫گسترش‬ ‫یا‬ ‫فرصت‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫ح‬ ‫در‬ ‫نخواهیم‬ ‫چه‬ .‫است‬ ‫گرفتن‬ ‫سرعت‬ ‫ال‬ » ‫شرکت‬ ‫می‬ ‫جهانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کمتر‬ ‫ارتقاء‬ ‫اهرم‬ ‫از‬ ‫کارگران‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬ ... ‫بپردازند‬ ‫رقابت‬ ‫به‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫کجا‬ ‫هر‬ ‫توانند‬ ‫شرکت‬ .‫برخوردارند‬ ‫می‬ ‫متمرکز‬ ‫باالتر‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ‫ثروت‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مدیون‬ ‫محلی‬ ‫جوامع‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬ .‫شود‬ 36 ‫ج‬ ‫در‬ ‫نابرابری‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پایان‬ ‫ستجوی‬ 32 Edelman's Trust Baromettre, 2016. 33 Fiscal paradise 34 offshore 35 Jyrki Raina: industr ALL Global Union 36 www.reuters.com/us-davos-meeting-division
 • 3. ‫تأث‬ ‫میزان‬ ‫ی‬ ‫پیش‬ ‫غیرقابل‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫آینده‬ ‫مشاغل‬ ‫و‬ ‫صنایع‬ ‫بر‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫ر‬ ‫پیش‬ ‫قابل‬ ‫آنچه‬ .‫است‬ ‫بینی‬ ‫نابرابری‬ ،‫است‬ ‫بینی‬ ‫اقدام‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ ‫مگر‬ ،‫یافت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ،‫پیشرفت‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫مقتضی‬ . ‫این‬ ‫تضمین‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫نقش‬ ‫قوی‬ ‫دانش‬ .‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫شوند‬ ‫برخوردار‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫بیشتری‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫پول‬ ‫ترین‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫رایج‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫ت‬ ّ‫ر‬‫ح‬ ‫اقتصاد‬ ‫ک‬ ‫ی‬ .‫است‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مستلزم‬ ‫زیادی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫دانشگاه‬ ‫فرصت‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫تعهد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫جوانان‬ ،‫ها‬ ‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫می‬ ‫آماده‬ .‫کنند‬ ‫دیدگاه‬ ‫با‬ ‫دانشجویان‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫آشنا‬ ‫تفکری‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ناآشنا‬ ‫ها‬ ‫گسترده‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫گیرند‬ ‫مستقر‬ ‫تری‬ ‫ب‬ .‫کنند‬ ‫پذیرای‬ ‫ذهنی‬ ‫عادات‬ ‫توسعۀ‬ ‫ا‬ ‫انعطاف‬ ‫بیشتر‬ ‫تواضع‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫ی‬ ‫می‬ .‫شوند‬ ‫کوچک‬ ‫قشر‬ ‫آموزش‬ ‫با‬ ‫نابرابری‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫ولی‬ ‫دانشگاه‬ ‫وارد‬ ‫ساالنه‬ ‫که‬ ‫جمعیت‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫امکان‬ ‫شوند‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ .‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫فرصت‬ ‫برخط‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ، ‫دانشگاه‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ .‫اند‬ 6 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫دانشجو‬ ‫میلیون‬ 650 ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫دوره‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫هاروارد‬ ‫ام‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫دانشگاه‬ .‫اند‬ ‫موتور‬ ‫ها‬ ‫پژوهش‬ ‫عمیق‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫تر‬ ‫سازوکار‬ ‫مو‬ ‫های‬ ّ‫ل‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫دفقر‬ .‫کنند‬ ‫دانش‬ ‫ر‬ ‫اکتشاف‬ .‫است‬ ‫متنوع‬ ‫بسیار‬ ‫نابرابری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬ ‫یشه‬ ‫نابرابری‬ ‫های‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ،‫را‬ ‫انسان‬ ‫زندگی‬ ‫ابعادگوناگون‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫برمی‬ ‫در‬ ،‫بزرگسالی‬ ‫تا‬ ‫دبستانی‬ ‫گیر‬ ‫بر‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫تولد‬ ‫شرایط‬ ‫چگونه‬ .‫است‬ ‫پرسش‬ ‫مورد‬ ،‫د‬ ‫ّک‬‫ر‬‫تح‬ ‫می‬ ‫اثر‬ ‫او‬ ‫اقتصادی‬ ‫گذارد؟‬ ‫باعث‬ ‫چه‬ ‫تفاوت‬ ‫موف‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ق‬ ‫می‬ ‫افراد‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫یا‬ ،‫درآمد‬ ،‫آموزشی‬ ‫یت‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫زندان‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫توانمند‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫افتد؟‬ ‫می‬ ‫شود؟‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫پیچیده‬ ‫فل‬ ،‫حقوق‬ ،‫دولت‬ ،‫آموزش‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫به‬ ‫سیاست‬ ،‫عمومی‬ ‫سالمت‬ ،‫سفه‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫دیدگاه‬ ‫تکمیل‬ ‫برای‬ ‫عمل‬ ‫اهل‬ ‫و‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫دعوت‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫ها‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ،‫بحث‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫دانشی‬ ‫با‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ،‫برد‬ ‫خارق‬ ‫اثر‬ ‫تواند‬ ‫العاده‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫آنچه‬ ‫بر‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫ای‬ ‫آنچه‬ ‫بر‬ ‫بلکه‬ ‫دانیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫س‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ،‫دهیم‬ ‫ه‬ ‫یم‬ ‫ارائه‬ ‫میان‬ ‫برتر‬ ‫تجربیات‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫خدمات‬ ‫دهندگان‬ ‫می‬ ،‫سالمت‬ ‫تواند‬ ‫به‬ ‫بی‬ ‫بیماران‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ،‫پیامدها‬ ‫بهبود‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ژرف‬ ‫توجه‬ .‫نجامد‬ ‫ساختن‬ ‫متعهد‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫قانون‬ ‫یک‬ ‫یان‬ ‫م‬ ‫جامعه‬ ‫ح‬ ‫می‬ ،‫جرم‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫و‬ ‫لی‬ ‫نظام‬ ‫تواند‬ ‫جرم‬ ‫عدالت‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫توسعه‬ .‫سازد‬ ‫متحول‬ ،‫درون‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫شناسی‬ ‫می‬ ‫کیفیت‬ .‫بکاهد‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫شکاف‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫کوشش‬ ‫د‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫طرح‬ .‫است‬ ‫انجام‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫گر‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫آسیا‬ ،‫آفریقا‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫التین‬ ‫آمریکای‬ ‫عملکرد‬ ‫بهتر‬ ‫واجب‬ ‫کودکان‬ ‫میان‬ ‫ال‬ ‫تعلیم‬ ‫انجامیده‬ ‫پژوهش‬ .‫است‬ ‫پیشگیری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫ویروس‬ HIV ‫نشان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫کا‬ ‫به‬ ‫متوسطه‬ ‫آموزش‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫به‬ ،‫ویروس‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫ریسک‬ ‫ش‬ .‫است‬ ‫انجامیده‬ ‫دختران‬ ‫میان‬ ‫یژه‬ 37 ‫کرد؟‬ ‫باید‬ ‫چه‬ ‫انقالب‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫صنعتی‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ ‫شیوه‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ، ‫انسان‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫جها‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫جایگاه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫می‬ ،‫اندیشند‬ ‫کرد؟‬ ‫باید‬ ‫چه‬ .‫انجامد‬ ‫خ‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫چرا‬ ‫کنیم؟‬ ‫رفتار‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫یر‬ ‫پرسش‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫کنیم؟‬ ‫حرکت‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫دست‬ .‫کنیم‬ ‫نگاه‬ ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫دگر‬ .‫اندیشیم‬ ‫انسان‬ ،‫اینجا‬ ‫در‬ ‫نقش‬ ‫گرایی‬ ‫عمده‬ ‫ای‬ ‫مردم‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫شناسی‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫گیریم‬ ‫زمان‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫جوامع‬ ‫بوده‬ ‫متفاوت‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫جهان‬ .‫اند‬ ‫تفاوت‬ ‫همچنان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رشته‬ ‫مطالعه‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫ها‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫و‬ ‫فراه‬ ‫را‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫شناخت‬ ‫امکان‬ ،‫دیگر‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫م‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سازد‬ ‫پرسش‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ : ‫انسانیت‬ .‫بیابیم‬ ‫هوشمندانه‬ ‫پاسخی‬ ... ‫چرا؟‬ ‫و‬ ‫برود؟‬ ‫باید‬ ‫کجا‬ ‫به‬ ‫طبق‬ ‫یافته‬ ‫های‬ ‫هاروارد‬ ‫دانشگاه‬ ‫توسط‬ ‫گرفته‬ ‫انجام‬ ‫بررسی‬ ‫یک‬ ‫مشترک‬ ‫رفاه‬ 38 ‫فراهم‬ .‫است‬ ‫رقابتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫عطف‬ ‫نقطه‬ ‫نمودن‬ ‫این‬ ‫فرصت‬ ، ‫عد‬ ‫جامعه‬ ‫هر‬ ‫عطف‬ ‫نقطه‬ ‫الت‬ ‫دانشگاه‬ .‫است‬ ‫جو‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫نقش‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫تحقق‬ ‫هت‬ ‫ایفا‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫کن‬ :‫ند‬ ‫می‬ ‫تربیت‬ ‫که‬ ‫دانشجویانی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫دانشی‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫حمایت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مشارکتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ،‫کنند‬ ‫خروج‬ .‫کنند‬ 37 Botswana-Harvard. HIV 38 shared well being
 • 4. ‫اساس‬ ‫نابرابری‬ ‫سایه‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫انقال‬ ‫بر‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بکوشیم‬ ‫ید‬ ‫ب‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫راهبرد‬ ‫اجتماعی‬ - ‫فنی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ - ‫مهندسی‬ 39 ‫بیا‬ ‫تسلط‬ ‫برهۀ‬ ‫این‬ ‫بالقوه‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بیم‬ ‫ب‬ ‫تحقق‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫ب‬ .‫خشیم‬ ‫راه‬ ‫آماده‬ ‫های‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫سازی‬ ‫جو‬ ‫بایدن‬ ‫داو‬ ‫اجالس‬ ‫در‬ ،‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫معاون‬ ، ‫و‬ ‫کاهش‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫بیان‬ ‫با‬ ‫س‬ ‫انقالب‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫متوسط‬ ‫طبقه‬ ‫راه‬ ،‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫آماده‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ :‫نمود‬ ‫اعالم‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫سازی‬ 1 - ‫بازآموزی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫طیفی‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫آموزش‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫امروز‬ ،‫شغلی‬ ‫های‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫تان‬ ‫استط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫تا‬ ‫ی‬ ‫الزم‬ ،‫امروز‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫فراهم‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫اعت‬ ‫ۀ‬ ‫بازآموزی‬ ، ‫فناوری‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫دولت‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫آموزش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫مسئولیت‬ .‫است‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫کسب‬ ‫صاحبان‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫باشد‬ ‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫مهارت‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫داش‬ ‫فعال‬ ‫مشارکت‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫ته‬ .‫نمایند‬ 2 - ‫شرکت‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬ .‫یابد‬ ‫ادامه‬ ‫باید‬ ‫کارگران‬ ‫از‬ ‫پایه‬ ‫حمایت‬ ‫تضمین‬ ‫سرمایه‬ ‫روال‬ ،‫ها‬ ‫پای‬ ‫بر‬ ‫گذاری‬ ‫ۀ‬ .‫است‬ ‫استوار‬ ‫سود‬ ‫امروز‬ ‫بازار‬ ‫تقویت‬ ‫برای‬ ، ‫ا‬ ‫الزم‬ ‫ق‬ ‫اوراق‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سود‬ ‫و‬ ‫پول‬ ‫کاهش‬ ‫ست‬ .‫نماییم‬ ‫سهیم‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کارگران‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫جایگزین‬ ‫رضه‬ 3 - ‫زیرساخت‬ ‫باید‬ ‫ه‬ ‫سرمایه‬ ‫حاصل‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫آغاز‬ ‫و‬ ‫نوزدهم‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫پیشرفت‬ .‫کرد‬ ‫نو‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫کالن‬ ‫گذاری‬ ‫نتیج‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫نوسازی‬ ‫ۀ‬ ‫زیرساخت‬ ‫فرصت‬ ‫دولت‬ ،‫ها‬ ‫دولت‬ .‫نمود‬ ‫ایجاد‬ ‫فراوان‬ ‫های‬ ‫جاده‬ ‫ساختن‬ ‫اصلی‬ ‫مسئولیت‬ ‫ها‬ ،‫ها‬ ‫پل‬ ‫راه‬ ،‫ها‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫بنادر‬ ،‫آهن‬ ‫دارن‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫پرسرعت‬ ‫زیرساخت‬ ‫این‬ .‫د‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫رشد‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫شغل‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫متناسب‬ ‫های‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ، ‫می‬ ‫اثر‬ .‫گذارد‬ 4 - ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫پیشر‬ ‫مالیاتی‬ ‫فته‬ ‫همان‬ .‫کند‬ ‫پرداخت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالیاتی‬ ‫سهم‬ ‫باید‬ ‫درآمد‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ .‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫تر‬ ‫طور‬ ‫اکسفام‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آمده‬ ‫ثروت‬ ‫است‬ 62 ‫ث‬ ‫معادل‬ ‫نفر‬ ‫و‬ ‫میلیاد‬ ‫سه‬ ‫روت‬ ‫ساکنا‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫نیم‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫زمین‬ ‫کره‬ ‫ن‬ ‫میلیون‬ ‫نگهداری‬ .‫است‬ ‫مالیات‬ ‫پرداخت‬ ‫از‬ ‫فرار‬ ،‫نابرابری‬ ‫افزایش‬ ‫علل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫معافیت‬ ‫برای‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫ها‬ ‫سرمایه‬ ‫برای‬ ‫شاید‬ ،‫مالیات‬ ‫پرداخت‬ ‫می‬ ‫کشور‬ ‫فقر‬ ‫باعث‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫مطلوب‬ ‫داران‬ ‫سرمایه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫برگ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ردد‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محلی‬ ‫جامعه‬ ‫کنن‬ ‫سرمایه‬ ‫د‬ .‫شود‬ ‫گذاری‬ 5 - ‫و‬ ‫مردم‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫داریم‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ما‬ ‫باالخره‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طرد‬ ‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫مردم‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫واکنش‬ ،‫اند‬ ‫آن‬ ‫طبیعی‬ ‫است‬ ‫خشم‬ ‫و‬ ‫نگرانی‬ ‫افزایش‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زمینه‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫عوام‬ ‫های‬ ،‫نژادی‬ ‫تبعیض‬ ‫رشد‬ ،‫زده‬ ،‫مهاجرت‬ ‫با‬ ‫ضدیت‬ ‫انزواگرایی‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ناامنی‬ ‫و‬ .‫سازد‬ ‫نتیجه‬ ‫انعطاف‬ ،‫باز‬ ،‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ :‫گیری‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پذیز‬ ‫تنها‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫اثرات‬ ‫شیو‬ ‫بر‬ ‫انقالب‬ ‫این‬ .‫نیست‬ ‫مطرح‬ ‫فردی‬ ‫زندگی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ، ‫تولید‬ ‫ۀ‬ ‫مصرف‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫پیوست‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫اثرگذار‬ ‫شهروندان‬ ‫ۀ‬ ‫دیجیتال‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ‫و‬ ‫تا‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫شهروند‬ ‫عنوان‬ ‫هوشمند‬ ‫جهانی‬ ‫مسئولیت‬ ‫با‬ ، ‫را‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫بطه‬ ‫خود‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫ان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ، ‫الیتناهی‬ ‫هستی‬ ، ‫انعطاف‬ ،‫باز‬ ،‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ .‫گردد‬ ‫برخوردار‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ 39 socio-technical strategy versus techno-engineering strategy