چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرانسه زبان (AUF)

D
Dr. Farideh MashayekhStrategic Consultant in Educational Planning and Pedagogy à PEDAGOGY.CH

چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرانسه زبان (AUF) دانشگاه تهران: 3و4 تیر ماه 1398 دکتر فریده مشایخ پست الکترونیکی: f.mashayekh.pedagogy@gmail.com

‫گزارش‬
‫رشته‬ ‫میان‬ ‫مفهوم‬ ‫چالش‬
‫و‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫ای‬
‫پژوهش‬
‫بین‬ ‫کنفرانس‬
‫زبان‬ ‫فرانسه‬ ‫دانشگاهی‬ ‫المللی‬
(AUF)
40
:‫تهران‬ ‫دانشگاه‬
3
‫و‬
4
‫ماه‬ ‫تیر‬
1398
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬
f.mashayekh.pedagogy@gmail.com
‫مقدمه‬
‫کنفرانس‬
‫میان‬ ‫مفهوم‬ ‫چالش‬
‫رشته‬
‫ای‬
‫و‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬
‫پژ‬
‫وهش‬
‫میان‬ ‫همکاری‬ ‫قالب‬ ‫در‬
‫از‬ ‫تعدادی‬
‫دانشگاه‬
‫ها‬
‫و‬ ‫ایران‬ ‫ی‬
‫شبکه‬
‫بین‬
‫الملل‬
‫زبان‬ ‫فرانسه‬ ‫دانشگاهی‬ ‫ی‬
(AUF)
‫منطقه‬ ‫مدیریت‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬ ‫و‬
( ‫خاورمیانه‬ ‫در‬ ‫نهاد‬ ‫این‬ ‫ای‬
‫سفارت‬ ،)‫لبنان‬
‫ت‬ ‫(پیرو‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ،‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫فرانسه‬
‫فاهم‬
‫نا‬
‫مشترک‬ ‫همکاری‬ ‫مه‬
‫ژوئن‬ ‫ماه‬ ‫مورخ‬
2018
.‫شد‬ ‫برگزار‬ )‫پاریس‬ ‫در‬
،‫روز‬ ‫دو‬ ‫طی‬
‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫ضرورت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ،‫کنفرانس‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫دانشگاهیان‬
‫دانشگاهی‬ ‫آموزش‬
‫میان‬
‫رشته‬
‫ای‬
،
‫بر‬
‫در‬ ‫نوآوری‬
‫و‬ ‫فناوری‬ ‫حوزه‬
‫و‬ ‫علم‬
‫یاددهی‬ ‫هنر‬
-
‫یادگیری‬
‫همکاری‬ ‫برای‬ ،‫همچنین‬ .‫نمودند‬ ‫تاکید‬ )‫(پداگوژی‬
‫آینده‬ ‫های‬
‫حوزه‬ ‫در‬
‫پژوهش‬
‫ها‬
‫ی‬
‫میان‬ ‫علمی‬
‫رشته‬
‫ای‬
.‫پرداختند‬ ‫اندیشی‬ ‫هم‬ ‫به‬
‫کنفرانس‬ ‫برنامه‬
‫تغی‬ ‫ضرورت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫ی‬
‫و‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ،‫کالن‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫آن‬ ‫پایداری‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫طبیعت‬ ‫به‬ ‫راهبردی‬ ‫نگاه‬ ‫ر‬
‫راه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫کنفرانس‬ ‫برنامه‬ ،‫یادگیری‬
‫حل‬
‫میان‬ ‫های‬
‫رشته‬
‫ای‬
‫ا‬ .‫داشت‬ ‫اختصاص‬
‫در‬ ‫بازیگران‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫ز‬
‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫حوزه‬
‫دانشگاهی‬
‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫سازگارسازی‬ ‫برای‬ ‫کنفرانس‬ ‫در‬ ‫حاضر‬
-
‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬
‫میان‬ ‫راهبردهای‬ ‫با‬
‫رشته‬
‫ای‬
‫طبق‬
.‫پرداختند‬ ‫نظر‬ ‫وتبادل‬ ‫گفتگو‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫کنفرانس‬ ‫محورهای‬
‫میان‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫اصلی‬ ‫محورهای‬
‫رشته‬
‫ای‬
‫کن‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬
:‫فرانس‬
1
-
‫آب‬ ‫مسئله‬
‫در‬ ‫آب‬ ‫مدیریت‬ ،‫آب‬ ‫کیفیت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬
‫رشته‬
‫ها‬
،‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ،‫شیمی‬ ،‫سالمت‬ ،‫بیولوژی‬ ‫میکرو‬ ‫مانند‬ ‫دانشگاهی‬ ‫ی‬
‫جغرافیا‬
،
.‫وغیره‬ ،‫حقوق‬ ،‫سازی‬ ‫شهر‬ ،‫شناسی‬ ‫جمعیت‬
2
-
‫ریاضیات‬
‫رشته‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬
.‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫وعلوم‬ ‫پایه‬ ‫علوم‬ ‫های‬
3
-
‫انرژی‬
‫جایگزین‬ ‫های‬
‫بسیج‬ ‫برای‬ ‫طبیعی‬ ‫منابع‬ ‫ومدیریت‬
‫شبکه‬
‫ها‬
‫علمی‬ ‫ی‬
-
‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬
‫بین‬
‫الملل‬
‫تمامی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫رشته‬
‫ها‬
‫چالش‬ ‫به‬ ‫پایدار‬ ‫پاسخ‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ،
.‫وهوایی‬ ‫آب‬ ‫های‬
.AUF:
40
>
https://ciuf.ut.ac.ir/fr
Agence Universitaire de la Francophonie <
Le défi de l’interdisciplinarité dans l’enseignement supérieur et la recherché
Conférence Internationale Universitaire Francophone
4
-
‫روابط‬
‫بین‬
‫الملل‬
‫کار‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ،‫دانش‬ ‫وتبادل‬ ‫تعامالت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫جوامع‬ ‫توسعه‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫وتاثیر‬
.‫بودن‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫و‬
5
-
‫علو‬
‫دیجیتال‬ ‫انسانی‬ ‫م‬
‫فناوری‬ ‫ترکیب‬
.‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫های‬
6
-
،‫وباالخره‬
‫دانشگاهی‬ ‫حکمرانی‬
‫میان‬ ‫ستیز‬ ‫عصر‬ ‫در‬
‫رشته‬
‫ای‬
‫چگونگی‬ ‫و‬
‫عصر‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫سازمانی‬ ‫راهبردهای‬ ‫سازگارسازی‬
.‫دیجیتال‬
‫سخنرانی‬
‫ومیزگردها‬ ‫ها‬
:
:‫نخست‬ ‫روز‬
3
‫تیر‬
1398
-
‫الف‬
–
‫سخنرانی‬
‫های‬
‫به‬ :‫افتتاحیه‬
‫ترتیب‬
‫توسط‬
‫رئیس‬ ،‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫فرانسه‬ ‫کشور‬ ‫سفیر‬ ،‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫ریاست‬
.‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫پارک‬ ‫ومسئول‬ ،‫خاورمیانه‬ ‫زبان‬ ‫فرانسوی‬ ‫دانشگاهی‬ ‫آژانس‬
‫ب‬
-
:‫لبنان‬ ‫اسالمی‬ ‫دانشگاه‬ :‫کلیدی‬ ‫سخنرانی‬
«
‫میان‬
‫رشته‬
‫ای‬
‫پژوهش‬ ‫در‬
‫چالش‬ :‫علمی‬ ‫های‬
‫وب‬ ‫ها‬
‫باخت‬ ‫و‬ ‫رد‬
»
‫پ‬
-
‫میز‬
:‫گردها‬
1
-
‫میان‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫آب‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬
‫رشته‬
‫ای‬
2
-
،‫ریاضیات‬
‫کاربردها‬
‫و‬
‫میان‬
‫رشته‬
‫ای‬
3
-
‫انرژی‬
.)‫سبز‬ ‫و‬ ،‫بادی‬ ،‫ژئوترمیک‬ ،‫(خورشیدی‬ ‫جایگزین‬ ‫های‬
:‫دوم‬ ‫روز‬
4
‫تیر‬
1398
:‫میزگردها‬ ‫ادامه‬
4
-
‫روابط‬
‫بین‬
‫الملل‬
‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫جوامع‬ ‫توسعه‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫وتاثیر‬
5
-
‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫ابزار‬ ‫کاربرد‬ ‫چگونگی‬ ‫یا‬ ‫دیجیتال‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬
6
-
‫حکمرانی‬
‫دانشگاه‬
‫ها‬
‫شکل‬ ‫چگونگی‬ ‫یا‬
‫میان‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫وآموزش‬ ‫پژوهش‬ ‫گیری‬
‫رشته‬
‫ای‬
.
‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬
‫دیجیتال‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬
‫می‬
‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫توان‬
IDNEUF
‫فضای‬ ‫در‬
‫دا‬
‫نشگاهی‬
:‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫زبان‬ ‫فرانسوی‬
Initiative pour le Développement du Numérique dans l’Espace Universitaire Francophone
>
https://idneuf.auf.org
(IDNEUF) <

Recommandé

(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... par
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
14 vues4 diapositives
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری par
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
219 vues30 diapositives
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل par
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملDr. Farideh Mashayekh
11 vues4 diapositives
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع... par
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
371 vues42 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
217 vues25 diapositives
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr... par
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Eisa Rezaei
98 vues21 diapositives

Contenu connexe

Similaire à چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرانسه زبان (AUF)

برنامه آینده نگاری چند کشور par
برنامه آینده نگاری چند کشور برنامه آینده نگاری چند کشور
برنامه آینده نگاری چند کشور Mojtaba Abbasian Ardakani
520 vues17 diapositives
مدل های ارزیابی توسعه فاوا par
مدل های ارزیابی توسعه فاوامدل های ارزیابی توسعه فاوا
مدل های ارزیابی توسعه فاواAli Reza Hashemi Nekoo
108 vues15 diapositives
Resume ghahreman par
Resume ghahremanResume ghahreman
Resume ghahremanArash Ghahreman
363 vues19 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 vues22 diapositives
برنامه عملیاتی94 95 par
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95danesh_fd
142 vues3 diapositives
برنامه عملیاتی94 95 par
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95danesh_fd
358 vues3 diapositives

Similaire à چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرانسه زبان (AUF)(9)

برنامه عملیاتی94 95 par danesh_fd
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
danesh_fd142 vues
برنامه عملیاتی94 95 par danesh_fd
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
danesh_fd358 vues
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... par Dr. Farideh Mashayekh
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... par Dr. Farideh Mashayekh
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
Farakhan weblog1 par danesh_fd
Farakhan weblog1Farakhan weblog1
Farakhan weblog1
danesh_fd148 vues

Plus de Dr. Farideh Mashayekh

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري par
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريDr. Farideh Mashayekh
5 vues21 diapositives
FMB-ArticlesCollection21.pdf par
FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdfDr. Farideh Mashayekh
11 vues3 diapositives
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی par
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیDr. Farideh Mashayekh
3 vues5 diapositives
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv... par
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Dr. Farideh Mashayekh
27 vues39 diapositives
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
12 vues53 diapositives
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال par
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
13 vues43 diapositives

Plus de Dr. Farideh Mashayekh(10)

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري par Dr. Farideh Mashayekh
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی par Dr. Farideh Mashayekh
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv... par Dr. Farideh Mashayekh
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال par Dr. Farideh Mashayekh
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان par Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند) par Dr. Farideh Mashayekh
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... par Dr. Farideh Mashayekh
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...

چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرانسه زبان (AUF)

 • 1. ‫گزارش‬ ‫رشته‬ ‫میان‬ ‫مفهوم‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫پژوهش‬ ‫بین‬ ‫کنفرانس‬ ‫زبان‬ ‫فرانسه‬ ‫دانشگاهی‬ ‫المللی‬ (AUF) 40 :‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ 3 ‫و‬ 4 ‫ماه‬ ‫تیر‬ 1398 ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ :‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ f.mashayekh.pedagogy@gmail.com ‫مقدمه‬ ‫کنفرانس‬ ‫میان‬ ‫مفهوم‬ ‫چالش‬ ‫رشته‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫پژ‬ ‫وهش‬ ‫میان‬ ‫همکاری‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫دانشگاه‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫الملل‬ ‫زبان‬ ‫فرانسه‬ ‫دانشگاهی‬ ‫ی‬ (AUF) ‫منطقه‬ ‫مدیریت‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬ ‫و‬ ( ‫خاورمیانه‬ ‫در‬ ‫نهاد‬ ‫این‬ ‫ای‬ ‫سفارت‬ ،)‫لبنان‬ ‫ت‬ ‫(پیرو‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ،‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫فرانسه‬ ‫فاهم‬ ‫نا‬ ‫مشترک‬ ‫همکاری‬ ‫مه‬ ‫ژوئن‬ ‫ماه‬ ‫مورخ‬ 2018 .‫شد‬ ‫برگزار‬ )‫پاریس‬ ‫در‬ ،‫روز‬ ‫دو‬ ‫طی‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫ضرورت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ،‫کنفرانس‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫دانشگاهیان‬ ‫دانشگاهی‬ ‫آموزش‬ ‫میان‬ ‫رشته‬ ‫ای‬ ، ‫بر‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫حوزه‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫یاددهی‬ ‫هنر‬ - ‫یادگیری‬ ‫همکاری‬ ‫برای‬ ،‫همچنین‬ .‫نمودند‬ ‫تاکید‬ )‫(پداگوژی‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫میان‬ ‫علمی‬ ‫رشته‬ ‫ای‬ .‫پرداختند‬ ‫اندیشی‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫کنفرانس‬ ‫برنامه‬ ‫تغی‬ ‫ضرورت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ،‫کالن‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫آن‬ ‫پایداری‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫طبیعت‬ ‫به‬ ‫راهبردی‬ ‫نگاه‬ ‫ر‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫کنفرانس‬ ‫برنامه‬ ،‫یادگیری‬ ‫حل‬ ‫میان‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫ای‬ ‫ا‬ .‫داشت‬ ‫اختصاص‬ ‫در‬ ‫بازیگران‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫ز‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫حوزه‬ ‫دانشگاهی‬ ‫یاددهی‬ ‫رویکردهای‬ ‫سازگارسازی‬ ‫برای‬ ‫کنفرانس‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ - ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫میان‬ ‫راهبردهای‬ ‫با‬ ‫رشته‬ ‫ای‬ ‫طبق‬ .‫پرداختند‬ ‫نظر‬ ‫وتبادل‬ ‫گفتگو‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫کنفرانس‬ ‫محورهای‬ ‫میان‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫اصلی‬ ‫محورهای‬ ‫رشته‬ ‫ای‬ ‫کن‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ :‫فرانس‬ 1 - ‫آب‬ ‫مسئله‬ ‫در‬ ‫آب‬ ‫مدیریت‬ ،‫آب‬ ‫کیفیت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫رشته‬ ‫ها‬ ،‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ،‫شیمی‬ ،‫سالمت‬ ،‫بیولوژی‬ ‫میکرو‬ ‫مانند‬ ‫دانشگاهی‬ ‫ی‬ ‫جغرافیا‬ ، .‫وغیره‬ ،‫حقوق‬ ،‫سازی‬ ‫شهر‬ ،‫شناسی‬ ‫جمعیت‬ 2 - ‫ریاضیات‬ ‫رشته‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ .‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫وعلوم‬ ‫پایه‬ ‫علوم‬ ‫های‬ 3 - ‫انرژی‬ ‫جایگزین‬ ‫های‬ ‫بسیج‬ ‫برای‬ ‫طبیعی‬ ‫منابع‬ ‫ومدیریت‬ ‫شبکه‬ ‫ها‬ ‫علمی‬ ‫ی‬ - ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫بین‬ ‫الملل‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫رشته‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫پایدار‬ ‫پاسخ‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ، .‫وهوایی‬ ‫آب‬ ‫های‬ .AUF: 40 > https://ciuf.ut.ac.ir/fr Agence Universitaire de la Francophonie < Le défi de l’interdisciplinarité dans l’enseignement supérieur et la recherché Conférence Internationale Universitaire Francophone
 • 2. 4 - ‫روابط‬ ‫بین‬ ‫الملل‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ،‫دانش‬ ‫وتبادل‬ ‫تعامالت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫جوامع‬ ‫توسعه‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫وتاثیر‬ .‫بودن‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫و‬ 5 - ‫علو‬ ‫دیجیتال‬ ‫انسانی‬ ‫م‬ ‫فناوری‬ ‫ترکیب‬ .‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫های‬ 6 - ،‫وباالخره‬ ‫دانشگاهی‬ ‫حکمرانی‬ ‫میان‬ ‫ستیز‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫رشته‬ ‫ای‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫عصر‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫سازمانی‬ ‫راهبردهای‬ ‫سازگارسازی‬ .‫دیجیتال‬ ‫سخنرانی‬ ‫ومیزگردها‬ ‫ها‬ : :‫نخست‬ ‫روز‬ 3 ‫تیر‬ 1398 - ‫الف‬ – ‫سخنرانی‬ ‫های‬ ‫به‬ :‫افتتاحیه‬ ‫ترتیب‬ ‫توسط‬ ‫رئیس‬ ،‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫فرانسه‬ ‫کشور‬ ‫سفیر‬ ،‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫ریاست‬ .‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫پارک‬ ‫ومسئول‬ ،‫خاورمیانه‬ ‫زبان‬ ‫فرانسوی‬ ‫دانشگاهی‬ ‫آژانس‬ ‫ب‬ - :‫لبنان‬ ‫اسالمی‬ ‫دانشگاه‬ :‫کلیدی‬ ‫سخنرانی‬ « ‫میان‬ ‫رشته‬ ‫ای‬ ‫پژوهش‬ ‫در‬ ‫چالش‬ :‫علمی‬ ‫های‬ ‫وب‬ ‫ها‬ ‫باخت‬ ‫و‬ ‫رد‬ » ‫پ‬ - ‫میز‬ :‫گردها‬ 1 - ‫میان‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫آب‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫رشته‬ ‫ای‬ 2 - ،‫ریاضیات‬ ‫کاربردها‬ ‫و‬ ‫میان‬ ‫رشته‬ ‫ای‬ 3 - ‫انرژی‬ .)‫سبز‬ ‫و‬ ،‫بادی‬ ،‫ژئوترمیک‬ ،‫(خورشیدی‬ ‫جایگزین‬ ‫های‬ :‫دوم‬ ‫روز‬ 4 ‫تیر‬ 1398 :‫میزگردها‬ ‫ادامه‬ 4 - ‫روابط‬ ‫بین‬ ‫الملل‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫جوامع‬ ‫توسعه‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫وتاثیر‬ 5 - ‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫ابزار‬ ‫کاربرد‬ ‫چگونگی‬ ‫یا‬ ‫دیجیتال‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬ 6 - ‫حکمرانی‬ ‫دانشگاه‬ ‫ها‬ ‫شکل‬ ‫چگونگی‬ ‫یا‬ ‫میان‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬ ‫وآموزش‬ ‫پژوهش‬ ‫گیری‬ ‫رشته‬ ‫ای‬ . ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫دیجیتال‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫توان‬ IDNEUF ‫فضای‬ ‫در‬ ‫دا‬ ‫نشگاهی‬ :‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫زبان‬ ‫فرانسوی‬ Initiative pour le Développement du Numérique dans l’Espace Universitaire Francophone > https://idneuf.auf.org (IDNEUF) <