چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)

D
Dr. Farideh MashayekhStrategic Consultant in Educational Planning and Pedagogy à PEDAGOGY.CH

چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند) ترجمۀ فریده مشایخ پست‌الکترونیکی: f.mashayekh.pedagogy@gmail.com

‫گزارش‬
‫می‬ ‫سود‬ ‫رایانشی‬ ‫اخالق‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫برد؟‬
)‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫(با‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫ترجمۀ‬
‫پست‬
:‫الکترونیکی‬
f.mashayekh.pedagogy@gmail.com
‫من‬
‫اخالق‬ ‫ستون‬ ‫جدید‬ ‫سردبیر‬
«
‫ارتباطات‬ ‫ماهنامه‬
»
‫سال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ستون‬ ‫این‬ ‫پیشین‬ ‫سردبیران‬ .‫هستم‬
2008
‫می‬
‫می‬ ‫و‬ ‫ستایم‬
‫آن‬ ‫راه‬ ‫کوشم‬
‫پرسش‬ ‫بتوانند‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫تا‬ ‫کنم‬ ‫خلق‬ ‫فضایی‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫اخالق‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬
‫پاس‬ ‫که‬ ‫نیستم‬ ‫مطمئن‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ .‫نمایند‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫رایانه‬
‫خ‬
‫صفحات‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫(پرسش‬ ‫گفتگو‬ ‫امکان‬ ‫ولی‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫خوب‬ ‫های‬
‫می‬ ‫تشویق‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫نشریه‬ ‫این‬
.‫شود‬
‫کهن‬ ‫با‬ ،‫خود‬ ‫افتتاحیه‬ ‫ستون‬ ‫برای‬
‫می‬ ‫شروع‬ ‫اخالق‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫پرسش‬ ‫ترین‬
:‫کنم‬
-
‫می‬ ‫سود‬ ‫اخالق‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫بهزیستی‬ ‫بهبود‬ ‫خواهان‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫متمرکز‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫افراد‬ ‫برد؟‬
.‫هستند‬ ‫خود‬
‫بزرگ‬ ‫جوامع‬
‫می‬ ‫مشخص‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫بهزیستی‬ ‫بهبود‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اخالقی‬ ‫مرزهای‬ ،‫تر‬
،‫ّب‬‫ل‬‫تق‬ ،‫دزدی‬ .‫کنند‬
‫رشوه‬ ،‫ریاکاری‬
‫که‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫رفتارهایی‬ ‫و‬ ‫خشونت‬ ،‫خواری‬
«
‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫می‬
‫برد؟‬
»
‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اخالق‬ ‫مسئله‬
.‫شود‬
‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫از‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اخالقی‬ ‫دوگانگی‬ ‫شدن‬ ‫روشن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫مورد‬ ،
‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهیم‬
‫پرسش‬ ‫این‬
‫می‬ ‫مطرح‬
‫حرفه‬ ‫الزام‬ ‫یک‬ ‫اخالقی‬ ‫رفتار‬ ‫کسانی؟‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ :‫کنیم‬
‫ماشین‬ ‫انجمن‬ .‫است‬ ‫ای‬
‫رایانشی‬ ‫های‬
(
ACM
‫بهزیستی‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ،‫است‬ ‫معتقد‬ )
‫(اصل‬ ‫بپردازند‬ ‫آن‬
101
‫اخالقی‬ ‫منشور‬ ‫از‬
ACM
‫انتظار‬ .)
‫می‬
‫میلیون‬ ‫زندگی‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫امکان‬ ،‫رایانش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫حرفه‬ ‫صاحبان‬ ‫به‬ ‫اختیار‬ ‫تفویض‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫با‬ ‫رود‬
‫ها‬
.‫شود‬ ‫فراهم‬ ،‫نفر‬
‫میلیون‬ ‫زیستی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ،‫نو‬ ‫فناوری‬ ‫مرز‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬
‫شهرون‬ ‫ها‬
‫نموده‬ ‫تقبل‬ ‫را‬ ‫د‬
:‫اند‬
-
‫دوربین‬
‫به‬ ‫که‬ ‫حسگرها‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫های‬
‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫راهنمایی‬ ‫چراغ‬ ‫زمان‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬
‫تراکم‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنند‬
‫صرفه‬ ‫سوخت‬ ‫مصرف‬ ‫در‬
‫می‬ ‫جویی‬
.‫شود‬
-
‫ساختمان‬
‫صرفه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫روشنایی‬ ‫و‬ ‫تهویه‬ ،‫حرارت‬ ‫حسگرها‬ ‫و‬ ‫دوربین‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬
‫کنترل‬ ‫سوخت‬ ‫در‬ ‫جویی‬
‫می‬
‫کنند‬
.
-
‫باجه‬
‫های‬
WiFi
‫نقشه‬ ‫با‬
‫راه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫محلی‬ ‫های‬
‫یابی‬
-
‫سوخت‬ ‫کاهش‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫خورشیدی‬ ‫انرژی‬ ‫صفحات‬ ‫نصب‬
-
‫سوخت‬ ‫مصرف‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫پارکینگ‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫خودروهای‬
‫خدمات‬ ‫این‬ ‫از‬
«
‫می‬ ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫برد؟‬
»
‫ش‬ ،‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫ولی‬ .‫کس‬ ‫همه‬ ،ً‫ال‬‫اصو‬
‫می‬ ‫نشان‬ ‫واهد‬
‫دهد‬
‫بهره‬
‫سخت‬ ،‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ .‫شهرهاست‬ ‫جمعیت‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫مندی‬
‫کوچک‬ ‫افزار‬
‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ،‫تر‬
‫الگوریتم‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫کارایی‬
‫می‬ ‫تولید‬ ،‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫تنظیم‬ ،‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫های‬
.‫کنند‬
‫شرکت‬
‫فناوری‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫های‬
‫های‬
‫می‬ ‫سود‬ ‫گسترده‬ ‫بازارهای‬ ‫و‬ ‫جدید‬
‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬ .‫برند‬
‫آن‬ ‫شهرت‬ ‫از‬ ‫ها‬
‫سود‬ ‫نوآوری‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫می‬
‫می‬ ‫سود‬ ،‫مسکن‬ ‫باالتر‬ ‫قیمت‬ ‫از‬ ‫مسکن‬ ‫صاحبان‬ .‫برند‬
‫برخی‬ ،‫فناوری‬ ‫صنعت‬ ،‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫برای‬ ‫فراوان‬ ‫سود‬ .‫برند‬
‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬
‫هو‬ ‫شهرهای‬ ‫مفهوم‬ ‫هنوز‬ .‫است‬ ‫فراهم‬ ،‫امالک‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫هدف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ .‫است‬ ‫انتزاعی‬ ‫شمند‬
‫های‬
‫شرکت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫شهرنشینی‬ ‫مردمان‬ ‫عالیق‬ ‫با‬ ‫ولی‬ .‫نیست‬ ‫اخالقی‬ ‫غیر‬ ،‫شده‬ ‫یاد‬
‫نه‬ ،‫فناورانه‬ ‫های‬
‫هم‬ ،‫امالک‬ ‫صاحبان‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬
‫نمی‬ ‫نیز‬ ‫روستانشینان‬ ‫عالئق‬ ‫جوابگوی‬ ،‫همچنین‬ .‫ندارد‬ ‫خوانی‬
‫ایا‬ ‫(در‬ .‫باشد‬
‫الت‬
‫متحده‬
20
‫می‬ ‫زندگی‬ ‫روستاها‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫از‬ %
‫می‬ ).‫کنند‬
‫می‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جهانی‬ ‫عمومی‬ ‫روال‬ ‫این‬ ‫گفت‬ ‫توان‬
‫ولی‬ ‫کنیم‬
‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫منظور‬
‫ای‬
ACM
‫اصل‬ ‫طبق‬ ،
101
‫می‬ ‫اعالم‬
:‫دارد‬
«
‫گروه‬ ‫عالئق‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
‫به‬ ،‫است‬ ‫تضاد‬ ‫در‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫نیازهای‬
‫(سود‬ ‫هستند‬ ‫سودمند‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫می‬
‫آن‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫بیشتر‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ )‫برند‬
.‫داد‬ ‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬
»
‫ولی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫هوشمند‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬ ،‫ایالت‬ ‫این‬ ‫غرب‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فقیر‬ ‫همسایگان‬ ‫بالتیمور‬ ‫ایالت‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫مرفه‬ ‫شهروندان‬ ‫عالئق‬ ‫با‬ ‫تضاد‬ ‫در‬ ‫بضاعت‬ ‫کم‬ ‫شهروندان‬ ‫عالئق‬
‫بضاعت‬ ‫کم‬ .‫گیرد‬
‫ه‬
‫نیاز‬ ‫هوشمند‬ ‫راهنمایی‬ ‫چراغ‬ ‫به‬ ‫ا‬
‫خانه‬ .‫ندارند‬
‫آن‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬
‫خیابان‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫تعمیر‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ساکنین‬ ،‫پرجرائم‬ ‫های‬
WiFi
‫نمی‬ ‫راغب‬
.‫کند‬
‫جمع‬
‫آن‬ ‫برای‬ ‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫خودروهای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫متوقف‬ ‫رفتگر‬ ‫شغل‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫با‬ ،‫زباله‬ ‫آوری‬
‫خودرو‬ ‫صاحب‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫جا‬ ،‫هستند‬
‫اتوبوس‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫لب‬
‫آن‬ ‫برای‬ ،‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫های‬
‫برای‬ ‫اتوبوس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اتوبوس‬ ‫رانندگی‬ ‫شغلشان‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫می‬ ‫اعمال‬ ،‫جرائم‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫است‬ ‫نامطلوب‬ ،‫کنند‬
‫می‬ ‫زندگی‬ ‫بالتیمور‬ ‫شهر‬ ‫غرب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫شهر‬ ‫از‬ ‫کنند‬
‫نمی‬ ‫سودی‬ ‫هوشمند‬
‫آن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫برند‬
.‫هستند‬ ‫بازنده‬ ‫ها‬
‫آن‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫ولی‬
‫نمی‬ ‫ها‬
‫بهره‬ ‫نوآوری‬ ‫از‬ ‫توانند‬
.‫شوند‬ ‫مند‬
‫از‬ ‫مایلند‬ ‫بالتیمور‬ ‫غرب‬ ‫سکنه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
WiFi
‫ساعت‬ ‫که‬ ،‫اتوبوس‬ ‫در‬ ‫رایگان‬
‫آن‬ ‫در‬ ،‫مدرسه‬ ‫یا‬ ‫سرکار‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬ ‫ها‬
‫می‬
‫بهره‬ ،‫گذرانند‬
‫به‬ ‫شهروندان‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫مند‬
WiFi
‫در‬ ،‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫رایگان‬
‫تکالیف‬ ‫تا‬ ،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫منزل‬
‫انجام‬ ‫را‬ ‫شان‬
‫مهارت‬ ،‫کنند‬ ‫اقدام‬ ‫اشتغال‬ ‫برای‬ ،‫دهند‬
‫صورت‬ ،‫دهند‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫هایشان‬
‫حساب‬
‫مشارکت‬ ،‫مدرن‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپردازند‬ ‫را‬ ‫هایشان‬
‫به‬ .‫کنند‬
‫م‬ ‫جامعه‬ ‫توانمندسازی‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬
ّ‫ل‬‫ح‬
‫بهره‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ی‬
.‫شوند‬ ‫مند‬
‫کردن‬ ‫عمل‬ ‫بهتر‬
‫من‬
‫اجتماعی‬ ‫آن‬ ‫بستر‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫شهری‬ ‫اطق‬
-
‫آن‬ .‫است‬ ‫گسترش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫فنی‬
‫اهمیت‬ ‫ها‬
«
‫مکان‬
»
‫می‬ ‫ما‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬
.‫آورند‬
‫راهبردی‬ ‫مدیریت‬
«
‫مکان‬
»
‫در‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ساکنینی‬ ‫شامل‬ ‫شهری‬ ‫مناطق‬ ،‫است‬ ‫اقتصادی‬ ‫رقابت‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬
«
‫مکان‬
»
‫مشترک‬
‫کرانه‬ ،‫هستند‬
‫و‬ ‫پویا‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫بدون‬ ‫شهری‬ ‫های‬
‫بخش‬ ‫دربرگیرنده‬
‫ایالت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫شهرهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫مدیریت‬ .‫است‬ ‫ها‬
‫کارگر‬ ‫که‬ ‫مکانی‬ ‫هر‬ ‫در‬
‫ا‬
‫موقت‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫یا‬ ‫باشند‬ ‫آمده‬ ‫دیگر‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫ن‬
‫باشند‬
‫برنامه‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ،
‫ریزی‬
‫گونه‬ ‫به‬ ‫شهری‬
‫از‬ ‫سنتی‬ ‫ای‬
«
‫باال‬
»
‫به‬
«
‫پائین‬
»
‫می‬ ‫انجام‬
‫برنامه‬ .‫گیرد‬
ً‫ال‬‫معمو‬ ‫شهری‬ ‫ریزان‬
‫فن‬
‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫گرا‬
.‫دارند‬ ‫تأکید‬ ‫کارایی‬
‫کابرد‬
‫فناوری‬
‫شهرداری‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫های‬
‫شرکت‬ ‫رهبران‬ ‫توسط‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ها‬
‫شهرداری‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬
‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫بدون‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫هدایت‬ ‫ساکنین‬ ‫نظر‬ ‫یا‬ ‫وسیع‬ ‫دید‬
‫رایانش‬ .‫شود‬
‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫شامل‬ ‫شهری‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫تنظیم‬ ،‫ها‬
.‫است‬ ‫ها‬
‫سیاست‬ ‫که‬ ‫الگوهایی‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫یعنی‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬
‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گذاران‬
‫هدایت‬ ‫گیری‬
‫سیاست‬ ‫شهرنشینان‬ ‫اکثر‬ .‫کند‬
،‫شهروندان‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫عمومی‬ ‫جلسات‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫شورای‬ ‫جلسات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مدنی‬ ‫تعهد‬ .‫نیستند‬ ‫گذار‬
‫درگاه‬ ،‫عمومی‬ ‫رسانه‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫امروز‬
‫شهردا‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ... ‫و‬ ‫توئیتر‬ ،‫نوشتار‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ،‫ری‬
‫می‬ ‫فرایندها‬ ‫این‬ ،‫موارد‬ ‫بعضی‬ ‫در‬
‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫ساکن‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقات‬ ‫و‬ ‫اقوام‬ ‫ولی‬ ،‫کند‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬
‫سیاست‬
‫رایانه‬ ‫الگوهای‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مقامات‬ ‫های‬
‫بار‬ .‫شوند‬ ‫بسیج‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫ندارند‬ ‫کافی‬ ‫اعتماد‬ ‫ای‬
‫می‬ ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ،‫دیگر‬
‫برد؟‬
‫سیاست‬
‫سیاست‬ .‫است‬ ‫نامناسب‬ ‫ساکنین‬ ‫برای‬ ،‫است‬ ‫مناسب‬ ‫فروشندگان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫شهرها‬ ‫ساکنین‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫سیاست‬ .‫نباشد‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫روستاها‬ ‫ساکنین‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫است‬
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫اجتماعی‬ ‫طبقه‬ ‫برای‬
.‫است‬ ‫متغیر‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫جغرافیا‬ ،‫فرهنگ‬ ،‫نژاد‬ ‫برحسب‬ ‫مدنی‬ ‫تعهد‬ .‫نباشد‬ ‫مناسب‬ ‫دیگر‬
‫بی‬ ‫ساکنین‬
‫شغل‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بضاعت‬
‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫مهدکودک‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫مشغول‬ ‫ها‬
‫دسترسی‬ ‫علت‬
‫آن‬ ‫صدای‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫مشارکت‬ ،‫کمتر‬
‫می‬ ‫شنیده‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬
.‫شود‬
‫برنامه‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫موفقیتش‬ ‫که‬ ‫شهری‬ ‫رایانش‬
‫ریزان‬
.‫است‬ ‫ّی‬‫ص‬‫خا‬ ‫ّۀ‬‫د‬‫ع‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫است‬
‫طرح‬
‫اتصال‬ ‫به‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫های‬
‫تعامل‬ ‫و‬
‫به‬ ‫ساکنین‬ ‫انواع‬ ‫با‬
‫گونه‬
‫باید‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫معنادار‬ ‫ای‬
‫ده‬ ‫قرار‬ ‫پرسش‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫زیستی‬ ‫تجربیات‬
‫تصمیم‬ ‫کدام‬ .‫ند‬
‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫ها‬
‫بهبود‬ ‫خواهیم‬
‫به‬ ،‫بخشیم‬
‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫چگونه‬ ‫است؟‬ ‫آورده‬ ‫وجود‬
‫فرصت‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫زندگی‬ ‫بر‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫ها‬
‫محدودیت‬ ‫کدام‬ ‫گذارد؟‬
‫ابتکار‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫عمل‬
‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ها‬
‫تصمیم‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫اثرگذاشته‬ ‫ها‬
‫گذشت‬ ‫اشتباهات‬ ‫باید‬ ‫همچنان‬ ،‫حاضر‬ ‫گیری‬
‫مهم‬ ‫شود؟‬ ‫تکرار‬ ،‫ه‬
‫تر‬
‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫از‬ ‫آیا‬ ،‫همه‬ ‫از‬
‫(شهروند‬
-
)‫کاربر‬
‫شنیده‬ ‫چیزی‬ ‫باره‬ ‫این‬ ‫در‬
‫تضاد؟‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫هم‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫بازیگران‬ ‫عالیق‬ ‫آیا‬ ‫ایم؟‬
‫سازوکار‬
‫استان‬ ‫و‬ ‫مناطق‬ ،‫گوناگون‬ ‫شهرهای‬ ‫میان‬ ‫هماهنگی‬ ‫های‬
‫مشکل‬ ‫ها‬
‫بودجه‬ .‫است‬ ‫تر‬
‫شهرداری‬ ‫های‬
‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫ها‬
‫مش‬ ‫بودجه‬
‫مهارت‬ ‫فاقد‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫روستاها‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ ‫مسئوالن‬ .‫است‬ ‫کل‬
‫فناوری‬ ‫فایده‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫ارزیابی‬ .‫هستند‬ ‫فنی‬ ‫های‬
‫شهرهای‬ ‫های‬
‫می‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ‫هوشمند‬
‫بهره‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ .‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫توانند‬
‫می‬ ‫مند‬
‫فراتر‬ ‫باید‬ ‫شود‬
‫کارشناسان‬ ‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬ ‫محدود‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬
.‫نمود‬ ‫جستجو‬
‫اخالقی‬ ‫چالش‬
‫بحث‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫برای‬ ‫گوناگون‬ ‫بازیگران‬ ‫ساختن‬ ‫قادر‬ ‫چه؟‬ ‫یعنی‬ ‫باشند‬ ‫زیست‬ ‫قابل‬ ‫باید‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬
‫شهرهای‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ولی‬ ،‫نیستند‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫روستاها‬ ‫محروم‬ ‫ساکنین‬ .‫است‬ ‫چالش‬ ‫یک‬ ‫هوشمند‬
.‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫نوآوری‬ ‫به‬ ‫ها‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫می‬ ‫ها‬
‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ناکارآمد‬ ‫تواند‬
‫اخالق‬ ‫منشور‬ .‫بینجامد‬ ‫چالش‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫عمل‬ ‫فرایند‬ ‫سرعت‬ ‫دهنده‬
ACM
‫و‬
‫حرفه‬ ‫رفتار‬
‫می‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ،‫ای‬
‫افراد‬ ‫به‬ ‫اولویت‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫بهزیستی‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬
‫آسیب‬
‫مشکل‬ ‫کار‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫پذیر‬
‫می‬ ‫تر‬
‫محرومی‬ ‫اگر‬ ‫شود‬
‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ .‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫ّهین‬‫ف‬‫مر‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫ن‬
.‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫روستاها‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫عمومی‬ ‫بهزیستی‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ ‫اگر‬ .‫هستند‬ ‫راه‬ ‫آغاز‬
‫می‬ ‫جزئیات‬
‫چالش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫روستاها‬ ‫ساکنین‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫تواند‬
‫هستند‬ ‫مواجه‬ ‫شهرها‬ ‫های‬
‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫اتصال‬ .
.‫است‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬ ،‫بازی‬ ،‫تحصیل‬ ،‫کار‬ ،‫عمومی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬
‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫بازیگران‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫مشارکتی‬ ‫راهبردهای‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫مستلزم‬ ‫زیست‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫روستاهای‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
‫فناوری‬ ‫تنیدن‬ ‫درهم‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬
‫توان‬ ‫با‬ ،‫محلی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫داده‬ ‫به‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫مندی‬
‫برای‬ ‫بهتر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫هایی‬
‫تصمیم‬
‫گیری‬
‫پیش‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫ساالرانۀ‬ ‫مردم‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫نیاز‬ ،‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫میان‬ ‫پویا‬ ‫همسایگی‬ ‫با‬ ،‫برابر‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بینی‬
،‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫مشترک‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫اعتمادسازی‬ ،‫محلی‬ ‫نهادهای‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫مستلزم‬ ،‫اثربخش‬ ‫راهبرد‬ ‫تعهد‬
‫همکاری‬ ‫در‬ ‫بازیگران‬
‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫سودبران‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫با‬
‫فناوری‬ ‫سازی‬
‫می‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫های‬
.‫پردازند‬
‫می‬ ‫انتظار‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫از‬
‫دادگاه‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫(به‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫عدالت‬ ‫تعریف‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫عدالت‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫رود‬
‫وجود‬ ‫ها‬
‫اخالقی‬ ‫منشور‬ ).‫دارند‬
ACM
‫می‬ ‫الزامی‬ ‫را‬ ‫محرومین‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫مستلزم‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫برگیرندگی‬ ‫در‬ ،‫برابری‬ .‫دارد‬
‫فناوری‬ ‫برای‬ ‫مشارکتی‬ ‫فرایندهای‬
‫تقویت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬
‫طراحی‬ .‫است‬ ‫عمومی‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫عالئق‬ ‫کننده‬
‫مش‬
‫ا‬
‫رک‬
‫تی‬
‫می‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫مدنی‬ ‫تعهد‬ ،
‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫جامعه‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫دهد‬
.‫بخشد‬
‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫نتواند‬ ‫شاید‬ ‫مهم‬ ‫این‬
‫های‬
«
‫می‬ ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬
‫برد؟‬
»
‫می‬ ‫باز‬ ‫عدالت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬
.‫کند‬
‫مرجع‬
Susan J. Winter, Computing Ethics: who Benefits? Considering the case of Smart cities,
communication of the ACM, July 2019, vol. 62, No.7.

Recommandé

کارگاه المان های هوشمند شهری - عطایی نژاد par
کارگاه المان های هوشمند شهری - عطایی نژادکارگاه المان های هوشمند شهری - عطایی نژاد
کارگاه المان های هوشمند شهری - عطایی نژادmata1367
1.1K vues100 diapositives
FabCityIran par
FabCityIranFabCityIran
FabCityIranEhsan Azari
23 vues6 diapositives
Towards Tehran Smart City - Challenges and Limitations - final version par
Towards Tehran Smart City - Challenges and Limitations - final versionTowards Tehran Smart City - Challenges and Limitations - final version
Towards Tehran Smart City - Challenges and Limitations - final versionAmin Rahmanzadeh
411 vues21 diapositives
Shahrvand electronik par
Shahrvand electronikShahrvand electronik
Shahrvand electronikhekmat saeideh
27 vues26 diapositives
Presentation1 par
Presentation1Presentation1
Presentation1Lampesht
417 vues20 diapositives
Presentation1 par
Presentation1Presentation1
Presentation1Lampesht
480 vues20 diapositives

Contenu connexe

Similaire à چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)

Digital Banking - Open banking par
Digital Banking - Open bankingDigital Banking - Open banking
Digital Banking - Open bankingChakameh Mortezania
623 vues62 diapositives
حقوق بشر دیجیتال par
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 vues2 diapositives
Report of 6th Iran Web Festival par
Report of 6th Iran Web FestivalReport of 6th Iran Web Festival
Report of 6th Iran Web FestivalIran Entrepreneurship Association
2.1K vues55 diapositives
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم par
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سومبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سومAidin Azari
75 vues14 diapositives
آینده بانکداری دیجیتال par
آینده بانکداری دیجیتالآینده بانکداری دیجیتال
آینده بانکداری دیجیتالAhad Zare Ravasan
117 vues6 diapositives
entrepreneurship supportive organization -annual report par
entrepreneurship supportive organization -annual reportentrepreneurship supportive organization -annual report
entrepreneurship supportive organization -annual reportHouman Ehrami
106 vues38 diapositives

Similaire à چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)(20)

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم par Aidin Azari
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سومبنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم
Aidin Azari75 vues
entrepreneurship supportive organization -annual report par Houman Ehrami
entrepreneurship supportive organization -annual reportentrepreneurship supportive organization -annual report
entrepreneurship supportive organization -annual report
Houman Ehrami106 vues
تلگرام ناجی کسب و کار نیست par Ali Moghadam
تلگرام ناجی کسب و کار نیستتلگرام ناجی کسب و کار نیست
تلگرام ناجی کسب و کار نیست
Ali Moghadam24 vues
(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی par Majid Moradnouri
(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی
(IOT app) اینترنت اشیا و حوزه های کاربردی
Majid Moradnouri1.7K vues
Mabani modiriat par Lampesht
Mabani modiriatMabani modiriat
Mabani modiriat
Lampesht262 vues
Urban design and other disciplines dealing with urban issues par Jahanshah Pakzad
Urban design and other disciplines dealing with urban issuesUrban design and other disciplines dealing with urban issues
Urban design and other disciplines dealing with urban issues
راهنمای ایجاد شهر هوشمند در ایران par N K
راهنمای ایجاد شهر هوشمند در ایرانراهنمای ایجاد شهر هوشمند در ایران
راهنمای ایجاد شهر هوشمند در ایران
N K2.3K vues
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... par Erfan Taherkhani
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Erfan Taherkhani139 vues
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp... par Ali Rahmanpour
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Cooperation-based Business Model for Smart Cities, with Studying of Some Samp...
Ali Rahmanpour156 vues
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی par Dr. Farideh Mashayekh
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی

Plus de Dr. Farideh Mashayekh

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري par
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريDr. Farideh Mashayekh
5 vues21 diapositives
FMB-ArticlesCollection21.pdf par
FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdfDr. Farideh Mashayekh
11 vues3 diapositives
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv... par
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Dr. Farideh Mashayekh
27 vues39 diapositives
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
14 vues28 diapositives
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
12 vues53 diapositives
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال par
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
6 vues22 diapositives

Plus de Dr. Farideh Mashayekh(13)

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري par Dr. Farideh Mashayekh
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv... par Dr. Farideh Mashayekh
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری par Dr. Farideh Mashayekh
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی par Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال par Dr. Farideh Mashayekh
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا... par Dr. Farideh Mashayekh
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان par Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار... par Dr. Farideh Mashayekh
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا... par Dr. Farideh Mashayekh
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... par Dr. Farideh Mashayekh
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل par Dr. Farideh Mashayekh
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل

چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)

 • 1. ‫گزارش‬ ‫می‬ ‫سود‬ ‫رایانشی‬ ‫اخالق‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برد؟‬ )‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫(با‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫ترجمۀ‬ ‫پست‬ :‫الکترونیکی‬ f.mashayekh.pedagogy@gmail.com ‫من‬ ‫اخالق‬ ‫ستون‬ ‫جدید‬ ‫سردبیر‬ « ‫ارتباطات‬ ‫ماهنامه‬ » ‫سال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ستون‬ ‫این‬ ‫پیشین‬ ‫سردبیران‬ .‫هستم‬ 2008 ‫می‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫ستایم‬ ‫آن‬ ‫راه‬ ‫کوشم‬ ‫پرسش‬ ‫بتوانند‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫تا‬ ‫کنم‬ ‫خلق‬ ‫فضایی‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫اخالق‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پاس‬ ‫که‬ ‫نیستم‬ ‫مطمئن‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ .‫نمایند‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫رایانه‬ ‫خ‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ )‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫(پرسش‬ ‫گفتگو‬ ‫امکان‬ ‫ولی‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫تشویق‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫نشریه‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫کهن‬ ‫با‬ ،‫خود‬ ‫افتتاحیه‬ ‫ستون‬ ‫برای‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫اخالق‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫پرسش‬ ‫ترین‬ :‫کنم‬ - ‫می‬ ‫سود‬ ‫اخالق‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫بهزیستی‬ ‫بهبود‬ ‫خواهان‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫متمرکز‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫افراد‬ ‫برد؟‬ .‫هستند‬ ‫خود‬ ‫بزرگ‬ ‫جوامع‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫بهزیستی‬ ‫بهبود‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اخالقی‬ ‫مرزهای‬ ،‫تر‬ ،‫ّب‬‫ل‬‫تق‬ ،‫دزدی‬ .‫کنند‬ ‫رشوه‬ ،‫ریاکاری‬ ‫که‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫رفتارهایی‬ ‫و‬ ‫خشونت‬ ،‫خواری‬ « ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫می‬ ‫برد؟‬ » ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫اخالق‬ ‫مسئله‬ .‫شود‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اخالقی‬ ‫دوگانگی‬ ‫شدن‬ ‫روشن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫مورد‬ ، ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫حرفه‬ ‫الزام‬ ‫یک‬ ‫اخالقی‬ ‫رفتار‬ ‫کسانی؟‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ :‫کنیم‬ ‫ماشین‬ ‫انجمن‬ .‫است‬ ‫ای‬ ‫رایانشی‬ ‫های‬ ( ACM ‫بهزیستی‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ،‫است‬ ‫معتقد‬ ) ‫(اصل‬ ‫بپردازند‬ ‫آن‬ 101 ‫اخالقی‬ ‫منشور‬ ‫از‬ ACM ‫انتظار‬ .) ‫می‬ ‫میلیون‬ ‫زندگی‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫امکان‬ ،‫رایانش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫حرفه‬ ‫صاحبان‬ ‫به‬ ‫اختیار‬ ‫تفویض‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫با‬ ‫رود‬ ‫ها‬ .‫شود‬ ‫فراهم‬ ،‫نفر‬ ‫میلیون‬ ‫زیستی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ،‫نو‬ ‫فناوری‬ ‫مرز‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫شهرون‬ ‫ها‬ ‫نموده‬ ‫تقبل‬ ‫را‬ ‫د‬ :‫اند‬ - ‫دوربین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫حسگرها‬ ‫و‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫راهنمایی‬ ‫چراغ‬ ‫زمان‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫تراکم‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫صرفه‬ ‫سوخت‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫جویی‬ .‫شود‬ - ‫ساختمان‬ ‫صرفه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫روشنایی‬ ‫و‬ ‫تهویه‬ ،‫حرارت‬ ‫حسگرها‬ ‫و‬ ‫دوربین‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫سوخت‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫می‬ ‫کنند‬ . - ‫باجه‬ ‫های‬ WiFi ‫نقشه‬ ‫با‬ ‫راه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫یابی‬ - ‫سوخت‬ ‫کاهش‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫خورشیدی‬ ‫انرژی‬ ‫صفحات‬ ‫نصب‬ - ‫سوخت‬ ‫مصرف‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫پارکینگ‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫خودروهای‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫از‬ « ‫می‬ ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برد؟‬ » ‫ش‬ ،‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫ولی‬ .‫کس‬ ‫همه‬ ،ً‫ال‬‫اصو‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫واهد‬ ‫دهد‬ ‫بهره‬ ‫سخت‬ ،‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ .‫شهرهاست‬ ‫جمعیت‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫مندی‬ ‫کوچک‬ ‫افزار‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ،‫تر‬ ‫الگوریتم‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫کارایی‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ،‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫تنظیم‬ ،‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اصالح‬ ‫های‬ .‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫سود‬ ‫گسترده‬ ‫بازارهای‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬ .‫برند‬ ‫آن‬ ‫شهرت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سود‬ ‫نوآوری‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫سود‬ ،‫مسکن‬ ‫باالتر‬ ‫قیمت‬ ‫از‬ ‫مسکن‬ ‫صاحبان‬ .‫برند‬ ‫برخی‬ ،‫فناوری‬ ‫صنعت‬ ،‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫برای‬ ‫فراوان‬ ‫سود‬ .‫برند‬
 • 2. ‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬ ‫هو‬ ‫شهرهای‬ ‫مفهوم‬ ‫هنوز‬ .‫است‬ ‫فراهم‬ ،‫امالک‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ .‫است‬ ‫انتزاعی‬ ‫شمند‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫شهرنشینی‬ ‫مردمان‬ ‫عالیق‬ ‫با‬ ‫ولی‬ .‫نیست‬ ‫اخالقی‬ ‫غیر‬ ،‫شده‬ ‫یاد‬ ‫نه‬ ،‫فناورانه‬ ‫های‬ ‫هم‬ ،‫امالک‬ ‫صاحبان‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬ ‫نمی‬ ‫نیز‬ ‫روستانشینان‬ ‫عالئق‬ ‫جوابگوی‬ ،‫همچنین‬ .‫ندارد‬ ‫خوانی‬ ‫ایا‬ ‫(در‬ .‫باشد‬ ‫الت‬ ‫متحده‬ 20 ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫روستاها‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫از‬ % ‫می‬ ).‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جهانی‬ ‫عمومی‬ ‫روال‬ ‫این‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫ولی‬ ‫کنیم‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫منظور‬ ‫ای‬ ACM ‫اصل‬ ‫طبق‬ ، 101 ‫می‬ ‫اعالم‬ :‫دارد‬ « ‫گروه‬ ‫عالئق‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫تضاد‬ ‫در‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫نیازهای‬ ‫(سود‬ ‫هستند‬ ‫سودمند‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫بیشتر‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ )‫برند‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ » ‫ولی‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫هوشمند‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬ ،‫ایالت‬ ‫این‬ ‫غرب‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فقیر‬ ‫همسایگان‬ ‫بالتیمور‬ ‫ایالت‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مرفه‬ ‫شهروندان‬ ‫عالئق‬ ‫با‬ ‫تضاد‬ ‫در‬ ‫بضاعت‬ ‫کم‬ ‫شهروندان‬ ‫عالئق‬ ‫بضاعت‬ ‫کم‬ .‫گیرد‬ ‫ه‬ ‫نیاز‬ ‫هوشمند‬ ‫راهنمایی‬ ‫چراغ‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫خانه‬ .‫ندارند‬ ‫آن‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫خیابان‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫تعمیر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ساکنین‬ ،‫پرجرائم‬ ‫های‬ WiFi ‫نمی‬ ‫راغب‬ .‫کند‬ ‫جمع‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫خودروهای‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫متوقف‬ ‫رفتگر‬ ‫شغل‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫با‬ ،‫زباله‬ ‫آوری‬ ‫خودرو‬ ‫صاحب‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫جا‬ ،‫هستند‬ ‫اتوبوس‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫لب‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ،‫راننده‬ ‫بدون‬ ‫های‬ ‫برای‬ ‫اتوبوس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اتوبوس‬ ‫رانندگی‬ ‫شغلشان‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ،‫جرائم‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫است‬ ‫نامطلوب‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫بالتیمور‬ ‫شهر‬ ‫غرب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شهر‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫سودی‬ ‫هوشمند‬ ‫آن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫برند‬ .‫هستند‬ ‫بازنده‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ‫نمی‬ ‫ها‬ ‫بهره‬ ‫نوآوری‬ ‫از‬ ‫توانند‬ .‫شوند‬ ‫مند‬ ‫از‬ ‫مایلند‬ ‫بالتیمور‬ ‫غرب‬ ‫سکنه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ WiFi ‫ساعت‬ ‫که‬ ،‫اتوبوس‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ،‫مدرسه‬ ‫یا‬ ‫سرکار‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ،‫گذرانند‬ ‫به‬ ‫شهروندان‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫مند‬ WiFi ‫در‬ ،‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫رایگان‬ ‫تکالیف‬ ‫تا‬ ،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫منزل‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫مهارت‬ ،‫کنند‬ ‫اقدام‬ ‫اشتغال‬ ‫برای‬ ،‫دهند‬ ‫صورت‬ ،‫دهند‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫هایشان‬ ‫حساب‬ ‫مشارکت‬ ،‫مدرن‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپردازند‬ ‫را‬ ‫هایشان‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫م‬ ‫جامعه‬ ‫توانمندسازی‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ّ‫ل‬‫ح‬ ‫بهره‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ی‬ .‫شوند‬ ‫مند‬ ‫کردن‬ ‫عمل‬ ‫بهتر‬ ‫من‬ ‫اجتماعی‬ ‫آن‬ ‫بستر‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫شهری‬ ‫اطق‬ - ‫آن‬ .‫است‬ ‫گسترش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫فنی‬ ‫اهمیت‬ ‫ها‬ « ‫مکان‬ » ‫می‬ ‫ما‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫آورند‬ ‫راهبردی‬ ‫مدیریت‬ « ‫مکان‬ » ‫در‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ساکنینی‬ ‫شامل‬ ‫شهری‬ ‫مناطق‬ ،‫است‬ ‫اقتصادی‬ ‫رقابت‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ « ‫مکان‬ » ‫مشترک‬ ‫کرانه‬ ،‫هستند‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫بدون‬ ‫شهری‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫ایالت‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫شهرهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدیریت‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫کارگر‬ ‫که‬ ‫مکانی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫موقت‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫یا‬ ‫باشند‬ ‫آمده‬ ‫دیگر‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫باشند‬ ‫برنامه‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ، ‫ریزی‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫شهری‬ ‫از‬ ‫سنتی‬ ‫ای‬ « ‫باال‬ » ‫به‬ « ‫پائین‬ » ‫می‬ ‫انجام‬ ‫برنامه‬ .‫گیرد‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫شهری‬ ‫ریزان‬ ‫فن‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫گرا‬ .‫دارند‬ ‫تأکید‬ ‫کارایی‬ ‫کابرد‬ ‫فناوری‬ ‫شهرداری‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫رهبران‬ ‫توسط‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ها‬ ‫شهرداری‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫ساکنین‬ ‫نظر‬ ‫یا‬ ‫وسیع‬ ‫دید‬ ‫رایانش‬ .‫شود‬ ‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫شامل‬ ‫شهری‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫تنظیم‬ ،‫ها‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫که‬ ‫الگوهایی‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫یعنی‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گذاران‬ ‫هدایت‬ ‫گیری‬ ‫سیاست‬ ‫شهرنشینان‬ ‫اکثر‬ .‫کند‬ ،‫شهروندان‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫عمومی‬ ‫جلسات‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫شورای‬ ‫جلسات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مدنی‬ ‫تعهد‬ .‫نیستند‬ ‫گذار‬ ‫درگاه‬ ،‫عمومی‬ ‫رسانه‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫شهردا‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ... ‫و‬ ‫توئیتر‬ ،‫نوشتار‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ،‫ری‬ ‫می‬ ‫فرایندها‬ ‫این‬ ،‫موارد‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫هنوز‬ ‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫ساکن‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقات‬ ‫و‬ ‫اقوام‬ ‫ولی‬ ،‫کند‬ ‫کمک‬ ‫تواند‬ ‫سیاست‬ ‫رایانه‬ ‫الگوهای‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫مقامات‬ ‫های‬ ‫بار‬ .‫شوند‬ ‫بسیج‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫ندارند‬ ‫کافی‬ ‫اعتماد‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ،‫دیگر‬ ‫برد؟‬ ‫سیاست‬ ‫سیاست‬ .‫است‬ ‫نامناسب‬ ‫ساکنین‬ ‫برای‬ ،‫است‬ ‫مناسب‬ ‫فروشندگان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫شهرها‬ ‫ساکنین‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سیاست‬ .‫نباشد‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫روستاها‬ ‫ساکنین‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫است‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقه‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫متغیر‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫جغرافیا‬ ،‫فرهنگ‬ ،‫نژاد‬ ‫برحسب‬ ‫مدنی‬ ‫تعهد‬ .‫نباشد‬ ‫مناسب‬ ‫دیگر‬ ‫بی‬ ‫ساکنین‬ ‫شغل‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بضاعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫مهدکودک‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫مشغول‬ ‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫علت‬ ‫آن‬ ‫صدای‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫کمتری‬ ‫مشارکت‬ ،‫کمتر‬ ‫می‬ ‫شنیده‬ ‫کمتر‬ ‫ها‬ .‫شود‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫موفقیتش‬ ‫که‬ ‫شهری‬ ‫رایانش‬ ‫ریزان‬ .‫است‬ ‫ّی‬‫ص‬‫خا‬ ‫ّۀ‬‫د‬‫ع‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫است‬ ‫طرح‬ ‫اتصال‬ ‫به‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫ساکنین‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫گونه‬ ‫باید‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫معنادار‬ ‫ای‬ ‫ده‬ ‫قرار‬ ‫پرسش‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫زیستی‬ ‫تجربیات‬ ‫تصمیم‬ ‫کدام‬ .‫ند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫ها‬ ‫بهبود‬ ‫خواهیم‬ ‫به‬ ،‫بخشیم‬ ‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫چگونه‬ ‫است؟‬ ‫آورده‬ ‫وجود‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫زندگی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫کدام‬ ‫گذارد؟‬ ‫ابتکار‬ ‫و‬ ‫ها‬
 • 3. ‫عمل‬ ‫تصمیم‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫تصمیم‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫اثرگذاشته‬ ‫ها‬ ‫گذشت‬ ‫اشتباهات‬ ‫باید‬ ‫همچنان‬ ،‫حاضر‬ ‫گیری‬ ‫مهم‬ ‫شود؟‬ ‫تکرار‬ ،‫ه‬ ‫تر‬ ‫اصلی‬ ‫بازیگران‬ ‫از‬ ‫آیا‬ ،‫همه‬ ‫از‬ ‫(شهروند‬ - )‫کاربر‬ ‫شنیده‬ ‫چیزی‬ ‫باره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تضاد؟‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫هم‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫بازیگران‬ ‫عالیق‬ ‫آیا‬ ‫ایم؟‬ ‫سازوکار‬ ‫استان‬ ‫و‬ ‫مناطق‬ ،‫گوناگون‬ ‫شهرهای‬ ‫میان‬ ‫هماهنگی‬ ‫های‬ ‫مشکل‬ ‫ها‬ ‫بودجه‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫شهرداری‬ ‫های‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫ها‬ ‫مش‬ ‫بودجه‬ ‫مهارت‬ ‫فاقد‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫روستاها‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ ‫مسئوالن‬ .‫است‬ ‫کل‬ ‫فناوری‬ ‫فایده‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫ارزیابی‬ .‫هستند‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫شهرهای‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ .‫است‬ ‫مشکل‬ ‫هوشمند‬ ‫بهره‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ .‫کنند‬ ‫کمک‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مند‬ ‫فراتر‬ ‫باید‬ ‫شود‬ ‫کارشناسان‬ ‫و‬ ‫شهرداری‬ ‫مسئوالن‬ ‫محدود‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ .‫نمود‬ ‫جستجو‬ ‫اخالقی‬ ‫چالش‬ ‫بحث‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫برای‬ ‫گوناگون‬ ‫بازیگران‬ ‫ساختن‬ ‫قادر‬ ‫چه؟‬ ‫یعنی‬ ‫باشند‬ ‫زیست‬ ‫قابل‬ ‫باید‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫شهرهای‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ولی‬ ،‫نیستند‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫روستاها‬ ‫محروم‬ ‫ساکنین‬ .‫است‬ ‫چالش‬ ‫یک‬ ‫هوشمند‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫نوآوری‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ناکارآمد‬ ‫تواند‬ ‫اخالق‬ ‫منشور‬ .‫بینجامد‬ ‫چالش‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫عمل‬ ‫فرایند‬ ‫سرعت‬ ‫دهنده‬ ACM ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫رفتار‬ ‫می‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ،‫ای‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫اولویت‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫بهزیستی‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫آسیب‬ ‫مشکل‬ ‫کار‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫پذیر‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫محرومی‬ ‫اگر‬ ‫شود‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ .‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫ّهین‬‫ف‬‫مر‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫ن‬ .‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫روستاها‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫عمومی‬ ‫بهزیستی‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ ‫اگر‬ .‫هستند‬ ‫راه‬ ‫آغاز‬ ‫می‬ ‫جزئیات‬ ‫چالش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫روستاها‬ ‫ساکنین‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫تواند‬ ‫هستند‬ ‫مواجه‬ ‫شهرها‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫اتصال‬ . .‫است‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬ ،‫بازی‬ ،‫تحصیل‬ ،‫کار‬ ،‫عمومی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫بازیگران‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫مشارکتی‬ ‫راهبردهای‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫مستلزم‬ ‫زیست‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫روستاهای‬ ‫و‬ ‫شهرها‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫فناوری‬ ‫تنیدن‬ ‫درهم‬ ‫از‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬ ‫توان‬ ‫با‬ ،‫محلی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫مندی‬ ‫برای‬ ‫بهتر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫تصمیم‬ ‫گیری‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫ساالرانۀ‬ ‫مردم‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ،‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫میان‬ ‫پویا‬ ‫همسایگی‬ ‫با‬ ،‫برابر‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بینی‬ ،‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫مشترک‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫اعتمادسازی‬ ،‫محلی‬ ‫نهادهای‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫مستلزم‬ ،‫اثربخش‬ ‫راهبرد‬ ‫تعهد‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫بازیگران‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫اتفاق‬ ‫به‬ ‫سودبران‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫سازی‬ ‫می‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫های‬ .‫پردازند‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫رایانشی‬ ‫متخصصان‬ ‫از‬ ‫دادگاه‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫(به‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫عدالت‬ ‫تعریف‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫عدالت‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫رود‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫اخالقی‬ ‫منشور‬ ).‫دارند‬ ACM ‫می‬ ‫الزامی‬ ‫را‬ ‫محرومین‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫مستلزم‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫برگیرندگی‬ ‫در‬ ،‫برابری‬ .‫دارد‬ ‫فناوری‬ ‫برای‬ ‫مشارکتی‬ ‫فرایندهای‬ ‫تقویت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫طراحی‬ .‫است‬ ‫عمومی‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫عالئق‬ ‫کننده‬ ‫مش‬ ‫ا‬ ‫رک‬ ‫تی‬ ‫می‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫مدنی‬ ‫تعهد‬ ، ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫جامعه‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫دهد‬ .‫بخشد‬ ‫پرسش‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫نتواند‬ ‫شاید‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫های‬ « ‫می‬ ‫سود‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برد؟‬ » ‫می‬ ‫باز‬ ‫عدالت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ .‫کند‬ ‫مرجع‬ Susan J. Winter, Computing Ethics: who Benefits? Considering the case of Smart cities, communication of the ACM, July 2019, vol. 62, No.7.