Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

11-Menaxhimi i kredive me probleme.pptx

 1. Menaxhimi i kredive me probleme Chp. 13 PROBLEM LOAN MANAGEMENT
 2. Objektivat 2 • Pse ndodh mospagimi I kredive • Shpjegimi I kredive me probleme • Shpjegimi I rëndësisë së cikleve të biznesit në kreditë me probleme • Përkufizimi I kredive me probleme, provigjioneve dhe rregulloret
 3. Objektivat e të mësuarit  • Diskutimi I cështjeve të kapitalit për sa I përket kredive me problemeDiscuss the  • Përkufizimi I provigjioneve  • Restrukturimi I kredive me probleme  • Ilustrimi duke ju referuar një rasti bazuar në ligj 3
 4. Hyrje  Kur institucionet financiare japin kredi, do të thotë që ne mënyrë të përgjithshme ato janë duke pranuar një nivel rreziku mospagimi  është e domosdoshme që rreziku i mospagimit të menaxhohet në mënyrë që aftësia paguese e bankës të mos kërcënohet  A duhet që kreditë me probleme të konfiskohen apo duhet të gjendet një mënyrë për menaxhimin e tyre? 4
 5. Një mospagesë përcaktohet si një kredi për të cilën pagesat janë vonuar. Institucionet e kreditimit mund të përjetojnë mospagesa dhe kredi problematike për shume arsye.
 6. Mospagimi (Causes of Default)  Mospagesa nuk do te thotë që e gjithë kredia është e humbur.  Një mospagesë përcaktohet si një kredi për të cilën pagesat janë vonuar.  Procedura të mirëpërcaktuara për kredidhënien mund të minimizojnë, por nuk mund të eleminojnë rrezikun e mospagimit (the risk of default)  Menaxhimi I rrezikut të kredisë bëhet më I lartë në rastin kur niveli I kredive është shumë I madh. 6
 7. Shkaqet e mospagimit Causes of Default  Mungesa e pajtueshmërisë me politikat e huasë  Mungesa e standardeve të qarta dhe afatet tepër të ulta të huasë  Përqëndrimi I lartë I bankavë në procesin e kredidhënies  Dhënia e kredive në vlera të larta e cila tejkalon kapacitetet e bankës  Identifikimi jo I saktë I kredive me probleme  Mungesë informacioni përsa i përket të dhënave financiarë të klientit  Kreditimi në sektorë të panjohur 7
 8. Shtrirja e kredive me probleme (Extent of Problem Loans)  Të gjitha bankat përballen me kreditë të këqija , por menaxhimi I tyre fillon të bëhet kritik.  Bankat duhet të marrin në kosideratë: • Periudha kohore e kredisë në cikin ekonomik • Ekspozime më të mëdha ndaj huamarrësve individualë • Ekspozime më të mëdha ndaj një sektori të vetëm • Montiromi më I kujdesshëm gjatë periudhave të pafavorshme ekonomike 8
 9. Cikli I biznesit (The Business Cycle) - Cikli I biznesit karakterizohet nga 3 faza:  • Rimëkëmbja dhe zgjerimi (Recovery and Expansion): - Lulëzimi i ekonomisë shoqërohet me rritjen e shpenzimeve që çon në rritje të depozitave dhe norma më të larta interesi  • Boom-I ekonomik (Boom): - Kemi një inflacion të aktiveve të cilat cojnë në kërkësë të lartë për pasuri të paluajtshmë dhe në kërkesa më të larta për kredi. Normat e interesit rriten dhe rritja e sigurisë gjatë kësaj faze con në një rënië të standarteve të kreditimit.  • Rënia (Doënturn): -Rënie e vlerës së aktiveve dhe aktivitetit ekonomik zakonisht shoqerohet me një rritje të rrezikut të dështimit. 9
 10. Problem Loans, Provisions and Regulatory Issues  Kur huamarrësi nuk paguan këstin, dy pyetje ngrihen për institucionin huadhënës • Mos pagimi I këstit është I përkohshëm? • Mos pagimi I këstit është I përhershëm? 10
 11. Problem Loans, Provisions and Regulatory Issues  Nëse pagesa është bërë 90 ditë me vonesë kredia konsiderohet si një kredi me probleme ose (Non- performing loan) pasi arkëtimi I kredisë nuk është bërë.  Vlera e kredisë më probleme duhet të pasqyrohet tek pasqyrat financiare të bankës. 11
 12. Problem Loans, Provisions and Regulatory Issues Institucionet e kreditimit vendosin tre lloje të provigjioneve kur kreditë zhvlerësohen (ose kredi të humbura): 1. Provigjionet specifike (Specific Provisions) 2. Provigjionet e përgjithshme (General Provision) 3. Fshirjet e borxhit të keq (Bad-Debt ërite-Offs) Dy llojet e para të provigjioneve kanë ndikim tek pasqyra e të ardhuravë, ndërsa lloji I tretë ka një ndikim në bilancin e bankës , duhe njohur faktin se kredia tashmë nuk ka asnjë shank për tu mbledhur. 12
 13. Problem Loans, Provisions and Regulatory Issues  Provigjionet specifike : • Këto janë provizione të caktuara për një hua specifikisht të identifikueshme kur institucioni vlerëson: - Kushtet e kredisë; - Kushtet e huamarrësit; - Ndikimi I ngjarjeve ekonomike. • Jo të gjithë kredia duhet të ketë provizione të llogaritura pasi huadhënësi mund të vlerësojë në bazë të informacionit që ka se një pjese e kredisë mund të kthehet. 13
 14. Problem Loans, Provisions and Regulatory Issues  Provigjionet e përgjithshme • Këto janë provigjione të cilat llogaritet si një përqindje ndaj portofolit të kredive • E përshtatshme për portofole kredish të mëdha si psh portofol kredish për shtëpi,ku provigjioni specifik nuk është I përshtatshëm. Do të thotë së një provigjion I vetëm është vendosur për totalin e kredive që janë pjesë e portofolit. 14
 15. Problem Loans, Provisions and Regulatory Issues  Fshirjet e borxhit të keq (Bad Debts): • Njohja e borxhit të keq mund të ndodh kur : - Ku të gjitha aktivet janë shitur; - Garancitë janë konfiskuar; - Plane veprimi përmirësimi janë ndërmarrë; and - Asnjë burim tjetër parajë nuk ka mbetur për tu konfiskuar. • Pasi të përfundojnë hapat e mësipërm, institucioni financiar duhet të nxjerri nga bilanci borxhin e keq me aktivet e vlerësuara me zero dhe duhet të bëj një ndryshim në fitim. 15
 16. Other Considerations ëith Problem Loans - Provigjionet minimizojnë përdorimin eficent të kapitalit e cila në rast të kundërt do të përdorej për qëllime kreditimi - Institutcionet zakonisht kanë një system provogjioneve të cilat tejkalojnë normën e vendosur nga Banka Qëndrore për të reflektuar profilin e riskut të bankës - Provigjione të larta tregojnë për një nivel më të lartë rrisku dhe një menaxhim jo të mirë - Provigjione të ulëta tregojnë për një nivel më të ulët rrisku dhe një menaxhim më të disiplinuar 16
 17. Dynamic Provisioning - Duhet të kemi parasysh që portofoli I kredive është I ekspozuar ndaj rrezikut dhe është më sensitive ndaj cikleve të biznesit, psh më shumë gjasa për të dështuar me pagesa ndodhin gjatë rënies economike - Për më tepër: • Rreziku i kredisë nuk është statik por ndryshon me kalimin e kohës • Borxhi i keq nuk duhet të vijë si një surpizë , port duhet të zbulojë ndryshimet në probabilitetin e riskut të dështimit në një segmet të portofolit. 17
 18. Dynamic Provisioning  Parimet kryesore në provigjionimin dinamik: • Klasifikoni kreditë në grupe homogjene • Bëni nëndarje brenda grupit sipas afatit të maturimit • Përcaktoni probabilitetin e humbjes për cdo grup • Përcaktoni ashpërsinë e mundshme të humbjes për secilin grup • Përdorni informacionin historik të humbjes së huasë për të krijuar një model parashikues që përfshin kushtet ekonomike, normat e interesit, aktivitetin e investimeve, etj. • Zbatoni rezultatin e modelit në provigjionet aktuale 18
 19. Dealing with Defaults  Nëse një kredi është e dështuar , banka duhet të veprojë për të minimizuar humbrjet të cilat ndodhin nga klientët e dështuar dhe mund të bëjnë një ristrukturim të pagesave përpara se të bëjnë fshirjen e kredisë.  Klasifikimi I klienteve përsa I përket dështimit në pagesa : 1. Klient me Probleme të lehta financiare 2. Klient me Probleme mesatare financiare 3. Klient me Probleme të rënda financiare 19
 20. Dealing ëith Defaults  Probleme të lehta financiare • Ndodhin kur huamarrësi është në situatën në të cilën ka probleme afatshkurtra financiare • Nëse dështimi I pagesave ka ndodhur në më pak se 90 ditë, si zgjidhje mund të ketë: - Ndryshimi ose strukturimi I shumave të kestit ose afatit të maturimit - Asistimi I firmës nëse rrjedhja afatshkurtër e mjeteve monetare janë rritur gjatë periudhave të rritjes së shpejtë. - Nxitja e firmave për të shitur aktive jo kryesore - Kërkimi I përdorimit të kapitalit të vet 20
 21. Dealing ëith Defaults  Probleme mesatare financiare • Mund të ndodhin nëse problemet e rrjedhës së parasë përkojnë me rënien e vlerave të aseteve të huamarrësit • Masa e veprimit përcaktohetr nga natyra e kolateralit, p.sh. përjashto hipotekën ose mbështetje të firmës prodhuese me një treg unik ose të kufizuar për asete • Huamarrësi mund të marrë në konsideratë vlerësimin e alternativave përmes NPV ose modelit probabilistik të Vlerave të Pritshme për veprime të ndryshme 21
 22. Dealing ëith Defaults  Probleme të rënda financiare • Karakterizohet nga pagesa të humbura dhe vlera e huamarrësit (Asetet) më pak se shuma e kredisë • Huamarrësi duhet të vlerësojë me shumë kujdes nëse është më mirë të: - Të bëjë shitje të kapitalit të fimës për të pasur më shumë shance për të marrë një kredi tjetër; ose - Ristrukturimi i borxhit (përfshirë borxhet ndaj huadhënësve të tjerë) për të ruajtur veprimtarinë e saj të cilat I mundësojnë firmës për të kapërcyer krizën aktuale ose do jetë gjithmonë një problem 22
 23. Marreveshjet kufizuese oMarrëveshjet pozitive oMarrëveshjet negative
 24. Këto marrëveshje i japin kredidhënësit besimin që: 1. Fluksi i parasë nuk do të tërhiqet padrejtësisht nga kompania. 2. Risku i përgjithshëm i kompanisë nuk mund të ndryshohet ndjeshëm.
 25. Ligjit për Falimentimin o Proçedura e falimentimit ka qëllim të shlyejë, në mënyrë kolektive, detyrimet e debitorit. o Çdo debitori të ndershëm, neepërmjet proçedurës së falimentimit, i jepet mundësia të shkarkohet nga pjesa e mbetur e detyrimeve.
 26. Ligji për falimentimin parashikon të dyja mënyrat e hapjes së proçedurave të falimentimit, te: odetyrueshme ovullnetare
 27. Disa prej përfitimeve nga parashtrimi i kërkesës për falimentim janë: o Mënjanimi i detyrimit ligjor për të paguar shumicën e borxheve ose tërë borxhet, së paku për një kohë; o Parandalimi i rimarrjes në posedim të mjeteve; o Ndalimi i veprimeve të kreditorëve për marrjen e parave; o Dhënia e mundësisë për negocimin e borxhit; o Ofrimi i mundësisë për të riorganizuar ndërmarrjen.
 28. -aftësinë paguese të debitorit; -mënyrën në të cilën një debitor përmbush detyrimet e tij; -cilësinë e kolateralit, nëse ka; -aftësinë paguese të garantuesit.
 29. o Ekspozimi ndaj riskut dhe kufizimet o Ekspozimet e mëdha o Ekspozimi maksimal i lejueshëm o Risku i likuiditetit o Rezerva e detyrueshme o Shpallja e normave të interesit
 30. Banka e Shqipërisë, me akte nënligjore, përcakton rregulla për: o llogaritjen e aktiveve të ponderuara me riskun; o llogaritjen e ekspozimeve ndaj riskut ose risqeve; o parimet e vlerësimit të tipologjisë së risqeve; o klasifikimin dhe matjen e riskut të humbjes nga falimentimi i kundërpartisë; o llogaritjen dhe përcaktimin e pozicionit të hapur valutor.
 31. Faleminderit!
Publicité