Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
PPT proves accés CFGS
PPT proves accés CFGS
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à PAL SINDI.pdf (20)

Plus récents (20)

Publicité

PAL SINDI.pdf

 1. 1. RESUM PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ A L’ICS UGT Germans Trias – 3 de gener de 2023
 2. 2. Hi haurà unes bases específiques per a cada un dels tres processos: 1- Concurs de mèrits 2- Concurs oposició del procés d’estabilització 3- Concurs oposició del procés ordinari TRES PROCESSOS
 3. 3. DINÀMICA DE LA CONVOCATÒRIA UNA ÚNICA SOL·LICITUD, per a cada categoria en la que vulguin concursar, que els possibilitarà participar en els tres processos de la convocatòria. UNA ÚNICA TAXA, per a cada categoria en la que vulguin concursar a) Categories o especialitats del grup A, subgrup A1: Taxa general: 56,00 euros. b) Categories o especialitats del grup A, subgrup A2: Taxa general: 44,05 euros. c) Categories o especialitats del grup C, subgrup C1: Taxa general: 32,15 euros. d) Categories o especialitats del grup C, subgrup C2: Taxa general: 24,15 euros. e) Altres categories professionals: Taxa general: 20,15 euros Família monoparental o de família nombrosa, REDUCCIÓN Desocupats, persones jubilades I Discapacitats igual o > 33% EXSENTS
 4. 4. DINÀMICA DE LA CONVOCATÒRIA 1. En primer lloc procés de concurs de mèrits del procés d’estabilització 2. En segon lloc procés de concurs oposició del procés d’estabilització 3. Finalment, procés de concurs oposició del procés ordinari Les sol·licituds de participació s'hauran d'adreçar a l'Institut Català de la Salut i s'han de presentar en el termini comú i únic de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Núm. 8823 - 30.12.2022 https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx És imprescindible estar registrat en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH)
 5. 5. DINÀMICA DE LA CONVOCATÒRIA Les proves de la fase d’oposició seran úniques, i seran d’aplicació: • Al procés del concurs oposició d’estabilització i • Al concurs oposició procés ordinari Les proves de la fase d'oposició seran úniques, i seran d'aplicació tant al procés del concurs oposició d'estabilització com al procés del concurs oposició ordinari, adequant el pes de la puntuació al valor que correspongui en funció de l'establert per a cada fase. Recordar que les proves tindran un pes diferent en cada fase.
 6. 6. PUNTUACIONS CONCURS DE MÈRITS El 100% de la puntuació es distribueix en Serveis Prestats : 70% ICS: 0,583 punts per mes complet SNS: 0,2 punts per mes complet Altres mèrits : 30% • Superació de procés selectiu en els darrers 10 anys (màx. 10 punts) • Formació continuada i reglada (puntuació màx. 17 punts) • Nivell superior de llengua catalana al requerit per a la categoria (puntuació màxima 1,5 punts) • Competències digitals ‐ACTIC‐ (puntuació màxima 1,5 punts).
 7. 7. CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ Hi haurà un percentatge de reserva del 7% per persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%. Valoració en la fase d’oposició del 60% de la puntuació total. Es realitzarà una prova subdividida en dos exercicis: • El primer sobre el contingut del temari publicat, que serà sempre tipus test, i • El segon sobre un o més supòsits pràctics. Cap dels exercicis serà eliminatori, però la superació de la fase d’oposició requerirà d’una puntuació mínima global de 30 punts en la suma de les puntuacions d’ambdós exercicis.
 8. 8. CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ Valoració en la fase de mèrits el 100 % = (40 punts), es distribuirà: Serveis Prestats : 90% ICS: 0,3 punts per mes complet. SNS: 0,1 punts per mes complet Altres mèrits : 10% • Superació sense plaça de processos selectius d’accés (puntuació màxima 1 punt) • Formació continuada i reglada (puntuació màx. 2 punts) • Nivell superior de llengua catalana al requerit per a la categoria (puntuació màxima 0,5 punts) • Competències digitals ‐ACTIC‐ (puntuació màxima 0,5 punts).
 9. 9. CONCURS OPOSICIÓ PROCÉS ORDINARI Hi haurà un percentatge de reserva del 7% per persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%. En aquesta fase el sistema de selecció és el concurs oposició: • Valoració en la fase d’oposició de 2/3 parts de la puntuació total i • Valoració en la fase de concurs d’1/3 part de la puntuació total. En aquesta fase s’inclourà un torn de promoció interna: • 20% de les places convocades per a totes les categories i • 33% per a les categories d’administratiu/iva i infermeria.
 10. 10. CONCURS OPOSICIÓ PROCÉS ORDINARI Valoració en la fase de mèrits el 100 % = (50 punts), es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 60% en serveis prestats i el 40% en altres mèrits curriculars. Serveis Prestats : 60% Puntuació màxima 30 punts ICS: 0,358 punts per mes complet. Màxim 30 punts. SNS/SISCAT: 0,179 punts per mes complet. Màxim 15 punts Altres mèrits : 40% (puntuació màxima 20 punts) Grups A1 i A2 • Superació sense plaça de processos selectius d’accés (puntuació màxima 5 punts) • Doctorat, Màsters universitaris relacionats amb la categoria o disposar d’una especialitat pròpia de la categoria general convocada (puntuació màxima 8 punts) • Formació continuada (puntuació màxima 5 punts) • Nivell superior de llengua catalana al requerit per a la categoria (puntuació màxima 1 punt) • Competències digitals ‐ACTIC‐ (puntuació màxima 1 punt).
 11. 11. CONCURS OPOSICIÓ PROCÉS ORDINARI Altres mèrits : 40% (puntuació màxima 20 punts) Resta de Grups Professionals • Superació sense plaça de processos selectius d’accés (puntuació màxima 5 punts) • Formació continuada (puntuació màxima 13 punts) • Nivell superior de llengua catalana al requerit per a la categoria (puntuació màxima 1 punt) • Competències digitals ‐ACTIC‐ (puntuació màxima 1 punt).
 12. 12. CRITERIS COMUNS. REQUISITS • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea. • Estar en possessió del títol acadèmic oficial exigit en les bases de la convocatòria especifica o haver abonat els drets per la seva expedició dins del termini d’inscripció de participació. • Si el títol s’ha obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació emesa per l’òrgan competent • Ocupar plaça en la mateixa categoria de l’ICS en la data de publicació de la convocatòria. • Tenir complerts 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. • Posseir la capacitat funcional per acomplir les funcions de la categoria o categoria amb especialitat respecte de la qual se sol·licita la participació. • No haver estat separat del servei per expedient disciplinari o inhabilitat judicialment. • Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell que, per a cada categoria o categoria amb especialitat, s'indiquen (si no superar la prova) • Posseir els coneixements dellengua castellana del nivell que, per a cada categoria o categoria amb especialitat (Estrangers). • No tenir la condició de personal estatutari fix de la categoria o especialitat de l'Institut Català de la Salut respecte de la qual se sol·licita la participació
 13. 13. Recordeu que prepararem en www.forumformat.com El procés del concurs oposició d’estabilització i El concurs oposició procés ordinari Més informació en breu Mès informació a la vostra sección ugt.germanstrias@gencat.cat

×