Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

болести на нервниот систем весна карчевска

:)

 • Soyez le premier à commenter

болести на нервниот систем весна карчевска

 1. 1. БОЛЕСТИ НА НЕРВНИОТСИСТЕМ
 2. 2. Нервниот систем еоргански систем којпретставува целина однервните елементи воживотинското тело:невроните, нервите инервните ткива.
 3. 3. БОЛЕСТИ НА НЕРВНИОТСИСТЕМ1. На централниот нервен систем2. На периферниот нервен систем
 4. 4. БОЛЕСТИ НАЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕНСИСТЕМ* Мултиплекс склероза* Инсуфициенција* Церебрална парализа
 5. 5. МУЛТИПЛЕКССКЛЕРОЗАЕ болест на воспаление кај којмасните миелински обвивкиоколу аксоните на мозокот и`рбетниот мозок се оштетени,што води до демиелинизацијаи лузни како и широк спектарна знаци и симптоми. Нападотна болеста вообичаено сеслучува кај младите луѓе, ипочеста е кај женскиот пол.
 6. 6. ИНСУФИЦИЕНЦИЈАНеспособност, слабаработа на некој орган,особено на срцето какопоследица на некоезаболување.
 7. 7. ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗАЦеребралната парализапретставува збир на моторнипопречености, причинети одоштетување на мозочнитеструктури кои настаналенепосредно пред , за време и кратковреме по раѓањето.
 8. 8. БОЛЕСТИ НАПЕРИФЕРНИОТ НЕРВЕНСИСТЕМ* Мононевритиси и полиневритиси* Трауматски оштетувања нанервите
 9. 9. ИНФЕКЦИИ НА НЕРВНИОТСИСТЕМЧерепниот мозок, рбетниот мозок иоколните структури можат да сеинфицираат од голема групамикроорганизми. Најчести себактериите и вирусите. Паразитите,габичките (фунги) и други можат даго инфицираат исто такацентралниот нервен систем (ЦНС),но поретко.
 10. 10. БАКТЕРИСКИ ИНФЕКЦИИ• Туберкулоза• Лепра• Невросифилис• Бактериски менингитис• Мозочен абцес /абсцес/• Невроборелиоза
 11. 11. ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ• Вирусен менингитис• Јапонски енцефалитис• Херпес симплекс енцефалитис• Беснило /рабиес/• Калифорнија енцефалитисвирус• Ла крос енцефалитис• Полиомиелитис
 12. 12. ГАБИЧНИ ИНФЕКЦИИ • Криптокок менингитис /Криптококоза, Cryptococcosis • Мозочен абцес • Спинална епидурална инфекција
 13. 13. ИНФЕКЦИИ СО ПРОТОЗОИ • Токсоплазмоза • Маларија • Примарен амебичен менингоенцефалитис
 14. 14. ИНФЕКЦИИ НАСТРУКТУРИ ПОВРЗАНИ СОМОЗОКОТ • Мастоидитис

×