Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

регулација на консумирањето храна

:)

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

регулација на консумирањето храна

 1. 1. Регулација наконсумирањето храна
 2. 2. Потребата на човековиот организам за храна зависи од:•Гладот•Апетитот•Ситоста
 3. 3. ГладГладот е потребата законсумирање храна. Тоа семанифестира со појава нагрчеви во желудникот, нервнанапнатост и нерасположение.Внесувањето на храната серегулира преку: нервнитецентри во меѓумозокот, кои сенаоѓаат во врска солимбичката кора и во некоицентри на големиот мозок,како и со промената наконцентрацијата надигерираните состојки вокрвта.
 4. 4. 1. Нервните центри за внесување храна ( центар за глад и за ситост ) се сместени во хипоталамусот. Со нив се регулира количествениот однос меѓу внесената храна и искористената метерија во катаболизмот.2. Концентрацијата на продуктите на дигестираните состојки на храната во крвта ( глукоза, аминокиселини и масни киселини), зависи од нивното искористување од страна на клетките. Тие се базираат врз принципите на негативната повратна врска, што значи колку што е повисоко нивото на овие соединенија во крвта, помалку се надразнува центарот за глад во хипоталамусот и обратно.3. Кората на големиот мозок е значајна за условното венсување на храната. Генерално, регулацијата на внесувањето храна може да биде долгорочна и краткорочна :
 5. 5. * Долгорочната регулација се остварува во текот нанеделата или месеците и преку неа се воспоставувапостојана врска меѓу внесувањето на храна и енергетскапотрошувачка. Со тоа се обезбедува одржување нафизиолошкото ниво на глукозата, аминокиселините имасните киселини во ?’’ пуловите‘’.* Краткорочната регулација се остварува секој ден, прекуформирањето навика ( условни рефлекси ) законсумирањето храна во определен период од денот ( дваили три оброци ).
 6. 6. Регулација на секрецијатана дигестивните ензими Регулацијата на лачењето на дигестивните сокови во одделни партии од дигестивната цевка се остварува по нервен и хуморален пат.
 7. 7. * Регулација на секреција на плункаСекрецијата на плунката е рефлексна реакција , која се одвива побезусловен и условен пат.1.Безусловното лачење настанува преку надразнувањето нахеморецепторите со внесената храна во усната празнина. Понервен пат стимулот се пренесува до центарот за саливација вопродолжениот мозок, од каде што се испраќа наредба доплунковите жлезди за секреција а плунката.2.Условното лачење настанува по вегетативен пат, прекунадразнување на сетилата за вид, мирис или влус.Парасимпатичките нерви ја стимулираат секрецијата наразредената, додека симпатичките нерви на концентриранатаплунка.
 8. 8. * Регулација на активноста на желудечната лигавицаI фаза – психичка (условно рефлексно лачење). Почнува сонавлегување на храната во усната празнина. Со тоа се надразнуваатвегетативните центри во продолжениот мозок, од каде што прекунервот скитник се стимуираат желудочните клетки на секреција.II фаза – желудочна (хемиска). Преку хормонот гастрин, кој се лачиод лигавицата на желудникот и се стимулира секрецијата нажелудочниот сок.
 9. 9. III фаза – цревна (нервно-хуморална):а) нервна регулација-состојките на химусот ја намалуваатжелудочната секреција, преку ентрогастричниот рефлекс.б) хуморална регулација- хормоните ентерогастрин, секретини холецистокинин, кои се лачат од ѕидот на дуоденумот,извршуваат инхибиција на желудочната секреција. Состав на желудочниот сок: Ензими : пепсин, лаб-фермент, желудочна липаза; муцин, хлороводородна киселина, вода.
 10. 10. * Регулација на секреција на панкреасен сок1. Нервна регулација , преку нервот вагус, ја поттикнува секрецијата на панкреасен сок.2. Хуморална регулација преку хормонот секретин, кој е излачува од лигавицата на дуоденумот ја стимулира секрецијата на панкреасен сок од страна на ацинусите на панкреасот. Панкреасен сок: Ензими : амилаза, малтаза, трипсин, химотрипсин, панкреасна липаза, деоксирибонуклеаза, рибонуклеаза;
 11. 11. * Регулација на секреција на жолчен сокХормоните гастрин, секретин и холецистокинин гистимулираат хепатоцитите на секреција на жолчен сок ипреку контракциката на сфинктерот го поттикнуваатпразнењето на жолчното ќесе.Жолчен сок :Органски дел : жолчни киселини, жолчни бои,холестерол, лецитин, муцин.Неоргански дел : вода, бикарбонати, хлороди, Na - јони

×