Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Кај машките и женските индивидуи системот зарепродукција е составен од полови жлезди:семеници (testes) -машки и јајчници (...
Семениците се дел од машкиот полов(репродуктивен систем). Секој тестис е сместен вокожна кесичка (скротум) која го држи и ...
Јајчниците се женски полови жлезди, во којасозреваат женските полови клетки и која имаендокрина функција (лачи женски поло...
Тестостеронот е машки полов хормон кој ги даваповеќето машки полови карактеристики. Се синтетизираво семениците. Лачењето ...
Естрогените хормони претставуваатстероидни супстанци кои имаат важнаулога во естрогениот циклус и затоа сесметаат за женск...
Секерецијата на женските полови хормони се остварува,исто така , под контрола на хипоталамус-хипофизната врска,според прин...
Цикличните промени во овариумите се остваруваат во двефази:* фоликуларна, обично трае 14 дена, период во кој се формираооц...
Промените во матката во тек на маесечниот циклус сеодвиваат во три фази:- пролиферативна, која трае од 5-тиот до 14-от ден...
Регулацијата на сите промени во текот на месечниот циклус епод контрола на хормоните од аденохипофизата (FSH и LH) ,чија с...
* FSH ја стимулира оогенезата во овариумите, додека LHвлијае врз формирање на жолтото тело по овулацијата.* Жолтото тело л...
* Секрецијата на естрогените хормони се намалува предкрајот на лутеинската фаза, со пропаѓање на жолтото тело. Сотоа прест...
Циклично формирање на јајце-клетките (кај човекот обичноедна) овозможува контрола врз бројноста на потомството,односно пла...
регулација на репродукција весна карчевска
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

регулација на репродукција весна карчевска

:)

 • Soyez le premier à commenter

регулација на репродукција весна карчевска

 1. 1. Кај машките и женските индивидуи системот зарепродукција е составен од полови жлезди:семеници (testes) -машки и јајчници (ovarium)-женски, полови одводи (семеводи и јајцеводи),плодница (uterus) , кај женскиот пол, за интраутеринразвиток на ембрионот, како и органи за копулацијаполов член (penis) кај машките единки и родница(vagina) кај женските единки.
 2. 2. Семениците се дел од машкиот полов(репродуктивен систем). Секој тестис е сместен вокожна кесичка (скротум) која го држи и заштитува.Тестисите имаат две главни функции: продукција намашкиот полов хормон-тестостерон и создавање насперматозоиди и нивно складирање.
 3. 3. Јајчниците се женски полови жлезди, во којасозреваат женските полови клетки и која имаендокрина функција (лачи женски полови хормони).До пубертетот површината на јајчникот е мазна, апотоа по секоја менструација се појавуваатжлебови, кои настануваат како последица одпукањето на зрелите јајце клетки.
 4. 4. Тестостеронот е машки полов хормон кој ги даваповеќето машки полови карактеристики. Се синтетизираво семениците. Лачењето на тестостеронот започнува вотекот на феталниот и ембрионалниот период, при штолачењето се поврзува со поместувањето на тестисите одстомачната празнина во мошниците. Во пубертетот,лачењето се зголемува, додека околу 40-сеттата година одживотот значително се намалува, но тој сепак продолжувада се лачи до крајот на животот. Неговото излачување епод контрола на гонадотропните хормони од хипофизата.
 5. 5. Естрогените хормони претставуваатстероидни супстанци кои имаат важнаулога во естрогениот циклус и затоа сесметаат за женски полови хормони. Селачат од фоликулите од овариумите.Овие хормони се одговорни за појаватана женските полови карактеристики.Активноста на естрогените хормони еизразена за време на пубертетот, когаотпочнува првиот месечен циклус наовариумите. Со намалување налачењето на естрогените, најчесто меѓу45-тата и 50-сеттата година од животот,настанува период на менопауза.
 6. 6. Секерецијата на женските полови хормони се остварува,исто така , под контрола на хипоталамус-хипофизната врска,според принципот на негативната повратна врска. Зголеменатахормонска секреција почнува за време на пубертетот, подвлијание на фоликулостимулирачкиот хормон(FSH), кој селачи 20 пати повеќе во споредба со претпубертетниот период.Сепак, за разлика од мажите, количеството женски половихормони е подложно на месечни варијации, кои се поврзани сомесечниот циклус кај жената, што едновремено се одвива воовариумите и матката и просечно трае 28 дена.
 7. 7. Цикличните промени во овариумите се остваруваат во двефази:* фоликуларна, обично трае 14 дена, период во кој се формираооцитата се до овулацијата, и* лутеинска, која ја опфаќа активноста на жолтото тело, коесе формира од остатокот на Графовиот фоликул по овулацијата.Во случај на оплодување, секрецијата на прогестерон ја одржувабременоста до четвртиот месец од развитокот на ембрионот. Воспротивно, по 24 дена од циклусот, жолтото тело инволуира вобело тело, кое пропаѓа оставајќи лузна на овариумот.
 8. 8. Промените во матката во тек на маесечниот циклус сеодвиваат во три фази:- пролиферативна, која трае од 5-тиот до 14-от ден одмесечниот циклус, до појава на овулацијата. Има за целподготвување на матката за евентуална бременост, прекуздебелување на ѕидот и збогатување на ендометриумот сожлезди. Во истиот период созреваат фоликулите.
 9. 9. Регулацијата на сите промени во текот на месечниот циклус епод контрола на хормоните од аденохипофизата (FSH и LH) ,чија секреција е условена од GnRH oд хипоталамусот врзпринципот на негативен фит-бек механизам.- Секрецијата на гонадотропните хормони ( FSH и LH) одаденохипофизата настанува со стимулација од страна нагонаготропниот рилизинг хормон (GnRH) од хипоталамусот;
 10. 10. * FSH ја стимулира оогенезата во овариумите, додека LHвлијае врз формирање на жолтото тело по овулацијата.* Жолтото тело лачи големи количества естрогени хормонии прогестерон, кои по пат на негативна повратна врска јапрекинуваат секрецијата на гонадостимулирачките хормони, асо тоа и врската со хипоталамусот.
 11. 11. * Секрецијата на естрогените хормони се намалува предкрајот на лутеинската фаза, со пропаѓање на жолтото тело. Сотоа престанува негативното влијание врз хипоталамусот, којпреку пилизинг хормоните повторно ја стимулира секрецијатана FSH и LH. од своја страна тоа го поттикнува созревањето наГрафовите фоликули и нивната секреција на естрогенихормони, кои ден-два пред овулацијата ја достигнуваат својатамаксимална концентрација во крвта.
 12. 12. Циклично формирање на јајце-клетките (кај човекот обичноедна) овозможува контрола врз бројноста на потомството,односно планирање на бременоста. Постојат повеќе илипомалку успешни начини за контрола на бременоста, која сесведува на заштита без користење на заштитни средства исо користење на контрацептивни средства, кои сесистематизираат во неколку групи заштита:-механички (кондом, дијафрагма, спирала)-хемиска (пенливи таблети, пени, креми, аеросоли и др)-биолошко-хормонска (антибебе таблети)-вештачки стерилитет (вазектомија, овариектомија)

×