Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

System theory

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
ทฤษฎีระบบ
ทฤษฎีระบบ
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par FishFly (8)

Publicité

System theory

  1. 1. SYSTEM THEORY DAVID EASTON THEORY-DAVID Input Process Out Outcome p put relation Variable  Factor Feedback
  2. 2. การทํางานของทฤษฎีระบบ • เริ่มจากการนําปัจจัยที่ผนแปรได้ (Variable Factor) เป็ น ั ปัจจัยนํําเข้้า (Input) เพืื่อเข้้าสู่กระบวนการ (Process) ั ตัดสินใจกําหนดเป็ นนโยบาย (Output) ตัวบทกฎหมาย หรือ ฎ มาตรการ และประเมินผลภายหลังการนํานโยบายมาใช้ (Outcome) จากนันจึงประเมินผลความเกี่ยวพัน (R l ti ) (O t ) จากนนจงประเมนผลความเกยวพน (Relation) ้ ของแต่ละปัจจัย และส่งผลสะท้อนกลับ (Feedback) เพื่อ พิจารณานโยบายหรือมาตรการดังกล่าว สมควรนํามาสาน ตอหรอไม จากนน จงยอนกลบเขาสู จจยนาเขา ต่อหรือไม่ จากนัน จึงย้อนกลับเข้าส่ปัจจัยนําเข้า (Variable ้ Factor) to (Input)…ดําเนินต่อไปเป็ นวงจรการกําหนด นโยบาย
  3. 3. Syste System Theory: ทฤษฎีระบบ eo y ฤ ฎ เพื่อการกําหนดนโยบาย (part 1/3) • Input คือปัจจัยนําเข้าที่มีความหลากหลาย ซงอาจมาจาก คอปจจยนาเขาทมความหลากหลาย ซึ่งอาจมาจาก ข้อเรียกร้องของประชาชน/ การกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์ ส่่งผลต่่อฝ่ ายนิ ติ บญญัติ ให้้กาหนดเป็ นตัวบทกฎหมาย โ ี่ ั ั ํ ป็ ั โดยที ฝ่ ายบริหารนํามากําหนดเป็ นนโยบาย • Process คือกระบวนการในการประมวลผลหลังจากนําเข้า ปจจยทจาเปนเพอกาหนดเปนนโยบาย เกณฑ์ ปัจจัยที่จาเป็ นเพื่อกําหนดเป็ นนโยบาย กฎ เกณฑ ํ
  4. 4. Syste System Theory: ทฤษฎีระบบ eo y ฤ ฎ เพื่อการกําหนดนโยบาย (part 2/3) • Output คือผลผลิตที่ได้ภายหลังการมีปัจจัยนําเข้า จนกระทังผ่านกระบวนการในการตัดสินใจ และ ่ ออกเป็ นนโยบาย • Outcome คือการประเมินผลลัพธ์ภายหลังการนํา นโยบายมาใช้ในเชิงปฏิบติ เพื่อสํารวจดความพึงพอใจ นโยบายมาใชในเชงปฏบต เพอสารวจดูความพงพอใจ ั ของประชาชน หรือความสําเร็จตามเป้ าหมายที่กาหนดํ ไว โดยดความสอดคล้องหรือความเป็ นไปได้ในการ ไว้ โดยดูความสอดคลองหรอความเปนไปไดในการ ออกนโยบายและการใช้งบประมาณมีความเหมาะสม เพยงใด ี ใ
  5. 5. Syste System Theory: ทฤษฎีระบบ eo y ฤ ฎ เพื่อการกําหนดนโยบาย (part 3/3) • Relation คือการดูความสัมพันธ์ของ ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) นโยบาย ตัวบทกฎหมาย หรือ โ ั ื ผลผลิตที่ได้จากการตัดสินใจ (Output) และการประเมิน ั โ ์ ผลลพธโดยรวม (O t (Outcome) ) • Feedback คือผลสะท้อนกลับ หลังจากการดูปัจจัยที่ เกีี่ยวข้้องในการกําหนดนโยบายทังหมด จึึงประเมิ นผลต่่อว่่า ใ ํ โ ั้ นโยบายนันๆ ควรสานต่อหรือไม่ ถ้านํามาใช้ต่อจะคุ้มกับ ้ งบประมาณหรือไม่่ และนโยบายนัันสร้างประโยชน์์ แก่่ ป ื ไ โ ้ ้ ป โ สาธารณชนได้จริงเพียงใด เป็ นต้น จากนัน จึงย้อนเข้าสู่การ ้ เป็ นปจจยนํําเข้้า (Input) และปจจยอืื่นถดไป ป็ ปั ั ปั ั ั ไป

×