Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Folksam Hållbarhetsredovisning 2010

1 667 vues

Publié le

Folksams Hållbarhetsredovisning 2011

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

Folksam Hållbarhetsredovisning 2010

 1. 1. Hållbarhets-redovisning 2010
 2. 2. InnehållVd-ord Innehåll.................................................................. 2Folksam.har.under.året.vuxit.på.fastighets- ............................ 3 Fastigheter – en hållbarhetsutmaning.sidan,.fastigheter.är.en.stor.utmaning.ur. Om årets hållbarhetsredovisning.................................. 6hållbarhetsperspektiv..Sidan 3 Kund och marknad.................................................... 7 Styrning och organisation..........................................10 Operativ organisation...............................................12 Våra medarbetare....................................................14 Folksam ägs av kunderna Vår verksamhets påverkan.........................................18 Vad.kunderna.tycker.och.hur.Folksam.. hanterar.klagomål.och.önskemål.från.. Alla vinnare när trafiken blir säkrare..............................22 kunderna.är.en.av.de.viktigaste.delarna.. ...............24 Resultat av forskningsprojekt om fotbollstjejer. av.verksamheten..Sidan 7 Miljöarbetet. ..........................................................25 . Ansvarsfullt ägande. ................................................27 . KPA Pension – pensionspengar .................................................31 för en bättre framtid.Våra medarbetare Internationella samarbeten. .......................................35 .Folksam.vill.vara.en.attraktiv.arbetsgivare. Priser och utmärkelser..............................................37med.engagerade.medarbetare.som.skapar. ..........................................................38 Förenade Liv.kundnytta..För.att.uppnå.det.arbetar.Folksam.strategiskt.och.målinriktat.inom.flera.. ................................................40 Appendix (Miljödata).områden,.exempelvis.anställningsvillkor,.. Om redovisningen ochrekrytering,.kompetensutveckling,.ledar- allmänna fakta om Folksam........................................42skap,.prestationsstyrning.samt.arbetsmiljö. Organisation. .........................................................43 .och.hälsa..Sidan 14 Insamlingsmetoder och beräkningar. ...........................45 . Bestyrkanderapport.................................................47 Vår verksamhets påverkan Vår.verksamhets.påverkan.på.klimatet. handlar.om.tjänteresor,.uppvärming.av. fastigheter.och.vattenförbrukning..Sidan 18Alla vinnare när trafiken blir säkrareTrafikskador.innebär.stora.förluster.för.folk-hälsan.och.samhällsekonomin.men.framför.allt.för.individen..Folksam.har.drygt.30.års.erfarenhet.av.forskning.inom.trafiksäker-hetsområdet,.med.tonvikt.på.studier.av.verkligt.inträffade.trafikolyckor..Den.kun-skap.Folksams.trafikforskning.ger.används.för.att.rädda.liv.i.trafiken..Sidan 22 Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 2(49)
 3. 3. Fastigheter– en hållbarhets-utmaningNär jag träffade mina barnbarn i helgen tänkte jag, som jagofta gör när jag ser dem, på den värld vi lämnar över. Denutveckling vi fortfarande ser i världen i dag är trots alla var-ningar inte särskilt hållbar, tillväxt och kortsiktiga vinster ärdet som får störst utrymme, i alla fall i media och tyvärr ocksåalltför ofta i styrelserummen. Enligt FN definieras hållbar ut-veckling som en utveckling som ”… tillgodoser dagens behovutan att äventyra kommande generationers möjligheter atttillgodose sina behov.”Så enkelt formulerat, det vi gör i dag ska inte frånta våra barndet vi ser som självklarheter, ren luft, rent vatten, trygghet ochhälsa.Folksams vision, människor ska känna sig trygga i en hållbarvärld, stämmer bra in på den här definitionen. Och det är detsom vägleder oss in i framtiden.Om man ser till det korta perspektiven finns många braexempel i den här hållbarhetsredovisningen på vad vi gjortunder 2010.Vi ställer hårda krav på våra leverantörer så att det vi byggeroch reparerar ska belasta miljö och klimat så lite som möjligt.Genom att använda begagnade orginaldelar vid bilreparatio-ner sparade vi ett sopberg på mer än 1 000 ton. 3 Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 3(49) (99)
 4. 4. Men hållbarhet är mer än miljö. Hållbarhet kan innebära Ur hållbarhetssynpunkt är fastigheter en riktig utmaning.en god hälsa. Den som blivit misshandlad mår inte särskilt När det gäller nybyggnation är miljökraven förhållandevisbra, varken själsligen eller kroppsligen. Som första försäk- enkla att ta hänsyn till. Vi bygger med bra material, energi-ringsbolag i Sverige erbjöd vårt dotterbolag Förenade Liv en snålt och på mark som ligger nära kollektivtrafiken. Men förkrisförsäkring som gäller även vid våld i hemmet, något som fastigheter som redan finns är det svårare. I vårt bestånd finnsfick andra att ta efter. Vi kräver inte heller en polisanmälan för allt från urgamla hus i Gamla Stan i Stockholm till hus somatt utnyttja skyddet i form av samtalsterapi hos psykolog eller byggs just nu.psykoterapeut – för att få fler våldsdrabbade att våga ta steget.Varje år skadas och omkommer flera hundra personer i tra- Här handlar det om att förse husen och deras hyresgäster medfiken. Vår trafikforskning fortsätter att arbeta för att minska ny smart teknik. Vi byter olja mot pellets, isolerar fönster, styrdet här lidandet. trappbelysningen med rörelsedetektorer. De som bor i huset har också ett ansvar, därför installerar vi mätare på el- och vatten-Vi förvaltar drygt 270 miljarder för våra kunders räkning. Det förbrukning så att man själv kan se hur förbrukningen ser ut.är mer än vad alla hushåll i Sverige sparade totalt förra året.Folksam stödjer FN:s principer för hållbara investeringar och Nu gör vi bokslut över förra årets hållbarhetsarbete ochställer krav på de företag vi investerar våra kunders pensions- konstaterar att vi gjort en hel del för att det vi gör i dag inte skapengar i. Kraven handlar, förutom om gott miljöuppförande äventyra våra barn och barnbarns behov. Vår vision säkerstäl-även om sunda belöningssystem, att företaget ska arbeta ler att vi kommer fortsätta det här arbetet så länge Folksamaktivt mot korruption och se till att de som arbetar där har finns kvar som företag.goda villkor. Även om fabrikerna ligger utanför Europa. Vihar också bestämt att vissa saker ska våra kunders pensions-pengar inte syssla med alls, kärnvapen och tobak till exempel.I Sverige är det kallt om vintrarna, denna vintern var inget Anders Sundström, vd Folksamundantag. Bostäder och byggnader står för en inte föraktligdel av energiförbrukningen i vårt land. Folksams största kli-matpåverkan är inom värmeförbrukning och under året har viblivit ännu större på fastighetssidan. Fastigheterna ligger somen del av våra sparares pensionsportföljer. I skrivande stundhar vi fastighetstillgångar för över 14 miljarder kronor. 4 Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 4(49) (99)
 5. 5. Om åretshållbarhetsredovisningFolksams.vision.är.en.hållbar.värld.där.människor.känner.sig.trygga..Årets.hållbarhetsredovisning.ska.ge.en.bild.av.vad..företaget.åstadkommit.hittills.för.att.uppfylla.visionen.. Detta.är.Folksams.åttonde.hållbarhetsredovisning.och.den.bygger.så.långt.det.är.möjligt.på.Global.Reporting.Initiatives.(GRI).riktlinjer.G3.för.hållbarhetsredovisningar..Den.granskas.även.i.år.externt,.av.revisionsföretaget.KPMG. Årets.hållbarhetsredovisning.gäller.för.hela.Folksam,.inklusive.dotterbolagen..Den.trycks.inte.utan.går.enbart.att.ladda.ner.på.folksam.se,.kpa.se.och.forenadeliv.se. Folksam.uppfattar.att.redovisningen.uppfyller.GRI:s.appli-.kationsnivå.B+,.vilket.också.har.bekräftats.av.de.externa..revisorerna. Redovisningen.är.även.en.del.av.avrapporteringen.gentemot.FN:s.principer.för.hållbara.investeringar.(UNPRI). 6 Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 6(49) (99)
 6. 6. Kund och marknadFolksam ägs av kunderna en.ständig.dialog.med.våra.kunder.i.alla.segment..Folksam.är.ett.ömsesidigt.bolag..Det.innebär.att. om.vad.vi.behöver.förbättra.och.vad.man.uppskattar..kunderna.inte.bara.är.en.ovärderlig.och.ändlig.re- Resultaten.analyseras.för.varje.affärsområde.och.surs,.de.är.också.ägare..Folksams.övergripande.mål. dotterbolag.och.går.sedan.vidare.för.åtgärd,.där..är.att.ha.försäkrings-.och.sparandebranschens.mest. man.bestämmer.vad.som.ska.förändras..nöjda.kunder. Det.grundläggande.syftet.med.det.kundägda.. Kundanpassad organisationFolksam.är.att.tillhanda.hålla.tjänster.som.ägarna. och tilläggsprodukterhar.glädje.av.–.ett.syfte.som.är.större.än.att.skapa. Marknaden.för.tjänstepension.regleras.genom.kol-kortsiktiga.vinster..Därför.är.det.mycket.viktigt.för. lektivavtal.mellan.arbetsmarknadens.parter..Under.Folksam.att.arbeta.långsiktigt.och.strukturerat.för. året.har.Folksams.kollektivavtalade.affär.genomfört.att.hitta.en.så.god.relation.som.möjligt.för.båda.. många.insatser.för.att.bekräfta.kunderna;.parter,..parter. arbetsgivare.och.individkunder..När.det.gäller.indi- Folksam.möter.varje.dag.ett.stort.antal.kunder,.allt. vidkunderna.har.Folksam.LO.Pension.ökat.sin.kom-från.enskilda.privatpersoner.och.företag.till.de.stora. munikation..KPA.Pension.har.integrerat.kommunika-organisationerna.i.Sverige..Samma.kund.kan.också. tionen.för.att.skapa.igenkänning.i.alla.kanaler.och.ha.flera.olika.roller..En.person.kan.möta.Folksam.. arbetat.med.kundsegmentering.och.riktade.budskap.genom.sin.bilförsäkring,.sin.företagsförsäkring.sitt. till.olika.målgrupper.för.att.bekräfta.valet.av.KPA.sparande.i.en.kapitalförsäkring,.sin.villaförsäkring,. Pension.som.pensionsbolag.sitt.efterlevandeskydd.genom.facket.eller.genom... För.att.bättre.stödja.våra.parter.gjordes.även..en.olycksfallsförsäkring.barnen.har.via.sitt.idrotts- organisatoriska.förändringar.och.affären.tog.fram..förbund..Hur.Folksam.möter.en.kund.i.en.roll.färgar. en.policy.som.underlättar.hantering.av.förfrågningar.upplevelsen.för.kunden.i.alla.sina.roller..Folksam.har. från.dessa..Folksam.ökade.kontakterna.med.parter-alltså.både.ett.stort.spektrum.av.kunder,.ett.stort. na.och.ökade.även.informationsinsatserna,.allt.från.antal.kunder.och.ett.brett.erbjudande..Det.ställer. seminarier.till.förbättrade.webbsidor..höga.krav.på.Folksam.som.organisation,.men.det. När.det.gäller.pensionsadministration.och.försäk-skapar.också.stora.möjligheter. ringslösningar.som.vi.erbjuder.arbetsgivarkunderna,. har.vi.under.året.samordnat.organisation.och.pro-Folksam arbetar ständigt cesser.inom.Folksams.kollektivavtalade.affär.för.fort-för nöjdare kunder satt.ökad.effektivitet..För.stiftelsekunderna.påbörja-Folksam.har.många.olika.samverkansformer.med. des.ett.arbete.med.att.förenkla.kommunikationen.kunderna,.som.stämmor,.kommittéer.och.personliga. som.kommer.att.fortsätta.under.2011.kundmöten..För.att.komplettera.detta.genomförs. Folksams.Partneraffär.förstärkte.kompetens,..också.många.kundundersökningar.med.varierande. kunskap.och.servicegrad.hos.såväl.kundtjänst.som.metoder.som.djupintervjuer.och.webbenkäter.bero- skador.och.support.ende.på.kundrelation.och.frågeställning..Folksam.in- Folksams.privatkunder.vill.ha.mer.kontakt.med..volverar.kunderna.i.olika.faser.i.utvecklingen.av.nya. företaget.och.de.önskar.mer.information.om.olika..erbjudanden.och.förbättrade.produkter..Vi.har.också. erbjudanden.för.att.hålla.sig.uppdaterade..För.att. Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 7(49)
 7. 7. möta.detta.önskemål.deltog.alla.anställda.i.Folksam. Vad önskar sig kunderna framåt?Sak.och.Liv.i.en.omfattande.satsning.att.erbjuda.till- Nöjdheten.med.Folksam.rent.allmänt.ökade.stadigt. Varumärkesstrategi förläggsprodukter.till.låga.kostnader.men.med.hög. under.hela.2010.och.när.väl.kunderna.möter.Folksam. Folksam Sak och Folksam Livkundnytta.som.stärker.tryggheten..Under.året.inför- är.de.särskilt.nöjda..Det.gällde.alla.typer.av.Folksams.de.Folksam.också.rabatter.för.de.kunder.som.skade- kundmöten,.till.exempel.hanteringen.av.skadeären- Vision: Vad vill vi åstadkommaförebygger,.till.exempel.genom.att.sätta.in.säkerhets- Människor.ska.känna.sig.trygga.. den,.möten.med.rådgivare.eller.samtal.till.kund-dörr.. i.en.hållbar.värld. tjänst..Det.kunderna.vill.är.att.ha.kontakt.oftare..De. vill.också.ha.förenklade.villkor.och.förbättrad.infor- Affärsidé: Vad vi görMål och resultat kundnöjdhet 2010 mation.om.erbjudanden.inom.sparandeområdet. Vi.är.kundernas.företag.som.erbjuder..Mått Mål Resultat Parterna.värdesatte.sina.kontakter.inom.den.kol- försäkringar.och.pensionssparande.som..1..Ökad.kundnöjdhet 77.procent 74.procent lektivavtalade.affären.starkt.och.även.kunderna.på. gillas.av.många.2..Ökad.kundnöjdhet. arbetsgivarsidan.var.väldigt.nöjda..Folksams.förbätt-jämfört.med.konkurren-terna +.2. +.0,7 ringsområden.ligger.inom.information.kring.produk- Kärnvärden: Hur vi är ter.och.tjänster.samt.en.vässad.klagomålshantering. Personliga3..Ökad.attraktionskraft.på.marknaden 18.procent 16,5.procent Folksams.partnerkunder.var.särskilt.nöjda.med. Engagerade kontaktpersonerna.på.Folksam,.som.upplevdes.vara. AnsvarstagandeKommentarer till resultatet tillgängliga,.kompetenta.och.serviceinriktade..Pro- dukterna,.som.ansågs.vara.heltäckande.och.prisvär- Position: Vad som gör oss unika1. Den.villkorsändring.i.pensionärernas.grupplivförsäk- da.fick.också.höga.betyg..Företagskunderna.var.nöj- Försäkrings-.och.pensionsbolaget.med..ring.som.infördes.i.slutet.av.2009.fortsatte.att.spilla. stort.hjärta.över.på.2010.och.påverkade.kundnöjdheten.negativt.. da.med.Folksams.helhetsgrepp.och.heltäckande.för-Men.under.2010.hämtade.vi.tillbaka.den.negativa.. säkringsskydd.men.tyckte.även.att.kundmötet.var.en. styrka..Vad.man.önskar.sig.mer.av.är.kundanpassade. Löfte: Vad vi lovar våra kundereffekten.och.ligger.nu.på.samma.kundnöjdhet.som. Vi.är.engagerade.för.dig.innan.villkorsändringen.. lösningar,.ökat.proaktivitet.gentemot.medlemmar. hos.partner.och.smidigare.systemstöd. Dotterbolagen KPA Pension och2..Här.jämför.vi.oss.med.våra.konkurrenter.i.Svenskt. Förenade Liv är egna varumärken medKvalitetsindex,.SKI..Folksam.höjde.sitt.resultat.med. Ny varumärkesstrategi egna strategier.nästan.3.enheter.för.Folksam.sak,.bil.och.liv.samt. med utgångspunkt i kundennästan.1.enhet.för.KPA.tjänstepension.företag.. Under.2010.arbetade.Folksam.Sak.och.Folksam.Liv. tillsammans.med.kunderna.fram.en.varumärkes- .Branschresultaten.har.dock.ökat.generellt.och..därför.har.vi.inte.nått.det.uppsatta.målet. plattform.och.strategi.som.bättre.speglar.våra.kun- Kundombudsmannen der..Utifrån.den.har.vi.påbörjat.arbetet.med.att.för- Folksam.är.ett.kundägt.bolag.och.det.är.därför.en.. bättra.kundhandlingarnas.innehåll.och.utseende..Det. naturlig.prioritering.för.bolaget.att.erbjuda.kunderna.3..Vår.attraktionskraft.på.marknaden.är.beroende. långsiktiga.målet.är.även.att.minska.antalet.kund- en.extra.service.och.trygghet.genom.Kundombuds-av.de.medieinvesteringar.vi.gör.i.form.av.reklam.. handlingar.som.skickas.ut.på.papper.. mannen..Kundombudsmannen.är.helt.opartisk.efter-Höstens.kampanj,.med.nytt.kommunikationskon- som.verksamheten.är.fristående.från.Folksams.före-cept,.har.visat.det.bästa.kampanjresulatet.hittills... tagsledning.och.endast.svarar.inför.Folksams.stäm-I.förhållande.till.våra.konkurrenter.var.medieinves- mor..Kundombudsmannens.övergripande.mål.är.att.teringen.dock.för.liten.för.att.nå.ut.fullt.med.vårt. bidra.till.att.Folksam.får.försäkrings-.och.sparande-budskap,.särskilt.under.kvartal.fyra. branschens.mest.nöjda.kunder..Kundombudsmannen. har.funnits.i.Folksam.i.över.40.år.och.har.därför.ett. väl.utvecklat.sätt.att.arbeta.. Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 8(49)
 8. 8. Klagomål är en gåva från kunderna Litet antal tvister Folksam.kommer.att.satsa.på.att.anställa.ungdo-Det.är.viktigt.att.Folksam.bemöter.klagomålen.på.ett. Folksam.har.under.2010.handlagt.cirka.650.000.ska- mar.som,.likt.den.flerspråkiga.kundtjänsten.i.Malmö,.positiv.sätt.och.att.de.tas.emot.på.ett.konstruktivt. dor..Eftersom.bolaget.prioriterar.att.lösa.problem.på. ska.hjälpa.till.att.sprida.kunskap.och.lämna.informa-sätt.för.att.utveckla.verksamheten..Kundombuds- ett.tidigt.skede.så.är.det.endast.ett.fåtal.ärenden. tion.till.hushåll,.företag.och.organisationer.i.Söder-mannens.motto.är.att.klagomålen.är.så.viktiga.att. som.leder.till.tvist..Under.2010.avgjordes.106.ären- tälje.om.försäkringar.och.skadeförebyggande.verk-de.bör.tas.emot.som.en.gåva.av.kunderna..Kundom- den.av.Allmänna.reklamationsnämnden.(ARN)..En- samhet.budsmannen.etablerade.under.2010.ett.samarbete. dast.5.procent.av.ärendena.ändrades.till.kundens. Under.året.förde.Folksam.en.dialog.med.bland.an-med.en.extern.konsult.för.denna.fråga.och.förhopp- fördel..141.ärenden.gick.vidare.till.domstol.under. nat.politiker,.imamer,.fastighetsägare,.polisen.och.ningen.är.att.arbetsmetodiken.ska.förbättras.ytter-. 2010..Folksam.vann.eller.träffade.en.förlikning.i.ma- representanter.från.de.största.invandrarorganisatio-ligare. joriteten.av.de.mål.som.avgjordes.under.året...Detta. nerna..Dialogen.syftade.till.att.belysa.hur.Folksam. Glädjande.är.att.de.senaste.kundmätningarna.. visar.att.Folksam.har.en.mycket.hög.kvalitet.i.sin. kan.bidra.till.att.göra.de.så.kallade.miljonprograms-visade.att.Folksams.kunder.under.2010.har.varit.. ärendehantering. områdena.tryggare..Dialogen.ledde.bland.annat.till.betydligt.mer.nöjda.än.tidigare.med.Folksams.. att.Folksam.stöttar.Mångfaldens.hus.i.Rosengård.klagomålshantering.. Mångfald för kundnyttan som.används.för.företagsverkamhet.och.som.är.en. Sedan.många.år.arbetar.Folksam.aktivt.med.mång- samlingsplats.för.olika.organisationer.i.området...Kundombudsmannens arbete fald..Folksams.uppfattning.är.att.en.hög.grad.av. Den.flerspråkiga.kundtjänsten.håller.regelbundet..Kundombudsmannens.huvudsakliga.arbetsuppgift.. mångfald.leder.till.ökad.kundnytta.och.även.attrak- informationsträffar.i.Mångfaldens.hus.är.att.erbjuda.de.kunder.som.inte.är.nöjda.med.. tionskraft.som.arbetsgivare..Ett.framgångsexempel.Folksams.beslut.att.få.en.opartisk.omprövning.av.. är.Folksams.flerspråkiga.rikskundtjänst..sitt.ärende..Under.2010.behandlade.Kundombuds- Under.2010.erbjöd.denna.information.om.försäk-mannen.1.117.ärenden,.1071.ledde.till.en.reell.om- ringar.och.pensionssparande.på.18.olika.språk...prövning,.varav.22.procent.ledde.till.någon.form.av. 90.000.människor.från.drygt.100.olika.nationer.hade.ändring.till.kundens.förmån..Denna.tämligen.höga. kontakt.med.vår.flerspråkiga.kundtjänst.ändringsfrekvens.visar.att.Kundombudsmannen.är. För.att.säkerställa.att.Folksam.fortsätter.ligga.i.oberoende.och.kunderna.kan.hysa.förtroende.för. framkant.avseende.mångfalds-.och.integrationsfrå-verksamheten..Under.året.kontaktade.omkring.. gor.inrättades.2010.en.befattning.som.Diversity..10.000.kunder.Kundombudsmannen..Denna.verk- Business.Manager.(DBM)..Syftet.med.DBMs.arbete.samhet.uppskattas.mycket.av.kunderna.eftersom.. är.att.fortsätta.utvecklingen.av.mångfalden.inom.de.kan.ställa.frågor.till.en.oberoende.instans..Kund- kundmötet.så.att.fler.människor.får.möjlighet.att.ta.ombudsmannen.arbetar.även.med.att.återkoppla. del.av.Folksams.erbjudanden..viktiga.erfarenheter.av.sin.verksamhet.till.Folksam.. Under.året.påbörjade.Folksam.även.ett.arbete.med.Återkopplingen.sker.på.många.sätt,.bland.annat.ge- att.översätta.delar.av.webbsidan.folksam.se.till.ara-nom.deltagande.i.villkors-.och.policyarbete.samt.ut- biska.och.serbiska.bildning.av.Folksams.personal..Kundombudsmannen. Förenade.Liv.erbjöd.sitt.trygghetspaket.för.företag.har.under.2010.förnyat.sitt.ärendehanteringssystem. på.arabiska.och.turkiska.så.att.det.dagliga.arbetet.kan.bli.ännu.mer.effektivt. Folksam.är.en.av.delägarna.i.det.kommunala.bola-och.obyråkratiskt..Detta.leder.till.att.kunderna.kom- get.Telge.Tillväxt..Genom.att.erbjuda.praktik.och..mer.att.få.en.ännu.snabbare.och.kvalitativ.service.. anställa.ungdomar.vill.Telges.sju.ägare.halvera.ung- domsarbetslösheten.i.Södertälje.inom.tre.år.och.där- med.bidra.till.att.minska.utslagning.och.skadegörelse. Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 9(49)
 9. 9. Styrning och organisationFolksams.verksamheter.har.en.direkt.påverkan.på. I.Folksam.Liv.respektive.Folksam.Sak.finns.cirka. Vi vill påverka ansvarsfulltvår.omvärld..Det.handlar.om.vår.skadeverksamhet,. 80.interna.regelverk.som.klassificeras.som.över-. I.de.strategiska.planerna.fastställs.även.områden.våra.placeringar.av.kapital,.vår.förbrukning.av.varor. gripande..Regelverken.gås.igenom.årligen.och.. som.respektive.styrelse.vill.att.Folksam.ska.styra.och.tjänster,.våra.tjänsteresor.och.uppvärming.av. revideras.vid.behov..Ett.fyrtiotal.är.fastställda.av.. mot.och.fokusera.på:.upplevd.kundnytta,.växa.av.och.vatten.till.våra.fastigheter. styrelserna..Övriga.fastställs.av.moderbolagens.. egen.kraft,.bättre.än.konkurrenterna,.attraktiv.ar- Vår.indirekta.påverkan,.trafikforskningen,.idrotts- stämmor.eller.av.koncernledningen. betsgivare.och.ansvarsfull.påverkan...samarbeten,.konsumentupplysning,.arbetet.mot.våld. ”Ansvarsfull.påverkan”,.fastslår.att.Folksam.ska.i.samhället.och.minröjningsprojekt.finns.beskrivet.i. Vision som förpliktigar särskilja.sin.verksamhet.från.sina.konkurrenters.ge-avsnittet.Mer.än.försäkringar.och.sparande.. Allt.arbete.som.sker.i.Folksam.ska.vara.målstyrt.och. nom.att.ta.ett.mer.aktivt.ansvar.för.vår.omvärld.och. styra.mot.visionen.att.”människor.ska.känna.sig.. framtid.samt.verka.för.att.utforma.sina.erbjudanden.Så här arbetar våra styrelser trygga.i.en.hållbar.värld”.och.det.övergripande.målet. med.hänsyn.till.den.ansvarsfulla.påverkan..Styrel-Folksam.består.av.en.koncern.för.livförsäkring.och. ”att.ha.försäkrings-.och.sparandebranschens.mest. serna.fastställer.mål.för.samtliga.fokusområden..pensionssparande.och.en.koncern.för.skadeförsäk- nöjda.kunder”.. varje.år..De.strategiska.planerna.ska.därefter.vara.ring..Folksam.har.två.ömsesidiga.moderbolag,.. Visionen.belyser.Folksams.roll.som.det.kundägda. styrande.för.Folksams.mer.detaljerade.verksamhets-Folksam.ömsesidig.livförsäkring.(Folksam.Liv).och. företaget,.trygghet.är.all.försäkrings-.och.sparande- planering.Folksam.ömsesidig.sakförsäkring.(Folksam.Sak)... verksamhets.kärna..Att.arbeta.för.en.hållbar.värld. Målen.för.Ansvarsfull.påverkan.handlar.om.att.våra.Såväl.Folksam.Liv.som.Folksam.Sak.bedriver.också. skapar.trygghet..Hållbarhet.är.även.viktigt.för.oss. kunder.ska.känna.till.och.tycka.att.det.är.bra.att.vi.verksamhet.genom.dotterbolag..Moderbolagens.sty- med.hänsyn.till.vår.skadeverksamhet.och.våra.inves- arbetar.med.trafikforskning,.miljöarbetet.och.ägar-relser.består.av.kundrepresentanter.från.de.svenska. teringar..En.otrygg,.ohållbar.värld.genererar,.förutom. styrning..Det.är.Kommunikationsenheten.som.an-folkrörelserna.(kooperationen,.fackföreningsrörelser- mänskligt.lidande,.stora.skadekostnader.och.höga. svarar.för.att.mäta.och.följa.upp.dessa.mål.na,.idrottsrörelsen.och.äldrerörelsen).. premier,.något.som.inte.är.förenligt.med.kundnytta.. Det.är.valberedningen.som.föreslår.till.stämmorna. Mål och resultat Ansvarsfull påverkan 2010vilka.som.ska.sitta.i.styrelserna..Valberedningen.ska. Interna regler och organisation Mått Mål Resultatsträva.efter.att.styrelserna.får.en.lämplig.samman- för styrning och kontroll Ökad.kännedom.om..sättning.med.hänsyn.till.kompetens,.ålder.och.kön. För.Folksam.Liv.och.för.Folksam.Sak.fastställer.. vårt.hållbarhetsarbete 28.procent 39.procent Moderbolagsstyrelserna.höll.sju.styrelsemöten.. respektive.styrelse.varsin.strategisk.plan.som.för- Ökad.positiv.attityd.bland.under.året..Inför.varje.sammanträde.fick.styrelserna. kunderna.att.vi.arbetar.på.ett. medlar.den.inriktning.och.de.krav.som.respektive. bra.sätt.med.hållbarhet 53.procent 59.procenten.skriftlig.rapport.av.vd.över.viktigare.händelser.i. styrelse.har.på.dessa.bolag.. Ökad.positiv.attityd.bland..Folksam,.men.också.i.branschen.i.övrigt..I.enlighet. De.inriktningar.och.krav.som.beskrivs.i.den.strate- allmänheten.att.vi.arbetar.med.Folksams.strategiska.dagordning.har.styrelsen. giska.planen.omfattar.bland.annat: med.hållbarhet 79.procent 68.procentföljt.upp.de.strategiska.målen..De.gick.även.bland. •. Verksamhetannat.igenom.dotterbolagens.verksamheter,.ekonomi-. •. Organisationsstruktur Kommentareroch.omvärldsanalys.och.internrevisionsrapporterna.. •. Finansiella.mål Resultatet.av.hållbarhetsarbetet.kommunicerades. Styrelserna.genomförde.ett.tvådagarsseminarium. •. Ägarstyrning.av.dotterbolag. med.hjälp.av.aktiviteter.i.media.och.Hållbarhets-.för.att.utarbeta.underlag.till.en.reviderad.strategisk. •. Intern.styrning.och.kontroll. redovisningen..Det.kommunicerades.också.via.till.plan..Denna.fastställdes.också.på.styrelsernas.. exempel.försäkringsbrev.och.det.meddelande.som.augustimöte.. spelas.upp.när.kunderna.står.i.telefonkö. Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 10(49)
 10. 10. Informationen.om.detta.arbete.har.utökats.på. Mutor och penningtvätt Folksam.påverkas.i.stor.utsträckning.av.detta.nya.hemsidan.och.förbättrats.när.det.gäller.att.koppla. Alla.finansiella.företag.i.EU.är.skyldiga.att.förhindra. regelverk..Som.ett.led.i.anpassningen.kommer.prin-ihop.vårt.hållbarhetsarbete.med.våra.produkter. penningtvätt.och.finansiering.av.terrorism..Folksam. ciper.och.processer.för.riskstyrning,.riskkontroll,.. Under.året.tog.Folksam.bort.kommunikationskon- följer.sanktioner.utfärdade.mot.brottsmisstänkta. kapitalposition.och.kapitalplanering.att.successivt..ceptet.Spelar.Roll..Spelar.roll.har.använts.för.att. personer.och.vidtar.även.åtgärder.för.att.förhindra. utvecklas.och.förbättras.i.syfte.att.få.en.effektivare.kommunicera.hållbarhet..Målet.för.en.ökad.positiv. mutor.och.korruption..Arbetet.med.att.förhindra.mu- risk-.och.kapitalhantering.samt.att.öka.förståelsen.attityd.hos.allmänheten.för.Folksams.hållbarhets-. tor.och.korruption.hänger.samman.med.Folksams. för.risker.och.dess.konsekvenser.i.organisationen..arbete.var.därför.för.högt.ställt. arbete.med.att.förhindra.penningtvätt.där.vi.utreder. Förändringarna.kommer.att.ske.successivt.under.de. om.våra.kunder.är.personer.i.politiskt.utsatt.ställ- kommande.åren.Våra risker och hur vi ning,.det.vill.säga.personer.som.innehar.höga.politis-handskas med dessa ka.befattningar.och.som.i.kraft.av.sin.ställning.har. Svensk kod för bolagsstyrningFolksams.system.för.intern.kontroll.ska.vara.en.. högre.risk.att.mutas.eller.bli.inblandade.i.korruption.. Folksams.moderbolag.och.dotterbolaget.KPA.Pension.naturlig.del.i.de.olika.verksamheterna.och.en.inte- Folksams.personal.har.under.2010.genomfört.en. följer.tillämpliga.delar.av.Svensk.kod.för.bolagsstyr-grerad.del.i.organisationens.styrning..Några.av.de. e-learningutbildning.om.åtgärder.för.att.förhindra. ning..Den.är.i.första.hand.skriven.för.börsnoterade.viktigaste.funktionerna.för.att.uppnå.detta.är.styrel- penningtvätt.och.finansiering.av.terrorism... aktiebolag,.men.den.är.också.relevant.för.bolag.som.sernas.revisions-.och.ersättningsutskott,.internrevi- Folksam.antog.2010.en.ny.Informationssäkerhets- Folksam.med.ett.spritt.ägar-.och.allmänintresse...sionen.samt.lekmannarevisorerna..För.att.ytterligare. policy.och.Folksam.har.även.en.e-learningutbildning.. Koden.bygger.på.principen.följ.eller.förklara..Koden.stärka.den.interna.styrningen.och.kontrollen.finns. i.informationssäkerhet.. betonar.bolagsstämmans.roll.och.en.tydligare.rollför-det.dessutom.en.funktion.för.koncernövergripande. delning.mellan.stämma,.styrelse.och.bolagsledning..styrning,.risk.och.compliance..Funktionen.är.fristå- Etiska regler – ständigt aktuella Det.finns.också.krav.på.effektivitet.och.ansvarsta-ende.och.separerad.från.övrig.operativ.verksamhet. Folksams.etiska.regler.tar.upp.de.etiska.regler.som. gande.hos.styrelserna..inom.Folksam.och.direkt.underställd..koncernchefen.. gäller.för.all.verksamhet.och.hur.medarbetarna.ska. Folksams.tillämpning.av.Koden.redovisas.i.bolags-Funktionens.huvudsakliga.uppgift.är.att,.med.rimlig. förhålla.sig.i.olika.situationer. styrningsrapporter.vilka.upprättas.i.samband.med.säkerhet,.säkerställa.en.effektiv.styrning.och.kontroll. Etik.bygger.på.samhällets.värdegrund,.det.handlar. att.årsredovisningarna.tas.fram..På.Folksams.hemsi-inom.hela.Folksam. om.god.sed.och.gott.omdöme..Folksams.värderingar. da.finns.rapporter.för.Folksam.ömsesidig.sakförsäk- Folksam.verkar.inom.försäkrings-.och.sparande- återspeglar.ett.etiskt.förhållningssätt..Att.värna.om. ring.och.Folksam.ömsesidig.livförsäkring..Det.finns.branschen..Det.är.därför.naturligt.att.vår.riskhante- mänskliga.rättigheter.och.att.ta.avstånd.från.alla.for- också.bolagsstyrningsrapporter.på.KPA:s.hemsida.ring.främst.handlar.om.ekonomiska.risker.och.risker. mer.av.diskriminering.är.några.exempel.. för.KPA.AB.och.KPA.Pensionsförsäkring.AB.(publ).kring.korruption.och.bedrägerier.samt.risker.för.IT- När.medarbetarna.företräder.utåt.är.det.inte.deras.systemen.. ensak.hur.de.agerar..Hur.de.uppfattas.påverkar.hur. Inom.Folksam.definieras.risk.som.sannolikheten.att. kunden.ser.på.oss..Våra.värderingar.ska.genomsyra. Exempel på övergripande regelverken.händelse.inträffar.som.negativt.påverkar.hela.eller. allt.vi.gör.och.alla.som.arbetar.för.något.bolag.i.. –.Etiska.reglerdelar.av.Folksams.måluppfyllelse.eller.avviker.från. . –.Extern.bolagsstyrningspolicy Folksam.ska.följa.de.etiska.reglerna.och.andra.an-gjorda.antaganden..Folksams.verksamhet.ger.upp- visningar.som.finns.för.hur.arbetet.ska.utföras. –.Försäkringstekniska.riktlinjer –.Internkontrollhov.till.exponering.mot.olika.risker,.vilka.påverkar.. De.etiska.reglerna.delas.ut.till.alla.anställda.och. –.Klagomålshantering.avseende.finansiella..finansiell.ställning,.resultat.och.måluppfyllelse... medarbetarna.uppmuntras.att.kontakta.sin.chef.eller. . tjänsterDessa.risker.delas.in.i.de.tre.huvudsakliga.områdena. någon.av.våra.jurister.om.de.känner.sig.osäkra. –.Konkurrensfrågor.–.handlingsprogramrisker.inom.all.verksamhet,.risker.inom.försäkrings- –.Ledningsorganisationverksamheten.samt.risker.inom.finansverksamheten. Solvens 2 –.Miljöpolicy Inom.Folksam.pågår.en.anpassning.av.verksam-. –.Säkerhetspolicy. heten.till.det.nya.europeiska.solvensregelverket.för.. –.Inköpspolicy försäkringsbolag,.Solvens.2..Riskhanteringen.inom. –.Ersättningspolicy Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 11(49)
 11. 11. Operativ organisationFolksam.är.organiserat.i.tre.affärsområden:.Privat,. Folksams.trafikforskning,.ägarstyrning.samt.miljö- Ett.förändringsprojekt.startades.omfattande.kon-Partner.och.Kollektivavtalad.affär.samt.dotterbolag.. chef.tillhör.organisatoriskt.vd-staber. torsarbetsplatserna.i.syfte.att.möjliggöra.en.effekti-Dessutom.finns.åtta.centrala.enheter.. Ett.stort.antal.aktiviteter.har.initierats.för.att.ut- vare.arbetsorganisation.samt.sänka.lokalkostnader- Affärsområde.Privat.ansvarar.för.Folksams.affärer. veckla.och.effektivisera.organisation.och.processer. na.vilket.fortsätter.även.under.2011..inom.den.privata.marknaden.för.individuell.försäk- för.att.uppnå.affärs-.och.kostnadssynergier. En.omfattande.förändring.av.försäljning.och.ska-ring.och.sparande..Ansvaret.avser.både.liv-.och.ska- Under.2010.fortsatte.samordningen.i.gemensamma. dors.kundorganisation.genomfördes.under.året.från.deförsäkring.under.varumärket.Folksam. funktioner.för.fortsatt.effektiv.resursanvändning.. en.geografisk.till.en.kanalstyrd.organisation.med. Affärsområde.Partner.ansvarar.för.Folksams.affär. Funktionerna.IT,.aktuarier,.kommunikation.och.juridik. sammanlagt.elva.kanaler..Av.dessa.är.fem.försälj-mot.partner-.och.organisationskunder..Här.ingår. överfördes.från.KPA.Pension.till.de.gemensamma. ningskanaler;.kundtjänst,.liv-.och.sparande,.tele-gruppförsäkringsaffären.samt.företagsförsäkring... funktionerna..Därutöver.samordnades.stora.delar.av. marketing,.webb.samt.breddmarknad,.och.sex.ska-Affären.avser.såväl.skadeförsäkring.som.personför- försäkringsadministrationen.i.en.gemensam.funktion.. dekanaler;.sak,.motor,.personskador-skadestånd,.säkring.och.sparande. Som.ett.led.i.att.koncentrera.resurserna.outsour- personskador-villkor,.utredning.samt.övrigt..Föränd- Kollektivavtalad.affär.ansvarar.för.Folksams.affär. cades.IT-drift.och.-underhåll.av.arbetsplatserna.till. ringen.görs.för.att.uppnå.ökad.effektivitet.genom.mot.kollektivavtalsparterna.på.svensk.arbetsmark- Logica.. kortare.beslutsvägar,.och.avspeglar.att.95.procent.nad..Här.ingår.både.pensioner.och.riskförsäkring,. Under.året.genomfördes.även.en.integration.av.KP. av.kunderna.har.kontakt.med.Folksam.via.telefon..exempelvis.tjänstegrupplivförsäkring.och.sjukförsäk- och.KPA.Pension..Syftet.var.att.samordna.verksam- eller.internet..Cirka.2.000.personer.omfattades.av.ring.samt.administrativ.service.till.arbetsgivarna.. heten.för.att.skapa.en.effektiv.service.för.kunderna.. omorganisationen..Arbetet.med.den.nya.organisa-. tionen.fortsätter.under.2011-12.. Den.1.oktober.etablerades.en.ny.inköpsorganisation. som.en.avdelning.inom.Folksam.för.att.få.en.mer.sam- manhållen.inköpsprocess.och.skapa.förutsättningar.för. Vd och lägre.inköpskostnader.inom.både.skador.och.drift.. koncernchef – Kapitalförvaltning Ao Kollektiv- Ao Partner Ao Privat – Govermance, Risk och Compliance avtalad affär Dotterbolag Ekonomi & Vd-staber Strategisk Kommunikation IT HR Produkt Skador Affärsområde finansservice affärs- utveckling Centralenhet Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 12(49)
 12. 12. Socialt perspektivVåra medarbetareEn attraktiv arbetsgivare något..Folksam.strävar.hela.tiden.efter.en.jämn.för-med engagerade medarbetare delning.mellan.kvinnor.och.män.i.olika.positioner..Folksam.vill.vara.en.attraktiv.arbetsgivare.med.en-gagerade.medarbetare.som.skapar.kundnytta..För. Medarbetarundersökningatt.uppnå.det.arbetar.Folksam.strategiskt.och.mål- visar fortsatt engagemanginriktat.inom.flera.områden,.exempelvis.anställ- I.den.årliga.medarbetarundersökningen.Fokus.upp-ningsvillkor,.rekrytering,.kompetensutveckling,.. nåddes.91.procents.svarsfrekvens..Jämna.år.(2010).ledarskap,.prestationsstyrning.samt.arbetsmiljö.. genomförs.en.mer.avgränsad.mätning.med.färre.frå-och.hälsa..Enheten.som.ansvarar.för.detta.arbete.. gor..Resultatet.visade.fortsatt.mycket.bra.värden.för.är.HR.(Human.Resources)..HR-chefen.är.en.del.av. bland.annat.ledarskap,.mål-.och.resultatstyrning.och.koncernledningen.och.ansvarar.för.HR-verksamheten. . engagemang..Resultatet.togs.tillvara.via.dialog,.i.Folksam.med.dotterbolag..Folksam.tog.under.året. handlingsplaner.och.utvecklingsaktiviteter.på.alla.ni-exempelvis.fram.ett.försäkringserbjudande.för.alla. våer.i.företaget..Planerna.följs.upp.både.i.kommande.anställda.som.bland.annat.innehåller.en.sjukvårds- Fokus-mätningar.och.i.de.individuella.mål-.och.ut-försäkring..Försäkringen.gäller.från.och.med.2011. vecklingssamtalen..Arbetet.med.Fokus.är.en.viktig.och.skapar.trygghet.genom.att.ge.snabb.tillgång.till. del.i.Folksams.företagsstyrning,.verksamhetsutveck-rådgivning.och.sjukvård.. ling.samt.utveckling.av.chefer.och.medarbetare.. Några.av.de.viktigaste.resultaten.som.uppnåtts.under.året.är.att.både.den.långa.och.korta.sjukfrån- Långsiktig satsning påvaron.har.minskat,.och.ett.antal.viktiga.organisa- kompetensförsörjningtionsförändringar.har.genomförts..Viktiga.milstolpar. För.att.vara.en.attraktiv.arbetsgivare.och.säkra.kom-har.också.uppnåtts.i.arbetet.med.en.mer.systema- petensförsörjningen.på.lång.sikt.fortsatte.arbetet.med.tisk.chefsförsörjning,.tydligare.profilering.som.ar- att.genomföra.den.rekryteringsstrategi.som.togs.fram.betsgivare.samt.nytt.systemstöd.för.personal-.och. 2009..Som.en.del.i.detta.arbete.gjordes.en.systema-löneadministration.. tisk.genomgång.av.universitet,.högskolor.och.yrkes- Personalomsättningen.har.på.grund.av.få.nyanställ- högskolor,.och.samarbeten.påbörjades.med.dem.som.ningar.varit.låg.under.året..Det.totala.antalet.anställ- bäst.stödjer.Folksams.kompetensförsörjning.da.har.också.minskat.sedan.2009..Förklaringen.ligger. Under.2010.utvecklade.Folksam.sin.profilering.som.främst.i.pågående.omställningsarbete.och.samord- arbetsgivare,.bland.annat.vid.platsannonsering.och.ning.mellan.bolagen..Förändringar.pågår.inom.fram- arbetsmarknadsdagar..En.ny.karriärwebb.arbetades.förallt.skadehantering,.pensionsadministration,.för- fram.för.att.kommunicera.med.potentiella.medarbe-säljning.och.IT..Att.andelen.chefer.ökat.något.är.till- tare.–.folksam.se/jobba..Vårt.hållbarhetsarbete.och.fälligt.och.relaterat.till.förändringar.som.inte.är.fullt. de.utvecklingsmöjligheter.som.erbjuds.genom.dot-genomförda..Andelen.kvinnliga.chefer.har.minskat. terbolagen.är.några.delar.som.lyfts.fram..Ett.rikt.och.något,.vilket.också.ses.som.en.tillfällig.variation..I. ansvarsfullt.arbetsliv.är.det.löfte.Folksam.vill.ge.som.koncernledningen.är.nivån.samma.som.2009,.men.i. arbetsgivare..styrelsen.för.Folksam.Liv.har.andelen.kvinnor.ökat. En.webbaserad.tjänst.för.utbildning,.lärande.och. prestationsstyrning.infördes.under.året..Folksam.och. Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 14(49)
 13. 13. Socialt perspektivdotterbolagen.har.därmed.ett.gemensamt verktyg. Rätt kompetens genom mångfald hälsovård.för.alla.medarbetare..Den.nya.leveran-.som.stödjer.kompetensutveckling.och.lärande,.både. Sedan.många.år.arbetar.Folksam.aktivt.med.mång- tören.är.en.strategisk.hälsopartner.som.på.olika..internt.och.för.externa.partner.och.kunder..Det.bidrar. fald..Folksams.uppfattning.är.att.en.hög.grad.av. sätt.stödjer.Folksams.långsiktiga.mål.med.arbets-.till.effektivisering.och.synergier.inom.bolagen.samt. mångfald.leder.till.ökad.kundnytta.och.attraktions- miljöarbetet..Fokus.ligger.på.att.höja.frisktalen..öppnar.nya.möjligheter.i.Folksams.arbete.med.strate- kraft.som.arbetsgivare..Läs.mer.om.Folksams.exter- genom.större.satsningar.på.hälsofrämjande.och..gisk.kompetensförsörjning..Med.hjälp.av.tjänsten.blir. na.mångfaldsarbete.på.sidan.9. förebyggande.insatser..det.dessutom.lättare.att.satsa.på.e-lärande,.vilket.le- Under.2010.utvecklades.de.interna.gruppdialogerna.der.till.färre.resor.och.därmed.mindre.miljöpåverkan. utifrån.målsättningen.att.samordna.handlingsplanerna. Lönegåvor till Kooperation Utan Gränser Flera.delar.av.Folksams.organisation.arbetade.. för.mångfald.med.den.årliga.verksamhetsplaneringen.. Folksam.har.sedan.flera.år.ett.samarbete.med..under.året.med.systematiska.kompetensanalyser.. Syftet.är.att.mångfaldsperspektivet.ska.finnas.med. Kooperation.Utan.Gränser..Läs.mer.om.detta..för.att.planera.och.säkerställa.rätt.kompetens.för. som.en.naturlig.del.i.det.dagliga.arbetet... samarbete.på.sid.36.framtiden..Analyserna.genomfördes.i.samarbete. Medarbetarna.har.möjlighet.att.ge.en.del.av.sin..med.den.centrala.HR-funktionen..Arbetet.kommer. Hälsofrämjande arbete lön.via.löneavdrag.till.organisationen.att.fortsätta.under.2011. för minskad sjukfrånvaro Engagemanget.fortsätter.växa,.medarbetarnas.. Folksam.har.under.flera.år.arbetat.målinriktat.för.att. gåvor.till.Kooperation.Utan.Gränser.uppgick.under.Ledarskap i förändring minska.sjukfrånvaron..Under.2010.låg.fokus.på.tidig. 2010.till.totalt.666.130.kronor,.den.här.summan.Förändringstakten.blir.allt.högre.och.förändring.är.i. rehabilitering.för.att.förhindra.längre.sjukskrivningar.. dubblerar.Folksam.och.det.totala.bidraget.blev..dag.en.del.av.vardagen..Folksam.rustar.därför.sina. Två.hälsorelaterade.pilotprojekt.startades..Det.ena. 1.332.259.kronor..chefer.för.att.leda.i.förändring..Under.2010.gjordes. för.att.underlätta.hjälp.med.tidig.rehabilitering,.det. Under.2010.valde.en.tredjedel.av.våra.lönegivare.insatser.för.att.stötta.cheferna.i.arbetet.med.att.. andra.för.att.stärka.hälsan.genom.hälsoprofilbedöm- att.höja.sitt.månatliga.bidrag,.vilket.innebar.att.bi-anpassa.organisationen.till.bland.annat.nya.kundmö- ningar.och.individuella.åtgärder..Dessutom.tecknade. dragen.steg.från.103.000.kronor.till.117.000.kronor.tesplatser..I.föreläsningar.och.workshops.om.bland. Folksam.ett.nytt.avtal.om.riksomfattande.företags- per.månad.annat.mål-.och.prestationsstyrning,.arbetsrätt.och.rekrytering.fick.cheferna.verktyg.för.att.leda.föränd-ringsarbetet. Folksams medarbetare i siffror Ett.av.Folksams.mål.är.att.ha.en.systematisk. Medarbetare 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004chefsförsörjningsprocess.som.identifierar,.utvärderar. Antal.medarbetare 3637 3.863** 3.510 3.127 3.300 3.563 3.655och.utvecklar.chefer.till.rätt.uppdrag..Under.året.av- varav kvinnor 50.% 50.% . 49. % 49. % 49. % 49. % 48. %slutades.den.pilot.som.påbörjades.2009.då.60.chefer. varav män 50.% 50. % 51. % 51. % 51. % 51. % 52. %bedömdes.dels.utifrån.sin.prestation.i.nuvarande.be- Medelålder 45,5.år 45,3.år 44,8.år 45,3.år 45,7.år 45,5.år 45,1.årfattning,.dels.utifrån.sin.potential.att.klara.mer.om- Antal.chefer 360 347 311 262 282 308 294fattande.chefsuppdrag..De.individuella.utvecklings- varav kvinnor 43.% 44. % 44. % 43. % 41. % 41. % 40. %planer.som.togs.fram.resulterade.i.olika.aktiviteter. varav män 57.% 56. % 56. % 57. % 59. % 59. % 60. %för.att.stärka.ledarkompetensen.. För.att.möta.kunderna.på.ett.personligt.och.enga- Personalomsättning. 4,7.% 5,6. %** 8,0. %* 7,4. % 1,7. % 2,6. % 2,4. %gerat.sätt.behöver.Folksam.ledare.som.utvecklar. * Från och med 2008 ingår även visstidsanställda i nyckeltalen, vilket gör att siffrorna inte är heltmedarbetarna.och.belönar.rätt.prestationer..Genom. jämförbara med tidigare år.årets.kurser.i.coachande.ledarskap.fick.Folksams. ** Från och med 2009 ingår dotterbolagen KPA Pension och Gyllenforsen i nyckeltalen, vilket gör attchefer.möjlighet.till.praktisk.träning.som.ökar.förmå- siffrorna inte är helt jämförbara med tidigare år.gan.att.ge.rak.feedback,.vilket.är.viktigt.för.att.med- Antal chefer är enligt definitionen ”chef med personal- och verksamhetsansvar”. Personalomsätt-arbetarna.ska.känna.till.vilka.förväntningar.som. ning är enligt definitionen lägst antal av antalet nyanställda eller avgångna under året i procent avfinns.på.dem..Med.tydliga.förväntningar.ökar.förut- antalet anställda i december.sättningarna.för.motivation.och.engagemang. Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 15(49)
 14. 14. Socialt perspektivÅldersfördelning 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Åldersfördelning, 2010..-29.år 8,5.% 9,1. % 9,8.% . 8. % 7. % 8. %30-39.år 21,9.% 22,1. % 23,1.% . 24. % 24. % 24. % 11,2 % 8,5 %40-49.år 30,4.% 30,2. % 29,4.% . 30. % 29. % 28. %50-59.år 28,0.% 27,7. % 28,3.% . 29. % 30. % 30. %60.år.- 11,2.% 11,0. % 9,4.% . 9. % 10. % 10. % -29 år 21,9 %Anställningsform 30-39 årmedarbetare 2010 2009 2008 2007 2006 28,0 %Tillsvidareanställda 97.% 98. % 97.% . 96. % 92. % 40-49 årVisstidsanställda 3.% 2. % 3.% . 4. % 8. %Heltidsanställda 91.% 92. % 91.% . 90. % 86. % 30,4 % 50-59 årDeltidsanställda 9.% 8. % 9.% . 10. % 14. % 60 år -Total sjukfrånvaro 2010 (2009)Ålder Män Kvinnor Totalt-.29.år 1,8.(1,8).% 3,8.(4,8).% 2,9.(3,4).%30-49.år 2,1.(1,9).% 4,2.(4,6).% 3,2.(3,3).%50.år.- 2,5.(3,3).% 4,9.(6,0).% 3,6.(4,6).%Totalt 2,2.(2,5).% 4,5.(5,2).% 3,4.(3,9).%Varav långtidssjukfrånvaro 2010 (2009)Ålder Män Kvinnor Totalt-.29.år 7,6.(0,0).% 20,8.(29,2).% 17,1.(22,0).%30-49.år 24,7.(32,3).% 40,2.(49,0).% 35,5.(44,3).%50.år.- 41,4.(57,2).% 45,3.(57,7).% 44,0.(57,5).%Totalt 32,0.(44,7).% 41,4.(51,6).% 38,4.(49,4).%Kvinnor – Könsfördelning ledningsgrupper 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Styrelse.Folksam.Liv 50.% 42. % 42.% . 45. % 46. % 55. % 40. %Styrelse.Folksam.Sak 58.% 58. % 50.% . 50. % 42. % 42. % 42. %Koncernledning 33.% 33. % 25.% . 33. % 33. % 22. % 22. %Män – Könsfördelning ledningsgrupper 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Styrelse.Folksam.Liv 50.% 58. % 58.% . 55. % 54. % 45. % 60. %Styrelse.Folksam.Sak 42.% 42. % 50.% . 50. % 58. % 58. % 58. %Koncernledning 67.% 67. % 75.% . 67. % 67. % 78. % 78. % Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 16(49)
 15. 15. Ekologiskt perspektivVår verksamhetspåverkanVår direkta påverkan på miljö och klimat Systemet.går.att.använda.för.både.nya.och.befintliga.Miljö.är.en.mycket.viktig.fråga.för.Folksam,.både. byggnader.oavsett.storlek.inom.företaget.och.i.vår.omvärld..Genom.vår.storlek. Miljöbyggnad.administreras.av.Sweden.Green.Buil-har.vi.stor.möjlighet.att.påverka..De.krav.vi.ställer. ding.Council.och.de.indikatorer.som.styr.klassningen.på.oss.själva.och.på.våra.leverantörer,.exempelvis. är:.energianvändning,.innemiljö.(ljud,.ljus,.radon,.när.det.gäller.reparationer.på.de.hus.och.bilar.som. fukt.etc).samt.förekomst.av.särskilt.skadliga.ämnen..våra.kunder.har.försäkrat.hos.oss,.kan.därför.göra. Under.2010.började.Folksam.med.att.inventera.en.stor.skillnad..Folksams.höga.miljökrav.har.bidragit. fastighet.i.Stockholm.enligt.Miljöbyggnads.indikato-till.en.högre.miljöstandard.hos.flera.stora.under-. rer..Ansökan.är.inlämnad.och.klassning.väntas.under.leverantörer. det.första.kvartalet.2011..När.detta.är.klart.väntar. De.delar.av.Folksam.som.har.störst.möjlighet.att. en.intern.utvärdering.av.systemet,.om.den.är.positiv.göra.skillnad.har.miljöcertifierats.enligt.ISO.14001,. för.Folksam.och.våra.kunder.kommer.fler.fastigheter.den.vedertagna.internationella.standarden.inom.. att.klassas.miljöledningssystem.. Både.bil-.och.byggskadeverksamheterna.är.miljö- Väderprognosstyrningcertifierade..Vi.använder.enbart.ursprungsmärkt. I.de.traditionella.systemen.styr.man.uppvärmningen.vindkraft.i.våra.fastigheter..Folksam.har.ambitionen. i.fastigheter.endast.utifrån.den.aktuella.utomhus-att.vara.en.spjutspets.inom.miljö-.och.klimatarbete.. temperaturen.vilket.är.ett.trubbigt.instrument..Ge-i.branschen..Det.är.viktigt.att.vi.lever.som.vi.lär... nom.väderprognosstyrning.så.styrs.uppvärmningen.Här.följer.några.av.de.viktigaste.åtgärderna.för.att. av.fastigheten.inte.bara.av.utomhustemperaturen.minska.vår.egen.klimatpåverkan.2010. utan.även.av.en.ekvivalent.temperatur.som.tar.hän- syn.till.fler.faktorer.såsom.vind,.sol.och.byggnadens.Miljöcertifiering av vår förmåga.att.lagra.energi.när.det.finns.energitillskott.externa fastighetsförvaltning Folksam.har.under.en.tid.testkört.väderprognosstyr-Folksam.anlitar.Newsec.för.fastighetsförvaltning.av. ning.med.gott.resultat..Under.2010.installerades.cirka.halva.fastighetsbeståndet..Newsec.blev.i.no- detta.i.sex.av.våra.fastigheter.vember.miljöcertifierade.enligt.ISO14001..Detta.är.ett.steg.i.rätt.riktning.och.att.det.tydliggör.det.ge- Minskad miljöbelastning vid bilreparationermensamma.miljöarbetet.. En.av.de.verksamheter.inom.Folksam.som.påverkar. Folksam.inledde.under.året.ett.arbete.för.att.klassa. miljön.mest.är.bilreparationer..För.att.minska.miljöbe-sina.byggnader.enligt.ett.system.som.heter.Miljö- lastningen.vid.bilreparationer.återanvänder.Folksam.byggnad. begagnade.originaldelar.och.reparerar.plastdetaljer. Systemet.Miljöbyggnad.är.byggt.för.svenska.för- och.glasrutor.i.stället.för.att.använda.nya.reservdelar..hållanden.som.ett.enkelt.och.kostnadseffektivt.sätt. Detta.arbetsätt.bidrog.under.året.till.att.ett.avfalls-att.klassa.byggnader.utan.att.ge.avkall.på.kvaliteten.. berg.på.1.138.204.kg.kunde.undvikas. Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 18(49)
 16. 16. Ekologiskt perspektiv Att.återanvända.och.reparera.i.stället.för.att.köpa. kaffe.år.2010.till.restaurangen.och.fastigheten.på. serverparken..Detta.medför.att.vi.har.rationaliserat.nytt.är.inte.bara.en.vinst.för.miljön.utan.även.en.god. Bohusgatan.i.Stockholm..Det.innebär.att.anställda. bort.ett.stort.antal.servrar.i.vårt.datacenter.vilket.affär.för.Folksam..Genom.att.arbeta.på.det.sättet. och.gäster.till.Folksam.i.Stockholm.dricker.cirka.. bland.annat.medfört.minskat.energibehov..Alla.ar-sparade.Folksam.100.157.115.kronor.vid.reparation. 1,5.miljoner.koppar.kaffe.under.ett.år..Cirka.en.fjär- betsstationer.är.även.miljömärkta.såväl.datorer,.av.skadade.bilar.under.2010..Totalt.har.återanvänd- dedel.av.kaffet.var.ekologiskt..Om.allt.kaffe.var.eko- skärmar,.skrivare.och.mobiltelefoner..ning.i.samband.med.bilreparationer.inneburit.en.be- logiskt.skulle.det.innebära.en.viss.kostnadsökning.. Folksam.har.även.avtal.som.ger.oss.möjlighet.att.sparing.på.633.miljoner.kronor.de.senaste.tio.åren.. Men.det.skulle.också.innebära.till.att.mindre.be- lämna.gamla.maskiner.till.återvinning.på.ett.miljö- kämpningsmedel.spreds.på.markerna.och.vidare.ut.. mässigt.korrekt.sätt.Koldioxidmätningar inom bygg och bil i.ekosystemen.där.man.odlar.kaffe,.och.att.mindre. Huvudaktiviteten.för.2010.var.att.jämföra.vår.IT-För.att.ytterligare.minska.våra.koldioxidutsläpp.på. handelsgödsel.skulle.användas,.vilket.skulle.bidra.. verksamhets.miljöarbete.mot.andra..Detta.genom-skadesidan.har.Folksam.under.året.genomfört.två.stu- till.minskad.övergödning.. fördes.under.våren..I.denna.jämförelse.framkom.att.dier.för.att.få.en.bättre.bild.av.hur.mycket.koldioxid. Det.finns.ingen.samlad.bild.av.vilket.kaffe.de.loka- vår.grundtanke.med.miljöarbetet.inom.IT,.att.med.som.släpps.ut.i.samband.med.att.vi.reparerar.skador.. la.kontoren.köpte.in.under.2010..Kaffet.är.en.viktig. utgångspunkt.från.idéer.i.organisationen.förbättra. Studierna.genomfördes.tillsammans.med.två.av. symbolfråga.och.Folksam.har.påbörjat.ett.arbete,. ett.antal.områden.inom.IT.är.ett.bra.angreppssätt..våra.samarbetspartner.på.byggsidan.och.en.samar- men.det.finns.mycket.kvar.att.göra. till.en.början.betspartner.på.bilsidan. Folksam.bör.dock.även.ha.ett.internt.regelverk.. Syftet.är.att.få.en.bild.av.nuläget.och.att.vi.med.det. och.arbeta.mer.systematiskt.med.miljöarbetet.i.de. Ekologiskt kaffehär.underlaget.ska.kunna.välja.bättre.material.och. ordinarie.arbetsprocesserna.inom.IT.kunna.ställa.mer.precisa.krav.på.våra.leverantörer. Mängden.ekologiskt.kaffe.inköpt.till.huvud-. Nästa.steg.blir.därför.ett.arbete.med.att.tydliggöra. kontoret.år.2010.motsvarar: behovet.av.styrande.dokumentation.avseende.Grön.Bra miljöval 353.847.koppar IT.genom.att.våra.ordinarie.arbetsprocesser.tydligt.Under.året.har.Folksam.kontaktat.Naturskyddsfören- 44.653.liter ska.ha.riktlinjer.för.hur.en.grönare.IT-miljö.ska.kun-ingen.för.att.undersöka.om.det.är.möjligt.att.miljö- 2.688.kilo.konsumentpackat.ekologiskt.kaffe na.uppnås..märka.produkter.inom.finans-.och.försäkringsbran- . 3.161.kilo.grönt.råkaffe Formellt.beslut.i.denna.fråga.planeras.under.mars.schen.med.märkningen.Bra.miljöval. . 3,1.hektar.odling.av.konventionellt.kaffe.har. 2011..Därefter.startar.arbetet.med.att.ta.fram.regel- . ställts.om.till.4,0.hektar.ekologiskt.kaffe verket.för.införande.i.arbetsprocesserna....Tjänsteresor .En.viktig.del.i.Folksams.arbete.med.minskad.klimat- . Konventionellt kaffe Inköpspolicy med krav på leverantörernapåverkan.är.att.minska.utsläppen.från.tjänsteresor.. . Mängden.konventionellt.kaffe.inköpt.till.huvud- Folksam.är.en.stor.inköpare,.de.största.volymerna.Att.resa.är.en.naturlig.del.i.verksamheten,.men.om. . kontoret.år.2010.motsvarar: finns.inom.vår.skadeverksamhet,.den.finns.beskri-utsläppen.ska.kunna.minskas.måste.varje.resa.vara. . 1.104.981.koppar ven.i.tidigare.avsnitt..planerad.och.motiverad.utifrån.affärsmässiga.grun- . 139.441.liter Större.delen.av.inköpsarbetet.gjordes.2010.av..der.och.kundnytta..För.att.säkerställa.att.resandet. . 8.394.kilo.konsumentpackat.konventionellt.kaffe Inköp.AB.som.var.ett.helägt.dotterbolag..Inköps-.sker.på.bästa.möjliga.sätt.utifrån.ekonomisk,.miljö-. 9.871.kilo.grönt.råkaffe arbetet.utgår.från.visionen.och.det.ska.utveckla,..och.säkerhetsmässig.utgångspunkt.har.Folksam.en. 9,8.hektar.konventionellt.kaffe organisera.och.förvalta.Folksams.leverantörsrelatio-resepolicy.med.tydliga.krav.på.vilka.färdmedel.som. ner.på.ett.effektivt.och.affärsmässigt.sätt.samt.an-ska.användas.på.olika.sträckor. svara.för.att.alla.inköp.i.Folksam.görs.sammanhållet. Datorer och servrar har och.effektivt.till.så.låga.inköpskostnader.som.möj-Kaffet – en viktig symbolfråga också en miljöpåverkan ligt..Men.det.är.inte.bara.priset.som.är.viktigt.Sedan.2009.har.Folksam.börjat.byta.ut.kaffet.som. Folksam.har.under.lång.tid.arbetat.med.IT.ur.olika. Vår.inköpspolicy.behandlar.bland.annat.affärsetik.dricks.på.huvudkontoret.mot.ekologiskt.och.rättvise- miljöaspekter..Ambitionen.för.företaget.är.att.ligga. och.vilka.krav.vi.ställer.på.leverantörer..märkt.kaffe..Totalt.köpte.Folksam.in.11.082.kilo.. mycket.långt.fram.med.så.kallad.virtualisering.av. Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 19(49)
 17. 17. Ekologiskt perspektiv Innan.vi.skriver.avtal.med.en.leverantör.ska.denna. stort.antal.fastigheter.är.klimatpåverkan.från.den..kunna.visa.upp.en.dokumenterad.miljöpolicy.och.mil- totala.elförbrukningen.marginell.i.det.stora.samman-jöplan..Folksam.ser.också.positivt.på.företag.som.har. hanget.då.Folksam.använder.Ursprungsmärkt.vind-en.ISO-certifiering.och.omfattas.av.kollektivavtal. kraftsel..Klimatpåverkan.från.el.och.tågresor.står.. Under.2010.såg.styrelsen.i.Inköp.AB.över.inköps- för.mindre.än.1.procent.och.redovisas.därför.inte..processen.med.syfte.att.skapa.förutsättningar.för. i.diagrammet.lägre.inköpskostnader.inom.både.skador.och.drift..Utredningen.visade.att.det.finns.många.styrkor.att. Folksams totala klimatpåverkanbygga.vidare.verksamheten.på..Inköparna.ställer. fördelat på aktivitettydliga.krav.på.leverantörerna.och.det.är.ordning.och.reda.på.avtalen.i.koncernen..För.att.ta.nästa.steg.och.få.en.mer.sammanhållen.inköpsverksamhet.och. Flygresor, 22%att.aktivt.driva.ett.mer.strategiskt.inköpsarbete.med.sammanhållen.uppföljning.på.ledningsnivå.började. Bilar, 22%en.ny.inköpsorganisation.etableras.under.Ekonomi. Värme, 56%och.finansservice..Samtidigt.påbörjades.arbetet.med.att.avveckla.Folksam.Inköp.AB. El och tåg, mindre än 1% De.20.inköpstjänster.som.fanns.utspridda.i.organi-sationen,.dels.under.Folksam.Inköp.AB.men.även.inom.IT.och.skadeverksamheten.ligger.från.och.med. All.kompensationen.sker.genom.trädplantering.i..den.1.oktober.2010.samlat.under.stödenheten.Eko- Vi-skogen..Det.är.ett.viktigt.bidrag.till.en.fråga.som.nomi.och.finansservice..Den.nya.organisationen.ger. får.allt.mer.internationell.uppmärksamhet,.nämligen.goda.förutsättningar.för.att.hållbarhetskraven.på.. avskogningen.som.globalt.sett.står.för.cirka.18.pro-leverantörer.sker.på.ett.mer.systematiskt.sätt. cent.av.de.internationella.utsläppen..Det.är.mer.än. utsläppen.från.alla.samlade.transporter,.jordbrukets.Folksams totala Koldioxidutsläpp belastning.och.byggsektorns.påverkan..Än.i.dag.Vår klimatkompensation och fotavtrycket skövlas.det.mer.träd.än.vad.det.växer.till..Förutom.Sedan.2006.klimatkompenserar.Folksam.för.alla.. att.träden.tar.upp.och.lagrar.koldioxid.från.atmosfä-utsläpp.relaterade.till.energianvändning,.och.tjänste- ren.bidrar.trädplantering.även.till.andra.stora.positiva.resor.med.bil,.tåg.och.flyg..KPA.Pension.kompense- mervärden.för.människor.i.hårt.utsatta.områden..rar.även.för.resor.till.och.från.arbetet..Nästa.år.är.ambitionen.även.att.kompensera.för.pappersför- Antal körda milbrukningen.för.hela.Folksam.vilket.skulle.innebära. Under.2010.har.Folksams.personal.kört.518.744.mil..att.hela.verksamheten.är.klimat-kompenserad.. i.tjänsten..Det.är.en.minskning.med.10.procent.i. För.2010.uppmättes.fotavtrycket.till.3.853.ton.. jämförelse.med.tidigare.år..koldioxid,.vilket.är.en.minskning.med.926.ton..jämfört.med.tidigare.år...Av.utsläppen.står.värme- För.beräkningsmodeller.och.underlag.se.appendix.förbrukning.för.mer.än.hälften.av.den.totala.påver- sidan.40.och.insamlingsmetoder.och.beräkningar..kan,.medan.flyg-och.bilresor.utgör.lite.mindre.än.. sidan.45.en.fjärdedel.vardera..Trots.att.Folksam.förvaltar.ett. Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 20(49)
 18. 18. ”Självklart borde bil- Alla vinnare när trafiken blir säkraretillverkarna sälja sinabilar med autobroms- Trafikskador.innebär.stora.förluster.för.folkhälsan.. personskador,.krockens.händelseförlopp.och.bilens. och.samhällsekonomin.men.framför.allt.för.individen.. deformationer..Tonvikten.läggs.på.skador.som.leder.systemen standard- Folksam.har.drygt.30.års.erfarenhet.av.forskning. till.död.eller.invaliditet..Studier.av.detta.slag.är.unika.monterade, precis inom.trafiksäkerhetsområdet,.med.tonvikt.på.studier. av.verkligt.inträffade.trafikolyckor..Den.kunskap.. i.världen. Mellan.1992.och.2010.har.Folksam.monterat.in..som antisladd nu är Folksams.trafikforskning.ger.används.för.att.rädda.. liv.i.trafiken..Färre.trafikskador.innebär.även.lägre. cirka.240.000*.svarta.lådor.i.bilar.från.fyra.olika.. bilmärken.i.Sverige..I.maj.2008.lanserade.Folksam.standard.” kostnader.för.skador.och.därmed.lägre.trafikförsäk- ringspremier,.vilket.kommer.Folksams.kunder.till- en.ny.svart.låda.som.mäter.krockkrafter.i.flera.rikt- ningar.med.större.noggrannhet..Den.nya.lådan.har. godo. fram.till.2011.monterats.in.i.cirka.30.000*.bilar. *Siffrorna.baseras.på.antal.beställda.enheter. Forskning bidrar till färre personskador En.stor.del.av.Folksams.forskning.fokuserar.på.att. Bilars whiplashskydd allt bättre kartlägga.säkerhetsnivån.hos.olika.bilmodeller.och. Folksam.har.sedan.2003.presenterat.krocktestresul- deras.skyddssystem..Resultaten.används.bland.an- tat.som.visar.hur.väl.olika.bilmodeller.skyddar.mot. nat.till.att.informera.och.påverka.allmänhet,.företag. pisksnärtskador.vid.påkörning.bakifrån..På.bara.fem. och.offentlig.sektor.om.vikten.av.att.prioritera.säker- år.har.andelen.bilmodeller.som.får.bästa.testresultat. het.vid.bilköp..De.senaste.åren.har.dödstalen.i.den. (och.därmed.godkänt.av.Folksam).gått.från.16.pro- svenska.trafiken.minskat.kraftigt.till.mellan.300.och. cent.till.över.50.procent..2010.års.tester.skedde. 400.personer.årligen..Preliminära.siffror.för.2010.pe- inom.ramen.för.Folksams.samarbete.med.IIWPG.. kar.på.under.300.personer,.vilket.är.den.lägsta.andel. (International.Insurance.Prevention.Group)..Totalt. dödsfall.i.trafiken.i.världen..En.viktig.anledning.till. omfattades.237.bilmodeller.på.den.svenska.mark- minskningen.är.utvecklingen.av.bilars.säkerhetsnivå. naden,.varav.78.nya.som.testades.för.2010.års.lista.. Djupstudier av bilkrockar ger ökad kunskap Autobroms minskar svåra trafikskador För.att.få.ökad.kunskap.om.hur.och.varför.person- I.oktober.hölls.ett.presseminarium.för.att.visa.den. skador.uppstår.i.trafikolyckor.bedriver.Folksam.djup- stora.potential.som.många.nya.bilsäkerhetssystem. studier.av.bilkrockar..Resultaten.av.djupstudierna. har.i.att.minska.trafikskadorna..Syftet.var.att.öka.. gör.det.möjligt.att.analysera.hur.personskador.i.tra- efterfrågan.på.dessa.system.för.att.få.en.snabbare. fikolyckor.ska.kunna.undvikas.i.framtiden..Folksams. spridning..Speciellt.framhölls.autobroms.som.ett. krockdata.har.bland.annat.legat.till.grund.för.utveck- system.som.kan.bli.lika.effektivt.som.krockkuddar. ling.av.de.krocktestprogram.som.används.för.utvär- och.antisladdsystem..Om.alla.bilar.i.Sverige.hade. dering.av.bilars.skyddsförmåga.mot.pisksnärtskador,. autobroms.skulle.upptill.65.liv.sparas.årligen..Vid.. samt.för.flera.biltillverkares.utveckling.av.skydd.mot. seminariet.presenterades.också.vilka.modeller.som. pisksnärtskador. har.dessa.system.som.standard.och.tillval..Folksam. I.djupstudierna.undersöks.data.från.svarta.lådor,. reducerar.premien.på.bilmodeller.med.autobroms. som.registrerar.krockkrafterna.vid.en.kollision,.kom- som.standard.för.att.ytterligare.påskynda.intro-. Anders.Kullgren,.. binerat.med.detaljerad.information.om.bland.annat. ducerandet.av.dessa.system. trafikforskningschef Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 22(49)
 19. 19. Kan ekonomiska incitament få bilförare Folksam sänker försäkringspremieatt köra säkrare och miljövänligare? med målet att minska antalet svåraFolksam,.MHF,.SalusAnsvar.och.Trafikverket.inledde. och dödliga mc-olyckorett.forskningsprojekt.med.målet.att.skapa.en.säkrare. Låsningsfria.bromsar,.så.kallade.ABS-bromsar,.skulle.trafikmiljö..Projektet.ska.utvärdera.möjligheten.att. halvera.andelen.svåra.och.dödliga.skador.vid.motor-med.hjälp.av.ett.ekonomiskt.incitament.–.en.lägre. cykelolyckor..Men.trots.att.många.olyckor.skulle.kun-bilförsäkringspremie.–.få.bilförare.att.ändra.sitt.. na.förhindras,.saknar.93.procent.av.landets.motor-beteende.till.att.köra.säkrare.och.miljövänligare. cyklar.ABS..Som.ett.sätt.att.få.fler.förare.att.välja. Inledningsvis.kommer.projektet.att.omfatta.en. säkrare.motorcyklar,.sänkte.Folksam.försäkrings-.testgrupp.om.cirka.300.privatbilister. premien.med.15.procent.för.tvåhjuliga.motorcyklar. Förarna.i.testgruppen.erbjuds.vid.säker.körning. med.ABS-bromsar..Rabatten.började.gälla.från..upp.till.30.procent.rabatt.på.sin.ordinarie.försäk- 1.maj.2010.ringspremie.hos.SalusAnsvar..Tanken.är.att.det.ska.löna.sig.att.köra.ansvarsfullt.–.ju.mer.körd.sträcka.inom.gällande.hastighetsbegränsningar,.desto.högre.rabatt.på.bilförsäkringspremien..Körningen.mäts.med.hjälp.av.GPS-teknik.som.monteras.i.testför-.arnas.bilar..Testet.kommer.att.pågå.i.ett.år.och..Folksam.ansvarar.för.utvärderingen..Ny bilundersökningKrocksäkerhet och bra driftsäkerhet– inte en självklarhetI.september.tog.Bilprovningen.och.Folksam.för.första.gången.fram.en.gemensam.lista.som.visar.i.vilken.utsträckning.begagnade.bilar.är.trafiksäkra,.det.vill.säga.både.krocksäkra.och.har.ett.bra.besiktnings-.resultat..Listan.visar.att.bilköpare.inte.kan.räkna.med.att.en.krocksäker.bil.automatiskt.går.felfritt..genom.bilbesiktningen.eller.vice.versa..Undersök-ningen.visar.ändå.att.det.finns.bilar.som.uppfyller.båda.kriterierna. Hållbarhetsredovisning Folksam 2010 23(49)

×