Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Hållbarhetsredovisning Folksam 2011

1 897 vues

Publié le

 • Download The Complete Lean Belly Breakthrough Program with Special Discount. ♥♥♥ https://tinyurl.com/bkfitness4u
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Hållbarhetsredovisning Folksam 2011

 1. 1. Hållbarhets-redovisning 2011
 2. 2. Innehåll Vd-ord Vd-ord...................................................................................................3 Hel- och renfaktorn har blivit en hygienfaktor. Om årets hållbarhetsredovisning..........................................................4 Nu förväntar sig kunderna att företag tar Kund och marknad................................................................................5 ansvar och de väljer i högre grad företag med högre moral och etiskt tänkande. Folksam har Styrning och organisation.....................................................................8 alltid strävat efter att ta sitt ansvar på riktigt, Operativ organisation...........................................................................11 något som underlättas av att vår bolagsform Våra medarbetare. .............................................................................. 12 är ömsesidig, det vill säga kundägd. Sidan 3 Vår verksamhets påverkan.................................................................. 16 Mer än försäkring................................................................................ 21 Våra medarbetare Folksam vill vara en attraktiv arbetsgivare Trafiksäkerhetsarbetet. ...................................................................... 21 med engagerade medarbetare som skapar Ansvarsfullt ägande. ...........................................................................23 kundnytta. För att uppnå det arbetar Folksam KPA Pension .......................................................................................28 strategiskt och målinriktat inom flera områden, exempelvis anställningsvillkor, rekrytering, Förenade Liv........................................................................................ 31 kompetensutveckling, ledarskap, prestations- Internationella samarbeten.................................................................32 styrning samt arbetsmiljö och hälsa. Samhällsengagemang. .......................................................................34 Sidan 12 Organisation........................................................................................35 Vår verksamhets påverkan Appendix (Miljödata)...........................................................................36 Miljön är central för Folksam. Därför ställer vi Om redovisningen och krav både på oss själva och på våra leveran- allmänna fakta om Folksam................................................................38 törer och arbetar aktivt med att minimera vår verksamhets påverkan på klimatet. Den 28 Insamlingsmetoder och beräkningar..................................................39 november var en historisk dag för Folksams Bestyrkanderapport............................................................................ 41 miljöarbete när vi som första försäkrings­ bolag godkändes med Bra Miljöval, världens tuffaste miljömärkning. Sidan 16 Ansvarsfullt ägande På Folksam är vi övertygade om att företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rät- tigheter är mer lönsamma på sikt. Därför påverkar vi aktivt de företag som vi inves- terar igenom våra kriterier – miljö, mänsk- liga rättigheter och antikorruption. Vissa företag har vi även valt att helt utesluta som tobak och illegala vapen. Sidan 23 Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 2 (41)
 3. 3. Vi tar ansvar på riktigtAtt vara hel och ren på miljöområdet har gått från Folksam har funnits i över hundra år, jag har varit vd Den 19 mars 2012 fick dotterbolaget KPA Pensionnackdel till konkurrensfördel och till något som räknas i åtta av dem. Mitt jobb är både att förvalta och att ta emot priset som landets mest hållbara bolag inomsom en hygienfaktor. Nu förväntar sig kunderna att driva på så att vi hela tiden utvecklas. Därför känner finansbranschen och Folksam Liv intog en hedrandeföretag tar ansvar. Folksam är en av Sveriges största jag mig stärkt inför framtiden när Folksam som första tredje plats.försäkringsgivare. När vi reparerar skadorna ställer bolag inom försäkrings- och finansbranschen har fåttvi krav på att våra entreprenörer också är gröna, på Sveriges strängaste miljömärkning, Bra Miljöval. Nu Vi tar också ansvar på riktigt för våra investeringar.riktigt. Från att materialet vi använder är det som för- har vi tuffa krav och precis som den här hållbarhets- Folksam och KPA Pension deltog i våras i cirka 100brukar minst resurser till att det inte innehåller några redovisningen kommer vårt miljöarbete att revideras bolagsstämmor för att bevaka att våra kundersgifter. Och givetvis använder vi material som är till- utifrån. För Naturskyddsföreningen är rädd om sitt pengar används på ett sätt som inte bara gynnarverkade i Sverige i så hög grad som möjligt. varumärke, precis som vi är rädda om vårt. Märkningen kortsiktiga insatser. Vi granskar bonussystem, jäm- är ett stort steg för branschen som inte får stagnera. ställdheten i styrelserna och ställer krav på att före-Folksam har aktivt drivit på under hela resan och i dag Det gäller även Folksam. Nu kan vi ytterligare stärka tagen ska ta ett långsiktigt ansvar. Det är lönsamtslipper vi försvara vårt miljöarbete. Något som vi fick våra möjligheter att bygga goda kundrelationer. både för Folksam, för våra kunder och för samhället.göra när vi började ställa krav på att färgfabrikanter Det är på riktigt.skulle göra hållbar färg utan gifter och att byggmaterial- Folksam har alltid strävat efter att ta sitt ansvar påtillverkare skulle redovisa vad deras produkter innehöll. riktigt, något som underlättas av att vår bolagsformEntreprenörerna skulle svara på en mängd frågor från är ömsesidig, det vill säga kundägd. Det betyder attvår inköpsavdelning om hur de bedrev sitt arbete. Då vi har en nära relation till våra kunder och att alltvar det ändå en fördel att vara stor – med över fyra överskott tillfaller kunderna. Under hösten har vi ut-miljoner kunder kunde vi vidhålla våra krav och ändå rett hur vi ska betala ut återbäring till våra kunder ifå bra avtal. Ett avtal med Folksam var en bra affär sakbolaget och målet är satt att införa detta till vårenom du arbetade med att reparera bilar eller hus. 2013. För första gången finns nu också en värderings- förskjutning hos kunderna som ger direkt uttryck iI dag är det självklart att använda giftfritt och gediget affärer. Det visar en rapport från Centrum för bankmaterial. Med hel- och renfaktorn har det under de och försäkring, Tekniska Högskolan i Stockholm. Härsenaste åren uppstått ett nytt fenomen som brukar framgår att kunderna i allt högre grad väljer bolagsammanfattas Corporate Social Responsibility, CSR. med en högre moral och ett etiskt tänkande. HeltStora företag förväntas göra något gott för samhället klart ligger vi rätt i tiden, både kundägt och att vi tari olika former. vårt ansvar. Dessutom visar alla våra bolag bra resultat, något som vässar Folksam inför framtiden. Jag ärJag är lite skeptisk till själva begreppet. Det är lätt även stolt över att kunna nämna att vårt långsiktigaatt det här arbetet ligger utanför företagets affärsidé hållbarhetsarbete har fått genomslag i Sveriges Anders Sundström, vd Folksamoch blir en etikett man kan klistra på för att locka största hållbarhetsundersökning, Sustainable Brands.kunder och nya medarbetare. Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 3 (41)
 4. 4. Om åretshållbarhetsredovisningFolksams vision är en hållbar värld där människor känner sig trygga. Åretshållbarhetsredovisning ska ge en bild av vad företaget åstadkommit hittills föratt uppfylla visionen. Folksam var det första svenska försäkringsbolaget som skrev under GlobalCompact. Detta är Folksams nionde hållbarhetsredovisning och den byggerså långt det är möjligt på Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G3 förhållbarhetsredovisningar. Den granskas även i år externt av revisionsföretagetKPMG. Folksams klimatfotavtryck kompenseras helt genom Vi-skogensträdplanteringsprojekt.Årets hållbarhetsredovisning gäller för hela Folksam, inklusive dotterbolagen.Den trycks inte utan går enbart att ladda ner på folksam.se, kpa.se ochforenadeliv.se. Folksam uppfattar att redovisningen uppfyller GRI:sapplikationsnivå B+, vilket också har bekräftats av de externa revisorerna. Redovisningen är även en del av avrapporteringen gentemot FN:s GlobalCompact (Communication on Progress, CoP) och FN:s principer för hållbarainvesteringar (UNPRI). Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 4 (41)
 5. 5. Kund och marknadFolksam ägs av kunderna De kundinsatser och förbättringsaktiviteter som tas Även om förändringsarbetet är långsiktigt förbättra-Folksam är ett ömsesidigt bolag. Detta innebär att fram utifrån undersökningarna följs upp på samma des en del under 2011. En ny kommunikationsstrategikunderna också är ägare. Folksams övergripande mål systematiska och kontinuerliga sätt för att öka togs fram med budskap för att göra Folksam tydligare,är att ha försäkrings- och sparandebranschens mest genomförandekraften. Statusen för förbättringsaktivi- internt, för kunder och för partners. Syftet var attnöjda kunder. Det grundläggande syftet med det teterna och kundnöjdheten rapporteras därefter minska avståndet mellan medarbetare och kunder.kundägda (ömsesidiga) Folksam är att tillhandahålla kvartalsvis till bolagens ledning och till styrelserna. Exempelvis deltog nästan alla medarbetare på Eko-tjänster som kunderna som ägare har glädje av och Folksam ska utveckla nya erbjudanden och förbättra nomiavdelningen i kundmöten under året. Att tydlig-att skapa långsiktiga vinster. Därför är det viktigt för produkter som är relevanta och gillade av kunderna. göra erbjudandet är viktigt för kunderna, inte minstFolksam att arbeta långsiktigt och strukturerat för att Därför involverar Folksam också kunderna i olika faser sparande, och därför genomgick all säljpersonal inomhitta en så god relation som möjligt för båda parter. i utvecklingsprocessen. Affärsområde Privat en livsparutbildning. Folksam möter varje dag ett stort antal kunder, allt Samtliga inom Affärsområde Privat tränades i attfrån enskilda privatpersoner och företag till de stora Folksam i förändring inse kärnvärdenas betydelse för deras arbete.organisationerna i Sverige. Samma kund kan också Folksam arbetade under 2011 med att få kraft i sinha flera olika roller. En person kan möta Folksam ompositionering som togs fram under 2010 för att Inom skador fick alla en språkutbildning via e-learninggenom sin bilförsäkring, sin företagsförsäkring, sitt bättre spegla våra kunders önskemål. En ny grafisk och en översyn av samtliga skadebrev påbörjades försparande i en kapitalförsäkring, sin villaförsäkring, profil signalerade förändringen och under 2011 för- att ge kunderna en bra känsla när breven landar hossitt efterlevandeskydd genom facket eller genom en stärktes beteendet med Folksams nya kärnvärden dem. Genom att utgå från kundinsikter kunde webbenolycksfallsförsäkring barnen har via sitt idrottsför- att vara personliga, engagerade och ansvarstagande. och lättförståeliga villkor utvecklas. Teckna-flöden påbund. Hur Folksam möter en kund i en roll färgar Då kan Folksam bättre lova och engagera sig för att ge webben ska bli kundvänligare och nu kan kundernaupplevelsen för kunden i alla sina roller. trygghet i dag och i morgon för det kunderna bryr sig teckna barnförsäkring på folksam.se. Folksam har alltså både ett stort spektrum av om. För kunden ska det kännas välkomnande ochkunder och ett stort antal kunder. bekymmersfritt att ha att göra med Folksam. En ny introduktion för nya medarbetare togs också Förändringen uppmärksammades av konsumenterna. fram och sociala medier öppnades för och mellanFolksam arbetar systematiskt Fram till kvartal tre lyckades Folksam tydliggöra sina anställda och kunder.med att utgå från kunderna tre kärnvärden under ett års tid. I kvartal tre hadeFolksam har många sätt att samverka med kunderna, de som tycker att Folksam är ansvarstagande ökat Dessutom ökade KPA Pension gillandet på marknadenexempelvis stämmor, kommittéer och kundmöten. med hela 12 procentenheter under de senaste fyra (från 7 procent till 9 procent). KPA Pension ökadeFör alla kundsegment arbetar analys- och åtgärds- kvartalen. Det var också 8 procentenheter fler i kvar- även kännedomen om ansvarsfull påverkan (från 50grupper med att ta fram slutsatser och rekommenda- tal tre som kände sig välkomna och bekymmersfria procent till 59 procent) genom etiska placeringar.tioner baserade på fakta och kundinsikter, som syste- och att Folksam är personliga, engagerade och germatiskt samlats in och förankrats i organisationen. trygghet. Underlag för det arbetet är de undersökningarFolksam metodiskt och kontinuerligt gör av vad kun- Om marknadsföringen ska signalera förändringen,der, företag, parter och partner tycker, hur nöjda de ska reella förändringar i Folksam långsiktigt leda tillär, vad som skapar nöjdhet och vad som ger upphov positiva upplevelser och erfarenheter som bygger etttill irritation och missnöje. Detta genomförs internt starkare gillande. Gillande mäter rationell och emo-på ett likartat sätt för att effektivt öka lärandet inom tionell atraktionskraft hos allmänheten.Folksam och inom Folksams dotterbolag. Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 5 (41)
 6. 6. Vilka betyg ger oss kunderna? 18). Folksam fick ändå pris för effektiv marknads­ Skapar trygghet för kundernaFolksam mäter hur nöjda kunderna som varit i föring i 100-wattaren*. Inte heller varumärket KPA Kundombudsmannens huvudsakliga arbetsuppgiftkontakt med Folksam är. Här handlar det om allt Pension uppnådde sitt mål för gillande/preferens. är att erbjuda de kunder som inte är nöjda medfrån samtal till kundtjänst och med rådgivare till KPA Pension är ett mindre känt varumärke och hade Folksams beslut att få en opartisk omprövning av sitthantering av skadeärenden. I snitt var nio av tio målet 10 procent, resultatet blev 9 procent. ärende. Under 2011 behandlade Kundombudsmannenkunder nöjda med ärendehanteringen i hela 1 107 ärenden, 1 051 ledde till en reell omprövning,Folksam, inklusive KPA Pension. Åtgärderna för nöjdare kunder under 2011 varav 20 procent ledde till någon form av ändring till Ett utvecklings- och utvärderingsarbete genomfördes kundens förmån. Denna tämligen höga ändringsfrek-Mål och resultat kundnöjdhet 2011 för att förenkla dialogen med Folksams slutkunder. vens visar att Kundombudsmannen är oberoende och Tester genomfördes för att på ett bättre sätt se till att kunderna kan hysa förtroende för verksamheten. Strategiska målområden Mål Resultat kunderna har ett aktuellt skydd efter hur situationen Under året konsulterade omkring 10 000 kunder 1. Nöjda kunder (procent) 75 74 för kunden förändras. Arbete påbörjades för att det Kundombudsmannen. Denna verksamhet uppskattas på kundernas inloggade sidor (Mina Sidor) ska kunna mycket av kunderna eftersom de kan ställa frågor till 2. Nöjda kunder -2,2 -1,8 gå att se vilka försäkringar som saknas, utöka och en oberoende instans. jämförelse branschen teckna försäkringar samt administrera sitt försäk- 3. Attraktionskraft/ 14,5 13,5 ringsbehov själv. Erfarenheter leder till gillande verksamhetsförbättringar För parter och partner i Folksam utvecklades arbetet En annan viktig del av Kundombudsmannens arbete1. När det gäller hur nöjda kunderna är i allmänhet i mer proaktiv riktning. För arbetsgivarna inriktades är att återkoppla erfarenheter från sin verksamhetvisade dessa mätningar också att de kunder som förbättringsarbetet på att skapa fler kundmöten, till Folksam. Under 2011 deltog Kundombudsmannenhade varit i kontakt med Folksam var mer nöjda än förbättra rutinerna för klagomål samt att utveckla i Folksams interna arbete med villkorsöversyner,de som inte varit det. Målet är att 75 procent av information om erbjudanden och om avkastningen. policyarbete och interna vidareutbildningar.kunderna i allmänhet ska vara nöjda. Resultatet på Under delar av 2011 var tillgängligheten per tele­ -74 procent visar att målet nästan nåddes. Även för individkunderna inom kollektivavtalad fon inte bra. Kunderna hade med andra ord svårt att marknad genomfördes förbättringar av webb och komma i kontakt med Folksam. Många kunder kon-2. Branschen tappade för första gången på länge elektronisk information, nyhetsbrev samt målgrupps- taktade därför Kundombudsmannen när de behövdeinom Sak Privat men Folksam fick en positiv utveck- anpassad kommunikation. För att skapa trygga hjälp. I dessa kundärenden var vår främsta uppgiftling i stället. Men inom bilförsäkring specifikt ökade kunder genomfördes åtgärder för att bekräfta att se till att kunderna fick kontakt med rätt personFolksam något mer än branschsnittet med 74,3 pro- kundernas val och att hålla informationsträffar inom Folksam.cent i nöjdhet mot branschens 73,5 procent. På liv­ på arbetsplatser. Folksam tog tillgänglighetsproblemen på allvarsidan tappade branschen – 3 procent i nöjdhet, även och vidtog åtgärder. Kundmätningarna visar att denFolksam men i lägre utsträckning. KPA Pension fort- Kundombudsmannen totala kundnöjdheten har gått ned under vissa delarsatte att hålla sin starka ställning för tjänstepensio- Folksam är ett kundägt bolag och det är därför en av året, men återhämtat sig vid årets slut.ner med 69,5 procent i nöjdhet – högt över bransch- naturlig prioritering för bolaget att erbjuda kundernasnittet på 66 procent. en extra service och trygghet genom Kundombuds- Klagomål är en gåva från kunderna mannen. Denna är helt opartisk eftersom verksam- Kundombudsmannen fortsätter att betrakta klagomål3. Folksam ökade sitt gillande på marknaden. Gillan- heten är fristående från Folksams företagsledning som en gåva av kunderna. Det är viktigt att Folksamdet bygger på att man också syns och Folksam hade och endast svarar inför Folksams stämmor. bemöter klagomålen på ett positivt sätt och att de tassvårt att nå igenom bruset i den starka medieintensi- emot på ett konstruktivt sätt för att utveckla verk-viteten som råder i branschen. Varumärket Folksam samheten. Kundombudsmannens motto är att klago-nådde därför inte helt fram till sitt mål (mål för gillan- målen är så viktiga att de bör tas emot som en gåvade/attraktionskraft var 19 procent, resultatet blev av kunderna.* 100-wattaren är reklamtävlingen som premierar reklamkampanjer som har gett effekt. Den arrangeras av Sveriges Annonsörer och Sveriges kommunikationsbyråer. Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 6 (41)
 7. 7. Aktivt arbete löser problem i ett tidigt skede Folksam är delägare i Rosengård Invest och där fort-Folksam handlade under 2011 cirka 710 000 skador. sätter arbetet att investera i företag startade ochEftersom bolaget prioriterar att lösa problem på ett ledda av människor med annan etnisk bakgrund.tidigt skede ledde endast ett fåtal ärenden till tvist. För att nå ut med information till arabiska ochUnder 2011 avgjordes 94 ärenden av Allmänna turkiska företagare översatte Folksam under året enreklamationsnämnden (ARN). Endast 4 procent av folder som beskriver trygghetspaketet för företagareärendena ändrades till kundens fördel. 152 ärenden till dessa språk.gick vidare till domstol under 2011. Folksam vann Folksam och SCB tog under 2011 fram rapporteneller träffade en förlikning i majoriteten av de mål Varning för låg pension. Rapporten beskriver densom avgjordes under året. Detta visar att Folksam kommande pensionens storlek för utlandsfödda 40-har en mycket hög kvalitet i sin ärendehantering. talister som kom till Sverige på 1960–70 talet samt 60-talister som kom 1980-85 och 70-talister som komMångfald för ökad kundnytta 1990–95. Rapporten pekar på ett stort behov av attSedan många år arbetar Folksam aktivt med mång- spara till pensionen och att arbete är allra viktigast.fald. Folksams uppfattning är att en hög grad av Resultatet kommer att användas till att utvecklamångfald leder till ökad kundnytta och även attrak- erbjudanden och i informationskampanjer tilltionskraft som arbetsgivare. utlandsfödda svenskar. Under 2011 genomfördes flera aktiviteter för att Under 2011 påbörjade Folksam ett arbete för attutveckla Folksams arbete för ökad mångfald. underlätta för döva att kommunicera med oss, både Under våren kartlade Folksam för första gången via hemsidor och via kundtjänst, resultatet kommerspråkkunskaperna i samtliga kundnära delar av att märkas under 2012 om allt går som planerat.organisationen. Kartläggningen visade att inomkundtjänsten finns flera språk som vi kan addera tillden flerspråkiga kundtjänstens 18 språk. Däremotbehöver telemarketingverksamheten och skadeverk-samheteten nyrekrytera medarbetare som kan fram-för allt utomeuropeiska språk. Folksam är delägare i Telge tillväxt, som har sommålsättning att halvera ungdomsarbetslöshetenbland ungdomar 18–25 år i Södertälje. Telge tillväxtbedrev under andra halvåret ett projekt på uppdragav Folksam där fem invandrade ungdomar anställdesför att knacka dörr i stora delar av Södertälje. Upp-giften var att besöka de boende för att ge lite allmänskadeförebyggande information och erbjuda försäk-ringsinformation genom att bli uppringda av denflerspråkiga kundtjänsten på sitt hemspråk. Arbetet resulterade i att 700 familjer önskade bliuppringda och att lite mer än 50 procent valde attköpa någon försäkring eller sparande. Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 7 (41)
 8. 8. Styrning och organisationFolksams verksamheter har en direkt påverkan på vår Teman som behandlades på seminariet var också Svensk Kod för bolagsstyrning.omvärld. Det handlar om vår skadeverksamhet, vår omvärldsanalys, kundmönster, IT-strategi samt Bilden på sidan 11 visar strukturen för de över-förbrukning av varor och tjänster, våra tjänsteresor fördjupning och uppsummering av bolagsstyrning gripande organen i Folksam. Eftersom Folksam äroch uppvärmning av och vatten till våra fastigheter. ur ett styrelseperspektiv. kundägt finns det inte några aktieägare. På stämmanVår indirekta påverkan, trafikforskningen, idrotts- I Folksam Liv respektive Folksam Sak finns cirka företräds kunderna istället av stämmoledamöter.samarbeten, konsumentupplysning, arbetet mot våld 80 interna regelverk som klassificeras som över-i samhället och minröjningsprojekt finns beskrivet i gripande. Regelverken gås igenom årligen och Interna regler och organisationavsnitten Mer än försäkringar och Ansvarsfullt ägande. revideras vid behov. Ett trettiotal är fastställda av för styrning och kontrollIndirekt påverkas naturligtvis också hur hur vi placerar styrelserna. Övriga fastställs av moderbolagens För Folksam Liv och för Folksam Sak fastställervårt kapital – se vidare i Ansvarsfullt ägande. stämmor eller av koncernledningen. respektive styrelse var sin strategisk plan som förmedlar den inriktning och de krav som respektiveSå här arbetar våra styrelser styrelse har på dessa bolag. De inriktningar och kravFolksam består av en koncern för livförsäkring och Vision som förpliktigar som beskrivs i den strategiska planen omfattarpensionssparande och en koncern för sakförsäkring. Allt arbete som sker i Folksam ska vara målstyrt och bland annat:Folksam har två ömsesidiga moderbolag. Folksam styra mot visionen att ”människor ska känna sig • Verksamhetömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) och Folksam trygga i en hållbar värld” och det övergripande målet • Organisationsstrukturömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak). Såväl Folksam ”att ha försäkrings- och sparandebranschens mest • Finansiella målLiv som Folksam Sak bedriver också verksamhet nöjda kunder”. • Ägarstyrning av dotterbolaggenom dotterbolag. Moderbolagens styrelser består Visionen belyser Folksams roll som det kundägda • Intern styrning och kontrollav kundrepresentanter från de svenska folkrörelserna företaget, trygghet är all försäkrings- och sparande-(kooperationen, fackföreningsrörelserna, idrotts- verksamhets kärna. Att arbeta för en hållbar värld Vi vill påverka ansvarsfulltrörelsen och äldrerörelsen). skapar trygghet. Hållbarhet är även viktigt för I den strategiska planen för Folksam Sak respektive Det är valberedningen som föreslår till stämmorna oss med hänsyn till vår skadeverksamhet och Folksam Liv fastställs även områden som de bådavilka som ska sitta i styrelserna. Valberedningen ska våra investeringar. styrelserna vill att Folksam ska styra mot och foku-sträva efter att styrelserna får en lämplig samman- En otrygg, ohållbar värld genererar, förutom sera på: upplevd kundnytta, växa av egen kraft,sättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. mänskligt lidande, stora skadekostnader och höga bättre än konkurrenterna, attraktiv arbetsgivare och Moderbolagsstyrelserna höll åtta (Folksam Liv) premier, något som inte är förenligt med kundnytta. ansvarsfull påverkan.respektive nio (Folksam Sak) styrelsemöten under ”Ansvarsfull påverkan” fastslår att Folksam ska sär-året. Inför varje sammanträde fick styrelserna en Bolagsstyrning skilja sin verksamhet från sina konkurrenters genomskriftlig rapport av vd över viktigare händelser i God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att ett att ta ett mer aktivt ansvar för vår omvärld och fram-Folksam, men också i branschen i övrigt. I enlighet bolag sköts på ett för ägarna så effektivt sätt som tid samt verka för att utforma sina erbjudanden medmed Folksams strategiska dagordning har styrelsen möjligt. En övergripande målsättning med Folksams hänsyn till den ansvarsfulla påverkan. Styrelsernaföljt upp de strategiska målen. De gick även bland bolagsstyrning – förutom att den ska överensstämma fastställer mål för samtliga fokusområden varje år.annat igenom dotterbolagens verksamheter, ekonomi- med bolagets vision och etiska principer – är att De strategiska planerna ska därefter vara styrandeoch omvärldsanalys och internrevisionsrapporterna. säkerställa en bra avkastning för Folksams kunder. för Folksams mer detaljerade verksamhetsplanering.Dessutom godkände de hållbarhetsredovisningen 2010. Bolagsstyrningen i Folksam utgår från lagstiftning, Målen för ansvarsfull påverkan handlar om att våra I syfte att få tillfälle att diskutera strategiska och främst Försäkringsrörelselagen, och Finansinspektio- kunder ska känna till och tycka att det är bra att viframåtblickande frågor mer ingående genomförde nens föreskrifter och allmänna råd. Folksam tillämpar arbetar med trafikforskning, miljöarbetet och ägar-styrelsen under året ett tvådagarsseminarium. styrning och etiska investeringar. Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 8 (41)
 9. 9. Ansvarsfull påverkan i procent Mål Resultat Den andra ansvarslinjen utgörs av styrnings- och Folksam ska följa de etiska reglerna och andra anvis- kontrollfunktioner som ska säkerställa en ändamåls- ningar som finns för hur arbetet ska utföras. De etis-Kännedom allmänhet 41 44 enlig och effektiv riskhantering. Styrnings- och kon- ka reglerna delas ut till alla anställda och medarbe-Inställning allmänhet 65 67 trollfunktionerna stödjer och följer upp den första tarna uppmuntras att kontakta sin chef eller någonInställning kund 51 51 ansvarslinjen utifrån ramverk för intern styrning och av våra jurister om de känner sig osäkra. kontroll, ansvarar för att ha en övergripande bild avFolksam har uppnått alla tre målen för ansvarsfull risksituationen i företaget och rapporterar denna till Solvens 2påverkan. När det gäller inställningen till att bolagen styrelse och vd. Solvens 2 är samlingsnamnet för de nya solvensreglergör ett bra jobb hos kunderna är Folksam och KPA för försäkringsbolag som just nu arbetas fram inomPension lika, men KPA Pension är lite starkare på Den tredje ansvarslinjen utgörs av internrevision. EU. Direktivet är tänkt att stärka sambandet mellanatt nå ut till allmänheten vad gäller kännedom Internrevisionen granskar och utvärderar, på styrel- solvenskraven och riskerna för försäkringsbolag.och inställning. sens uppdrag, den interna styrningen och kontrollen Genom ökad riskkontroll ska bolagens styras på ett inklusive riskhantering. sundare och mer ändamålsenligt sätt. Det finns ävenRiskhantering i Folksam ett tydligt kundperspektiv inbyggt. Solvens 2 är ettFolksam är exponerat mot en mängd olika risker, vilka Mutor och penningtvätt led i ett större arbete för att skapa en gemensamkan påverka företagets finansiella ställning. Förmågan Alla finansiella företag i EU är skyldiga att förhindra europeisk finansmarknad.att identifiera, förebygga och hantera dessa risker blir penningtvätt och finansiering av terrorism. Folksamallt viktigare. Folksams riskhanteringsprocess utgör följer de sanktioner som utfärdats mot brottsmiss- Redan 2010 påbörjade Folksam anpassningen till deten viktig beståndsdel av den övergripande riskhante- tänkta personer och vidtar även åtgärder för att regelverket. Under 2011 intensifierades arbetet och iringen. Riskhanteringsprocessen utgör ett stöd i förhindra mutor och korruption. Arbetet med att huvudsak fokuserade det på att samordna anpass-avvägningen mellan risktagande och möjlighet att nå förhindra mutor och korruption hänger samman med ningen av processer och systemstöd för styrning ochuppsatta mål och är därmed en viktig del av den över- Folksams arbete med att förhindra penningtvätt där vi rapportering av verksamheten. I övrigt rör det siggripande riskhanteringen. Riskhanteringsprocessen utreder om våra kunder är personer i politiskt utsatt mestadels om att stärka de kvalitativa egenskapernaomfattar att identifiera, värdera, hantera, övervaka ställning, det vill säga personer som innehar höga po- i bolagens organisation och regelverk.och rapportera alla väsentliga risker. litiska befattningar och som i kraft av sin Folksams system för intern kontroll ska vara en ställning har högre risk att mutas eller bli inblandade Solvens 2 är en viktig del av moderniseringen avnaturlig del i de olika verksamheterna och en inte- i korruption. Folksam och resten av branschen, en utveckling somgrerad del i organisationens styrning. Några av är bra för både kunderna och Folksam.de viktigaste funktionerna för att uppnå detta är Etiska regler – ständigt aktuellastyrelsernas revisions- och ersättningsutskott, intern- Folksams etiska regler tar upp de etiska regler som Exempel på övergripande regelverkrevisionen samt lekmannarevisorerna. För att tydlig- gäller för all verksamhet och hur medarbetarna ska • Etiska reglergöra styrning och ansvar för riskhantering och risk- förhålla sig i olika situationer. • Riktlinjer för extern bolagsstyrningkontroll görs en uppdelning av verksamheten i Etik bygger på samhällets värdegrund, det handlar • Försäkringstekniska riktlinjertre ansvarslinjer. om god sed och gott omdöme. Folksams värderingar • Policy för intern styrning och kontroll återspeglar ett etiskt förhållningssätt. Att värna om • Klagomålshantering avseende finansiella tjänsterDen första ansvarslinjen utgörs av enheter, moder- mänskliga rättigheter och att ta avstånd från alla for- • Konkurrensfrågor – handlingsprogramoch dotterbolag samt utlagd verksamhet. Dessa mer av diskriminering är några exempel. • Instruktion för ledningsorganisationen i Folksamansvarar för att leda verksamheten så att de av När medarbetarna företräder Folksam utåt är det • Miljöpolicystyrelsen fastställda målen uppfylls. De äger och inte deras ensak hur de agerar. Hur de uppfattas på- • Säkerhetspolicyhanterar risker, d.v.s. ansvarar för riskhanterings- verkar hur omvärlden ser på oss. Våra värderingar • Inköpspolicyaktiviteter, uppföljningar samt regelefterlevnad. ska genomsyra allt vi gör. • Ersättningspolicy Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 9 (41)
 10. 10. OrganisationLegal koncernstruktur – förenklad Ett stort antal aktiviteter har initierats för att utveckla Den 1 oktober 2011 etablerades en ny inköps-Folksam omfattar de två moderföretagen Folksam och effektivisera organisation och processer för att organisation som en avdelning inom Folksam för attömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) och Folksam uppnå affärs- och kostnadssynergier. Under 2011 få en mer sammanhållen inköpsprocess och skapaömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) med dotter- fortsatte samordningen i gemensamma funktioner förutsättningar för lägre inköpskostnader inom bådeföretag. Två av försäkringsverksamhetens dotterfö- för fortsatt effektiv resursanvändning. skador och drift.retag i Folksam Liv är delägda. Dessa är Folksam LOFondförsäkring, som ägs till 51 procent och KPA Funktionerna IT, aktuarier, kommunikation och juridikPension, som ägs till 60 procent. Av koncernföretagen samordnas numera centralt för hela Folksam. Därut-i Folksam Liv konsolideras inte Förenade Liv och företa- över samordnades även stora delar av försäkrings-gen inom KPA Pension i koncernredovisningen. Detta administrationen i en gemensam funktion. Som etteftersom dessa företag är icke-vinstutdelande och led i att koncentrera resurserna outsourcades IT-driftdärför tillfaller allt överskott i dessa bolag försäkrings- och IT-underhåll av arbetsplatserna till Logica.tagarna. För att nå stordriftsfördelar till nytta för kunderna Under året genomfördes även en integration av KPsker samverkan inom områden för distribution, och KPA Pension. Syftet var att samordna verksam-administration och kapitalförvaltning. heten för att skapa en effektiv service för kunderna.Operativ organisation Ett förändringsprojekt startades som omfattadeFolksam är organiserat i tre affärsområden; Privat, kontorsarbetsplatserna i syfte att möjliggöra enPartner och Kollektivavtalad affär samt dotterföretag. effektivare arbetsorganisation samt att sänka lokal-Dessutom finns sju centrala enheter. kostnaderna vilket fortsätter även under 2012. Affärsområde Privat ansvarar för Folksams affärerinom den privata marknaden för individuell försäkring En omfattande förändring av försäljning och skadorsoch pensionssparande. Ansvaret avser både liv- och kundorganisation genomfördes under året från enskadeförsäkring under varumärket Folksam och all geografisk till en kanalstyrd organisation. Tidigareverksamhet som relaterar till försäljning och kund- ansvarade regionchefer för geografiska områden, iservice gentemot privatpersoner. dag har vi kanalchefer som ansvarar för de olika Affärsområde Partner ansvarar för Folksams affär distributions- och skadekanalerna – oavsett var mö-mot partner- och organisationskunder. Här ingår tet med kunden äger rum. Förändringen gjordes förgruppförsäkringsaffären samt företagsförsäkring. att uppnå ökad effektivitet genom kortare besluts-Affären avser såväl skadeförsäkring som person- vägar, och utifrån att 95 procent av kunderna tarförsäkring och sparande. kontakt med Folksam via telefon eller Internet. Cirka Kollektivavtalad affär ansvarar för Folksams affär 2 000 personer omfattades av omorganisationen.mot kollektivavtalsparterna på svensk arbetsmarknad. Arbetet med den nya organisationen fortsätter ävenHär ingår både försäkring och pensionssparande, under 2012.exempelvis tjänstegrupplivförsäkring och sjukför-säkring, samt tjänster som administrativ servicetill arbetsgivarna. Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 10 (41)
 11. 11. Folksams operativa organisation Vd och koncernchef Funktioner för Kapital- intern styrning förvaltning och kontroll Ao Kollektiv- Ao Partner Ao Privat Strategisk avtalad affär styrning Dotterbolag Affärsområde Centralenhet Ekonomi och Vd-stab Kommunikation IT HR Produkt Skador finansservice Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 11 (41)
 12. 12. Våra medarbetareEn attraktiv arbetsgivare med Ledarskap i förändring vässar för framtidenengagerade medarbetare Folksam ska ha den kompetens och organisationFolksam ska vara en attraktiv arbetsgivare med enga- som gör oss vassare än konkurrenterna. Förändringgerade och ansvarstagande medarbetare som skapar är i dag en del av vardagen och Folksam rustar därförkundnytta. För att uppnå det arbetar Folksam cheferna för att leda i förändring. Under 2011 gjordesstrategiskt och målinriktat med exempelvis anställ- insatser för att stötta cheferna i arbetet med attningsvillkor, rekrytering, kompetensutveckling, ledar- anpassa organisationen till nya kundmötesplatser,skap, prestationsstyrning samt arbetsmiljö och hälsa. både inom försäljnings- och skadeverksamheten. Under 2011 fortsatte Folksams arbete med att Stödet anpassades utifrån olika situationer och behov,vässa såväl kompetens som organisation för framti- framför allt vid rekrytering. Cheferna fick material iden och i takt med kundernas och omvärldens krav. form av bland annat ansvarsprofiler för olika roller ochExempelvis gjordes viktiga vidareutvecklingar av kompetensbaserade intervjuguider, samt stöd i urval.kommunikationskanalerna och kundmötesplatserna. För att stärka chefernas engagemang och ge demArbetet med att utveckla kompetensen och skapa en verktyg att genomföra förändringar på ett hållbartmer flexibel organisation fortsatte genom bland sätt användes en ny metod för beteendeförändringannat nya samarbeten och uppbackning över organi- inom organisationer.sationsgränserna, samt genom externa samarbeten Exempelvis arbetade Folksam IT under året med ettoch outsourcinglösningar. omfattande förändringsprojekt i syfte att öka bestäl- Ett annat viktigt mål som uppnåddes var att könsför- larnöjdheten, sänka ledtiderna och sänka kostnaderna.delningen i företagsledningen förbättrades från 33 Den nya metoden går ut på att identifiera beteendenprocent till 45 procent. Andelen kvinnliga chefer totalt i som behöver förändras för att nå resultat, identifieraföretaget ökade något och ligger nu på över 45 procent. vilka förutsättningar som behövs för att möjliggöraSom en del i att främja mångfald och motverka för- dessa beteenden, mäta beteenden och/eller resultatdomar fortsatte arbetet med att genomföra mång- och ge kontinuerlig feedback. Workshopar genomför-faldsdialoger i arbetsgrupperna, exempelvis genom des med samtliga chefer för att förankra målen, läraatt spela fördomsspelet Identitus. Utöver detta ut arbetssättet och diskutera prioriterade områden.arbetar Folksam mångfaldsinriktat inom exempelvis Upplägget anpassades utifrån varje avdelnings behovrekrytering och ledarutveckling. och mynnade ut i olika handlingsplaner. Resultatet Sjukfrånvaron låg kvar på samma nivå som 2010, blev till exempel ökad dialog med beställarna, för-det vill säga 3,4 procent. Arbetet fortsätter med olika ändrade beteenden i samband med kravmottagningåtgärder för att främja hälsa och förebygga ohälsa. samt bättre planering av bemanning och resurser. Viktiga milstolpar uppnåddes i arbetet med ett mersystematiskt ledarutvecklingserbjudande, en bättreoch mer flexibel process för individuell prestation ochutveckling samt attraktiva anställningsvillkor genombland annat ett försäkringspaket för alla anställda. Personalomsättningen ökade jämfört med2010. Förklaringen ligger främst i pågående om-ställningsarbete, samordning mellan bolagen ochpensionsavgångar. Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 12 (41)
 13. 13. Folksam rustar sig för nya krav och yrkeshögskolor. Samarbetena innebär bland mötet med kunderna genom att reflektera efter varjeFörsäkringsbranschen står inför nya utmaningar och annat deltagande med fallstudier i olika utbildningar samtal och träna på de delar som behövde utvecklas.det ställer stora krav på bolagen. Den 1 januari 2013 samt erbjudanden om examensjobb och sommarjobb Genom att vara lyhörd, se kundens hela behov ochträder EU-regelverket Solvens 2 i kraft. Syftet är att för studenter från valda program. föreslå den bästa lösningen skapade man förtroendeskapa en enhetlig marknad, förbättra skyddet för Andra former av samarbeten är medverkan i skolornas och kundnytta. Målet är att införa arbetssättet i flerförsäkringstagarna, öka konkurrenskraften hos ledningsgrupper och erbjudande om praktikplatser för delar av Folksam.europeiska försäkringsbolag och skapa en bättre yrkeshögskoleutbildningar inom försäkring. Folksam Ett annat resultat av uppdraget var att processenreglering. Folksam har på olika sätt börjat rusta sig medverkade dessutom på femton arbetsmarknadsda- för individuell prestation och utveckling förnyades. Deför att leva upp till detta. En viktig del är att se till att gar i samarbete med några av de universitet som bäst tidigare mål- och utvecklingssamtalen upplevdes somledning och andra nyckelpersoner har tillräckliga kan stödja kompetensförsörjningen på sikt. alltför styrda och teoretiska och processen gjordeskvalifikationer, kunskaper och erfarenheter för att Under året fortsatte utvecklingen av den nya därför mer flexibel och anpassad efter verksamhetenskunna leda på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Under karriärwebben folksam.se/jobba för att stärka kom- behov. Chef och medarbetare tar nu tillsammansåret påbörjade Folksam därför en kartläggning inför munikationen med potentiella medarbetare. Den fram en individuell målplan och en utvecklingsplan,lämplighetsprövning* av dessa personer. användes till exempel i stora rekryteringskampanjer samt stämmer av löpande. Fokus ligger på ett inom försäljning och IT, bland annat genom annons- coachande förhållningssätt, tydliga krav i rollen samtMedarbetarundersökning visar ering och porträtt av befintliga medarbetare. vilka aktiviteter medarbetaren ska genomföra för attfortsatt engagemang Karriärwebben hade under året i snitt strax under nå sina mål.I den årliga medarbetarundersökningen Fokus upp- 10 000 besökare per månad.nåddes 92 procents svarsfrekvens. Resultatet visade Folksam vill satsa på sina ledare, stödja deras Förmånliga villkor skapar trygghetfortsatt mycket bra värden för bland annat ledarskap utveckling och rusta dem för att möta strategiska och motivationsamt mål- och resultatstyrning – exempelvis är utmaningar och förändringar. Under året stärktes Folksam ska vara en attraktiv arbetsgivare med kändaandelen som har individuella mål 91 procent och erbjudandet inom ledarutveckling genom att två nya och konkurrenskraftiga erbjudanden till nuvarandeindexvärdet för ledarskap ökade från 74 procent till ledarskapsprogram för högre chefer togs fram. Att och framtida medarbetare. Därför infördes 2011 ett75 procent positiva. Intern samverkan är ett område skapa nätverk och helhetsförståelse är viktiga steg försäkringspaket för alla anställda som innehållersom Folksam jobbat mycket med och det visade sig mot målet att ha chefer som skapar kundnytta hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjuk- ochgenom förbättrade värden i mätningen. Områden genom att ge förutsättningar för rätt prestationer. efterlevandeförsäkring och sjukvårdsförsäkring.som backade var bland annat upplevelsen av stress Programmen startar i februari 2012. Erbjudandet innehåller även rabatt på olika sakförsäk-och trivseln i arbetssituationen. Pågående förändring- ringar. Syftet är att skapa långsiktig trygghet i varda-ar och nya arbetssätt har sannolikt påverkat detta. Fokus på inre drivkrafter leder till gen, till exempel genom snabb tillgång till rådgivningResultatet togs tillvara via dialog, handlingsplaner engagemang och utveckling och sjukvård. För att säkerställa att alla har det skyddoch utvecklingsaktiviteter på alla nivåer i företaget. Folksam jobbar systematiskt med att ge medarbetarna de behöver erbjöds under året även möjlighet till per-Folksam har väl inarbetade rutiner för efterarbetet, förutsättningar för rätt prestationer. Under året sonlig rådgivning inom sparande och försäkring.till exempel individuell coachning för cheferna, work- genomfördes ett uppdrag för att se över hur Folksam Folksam har en ersättningspolicy som utgår frånshopar och stöd i grupputveckling. jobbar med att styra individuella prestationer. Det led- gällande regelverk och företagets grundläggande de bland annat till att två kundtjänstgrupper prövade värderingar. Den omfattar alla anställda och skaLångsiktig satsning på ett nytt arbetssätt som går ut på att skapa förutsätt- främja en effektiv riskhantering, skapa en positivkompetensförsörjning ningar för medarbetarnas inre drivkrafter. Att förstå inställning till förändring och utveckling samt stimuleraFör att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt meningen med det jobb man gör, ha möjlighet att till goda arbetsinsatser. Under 2011 uppdateradesarbetade Folksam vidare med att stärka sin profilering själv kunna påverka och få användning av sin kom- policyn i enlighet med Finansinspektionens nya regler.som arbetsgivare. Ett rikt och ansvarsfullt arbetsliv är petens skapar engagemang och motivation. Medar-företagets löfte. Under 2011 fortsatte utvecklingen av betarna fick ta ansvar för att utveckla sitt beteende iutbildningssamarbeten med universitet, högskolor* Lämplighetsprövning är ett svenskt begrepp som syftar på prövning av ”Fit and proper” enligt Solvens 2. Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 13 (41)
 14. 14. Hälsofrämjande arbete för Folksams medarbetare i siffrorminskad sjukfrånvaroFolksams medarbetare ska ha ett långsiktigt, hållbart Medarbetare 2011 2010 2009 2008arbetsliv och företaget har under många år arbetat Antal medarbetare 3400 3637 3863 3510målinriktat för att minska sjukfrånvaron. Under året varav kvinnor (procent) 51 50 50 49genomfördes bland annat ett pilotprojekt för att pröva varav män (procent) 49 50 50 51en telefontjänst som erbjuder sjukvårdsrådgivning isamband med sjukanmälan. Resultatet blev lyckat, i Medelålder (år) 45,2 45,5 45,3 44,8snitt förkortades varje sjukdomstillfälle med en dag Antal chefer 334 360 347 311och de flesta medarbetare hade en positiv upplevelse varav kvinnor (procent) 47 43 44 44av tjänsten. Från den 1 januari 2012 införs den i hela varav män (procent) 53 57 56 56Folksam. Syftet är att ge medarbetarna det stöd som Personalomsättning (procent) 8,0 4,70 5,6 8,0krävs för att behålla en god hälsa och snabbare fångaupp signaler på ohälsa för att jobba mer förebyggande. Antal chefer är enligt definitionen ”chef med personal- och verksamhetsansvar”. Personalomsätt-Målet är att sänka Folksams sjuktal ytterligare. ning är enligt definitionen lägst antal av antalet nyanställda eller avgångna under året i procent av antalet anställda i december.Lönegåvor till Kooperation Utan GränserFolksam har sedan flera år ett samarbete medKooperation Utan Gränser. Läs mer om dettasamarbete på sidan 33.Medarbetarna har möjlighet att ge en del av sin lönvia löneavdrag till organisationen. Engagemanget Åldersfördelning 2011 i procentfortsätter att växa, medarbetarnas gåvor till Koope-ration Utan Gränser uppgick under 2011 till totalt680 372 kronor, den summan dubblerar Folksam.I december 2011 skänkte Folksam utöver detta en 9,9 9,7julgåva på 100 000 kronor. Liksom under tidigare åranordnades även en julförsäljning av Fair Trade-varortill förmån för Kooperation Utan Gränsers projekt.Den totala insamlingen uppgick 2011 till 1 501 654 20,8kronor. Det innebär att Folksam med medarbetarehar dubblerat insamlingen sedan 2007. 28,3 – 29 år 30 – 39 år 31,4 40 – 49 år 50 – 59 år 60 år – Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 14 (41)
 15. 15. Åldersfördelning (procent) 2011 2010 2009 Total sjukfrånvaro 2011 (2010) i procent-29 år 9,7 8,5 9,1 Ålder Män Kvinnor Totalt30-39 år 20,8 21,9 22,1 -29 år 2,2 (1,8) 2,4 (3,8) 3,3 (2,9)40-49 år 31,4 30,4 30,2 30-49 år 2,0 (2,1) 4,4 (4,2) 3,3 (3,2)50-59 år 28,3 28,0 27,7 50 år - 2,3 (2,5) 4,7 (4,9) 3,5 (3,6)60 år - 9,9 11,2 11,0 Totalt 2,1 (2,2) 4,5 (4,5) 3,4 (3,4)Anställningsform (procent) 2011 2010 2009 Varav långtidssjukfrånvaro 2011 (2010) i procentTillsvidareanställda 97 97 98 Ålder Män Kvinnor TotaltVisstidsanställda 3 3 2 -29 år 0,0 (7,6) 30,0 (20,8) 20,3 (17,1)Heltidsanställda 91 91 92 30-49 år 25,0 (24,7) 40,0 (40,2) 35,9 (35,5)Deltidsanställda 9 9 8 50 år - 37,3 (41,4) 44,9 (45,3) 42,3 (44,0) Totalt 29,1 (32,0) 41,3 (41,4) 37,6 (38,4)Kvinnor – Könsfördelningstyrelser och ledning i procent 2011 2010 2009Styrelse - Folksam Liv 50 50 42Styrelse - Folksam Sak 58 58 58Koncernledning 45 33 33Män – Könsfördelningstyrelser och ledning i procent 2011 2010 2009Styrelse - Folksam Liv 50 50 58Styrelse - Folksam Sak 42 42 42Koncernledning 55 67 67 Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 15 (41)
 16. 16. Vår verksamhets påverkanFolksams direkta påverkan • Trädens löv stoppar regndropparnas kraft och 1. Med vår bilförsäkring är våra kunder garanteradepå miljö och klimat förhindrar erosion att reparationerna utförs på ett miljövänligt sättMiljö är en central fråga för Folksam, både inom • Träden fångar upp koldioxiden med hög andel av återbrukat material. Vi ställerföretaget och i vår omvärld. Genom företagets storlek • Avdunstning minskar, liksom vattenförbrukningen också hårda miljökrav på alla våra leverantörer,har vi stor möjlighet att påverka. De krav vi ställer på • Träd skuggar grödor och bryter vindens kraft från byggmaterial till sortering av avfallet.oss själva och på våra leverantörer, exempelvis närdet gäller reparationer på de hus och bilar som våra Ett Bra Miljöval – en historisk händelse 2. Folksam Saks kapitalförvaltning är ansvarsfullkunder har försäkrat hos oss, kan därför göra stor Folksams vision ”Människor ska känna sig trygga i och tar hänsyn till vårt gemensamma kapital.skillnad. Folksams höga miljökrav har bidragit till en en hållbar värld” syftar inte minst på att vi måste Vi investerar inte i vapen, alkohol, tobak, kolkraft,högre miljöstandard hos flera stora underleverantörer. vara rädda om naturen och samhället. Den som har kärnkraft, uran samt företag som kränker mänskligaDe delar av Folksam som har störst möjlighet att kunskap och möjlighet att påverka samhällsutveck- rättigheter. Vi påverkar dessutom övriga branschergöra skillnad har miljöcertifierats enligt ISO 14001, lingen till det bättre är därför också skyldig att göra genom att ställa konkreta krav på de berörda före­den vedertagna internationella standarden inom detta. Det har Folksam gjort sedan företaget grun- tagens hållbarhetsarbete och redovisning.miljöledningssystem. dades för över hundra år sedan. Därför arbetar vi Både bil- och byggskadeverksamheterna är miljö- förebyggande med trafiksäkerhetsforskning, miljö- 3. Folksam erbjuder en mer miljövänlig och dessutomcertifierade. Vi använder enbart ursprungsmärkt och hållbarhetsfrågor. säker bil som ersättningsbil vid skada. Kriteriernavindkraft i våra fastigheter. Folksam har ambitionen för säkerhet är tagna från vår årliga rapportatt vara en spjutspets inom miljö- och klimatarbete Den 28 november 2011 var en historisk dag för Folk- ”Säkert och Hållbart” som bygger på statistik fråni branschen. Det är viktigt att vi lever som vi lär. sams miljöarbete då vi som första försäkringsbolag verkliga olyckor i trafiken. i världen godkändes med Bra Miljöval – världensFolksam har sedan tiotalet år insett att frågan om en tuffaste miljömärkning. Det är Naturskyddsföreningen 4. Vi använder ursprungsmärkt förnyelsebar energi,hållbar utveckling är en av det mest angelägna frågorna som utfärdar Bra Miljöval och märk- vindkraft, till alla våra kontor och fastigheter.att beakta. Vi har även agerat genom att låta håll- ningen omfattar våra bil- och småhus-barhetsfrågor genomsyra vår verksamhet. Inte minst försäkringar inom Folksam Sak. 5. Folksam gör miljövänliga inköp genom att upp-var vi det första företaget i Sverige som helt klimat- Ett bevis på att vi tar miljöfrågan handla varor, såsom papper, kaffe och kontorsvarorkompenserade för våra koldioxidutsläpp 2006. på allvar och tar ansvar för vår utifrån hårda miljökrav. Folksams totala fotavtryck för 2011 uppmätts till egen klimatpåverkan.3 975 ton kolidioxid som i sin tur motsvarar 23 850träd. All klimatkompensering sker via trädplantering Folksam uppfyller Naturskyddsföreningens 43 olika Vad är ett grönt försäkringsbolag?och görs genom Vi-skogen som följer Plan Vivo- kravkriterier, varav de största och mest omfattande är: Ett försäkringsbolag som tar ansvar för miljönmetoden. genom att låta miljöfrågorna ta plats i den Träden som Vi-skogen planterar är snabbväxande, 1. Återbruk och miljövänliga reparationer vid skador dagliga verksamheten, från skador och inköpskuggande och göder marken. Det gör att träd och 2. Ansvarsfulla placeringar till våra kunders placeringar.grödor kan planteras tillsammans, även kallat agro- 3. Hållbara och säkra ersättningsbilarforestry. Så här bidrar träden till miljöförbättring: 4. Miljömärkt el 5. Miljövänliga inköp Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 16 (41)
 17. 17. Folksams totala fotavtryck Vad gör Folksam för att leva upp Ett växande klimatfotavtryck betyder att ett företag till sin miljömärkning? försöker att mäta allt mer av sin klimatpåverkan. • Vi hjälper våra entreprenörer och kunder Och Folksams fotavtryck växer. Det totala klimat­ att välja hållbara material vid bygg och fotavtrycket för 2011 uppmäts till 3 975 ton CO2e. bilreparationer. I jämförelse med tidigare år är det en ökning med • Vi ställer höga krav på inköp av varor och 122 ton. Det beror främst på att årets klimatfotav- tjänster, såsom kaffe, elektronik, papper, tryck inkluderar tre nya poster från huvudkontoret städmaterial, energi, transporter och resor. Tullgården, nämligen kaffe och pappersförbrukning • Vi byter till ekologiska råvaror i vår personal- samt utsläpp från trycksaker. Tillsammans utgör de restaurang, som är en av Sveriges största. 143 ton CO2e, koldioxidekvivalenter, något som inne- • Vi forskar om säkerhet och bättre miljö- bär att alla sex växthusgaser, inte enbart koldioxid, prestanda för Sveriges fordonsflotta. ingår i beräkningarna av utsläppen. Folksam strävar • Vi använder ursprungsmärkt förnyelsebar efter att kunna klimatkompensera allt fler poster el till alla våra fastigheter. varje år. Andra utsläpp överkompenseras även • Vi planterar träd för att klimatkompensera något, exempelvis för klimatpåverkan från bilar som de utsläpp vi har. inte uppfyller Folksams miljö- och säkerhetskrav samt för trycksaker. Vad innebär det för Folksams kunder? Det innebär att försäkringstagaren kan vara CO2e innefattar alla säker på att Folksam är grönt på riktigt och att sex växthusgaser det försäkringsval man gjort påverkar miljön så lite som möjligt. Utsläpp per aktivitet och jämförelse Dessutom hjälper Folksam kunden att göra fler med föregående år, ton CO2e aktiva val, hur det går att spara energi i hemmet och vilka byggmaterial som är mest miljövänliga. Aktivitet 2011 2010 2009* Försäkringstagaren får en mer miljövänlig* Bilresor 800 843 944 ersättningsbil om något händer den egna bilen. Flygresor 940 838 989 Tåg 0,003 0,22 Ingick ej* Folksam har sedan 1998 en bilpolicy med miljö- och säkerhets- Uppvärmning 2 075 2152 2226 krav för kunders ersättningsbilar och för de bilar som Folksam Elförbrukning 17 19,4 620 äger. Kraven justeras varje år. Miljökraven baseras på EU:s krav för koldioxidutsläpp och säkerhetskraven anpassas suc- Trycksaker 64 Ingick ej Ingick ej cessivt till bilmarknadens förbättrade standard. Papper 65 Ingick ej Ingick ej Kaffe 14 Ingick ej Ingick ej Totalt 3 975 3 853 4 779 *   2009 beräknades enbart i ton CO2. Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 17 (41)
 18. 18. Folksams totala klimatpåverkan Bilreparationer Kapitalplaceringfördelat på aktivitet En av de verksamheter inom Folksam som påverkar Folksam Sakförsäkrings styrelse har gett en instruk-Värmeförbrukningen miljön mest är bilreparationer. För att minska miljöbe- tion till bolaget att utöver de placeringskriterier, somVärmeförbrukning står för den största klimatpåver- lastningen vid bilreparationer återanvänder Folksam beskrivs under Ansvarsfullt ägande sidan 23, ävenkan från Folksams verksamhet och uppgår till totalt begagnade originaldelar, reparerar plastdetaljer och implementera följande uteslutande placeringskrite­2 075 ton CO2. Den utgör 52 procent av det totala glasrutor i stället för att använda nya reservdelar. rier som ett led i märkningen Bra Miljöval:fotavtrycket och har reducerats med 77 ton. Detta Detta arbetssätt bidrog under året till att ett avfalls- • Vapentrots att Folksams fastighetsbestånd har ökat under berg på 1 231 796 kg kunde undvikas. • Alkoholåret. Minskningen beror dels på att Folksam arbetar Att återanvända och reparera i stället för att köpa • Kol, kärnkraft och uranaktivt för att effektivisera och att minska värmeför- nytt är inte bara en vinst för miljön utan även en godbrukningen. Dels övergick bolaget från uppvärmning affär för Folksam. Genom att arbeta på det sättetmed olja till fjärrvärme för vissa fastigheter. Därför sparade Folksam 118 131 315 kronor vid reparation Global Compacthar det stor betydelse hur vi värmer våra fastigheter av skadade bilar under 2011. Totalt har återanvänd- Folksam har sedan 2002 skrivit under FN:s Globaloch vi arbetar därför långsiktigt med att ersätta fos- ning i samband med bilreparationer inneburit en Compact, som första svenska försäkringsbolag.sila bränslen. besparing på 750 miljoner kronor de senaste elva Det är ett internationellt initiativ baserat på tio Samtidigt har Folksam en uttalad strategi att öka åren, som vi istället kan lägga på förbättringar för internationella principer inom fyra områden:andelen fastigheter i placeringarna och vi ökade våra kunder. • Mänskliga rättigheterockså vårt fastighetsbestånd med 22 000 kvm under • Arbetsrätt2011 jämfört med föregående år. Även utomhus- • Miljöklimatet har en klimatpåverkan liksom hur energi-effektiva fastigheterna är. Folksams samlade strategi Vi undvek ett avfallsberg • Bekämpning av korruptionär att fortsätta arbetet med att effektivisera och på 1 232 tonhushålla med energianvändningen i våra fastigheter.Detta sker genom att löpande identifiera, planeraoch genomföra olika energieffektiviseringsprojekt. Underleverantörer Bilverkstäder 2011 2010Utsläpp per aktivitet 2011 i procent Antal partner 1 284 1 161 Antal miljökrav 44 44 2 2 Antal partner med total kravuppfyllnad 687 579 24 Andel partner med total kravuppfyllnad 54% 50% Flyg Bilar Bildemonteringsanläggningar 2011 2010 Värme 20 Antal partner 11 15 Papper 52 Antal miljökrav 60 60 Trycksaker Antal partner med Tåg 0% total kravuppfyllnad 9 13 El 0% Andel partner med Kaffe 0% total kravuppfyllnad 82% 87% Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 18 (41)
 19. 19. Inköp Vindkraft 2012 – nästa stegFolksam är en stor inköpare med stora volymer inom 1. Har leverantören/produkten miljöcertifiering Gnosjö Energi AB är ett av Folksam helägda vind-både drift och skadeverksamhet. Vårt sätt att arbeta så som ISO 14001, Bra Miljöval, Svanen, kraftsbolag. Gnosjö Energi utgörs av fyra verk place-med inköpsfrågor påverkar därför i högsta grad de Ecolabel, TCO, FSC*, (Se vidare märkningar på rade i Kulltorp med en total effekt om 10 MW mot-leverantörer som vi väljer att arbeta med, vår vision http://www.konsumentverket.se/miljo/markning) svarande en årsuppvämning av cirka 1 000 villor.om ett hållbart samhälle präglar våra krav och vårt 2. Hur leverantören lever upp till FN:s ILO Under 2011 blev Folksam även delägare i ytterligareförhållningssätt. konventioner gällande mänskliga rättigheter sex vindkraftsparker med 47 vindkraftverk i mellersta och har dokument gällande ansvar och påverkan och norra Sverige. Totalt beräknas dessa vindkraft-Under 2010 gjordes en genomlysning av inköpsorga- i sin verksamhet (Hållbarhetsredovisning) verk kunna producera 0,26 TWh el årligen för attnisationen som resulterade i en centraliserad och sam- värma 13 000 eluppvärmda småhus.manhållen inköpsverksamhet där vi fått större kraft i Folksam såg under 2011 över möjligheten att Det finns tjänster/branscher/produkter där märkningar ännu *form av samlad erfarenhet och styrning. Genom att inte finns och då kan vi göra undantag. kunna försörja våra direktägda fastigheter medsamla de 20 inköpstjänsterna, tidigare spridda i orga- egenproducerad vindkraft. Detta arbete fortsätternisationen, till gemensamma processer och rutiner Exempel är vår restaurang på huvudkontoret i under 2012.kan också mer tid frigöras till strategiskt arbete. Stockholm som är KRAV-certifierad och 80 procent av allt kaffe som serveras är eko­ogiskt och Fair l I november konverterades också en större fastighetUnder 2011 påbörjades ett arbete med att ta fram Trade-certifierat. från el- och oljepanna till fjärrvärme vilket innebär enstrategiska och långsiktiga mål för vår inköpsverk- minskad oljeanvändning med cirka 2000 liter per år.samhet vilket ger goda förutsättningar för att Fastighetsförvaltning I Folksam Fastigheters första helt nybyggda lägen-hållbarhetskraven på våra leverantörer genomarbetas Folksam Fastigheter arbetar aktivt med miljö- och heter, i Fruängen utanför Stockholm, utrustades varjeoch följs upp på ett systematiskt sätt. En tydlig krav- energifrågor inom förvaltning, projekt och förvärv. lägenhet med individuell mätning av värme, el, kall-hantering som dessutom hanteras hela vägen från Vi anlitar Newsec för fastighetsförvaltning av cirka och varmvatten i syfte att minska energianvändningen.koncernledning ner till det praktiska inköpsarbetet halva fastighetsbeståndet. Newsec är miljöcertifieratgaranterar att vi lever som vi lär. enligt ISO 14001. Folksam arbetar med att klassa EnergiförbrukningUnder 2011 bedrevs ett större arbete med syfte att sina byggnader enligt systemen Miljöbyggnad och Energianvändningen kommer från ett stort antalgöra en mer noggrann och korrekt uppföljning av de GreenBuilding. Miljöbyggnad innebär att fastigheter fastigheter som Folksam äger, främst kontor och bo-nyckeltal som styr våra inköp. Genom att presentera är byggda för svenska förhållanden – det är ett en- städer i Stockholm men också i andra delar av lan-vårt arbetsresultat i väl genomtänkta styrtal, för kelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader det. Juridiskt sätt består Folksam av följande fyra ju-exempelvis miljö, kan vi följa upp vårt bidrag till utan att ge avkall på kvaliteten. Systemet går att an- ridiska personer vilka ingår i förbrukningssiffrorna.visionen och koncernen kan göra aktiva val som styr vända för både nya och befintliga byggnader oavsettmot långsiktiga mål. storlek. Miljöbyggnad administreras av Sweden Green Building Council och de indikatorer • Folksam Liv/Liv (helt ägda fastigheter)Folksam lägger stor vikt vid miljöprestanda och goda som styr klassningen är: energianvändning, innemiljö • Folksam Liv/KP (fd Gyllenforsen somarbetsvillkor i produktionen av de produkter och (ljud, ljus, radon, fukt etc) samt förekomst av särskilt Folksam äger till 71 %)tjänster som vi köper in. Vårt huvudsakliga syfte är skadliga ämnen. • Folksam Sak (helt ägda fastigheter)att prioritera leverantörer och produkter som är GreenBuilding är baserat på att reducera fastig- • KPA Pension (ägs av Folksam till 60 %)miljöcertifierade. hetens energianvändning med 25 procent alternativt För att en bedömning ska kunna ske, ställer vi ha en energianvändning som är 25 procent lägre ändärför krav på redovisning av företagets miljöarbete. nybyggnadskraven. Inga andra krav ställs. Under 2011 genomgick ytterligare några fastigheter med hög energiförbrukning en djupare energikart- läggning för att hitta åtgärder som kan effektivisera deras engerianvändning. Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 19 (41)
 20. 20. I jämförelse med 2010 minskade förbrukningen av Fler åkte tåg 2011 än 2010 men ökningen var margi- Huvudaktiviteten för 2011 var, förutom att arbets-fastighetsel med 6,7 kWh per kvadratmeter från 32 nell, från 1 729 st till 1 784 st. Antalet körda mil i tjäns- stationen lades ut, att byta ut skrivarparken.kWh per kvadratmeter till 25,3 kWh. ten med bil, Folksam inklusive KPA Pension, minskade Skrivarbytet som genomfördes påverkar vår förmåga från 518 744 under 2010 till 487 680 mil 2011. De bilar till en långsiktig hållbarhet. Detta dels genom att som koncernledningen och beresningsskyldiga kör kan vi gick över till dubbelsidig utskrift, dels att grundin- Förbrukningen av Folksam påverka. Dessa bilar uppfyllde Folksams höga krav på miljö- och säkerhetsprestanda. ställningen nu är svartvitt. Utöver detta minimerades onödiga utskrifter genom lösningen att medarbetarna fastig­ ets­ l minskade h e drar sitt passerkort på plats vid skrivaren för att ut- med 6,7 kWh per Klimatpåverkan fördelat på transportsätt i procent skriften ska ske. kvadratmeter 2011 Genom att vi lade ut arbetsplatsen kommer vi att få tillgång till nyare teknik vilket kommer att medföra mer energisnåla maskiner. I samband med utlägg-Elförbrukning ning av olika verksamheter sätts en beställarorgani-All leverans av el till Folksam är ursprungsmärkt sation mot respektive leverantör upp för att säkra attvindkraftsel. Utsläppsberäkningen från Folksams ingångna avtal hålls.elförbrukning uppgick totalt till 17 ton CO2 2011, Folksam bör dock även ha ett internt regelverk ochvilket är en minskning med 2,4 ton i jämförelse 46 arbeta mer systematiskt med miljöarbetet i de ordi-med föregående år. 54 narie arbetsprocesserna inom IT. Ambitionen var att under 2011 genomföra detta arbete. Dock har andra prioriteringar, som ovan beskrivits, gått före. Nästa Vi släpper ut 2,4 ton steg blir därför att under 2012 försöka tydliggöra behovet av styrande dokumentation för Grön IT mindre CO2 genom att våra ordinarie arbetsprocesser tydligt ska Flyg ha riktlinjer för hur en grönare IT-verksamhet ska kunna uppnås.Tjänsteresor BilarFlygresor står för 24 procent av vårt totala fotavtryck Tåg 0 % Minskat antal trycksaker i Folksamoch de har ökat i jämförelse med föregående år. Under 2011 lyckades Folksam minska antalet tryck-Förutom flygresorna har utsläppen från övriga aktivi­ saker. Ambitionen är att Folksam på lång sikt skateter däremot minskat. Minskad pappersförbrukning minska antalet trycksaker betydligt mer, kunderna Folksam införde ett helt nytt sälj- och rådgivaravtal Folksam har under lång tid arbetat med IT ur olika ska även få möjlighet att välja att få försäkringsvillkori mars 2011, där många ombud som tidigare gick på miljöaspekter. Ambitionen för företaget är att ligga och fakturor digitalt. Under 2011 genomfördes enett avtal utan mil- och reseersättning nu inkludera- mycket långt fram med miljömedvetenheten inom förstudie för detta. Arbetet kommer att fortsättades, vilket kan vara en bidragande faktor till de öka- IT-området. under 2012 och 2013.de utsläppen från flygresor. Under hösten genomför- Detta har medfört att vi har virtualiserat vår ser-des även en stor insats för personalrådgivning (se s. verpark och därigenom rationaliserat bort ett stort Så här styr vi mot vår vision13 ”Förmånliga villkor skapar trygghet och motivation”). antal servrar i vårt datacenter vilket bland annat Folksams direkta påverkan på omgivningen och somDenna medförde att en grupp rådgivare reste runt i medfört minskat energibehov. arbetsgivare beskrivs i avsnitten Vår direkta påver-landet för att träffa medarbetare för att gå igenom Alla arbetsstationer är även miljömärkta, såväl kan, sidan 16 och Våra medarbetare, sidan 12 ff.sparande och försäkring – även detta kan ha bidragit datorer, skärmar, skrivare som mobiltelefoner. Detta Som ett kundägt företag bryr sig Folksam om dettill att antalet flygresor ökade under året. ligger numer också utanför Folksam och vi agerar våra kunder bryr sig om och bedriver därför även Under 2012 kommer vi att utförligt kartlägga våra kravställare. Folksam har även avtal som ger oss hållbarhetsfrågor på strategisk nivå genom exempel-flygresor för att skapa bättre förutsättningar att möjlighet att lämna gamla maskiner till återvinning vis trafikforskning, placeringskriterier och konsu-minska dem under kommande år. på ett miljömässigt korrekt sätt via våra nya partner. mentupplysning. Hållbarhetsredovisning Folksam 2011 20 (41)

×