SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  56
Télécharger pour lire hors ligne
2
‘Meer dan een club’ is de centrale gedachte van Open Stadion
vzw. Zij is een steunpunt en kenniscentrum dat wordt gedragen
door de voetbalwereld en de overheid. Het stimuleren van
Belgische profclubs uit de eerste en tweede voetbalklasse
om hun maatschappelijk engagement op te nemen is haar
voornaamste taak.
De voorbije jaren ontstonden community werkingen binnen de
clubs. Een community manager vulde de staf aan en de club
zette sociale projecten op, inspelend op de maatschappelijke
noden van haar omgeving. De kracht van het voetbal werd
aangewend ten voordele van de samenleving. Alle gemaakte en
toekomstige inspanningen zijn alleen maar mogelijk door het
samenspel van een brede waaier van partners, nationaal en
lokaal. Hiervoor wenst Open Stadion vzw hen uitdrukkelijk te
bedanken.
Het voetbal hoort blijvend bruggen te bouwen tussen mensen,
zonder onderscheid van ras, geslacht, levensbeschouwing of
nationaliteit. Open Stadion vzw heeft dan ook de ambitie om de
clubs blijvend bewust te maken van
hun impact en kracht, haar eigen
dienstverlening te verbeteren
en samen met publiek-private
partners ‘voetbal en samenleving’
verder gestalte te geven.
De kracht van het voetbal
Jean Claude Van Rode
Voorzitter Open Stadion vzw
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt alsmaar
belangrijker in het ‘normale’ bedrijfsleven en ook in de
bedrijfstak voetbal kent dit meer en meer succes. We worden
geïnspireerd door succesvoorbeelden uit Europa, de zogenaamde
voetbal in de community projecten, maar ook in eigen land
kennen we al lang goed lopende projecten. Niet zonder enige
trots kan ik zeggen dat de KBVB een pioniersrol had in deze
initiatieven. Al in 1986 startte de bond het Casa Hogar project in
Mexico, voetbal in de maatschappij avant la lettre.
In deze publicatie vindt u al enkele prachtige voorbeelden van
initiatieven die genomen werden door de Belgische clubs.
Ik ben ervan overtuigd, dat het verder stimuleren en ontwikkelen
van projecten door onze clubs een extra dynamiek kan geven
aan het Belgische voetbal. De KBVB wil, en dit hand in hand
met Open Stadion vzw en alle andere partners in de Raad van
Bestuur, haar verantwoordelijkheid opnemen om een extra duw
in de goeie richting te geven. Het is de wens van de KBVB dat
Open Stadion vzw verder de gekozen weg inzet en haar rol als
kenniscentrum nog zal perfectioneren. Aan onze steun zal het
alvast niet ontbreken, hopelijk krijgen zij ook die van u!
Ik wens u alvast veel leesplezier en hopelijk raakt u geïnspireerd.
				
Voetbal in de maatschappij
François De Keersmaecker
Bondsvoorzitter
Via het sociaal engagement van de Pro League willen we het
Belgisch profvoetbal vooruit stuwen. Vooruitgang betekent voor
de Pro League méér voetbal: méér beleving, zowel op als naast
het veld. Meer voetbal op het veld, voor de toeschouwers op de
tribune en voor de bestuurders langs de lijn. Op deze manier
bereiken we ook de voetballers die anders in de schaduw blijven
staan.
De Pro League beseft dat de 16 clubs aangesloten bij de Pro
League de wereld niet kunnen redden. Wij zijn er wel van
overtuigd dat de kracht van voetbal een unieke betekenis
kan hebben voor de samenleving. Al onze clubs zijn ervan
overtuigd dat er voor het voetbal naast een sportieve ook een
maatschappelijke rol is weggelegd. De bloeiende community
werkingen in onze clubs zijn hiervan het bewijs.
Deze publicatie is voor de Pro League een mooi overzicht van
de diversiteit aan maatschappelijke projecten die de clubs van
de Pro League ontwikkelen. Wij feliciteren onze clubs voor
hun engagement en hopen dat deze publicatie een bron van
inspiratie zal zijn voor al onze clubs.
				
Meer voetbal !
Ludwig Sneyers
Directeur generaal
Pro League
Het is geen geheim dat het voor een groot aantal clubs van
de Nationale Voetballiga niet eenvoudig meer is om stand te
houden in de huidige structuur van het Betaald Voetbal in België.
Hoewel het in dergelijke omstandigheden niet abnormaal is
dat clubs vooral aan hun eigen problemen gaan denken en de
neiging hebben om ieder voor zich trachten te overleven, valt
het op dat sociaal engagement geen ijdel woord is in de Exqi
League. Meer en meer clubs hebben gelukkig in hun rangen
mensen die aanvoelen dat lid zijn van een voetbalclub meer te
bieden heeft dan een interne verantwoordelijkheid, de ambiance
van een wedstrijd - iedere week of om de veertien dagen - en de
kortstondige vreugde bij het vieren van een overwinning samen
met enkele vrienden. Hoeveel intenser is niet de voldoening
wanneer men zich ononderbroken mag inzetten om aan mensen
die toekijken vanaf de zijlijn, of nog verder af, het heerlijke gevoel
te geven dat ook zij een persoonlijke band hebben met een club,
die hen belangrijk vindt?
Omdat voetbal zo veel vermag, wil de Nationale Voetballiga haar
clubs blijven aansporen om in te gaan op de kansen die hun door
Open Stadion worden aangereikt om naar buiten te treden en de
buren te ontmoeten.
				
De buren ontmoeten
Guido De Croock
Voorzitter Nationale Voetballiga
[Voorwoord]
3
‘Plus qu’un club’, voilà l’idée clé de Stade Ouvert asbl. L’asbl est
le point d’appui et le centre d’expertise porté par le monde du
football et le gouvernement. Stimuler les clubs professionnels
belges de première et deuxième division à prendre leur
engagement sociétal, tel est la tâche principale de Stade Ouvert.
Dans le courant des années précédentes, les clubs ont mis en
place des fonctionnements community. Un community manager
s’est vu intégrer les structures des clubs pour élaborer des
projets sociaux en s’inspirant des besoins de la communauté
entourant le club. La force du football fut utilisée en faveur
de la société. Tous les efforts fournis et efforts futurs ne sont
possibles que grâce à la coopération de nombreux partenaires
nationaux et locaux. Pour cela, Stade Ouvert asbl souhaite
remercier chacun d’entre eux explicitement.
Le football se doit de continuer à construire des ponts entre
les êtres humains, sans tenir compte de la race, du sexe, de la
croyance ou de la nationalité. Stade Ouvert asbl a dès lors pour
ambition de continuer à conscientiser les clubs de leur impact
et de leur force, d’améliorer son service envers les clubs et de
continuer à donner forme au partenariat ‘football et société’
avec les différents partenaires publiques et privés.
				
La force du football
Jean Claude Van Rode
Président Stade Ouvert asbl
La responsabilité sociétale des entreprises est un terme qui
gagne de plus en plus d’importance dans les entreprises dites
‘normales’. Dans le monde du football également, ce concept
gagne de plus en plus en importance. Nous sommes inspirés par
les exemples à succès en Europe, les projets nommé « football
in the community», mais également dans notre pays nous
connaissons un certain nombre de projets fructueux. Non sans
fierté, je peux dire que l’URBSFA a un rôle de pionnier dans ces
initiatives. Déjà en 1986 l’union lança le projet Casa Hohar à
Mexico, football et communauté avant la lettre.
Dans cette publication vous trouverez quelques superbes
initiatives prises par des clubs belges.
Je suis convaincu que continuer à stimuler et développer ces
projets dans le futur, donnera une dynamique supplémentaire
à nos clubs belges. L’URBSFA veut, en étroite collaboration
avec Stade Ouvert asbl et les autres partenaires du conseil
d’administration, prendre sa responsabilité pour donner un
soutien supplémentaire dans la bonne direction. Il est le souhait
de l’URBSFA que Stade Ouvert asbl puisse continuer son
parcours et puisse perfectionner son rôle de centre d’expertise.
Notre soutiens n’y manquera pas, j’espère également qu’ils
auront le vôtre ! Je vous souhaite un lecture agréable et
inspiratrice.
				
Le football dans la société
François De Keersmaecker
Président de l’Union de football Belge
Par l’engagement social de la Pro League nous aspirons à
promouvoir le football professionnel belge. Pour la Pro League
le progrès est synonyme à plus de football: une expérience
plus grande, tant sur le terrain qu’à côté. Plus de football sur
le terrain, pour les supporters, pour les spectateurs dans les
tribunes et pour les dirigeants à côté du terrain. Ainsi nous
pouvons aussi atteindre les joueurs qui resteraient autrement à
l’arrière-plan.
La Pro League se rend bien compte que nos 16 clubs membres
ne sont pas capables de sauver le monde, mais nous sommes
quand même convaincus que l’impact du football peut avoir
une signification unique pour la société. Tous nos clubs sont
persuadés que le football n’a pas seulement un rôle sportif à
jouer mais qu’il a aussi des responsabilités sociales. Les activités
‘community’ florissantes au sein de nos clubs en sont la preuve.
Cette publication est pour la Pro League un bel aperçu de la
diversité des projets sociaux développés par les clubs de la Pro
League. Nous félicitons nos clubs pour leur engagement et nous
espérons que cette publication sera une source d’inspiration
pour tous nos clubs.
				
Plus de football !
Ludwig Sneyers
Directeur général de la
Pro League
Tout le monde sait que pour bon nombre de clubs de la Ligue
nationale de Football il est difficile de joindre les deux bouts, vu
la structure actuelle du football professionnel en Belgique. Bien
que dans de telles circonstances il ne soit pas anormal que les
clubs essaient de résoudre d’abord leurs propres problèmes,
il est toutefois remarquable qu’un engagement social soit
omniprésent chez les clubs de l’Exqi League.
Heureusement de plus en plus de clubs se rendent bien compte
que l’adhésion à un club de football implique plus qu’une
responsabilité interne, l’ambiance d’une rencontre - chaque
semaine ou tous les quinze jours - et la joie éphémère que l’on
partage avec ses amis après une victoire. La satisfaction est
encore plus grande quand on s’engage sans interruption à offrir
le sentiment profond aux supporters à côté du terrain, ou aux
gens du quartier, qu’ils ont aussi un lien avec un club, pour lequel
ils sont importants.
Puisque le foot est beaucoup plus que l’aspect sportif, la Ligue
nationale de Football veut inciter ses clubs à sauter sur les
opportunités offertes par Stade Ouvert qui invitent à entrer en
contact avec les voisins du quartier.
				
Rencontrer les voisins
Guido De Croock
Président Ligue Nationale de
Football
[Préface]
[Inleiding]
4
Het voetbal brengt heel veel mensen in beweging en vervoering. Even samen de
gedachten verzetten, energie bijtanken en de idolen bejubelen. Het voetbal heeft impact
en kracht.
Enkele jaren Open Stadion leidden tot frisse en nuttige sociale projecten en dito
partnerschappen. Een reeks profclubs leerde de achterban beter kennen, ook zij die aan
de zijlijn staan. Een ‘community manager’ vulde de staf aan. Lokale overheden zagen hun
doelen versterkt en bedrijven vonden een ‘match’. Kortom, de bal ging aan het rollen.
Open Stadion vzw wil als steunpunt en kenniscentrum de Belgische profvoetbalclubs
overtuigen van de meerwaarde die ze kunnen betekenen op maatschappelijk vlak.
De kleuren van een club, de spelers die erin spelen en de hele organisatie die er rond
hangt… stuk voor stuk bewezen het de ideale sleutels tot succes te zijn voor de club zelf,
haar aanhang en de aanslaande communityprojecten die zij opzet in de stad waarin zij
gehuisvest is.
Met deze publicatie wil Open Stadion vzw een sfeerbeeld geven. De voorgestelde
community activiteiten van de voetbalclubs zijn slechts een greep uit het brede
en diverse aanbod aan communityprojecten en werkingen die de Belgische clubs,
sinds het ontstaan van Open Stadion in 2006, hebben opgezet. Maar bovenal wil ze
geïnteresseerde voetbalclubs, lokale en nationale bestuurders en commerciële partners
aanspreken, inspireren en aanzetten om mee in de praktijk te stappen.
Deze publicatie werd mogelijk gemaakt door:
“een greep uit het brede en diverse aanbod”
[Introduction]
5
Le football nous fait vibrer et nous enchante. Se détendre ensemble, recharger ses
batteries et acclamer ses idoles, c’est ça le foot. La force et l’impact du football est
considérable.
Les quelques années d’existence de Stade Ouvert ont menés à des projets sociaux
innovants et utiles, et de nombreux partenariats. Toute une série de clubs professionnels
ont investi pour mieux connaitre ses partisans, même ceux à côté du terrain. Un
‘community manager’ a rejoint le staff des clubs. Les pouvoirs locaux ont vu leurs buts
se renforcer et les entreprises ont trouvé un ‘match’. Bref, le ballon a commencé à rouler.
L’asbl Stade Ouvert veut, en tant que arrière base et centre de connaissance, convaincre
les clubs belges professionnels de la plus-value qu’ils peuvent apporter au niveau social.
Les couleurs d’un club, les joueurs qui y jouent et toute l’organisation qui l’entoure… sont
des éléments clés pour le succès du club, ses partisans et les projets sociaux que le club
organise dans la ville où il dispute ses matchs.
A travers cette publication, l’asbl Stade Ouvert souhaite vous donner une illustration
de notre fonctionnement et un aperçu de notre offre variée de projets sociaux et des
activités lancées par les club belges depuis la fondation de Stade Ouvert en 2006. Mais
nous voulons avant tout nous adresser aux clubs intéressés, aux dirigeants locaux et
nationaux et aux partenaires commerciaux en essayant de les inspirer et les inciter à
monter à leur tour sur le terrain.
Cette publication fut réalisée avec l’aide de:
“un aperçu de notre offre variée”
[de 6 bouwstenen van de ideale club]
6
De voetbalclub ontwikkelt een visie of beleidsdocument voor haar eigen
communitywerking die geïntegreerd zit in de totale clubvisie. Zij is door iedereen gekend
en geeft aan wat zij doet en waarvoor zij staat. Die missie/visie wordt door de club
belichaamd en uitgedragen in de communityprojecten.
Missie / Visie
Een community manager of Open Stadionverantwoordelijke zit ingebed in de club of heeft
een rechtstreekse lijn naar het clubbestuur en werkt planmatig en gedocumenteerd. De
verhouding tussen de community manager / community cel enerzijds en de sportieve cel,
de commerciële cel en het bestuur anderzijds is evenwichtig.
Organisatie / Methodiek
De club zet duurzame (project)partnerschappen op met lokale publieke-private partners
waarbij de samenwerking uitmondt in een formeel vast platform. De samenwerking is er
zo op gericht dat info-uitwisseling en afstemming gestimuleerd wordt en iedere partner er
baat bij heeft.
Platform / Partners
De club communiceert systematisch en op een doordachte manier aan alle interne en
externe stakeholders over haar projecten en werkzaamheden. Zij maakt hierbij gebruik van
de communicatiedragers van de club en onderhoudt contacten met de lokale media.
Communicatie
De voetbalclub heeft een transparant community budget en onderneemt eigenhandig
initiatieven om haar communitywerking en projecten op termijn zichzelf te laten
financieren.
Budget
De voetbalclub is zich goed bewust van wat zich rondom haar afspeelt. Ze speelt in op
de maatschappelijke noden van haar omgeving en is in staat om de maatschappelijke,
economische en Open Stadion-meerwaarde van haar communitywerking aan te tonen en
te communiceren.
Meerwaarde
7
Le club de football formule sa mission et sa vision qui sont d’application pour ses activités
sociales et qui correspondent à la vision globale du club. Chaque personne appartenant au
club se doit de la connaître. La mission et la vision indique ce que le club souhaite atteindre
et les valeurs qu’il véhicule. Elles seront concrétisées par le club à travers la réalisation de
projets sociaux.
Mission / Vision
Un community manager ou un responsable de Stade Ouvert est intégrée à la structure
du club et est en relation directe avec la direction de celui-ci. Il travaille de manière
systématique et de façon bien documentée. Les relations entre le community manager / la
cellule sociale d’une part et la cellule sportive, commerciale et la direction d’autre part sont
bien équilibrées.
Organisation / Méthodologie
Le club recherche des partenaires durables (pour la réalisation de projets) où la
collaboration aboutit en une plateforme d’échange formelle. Cette coopération avec les
partenaires publiques et privés stimule l’échange d’information et interaction et est
organisée de telle manière que tous les partenaires en bénéficient.
Plateforme / Partenaires
Le club communique systématiquement et de façon réfléchie ses projets et ses activités en
interne et en externe. Pour cela il se sert des divers moyens de communication du club et
interagit avec les media locaux.
Communication
À terme, le club a un budget community transparent et entreprend des initiatives afin de
financer lui-même son fonctionnement community et ses projets sociaux.
Budget
Le club de football est attentif à ce qui l’entoure. Il répond aux besoins de son
environnement et est capable de démontrer, en communiquant son fonctionnement
communtiy, sa plus-value au niveau social, économique et l’importance des projets
Stade Ouvert.
Plus-value
[les 6 basics du club idéal]
Downtown Academy
Eén van de mooiste en meest doeltreffende
communityprojecten is Germinal Beerschot
Downtown, het sociale project van
Germinal Beerschot. Het project berust
op drie pijlers: de community ofwel de
buurt, het sportieve gericht op kansarme
jongeren én tewerkstelling, mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt
helpen om die afstand te overbruggen.
Een van die projecten is de Germinal
Beerschot Downtown Academy, een unieke
voetbalschool met meer dan enkel sportieve
doelen.
Het concept is vrij eenvoudig. Zo’n 150 à
180 jongeren die geen lid zijn van een club
verzamelen iedere woensdagnamiddag op
de Wilrijkse Pleinen om er te voetballen. Op
die manier krijgen jongeren uit kwetsbare
en kansarme groepen de kans om hun
voetbaltalent te tonen. De club voorziet al
deze jongeren van uitrustingen, schoenen, en
gediplomeerde trainers. Bovendien krijgen
de jongeren de kans om nadien bij een lokale
club aan het werk te gaan. Supertalenten
stromen door naar de Germinal Beerschot
Jeugdploegen!
Germinal Beerschot Downtown
“Germinal Beerschot Downtown”, le projet
social du Germinal Beerschot, constitue
un des projets communautaires les plus
réussis et les plus efficaces. Le projet repose
sur trois piliers: la community, c.-à-d. le
voisinage, l’action sportive axée sur les
jeunes défavorisés et l’emploi, à savoir aider
les personnes fort éloignées du marché du
travail à se rapprocher de celui-ci. Parmi les
projets mis en œuvre, citons la « Germinal
Beerschot Dowtown Academy », une
école de football unique dont les objectifs
dépassent largement le seul aspect sportif.
Le concept est relativement simple. Quelque
150 à 180 jeunes qui ne sont pas affiliés à un
club se rencontrent chaque mercredi après-
midi aux “Wilrijkse Pleinen” pour y taquiner
le ballon. De cette manière, les jeunes issus
de groupes vulnérables et fragilisés se
voient offrir l’occasion de montrer leur talent
footballistique. Le club prévoit l’équipement,
les chaussures et des entraîneurs diplômés
pour tous ces jeunes. Ces derniers se voient
en outre offrir l’occasion d’aller travailler
par après auprès d’un club local. Les super
doués peuvent rejoindre les équipes de
jeunesse du Germinal Beerschot !
8
Community manager: Paul Beloy
Mail: pbeloy.downtown@germinal-beerschot.be
Url: www.germinalbeerschotdowntown.be
				
Vision
Nous croyons en une société plurielle où tout
le monde est traité avec respect et de la même
façon, où chaque individu ait les mêmes opportunités,
quelles que soient sa race, religion ou conviction.
Mission
Faire en sorte que le Germinal Beerschot joue, en
tant que club de football, un rôle important dans
la mise en pratique de notre vision. Le sport en
général et le football en particulier sont les moyens
par excellence pour accomplir cette mission. C’est
notre responsabilité de mettre tout en œuvre pour
accomplir notre vision en faveur du quartier ‘Het
Kiel’ et les quartiers avoisinants.
Valeurs
Le Germinal Beerschot tient à traiter avec respect
la société qui l’entoure. Nous essayons de détecter
les besoins sociaux au Kiel et de les combler
ensemble avec nos partenaires. Nous nous montrons
également ouverts, accessibles et positifs, car nous
croyons que sur ce plan nous pouvons également
obtenir de beaux résultats.
Herman Kesters
Président
A l’instar de l’exemple anglais “Football
in the Community”, le projet “Germinal
Beerschot Downtown” est solidement ancré
dans le quartier. Le point de départ est
que le club peut faire office de plate-forme
et qu’il peut faire la différence grâce à
une collaboration avec les associations de
quartier locales, les écoles du coin, le CPAS,
les organisations locales et la ville d’Anvers.
Les joueurs ont une fonction d’exemple pour
l’entourage immédiat, plus particulièrement
pour les jeunes.
Les avantages de cette approche sont légion.
Ainsi, le club devient lui-même un élément
de l’action de proximité, ce qui renforce la
cohésion. En outre, cela permet aux jeunes
issus de groupes cibles défavorisés de
sortir de leur isolement et de s’impliquer
dans la vie du club. De cette manière, le
club attire non seulement de nouveaux
supporters, mais également des bénévoles
qui s’investissent dans leur club.
L’ancrage dans le quartier résulte également
en un attachement à la ville. “C’est une
bonne chose que le football puisse aussi être
mis à profit à des fins sociétales”, déclare le
bourgmestre Janssens.
Ancré dans le
quartier
In navolging van het Engelse voorbeeld
Football in the Community is Germinal
Beerschot Downtown sterk verankerd in
de buurt. Het uitgangspunt is dat de club
een platform kan zijn en samen met lokale
buurtverenigingen, buurtscholen, het OCMW,
sociale organisaties en de stad Antwerpen
het verschil kan maken. De spelers hebben
een voorbeeldfunctie voor de onmiddellijke
omgeving, in het bijzonder voor de jongeren.
De voordelen van die aanpak zijn legio. Zo
wordt de club zelf een onderdeel van de
buurtwerking, wat de binding versterkt.
Tevens geraken jongeren uit kansarme
doelgroepen uit hun isolement en vinden ze
aansluiting bij het clubgebeuren. Zo wint de
club niet enkel nieuwe supporters, maar ook
vrijwilligers die zich inzetten voor hun club.
Verankering met de buurt leidt ook tot
verbondenheid met de stad. “Het is
een goede zaak dat het voetbal ook om
maatschappelijke redenen kan gebruikt
worden”, zegt burgemeester Janssens.
Verankerd in de
buurt
Visie
Wij geloven in een diverse maatschappij waar zonder
onderscheid van ras, geloof of overtuiging iedereen
met respect en op dezelfde wijze moet behandeld
worden en dezelfde kansen moet krijgen.
Missie
Germinal Beerschot als voetbalclub een belangrijke
rol laten spelen in het omzetten van onze visie
naar daden. Sport in het algemeen en voetbal in
het bijzonder is het middel bij uitstek om deze
missie waar te maken.Wij beschouwen het als onze
verantwoordelijkheid om voor de wijk ‘Het Kiel’ en
de aanpalende wijken alles in het werk te stellen om
onze visie waar te maken.
Waarden
Germinal Beerschot kijkt respectvol naar de
omliggende samenleving. We hebben oog voor
sociale noden op het Kiel en willen hier samen met
partners aan de slag gaan. We stellen ons open en
toegankelijk op en zijn positief ingesteld, waarbij
we geloven dat we ook hier resultaten kunnen
neerzetten.
Herman Kesters
Voorzitter
9
détails qui pimentent un match de football.
Les supporters aveugles et malvoyants
peuvent désormais en profiter pleinement.
Grâce au commentaire avisé et objectif des
reporters, ils peuvent même se mêler aux
discussions sur les hors-jeu éventuels. Ainsi,
la tribune pour aveugles favorise également
l’intégration des personnes présentant un
handicap visuel.
				
niet vermeend buitenspel. Zo werkt de
blindentribune ook de integratie van
personen met een visuele beperking in de
hand.
Anderlecht est le premier club de notre pays
à disposer d’une tribune pour aveugles.
Quatre commentateurs spécifiquement
formés à cet égard, commentent en direct,
dans les deux langues nationales, les matchs
des mauves et blancs. A la différence du
commentaire radio, le commentateur pour
aveugles essaie de décrire tout ce qui passe
sur le terrain et alentours. De cette manière,
les supporters aveugles peuvent s’immerger
complètement dans le match. « Désormais,
grâce à mes oreilles, je peux voir le match
aussi bien que toute autre personne»,
déclare un des participants au projet.
En Allemagne et en Angleterre, le système
est connu depuis quelque temps déjà.
Anderlecht et l’asbl Intro sont allés pêcher
l’idée auprès de nos voisins du nord, où
l’AZ est le pionnier. Les supporters en
question sont assis ensemble à la tribune,
de sorte que les commentateurs puissent
bien situer les actions. Ce sont les menus
Als eerste club in ons land beschikt
Anderlecht over een zogeheten
blindentribune. Vier speciaal daartoe
opgeleide commentatoren geven in het
Nederlands en het Frans live commentaar
bij de wedstrijden van paarswit. Verschil
met radioverslaggeving is dat de
blindencommentator probeert àlles wat er op
en rond het veld gebeurt, te beschrijven. Op
die manier kunnen de blinde supporters zich
helemaal in het wedstrijdgebeuren inleven.
“Ik kan de match nu even goed zien als de
andere mensen, met mijn oren”, zegt een van
de deelnemers aan het project.
In Duitsland en Engeland is het systeem
al langer ingeburgerd. Anderlecht en de
vzw Intro hebben het idee opgepikt bij
onze noorderburen waar AZ de pionier is.
De supporters in kwestie zitten samen op
de tribune, zodat de commentatoren de
handelingen kunnen situeren. Het zijn de
kleine details die het peper en zout vormen
van een voetbalwedstrijd en daar kunnen de
blinde en slechtziende voetballiefhebbers
nu ten volle mee van genieten. Dankzij het
deskundige en objectieve commentaar
van de verslaggevers kunnen zij zich
zelfs mengen in discussies over al dan
Tribune pour aveugles
Blindentribune
10
Community manager: Pierre Desmet
Mail: pierre.desmet@rsca.be
Url: www.rsca.be
				
Le Royal Sporting Club Anderlecht est profondément
ancré dans notre société. Le club fut effectivement
fondé à partir d’une collectivité locale. Le football
de haut niveau et l’ambition sportive ne doivent pas
constituer un obstacle au moment de
prendre une position
responsable vis-à-vis du
monde dans lequel nous vivons. Bien
au contraire même. Les exemples sont légion. Le
programme ‘Purple Talents’ est ainsi un programme
de formation unique qui collabore étroitement
avec les établissements scolaires qui nous aident
également à offrir, en marge d’une formation
footballistique poussée, une éducation sociale et
intellectuelle à nos jeunes joueurs talentueux. Par
ailleurs, le Sporting est notamment aussi partenaire
des ‘Special Olympics’ et de divers projets qui
soutiennent les défavorisés. Enfin, le RSC Anderlecht
mettra sur pied, cette saison, un fond spécial qui
réunira différents projets sociétaux (community).
RogerVanden Stock
Président
Le porte-drapeau du football belge veut
également se profiler comme le numéro
un sur le plan social. A cet effet, à l’instar
de son grand frère de Barcelone, il met sur
pied une fondation. Celle-ci poursuit un
double objectif : d’une part, veiller à ce que
tous les moyens aillent intégralement aux
projets sociétaux et, d’autre part, garantir un
fonctionnement plus efficace et plus souple.
La « Foundation » est ancrée dans l’action
communautaire des mauves et blancs.
Le président d’Anderlecht, Roger Vanden
Stock, et son épouse Kiki sont les fervents
animateurs de la « Foundation ». La maladie
d’un de leurs petits-enfants les y a inspirés.
« C’est notre devoir, nous sommes des gens
privilégiés », déclare Kiki Vanden Stock. La
fondation entend soutenir des organisations
et des projets de toutes sortes et s’adresse
tout particulièrement aux enfants qui
passent une période difficile. Il n’y a pas
que les supporters et les sponsors à être
sollicités pour apporter leur contribution, on
attend également des joueurs qu’ils rendent
quelque chose à la société, par exemple
en accordant, en tout ou en partie, leurs
amendes à des projets sociétaux.
De vaandeldrager van het Belgische
voetbal wil zich ook op sociaal vlak
profileren als nummer één en richt
daarvoor, naar voorbeeld van het grote
Barcelona, een Foundation op. Het doel is
tweeërlei: enerzijds zorgt de Foundation
ervoor dat alle middelen integraal naar
maatschappelijke projecten gaan, anderzijds
garandeert het een efficiëntere en vlottere
werking. De Foundation is ingebed in de
communitywerking van paarswit.
Anderlechtvoorzitter Roger Vanden Stock en
zijn echtgenote Kiki zijn de grote bezielers
van de Foundation. De ziekte van een
van hun kleinkinderen heeft hen daartoe
geïnspireerd. “Dat is onze plicht, wij zijn
bevoorrechte mensen”, zegt Kiki Vanden
Stock. De Foundation wil allerlei organisaties
en projecten steunen en richt zich bijzonder
tot kinderen die een moeilijke periode
doormaken. Niet alleen fans en bevriende
sponsors worden aangesproken om een
steentje bij te dragen, ook van de spelers
wordt verwacht dat zij iets terugschenken
aan de maatschappij, bijvoorbeeld door
hun boetes, geheel of gedeeltelijk, naar
maatschappelijke projecten door te sluizen.
RSCA FoundationRSCA Foundation
Royal Sporting Club Anderlecht is diep verankerd
in de samenleving. De club is immers ontstaan
vanuit de lokale gemeenschap.Topvoetbal en
sportieve ambitie hoeven geen belemmering te
zijn om een verantwoordelijke houding aan te
nemen ten opzichte van de wereld waarin we
leven.Wel integendeel. De voorbeelden zijn legio.
Zo is het “Purple Talents Programma” een uniek
opleidingsprogramma dat nauw samenwerkt met
verschillende onderwijsinstellingen die jonge
talentvolle spelers helpt om, naast de doorgedreven
voetbalopleiding, tevens een sociale en intellectuele
vorming aan te bieden. Daarnaast is RSCA partner
van o.m. de Special Olympics en verschillende
projecten die minder bedeelden ondersteunen.
Ten slotte zal RSC Anderlecht dit seizoen een
speciaal fonds in het leven roepen die verschillende
community projecten zal bundelen.
RogerVanden Stock
Voorzitter
11
L’intégration constitue le mot clé de ce
projet. Et, comme il se doit, une action
communautaire réussie profite également
à l’association. En effet, les footballeurs du
projet « De Sleutel » reçoivent des tickets
gratuits pour les matchs à domicile du Cercle
de Bruges et s’époumonent à encourager les
verts et noirs.
				
Depuis ses origines à aujourd’hui, le Cercle
de Bruges s’engage en faveur d’une société
plus juste. C’est ce qui est précisé dans la
déclaration de mission de l’association.
Aujourd’hui, cet engagement résulte en une
collaboration avec « De Sleutel » (la Clé)
et d’autres organisations, laquelle vise à
aider les personnes défavorisées à se (ré)
intégrer dans la société, notamment en les
associant au Cercle de Bruges et à la vie de
l’association.
L’organisation « De Sleutel » s’adresse tout
particulièrement aux personnes désireuses
de s’affranchir de leur toxicomanie. A cet
égard, le football et l’association font office
de leviers. Ainsi, dans le cadre de l’action
communautaire du Cercle de Bruges, des
activités sont organisées à « De Sleutel »
censées améliorer l’estime de soi de ces
personnes en détresse. Très souvent avec
des résultats fort positifs.
Chaque semaine, quelque 40 personnes du
groupe cible participent à des entraînements.
Van haar ontstaan tot vandaag engageert
Cercle Brugge zich voor een rechtvaardiger
samenleving. Zo staat het in de mission
statement van de vereniging. Vandaag
resulteert dat in een samenwerking met De
Sleutel en andere sociale organisaties, met
als doel kansarmen te helpen bij hun (re-)
integratie in de maatschappij. Dat gebeurt
ondermeer door deze mensen te betrekken
bij Cercle Brugge en bij de werking van de
vereniging.
De Sleutel richt zich specifiek tot mensen die
van hun drugsverslaving af willen geraken.
Het voetbal en de vereniging worden
daartoe als hefboom gebruikt. Zo worden
door de communitywerking van Cercle in De
Sleutel activiteiten georganiseerd die het
zelfwaardegevoel van deze mensen in nood
moeten opkrikken. Niet zelden met zeer
positieve gevolgen.
Wekelijks nemen een 40-tal personen uit de
doelgroep aan de trainingen deel. Integratie
is het sleutelwoord in dit project. En, zoals
het bij een goede communitywerking hoort,
vaart de vereniging er ook wel bij. De
voetballers van De Sleutel krijgen immers
gratis tickets voor de thuismatchen van
Cercle en schreeuwen zich een schorre stem
om groenzwart aan te moedigen.
(Ré)intégration à la clé
Sleutelen aan (re-)integratie
12
Le Cercle de Bruges veut aller plus loin que le
football. Le Cercle de Bruges est une association
familiale qui donne des chances à ses jeunes et
qui cherche à atteindre un équilibre correct. Nous
accordons une importance particulière aux besoins
et aux demandes nécessaires à une société durable.
Cela se traduit d’un côté par nos priorités mises
en avant pour être un ambassadeur sportif digne de
ce nom en respectant des valeurs éthiques tels que
le respect, l’honnêteté et l’engagement social. D’un
autre côté nous développons des initiatives dans le
cadre d’un engagement socio-éthique qui souhaite
participer à l’intégration des groupes défavorisés ou
minoritaires de notre société.
Frans Schotte
Président
Cercle wil meer zijn dan voetbal. Cercle is een
familiale vereniging die haar jeugd kansen geeft en
correcte verhoudingen nastreeft, met oog voor de
globale maatschappelijke noden en vereisten inzake
duurzame samenleving.
Dit vertaalt zich in prioriteiten voor het optreden
als een waardige sportieve ambassadeur met het
hanteren van ethische waarden zoals respect,
eerlijkheid en sociale bewogenheid en het
ontwikkelen van initiatieven die kaderen in een
sociaal ethisch ondernemen en betrekking hebben op
de integratie van zwakkeren of minderheidsgroepen
in onze maatschappij.
Frans Schotte
Voorzitter
Community manager:AndréVan Kerschaver
Mail: cercle.veiligheid@gmail.com
Url: www.cerclebrugge.be
				
Joueurs en action
De spelers van de vereniging vormen een
machtig wapen voor de community werking.
Bij Cercle Brugge gaat men zelfs zo ver dat
de spelers contractueel verplicht zijn om
twee uur per week te besteden aan goede
werken. Zij doen dat zonder morren en met
veel enthousiasme. In het typecontract
dat Cercle Brugge hanteert, staat dat een
speler zich vrij maakt om 2 uur per week
beschikbaar te zijn voor sociale projecten.
Geregeld worden spelers ingeschakeld
om sociale instellingen te bezoeken,
voordrachten te geven, schoolbezoeken
af te leggen. Iedere week gaan twee
spelers op bezoek bij De Sleutel om er
voetbaltrainingen te geven. Aan sport
doen is een uitstekend hulpmiddel om
mensen van hun drugsprobleem af te
helpen. Voetbaltrainingen op geregelde
tijdstippen verplichten de deelnemers als
het ware om wat gezonder te gaan leven
en brengen enige structuur in hun leven.
De aanwezigheid en de inbreng van de
Cerclespelers is daarbij een extra stimulans.
Spelers in actie
Les joueurs de l’association constituent
une arme redoutable pour l’action
communautaire. A tel point que le Cercle
de Bruges obligent ses joueurs de manière
contractuelle à consacrer deux heures par
semaine à de bonnes œuvres. Ils le font sans
broncher et avec beaucoup d’enthousiasme.
Le contrat type utilisé par le Cercle de
Bruges stipule qu’un joueur s’engage à se
libérer pendant 2 heures par semaine en
faveur de projets sociaux.
Régulièrement, les joueurs sont mobilisés
pour aller visiter des institutions sociales,
pour donner des conférences, pour visiter
des écoles. Chaque semaine, deux joueurs
se rendent à « De Sleutel » pour y donner
des entraînements de football. La pratique
du sport constitue le moyen par excellence
d’aider les gens à s’affranchir de leurs
problèmes de drogue. Des entraînements
de foot à des moments réguliers apportent
une certaine structure dans la vie des
participants et les obligent en quelque
sorte à vivre un peu plus sainement. A cet
égard, la présence et l’apport des joueurs
du Cercle de Bruges constituent un incitant
supplémentaire.
				
13
Les “Kraks” de “Allemoale Thope”, l’action
communautaire du Club de Bruges, constitue
un très beau projet durable. Celui-ci permet
aux enfants présentant un trouble du
spectre autistique et d’autres problèmes
comportementaux ou émotionnels de
rompre, grâce à la pratique du sport,
certaines barrières sociales et de casser des
préjugés. Le projet veut donner l’occasion
à ce groupe de jeunes âgés de 6 à 13 ans de
ressentir et de vivre leur “altérité” comme
un enrichissement.
A travers le football, les “Kraks” sont
intégrés dans la grande famille du Club de
Bruges. Celui-ci leur offre un cadre sportif
adapté où ils peuvent venir s’entraîner
chaque semaine. On y développe par ailleurs
tout un éventail d’activités allant de tournois
de foot à des excursions d’un jour en passant
par des matchs amicaux et d’autres activités
sportives. Des logopèdes y sont associés afin
d’améliorer la communication, d’une part
entre les jeunes joueurs, et, d’autre part,
avec les entraîneurs et avec leur entourage.
L’intégration est le mot clé de ce projet qui
est réalisé en collaboration avec l’asbl “Het
Anker”.
Tous des “Kraks”
Een heel mooi en duurzaam project is
de Voetbalkraks van Allemoale Thope,
de communitywerking van Club Brugge.
Het project laat kinderen met een
autismespectrumstoornis en gedrags- of
emotionele problemen toe om via sport een
aantal sociale barrières te doorbreken en
vooroordelen weg te werken. Het project wil
deze groep jongeren van 6 tot 13 jaar de kans
geven hun ‘anders’ zijn als een verrijking te
ervaren en te beleven.
Door het voetbal worden de Kraks
opgenomen in de grote Clubfamilie. Club
Brugge biedt hen een aangepast sportkader
waar ze wekelijks kunnen trainen. Daarnaast
wordt een waaier aan activiteiten ontwikkeld
van tornooien tot vriendschappelijke
wedstrijden, van daguitstappen tot andere
sportactiviteiten. Logopedisten worden
daarbij ingeschakeld om te sleutelen aan
de communicatie, tussen de spelertjes
onderling, met de trainers en met hun
omgeving.
Integratie is het sleutelwoord van dit project
dat loopt in samenwerking met vzw Het
Anker.
Allemaal Kraks
14
Le Club de Bruges a, en
tant que l’un des meilleurs clubs en Belgique,
non seulement un rôle sportif, mais aussi un rôle
social très important à remplir. Nous profitons de
notre impact immense sur la société pour apporter
une contribution positive dans le domaine social.
Ensemble avec la direction, nos collaborateurs et
toutes les autres sections du Club de Bruges, nous
aspirons à un CLUB accessible, ouvert à tous, quelles
que soient l’origine, la conviction et la classe sociale
des personnes.
De sorte que tout le monde puisse vivre le Club
de Bruges, tous ensemble… Ou en west-flandrien,
Allemoale Thope.
Pol Jonckheere
Président
Club Brugge heeft als topclub in België niet enkel
een sportieve, maar ook een bijzonder grote
maatschappelijke rol te vervullen.We maken bij Club
Brugge gebruik van onze immense impact op de
samenleving om een positieve bijdrage te leveren
op maatschappelijk gebied. Met het bestuur, de
medewerkers en alle geledingen van Club Brugge
willen wij samen streven naar een toegankelijke
CLUB, die voor iedereen openstaat en bereikbaar
is, ongeacht iemands afkomst, overtuiging of sociale
achtergrond.
Zodat iedereen bij Club Brugge kan leven en beleven,
allemaal samen … Allemoale Thope.
Pol Jonckheere
Voorzitter
Community manager: Peter Gheysen
Mail: peter.gheysen@clubbrugge.be
Url: www.clubbrugge.be/sociaal
				
Proaten met
Allemoale (Causer
avec tout le
monde)
Proaten met
Allemoale
De communitywerking van Club Brugge zet
sterk in op de factor communicatie. Nieuwe
initiatieven worden steevast aangekondigd
op persconferenties in het stadion. CLUBtv
is er steeds als de kippen bij om het nieuws
op te pikken en te verspreiden onder de
Brugse community. De kranten worden
bestookt met persberichten. De website
van Allemoale Thope is goed uitgebouwd
en geüpdatet, en de berichten worden ook
gebracht op de website van Club, tussen het
reguliere sportnieuws.
Naast deze externe communicatie besteedt
Club ook heel veel aandacht aan de interne
communicatie binnen de club. Belangrijk
voor een goede werking is dat alle
geledingen van de club op de hoogte zijn
van de activiteiten en de doelstellingen van
de communitywerking om zo constructief
mee te werken.
Allemoale Thope gaat nog een stapje verder
en krijgt ook geregeld een platform om zijn
werking toe te lichten op de sponsorevents
van Club Brugge. Dat geeft een aantal
ethische ondernemers de kans om kennis
te nemen van de projecten en hun steentje
bij te dragen tot de communitywerking. Met
dat doel heeft Allemoale Thope ook een
mooi verzorgde brochure uitgebracht.
				
L’action communautaire du Club de
Bruges mise fortement sur le facteur
“communication”. Les nouvelles initiatives
sont annoncées sans exception lors des
conférences de presse au stade. CLUBtv ne
tarde jamais à relayer les messages et à les
diffuser parmi la communauté brugeoise. Les
journaux sont bombardés de communiqués
de presse. Le site web de « Allemoale Thope
» est bien développé et mis à jour. Les
messages sont également diffusés sur le site
web du Club de Bruges parmi les nouvelles
sportives régulières.
Outre cette communication externe, le Club
de Bruges consacre également beaucoup
d’attention à la communication interne au
sein du club. Un fonctionnement efficace
suppose en effet que tous les segments
du club soient au courant des activités et
des objectifs de l’action communautaire
afin de pouvoir ainsi collaborer de manière
constructive.
“Allemoale Thope” va encore un peu plus
loin. Régulièrement le Club de Bruges lui
offre une plateforme pour présenter son
action lors des événements de sponsoring
du Club de Bruges. Cela donne l’occasion à
un certain nombre d’entrepreneurs éthiques
de prendre connaissance des projets et
d’apporter leur contribution à l’action
communautaire. C’est également dans ce
but que « Allemoale Thope » a publié une
brochure bien soignée.
				
15
Le club ne se contente pas de mettre à
disposition ses infrastructures pour la mise
en œuvre du projet. Les enseignants qui
se portent volontaires se voient également
récompensés d’un abonnement gratuit. Dans
le cadre de l’action communautaire, des
cours gratuits de français sont également
proposés, au sein du stade, aux nouveaux
arrivés allophones. Le Sporting de Charleroi
prend manifestement sa mission Stade
Ouvert fort à la lettre.
				
Chaque mercredi et chaque samedi, les
loges et les business seats du Sporting de
Charleroi sont occupés par des enfants et
des jeunes âgés de 6 à 20 ans confrontés
à des problèmes d’apprentissage. Ils
viennent y suivre gratuitement des cours de
rattrapage en français, en d’autres langues,
en mathématiques et en sciences, et ce au
niveau de l’enseignement tant primaire que
secondaire. Au total, quelque 300 jeunes
sont accompagnés chaque année.
Les participants sont issus principalement
de familles défavorisées. Grâce
à l’environnement stimulant et à
l’enthousiasme des enseignants, ils
obtiennent un taux de réussite de près de
90%. Voilà ce qui indique clairement que
ce projet permet aux jeunes de rompre la
spirale négative de l’échec scolaire.
Stade Ouvert, Ecole Ouverte
De loges en business seats van Sporting
Charleroi worden elke woensdag en zaterdag
ingenomen door kinderen en jongeren
tussen 6 en 20 jaar oud die kampen
met leerproblemen. Zij komen er gratis
bijlessen Frans, andere talen, wiskunde
en wetenschappen volgen, zowel voor het
lagere als het middelbare onderwijs. In totaal
worden circa 300 jongeren per jaar begeleid.
De deelnemers komen voornamelijk uit
kansarme gezinnen. Dankzij het motiverende
decor en het enthousiasme van de
leerkrachten behalen zij een slaagcijfer van
om en bij de 90%. Een duidelijke aanwijzing
dat de jongeren er dankzij dit project in
slagen de negatieve spiraal op school te
doorbreken.
De club stelt niet alleen haar accommodatie
ter beschikking voor de uitvoering van
het project. De leerkrachten die als
vrijwilliger optreden, worden ook beloond
met een gratis abonnement. Ook in
het stadion worden in het kader van de
communitywerking gratis lessen Frans
aangeboden voor anderstalige nieuwkomers.
Charleroi neemt haar Open Stadion-opdracht
wel heel letterlijk.
Open Stadion, Open School
16
Fancoaching
En tant que président du Sporting de Charleroi,
implanté au cœur d’une métropole en pleine
reconversion, je suis très sensible aux difficultés
quotidiennes que vivent nombre de Carolos tels que
: décrochage scolaire, chômage, problèmes de santé,
de sécurité, etc.
C’est pourquoi je tiens à ce que le Sporting de
Charleroi s’investisse pleinement dans son rôle
d’acteur de développement social et économique de
premier plan. Car je suis intimement convaincu qu’un
club comme le Sporting de Charleroi a le devoir de
consacrer du temps et des moyens à l’amélioration
des conditions de vie des habitants de Charleroi ;
qu’ils soient supporters ou pas.
Et pour réussir pleinement cet engagement
citoyen, je ne doute pas une seule seconde de
l’investissement inconditionnel des joueurs, des
dirigeants, des supporters, des staffs sportif et
administratif du Sporting de Charleroi ainsi que de
notre partenaire privilégié qu’est le Fancoaching de
laVille de Charleroi.
A tous, merci !
Abbas Bayat
Président
Community manager:Thierry Deckx
Mail: thierry.deckx@charleroi.be
Url: www.sporting-charleroi.be
				
Als voorzitter van Sporting Charleroi, een club in
het centrum van een metropool die zich volop aan
het ontwikkelen is, liggen de dagelijkse problemen
die de vele inwoners van onze stad ondervinden
me na aan het hart: schoolverlaters, werkloosheid,
gezondheidsproblemen, veiligheid, enzovoort.
Daarom vind ik het belangrijk dat Sporting Charleroi
een belangrijke schakel vormt in de sociale en
economische ontwikkeling van de stad. Ik ben er
namelijk heel sterk van overtuigd dat een club zoals
Sporting Charleroi de taak heeft om tijd en middelen
in te zetten om de levensstandaard van de inwoners
van Charleroi te verbeteren; of zij nu supporter zijn
of niet.
En om hierin te slagen, twijfel ik geen seconde aan
de onvoorwaardelijke inzet van spelers, bestuur,
supporters en de sportieve en administratieve staf
van Sporting Charleroi, noch aan de fantastische
samenwerking met de Fancoaching van de Stad
Charleroi.
Aan allen, bedankt!
Abbas Bayat
Voorzitter
Onder fancoaching verstaat men de
sociale begeleiding van (jonge) supporters
door middel van pedagogische acties,
die worden georganiseerd door
maatschappelijk werkers. Fancoaching is
een goede methode om jonge supporters
verantwoordelijkheidszin bij te brengen en
helpt om sociale problemen op te sporen.
Het doel is het voetbalgeweld in te dijken
en een positieve supporterscultuur te
bevorderen. De fancoaches zullen veelal
jonge supporters pro-actief trachten
te betrekken in sociale en educatieve
activiteiten.
In België is fancoaching voornamelijk
ingeburgerd in het Waalse landsgedeelte.
Charleroi is er een typevoorbeeld van.
Het bijscholingsprogramma in het stadion
wordt dan ook georganiseerd door de
cel Fancoaching van de stad Charleroi. De
communitywerking van Sporting Charleroi
wordt ook vooral gedragen door een van
de fancoaches en staat voornamelijk in
het teken van de veiligheid. Zo worden
ook preventieve sensibiliseringscampagnes
opgezet, cursussen voor stewards
georganiseerd en acties tegen racisme op
het getouw gezet.
Fancoaching
Par fancoaching, on entend
l’accompagnement social des (jeunes)
supporters à travers des actions
pédagogiques organisées par des travailleurs
sociaux. Le fancoaching constitue une
méthode efficace pour inculquer le sens des
responsabilités aux jeunes supporters et aide
à détecter des problèmes sociaux. L’objectif
est d’endiguer la violence dans les stades
et de promouvoir une culture de supporters
positive. Les fancoaches tenteront le plus
souvent d’associer de manière proactive les
jeunes supporters à des activités sociales et
éducatives.
En Belgique, c’est surtout dans la partie
wallonne du pays que le fancoaching est le
mieux implanté. Charleroi en constitue un
exemple type. Le programme de rattrapage
scolaire au stade y est en effet organisé
par la cellule Fancoaching de la ville de
Charleroi. De même, l’action communautaire
du Sporting de Charleroi est surtout portée
par un des fancoaches et est principalement
placée sous le signe de la sécurité. Dans
ce cadre, des campagnes préventives de
sensibilisation, des cours pour stewards et
des actions contre le racisme sont également
organisés.
		 		
17
En tant que nouvel arrivé en première
division, la KAS Eupen fut un des premiers
clubs à soutenir l’initiative “Football Kick-
Off”, le tournoi national annuel de football
G, organisé pour la première fois au cours de
l’été 2010.
Dans le cadre de cet événement, le club
germanophone a mis à disposition 20
équipements complets. Il a par ailleurs
délégué l’entraîneur de gardiens Pierre
Drouguet en vue de coacher une des équipes
G pendant toute une journée et de se
mesurer ainsi à Ariël Jacobs, à Adrie Koster
et à d’autres collègues/entraîneurs de renom.
Jérome Nzolo et ses collègues arbitres ont
veillé au bon déroulement des matchs. Pour
sûr, une initiative merveilleuse, où l’ensemble
du monde footballistique et toutes les
régions du pays ont montré leur grand cœur!
Tous gagnants
KAS Eupen was als nieuwkomer in de
hoogste voetbalafdeling een van de eerste
ondersteuners van Football Kick-Off, het
jaarlijks terugkerende nationale tornooi voor
G-voetbal dat in de zomer van 2010 voor het
eerst werd georganiseerd.
De Duitstalige club stelde voor dit gebeuren
20 volledige uitrustingen ter beschikking.
Uit het oosten werd ook keepertrainer
Pierre Drouguet afgevaardigd om een van
de G-ploegjes een hele dag te coachen
en zo de strijd aan te binden met Ariël
Jacobs, Adrie Koster en andere collega’s/
toptrainers. Jérome Nzolo en zijn collega’s
scheidsrechters zorgden ervoor dat de
wedstrijdjes in goede banen werden geleid.
Voorwaar een pracht van een initiatief,
waarbij de hele voetbalwereld en alle
gewesten van het land hun hart toonden!
Allemaal winnaars
18
Community manager: Samantha Kumst
Mail: secretariat@as-eupen.be
Url: www.as-eupen.be
				
Lorsqu’en 2010, la KAS Eupen a rejoint pour
la première fois dans son histoire, la Jupiler
League, on a non seulement travaillé jour et
nuit pour constituer une équipe de première
division et pour réaménager le stade, mais
on a également lancé sans tarder l’action
communautaire au sein du club.
Voilà un bon exemple de ce qu’une
promotion en division supérieure peut
également booster l’action sociale. Dans
le mois, le club a désigné un community
manager et il entend lancer au plus vite une
série de projets inspirateurs en concertation
avec Stade Ouvert.
				
La promotion a
boosté l’action
sociale
Toen KAS Eupen in 2010 voor het eerst in
zijn geschiedenis naar de Jupiler League
promoveerde, werd niet alleen dag en nacht
gewerkt om een eersteklasseploeg samen te
stellen en het stadion te verbouwen, maar
startte men ook meteen binnen de schoot
van de club een communitywerking op.
Een mooi voorbeeld van hoe een promotie
naar een hogere afdeling ook een boost kan
betekenen op sociaal vlak. Eupen duidde
binnen de maand een community manager
aan en wil in overleg met Open Stadion
ASAP een reeks inspirerende projecten
opstarten.
Promoveren: een
boost
19
Le KRC Genk peut se targuer d’être le
premier club en Belgique à avoir établi un
lien entre l’action communautaire et le
monde des entreprises. Un mariage réussi
implique deux partenaires. Le sponsor Nike
a suivi le club dans toutes ses ambitions
sociétales et il a développé, en collaboration
avec le KRC Genk, une série de projets ayant
pour but final d’encourager les jeunes dont
le casier judiciaire n’est plus vierge à trouver
du travail.
“La société nous a donné le football. Il est
temps que le football lui donne maintenant
quelque chose en retour”, voilà la devise de
Jos Vaessen, l’initiateur de la pensée sociale
au sein du KRC Genk. Le football est utilisé
comme tremplin pour amener les jeunes vers
l’aide sociale à la jeunesse. Au stade Cristal
Arena, des jeunes issus de l’enseignement
à temps partiel apprennent une série
d’aptitudes et de compétences qui peuvent
leur être utiles dans un environnement de
travail. Un certain nombre d’entre eux se
voient offrir la possibilité d’intégrer un projet
de passerelle au KRC. Certains jeunes dont
le casier judiciaire n’est plus vierge peuvent
accéder à un intérim chez Nike. Le projet
a déjà prouvé son efficacité, ce qui est fort
intéressant dans une région qui se voit
confrontée à de grands défis sociétaux et
multiculturels.
KRC Genk mag er prat op gaan de eerste
club in België te zijn die de link tussen
communitywerking en de bedrijven heeft
gelegd. Voor een goed huwelijk moet je met
twee zijn. Sponsor Nike volgde de club in
haar sociale ambities en bouwde samen met
KRC Genk een aantal projecten uit die als
einddoel hebben het stimuleren van jongeren
met een niet blanco strafregister naar een
tewerkstelling.
“De maatschappij heeft ons het voetbal
gegeven. Het wordt tijd dat het voetbal iets
terugdoet voor de maatschappij”, is het
motto van Jos Vaessen, gangmaker van de
sociale gedachte bij KRC Genk. Het voetbal
wordt als trigger gebruikt om jongeren naar
jeugdwelzijnswerk toe te leiden. Jongeren
uit het deeltijds onderwijs leren in de
Cristal Arena een aantal vaardigheden en
competenties die hen van nut kunnen zijn
in een arbeidsomgeving. Een aantal van
hen krijgt de kans om in een brugproject te
starten bij KRC. Enkele jongeren met een niet
blanco strafregister zijn doorgegroeid naar
een interimjob bij Nike. Het project heeft
zijn doeltreffendheid al bewezen en dat is
razend interessant in een regio die kampt
met grote maatschappelijke en multiculturele
uitdagingen.
Responsabilité sociétale des entreprises
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
20
KRC Genk souhaite utiliser ses atouts de manière
responsable afin de donner un coup de pouce
supplémentaire à la participation active et à la
réintégration des plus vulnérables au sein de notre
société.
Pour cette raison, nous avons un community
manager au sein de notre équipe. Le projet du
KRC est d’entreprendre des actions avec différents
groupes cibles autour de thèmes aussi variés que
l’emploi, la jeunesse, les personnes ayant un handicap,
l’immigration, …
Dans cette optique nous avons donné à notre projet
le nom H.O.O.P.V.O.L. Ces lettres signifient : Aide
(Hulp) aux groupes à risque en étant un stade
Ouvert et l’OPportunité à travers les projets football
(Voetbal) d’entreprendre (Ondernemen) (rse) et
ce en collaboration avec toute la communauté
(Leefgemeenschap).
Herbert Houben,
Président
KRC Genk wil op een maatschappelijke
verantwoorde wijze haar troeven gebruiken
om de meest kwetsbaren in onze samenleving
een extra stimulans te geven tot participatie en
integratie in de samenleving. Dit is de reden
waarom wij een community manager hebben
aangetrokken. Het project bestaat hieruit dat
KRC met verschillende doelgroepen, verschillende
actieterreinen wil bewandelen zoals tewerkstelling,
jeugd, gehandicapten, asielzoekers, … Dit is de reden
waarom we het project H.O.O.P.V.O.L. genoemd
hebben en staat voor Hulp aan kansengroepen
door een Open stadion club te zijn en is er
een OPportuniteit om viaVoetbal projecten te
Ondernemen (mvo) en dit in samenwerking met de
hele Leefgemeenschap.
Herbert Houben,
Voorzitter
Community manager: Marc Hardy
Mail: marc.hardy@krcgenk.be
Url: www.krcgenk.be
				
C’est notamment la réalité sociale sur
l’ancien site minier qui a fait que le
KRC Genk a vite pris conscience du
besoin et de l’importance d’une action
communautaire à partir du football. Au KRC
Genk, le community manager est dès lors
pleinement intégré dans l’organisation du
club. Le groupe de pilotage, qui supervise
le fonctionnement, est composé non
seulement de dirigeants du club, mais aussi
d’administrateurs de la ville de Genk, du
CPAS et de Nike, le partenaire privilégié
sur le plan social. Cela signifie qu’un des
sponsors est associé à la réflexion sur
l’action communautaire que l’on souhaite
mettre en oeuvre au KRC Genk avec comme
objectif principal l’émancipation d’une
génération à problèmes.
Mais ce n’est pas tout. Au KRC Genk, on
a également compris que l’action sociale
ne peut être exclusivement tributaire du
community manager. C’est pourquoi un
scénario a été établi, un manuel méthodique
qui dresse l’inventaire de l’ensemble de
l’action communautaire et qui peut servir
de guide de bonnes pratiques pour d’autres
clubs. Grâce à sa situation géographique, le
KRC Genk a également été un des premiers
à franchir les frontières pour aller voir
comment les choses se passent aux Pays-Bas
et en Allemagne.
Groupe de pilotage
inspirateur
De sociale realiteit op de vroegere
mijnwerkerssite is er mede oorzaak van
dat KRC Genk de nood en het belang van
een gezonde communitywerking vanuit
het voetbal al gauw inzag. De community
manager is bij KRC Genk dan ook helemaal
ingebed in de organisatie van de club. In
de stuurgroep die de werking controleert
zetelen bestuurders van de club, maar ook
van de stad Genk, van het OCMW én van
Nike, de bevoorrechte partner op sociaal
vlak. Dat betekent dat een van de sponsors
mee denkt over de weg die men bij KRC
Genk met communitywerking op wil gaan,
met als grote doel: empowerment van een
probleemgeneratie.
Maar er is meer. Bij KRC Genk is men ook
gaan inzien dat de sociale werking niet
mag staan of vallen met de figuur van de
community manager. Daarom werd een
draaiboek samengesteld, een methodisch
handboek dat de hele werking van de
communitywerking in kaart brengt én
voor andere clubs een leidraad van ‘good
practices’ kan betekenen. Geïnspireerd door
zijn geografische ligging is KRC Genk ook als
een van de eersten over het muurtje gaan
kijken hoe het in Nederland en Duitsland in
zijn werk gaat.
Inspirerende
stuurgroep
21
La distance séparant la bibliothèque du
terrain de foot est à première vue fort
grande. Mais à voir le succès de l’initiative
« Spitse Lezers », ceci n’est qu’apparence.
Le AA Gent et la Bibliothèque publique
municipale sont parvenus à dépasser les
frontières et à rompre certaines barrières.
Le football a reçu une place dans la
bibliothèque, des livres ont été introduits
subrepticement dans le stade.
Cela a notamment donné lieu à des
Buffaloboekcorners, à une exposition et
une rubrique « football » à la bibliothèque,
à une visite au stade avec des livres, des
posters, des calendriers d’anniversaire, des
soirées de discussion avec des auteurs et
(anciens footballeurs) et à d’autres actions
de promotion de la lecture et activités
d’écriture.
L’initiative “Spitse Lezers” constitue un
bon exemple de l’esprit créatif avec lequel
l’action communautaire peut être abordée.
En utilisant le football comme appât, le
projet vise à ce que les personnes issues de
groupes à risque trouvent plus facilement
le chemin de la bibliothèque. « Van boeken
over ballen tot boeken met ballen », voilà le
Lecteurs en pointe, joueurs en pointe
De afstand tussen de bibliotheek en
het voetbalveld is op het eerste gezicht
groot, zeer groot. Afgaande op het succes
van ‘Spitse Lezers’ is dat echter slechts
schijn. AA Gent en de Stedelijke Openbare
Bibliotheek zijn erin geslaagd grenzen
te overschrijden en drempels weg te
halen. Het voetbal kreeg een plaats in de
bibliotheek, boeken werden het stadion
binnengesmokkeld.
Dat resulteerde onder meer in
Buffaloboekcorners, een tentoonstelling
en keuzelijsten ‘voetbal’ in de bibliotheek,
stadionbezoek met boeken, posters,
verjaardagskalenders, debatavonden met
auteurs en (ex-voetballers) en andere
leesbevorderingsacties en schrijfactiviteiten.
Spitse Lezers is een mooi voorbeeld
van hoe je creatief kan tewerk gaan met
communitywerking. Door voetbal als
lokmiddel te gebruiken, streeft het project
een ruimere participatie na van mensen
uit kansengroepen in de bibliotheek. “Van
boeken over ballen tot boeken met ballen”,
luidt de slogan van de actie. Het project
‘Spitse lezers’ werd bekroond met de ‘Bib
Bang’ prijs voor goede marketing.
Spitse lezers, lezende spitsen
slogan éloquent de l’action. Le projet “Spitse
lezers” fut récompensé par le “Bib Bang”, un
prix de marketing.
				
22
Dans le passé, KAA Gent (La Gantoise) fût
conscient de son rôle au niveau sociétal. Seulement,
le monde de football ne disposait pas encore des
instruments pour développer cela d’une manière
durable. Grâce à l’asbl Stade Ouvert et notre propre
fonctionnement community «Voetbal in de Stad » au
niveau du club et de la ville, nous sommes parvenus à
développer cet instrument supplémentaire.
Avec sa Charte Sociale, La Gantoise s’est engagé en
tant que club. En 2,5 ans de structure «Voetbal in de
Stad », La Gantoise a réalisé, en collaboration avec
la ville de Gand, le CPAS de Gand et de nombreux
autres partenaires ,15 projets sociaux. De telle
manière, La Gantoise a rendu et continuera à rendre
son dividende social à la communauté.
Ivan De Witte
Président
Ook in het verleden was KAA Gent zich bewust
van zijn maatschappelijke rol. Alleen beschikte de
voetbalwereld niet over het instrumentarium om dit
duurzaam uit te bouwen. Dankzij Open Stadion vzw
op nationaal niveau en onze eigen communitywerking
Voetbal in de stad op club- én stadsniveau, slaagden
we erin dit extra instrument te ontwikkelen.
Met het Sociaal Charter engageerde KAA Gent zich
als club. Met het partnerschapVoetbal in de stad
realiseerden KAA Gent, de stad Gent, het OCMW
Gent en vele andere partners de afgelopen 2,5
jaar 15 projecten. Zo kon en zal KAA Gent zijn
sociaal dividend blijven uitkeren ten dienste van de
samenleving.
Ivan De Witte
Voorzitter
Community manager: Peter Craeyeveld
Mail: peter.craeyeveld@gent.be
Url: www.kaagent.be/voetbal-in-de-stad
				
Dans la plupart des cas, l’action
communautaire est organisée à partir du
club de football. Le KAA Gent montre que
les choses peuvent aller différemment. Si le
community manager y est attaché au club,
ses frais salariaux sont financés par le Fonds
des communes. La ville de Gand a repris le
concept “Stade Ouvert” dans son accord
d’administration 2007-2012, en conséquence
de quoi l’asbl “Voetbal in de Stad” fut créée,
l’association comptant quatre membres
fondateurs: la ville de Gand, le CPAS, l’asbl
“Gent, Stad in Werking” et évidemment le
KAA Gent.
L’ancrage de l’action communautaire dans le
dispositif urbain facilite un certain nombre
d’éléments, tels que les contacts avec la
politique et avec les organisations de la
société civile sociale.
En 2007, les dirigeants du KAA Gent ont
signé une charte sociale dans laquelle le
club s’engage à élargir son assise sociétale
en resserrant les liens avec la ville de Gand,
en renforçant le caractère spécifique du
KAA Gent, en
considérant les supporters comme des
partenaires du club et en développant de
manière structurelle l’engagement sociétal
du club.
La ville et le
football
De communitywerking wordt in de
meeste gevallen vanuit de voetbalclub
georganiseerd. Dat het ook anders kan,
bewijst KAA Gent. Daar is de community
manager verbonden aan de club, terwijl zijn
loonkosten gefinancierd worden door het
Stedenfonds. Het Open Stadion-concept
werd door de stad Gent opgenomen in het
bestuursakkoord 2007-2012. Als gevolg
daarvan werd de vzw Voetbal in de stad
opgericht, met vier stichtende leden: de stad
Gent, het OCMW Gent, vzw ‘Gent, stad in
werking’- projecten én uiteraard KAA Gent.
De verankering van de communitywerking
in het stedelijk apparaat vergemakkelijkt
een aantal werkpunten, zoals het leggen van
contacten met het beleid en organisaties uit
het sociale middenveld.
In 2007 ondertekende het bestuur van KAA
Gent een ‘Sociaal Charter’ waarbij de club
aan een groter maatschappelijk draagvlak
werkt door de band met Gent te vergroten,
het eigen karakter van KAA Gent te
versterken,
de supporters als partners van de club
te waarderen en het maatschappelijk
engagement van KAA Gent structureel uit te
bouwen.
De Stad in het
Voetbal
23
suikernonkel voor deze sportende jongeren. internationale “sport de proximité” et la
“Streetie”, une journée lors de laquelle
les différentes organisations de jeunes de
la ville viennent se présenter. En guise de
récompense pour les efforts fournis, les
jeunes reçoivent régulièrement des tickets
pour les matchs à domicile. Le KV Kortrijk se
présente ainsi comme le parrain idéal pour
ces jeunes sportifs.
A travers un parrainage actif de
l’organisation “Buurtsport Kortrijk”, le
KVK contribue à relever le niveau du
fonctionnement existant et à ancrer
l’organisation de manière structurelle dans
le paysage sportif courtraisien. “Buurtsport
Kortrijk” propose chaque jour une offre
d’activités sportives et ludiques dans les
quartiers fragilisés de Courtrai. Le club de
première division soutient cette initiative
en mettant à profit le rayonnement de
sa première équipe pour encourager les
enfants et les jeunes à pratiquer le sport de
manière permanente. Et ce entre autres par
une présence assidue à des activités fort
accessibles et par un accompagnement des
jeunes vers le circuit sportif régulier.
Cela signifie concrètement que le KV Kortrijk
invite les jeunes à des exposés, à la journée
des supporters, à des tournois de foot pour
la jeunesse, à des journées de formation et
à une visite du stade. La collaboration avec
l’organisation “Buurtsport Kortrijk” a par
ailleurs résulté en une série d’initiatives plus
vastes telles qu’une journée de rencontre
Met een actief peterschap over Buurtsport
Kortrijk helpt KVK de bestaande werking
naar een hoger niveau te tillen en de
organisatie structureel te verankeren binnen
het Kortrijkse jeugd- en sportlandschap.
Buurtsport Kortrijk zorgt voor een dagelijks
aanbod aan sport en spel in de Kortrijkse
aandachtswijken. De eersteklasser steunt
dit initiatief door de uitstraling van het
eerste elftal aan te wenden als stimulator
om kinderen en jongeren blijvend tot
sporten aan te zetten. Dit onder andere door
frequent aanwezig te zijn op laagdrempelige
activiteiten en door jongeren te begeleiden
naar het reguliere sportcircuit.
Concreet betekent dit dat KV Kortrijk
de buurtsportjongeren uitnodigt
voor spreekbeurten, de fandag,
jeugdvoetbaltornooien, vormingsdagen en
een stadionbezoek. De samenwerking met
Buurtsport Kortrijk leidde ook tot enkele
grotere initiatieven als een internationale
buurtsporttrefdag en de Streetie, een dag
waarop de verschillende jeugdorganisaties
van de stad zich voorstellen. Als beloning
voor hun inspanningen krijgen de jongeren
regelmatig tickets voor de thuismatchen.
KV Kortrijk presenteert zich zo als de ideale
Parrainage de projets sport de proximité
Peterschap over buurtsportprojecten
24
Le KV Courtrai accorde non
seulement beaucoup
d’importance à
l’aspect sportif, mais aussi aux
éléments sociaux du football.Au KV Courtrai cet
engagement se traduit dans le projet social KortRIJK
aanVoetbal (Courtrai, Riche en Foot), où on a
développé un grand réseau social avec les différentes
instances. En collaboration avec ces organisations
partenaires nous essayons d’atteindre TOUS les
groupes de la population et de les impliquer dans les
activités du KV Courtrai : les personnes ayant une
déficience mentale ou physique, les allochtones, les
jeunes sportifs du quartier, … tous reçoivent du KV
Courtrai toutes les opportunités de vivre le football
à fond !
Un autre aspect ….
Les stades modernes contribuent à la sécurité
des supporters. Parfois ces adaptations entraînent
toutefois des billets plus chers, voire parfois trop
chers pour certains.Ainsi nous essayons d’introduire
à nouveau le principe des ‘pourtours’ (= des billets
bon marché) afin de ne pas perdre le lien avec
les dits supporters-ouvriers. Ici aussi il s’agit d’un
élément lié directement au football comme vecteur
social.
Joseph Allijns
Président
Community manager: PolVervaecke en Robin Haek
Mail: pol.vervaecke@kvk.be en robin.haek@kvk.be
Url: www.kvk.be
				
Une cellule
communautaire
Een communitycel
Veiligheid en communitywerking hebben
meerdere raakpunten. Denken we maar
aan allerlei preventiemaatregelen en acties
voor G-supporters en toegankelijkheid
van het stadion die tot het domein
van de communitywerking behoren.
Soms is de community manager en de
veiligheidsverantwoordelijke een en
dezelfde persoon.Teveel werk toch voor
één man? Inderdaad, vandaar dat KV
Kortrijk als eerste club opteerde voor een
duobaan. DeVoetbalcel van Binnenlandse
Zaken biedt die mogelijkheid via
gesubsidieerde startbaners.
Dankzij het startbaansysteem kon
een jonge afgestudeerde bachelor
sportmanagement instromen in de
communitywerking van KVK. Het loon van
de startbaner wordt terugbetaald door
Binnenlandse Zaken.Twee weten meer
dan één, dat is één voordeel. Bovendien
ziet de Kortrijkse cel heel wat voordelen
in de verstrengeling van veiligheid en
communitywerking. De veiligheidschef
wordt nu eenmaal au sérieux genomen in
een voetbalclub, en dat opent makkelijker
deuren naar bestuur, trainer en spelers.
Anderzijds zijn de brandweer, politie en het
Rode Kruis ook goed op de hoogte van de
acties van de communitycel.
KV Kortrijk hecht niet alleen veel belang aan het
sportieve gedeelte, maar ook aan het sociale en
maatschappelijke gedeelte van de voetbalwereld.
Dit vertaalt zich bij KV Kortrijk met het sociale
project KortRIJK aanVoetbal, waarbij men een
groot sociaal netwerk uitgebouwd heeft met
verschillende instanties. In samenwerking met
deze partnerorganisaties proberen we ALLE
bevolkingsgroepen aan te spreken en te betrekken
bij het voetbalgebeuren van KV Kortrijk: Personen
met een mentale of fysieke beperking, allochtonen,
buurtsportjongeren enz. krijgen bij KVK alle kansen
tot een optimale voetbalbeleving!
Een ander aspect ….
Moderne stadions dragen bij tot de veiligheid van
de supporter. Die aanpassingen echter leiden tot
verhoogde en soms niet langer betaalbare tickets.
Het principe van ‘pour tous’ (= goedkope tickets)
dient terug ingang te vinden ten einde de band met
de supporter-arbeider, of hoe je het noemen wilt,
niet te verliezen. Ook dit is een element direct
gelieerd aan voetbal als sociale drager.
Joseph Allijns
Voorzitter
La sécurité et l’action communautaire ont
plusieurs points en commun. Songeons
par exemple aux diverses mesures de
prévention et aux actions en faveur
des supporters G et de l’accessibilité du
stade, qui relèvent du domaine de l’action
communautaire. Il arrive que le community
manager et le responsable de la sécurité
soient la même personne. N’est-ce pas trop
de travail pour un seul homme? Bien sûr, et
c’est pourquoi le KV Kortrijk a été le premier
club à opter en faveur d’un emploi partagé.
La cellule football de l’Intérieur offre cette
possibilité à travers des premiers emplois
subsidiés.
Grâce au système des premiers emplois, un
jeune bachelier en management sportif a pu
intégrer l’action communautaire du KVK. Le
salaire lié au premier emploi est remboursé
par l’Intérieur. Il y a plus dans deux têtes
que dans une, voilà un premier avantage.
En outre, la cellule courtraisienne voit de
nombreux avantages dans ce mariage de
la sécurité et de l’action communautaire.
Il se fait que le chef de la sécurité est
toujours pris au sérieux au sein d’un club
de football, ce qui ouvre plus facilement les
portes vers la direction, l’entraîneur et les
joueurs. D’autre part, les pompiers, la police
et la Croix Rouge sont bien au courant des
actions de la cellule communautaire.
				
25
Afin de bannir de son stade l’agression
physique et verbale, le Standard de Liège
focalise sur des actions de sensibilisation
axées principalement sur les nombreux
jeunes qui font partie de l’arrière-ban du
club. Les actions relatives au racisme et à la
violence sont coordonnées par l’asbl Famille
des Rouches. Chaque année, l’asbl met sur
pied une série d’événements sociaux et
culturels, va à la rencontre des jeunes et
organise des sessions de conversation entre
les jeunes, la police et les chauffeurs de bus.
Le Standard de Liège entend mettre fin à
la violence et au racisme et faire du stade
un lieu où tout le monde se sent chez
soi. Régulièrement, la police locale et les
fancoaches du club se concertent. En outre,
une charte du supporter a été conclue entre
les supporters et le club, dans laquelle ces
derniers s’engagent à adopter une attitude
positive dans le stade.
Sessions de conversation avec les jeunes
Om het fysieke en verbale geweld uit zijn
stadion te bannen focust Standard Luik
zich op sensibiliseringsacties die zich
voornamelijk richten op het grote aantal
jongeren dat deel uitmaakt van de achterban
van de club. De acties rond racisme en
geweld worden gecoördineerd door de
Famille des Rouches vzw. De vzw zet jaarlijks
enkele sociale en culturele evenementen
op poten, trekt de straat op om jongeren
te ontmoeten en organiseert praatsessies
tussen jongeren, politie en buschauffeurs.
Standard Luik wil geweld en racisme geen
enkele kans geven en van het stadion een
plaats maken waar iedereen zich thuisvoelt.
Op regelmatige basis vindt er overleg plaats
tussen de lokale politie en de fancoaches van
de club. Tussen de supporters en de club is er
bovendien een supporterscharter afgesloten
waarin de supporters zich engageren om een
positieve houding aan te nemen binnen het
stadion.
Praatsessies met jongeren
26
Community manager: Olivier Smeets	
Mail: olismeets@standard.be
Url: www.standard.be
				
Conscient de son rôle social, le Standard de Liège
développe aux côtés de laVille de Liège une action
« Fan coaching » sous-tendue par des activités
éducatives ciblant les jeunes supporters.
Avec la « Famille des Rouches », le club structure
le dialogue avec ses supporters et soutient les
initiatives positives émergeant des tribunes (lutte
contre le racisme…).
Le club propose aussi une ouverture citoyenne
vers la « Communauté » et élabore avec l’ASBL Fan
coaching des activités orientées vers l’éducation
(centre de soutien extra-scolaire), la culture
(animations artistiques au stade), la jeunesse
(tournois dans les quartiers), la coopération Nord-
Sud (actions humanitaires en Afrique et Amérique
Latine), le civisme (campagnes pour la propreté) et la
réinsertion (présence au tournoi de mini foot de la
prison de Lantin).
Pierre François
Manager
Les supporters jouent un rôle majeur dans la
vie du club au Standard. C’est logique quand
on sait qu’ils sont de loin les plus ardents
du pays. En 2001 déjà, l’asbl La Famille des
Rouches fut créée au sein de club. Celle-ci
coordonne non seulement les associations
de supporters actives dans les 10 provinces,
mais elle établit surtout le lien avec la
communauté liégeoise et lance des actions
sociales. La Famille est présidée par l’homme
politique liégeois, Louis Smal.
Les objectifs de La Famille ont été consignés
dans une charte. On y lit notamment que
l’association compte soutenir des actions
sociales et qu’elle se refuse à toute forme de
racisme et de xénophobie. Les supporters
sont également au cœur des actions mises
sur pied par La Famille. Le message positif
du football se concrétise dans des journées
des supporters concomitantes aux fêtes
de quartier et aux fêtes des supporters. Le
tout s’inscrit également dans le cadre d’un
programme de fancoaching qui s’attaque
avec succès à la violence des supporters
dans la cité ardente.
				
Lien entre les
supporters et le
quartier
De supporters spelen een hoofdrol in het
clubgebeuren bij Standard. Logisch ook
als je weet dat de Luikse aanhang zonder
concurrentie de vurigste van het land kan
genoemd worden. In 2001 reeds werd in
de schoot van de club de vzw La Famille
des Rouches opgericht die niet alleen de
supportersverenigingen in de 10 provincies
overkoepelt, maar ook en vooral de link
legt naar de Luikse community én sociale
acties opstart. Voorzitter van La Famille is de
Luikse politicus Louis Smal.
De objectieven van La Famille werden in
een charter neergeschreven. Daarin staat
ondermeer dat de vereniging sociale acties
zal ondersteunen en zich weerhoudt van
elke vorm van racisme en xenofobie. In de
acties die La Famille uittekent staan ook de
supporters centraal. De positieve boodschap
van het voetbal wordt vertaald in fandagen
die aansluiten bij wijk- en supportersfeesten.
Een en ander kadert ook in een Fancoaching
programma waarbij het supportersgeweld in
de Vurige Stede met succes werd aangepakt.
Link tussen
supporters en de
wijk
Standard Luik is zich bewust van zijn
maatschappelijke rol en daarom ontwikkelen wij
samen met de stad Luik de actie ‘Fan coaching’, een
educatief programma speciaal voor jonge supporters.
Samen met de “La Famille des Rouches” onderhoudt
de club een gestructureerde communicatie met zijn
supporters en steunt ze positieve initiatieven uit de
tribunes (strijd tegen racisme, …).
De club probeert ook zoveel mogelijk mensen bij
de sociale evenementen te betrekken en organiseert
samen met de vzw Fan Coaching activiteiten rond
thema’s als onderwijs (naschoolse ondersteuning),
cultuur (artistieke activiteiten in het stadion),
jeugd (tornooien in de buurt), samenwerking
tussen Noord en Zuid (humanitaire acties in Afrika
en Zuid-Amerika), burgerzin (campagnes voor
netheid) en reïntegratie (aanwezigheid op een
minivoetbaltornooi van de gevangenis van Lantin).
Pierre François
Manager
27
de l’équipe ont conduit à une amélioration
manifeste des conditions de vie des
participants. La plupart d’entre eux ont
réussi à retrouver leur confiance en soi, à
rétablir les contacts sociaux et à trouver du
travail.
Après leur campagne réussie au
championnat du monde à Milan et au
championnat d’Europe en Pologne, les
“Lierse Boys” ont été reçu officiellement à
la mairie de Lier. Le fait que dans le cadre
de la « Belgian Homeless Cup », une petite
ville comme Lier puisse se mesurer à des
métropoles comme Bruxelles et Anvers est
d’autant plus remarquable.
Boys officieel ontvangen in het stadhuis
van Lier. Dat een kleine stad als Lier in de
Belgian Homeless Cup kan wedijveren met
grootsteden als Brussel en Antwerpen, is des
te opmerkelijker.
Le Lierse est un des participants
enthousiastes du projet « Belgian Homeless
Cup ». En 2009, les « Lierse Boys » ont
gagné la coupe et ils ont représenté notre
pays à la « Homeless World Cup » à Milan.
En 2010, ils ont remporté la deuxième place
avec une nouvelle équipe, ce qui leur a valu
un ticket pour le championnat européen en
Pologne.
Le projet “homeless” de Lier constitue un
mix parfait entre les éléments social et
sportif. L’action socio-éducative, le centre
de jeunesse et l’éducation de rue ont joint
leurs forces à celles du Lierse SL pour mettre
en place ce projet d’activation. Les anciens
joueurs et icônes du club, Chris Janssens et
Nico Jansen, ont été mobilisés pour diriger
les entraînements hebdomadaires et pour
accompagner l’équipe au championnat
du monde et au championnat d’Europe.
L’encadrement et l’accompagnement social
Lierse is een van de enthousiaste
deelnemers aan het project Belgian
Homeless Cup. In 2009 wonnen De Lierse
Boys de Cup en vertegenwoordigden ons
land op de Homeless World Cup in Milaan.
In 2010 werden zij met een nieuwe ploeg
tweede wat hen een ticket opleverde voor
het EK in Polen.
Het Lierse homeless project vormt de
perfecte mix tussen de sociale en de
sportieve component. Samenlevingsopbouw,
jeugdcentrum en straathoekwerk werken
er zij aan zij met Lierse SK om dit sociale
activeringsproject uit te bouwen. Oud-spelers
en iconen van de club, Chris Janssens en
Nico Jansen, werden ingeschakeld om de
wekelijkse trainingen te leiden en de ploeg
te begeleiden op het WK en het EK. De
omkadering en sociale begeleiding van het
team leidde tot opmerkelijke verbetering
van de levensomstandigheden van de
deelnemers. De meeste van hen slaagden
erin hun zelfvertrouwen terug te winnen,
sociale contacten te herstellen én een job te
vinden.
Na hun succesvolle campagne op het WK in
Milaan en het EK in Polen, werden De Lierse
Homeless Cup
Homeless Cup
28
Au SK Lierse, nous sommes convaincus que nous
avons une responsabilité sociétale. Bien évidemment,
une équipe de football se doit d’abord et avant
tout de bien jouer au football. Mais notre rôle va
bien plus loin que ça. Pour ce faire nous soutenons
structurellement un certain nombre d’initiatives
sociales dans la ville de Lier. Chez nous, nous
prenons le terme « Stade Ouvert » à la lettre.
Plusieurs associations Lieroises ont croisé notre
chemin vers chez nous. Le centre d’hébergement
De Stappaert, la collectivité des plus démunis Ons
Gedacht, l’équipe de football des Lierse Homeless
Boys, et toutes les écoles de Lier savent qu’ils
peuvent compter sur nous. Pour de l’aide, du soutien,
des locaux. Parce-qu’il faut que ce
soit ainsi. Parce-que le football est à tout le monde !
Corneel De Ceulaer
CEO
Community manager: Katrien De Ceulaer
Mail: katrien @lierse.com
Url: www.lierse.com
				
Une des figures phares de l’action Stade
Ouvert est sans conteste le club de Lierse.
C’est avec un enthousiasme contagieux qu’il
assure son rôle sociétal. Il est également en
bonne place au niveau de la communication.
Ainsi, les activités communautaires des
Pallieters sont à chaque fois relayées par la
télévision locale « Lierse TV ».
Tout ce qui concerne le club, y compris
Stade Ouvert, est résumé une fois par
semaine par “Lierse TV” dans un journal
de 15 minutes. Les reportages peuvent
également être regardés sur Exqi TV
et sur la chaîne régionale RTV, ce qui
représente une audience globale de quelque
25.000 personnes. « Lierse TV » a même
accompagné une équipe (aux frais du club)
à Milan et en Pologne afin d’y suivre la belle
aventure de l’équipe homeless.
« Le Lierse est un bloc de béton au milieu
d’un quartier ouvrier. Nous prenons le
concept Stade Ouvert à la lettre et nous
ouvrons grand nos portes ». C’est ce que
déclare le porte-parole du club, Terry
Verbiest. Grâce à Lierse TV, les supporters
sont bien familiarisés avec l’action
communautaire du club, qui focalise surtout
sur la vie sociale dans le quartier et dans les
écoles avoisinantes.
				
De notre reporter
sur place
1906 2006
100
Een van de smaakmakers van het Open
Stadion-gebeuren is ongetwijfeld Lierse.
Het enthousiasme waarmee de club haar
maatschappelijke rol opneemt werkt
aanstekelijk. Ook op communicatief vlak
scoort Lierse hoge ogen. Zo worden de
community-activiteiten van de Pallieters
steevast gevolgd door Lierse TV.
Alles wat de club aangaat, en daar hoort ook
Open Stadion bij, wordt wekelijks door Lierse
TV samengevat in een nieuwsuitzending
van 15 minuten. De reportages zijn ook te
bekijken op Exqi TV en de regionale zender
RTV wat een totaal kijkcijfer van circa
25.000 oplevert. Lierse TV ging zelfs (op
kosten van de club) met een team mee naar
Milaan en Polen om de capriolen van het
succesvolle homeless team te volgen.
“Lierse is een blok beton temidden van
een arbeiderswijk. Open Stadion nemen wij
letterlijk en wij smijten onze deuren open.”
Aan het woord is Lierse woordvoerder
Terry Verbiest. Dankzij Lierse TV zijn de
Lierse supporters goed vertrouwd met de
communitywerking van de club die vooral is
toegespitst op het sociale leven in de wijk en
de naburige scholen.
Van onze reporter
ter plaatse
Bij SK Lierse zijn we er van overtuigd dat
maatschappelijk ondernemen onze plicht is.
Natuurlijk moet een voetbalploeg in de eerste plaats
goed voetbal proberen te brengen. Maar onze rol
gaat veel verder.Vandaar dat wij op structurele basis
een aantal sociale initiatieven steunen in de stad Lier.
Het begrip ‘Open Stadion’ nemen we hier letterlijk.
Verschillende Lierse organisaties hebben hun weg
naar ons gevonden. Opvangtehuis De Stappaert, de
armenorganisatie Ons Gedacht, de voetbalploeg
van de Lierse Homeless Boys, en alle Lierse scholen
weten dat ze hier altijd terecht kunnen.Voor hulp,
voor steun, voor lokalen. Omdat het zo moet.Want
voetbal is van iedereen.
Corneel De Ceulaer
CEO
29
Chaque année, le Sporting de Lokeren
donne l’occasion à une dizaine personnes de
bénéficier de l’article 60 (emploi subsidié via
le CPAS pour les ayants droit à l’intégration
sociale ou pour les ayants droit à une
aide sociale financière) et de prendre un
nouveau départ sur le marché du travail.
Les personnes sélectionnées parcourent
un stage d’un an au Sporting, où elles sont
associées activement au fonctionnement
quotidien du club de première division.
Entretien du terrain, travaux de peinture
et travail administratif, voilà un choix
d’activités permettant de relever le niveau
de culture générale et celui des aptitudes
techniques des intéressés et de faciliter ainsi
leur transition vers le marché du travail.
L’accompagnement sur le lieu de travail est
aux mains des collaborateurs du Sporting de
Lokeren eux-mêmes. Le CPAS se charge du
paiement du salaire.
En offrant un environnement de travail à
des clients du CPAS, le Sporting de Lokeren
essaie d’apporter sa contribution à la
réinsertion de ces personnes dans la société.
Et non sans succès, puisque pas moins de
cinq personnes d’une première session de
huit participants ont réussi à décrocher un
contrat de travail normal.
				
Emploi subsidié via le CPAS
Sporting Lokeren geeft jaarlijks een tiental
personen de kans om via art. 60 (een
gesubsidieerde tewerkstelling via het OCMW
voor rechthebbenden op maatschappelijke
integratie of voor rechthebbenden op
financiële maatschappelijke bijstand) een
nieuwe start te nemen op de arbeidsmarkt.
De geselecteerden lopen één jaar stage op
Sporting waar ze actief ingezet worden in de
dagelijkse werking van de eersteklasseclub.
Terreinonderhoud, schilderen en
administratief werk zijn maar enkele van
de klusjes die de algemene vorming en
technische vaardigheden van de personen
naar een hoger niveau tillen én de overgang
naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken. De
werkplaatsbegeleiding ligt in handen van
de medewerkers van Sporting Lokeren zelf.
Het OCMW zorgt voor de uitbetaling van het
loon.
Met het aanbieden van een werkvloer voor
OCMW-cliënten tracht Sporting Lokeren zijn
steentje bij te dragen aan de reïntegratie
van deze personen in de maatschappij.
Met succes overigens, uit een eerste
sessie met acht deelnemers stroomden
liefst vijf personen door naar een regulier
arbeidscontract.
Gesubsidieerde tewerkstelling via OCMW
30
Le but du Sporting Lokeren est , grace à nos actions
sociétales, d’atteindre une plus grande partie de
la population de Lokeren. Le football n’est pas
seulement une histoire de victoire ou de défaite au
niveau sportif. Nous pensons également pouvoir
jouer un rôle important au niveau sociétal. Notre
collaboration avec les CPAS locaux et environnants
nous donne la possibilité de marquer des points à
ce niveau.A notre manière, nous tentons d’offrir
une nouvelle chance sur le terrain de l’emploi à un
certain nombre de personnes. L’accompagnement et
le suivi de ces « collaborateurs » prend du temps, de
l’énergie, mais donne une grande satisfaction à tout
le monde en fin de parcours.
Roger Lambrecht
Président
				
Het is de bedoeling van Sporting Lokeren om,
met onze maatschappelijke acties, een ruimer deel
van onze Lokerse inwoners te bereiken.Voetbal is
niet enkel op sportief vlak een zaak van winnen of
verliezen, maar ook op maatschappelijk vlak denken
wij een belangrijke rol te kunnen vervullen. Onze
samenwerking met de plaatselijke en omliggende
OCMW’s geven ons een ideaal draagvlak om hierin
te scoren. Op onze manier trachten wij een aantal
mensen een nieuwe kans te bieden om hun plaats
op de werkvloer terug te vinden. De begeleiding en
opvolging van deze “medewerkers” neemt heel wat
tijd en energie in beslag, maar geeft iedereen een
grote voldoening op het einde van de rit.
Roger Lambrecht
Voorzitter
Community manager: RomainVan Schoor
Mail: romain.vanschoor@sporting.be
Url: www.sporting.be
				
L’apport actif des
sponsors
Cruciaal in de tewerkstellingsprojecten van
Sporting Lokeren is de samenwerking met
de sponsors van de club. Enerzijds zorgen
sponsors voor materiaal en werkkledij voor
diegenen die een voortraject afleggen in de
schoot van de club. Dat kan gaan van een
emmer en dweil tot veiligheidsschoenen.
Anderzijds treedt de club op als
tussenpersoon bij de doorstroming
van de artikel 60’ers naar de reguliere
arbeidsmarkt.
Zo organiseert Lokeren ondermeer een
jobbeurs waar sponsors en kandidaat
werknemers met elkaar in contact kunnen
treden. Firma’s nemen ook rechtstreeks
contact met de club wanneer ze personeel
willen aanwerven om na te gaan of er geen
geschikte kandidaten in het vat liggen.
De club zal de kandidaten screenen en
eventueel voorstellen aan de sponsor. Zij
helpt bij het opstellen van een cv en bereidt
de kandidaten voor op een eventueel
sollicitatiegesprek.
“We zijn een niet onbelangrijk tussenpersoon
want als wij iemand voorstellen, dragen
we ook een deel verantwoordelijkheid”,
klinkt het. Een prima voorbeeld van hoe het
zakelijke en het sociale met elkaar kunnen
rijmen.
De actieve inbreng
van de sponsors
Ce qui est essentiel dans les projets d’emploi
du Sporting de Lokeren, c’est la collaboration
avec les sponsors du club. D’une part, ceux-ci
fournissent le matériel et les vêtements de
travail des personnes qui suivent un trajet
préparatoire au sein du club. Il peut s’agir
d’un seau, d’une serpillière ou de chaussures
de sécurité. D’autre part, le club fait office
d’intermédiaire dans le cadre de la transition
des personnes « article 60 » vers le marché
du travail régulier.
Ainsi, le club de Lokeren organise
notamment une foire à l’emploi où les
sponsors et les demandeurs d’emploi
peuvent entrer en contact. Les firmes
contactent aussi directement le club
lorsqu’elles souhaitent recruter du personnel
pour voir si la réserve ne comporte pas
de candidats valables. Le club évalue les
candidats et les présente éventuellement
au sponsor. Il aide à établir un cv et prépare
les candidats à un éventuel entretien
d’embauche.
“Nous sommes un intermédiaire non sans
importance, car, lorsque nous proposons
quelqu’un, nous assumons également une
part de responsabilité”, déclare-t-on. Voilà
un bel exemple de connivence entre le social
et le monde professionnel.
				
31
Chaque été, pendant tout un mois, quelque
50 détenus de la prison de Malines se
disputent la Hattrick Cup. La finale est un
vrai happening auquel assistent les joueurs
et les dirigeants du KV et du RC Mechelen.
“Si on pouvait faire abstraction des murs,
cela pourrait être un tournoi de football
normal”, témoigne Max Biset, joueur du
Malinwa.
Le sport en prison est évidemment plus
qu’un jeu de ballon. Il s’agit de fair-play, de
respect des règles et de l’arbitre, d’un travail
d’équipe. “Grâce au football, nous pouvons
transformer notre énergie négative en
énergie positive”, déclare un des détenus.
Des études ont montré qu’une offre solide de
sport et de culture est de nature à réduire le
nombre de tentatives d’évasion et de suicide
en prison.
A la demande de la direction de la prison,
le projet a entre-temps acquis un caractère
durable. Chaque vendredi après-midi, la cour
intérieure de la maison d’arrêt malinoise est
le théâtre d’entraînements de foot. A cet
égard, Hattrick a recruté 6 entraîneurs parmi
les équipes de jeunesse auprès du KV et du
RC Mechelen.
Iedere zomer strijden zowat 50
gedetineerden in de gevangenis van
Mechelen gedurende een volle maand om
de Hattrick Cup. De finale is een heuse
happening die wordt bijgewoond door
spelers en bestuursleden van KV en RC
Mechelen. “Als je de muren wegdenkt, zou
het een ‘normaal’ voetbaltornooi kunnen
zijn”, getuigt Malinwa-speler Max Biset.
Sport in de gevangenis is natuurlijk meer
dan een spel met de bal. Het gaat om
fairplay, omgaan met regels, luisteren naar
de scheidsrechter, teamvorming. “Dankzij
voetbal kunnen we negatieve energie
omzetten in positieve energie”, zo drukt een
van de gedetineerden het uit. Onderzoek
heeft uitgewezen dat een degelijk aanbod
aan sport en cultuur het aantal uitbraak- en
zelfmoordpogingen in de gevangenis kan
terugdringen.
Het project heeft inmiddels op vraag van de
gevangenisdirectie een duurzaam karakter
gekregen. Iedere vrijdagnamiddag worden nu
voetbaltrainingen gegeven op de binnenkoer
van het Mechelse arresthuis. Hattrick heeft
daarvoor 6 trainers gerekruteerd onder de
jeugdteams bij KV en RC Mechelen.
Jailhouse Foot
Jailhouse Foot
32
© An Rogier
“Le FC Malines est un club qui entretient une
relation chaleureuse avec ses supporters. L’opération
de sauvetage en 2003 n’a fait que renforcer le lien
entre le club et les supporters. Sans ses supporters,
le FC Malinois n’existerait même plus.Vu
cette forte cohésion sociale il est
logique que
le club
prête beaucoup
d’attention à sa mission sociale. Notre
cellule sociale s’engage fortement envers les groupes
à risques, comme les jeunes ayant des problèmes à
l’école, les familles défavorisées, les allochtones, les
sans-abri, les personnes ayant des déficiences, … et
elle veut surtout arriver à une approche axée sur le
résultat. L’intégration sociale et l’accès au marché
de l’emploi ont toujours été des objectifs très
importants de nos activités sociales.”
Johan Timmermans
Président
Community manager: HenkVan Nieuwenhove
Mail: henk.van.nieuwenhove@gmail.com
Url: www.mechelsehattrick.be
				
C’est notamment sous l’impulsion des édiles
locaux que l’action communautaire des clubs
de football malinois a été intégrée dans une
asbl faîtière “Mechelse Hattrick”. Lorsque
l’organisation “Straathoekwerk” a soumis
la demande visant à mettre sur pied une
équipe de football homeless, un problème se
présenta: aucun subside n’était disponible
pour ce projet. C’est alors que Hattrick
s’est mis à la recherche de partenaires: des
organisations pouvant aider à porter le
projet et des sponsors pouvant contribuer à
son financement.
En moins de deux, une vingtaine
d’entrepreneurs éthiques et de commerçants
enthousiastes furent trouvés prêts à
apporter leur contribution. De cette manière,
le projet se voit automatiquement ancré
non seulement dans le tissu social de la ville,
mais également dans le monde commercial
et entrepreneurial, ce qui lui confère un élan
supplémentaire.
FC Hattrick – le nom de la formation jaune-
verte – atteint désormais 60 SDF et met ainsi
en évidence la problématique de la pauvreté
à Malines. En 2010, le projet fut couronné du
prix social de la Belgian Homeless Cup. Et
tout cela, sans un euro d’impôt!
Autofinancement
Mede onder impuls van het stadsbestuur
is de communitywerking van de Mechelse
voetbalclubs ondergebracht in een
overkoepelende vzw Mechelse Hattrick.
Toen Straathoekwerk kwam aankloppen met
de vraag om een homeless voetbalteam op
te richten, deed zich een probleem voor:
er waren voor dit project geen subsidies
voorhanden. Hattrick is toen de boer op
gegaan om partners te vinden: organisaties
die het project mee kunnen dragen én
sponsors die het mee kunnen helpen
financieren.
In een mum van tijd werden een 20-tal
ethische ondernemers en enthousiaste
middenstanders gevonden die hun steentje
bijdragen. Op die manier wordt het project
automatisch verankerd, niet alleen in het
sociale weefsel van de stad maar ook in de
commerciële en de bedrijfswereld, waardoor
het een extra schwung krijgt.
FC Hattrick – zo heet de geelgroene
formatie – bereikt nu 60 thuislozen en zet
de armoedeproblematiek in Mechelen op de
kaart. Het project werd in 2010 bekroond
met de sociale prijs van de Belgian Homeless
Cup. Dat alles zonder één euro belastinggeld.
Zelffinanciering
KV Mechelen is een club met een warm
supportershart. De reddingsactie in 2003 heeft
de band tussen club en supporters alleen maar
versterkt. Sterker nog, zonder zijn supporters zou
Malinwa vandaag niet eens meer bestaan.Vanuit die
sterke sociale cohesie is het dan ook logisch dat de
club veel aandacht besteedt aan zijn maatschappelijke
opdracht. Onze communitycel zet sterk in op
kansengroepen, zoals jongeren met leerproblemen,
kansarme gezinnen, allochtonen, thuislozen,
personen met een beperking… en wil vooral
resultaatgericht werken. Sociale activering, toeleiding
tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke integratie
staan steeds voorop in de doelstellingen van onze
communitywerking.
Johan Timmermans
Voorzitter
33
©Yasmine Bruyenne
Par le passé, le STVV s’est toujours mobilisé
activement en faveur des personnes
socialement faibles et ces actions sont le
plus souvent nées spontanément à partir du
groupe de joueurs lui-même. Et on continue
à poursuivre dans la même voie.
L’attention se porte en grande partie sur
les personnes marginalisées. Lors d’hivers
rudes, les joueurs distribuent des colis de
vivres aux économiquement faibles de la
ville. Un autre groupe cible est constitué par
les demandeurs d’asile, qui sont associés
à l’organisation des matchs en tant que
gardiens de parking et affectés à l’entretien
du stade. A cet égard, le STVV a mis sur pied
un projet en collaboration avec Fedasil.
Les joueurs rendent aussi régulièrement
visite à la section des enfants de l’hôpital
Saint-Joseph. Pendant la période de Noël,
le délégué de l’équipe joue alors le rôle du
Père Noël. Les joueurs restent de longues
heures à l’hôpital distribuant généreusement
des colis provenant du fanshop du club. Des
moments bien agréables pour les enfants
obligés souvent à de longs séjours à l’hôpital.
				
Actions spontanées
In het verleden heeft STVV zich altijd actief
ingezet voor sociaal zwakkeren en deze
acties kwamen meestal spontaan tot stand
vanuit de spelersgroep zelf. Die lijn wordt tot
op vandaag doorgetrokken.
Veel aandacht gaat naar de onderkant van
de samenleving. Tijdens strenge winters
gaan de spelers op pad om voedselpakketten
uit te delen aan de minderbedeelden
in de stad. Andere doelgroep zijn de
asielzoekers die betrokken worden bij de
wedstrijdorganisatie als parkingwachters en
ingezet worden bij het onderhoud van het
stadion. STVV zet hiervoor een project op in
samenwerking met Fedasil.
De spelers brengen ook geregeld een
bezoekje aan de kinderafdeling van het
Sint-Jozefziekenhuis. Vaak gebeurt dat in de
kerstperiode, met de ploegafgevaardigde in
de rol van kerstman. De spelers blijven dan
urenlang in het ziekenhuis en delen kwistig
pakjes uit die afkomstig zijn uit de STVV-
fanshop. Prettige momenten zijn dat voor de
kinderen die vaak lange tijd in het ziekenhuis
verblijven.
Spontane acties
34
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure
Open Stadion/ Stade Ouvert brochure

Contenu connexe

Similaire à Open Stadion/ Stade Ouvert brochure

Mes souhaits pour 2013 Steven Martens
Mes souhaits pour 2013 Steven MartensMes souhaits pour 2013 Steven Martens
Mes souhaits pour 2013 Steven Martens
BelgianFootball
 
Newsletter de la Direction Sportive (janv-fév 2023).pdf
Newsletter de la Direction Sportive (janv-fév 2023).pdfNewsletter de la Direction Sportive (janv-fév 2023).pdf
Newsletter de la Direction Sportive (janv-fév 2023).pdf
Thibaut TATRY
 
Éveil-BM-Rapport-dactivités-2022-2023.pdf
Éveil-BM-Rapport-dactivités-2022-2023.pdfÉveil-BM-Rapport-dactivités-2022-2023.pdf
Éveil-BM-Rapport-dactivités-2022-2023.pdf
megmedia
 
Les échos du rugby à 5 (mai 2017)
Les échos du rugby à 5  (mai 2017)Les échos du rugby à 5  (mai 2017)
Les échos du rugby à 5 (mai 2017)
Thibaut TATRY
 
Projet de Reprise - Thomas Fritz
Projet de Reprise - Thomas FritzProjet de Reprise - Thomas Fritz
Projet de Reprise - Thomas Fritz
unracing
 

Similaire à Open Stadion/ Stade Ouvert brochure (20)

Brochure Football Kick-Off 2014 FR
Brochure Football Kick-Off 2014 FRBrochure Football Kick-Off 2014 FR
Brochure Football Kick-Off 2014 FR
 
Brochure Football Kick-Off 2015 FR
Brochure Football Kick-Off 2015 FRBrochure Football Kick-Off 2015 FR
Brochure Football Kick-Off 2015 FR
 
Vision2012-2016
Vision2012-2016Vision2012-2016
Vision2012-2016
 
Mes souhaits pour 2013 Steven Martens
Mes souhaits pour 2013 Steven MartensMes souhaits pour 2013 Steven Martens
Mes souhaits pour 2013 Steven Martens
 
Esfrb sponsoring
Esfrb sponsoringEsfrb sponsoring
Esfrb sponsoring
 
Brochure Football Kick-Off 2013
Brochure Football Kick-Off 2013Brochure Football Kick-Off 2013
Brochure Football Kick-Off 2013
 
Construire son projet de club en 6 étapes
Construire son projet de club en 6 étapesConstruire son projet de club en 6 étapes
Construire son projet de club en 6 étapes
 
A.g.e.m , Foyer Charles Gounod
A.g.e.m , Foyer Charles Gounod A.g.e.m , Foyer Charles Gounod
A.g.e.m , Foyer Charles Gounod
 
Mémoire de recherche : E-sport et clubs sportifs professionnels (31/10/17)
Mémoire de recherche : E-sport et clubs sportifs professionnels (31/10/17)Mémoire de recherche : E-sport et clubs sportifs professionnels (31/10/17)
Mémoire de recherche : E-sport et clubs sportifs professionnels (31/10/17)
 
Hbcp projet 2024
Hbcp projet 2024Hbcp projet 2024
Hbcp projet 2024
 
Newsletter de la Direction Sportive (janv-fév 2023).pdf
Newsletter de la Direction Sportive (janv-fév 2023).pdfNewsletter de la Direction Sportive (janv-fév 2023).pdf
Newsletter de la Direction Sportive (janv-fév 2023).pdf
 
Business Review URBSFA 2012-2013
Business Review URBSFA 2012-2013Business Review URBSFA 2012-2013
Business Review URBSFA 2012-2013
 
UNCFS sponsoring 2013
UNCFS sponsoring 2013UNCFS sponsoring 2013
UNCFS sponsoring 2013
 
Dossier De Partenariat du Comité 13 Judo
Dossier De Partenariat du Comité 13 JudoDossier De Partenariat du Comité 13 Judo
Dossier De Partenariat du Comité 13 Judo
 
RBFA The World At Our Feet e-magazine - 2023 #4 (FR)
RBFA The World At Our Feet e-magazine - 2023 #4 (FR) RBFA The World At Our Feet e-magazine - 2023 #4 (FR)
RBFA The World At Our Feet e-magazine - 2023 #4 (FR)
 
Éveil-BM-Rapport-dactivités-2022-2023.pdf
Éveil-BM-Rapport-dactivités-2022-2023.pdfÉveil-BM-Rapport-dactivités-2022-2023.pdf
Éveil-BM-Rapport-dactivités-2022-2023.pdf
 
Dossier sponsoring Basket CONGO
Dossier sponsoring Basket CONGODossier sponsoring Basket CONGO
Dossier sponsoring Basket CONGO
 
ESSEC MG 67 Projet Stratégique Executive Summary Nov 2019
ESSEC MG 67 Projet Stratégique Executive Summary Nov 2019ESSEC MG 67 Projet Stratégique Executive Summary Nov 2019
ESSEC MG 67 Projet Stratégique Executive Summary Nov 2019
 
Les échos du rugby à 5 (mai 2017)
Les échos du rugby à 5  (mai 2017)Les échos du rugby à 5  (mai 2017)
Les échos du rugby à 5 (mai 2017)
 
Projet de Reprise - Thomas Fritz
Projet de Reprise - Thomas FritzProjet de Reprise - Thomas Fritz
Projet de Reprise - Thomas Fritz
 

Plus de Football+ Foundation

Plus de Football+ Foundation (12)

Presentatie Football+ Foundation
Presentatie Football+ Foundation Presentatie Football+ Foundation
Presentatie Football+ Foundation
 
Brochure Football Kick-Off 2015 NL
Brochure Football Kick-Off 2015 NLBrochure Football Kick-Off 2015 NL
Brochure Football Kick-Off 2015 NL
 
Toolkit Football contre l'homophobie : 1 - 0
Toolkit Football contre l'homophobie : 1 - 0Toolkit Football contre l'homophobie : 1 - 0
Toolkit Football contre l'homophobie : 1 - 0
 
Toolkit Voetbal vs homofobie: 1 - 0
Toolkit Voetbal vs homofobie: 1 - 0Toolkit Voetbal vs homofobie: 1 - 0
Toolkit Voetbal vs homofobie: 1 - 0
 
Brochure Football Kick-Off 2014 NL
Brochure Football Kick-Off 2014 NLBrochure Football Kick-Off 2014 NL
Brochure Football Kick-Off 2014 NL
 
Football+ Foundation Revue annuelle 2013
Football+ Foundation Revue annuelle 2013Football+ Foundation Revue annuelle 2013
Football+ Foundation Revue annuelle 2013
 
Football+ Foundation jaaroverzicht 2013
Football+ Foundation jaaroverzicht 2013Football+ Foundation jaaroverzicht 2013
Football+ Foundation jaaroverzicht 2013
 
1 an Football+ Foundation
1 an Football+ Foundation1 an Football+ Foundation
1 an Football+ Foundation
 
1 jaar Football+ Foundation
1 jaar Football+ Foundation1 jaar Football+ Foundation
1 jaar Football+ Foundation
 
Football+ Foundation Manual Eng
Football+ Foundation Manual EngFootball+ Foundation Manual Eng
Football+ Foundation Manual Eng
 
Manual Football+ Foundation NL
Manual Football+ Foundation NL Manual Football+ Foundation NL
Manual Football+ Foundation NL
 
Brochure Football Kick-Off 2013
Brochure Football Kick-Off 2013Brochure Football Kick-Off 2013
Brochure Football Kick-Off 2013
 

Open Stadion/ Stade Ouvert brochure

 • 1.
 • 2. 2 ‘Meer dan een club’ is de centrale gedachte van Open Stadion vzw. Zij is een steunpunt en kenniscentrum dat wordt gedragen door de voetbalwereld en de overheid. Het stimuleren van Belgische profclubs uit de eerste en tweede voetbalklasse om hun maatschappelijk engagement op te nemen is haar voornaamste taak. De voorbije jaren ontstonden community werkingen binnen de clubs. Een community manager vulde de staf aan en de club zette sociale projecten op, inspelend op de maatschappelijke noden van haar omgeving. De kracht van het voetbal werd aangewend ten voordele van de samenleving. Alle gemaakte en toekomstige inspanningen zijn alleen maar mogelijk door het samenspel van een brede waaier van partners, nationaal en lokaal. Hiervoor wenst Open Stadion vzw hen uitdrukkelijk te bedanken. Het voetbal hoort blijvend bruggen te bouwen tussen mensen, zonder onderscheid van ras, geslacht, levensbeschouwing of nationaliteit. Open Stadion vzw heeft dan ook de ambitie om de clubs blijvend bewust te maken van hun impact en kracht, haar eigen dienstverlening te verbeteren en samen met publiek-private partners ‘voetbal en samenleving’ verder gestalte te geven. De kracht van het voetbal Jean Claude Van Rode Voorzitter Open Stadion vzw Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt alsmaar belangrijker in het ‘normale’ bedrijfsleven en ook in de bedrijfstak voetbal kent dit meer en meer succes. We worden geïnspireerd door succesvoorbeelden uit Europa, de zogenaamde voetbal in de community projecten, maar ook in eigen land kennen we al lang goed lopende projecten. Niet zonder enige trots kan ik zeggen dat de KBVB een pioniersrol had in deze initiatieven. Al in 1986 startte de bond het Casa Hogar project in Mexico, voetbal in de maatschappij avant la lettre. In deze publicatie vindt u al enkele prachtige voorbeelden van initiatieven die genomen werden door de Belgische clubs. Ik ben ervan overtuigd, dat het verder stimuleren en ontwikkelen van projecten door onze clubs een extra dynamiek kan geven aan het Belgische voetbal. De KBVB wil, en dit hand in hand met Open Stadion vzw en alle andere partners in de Raad van Bestuur, haar verantwoordelijkheid opnemen om een extra duw in de goeie richting te geven. Het is de wens van de KBVB dat Open Stadion vzw verder de gekozen weg inzet en haar rol als kenniscentrum nog zal perfectioneren. Aan onze steun zal het alvast niet ontbreken, hopelijk krijgen zij ook die van u! Ik wens u alvast veel leesplezier en hopelijk raakt u geïnspireerd. Voetbal in de maatschappij François De Keersmaecker Bondsvoorzitter Via het sociaal engagement van de Pro League willen we het Belgisch profvoetbal vooruit stuwen. Vooruitgang betekent voor de Pro League méér voetbal: méér beleving, zowel op als naast het veld. Meer voetbal op het veld, voor de toeschouwers op de tribune en voor de bestuurders langs de lijn. Op deze manier bereiken we ook de voetballers die anders in de schaduw blijven staan. De Pro League beseft dat de 16 clubs aangesloten bij de Pro League de wereld niet kunnen redden. Wij zijn er wel van overtuigd dat de kracht van voetbal een unieke betekenis kan hebben voor de samenleving. Al onze clubs zijn ervan overtuigd dat er voor het voetbal naast een sportieve ook een maatschappelijke rol is weggelegd. De bloeiende community werkingen in onze clubs zijn hiervan het bewijs. Deze publicatie is voor de Pro League een mooi overzicht van de diversiteit aan maatschappelijke projecten die de clubs van de Pro League ontwikkelen. Wij feliciteren onze clubs voor hun engagement en hopen dat deze publicatie een bron van inspiratie zal zijn voor al onze clubs. Meer voetbal ! Ludwig Sneyers Directeur generaal Pro League Het is geen geheim dat het voor een groot aantal clubs van de Nationale Voetballiga niet eenvoudig meer is om stand te houden in de huidige structuur van het Betaald Voetbal in België. Hoewel het in dergelijke omstandigheden niet abnormaal is dat clubs vooral aan hun eigen problemen gaan denken en de neiging hebben om ieder voor zich trachten te overleven, valt het op dat sociaal engagement geen ijdel woord is in de Exqi League. Meer en meer clubs hebben gelukkig in hun rangen mensen die aanvoelen dat lid zijn van een voetbalclub meer te bieden heeft dan een interne verantwoordelijkheid, de ambiance van een wedstrijd - iedere week of om de veertien dagen - en de kortstondige vreugde bij het vieren van een overwinning samen met enkele vrienden. Hoeveel intenser is niet de voldoening wanneer men zich ononderbroken mag inzetten om aan mensen die toekijken vanaf de zijlijn, of nog verder af, het heerlijke gevoel te geven dat ook zij een persoonlijke band hebben met een club, die hen belangrijk vindt? Omdat voetbal zo veel vermag, wil de Nationale Voetballiga haar clubs blijven aansporen om in te gaan op de kansen die hun door Open Stadion worden aangereikt om naar buiten te treden en de buren te ontmoeten. De buren ontmoeten Guido De Croock Voorzitter Nationale Voetballiga [Voorwoord]
 • 3. 3 ‘Plus qu’un club’, voilà l’idée clé de Stade Ouvert asbl. L’asbl est le point d’appui et le centre d’expertise porté par le monde du football et le gouvernement. Stimuler les clubs professionnels belges de première et deuxième division à prendre leur engagement sociétal, tel est la tâche principale de Stade Ouvert. Dans le courant des années précédentes, les clubs ont mis en place des fonctionnements community. Un community manager s’est vu intégrer les structures des clubs pour élaborer des projets sociaux en s’inspirant des besoins de la communauté entourant le club. La force du football fut utilisée en faveur de la société. Tous les efforts fournis et efforts futurs ne sont possibles que grâce à la coopération de nombreux partenaires nationaux et locaux. Pour cela, Stade Ouvert asbl souhaite remercier chacun d’entre eux explicitement. Le football se doit de continuer à construire des ponts entre les êtres humains, sans tenir compte de la race, du sexe, de la croyance ou de la nationalité. Stade Ouvert asbl a dès lors pour ambition de continuer à conscientiser les clubs de leur impact et de leur force, d’améliorer son service envers les clubs et de continuer à donner forme au partenariat ‘football et société’ avec les différents partenaires publiques et privés. La force du football Jean Claude Van Rode Président Stade Ouvert asbl La responsabilité sociétale des entreprises est un terme qui gagne de plus en plus d’importance dans les entreprises dites ‘normales’. Dans le monde du football également, ce concept gagne de plus en plus en importance. Nous sommes inspirés par les exemples à succès en Europe, les projets nommé « football in the community», mais également dans notre pays nous connaissons un certain nombre de projets fructueux. Non sans fierté, je peux dire que l’URBSFA a un rôle de pionnier dans ces initiatives. Déjà en 1986 l’union lança le projet Casa Hohar à Mexico, football et communauté avant la lettre. Dans cette publication vous trouverez quelques superbes initiatives prises par des clubs belges. Je suis convaincu que continuer à stimuler et développer ces projets dans le futur, donnera une dynamique supplémentaire à nos clubs belges. L’URBSFA veut, en étroite collaboration avec Stade Ouvert asbl et les autres partenaires du conseil d’administration, prendre sa responsabilité pour donner un soutien supplémentaire dans la bonne direction. Il est le souhait de l’URBSFA que Stade Ouvert asbl puisse continuer son parcours et puisse perfectionner son rôle de centre d’expertise. Notre soutiens n’y manquera pas, j’espère également qu’ils auront le vôtre ! Je vous souhaite un lecture agréable et inspiratrice. Le football dans la société François De Keersmaecker Président de l’Union de football Belge Par l’engagement social de la Pro League nous aspirons à promouvoir le football professionnel belge. Pour la Pro League le progrès est synonyme à plus de football: une expérience plus grande, tant sur le terrain qu’à côté. Plus de football sur le terrain, pour les supporters, pour les spectateurs dans les tribunes et pour les dirigeants à côté du terrain. Ainsi nous pouvons aussi atteindre les joueurs qui resteraient autrement à l’arrière-plan. La Pro League se rend bien compte que nos 16 clubs membres ne sont pas capables de sauver le monde, mais nous sommes quand même convaincus que l’impact du football peut avoir une signification unique pour la société. Tous nos clubs sont persuadés que le football n’a pas seulement un rôle sportif à jouer mais qu’il a aussi des responsabilités sociales. Les activités ‘community’ florissantes au sein de nos clubs en sont la preuve. Cette publication est pour la Pro League un bel aperçu de la diversité des projets sociaux développés par les clubs de la Pro League. Nous félicitons nos clubs pour leur engagement et nous espérons que cette publication sera une source d’inspiration pour tous nos clubs. Plus de football ! Ludwig Sneyers Directeur général de la Pro League Tout le monde sait que pour bon nombre de clubs de la Ligue nationale de Football il est difficile de joindre les deux bouts, vu la structure actuelle du football professionnel en Belgique. Bien que dans de telles circonstances il ne soit pas anormal que les clubs essaient de résoudre d’abord leurs propres problèmes, il est toutefois remarquable qu’un engagement social soit omniprésent chez les clubs de l’Exqi League. Heureusement de plus en plus de clubs se rendent bien compte que l’adhésion à un club de football implique plus qu’une responsabilité interne, l’ambiance d’une rencontre - chaque semaine ou tous les quinze jours - et la joie éphémère que l’on partage avec ses amis après une victoire. La satisfaction est encore plus grande quand on s’engage sans interruption à offrir le sentiment profond aux supporters à côté du terrain, ou aux gens du quartier, qu’ils ont aussi un lien avec un club, pour lequel ils sont importants. Puisque le foot est beaucoup plus que l’aspect sportif, la Ligue nationale de Football veut inciter ses clubs à sauter sur les opportunités offertes par Stade Ouvert qui invitent à entrer en contact avec les voisins du quartier. Rencontrer les voisins Guido De Croock Président Ligue Nationale de Football [Préface]
 • 4. [Inleiding] 4 Het voetbal brengt heel veel mensen in beweging en vervoering. Even samen de gedachten verzetten, energie bijtanken en de idolen bejubelen. Het voetbal heeft impact en kracht. Enkele jaren Open Stadion leidden tot frisse en nuttige sociale projecten en dito partnerschappen. Een reeks profclubs leerde de achterban beter kennen, ook zij die aan de zijlijn staan. Een ‘community manager’ vulde de staf aan. Lokale overheden zagen hun doelen versterkt en bedrijven vonden een ‘match’. Kortom, de bal ging aan het rollen. Open Stadion vzw wil als steunpunt en kenniscentrum de Belgische profvoetbalclubs overtuigen van de meerwaarde die ze kunnen betekenen op maatschappelijk vlak. De kleuren van een club, de spelers die erin spelen en de hele organisatie die er rond hangt… stuk voor stuk bewezen het de ideale sleutels tot succes te zijn voor de club zelf, haar aanhang en de aanslaande communityprojecten die zij opzet in de stad waarin zij gehuisvest is. Met deze publicatie wil Open Stadion vzw een sfeerbeeld geven. De voorgestelde community activiteiten van de voetbalclubs zijn slechts een greep uit het brede en diverse aanbod aan communityprojecten en werkingen die de Belgische clubs, sinds het ontstaan van Open Stadion in 2006, hebben opgezet. Maar bovenal wil ze geïnteresseerde voetbalclubs, lokale en nationale bestuurders en commerciële partners aanspreken, inspireren en aanzetten om mee in de praktijk te stappen. Deze publicatie werd mogelijk gemaakt door: “een greep uit het brede en diverse aanbod”
 • 5. [Introduction] 5 Le football nous fait vibrer et nous enchante. Se détendre ensemble, recharger ses batteries et acclamer ses idoles, c’est ça le foot. La force et l’impact du football est considérable. Les quelques années d’existence de Stade Ouvert ont menés à des projets sociaux innovants et utiles, et de nombreux partenariats. Toute une série de clubs professionnels ont investi pour mieux connaitre ses partisans, même ceux à côté du terrain. Un ‘community manager’ a rejoint le staff des clubs. Les pouvoirs locaux ont vu leurs buts se renforcer et les entreprises ont trouvé un ‘match’. Bref, le ballon a commencé à rouler. L’asbl Stade Ouvert veut, en tant que arrière base et centre de connaissance, convaincre les clubs belges professionnels de la plus-value qu’ils peuvent apporter au niveau social. Les couleurs d’un club, les joueurs qui y jouent et toute l’organisation qui l’entoure… sont des éléments clés pour le succès du club, ses partisans et les projets sociaux que le club organise dans la ville où il dispute ses matchs. A travers cette publication, l’asbl Stade Ouvert souhaite vous donner une illustration de notre fonctionnement et un aperçu de notre offre variée de projets sociaux et des activités lancées par les club belges depuis la fondation de Stade Ouvert en 2006. Mais nous voulons avant tout nous adresser aux clubs intéressés, aux dirigeants locaux et nationaux et aux partenaires commerciaux en essayant de les inspirer et les inciter à monter à leur tour sur le terrain. Cette publication fut réalisée avec l’aide de: “un aperçu de notre offre variée”
 • 6. [de 6 bouwstenen van de ideale club] 6 De voetbalclub ontwikkelt een visie of beleidsdocument voor haar eigen communitywerking die geïntegreerd zit in de totale clubvisie. Zij is door iedereen gekend en geeft aan wat zij doet en waarvoor zij staat. Die missie/visie wordt door de club belichaamd en uitgedragen in de communityprojecten. Missie / Visie Een community manager of Open Stadionverantwoordelijke zit ingebed in de club of heeft een rechtstreekse lijn naar het clubbestuur en werkt planmatig en gedocumenteerd. De verhouding tussen de community manager / community cel enerzijds en de sportieve cel, de commerciële cel en het bestuur anderzijds is evenwichtig. Organisatie / Methodiek De club zet duurzame (project)partnerschappen op met lokale publieke-private partners waarbij de samenwerking uitmondt in een formeel vast platform. De samenwerking is er zo op gericht dat info-uitwisseling en afstemming gestimuleerd wordt en iedere partner er baat bij heeft. Platform / Partners De club communiceert systematisch en op een doordachte manier aan alle interne en externe stakeholders over haar projecten en werkzaamheden. Zij maakt hierbij gebruik van de communicatiedragers van de club en onderhoudt contacten met de lokale media. Communicatie De voetbalclub heeft een transparant community budget en onderneemt eigenhandig initiatieven om haar communitywerking en projecten op termijn zichzelf te laten financieren. Budget De voetbalclub is zich goed bewust van wat zich rondom haar afspeelt. Ze speelt in op de maatschappelijke noden van haar omgeving en is in staat om de maatschappelijke, economische en Open Stadion-meerwaarde van haar communitywerking aan te tonen en te communiceren. Meerwaarde
 • 7. 7 Le club de football formule sa mission et sa vision qui sont d’application pour ses activités sociales et qui correspondent à la vision globale du club. Chaque personne appartenant au club se doit de la connaître. La mission et la vision indique ce que le club souhaite atteindre et les valeurs qu’il véhicule. Elles seront concrétisées par le club à travers la réalisation de projets sociaux. Mission / Vision Un community manager ou un responsable de Stade Ouvert est intégrée à la structure du club et est en relation directe avec la direction de celui-ci. Il travaille de manière systématique et de façon bien documentée. Les relations entre le community manager / la cellule sociale d’une part et la cellule sportive, commerciale et la direction d’autre part sont bien équilibrées. Organisation / Méthodologie Le club recherche des partenaires durables (pour la réalisation de projets) où la collaboration aboutit en une plateforme d’échange formelle. Cette coopération avec les partenaires publiques et privés stimule l’échange d’information et interaction et est organisée de telle manière que tous les partenaires en bénéficient. Plateforme / Partenaires Le club communique systématiquement et de façon réfléchie ses projets et ses activités en interne et en externe. Pour cela il se sert des divers moyens de communication du club et interagit avec les media locaux. Communication À terme, le club a un budget community transparent et entreprend des initiatives afin de financer lui-même son fonctionnement community et ses projets sociaux. Budget Le club de football est attentif à ce qui l’entoure. Il répond aux besoins de son environnement et est capable de démontrer, en communiquant son fonctionnement communtiy, sa plus-value au niveau social, économique et l’importance des projets Stade Ouvert. Plus-value [les 6 basics du club idéal]
 • 8. Downtown Academy Eén van de mooiste en meest doeltreffende communityprojecten is Germinal Beerschot Downtown, het sociale project van Germinal Beerschot. Het project berust op drie pijlers: de community ofwel de buurt, het sportieve gericht op kansarme jongeren én tewerkstelling, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpen om die afstand te overbruggen. Een van die projecten is de Germinal Beerschot Downtown Academy, een unieke voetbalschool met meer dan enkel sportieve doelen. Het concept is vrij eenvoudig. Zo’n 150 à 180 jongeren die geen lid zijn van een club verzamelen iedere woensdagnamiddag op de Wilrijkse Pleinen om er te voetballen. Op die manier krijgen jongeren uit kwetsbare en kansarme groepen de kans om hun voetbaltalent te tonen. De club voorziet al deze jongeren van uitrustingen, schoenen, en gediplomeerde trainers. Bovendien krijgen de jongeren de kans om nadien bij een lokale club aan het werk te gaan. Supertalenten stromen door naar de Germinal Beerschot Jeugdploegen! Germinal Beerschot Downtown “Germinal Beerschot Downtown”, le projet social du Germinal Beerschot, constitue un des projets communautaires les plus réussis et les plus efficaces. Le projet repose sur trois piliers: la community, c.-à-d. le voisinage, l’action sportive axée sur les jeunes défavorisés et l’emploi, à savoir aider les personnes fort éloignées du marché du travail à se rapprocher de celui-ci. Parmi les projets mis en œuvre, citons la « Germinal Beerschot Dowtown Academy », une école de football unique dont les objectifs dépassent largement le seul aspect sportif. Le concept est relativement simple. Quelque 150 à 180 jeunes qui ne sont pas affiliés à un club se rencontrent chaque mercredi après- midi aux “Wilrijkse Pleinen” pour y taquiner le ballon. De cette manière, les jeunes issus de groupes vulnérables et fragilisés se voient offrir l’occasion de montrer leur talent footballistique. Le club prévoit l’équipement, les chaussures et des entraîneurs diplômés pour tous ces jeunes. Ces derniers se voient en outre offrir l’occasion d’aller travailler par après auprès d’un club local. Les super doués peuvent rejoindre les équipes de jeunesse du Germinal Beerschot ! 8
 • 9. Community manager: Paul Beloy Mail: pbeloy.downtown@germinal-beerschot.be Url: www.germinalbeerschotdowntown.be Vision Nous croyons en une société plurielle où tout le monde est traité avec respect et de la même façon, où chaque individu ait les mêmes opportunités, quelles que soient sa race, religion ou conviction. Mission Faire en sorte que le Germinal Beerschot joue, en tant que club de football, un rôle important dans la mise en pratique de notre vision. Le sport en général et le football en particulier sont les moyens par excellence pour accomplir cette mission. C’est notre responsabilité de mettre tout en œuvre pour accomplir notre vision en faveur du quartier ‘Het Kiel’ et les quartiers avoisinants. Valeurs Le Germinal Beerschot tient à traiter avec respect la société qui l’entoure. Nous essayons de détecter les besoins sociaux au Kiel et de les combler ensemble avec nos partenaires. Nous nous montrons également ouverts, accessibles et positifs, car nous croyons que sur ce plan nous pouvons également obtenir de beaux résultats. Herman Kesters Président A l’instar de l’exemple anglais “Football in the Community”, le projet “Germinal Beerschot Downtown” est solidement ancré dans le quartier. Le point de départ est que le club peut faire office de plate-forme et qu’il peut faire la différence grâce à une collaboration avec les associations de quartier locales, les écoles du coin, le CPAS, les organisations locales et la ville d’Anvers. Les joueurs ont une fonction d’exemple pour l’entourage immédiat, plus particulièrement pour les jeunes. Les avantages de cette approche sont légion. Ainsi, le club devient lui-même un élément de l’action de proximité, ce qui renforce la cohésion. En outre, cela permet aux jeunes issus de groupes cibles défavorisés de sortir de leur isolement et de s’impliquer dans la vie du club. De cette manière, le club attire non seulement de nouveaux supporters, mais également des bénévoles qui s’investissent dans leur club. L’ancrage dans le quartier résulte également en un attachement à la ville. “C’est une bonne chose que le football puisse aussi être mis à profit à des fins sociétales”, déclare le bourgmestre Janssens. Ancré dans le quartier In navolging van het Engelse voorbeeld Football in the Community is Germinal Beerschot Downtown sterk verankerd in de buurt. Het uitgangspunt is dat de club een platform kan zijn en samen met lokale buurtverenigingen, buurtscholen, het OCMW, sociale organisaties en de stad Antwerpen het verschil kan maken. De spelers hebben een voorbeeldfunctie voor de onmiddellijke omgeving, in het bijzonder voor de jongeren. De voordelen van die aanpak zijn legio. Zo wordt de club zelf een onderdeel van de buurtwerking, wat de binding versterkt. Tevens geraken jongeren uit kansarme doelgroepen uit hun isolement en vinden ze aansluiting bij het clubgebeuren. Zo wint de club niet enkel nieuwe supporters, maar ook vrijwilligers die zich inzetten voor hun club. Verankering met de buurt leidt ook tot verbondenheid met de stad. “Het is een goede zaak dat het voetbal ook om maatschappelijke redenen kan gebruikt worden”, zegt burgemeester Janssens. Verankerd in de buurt Visie Wij geloven in een diverse maatschappij waar zonder onderscheid van ras, geloof of overtuiging iedereen met respect en op dezelfde wijze moet behandeld worden en dezelfde kansen moet krijgen. Missie Germinal Beerschot als voetbalclub een belangrijke rol laten spelen in het omzetten van onze visie naar daden. Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder is het middel bij uitstek om deze missie waar te maken.Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om voor de wijk ‘Het Kiel’ en de aanpalende wijken alles in het werk te stellen om onze visie waar te maken. Waarden Germinal Beerschot kijkt respectvol naar de omliggende samenleving. We hebben oog voor sociale noden op het Kiel en willen hier samen met partners aan de slag gaan. We stellen ons open en toegankelijk op en zijn positief ingesteld, waarbij we geloven dat we ook hier resultaten kunnen neerzetten. Herman Kesters Voorzitter 9
 • 10. détails qui pimentent un match de football. Les supporters aveugles et malvoyants peuvent désormais en profiter pleinement. Grâce au commentaire avisé et objectif des reporters, ils peuvent même se mêler aux discussions sur les hors-jeu éventuels. Ainsi, la tribune pour aveugles favorise également l’intégration des personnes présentant un handicap visuel. niet vermeend buitenspel. Zo werkt de blindentribune ook de integratie van personen met een visuele beperking in de hand. Anderlecht est le premier club de notre pays à disposer d’une tribune pour aveugles. Quatre commentateurs spécifiquement formés à cet égard, commentent en direct, dans les deux langues nationales, les matchs des mauves et blancs. A la différence du commentaire radio, le commentateur pour aveugles essaie de décrire tout ce qui passe sur le terrain et alentours. De cette manière, les supporters aveugles peuvent s’immerger complètement dans le match. « Désormais, grâce à mes oreilles, je peux voir le match aussi bien que toute autre personne», déclare un des participants au projet. En Allemagne et en Angleterre, le système est connu depuis quelque temps déjà. Anderlecht et l’asbl Intro sont allés pêcher l’idée auprès de nos voisins du nord, où l’AZ est le pionnier. Les supporters en question sont assis ensemble à la tribune, de sorte que les commentateurs puissent bien situer les actions. Ce sont les menus Als eerste club in ons land beschikt Anderlecht over een zogeheten blindentribune. Vier speciaal daartoe opgeleide commentatoren geven in het Nederlands en het Frans live commentaar bij de wedstrijden van paarswit. Verschil met radioverslaggeving is dat de blindencommentator probeert àlles wat er op en rond het veld gebeurt, te beschrijven. Op die manier kunnen de blinde supporters zich helemaal in het wedstrijdgebeuren inleven. “Ik kan de match nu even goed zien als de andere mensen, met mijn oren”, zegt een van de deelnemers aan het project. In Duitsland en Engeland is het systeem al langer ingeburgerd. Anderlecht en de vzw Intro hebben het idee opgepikt bij onze noorderburen waar AZ de pionier is. De supporters in kwestie zitten samen op de tribune, zodat de commentatoren de handelingen kunnen situeren. Het zijn de kleine details die het peper en zout vormen van een voetbalwedstrijd en daar kunnen de blinde en slechtziende voetballiefhebbers nu ten volle mee van genieten. Dankzij het deskundige en objectieve commentaar van de verslaggevers kunnen zij zich zelfs mengen in discussies over al dan Tribune pour aveugles Blindentribune 10
 • 11. Community manager: Pierre Desmet Mail: pierre.desmet@rsca.be Url: www.rsca.be Le Royal Sporting Club Anderlecht est profondément ancré dans notre société. Le club fut effectivement fondé à partir d’une collectivité locale. Le football de haut niveau et l’ambition sportive ne doivent pas constituer un obstacle au moment de prendre une position responsable vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons. Bien au contraire même. Les exemples sont légion. Le programme ‘Purple Talents’ est ainsi un programme de formation unique qui collabore étroitement avec les établissements scolaires qui nous aident également à offrir, en marge d’une formation footballistique poussée, une éducation sociale et intellectuelle à nos jeunes joueurs talentueux. Par ailleurs, le Sporting est notamment aussi partenaire des ‘Special Olympics’ et de divers projets qui soutiennent les défavorisés. Enfin, le RSC Anderlecht mettra sur pied, cette saison, un fond spécial qui réunira différents projets sociétaux (community). RogerVanden Stock Président Le porte-drapeau du football belge veut également se profiler comme le numéro un sur le plan social. A cet effet, à l’instar de son grand frère de Barcelone, il met sur pied une fondation. Celle-ci poursuit un double objectif : d’une part, veiller à ce que tous les moyens aillent intégralement aux projets sociétaux et, d’autre part, garantir un fonctionnement plus efficace et plus souple. La « Foundation » est ancrée dans l’action communautaire des mauves et blancs. Le président d’Anderlecht, Roger Vanden Stock, et son épouse Kiki sont les fervents animateurs de la « Foundation ». La maladie d’un de leurs petits-enfants les y a inspirés. « C’est notre devoir, nous sommes des gens privilégiés », déclare Kiki Vanden Stock. La fondation entend soutenir des organisations et des projets de toutes sortes et s’adresse tout particulièrement aux enfants qui passent une période difficile. Il n’y a pas que les supporters et les sponsors à être sollicités pour apporter leur contribution, on attend également des joueurs qu’ils rendent quelque chose à la société, par exemple en accordant, en tout ou en partie, leurs amendes à des projets sociétaux. De vaandeldrager van het Belgische voetbal wil zich ook op sociaal vlak profileren als nummer één en richt daarvoor, naar voorbeeld van het grote Barcelona, een Foundation op. Het doel is tweeërlei: enerzijds zorgt de Foundation ervoor dat alle middelen integraal naar maatschappelijke projecten gaan, anderzijds garandeert het een efficiëntere en vlottere werking. De Foundation is ingebed in de communitywerking van paarswit. Anderlechtvoorzitter Roger Vanden Stock en zijn echtgenote Kiki zijn de grote bezielers van de Foundation. De ziekte van een van hun kleinkinderen heeft hen daartoe geïnspireerd. “Dat is onze plicht, wij zijn bevoorrechte mensen”, zegt Kiki Vanden Stock. De Foundation wil allerlei organisaties en projecten steunen en richt zich bijzonder tot kinderen die een moeilijke periode doormaken. Niet alleen fans en bevriende sponsors worden aangesproken om een steentje bij te dragen, ook van de spelers wordt verwacht dat zij iets terugschenken aan de maatschappij, bijvoorbeeld door hun boetes, geheel of gedeeltelijk, naar maatschappelijke projecten door te sluizen. RSCA FoundationRSCA Foundation Royal Sporting Club Anderlecht is diep verankerd in de samenleving. De club is immers ontstaan vanuit de lokale gemeenschap.Topvoetbal en sportieve ambitie hoeven geen belemmering te zijn om een verantwoordelijke houding aan te nemen ten opzichte van de wereld waarin we leven.Wel integendeel. De voorbeelden zijn legio. Zo is het “Purple Talents Programma” een uniek opleidingsprogramma dat nauw samenwerkt met verschillende onderwijsinstellingen die jonge talentvolle spelers helpt om, naast de doorgedreven voetbalopleiding, tevens een sociale en intellectuele vorming aan te bieden. Daarnaast is RSCA partner van o.m. de Special Olympics en verschillende projecten die minder bedeelden ondersteunen. Ten slotte zal RSC Anderlecht dit seizoen een speciaal fonds in het leven roepen die verschillende community projecten zal bundelen. RogerVanden Stock Voorzitter 11
 • 12. L’intégration constitue le mot clé de ce projet. Et, comme il se doit, une action communautaire réussie profite également à l’association. En effet, les footballeurs du projet « De Sleutel » reçoivent des tickets gratuits pour les matchs à domicile du Cercle de Bruges et s’époumonent à encourager les verts et noirs. Depuis ses origines à aujourd’hui, le Cercle de Bruges s’engage en faveur d’une société plus juste. C’est ce qui est précisé dans la déclaration de mission de l’association. Aujourd’hui, cet engagement résulte en une collaboration avec « De Sleutel » (la Clé) et d’autres organisations, laquelle vise à aider les personnes défavorisées à se (ré) intégrer dans la société, notamment en les associant au Cercle de Bruges et à la vie de l’association. L’organisation « De Sleutel » s’adresse tout particulièrement aux personnes désireuses de s’affranchir de leur toxicomanie. A cet égard, le football et l’association font office de leviers. Ainsi, dans le cadre de l’action communautaire du Cercle de Bruges, des activités sont organisées à « De Sleutel » censées améliorer l’estime de soi de ces personnes en détresse. Très souvent avec des résultats fort positifs. Chaque semaine, quelque 40 personnes du groupe cible participent à des entraînements. Van haar ontstaan tot vandaag engageert Cercle Brugge zich voor een rechtvaardiger samenleving. Zo staat het in de mission statement van de vereniging. Vandaag resulteert dat in een samenwerking met De Sleutel en andere sociale organisaties, met als doel kansarmen te helpen bij hun (re-) integratie in de maatschappij. Dat gebeurt ondermeer door deze mensen te betrekken bij Cercle Brugge en bij de werking van de vereniging. De Sleutel richt zich specifiek tot mensen die van hun drugsverslaving af willen geraken. Het voetbal en de vereniging worden daartoe als hefboom gebruikt. Zo worden door de communitywerking van Cercle in De Sleutel activiteiten georganiseerd die het zelfwaardegevoel van deze mensen in nood moeten opkrikken. Niet zelden met zeer positieve gevolgen. Wekelijks nemen een 40-tal personen uit de doelgroep aan de trainingen deel. Integratie is het sleutelwoord in dit project. En, zoals het bij een goede communitywerking hoort, vaart de vereniging er ook wel bij. De voetballers van De Sleutel krijgen immers gratis tickets voor de thuismatchen van Cercle en schreeuwen zich een schorre stem om groenzwart aan te moedigen. (Ré)intégration à la clé Sleutelen aan (re-)integratie 12
 • 13. Le Cercle de Bruges veut aller plus loin que le football. Le Cercle de Bruges est une association familiale qui donne des chances à ses jeunes et qui cherche à atteindre un équilibre correct. Nous accordons une importance particulière aux besoins et aux demandes nécessaires à une société durable. Cela se traduit d’un côté par nos priorités mises en avant pour être un ambassadeur sportif digne de ce nom en respectant des valeurs éthiques tels que le respect, l’honnêteté et l’engagement social. D’un autre côté nous développons des initiatives dans le cadre d’un engagement socio-éthique qui souhaite participer à l’intégration des groupes défavorisés ou minoritaires de notre société. Frans Schotte Président Cercle wil meer zijn dan voetbal. Cercle is een familiale vereniging die haar jeugd kansen geeft en correcte verhoudingen nastreeft, met oog voor de globale maatschappelijke noden en vereisten inzake duurzame samenleving. Dit vertaalt zich in prioriteiten voor het optreden als een waardige sportieve ambassadeur met het hanteren van ethische waarden zoals respect, eerlijkheid en sociale bewogenheid en het ontwikkelen van initiatieven die kaderen in een sociaal ethisch ondernemen en betrekking hebben op de integratie van zwakkeren of minderheidsgroepen in onze maatschappij. Frans Schotte Voorzitter Community manager:AndréVan Kerschaver Mail: cercle.veiligheid@gmail.com Url: www.cerclebrugge.be Joueurs en action De spelers van de vereniging vormen een machtig wapen voor de community werking. Bij Cercle Brugge gaat men zelfs zo ver dat de spelers contractueel verplicht zijn om twee uur per week te besteden aan goede werken. Zij doen dat zonder morren en met veel enthousiasme. In het typecontract dat Cercle Brugge hanteert, staat dat een speler zich vrij maakt om 2 uur per week beschikbaar te zijn voor sociale projecten. Geregeld worden spelers ingeschakeld om sociale instellingen te bezoeken, voordrachten te geven, schoolbezoeken af te leggen. Iedere week gaan twee spelers op bezoek bij De Sleutel om er voetbaltrainingen te geven. Aan sport doen is een uitstekend hulpmiddel om mensen van hun drugsprobleem af te helpen. Voetbaltrainingen op geregelde tijdstippen verplichten de deelnemers als het ware om wat gezonder te gaan leven en brengen enige structuur in hun leven. De aanwezigheid en de inbreng van de Cerclespelers is daarbij een extra stimulans. Spelers in actie Les joueurs de l’association constituent une arme redoutable pour l’action communautaire. A tel point que le Cercle de Bruges obligent ses joueurs de manière contractuelle à consacrer deux heures par semaine à de bonnes œuvres. Ils le font sans broncher et avec beaucoup d’enthousiasme. Le contrat type utilisé par le Cercle de Bruges stipule qu’un joueur s’engage à se libérer pendant 2 heures par semaine en faveur de projets sociaux. Régulièrement, les joueurs sont mobilisés pour aller visiter des institutions sociales, pour donner des conférences, pour visiter des écoles. Chaque semaine, deux joueurs se rendent à « De Sleutel » pour y donner des entraînements de football. La pratique du sport constitue le moyen par excellence d’aider les gens à s’affranchir de leurs problèmes de drogue. Des entraînements de foot à des moments réguliers apportent une certaine structure dans la vie des participants et les obligent en quelque sorte à vivre un peu plus sainement. A cet égard, la présence et l’apport des joueurs du Cercle de Bruges constituent un incitant supplémentaire. 13
 • 14. Les “Kraks” de “Allemoale Thope”, l’action communautaire du Club de Bruges, constitue un très beau projet durable. Celui-ci permet aux enfants présentant un trouble du spectre autistique et d’autres problèmes comportementaux ou émotionnels de rompre, grâce à la pratique du sport, certaines barrières sociales et de casser des préjugés. Le projet veut donner l’occasion à ce groupe de jeunes âgés de 6 à 13 ans de ressentir et de vivre leur “altérité” comme un enrichissement. A travers le football, les “Kraks” sont intégrés dans la grande famille du Club de Bruges. Celui-ci leur offre un cadre sportif adapté où ils peuvent venir s’entraîner chaque semaine. On y développe par ailleurs tout un éventail d’activités allant de tournois de foot à des excursions d’un jour en passant par des matchs amicaux et d’autres activités sportives. Des logopèdes y sont associés afin d’améliorer la communication, d’une part entre les jeunes joueurs, et, d’autre part, avec les entraîneurs et avec leur entourage. L’intégration est le mot clé de ce projet qui est réalisé en collaboration avec l’asbl “Het Anker”. Tous des “Kraks” Een heel mooi en duurzaam project is de Voetbalkraks van Allemoale Thope, de communitywerking van Club Brugge. Het project laat kinderen met een autismespectrumstoornis en gedrags- of emotionele problemen toe om via sport een aantal sociale barrières te doorbreken en vooroordelen weg te werken. Het project wil deze groep jongeren van 6 tot 13 jaar de kans geven hun ‘anders’ zijn als een verrijking te ervaren en te beleven. Door het voetbal worden de Kraks opgenomen in de grote Clubfamilie. Club Brugge biedt hen een aangepast sportkader waar ze wekelijks kunnen trainen. Daarnaast wordt een waaier aan activiteiten ontwikkeld van tornooien tot vriendschappelijke wedstrijden, van daguitstappen tot andere sportactiviteiten. Logopedisten worden daarbij ingeschakeld om te sleutelen aan de communicatie, tussen de spelertjes onderling, met de trainers en met hun omgeving. Integratie is het sleutelwoord van dit project dat loopt in samenwerking met vzw Het Anker. Allemaal Kraks 14
 • 15. Le Club de Bruges a, en tant que l’un des meilleurs clubs en Belgique, non seulement un rôle sportif, mais aussi un rôle social très important à remplir. Nous profitons de notre impact immense sur la société pour apporter une contribution positive dans le domaine social. Ensemble avec la direction, nos collaborateurs et toutes les autres sections du Club de Bruges, nous aspirons à un CLUB accessible, ouvert à tous, quelles que soient l’origine, la conviction et la classe sociale des personnes. De sorte que tout le monde puisse vivre le Club de Bruges, tous ensemble… Ou en west-flandrien, Allemoale Thope. Pol Jonckheere Président Club Brugge heeft als topclub in België niet enkel een sportieve, maar ook een bijzonder grote maatschappelijke rol te vervullen.We maken bij Club Brugge gebruik van onze immense impact op de samenleving om een positieve bijdrage te leveren op maatschappelijk gebied. Met het bestuur, de medewerkers en alle geledingen van Club Brugge willen wij samen streven naar een toegankelijke CLUB, die voor iedereen openstaat en bereikbaar is, ongeacht iemands afkomst, overtuiging of sociale achtergrond. Zodat iedereen bij Club Brugge kan leven en beleven, allemaal samen … Allemoale Thope. Pol Jonckheere Voorzitter Community manager: Peter Gheysen Mail: peter.gheysen@clubbrugge.be Url: www.clubbrugge.be/sociaal Proaten met Allemoale (Causer avec tout le monde) Proaten met Allemoale De communitywerking van Club Brugge zet sterk in op de factor communicatie. Nieuwe initiatieven worden steevast aangekondigd op persconferenties in het stadion. CLUBtv is er steeds als de kippen bij om het nieuws op te pikken en te verspreiden onder de Brugse community. De kranten worden bestookt met persberichten. De website van Allemoale Thope is goed uitgebouwd en geüpdatet, en de berichten worden ook gebracht op de website van Club, tussen het reguliere sportnieuws. Naast deze externe communicatie besteedt Club ook heel veel aandacht aan de interne communicatie binnen de club. Belangrijk voor een goede werking is dat alle geledingen van de club op de hoogte zijn van de activiteiten en de doelstellingen van de communitywerking om zo constructief mee te werken. Allemoale Thope gaat nog een stapje verder en krijgt ook geregeld een platform om zijn werking toe te lichten op de sponsorevents van Club Brugge. Dat geeft een aantal ethische ondernemers de kans om kennis te nemen van de projecten en hun steentje bij te dragen tot de communitywerking. Met dat doel heeft Allemoale Thope ook een mooi verzorgde brochure uitgebracht. L’action communautaire du Club de Bruges mise fortement sur le facteur “communication”. Les nouvelles initiatives sont annoncées sans exception lors des conférences de presse au stade. CLUBtv ne tarde jamais à relayer les messages et à les diffuser parmi la communauté brugeoise. Les journaux sont bombardés de communiqués de presse. Le site web de « Allemoale Thope » est bien développé et mis à jour. Les messages sont également diffusés sur le site web du Club de Bruges parmi les nouvelles sportives régulières. Outre cette communication externe, le Club de Bruges consacre également beaucoup d’attention à la communication interne au sein du club. Un fonctionnement efficace suppose en effet que tous les segments du club soient au courant des activités et des objectifs de l’action communautaire afin de pouvoir ainsi collaborer de manière constructive. “Allemoale Thope” va encore un peu plus loin. Régulièrement le Club de Bruges lui offre une plateforme pour présenter son action lors des événements de sponsoring du Club de Bruges. Cela donne l’occasion à un certain nombre d’entrepreneurs éthiques de prendre connaissance des projets et d’apporter leur contribution à l’action communautaire. C’est également dans ce but que « Allemoale Thope » a publié une brochure bien soignée. 15
 • 16. Le club ne se contente pas de mettre à disposition ses infrastructures pour la mise en œuvre du projet. Les enseignants qui se portent volontaires se voient également récompensés d’un abonnement gratuit. Dans le cadre de l’action communautaire, des cours gratuits de français sont également proposés, au sein du stade, aux nouveaux arrivés allophones. Le Sporting de Charleroi prend manifestement sa mission Stade Ouvert fort à la lettre. Chaque mercredi et chaque samedi, les loges et les business seats du Sporting de Charleroi sont occupés par des enfants et des jeunes âgés de 6 à 20 ans confrontés à des problèmes d’apprentissage. Ils viennent y suivre gratuitement des cours de rattrapage en français, en d’autres langues, en mathématiques et en sciences, et ce au niveau de l’enseignement tant primaire que secondaire. Au total, quelque 300 jeunes sont accompagnés chaque année. Les participants sont issus principalement de familles défavorisées. Grâce à l’environnement stimulant et à l’enthousiasme des enseignants, ils obtiennent un taux de réussite de près de 90%. Voilà ce qui indique clairement que ce projet permet aux jeunes de rompre la spirale négative de l’échec scolaire. Stade Ouvert, Ecole Ouverte De loges en business seats van Sporting Charleroi worden elke woensdag en zaterdag ingenomen door kinderen en jongeren tussen 6 en 20 jaar oud die kampen met leerproblemen. Zij komen er gratis bijlessen Frans, andere talen, wiskunde en wetenschappen volgen, zowel voor het lagere als het middelbare onderwijs. In totaal worden circa 300 jongeren per jaar begeleid. De deelnemers komen voornamelijk uit kansarme gezinnen. Dankzij het motiverende decor en het enthousiasme van de leerkrachten behalen zij een slaagcijfer van om en bij de 90%. Een duidelijke aanwijzing dat de jongeren er dankzij dit project in slagen de negatieve spiraal op school te doorbreken. De club stelt niet alleen haar accommodatie ter beschikking voor de uitvoering van het project. De leerkrachten die als vrijwilliger optreden, worden ook beloond met een gratis abonnement. Ook in het stadion worden in het kader van de communitywerking gratis lessen Frans aangeboden voor anderstalige nieuwkomers. Charleroi neemt haar Open Stadion-opdracht wel heel letterlijk. Open Stadion, Open School 16
 • 17. Fancoaching En tant que président du Sporting de Charleroi, implanté au cœur d’une métropole en pleine reconversion, je suis très sensible aux difficultés quotidiennes que vivent nombre de Carolos tels que : décrochage scolaire, chômage, problèmes de santé, de sécurité, etc. C’est pourquoi je tiens à ce que le Sporting de Charleroi s’investisse pleinement dans son rôle d’acteur de développement social et économique de premier plan. Car je suis intimement convaincu qu’un club comme le Sporting de Charleroi a le devoir de consacrer du temps et des moyens à l’amélioration des conditions de vie des habitants de Charleroi ; qu’ils soient supporters ou pas. Et pour réussir pleinement cet engagement citoyen, je ne doute pas une seule seconde de l’investissement inconditionnel des joueurs, des dirigeants, des supporters, des staffs sportif et administratif du Sporting de Charleroi ainsi que de notre partenaire privilégié qu’est le Fancoaching de laVille de Charleroi. A tous, merci ! Abbas Bayat Président Community manager:Thierry Deckx Mail: thierry.deckx@charleroi.be Url: www.sporting-charleroi.be Als voorzitter van Sporting Charleroi, een club in het centrum van een metropool die zich volop aan het ontwikkelen is, liggen de dagelijkse problemen die de vele inwoners van onze stad ondervinden me na aan het hart: schoolverlaters, werkloosheid, gezondheidsproblemen, veiligheid, enzovoort. Daarom vind ik het belangrijk dat Sporting Charleroi een belangrijke schakel vormt in de sociale en economische ontwikkeling van de stad. Ik ben er namelijk heel sterk van overtuigd dat een club zoals Sporting Charleroi de taak heeft om tijd en middelen in te zetten om de levensstandaard van de inwoners van Charleroi te verbeteren; of zij nu supporter zijn of niet. En om hierin te slagen, twijfel ik geen seconde aan de onvoorwaardelijke inzet van spelers, bestuur, supporters en de sportieve en administratieve staf van Sporting Charleroi, noch aan de fantastische samenwerking met de Fancoaching van de Stad Charleroi. Aan allen, bedankt! Abbas Bayat Voorzitter Onder fancoaching verstaat men de sociale begeleiding van (jonge) supporters door middel van pedagogische acties, die worden georganiseerd door maatschappelijk werkers. Fancoaching is een goede methode om jonge supporters verantwoordelijkheidszin bij te brengen en helpt om sociale problemen op te sporen. Het doel is het voetbalgeweld in te dijken en een positieve supporterscultuur te bevorderen. De fancoaches zullen veelal jonge supporters pro-actief trachten te betrekken in sociale en educatieve activiteiten. In België is fancoaching voornamelijk ingeburgerd in het Waalse landsgedeelte. Charleroi is er een typevoorbeeld van. Het bijscholingsprogramma in het stadion wordt dan ook georganiseerd door de cel Fancoaching van de stad Charleroi. De communitywerking van Sporting Charleroi wordt ook vooral gedragen door een van de fancoaches en staat voornamelijk in het teken van de veiligheid. Zo worden ook preventieve sensibiliseringscampagnes opgezet, cursussen voor stewards georganiseerd en acties tegen racisme op het getouw gezet. Fancoaching Par fancoaching, on entend l’accompagnement social des (jeunes) supporters à travers des actions pédagogiques organisées par des travailleurs sociaux. Le fancoaching constitue une méthode efficace pour inculquer le sens des responsabilités aux jeunes supporters et aide à détecter des problèmes sociaux. L’objectif est d’endiguer la violence dans les stades et de promouvoir une culture de supporters positive. Les fancoaches tenteront le plus souvent d’associer de manière proactive les jeunes supporters à des activités sociales et éducatives. En Belgique, c’est surtout dans la partie wallonne du pays que le fancoaching est le mieux implanté. Charleroi en constitue un exemple type. Le programme de rattrapage scolaire au stade y est en effet organisé par la cellule Fancoaching de la ville de Charleroi. De même, l’action communautaire du Sporting de Charleroi est surtout portée par un des fancoaches et est principalement placée sous le signe de la sécurité. Dans ce cadre, des campagnes préventives de sensibilisation, des cours pour stewards et des actions contre le racisme sont également organisés. 17
 • 18. En tant que nouvel arrivé en première division, la KAS Eupen fut un des premiers clubs à soutenir l’initiative “Football Kick- Off”, le tournoi national annuel de football G, organisé pour la première fois au cours de l’été 2010. Dans le cadre de cet événement, le club germanophone a mis à disposition 20 équipements complets. Il a par ailleurs délégué l’entraîneur de gardiens Pierre Drouguet en vue de coacher une des équipes G pendant toute une journée et de se mesurer ainsi à Ariël Jacobs, à Adrie Koster et à d’autres collègues/entraîneurs de renom. Jérome Nzolo et ses collègues arbitres ont veillé au bon déroulement des matchs. Pour sûr, une initiative merveilleuse, où l’ensemble du monde footballistique et toutes les régions du pays ont montré leur grand cœur! Tous gagnants KAS Eupen was als nieuwkomer in de hoogste voetbalafdeling een van de eerste ondersteuners van Football Kick-Off, het jaarlijks terugkerende nationale tornooi voor G-voetbal dat in de zomer van 2010 voor het eerst werd georganiseerd. De Duitstalige club stelde voor dit gebeuren 20 volledige uitrustingen ter beschikking. Uit het oosten werd ook keepertrainer Pierre Drouguet afgevaardigd om een van de G-ploegjes een hele dag te coachen en zo de strijd aan te binden met Ariël Jacobs, Adrie Koster en andere collega’s/ toptrainers. Jérome Nzolo en zijn collega’s scheidsrechters zorgden ervoor dat de wedstrijdjes in goede banen werden geleid. Voorwaar een pracht van een initiatief, waarbij de hele voetbalwereld en alle gewesten van het land hun hart toonden! Allemaal winnaars 18
 • 19. Community manager: Samantha Kumst Mail: secretariat@as-eupen.be Url: www.as-eupen.be Lorsqu’en 2010, la KAS Eupen a rejoint pour la première fois dans son histoire, la Jupiler League, on a non seulement travaillé jour et nuit pour constituer une équipe de première division et pour réaménager le stade, mais on a également lancé sans tarder l’action communautaire au sein du club. Voilà un bon exemple de ce qu’une promotion en division supérieure peut également booster l’action sociale. Dans le mois, le club a désigné un community manager et il entend lancer au plus vite une série de projets inspirateurs en concertation avec Stade Ouvert. La promotion a boosté l’action sociale Toen KAS Eupen in 2010 voor het eerst in zijn geschiedenis naar de Jupiler League promoveerde, werd niet alleen dag en nacht gewerkt om een eersteklasseploeg samen te stellen en het stadion te verbouwen, maar startte men ook meteen binnen de schoot van de club een communitywerking op. Een mooi voorbeeld van hoe een promotie naar een hogere afdeling ook een boost kan betekenen op sociaal vlak. Eupen duidde binnen de maand een community manager aan en wil in overleg met Open Stadion ASAP een reeks inspirerende projecten opstarten. Promoveren: een boost 19
 • 20. Le KRC Genk peut se targuer d’être le premier club en Belgique à avoir établi un lien entre l’action communautaire et le monde des entreprises. Un mariage réussi implique deux partenaires. Le sponsor Nike a suivi le club dans toutes ses ambitions sociétales et il a développé, en collaboration avec le KRC Genk, une série de projets ayant pour but final d’encourager les jeunes dont le casier judiciaire n’est plus vierge à trouver du travail. “La société nous a donné le football. Il est temps que le football lui donne maintenant quelque chose en retour”, voilà la devise de Jos Vaessen, l’initiateur de la pensée sociale au sein du KRC Genk. Le football est utilisé comme tremplin pour amener les jeunes vers l’aide sociale à la jeunesse. Au stade Cristal Arena, des jeunes issus de l’enseignement à temps partiel apprennent une série d’aptitudes et de compétences qui peuvent leur être utiles dans un environnement de travail. Un certain nombre d’entre eux se voient offrir la possibilité d’intégrer un projet de passerelle au KRC. Certains jeunes dont le casier judiciaire n’est plus vierge peuvent accéder à un intérim chez Nike. Le projet a déjà prouvé son efficacité, ce qui est fort intéressant dans une région qui se voit confrontée à de grands défis sociétaux et multiculturels. KRC Genk mag er prat op gaan de eerste club in België te zijn die de link tussen communitywerking en de bedrijven heeft gelegd. Voor een goed huwelijk moet je met twee zijn. Sponsor Nike volgde de club in haar sociale ambities en bouwde samen met KRC Genk een aantal projecten uit die als einddoel hebben het stimuleren van jongeren met een niet blanco strafregister naar een tewerkstelling. “De maatschappij heeft ons het voetbal gegeven. Het wordt tijd dat het voetbal iets terugdoet voor de maatschappij”, is het motto van Jos Vaessen, gangmaker van de sociale gedachte bij KRC Genk. Het voetbal wordt als trigger gebruikt om jongeren naar jeugdwelzijnswerk toe te leiden. Jongeren uit het deeltijds onderwijs leren in de Cristal Arena een aantal vaardigheden en competenties die hen van nut kunnen zijn in een arbeidsomgeving. Een aantal van hen krijgt de kans om in een brugproject te starten bij KRC. Enkele jongeren met een niet blanco strafregister zijn doorgegroeid naar een interimjob bij Nike. Het project heeft zijn doeltreffendheid al bewezen en dat is razend interessant in een regio die kampt met grote maatschappelijke en multiculturele uitdagingen. Responsabilité sociétale des entreprises Maatschappelijk verantwoord ondernemen 20
 • 21. KRC Genk souhaite utiliser ses atouts de manière responsable afin de donner un coup de pouce supplémentaire à la participation active et à la réintégration des plus vulnérables au sein de notre société. Pour cette raison, nous avons un community manager au sein de notre équipe. Le projet du KRC est d’entreprendre des actions avec différents groupes cibles autour de thèmes aussi variés que l’emploi, la jeunesse, les personnes ayant un handicap, l’immigration, … Dans cette optique nous avons donné à notre projet le nom H.O.O.P.V.O.L. Ces lettres signifient : Aide (Hulp) aux groupes à risque en étant un stade Ouvert et l’OPportunité à travers les projets football (Voetbal) d’entreprendre (Ondernemen) (rse) et ce en collaboration avec toute la communauté (Leefgemeenschap). Herbert Houben, Président KRC Genk wil op een maatschappelijke verantwoorde wijze haar troeven gebruiken om de meest kwetsbaren in onze samenleving een extra stimulans te geven tot participatie en integratie in de samenleving. Dit is de reden waarom wij een community manager hebben aangetrokken. Het project bestaat hieruit dat KRC met verschillende doelgroepen, verschillende actieterreinen wil bewandelen zoals tewerkstelling, jeugd, gehandicapten, asielzoekers, … Dit is de reden waarom we het project H.O.O.P.V.O.L. genoemd hebben en staat voor Hulp aan kansengroepen door een Open stadion club te zijn en is er een OPportuniteit om viaVoetbal projecten te Ondernemen (mvo) en dit in samenwerking met de hele Leefgemeenschap. Herbert Houben, Voorzitter Community manager: Marc Hardy Mail: marc.hardy@krcgenk.be Url: www.krcgenk.be C’est notamment la réalité sociale sur l’ancien site minier qui a fait que le KRC Genk a vite pris conscience du besoin et de l’importance d’une action communautaire à partir du football. Au KRC Genk, le community manager est dès lors pleinement intégré dans l’organisation du club. Le groupe de pilotage, qui supervise le fonctionnement, est composé non seulement de dirigeants du club, mais aussi d’administrateurs de la ville de Genk, du CPAS et de Nike, le partenaire privilégié sur le plan social. Cela signifie qu’un des sponsors est associé à la réflexion sur l’action communautaire que l’on souhaite mettre en oeuvre au KRC Genk avec comme objectif principal l’émancipation d’une génération à problèmes. Mais ce n’est pas tout. Au KRC Genk, on a également compris que l’action sociale ne peut être exclusivement tributaire du community manager. C’est pourquoi un scénario a été établi, un manuel méthodique qui dresse l’inventaire de l’ensemble de l’action communautaire et qui peut servir de guide de bonnes pratiques pour d’autres clubs. Grâce à sa situation géographique, le KRC Genk a également été un des premiers à franchir les frontières pour aller voir comment les choses se passent aux Pays-Bas et en Allemagne. Groupe de pilotage inspirateur De sociale realiteit op de vroegere mijnwerkerssite is er mede oorzaak van dat KRC Genk de nood en het belang van een gezonde communitywerking vanuit het voetbal al gauw inzag. De community manager is bij KRC Genk dan ook helemaal ingebed in de organisatie van de club. In de stuurgroep die de werking controleert zetelen bestuurders van de club, maar ook van de stad Genk, van het OCMW én van Nike, de bevoorrechte partner op sociaal vlak. Dat betekent dat een van de sponsors mee denkt over de weg die men bij KRC Genk met communitywerking op wil gaan, met als grote doel: empowerment van een probleemgeneratie. Maar er is meer. Bij KRC Genk is men ook gaan inzien dat de sociale werking niet mag staan of vallen met de figuur van de community manager. Daarom werd een draaiboek samengesteld, een methodisch handboek dat de hele werking van de communitywerking in kaart brengt én voor andere clubs een leidraad van ‘good practices’ kan betekenen. Geïnspireerd door zijn geografische ligging is KRC Genk ook als een van de eersten over het muurtje gaan kijken hoe het in Nederland en Duitsland in zijn werk gaat. Inspirerende stuurgroep 21
 • 22. La distance séparant la bibliothèque du terrain de foot est à première vue fort grande. Mais à voir le succès de l’initiative « Spitse Lezers », ceci n’est qu’apparence. Le AA Gent et la Bibliothèque publique municipale sont parvenus à dépasser les frontières et à rompre certaines barrières. Le football a reçu une place dans la bibliothèque, des livres ont été introduits subrepticement dans le stade. Cela a notamment donné lieu à des Buffaloboekcorners, à une exposition et une rubrique « football » à la bibliothèque, à une visite au stade avec des livres, des posters, des calendriers d’anniversaire, des soirées de discussion avec des auteurs et (anciens footballeurs) et à d’autres actions de promotion de la lecture et activités d’écriture. L’initiative “Spitse Lezers” constitue un bon exemple de l’esprit créatif avec lequel l’action communautaire peut être abordée. En utilisant le football comme appât, le projet vise à ce que les personnes issues de groupes à risque trouvent plus facilement le chemin de la bibliothèque. « Van boeken over ballen tot boeken met ballen », voilà le Lecteurs en pointe, joueurs en pointe De afstand tussen de bibliotheek en het voetbalveld is op het eerste gezicht groot, zeer groot. Afgaande op het succes van ‘Spitse Lezers’ is dat echter slechts schijn. AA Gent en de Stedelijke Openbare Bibliotheek zijn erin geslaagd grenzen te overschrijden en drempels weg te halen. Het voetbal kreeg een plaats in de bibliotheek, boeken werden het stadion binnengesmokkeld. Dat resulteerde onder meer in Buffaloboekcorners, een tentoonstelling en keuzelijsten ‘voetbal’ in de bibliotheek, stadionbezoek met boeken, posters, verjaardagskalenders, debatavonden met auteurs en (ex-voetballers) en andere leesbevorderingsacties en schrijfactiviteiten. Spitse Lezers is een mooi voorbeeld van hoe je creatief kan tewerk gaan met communitywerking. Door voetbal als lokmiddel te gebruiken, streeft het project een ruimere participatie na van mensen uit kansengroepen in de bibliotheek. “Van boeken over ballen tot boeken met ballen”, luidt de slogan van de actie. Het project ‘Spitse lezers’ werd bekroond met de ‘Bib Bang’ prijs voor goede marketing. Spitse lezers, lezende spitsen slogan éloquent de l’action. Le projet “Spitse lezers” fut récompensé par le “Bib Bang”, un prix de marketing. 22
 • 23. Dans le passé, KAA Gent (La Gantoise) fût conscient de son rôle au niveau sociétal. Seulement, le monde de football ne disposait pas encore des instruments pour développer cela d’une manière durable. Grâce à l’asbl Stade Ouvert et notre propre fonctionnement community «Voetbal in de Stad » au niveau du club et de la ville, nous sommes parvenus à développer cet instrument supplémentaire. Avec sa Charte Sociale, La Gantoise s’est engagé en tant que club. En 2,5 ans de structure «Voetbal in de Stad », La Gantoise a réalisé, en collaboration avec la ville de Gand, le CPAS de Gand et de nombreux autres partenaires ,15 projets sociaux. De telle manière, La Gantoise a rendu et continuera à rendre son dividende social à la communauté. Ivan De Witte Président Ook in het verleden was KAA Gent zich bewust van zijn maatschappelijke rol. Alleen beschikte de voetbalwereld niet over het instrumentarium om dit duurzaam uit te bouwen. Dankzij Open Stadion vzw op nationaal niveau en onze eigen communitywerking Voetbal in de stad op club- én stadsniveau, slaagden we erin dit extra instrument te ontwikkelen. Met het Sociaal Charter engageerde KAA Gent zich als club. Met het partnerschapVoetbal in de stad realiseerden KAA Gent, de stad Gent, het OCMW Gent en vele andere partners de afgelopen 2,5 jaar 15 projecten. Zo kon en zal KAA Gent zijn sociaal dividend blijven uitkeren ten dienste van de samenleving. Ivan De Witte Voorzitter Community manager: Peter Craeyeveld Mail: peter.craeyeveld@gent.be Url: www.kaagent.be/voetbal-in-de-stad Dans la plupart des cas, l’action communautaire est organisée à partir du club de football. Le KAA Gent montre que les choses peuvent aller différemment. Si le community manager y est attaché au club, ses frais salariaux sont financés par le Fonds des communes. La ville de Gand a repris le concept “Stade Ouvert” dans son accord d’administration 2007-2012, en conséquence de quoi l’asbl “Voetbal in de Stad” fut créée, l’association comptant quatre membres fondateurs: la ville de Gand, le CPAS, l’asbl “Gent, Stad in Werking” et évidemment le KAA Gent. L’ancrage de l’action communautaire dans le dispositif urbain facilite un certain nombre d’éléments, tels que les contacts avec la politique et avec les organisations de la société civile sociale. En 2007, les dirigeants du KAA Gent ont signé une charte sociale dans laquelle le club s’engage à élargir son assise sociétale en resserrant les liens avec la ville de Gand, en renforçant le caractère spécifique du KAA Gent, en considérant les supporters comme des partenaires du club et en développant de manière structurelle l’engagement sociétal du club. La ville et le football De communitywerking wordt in de meeste gevallen vanuit de voetbalclub georganiseerd. Dat het ook anders kan, bewijst KAA Gent. Daar is de community manager verbonden aan de club, terwijl zijn loonkosten gefinancierd worden door het Stedenfonds. Het Open Stadion-concept werd door de stad Gent opgenomen in het bestuursakkoord 2007-2012. Als gevolg daarvan werd de vzw Voetbal in de stad opgericht, met vier stichtende leden: de stad Gent, het OCMW Gent, vzw ‘Gent, stad in werking’- projecten én uiteraard KAA Gent. De verankering van de communitywerking in het stedelijk apparaat vergemakkelijkt een aantal werkpunten, zoals het leggen van contacten met het beleid en organisaties uit het sociale middenveld. In 2007 ondertekende het bestuur van KAA Gent een ‘Sociaal Charter’ waarbij de club aan een groter maatschappelijk draagvlak werkt door de band met Gent te vergroten, het eigen karakter van KAA Gent te versterken, de supporters als partners van de club te waarderen en het maatschappelijk engagement van KAA Gent structureel uit te bouwen. De Stad in het Voetbal 23
 • 24. suikernonkel voor deze sportende jongeren. internationale “sport de proximité” et la “Streetie”, une journée lors de laquelle les différentes organisations de jeunes de la ville viennent se présenter. En guise de récompense pour les efforts fournis, les jeunes reçoivent régulièrement des tickets pour les matchs à domicile. Le KV Kortrijk se présente ainsi comme le parrain idéal pour ces jeunes sportifs. A travers un parrainage actif de l’organisation “Buurtsport Kortrijk”, le KVK contribue à relever le niveau du fonctionnement existant et à ancrer l’organisation de manière structurelle dans le paysage sportif courtraisien. “Buurtsport Kortrijk” propose chaque jour une offre d’activités sportives et ludiques dans les quartiers fragilisés de Courtrai. Le club de première division soutient cette initiative en mettant à profit le rayonnement de sa première équipe pour encourager les enfants et les jeunes à pratiquer le sport de manière permanente. Et ce entre autres par une présence assidue à des activités fort accessibles et par un accompagnement des jeunes vers le circuit sportif régulier. Cela signifie concrètement que le KV Kortrijk invite les jeunes à des exposés, à la journée des supporters, à des tournois de foot pour la jeunesse, à des journées de formation et à une visite du stade. La collaboration avec l’organisation “Buurtsport Kortrijk” a par ailleurs résulté en une série d’initiatives plus vastes telles qu’une journée de rencontre Met een actief peterschap over Buurtsport Kortrijk helpt KVK de bestaande werking naar een hoger niveau te tillen en de organisatie structureel te verankeren binnen het Kortrijkse jeugd- en sportlandschap. Buurtsport Kortrijk zorgt voor een dagelijks aanbod aan sport en spel in de Kortrijkse aandachtswijken. De eersteklasser steunt dit initiatief door de uitstraling van het eerste elftal aan te wenden als stimulator om kinderen en jongeren blijvend tot sporten aan te zetten. Dit onder andere door frequent aanwezig te zijn op laagdrempelige activiteiten en door jongeren te begeleiden naar het reguliere sportcircuit. Concreet betekent dit dat KV Kortrijk de buurtsportjongeren uitnodigt voor spreekbeurten, de fandag, jeugdvoetbaltornooien, vormingsdagen en een stadionbezoek. De samenwerking met Buurtsport Kortrijk leidde ook tot enkele grotere initiatieven als een internationale buurtsporttrefdag en de Streetie, een dag waarop de verschillende jeugdorganisaties van de stad zich voorstellen. Als beloning voor hun inspanningen krijgen de jongeren regelmatig tickets voor de thuismatchen. KV Kortrijk presenteert zich zo als de ideale Parrainage de projets sport de proximité Peterschap over buurtsportprojecten 24
 • 25. Le KV Courtrai accorde non seulement beaucoup d’importance à l’aspect sportif, mais aussi aux éléments sociaux du football.Au KV Courtrai cet engagement se traduit dans le projet social KortRIJK aanVoetbal (Courtrai, Riche en Foot), où on a développé un grand réseau social avec les différentes instances. En collaboration avec ces organisations partenaires nous essayons d’atteindre TOUS les groupes de la population et de les impliquer dans les activités du KV Courtrai : les personnes ayant une déficience mentale ou physique, les allochtones, les jeunes sportifs du quartier, … tous reçoivent du KV Courtrai toutes les opportunités de vivre le football à fond ! Un autre aspect …. Les stades modernes contribuent à la sécurité des supporters. Parfois ces adaptations entraînent toutefois des billets plus chers, voire parfois trop chers pour certains.Ainsi nous essayons d’introduire à nouveau le principe des ‘pourtours’ (= des billets bon marché) afin de ne pas perdre le lien avec les dits supporters-ouvriers. Ici aussi il s’agit d’un élément lié directement au football comme vecteur social. Joseph Allijns Président Community manager: PolVervaecke en Robin Haek Mail: pol.vervaecke@kvk.be en robin.haek@kvk.be Url: www.kvk.be Une cellule communautaire Een communitycel Veiligheid en communitywerking hebben meerdere raakpunten. Denken we maar aan allerlei preventiemaatregelen en acties voor G-supporters en toegankelijkheid van het stadion die tot het domein van de communitywerking behoren. Soms is de community manager en de veiligheidsverantwoordelijke een en dezelfde persoon.Teveel werk toch voor één man? Inderdaad, vandaar dat KV Kortrijk als eerste club opteerde voor een duobaan. DeVoetbalcel van Binnenlandse Zaken biedt die mogelijkheid via gesubsidieerde startbaners. Dankzij het startbaansysteem kon een jonge afgestudeerde bachelor sportmanagement instromen in de communitywerking van KVK. Het loon van de startbaner wordt terugbetaald door Binnenlandse Zaken.Twee weten meer dan één, dat is één voordeel. Bovendien ziet de Kortrijkse cel heel wat voordelen in de verstrengeling van veiligheid en communitywerking. De veiligheidschef wordt nu eenmaal au sérieux genomen in een voetbalclub, en dat opent makkelijker deuren naar bestuur, trainer en spelers. Anderzijds zijn de brandweer, politie en het Rode Kruis ook goed op de hoogte van de acties van de communitycel. KV Kortrijk hecht niet alleen veel belang aan het sportieve gedeelte, maar ook aan het sociale en maatschappelijke gedeelte van de voetbalwereld. Dit vertaalt zich bij KV Kortrijk met het sociale project KortRIJK aanVoetbal, waarbij men een groot sociaal netwerk uitgebouwd heeft met verschillende instanties. In samenwerking met deze partnerorganisaties proberen we ALLE bevolkingsgroepen aan te spreken en te betrekken bij het voetbalgebeuren van KV Kortrijk: Personen met een mentale of fysieke beperking, allochtonen, buurtsportjongeren enz. krijgen bij KVK alle kansen tot een optimale voetbalbeleving! Een ander aspect …. Moderne stadions dragen bij tot de veiligheid van de supporter. Die aanpassingen echter leiden tot verhoogde en soms niet langer betaalbare tickets. Het principe van ‘pour tous’ (= goedkope tickets) dient terug ingang te vinden ten einde de band met de supporter-arbeider, of hoe je het noemen wilt, niet te verliezen. Ook dit is een element direct gelieerd aan voetbal als sociale drager. Joseph Allijns Voorzitter La sécurité et l’action communautaire ont plusieurs points en commun. Songeons par exemple aux diverses mesures de prévention et aux actions en faveur des supporters G et de l’accessibilité du stade, qui relèvent du domaine de l’action communautaire. Il arrive que le community manager et le responsable de la sécurité soient la même personne. N’est-ce pas trop de travail pour un seul homme? Bien sûr, et c’est pourquoi le KV Kortrijk a été le premier club à opter en faveur d’un emploi partagé. La cellule football de l’Intérieur offre cette possibilité à travers des premiers emplois subsidiés. Grâce au système des premiers emplois, un jeune bachelier en management sportif a pu intégrer l’action communautaire du KVK. Le salaire lié au premier emploi est remboursé par l’Intérieur. Il y a plus dans deux têtes que dans une, voilà un premier avantage. En outre, la cellule courtraisienne voit de nombreux avantages dans ce mariage de la sécurité et de l’action communautaire. Il se fait que le chef de la sécurité est toujours pris au sérieux au sein d’un club de football, ce qui ouvre plus facilement les portes vers la direction, l’entraîneur et les joueurs. D’autre part, les pompiers, la police et la Croix Rouge sont bien au courant des actions de la cellule communautaire. 25
 • 26. Afin de bannir de son stade l’agression physique et verbale, le Standard de Liège focalise sur des actions de sensibilisation axées principalement sur les nombreux jeunes qui font partie de l’arrière-ban du club. Les actions relatives au racisme et à la violence sont coordonnées par l’asbl Famille des Rouches. Chaque année, l’asbl met sur pied une série d’événements sociaux et culturels, va à la rencontre des jeunes et organise des sessions de conversation entre les jeunes, la police et les chauffeurs de bus. Le Standard de Liège entend mettre fin à la violence et au racisme et faire du stade un lieu où tout le monde se sent chez soi. Régulièrement, la police locale et les fancoaches du club se concertent. En outre, une charte du supporter a été conclue entre les supporters et le club, dans laquelle ces derniers s’engagent à adopter une attitude positive dans le stade. Sessions de conversation avec les jeunes Om het fysieke en verbale geweld uit zijn stadion te bannen focust Standard Luik zich op sensibiliseringsacties die zich voornamelijk richten op het grote aantal jongeren dat deel uitmaakt van de achterban van de club. De acties rond racisme en geweld worden gecoördineerd door de Famille des Rouches vzw. De vzw zet jaarlijks enkele sociale en culturele evenementen op poten, trekt de straat op om jongeren te ontmoeten en organiseert praatsessies tussen jongeren, politie en buschauffeurs. Standard Luik wil geweld en racisme geen enkele kans geven en van het stadion een plaats maken waar iedereen zich thuisvoelt. Op regelmatige basis vindt er overleg plaats tussen de lokale politie en de fancoaches van de club. Tussen de supporters en de club is er bovendien een supporterscharter afgesloten waarin de supporters zich engageren om een positieve houding aan te nemen binnen het stadion. Praatsessies met jongeren 26
 • 27. Community manager: Olivier Smeets Mail: olismeets@standard.be Url: www.standard.be Conscient de son rôle social, le Standard de Liège développe aux côtés de laVille de Liège une action « Fan coaching » sous-tendue par des activités éducatives ciblant les jeunes supporters. Avec la « Famille des Rouches », le club structure le dialogue avec ses supporters et soutient les initiatives positives émergeant des tribunes (lutte contre le racisme…). Le club propose aussi une ouverture citoyenne vers la « Communauté » et élabore avec l’ASBL Fan coaching des activités orientées vers l’éducation (centre de soutien extra-scolaire), la culture (animations artistiques au stade), la jeunesse (tournois dans les quartiers), la coopération Nord- Sud (actions humanitaires en Afrique et Amérique Latine), le civisme (campagnes pour la propreté) et la réinsertion (présence au tournoi de mini foot de la prison de Lantin). Pierre François Manager Les supporters jouent un rôle majeur dans la vie du club au Standard. C’est logique quand on sait qu’ils sont de loin les plus ardents du pays. En 2001 déjà, l’asbl La Famille des Rouches fut créée au sein de club. Celle-ci coordonne non seulement les associations de supporters actives dans les 10 provinces, mais elle établit surtout le lien avec la communauté liégeoise et lance des actions sociales. La Famille est présidée par l’homme politique liégeois, Louis Smal. Les objectifs de La Famille ont été consignés dans une charte. On y lit notamment que l’association compte soutenir des actions sociales et qu’elle se refuse à toute forme de racisme et de xénophobie. Les supporters sont également au cœur des actions mises sur pied par La Famille. Le message positif du football se concrétise dans des journées des supporters concomitantes aux fêtes de quartier et aux fêtes des supporters. Le tout s’inscrit également dans le cadre d’un programme de fancoaching qui s’attaque avec succès à la violence des supporters dans la cité ardente. Lien entre les supporters et le quartier De supporters spelen een hoofdrol in het clubgebeuren bij Standard. Logisch ook als je weet dat de Luikse aanhang zonder concurrentie de vurigste van het land kan genoemd worden. In 2001 reeds werd in de schoot van de club de vzw La Famille des Rouches opgericht die niet alleen de supportersverenigingen in de 10 provincies overkoepelt, maar ook en vooral de link legt naar de Luikse community én sociale acties opstart. Voorzitter van La Famille is de Luikse politicus Louis Smal. De objectieven van La Famille werden in een charter neergeschreven. Daarin staat ondermeer dat de vereniging sociale acties zal ondersteunen en zich weerhoudt van elke vorm van racisme en xenofobie. In de acties die La Famille uittekent staan ook de supporters centraal. De positieve boodschap van het voetbal wordt vertaald in fandagen die aansluiten bij wijk- en supportersfeesten. Een en ander kadert ook in een Fancoaching programma waarbij het supportersgeweld in de Vurige Stede met succes werd aangepakt. Link tussen supporters en de wijk Standard Luik is zich bewust van zijn maatschappelijke rol en daarom ontwikkelen wij samen met de stad Luik de actie ‘Fan coaching’, een educatief programma speciaal voor jonge supporters. Samen met de “La Famille des Rouches” onderhoudt de club een gestructureerde communicatie met zijn supporters en steunt ze positieve initiatieven uit de tribunes (strijd tegen racisme, …). De club probeert ook zoveel mogelijk mensen bij de sociale evenementen te betrekken en organiseert samen met de vzw Fan Coaching activiteiten rond thema’s als onderwijs (naschoolse ondersteuning), cultuur (artistieke activiteiten in het stadion), jeugd (tornooien in de buurt), samenwerking tussen Noord en Zuid (humanitaire acties in Afrika en Zuid-Amerika), burgerzin (campagnes voor netheid) en reïntegratie (aanwezigheid op een minivoetbaltornooi van de gevangenis van Lantin). Pierre François Manager 27
 • 28. de l’équipe ont conduit à une amélioration manifeste des conditions de vie des participants. La plupart d’entre eux ont réussi à retrouver leur confiance en soi, à rétablir les contacts sociaux et à trouver du travail. Après leur campagne réussie au championnat du monde à Milan et au championnat d’Europe en Pologne, les “Lierse Boys” ont été reçu officiellement à la mairie de Lier. Le fait que dans le cadre de la « Belgian Homeless Cup », une petite ville comme Lier puisse se mesurer à des métropoles comme Bruxelles et Anvers est d’autant plus remarquable. Boys officieel ontvangen in het stadhuis van Lier. Dat een kleine stad als Lier in de Belgian Homeless Cup kan wedijveren met grootsteden als Brussel en Antwerpen, is des te opmerkelijker. Le Lierse est un des participants enthousiastes du projet « Belgian Homeless Cup ». En 2009, les « Lierse Boys » ont gagné la coupe et ils ont représenté notre pays à la « Homeless World Cup » à Milan. En 2010, ils ont remporté la deuxième place avec une nouvelle équipe, ce qui leur a valu un ticket pour le championnat européen en Pologne. Le projet “homeless” de Lier constitue un mix parfait entre les éléments social et sportif. L’action socio-éducative, le centre de jeunesse et l’éducation de rue ont joint leurs forces à celles du Lierse SL pour mettre en place ce projet d’activation. Les anciens joueurs et icônes du club, Chris Janssens et Nico Jansen, ont été mobilisés pour diriger les entraînements hebdomadaires et pour accompagner l’équipe au championnat du monde et au championnat d’Europe. L’encadrement et l’accompagnement social Lierse is een van de enthousiaste deelnemers aan het project Belgian Homeless Cup. In 2009 wonnen De Lierse Boys de Cup en vertegenwoordigden ons land op de Homeless World Cup in Milaan. In 2010 werden zij met een nieuwe ploeg tweede wat hen een ticket opleverde voor het EK in Polen. Het Lierse homeless project vormt de perfecte mix tussen de sociale en de sportieve component. Samenlevingsopbouw, jeugdcentrum en straathoekwerk werken er zij aan zij met Lierse SK om dit sociale activeringsproject uit te bouwen. Oud-spelers en iconen van de club, Chris Janssens en Nico Jansen, werden ingeschakeld om de wekelijkse trainingen te leiden en de ploeg te begeleiden op het WK en het EK. De omkadering en sociale begeleiding van het team leidde tot opmerkelijke verbetering van de levensomstandigheden van de deelnemers. De meeste van hen slaagden erin hun zelfvertrouwen terug te winnen, sociale contacten te herstellen én een job te vinden. Na hun succesvolle campagne op het WK in Milaan en het EK in Polen, werden De Lierse Homeless Cup Homeless Cup 28
 • 29. Au SK Lierse, nous sommes convaincus que nous avons une responsabilité sociétale. Bien évidemment, une équipe de football se doit d’abord et avant tout de bien jouer au football. Mais notre rôle va bien plus loin que ça. Pour ce faire nous soutenons structurellement un certain nombre d’initiatives sociales dans la ville de Lier. Chez nous, nous prenons le terme « Stade Ouvert » à la lettre. Plusieurs associations Lieroises ont croisé notre chemin vers chez nous. Le centre d’hébergement De Stappaert, la collectivité des plus démunis Ons Gedacht, l’équipe de football des Lierse Homeless Boys, et toutes les écoles de Lier savent qu’ils peuvent compter sur nous. Pour de l’aide, du soutien, des locaux. Parce-qu’il faut que ce soit ainsi. Parce-que le football est à tout le monde ! Corneel De Ceulaer CEO Community manager: Katrien De Ceulaer Mail: katrien @lierse.com Url: www.lierse.com Une des figures phares de l’action Stade Ouvert est sans conteste le club de Lierse. C’est avec un enthousiasme contagieux qu’il assure son rôle sociétal. Il est également en bonne place au niveau de la communication. Ainsi, les activités communautaires des Pallieters sont à chaque fois relayées par la télévision locale « Lierse TV ». Tout ce qui concerne le club, y compris Stade Ouvert, est résumé une fois par semaine par “Lierse TV” dans un journal de 15 minutes. Les reportages peuvent également être regardés sur Exqi TV et sur la chaîne régionale RTV, ce qui représente une audience globale de quelque 25.000 personnes. « Lierse TV » a même accompagné une équipe (aux frais du club) à Milan et en Pologne afin d’y suivre la belle aventure de l’équipe homeless. « Le Lierse est un bloc de béton au milieu d’un quartier ouvrier. Nous prenons le concept Stade Ouvert à la lettre et nous ouvrons grand nos portes ». C’est ce que déclare le porte-parole du club, Terry Verbiest. Grâce à Lierse TV, les supporters sont bien familiarisés avec l’action communautaire du club, qui focalise surtout sur la vie sociale dans le quartier et dans les écoles avoisinantes. De notre reporter sur place 1906 2006 100 Een van de smaakmakers van het Open Stadion-gebeuren is ongetwijfeld Lierse. Het enthousiasme waarmee de club haar maatschappelijke rol opneemt werkt aanstekelijk. Ook op communicatief vlak scoort Lierse hoge ogen. Zo worden de community-activiteiten van de Pallieters steevast gevolgd door Lierse TV. Alles wat de club aangaat, en daar hoort ook Open Stadion bij, wordt wekelijks door Lierse TV samengevat in een nieuwsuitzending van 15 minuten. De reportages zijn ook te bekijken op Exqi TV en de regionale zender RTV wat een totaal kijkcijfer van circa 25.000 oplevert. Lierse TV ging zelfs (op kosten van de club) met een team mee naar Milaan en Polen om de capriolen van het succesvolle homeless team te volgen. “Lierse is een blok beton temidden van een arbeiderswijk. Open Stadion nemen wij letterlijk en wij smijten onze deuren open.” Aan het woord is Lierse woordvoerder Terry Verbiest. Dankzij Lierse TV zijn de Lierse supporters goed vertrouwd met de communitywerking van de club die vooral is toegespitst op het sociale leven in de wijk en de naburige scholen. Van onze reporter ter plaatse Bij SK Lierse zijn we er van overtuigd dat maatschappelijk ondernemen onze plicht is. Natuurlijk moet een voetbalploeg in de eerste plaats goed voetbal proberen te brengen. Maar onze rol gaat veel verder.Vandaar dat wij op structurele basis een aantal sociale initiatieven steunen in de stad Lier. Het begrip ‘Open Stadion’ nemen we hier letterlijk. Verschillende Lierse organisaties hebben hun weg naar ons gevonden. Opvangtehuis De Stappaert, de armenorganisatie Ons Gedacht, de voetbalploeg van de Lierse Homeless Boys, en alle Lierse scholen weten dat ze hier altijd terecht kunnen.Voor hulp, voor steun, voor lokalen. Omdat het zo moet.Want voetbal is van iedereen. Corneel De Ceulaer CEO 29
 • 30. Chaque année, le Sporting de Lokeren donne l’occasion à une dizaine personnes de bénéficier de l’article 60 (emploi subsidié via le CPAS pour les ayants droit à l’intégration sociale ou pour les ayants droit à une aide sociale financière) et de prendre un nouveau départ sur le marché du travail. Les personnes sélectionnées parcourent un stage d’un an au Sporting, où elles sont associées activement au fonctionnement quotidien du club de première division. Entretien du terrain, travaux de peinture et travail administratif, voilà un choix d’activités permettant de relever le niveau de culture générale et celui des aptitudes techniques des intéressés et de faciliter ainsi leur transition vers le marché du travail. L’accompagnement sur le lieu de travail est aux mains des collaborateurs du Sporting de Lokeren eux-mêmes. Le CPAS se charge du paiement du salaire. En offrant un environnement de travail à des clients du CPAS, le Sporting de Lokeren essaie d’apporter sa contribution à la réinsertion de ces personnes dans la société. Et non sans succès, puisque pas moins de cinq personnes d’une première session de huit participants ont réussi à décrocher un contrat de travail normal. Emploi subsidié via le CPAS Sporting Lokeren geeft jaarlijks een tiental personen de kans om via art. 60 (een gesubsidieerde tewerkstelling via het OCMW voor rechthebbenden op maatschappelijke integratie of voor rechthebbenden op financiële maatschappelijke bijstand) een nieuwe start te nemen op de arbeidsmarkt. De geselecteerden lopen één jaar stage op Sporting waar ze actief ingezet worden in de dagelijkse werking van de eersteklasseclub. Terreinonderhoud, schilderen en administratief werk zijn maar enkele van de klusjes die de algemene vorming en technische vaardigheden van de personen naar een hoger niveau tillen én de overgang naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken. De werkplaatsbegeleiding ligt in handen van de medewerkers van Sporting Lokeren zelf. Het OCMW zorgt voor de uitbetaling van het loon. Met het aanbieden van een werkvloer voor OCMW-cliënten tracht Sporting Lokeren zijn steentje bij te dragen aan de reïntegratie van deze personen in de maatschappij. Met succes overigens, uit een eerste sessie met acht deelnemers stroomden liefst vijf personen door naar een regulier arbeidscontract. Gesubsidieerde tewerkstelling via OCMW 30
 • 31. Le but du Sporting Lokeren est , grace à nos actions sociétales, d’atteindre une plus grande partie de la population de Lokeren. Le football n’est pas seulement une histoire de victoire ou de défaite au niveau sportif. Nous pensons également pouvoir jouer un rôle important au niveau sociétal. Notre collaboration avec les CPAS locaux et environnants nous donne la possibilité de marquer des points à ce niveau.A notre manière, nous tentons d’offrir une nouvelle chance sur le terrain de l’emploi à un certain nombre de personnes. L’accompagnement et le suivi de ces « collaborateurs » prend du temps, de l’énergie, mais donne une grande satisfaction à tout le monde en fin de parcours. Roger Lambrecht Président Het is de bedoeling van Sporting Lokeren om, met onze maatschappelijke acties, een ruimer deel van onze Lokerse inwoners te bereiken.Voetbal is niet enkel op sportief vlak een zaak van winnen of verliezen, maar ook op maatschappelijk vlak denken wij een belangrijke rol te kunnen vervullen. Onze samenwerking met de plaatselijke en omliggende OCMW’s geven ons een ideaal draagvlak om hierin te scoren. Op onze manier trachten wij een aantal mensen een nieuwe kans te bieden om hun plaats op de werkvloer terug te vinden. De begeleiding en opvolging van deze “medewerkers” neemt heel wat tijd en energie in beslag, maar geeft iedereen een grote voldoening op het einde van de rit. Roger Lambrecht Voorzitter Community manager: RomainVan Schoor Mail: romain.vanschoor@sporting.be Url: www.sporting.be L’apport actif des sponsors Cruciaal in de tewerkstellingsprojecten van Sporting Lokeren is de samenwerking met de sponsors van de club. Enerzijds zorgen sponsors voor materiaal en werkkledij voor diegenen die een voortraject afleggen in de schoot van de club. Dat kan gaan van een emmer en dweil tot veiligheidsschoenen. Anderzijds treedt de club op als tussenpersoon bij de doorstroming van de artikel 60’ers naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo organiseert Lokeren ondermeer een jobbeurs waar sponsors en kandidaat werknemers met elkaar in contact kunnen treden. Firma’s nemen ook rechtstreeks contact met de club wanneer ze personeel willen aanwerven om na te gaan of er geen geschikte kandidaten in het vat liggen. De club zal de kandidaten screenen en eventueel voorstellen aan de sponsor. Zij helpt bij het opstellen van een cv en bereidt de kandidaten voor op een eventueel sollicitatiegesprek. “We zijn een niet onbelangrijk tussenpersoon want als wij iemand voorstellen, dragen we ook een deel verantwoordelijkheid”, klinkt het. Een prima voorbeeld van hoe het zakelijke en het sociale met elkaar kunnen rijmen. De actieve inbreng van de sponsors Ce qui est essentiel dans les projets d’emploi du Sporting de Lokeren, c’est la collaboration avec les sponsors du club. D’une part, ceux-ci fournissent le matériel et les vêtements de travail des personnes qui suivent un trajet préparatoire au sein du club. Il peut s’agir d’un seau, d’une serpillière ou de chaussures de sécurité. D’autre part, le club fait office d’intermédiaire dans le cadre de la transition des personnes « article 60 » vers le marché du travail régulier. Ainsi, le club de Lokeren organise notamment une foire à l’emploi où les sponsors et les demandeurs d’emploi peuvent entrer en contact. Les firmes contactent aussi directement le club lorsqu’elles souhaitent recruter du personnel pour voir si la réserve ne comporte pas de candidats valables. Le club évalue les candidats et les présente éventuellement au sponsor. Il aide à établir un cv et prépare les candidats à un éventuel entretien d’embauche. “Nous sommes un intermédiaire non sans importance, car, lorsque nous proposons quelqu’un, nous assumons également une part de responsabilité”, déclare-t-on. Voilà un bel exemple de connivence entre le social et le monde professionnel. 31
 • 32. Chaque été, pendant tout un mois, quelque 50 détenus de la prison de Malines se disputent la Hattrick Cup. La finale est un vrai happening auquel assistent les joueurs et les dirigeants du KV et du RC Mechelen. “Si on pouvait faire abstraction des murs, cela pourrait être un tournoi de football normal”, témoigne Max Biset, joueur du Malinwa. Le sport en prison est évidemment plus qu’un jeu de ballon. Il s’agit de fair-play, de respect des règles et de l’arbitre, d’un travail d’équipe. “Grâce au football, nous pouvons transformer notre énergie négative en énergie positive”, déclare un des détenus. Des études ont montré qu’une offre solide de sport et de culture est de nature à réduire le nombre de tentatives d’évasion et de suicide en prison. A la demande de la direction de la prison, le projet a entre-temps acquis un caractère durable. Chaque vendredi après-midi, la cour intérieure de la maison d’arrêt malinoise est le théâtre d’entraînements de foot. A cet égard, Hattrick a recruté 6 entraîneurs parmi les équipes de jeunesse auprès du KV et du RC Mechelen. Iedere zomer strijden zowat 50 gedetineerden in de gevangenis van Mechelen gedurende een volle maand om de Hattrick Cup. De finale is een heuse happening die wordt bijgewoond door spelers en bestuursleden van KV en RC Mechelen. “Als je de muren wegdenkt, zou het een ‘normaal’ voetbaltornooi kunnen zijn”, getuigt Malinwa-speler Max Biset. Sport in de gevangenis is natuurlijk meer dan een spel met de bal. Het gaat om fairplay, omgaan met regels, luisteren naar de scheidsrechter, teamvorming. “Dankzij voetbal kunnen we negatieve energie omzetten in positieve energie”, zo drukt een van de gedetineerden het uit. Onderzoek heeft uitgewezen dat een degelijk aanbod aan sport en cultuur het aantal uitbraak- en zelfmoordpogingen in de gevangenis kan terugdringen. Het project heeft inmiddels op vraag van de gevangenisdirectie een duurzaam karakter gekregen. Iedere vrijdagnamiddag worden nu voetbaltrainingen gegeven op de binnenkoer van het Mechelse arresthuis. Hattrick heeft daarvoor 6 trainers gerekruteerd onder de jeugdteams bij KV en RC Mechelen. Jailhouse Foot Jailhouse Foot 32 © An Rogier
 • 33. “Le FC Malines est un club qui entretient une relation chaleureuse avec ses supporters. L’opération de sauvetage en 2003 n’a fait que renforcer le lien entre le club et les supporters. Sans ses supporters, le FC Malinois n’existerait même plus.Vu cette forte cohésion sociale il est logique que le club prête beaucoup d’attention à sa mission sociale. Notre cellule sociale s’engage fortement envers les groupes à risques, comme les jeunes ayant des problèmes à l’école, les familles défavorisées, les allochtones, les sans-abri, les personnes ayant des déficiences, … et elle veut surtout arriver à une approche axée sur le résultat. L’intégration sociale et l’accès au marché de l’emploi ont toujours été des objectifs très importants de nos activités sociales.” Johan Timmermans Président Community manager: HenkVan Nieuwenhove Mail: henk.van.nieuwenhove@gmail.com Url: www.mechelsehattrick.be C’est notamment sous l’impulsion des édiles locaux que l’action communautaire des clubs de football malinois a été intégrée dans une asbl faîtière “Mechelse Hattrick”. Lorsque l’organisation “Straathoekwerk” a soumis la demande visant à mettre sur pied une équipe de football homeless, un problème se présenta: aucun subside n’était disponible pour ce projet. C’est alors que Hattrick s’est mis à la recherche de partenaires: des organisations pouvant aider à porter le projet et des sponsors pouvant contribuer à son financement. En moins de deux, une vingtaine d’entrepreneurs éthiques et de commerçants enthousiastes furent trouvés prêts à apporter leur contribution. De cette manière, le projet se voit automatiquement ancré non seulement dans le tissu social de la ville, mais également dans le monde commercial et entrepreneurial, ce qui lui confère un élan supplémentaire. FC Hattrick – le nom de la formation jaune- verte – atteint désormais 60 SDF et met ainsi en évidence la problématique de la pauvreté à Malines. En 2010, le projet fut couronné du prix social de la Belgian Homeless Cup. Et tout cela, sans un euro d’impôt! Autofinancement Mede onder impuls van het stadsbestuur is de communitywerking van de Mechelse voetbalclubs ondergebracht in een overkoepelende vzw Mechelse Hattrick. Toen Straathoekwerk kwam aankloppen met de vraag om een homeless voetbalteam op te richten, deed zich een probleem voor: er waren voor dit project geen subsidies voorhanden. Hattrick is toen de boer op gegaan om partners te vinden: organisaties die het project mee kunnen dragen én sponsors die het mee kunnen helpen financieren. In een mum van tijd werden een 20-tal ethische ondernemers en enthousiaste middenstanders gevonden die hun steentje bijdragen. Op die manier wordt het project automatisch verankerd, niet alleen in het sociale weefsel van de stad maar ook in de commerciële en de bedrijfswereld, waardoor het een extra schwung krijgt. FC Hattrick – zo heet de geelgroene formatie – bereikt nu 60 thuislozen en zet de armoedeproblematiek in Mechelen op de kaart. Het project werd in 2010 bekroond met de sociale prijs van de Belgian Homeless Cup. Dat alles zonder één euro belastinggeld. Zelffinanciering KV Mechelen is een club met een warm supportershart. De reddingsactie in 2003 heeft de band tussen club en supporters alleen maar versterkt. Sterker nog, zonder zijn supporters zou Malinwa vandaag niet eens meer bestaan.Vanuit die sterke sociale cohesie is het dan ook logisch dat de club veel aandacht besteedt aan zijn maatschappelijke opdracht. Onze communitycel zet sterk in op kansengroepen, zoals jongeren met leerproblemen, kansarme gezinnen, allochtonen, thuislozen, personen met een beperking… en wil vooral resultaatgericht werken. Sociale activering, toeleiding tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke integratie staan steeds voorop in de doelstellingen van onze communitywerking. Johan Timmermans Voorzitter 33 ©Yasmine Bruyenne
 • 34. Par le passé, le STVV s’est toujours mobilisé activement en faveur des personnes socialement faibles et ces actions sont le plus souvent nées spontanément à partir du groupe de joueurs lui-même. Et on continue à poursuivre dans la même voie. L’attention se porte en grande partie sur les personnes marginalisées. Lors d’hivers rudes, les joueurs distribuent des colis de vivres aux économiquement faibles de la ville. Un autre groupe cible est constitué par les demandeurs d’asile, qui sont associés à l’organisation des matchs en tant que gardiens de parking et affectés à l’entretien du stade. A cet égard, le STVV a mis sur pied un projet en collaboration avec Fedasil. Les joueurs rendent aussi régulièrement visite à la section des enfants de l’hôpital Saint-Joseph. Pendant la période de Noël, le délégué de l’équipe joue alors le rôle du Père Noël. Les joueurs restent de longues heures à l’hôpital distribuant généreusement des colis provenant du fanshop du club. Des moments bien agréables pour les enfants obligés souvent à de longs séjours à l’hôpital. Actions spontanées In het verleden heeft STVV zich altijd actief ingezet voor sociaal zwakkeren en deze acties kwamen meestal spontaan tot stand vanuit de spelersgroep zelf. Die lijn wordt tot op vandaag doorgetrokken. Veel aandacht gaat naar de onderkant van de samenleving. Tijdens strenge winters gaan de spelers op pad om voedselpakketten uit te delen aan de minderbedeelden in de stad. Andere doelgroep zijn de asielzoekers die betrokken worden bij de wedstrijdorganisatie als parkingwachters en ingezet worden bij het onderhoud van het stadion. STVV zet hiervoor een project op in samenwerking met Fedasil. De spelers brengen ook geregeld een bezoekje aan de kinderafdeling van het Sint-Jozefziekenhuis. Vaak gebeurt dat in de kerstperiode, met de ploegafgevaardigde in de rol van kerstman. De spelers blijven dan urenlang in het ziekenhuis en delen kwistig pakjes uit die afkomstig zijn uit de STVV- fanshop. Prettige momenten zijn dat voor de kinderen die vaak lange tijd in het ziekenhuis verblijven. Spontane acties 34