Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

GoOpen 2010: Per Einar Dybvik

775 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

GoOpen 2010: Per Einar Dybvik

 1. 1. W iM P tyg g er ta ll m ed fri prog ra m va re G oO pen 2010 P er E inar D ybvik (Aspiro M us ic) Martin Stangeland (Conduct)
 2. 2. Kort om Aspiro og Aspiro M usic  Ledende leverandør av mobile innholdstjenester i Forretning s o m rå d Norden og Baltikum er  S tartet i 1998  140 ansatte  M obil spill og underholdning  Kontorer i Norge, S verige,  M obil TV (R ubberduck)  Mobile B2B-løsninger og D anmark, Finland, E stland, betaling Latvia, Litauen og US A  M obil G aming (M iles Ahead)  O msetning 2008: 426 M S E K  M obil nummeropplysning  Børsnotert i S tockholm  M usikk
 3. 3. Aspiro har siden 2002 basert sine plattformer på fri programvare med stor suksess. Viktigste motivasjoner for Aspiro er og har vært kvalitet og supportbidrag fra utviklerforum. Tilgang til kildekode eller økonomiske besparelser har vært sekundært. ApplicationS erver: JBoss   Audio converter : AudioC onvert D atabase: P ostgreS Q L Audio tagging: Jaudiotagger Lightweigthwebserver: Nginx C ache: M emcached Webserver : Tomcat Web C ache : Varnish M onitoring : M unin S oftwareFramework : Apache Thrift M onitoring : Nagios FTP S erver: vsftp S earch engine : Lucene/ olr S P rogrammingLanguage : E rlang ImageS caling : ImageR esize4J
 4. 4. Aspiro M usic er leverandør av flere musikktjenester bl.a. WiM P WiMP Universal/Nordea Lansert i Norge og Danmark WiMP-variant i Sverige Platekompaniet MP3-butikk på nett Telenor Nedlastings butikk på mobil
 5. 5. Aspiro M usic måtte utvikle et nytt system da Aspiros gamle statistikksystem ikke skalerte i forhold til nye krav fra musikkbransjen Etablere en løsning for avregning, rapportering, s tatis tikk og analyse av mus ikk – en generell plattform som må kunne håndtere fremtidige ukjente krav til forretnings regler O verordnede beho v • Avregning av plateselskaper og opphavsorganisasjoner (Tono, S TIM , KO D A, ..) • Avregning av distribusjons - og salgskanaler • Avregning av betalingsformidlere • Analyse av markedsaktiviteter • Analyse kunde- og bruksadferd • Intern økonomirapportering og kontroll • O perasjonell feilovervåkning
 6. 6. Aspiro leverer musikkløsninger for streaming og nedlasting fra en database med mange millioner sanger streaming Aspiro Music Nedlasting Database
 7. 7. M ange ulike attributter påvirker regelverket og beregningsmodellene Aspiro leverer mange musikktjenester med mange ulike partnere i flere land. S a lg s k a na l og la nd har ulike betingelser i forhold til innholdspriser og opphavsorganisasjoner. P roduktegenskapene ved hver tjenenesteinstans påvirker beregningsreglene eks: • L evera ns em etoder: Nedlasting og Streaming • Fo rretning s m o dell s luttbruk er: P ay-per-download, abonnement, kombinasjoner • P la ttfo rm : P C , mobil, set-topboks, game-consoll • B eta ling s fo rm er: mobilbetaling (S M S , WAP ), kreditkort, kundespes ifikke • I nnho lds o bjek t: S ingleTrack, Album, D obbeltAlbum, E P, Lydbok,
 8. 8. M ange og komplekse forretningsregler i konstant endring setter store krav til fleksibilitet og kontroll • P lateselskapene har alle ulike forretningsmodeller som er vanskelig å omforene i et felles rammeverk. E ks. for streaming praktiserer noen selskaper ”the greater of ”: 1. X % av oms etning (men ulike definisjoner av hva oms etningen er) 2. M inimum per abonnent (men differensierte pris er med eller uten mobil-tilgang) 3. M inimum pr. spilte sang • M ange feil i datakildene fra plateselskapene krever stor grad av overvåkning og s ys tem for å korrigere i senere avregningsperioder • M ange ulike former for unntakssituas joner (eks. kampanjer) krever dynamiske verktøy • Valutahåndtering praktiseres ulikt • Alle plateselskaper har egne formater for avrapportering av transaksjonslogger
 9. 9. M ed bruken av P entaho har vi på en effektiv og rask måte kunne etablere en plattform for videre vekst • Vår/ sommer 2009 valgte vi bort alternativet om å utvikle et eget statistikksystem. Kompleksiteten er stor og vi måtte finne et verktøy som ga: – større fleksibilitet – raskere utvikling av rapporter og bedre delings muligheter av analyser – gir bedre oversikt/ kontroll på forretnings regler • Juni 2009 ble vi introdusert til P entaho av C onduct • S ensommeren 2009 startet vi opp et prøveprosjekt for å skape en proof-of- concept – E tter 2 uker var første prototype klar med noen enkle forretningsregler – E tter 4 uker var kvaliteten på avregningene og rapportene bedre enn det vi klarte med det gamle systemet • S eptember valgte vi å gå videre med en full implementasjon – E tter 2 -3 måneder var Versjon 1 klar som håndterte avregning og analyser av nedlasting • April 2010 er første versjon av streaming rapportering klar
 10. 10. Fri musikk ? Send SMS WIMP til 2225 for å få din invitasjon til 30 dagers gratis musikk
 11. 11. Om Conduct Conduct er et konsulentselskap som tilbyr tjenester basert på løsninger med Open Source teknologi. Vi bistår våre kunder med rådgivning, prosjektledelse, arkitektur, systemutvikling, migrering og integrasjon innen våre løsningsområder. Våre løsningsområder omfatter Business Intelligence, Identity Management og integrasjonsplattformer.
 12. 12. Om bruken av Aspiro Music Statistikksystem • Partnere og Innholdsleverandører • Analyse • Avregning • Dashboard • Monitorering Løsninger
 13. 13. Partner Informasjonsdeling • Daglige, ukentlige og månedlig rapporteringsjobber • Web tilgang felles informasjon, – Parameteriserte Web Rapporter – Kube tilgang
 14. 14. Analyse • Kundeutvikling • Operasjoner Streaming • Operasjoner Download • Avregningsresultat • Statistikk system
 15. 15. Avregning Streaming • Løses som et sett med Pentaho Data Integrasjons jobber og transformasjoner • Hver transformasjon representerer egne steg i løsningsprosessen • Presenteres i egne avregningsrapporter
 16. 16. Dashboards og monitorering • Status kunder • Status ETL • Status Daglig jobber
 17. 17. Om realisering • Aspiro Music • Fase 1 – CEO – Løfte Downloads over til ny plattform – CTO • Fase 2 – Rapport Ansvarlig – Etablere samme tjenester Streaming • Conduct AS • Fase 3 – BI Konsulent – Drift og videreutvikling – Arkitekt – Kunde analyse – 2 Utviklere – Avregning – Kampnaje
 18. 18. Om Løsningen • Pentaho BI Suite • Conformed Dimensions • PostgreSQL 8.4 DW

×