Butlletí Obert 22 - Els adolescents

Fundacio Joan Salvador Gavina
Fundacio Joan Salvador GavinaFundacio Joan Salvador Gavina

Edició del Butlletí Obert de la Fundació centrat en els adolescents

Butlletí Obertnúm.
22Novembr e 2015
El butlletí que teniu entre mans és el primer d’una sèrie que dedicarem a parlar
sobre els diferents grups de persones que atenem a la Fundació Joan Salvador
Gavina i la tasca que realitzem amb ells. Sempre us parlem d’infants, adolescents,
joves i famílies, i us expliquem què fan o quines situacions els porten a estar en
risc d’exclusió.Tanmateix, amb aquests monogràfics us volem transmetre per què
ens preocupen aquestes persones, per què educadors, professionals i voluntaris
es desviuen per a oferir-los un futur amb igualtat d’oportunitats.
En aquest número 22 del Butlletí Obert us parlarem dels adolescents. Són nois i
noies en una edat en que la majoria de persones reconeixem com a difícil. Són
persones en edat de reafirmar-se, de trobar qui són, d’identificació amb els seus
referents similars i, a la Fundació, vetllem per tal que aquest recorregut segueixi el
seu procés natural. Ells es troben en una etapa clau de la seva vida i que marcarà
una diferència en el seu camí de creixement personal i social. D’ells us en parlaran
els seus educadors, però també professionals que hi treballen des de l’àmbit de la
psicologia.
Volem aprofitar per a fer algunes reflexions sobre un dels temes que ens semblen
més rellevants, en aquests moments, en l’atenció i acompanyament a la infància i
adolescènciaiqueestàmoltdesatès.Emrefereixoal’afrontamentdelaproblemàtica
de la salut mental com a conseqüència de la pobresa infantil (pors, angoixes,
inseguretats... que apareixen com a resultat de les amenaces de desnonaments, per
la pobresa energètica, per no poder gaudir dels mateixos recursos i materials que
altres companys, per no poder anar de colònies amb l’escola...)
Aprofitant que és el primer butlletí del curs 2015/2016, també farem un petit
repàs de l’estiu que ja ha finalitzat. Aquest any hem tingut el casal i les colònies
en funcionament tant al juliol com a l’agost. Ha estat una aposta clau per a
facilitar l’educació en el lleure a nens i nenes que, d’altra manera, no el podrien
gaudir. El lleure és un aspecte fonamental per al seu desenvolupament, tal i com
reconeixen totes les persones expertes en l’atenció a la infància i tal com recull
el mateix Síndic de Greuges en l’“Informe sobre el dret del lleure educatiu i a les
sortides i colònies escolars”publicat al juny del 2014. Tots els infants i adolescents
han de poder ser feliços amb independència del barri on viuen o del seu origen
i cultura. Han de poder gaudir de l’oci, el descans i el creixement personal que
possibiliten les activitats d’estiu.
Amb aquest butlletí volem presentar-vos una altra cara de la Fundació i, parlant
d’adolescents i els seus mons, creiem que ho aconseguirem.
Editorial
Jordi Balot
Director de a Fundació
Fundació Joan Salvador Gavina 3
Un estiu del tot oberts
“Les famílies que atenem al Gavina volen el
millor per als seus fills: que aprenguin, tinguin
salut i siguin feliços. Quan arriba l’estiu
desitgen que els nens puguin deixar enrere
els maldecaps, les preocupacions i disfrutin
d’uns dies de descans.”
A
mb aquestes paraules feiem una
crida buscant col·laboradors. Però
també són part de l’essència que
ens mou any rere any a preparar casals
i colònies per a nois i noies d’entre 4 i 18
anys. El temps d’esbarjo ha de servir per
això, per esbargir-se i “deixar enrere els
maldecaps”. Estem molt contents d’haver
pogut oferir dos mesos d’activitats de lleure
i haver facilitat que 151 infants hagin gaudit
d’activitats de lleure a la seva ciutat i 84
hagin escampat la boira a Planoles, al bell
mig del Pirineu.
Aquests dies han passat moltes coses, els
infants han passejat per Collserola, han vist
porcs senglars, han fet perfums amb herbes
aromàtiques recollides a les muntanyes de
Planoles, han anat a la piscina i a la platja,
han participat a la Festa Major del barri, han
jugat, han fet riure a companys, educadors i
voluntaris,... han estat feliços.
Vist en perspectiva, i malgrat els
trencaclosques que suposen els torns de
vacances, la sensació que tenim és d’èxit.
Els infants estan contents, les famílies
alleugides i felices de veure els seus fills
somrients, els voluntaris encantats i sempre
a punt, els educadors han treballat de valent
i no obstant valoren molt positivament
l’esforç que suposa tenir obert a l’agost.
Repetirem? I tant, però ens caldrà com
aquest darrer estiu el suport d’amics i
col·laboradors. Comptem amb vosaltres!
Això és
educatiu
Butlletí Obert 22 - Els adolescents
Butlletí Obert 224
T
othom sap qui són els adolescents.
Qui més qui menys podria fer-ne una
descripció i trobaríem explicacions
per a molts gustos però de ben segur que
amb moltes coincidències. Des de l’àmbit
acadèmic, s’han descrit molts aspectes de la
seva personalitat, del seu desenvolupament,
de les seves “problemàtiques”... però en
essència són persones que han deixat enrere
la infància i s’adonen del món dels adults al
qual s’acosten i, sí, tenen por.
Socialment els adolescents es veuen
amb prejudicis, en moments, fins i tot,
es creu que els adolescents molesten. La
societat empeny els nostres infants, els
vol fer créixer. De les seves accions en
fa futurologia, converteix fet aïllats en
condicions de futur. En totes les nostres
actituds, i en les dels adolescents, hi podem
veure riscos i conseqüències, però no tenim
present que existeix l’acompanyament. Al
nadó que comença a fer les seves primeres
passes se l’acompanya. Al principi se li
aplana el camí perquè no s’entrebanqui i de
mica en mica aprèn a esquivar cantonades
i aixecar-se quan cau. Els adolescents, amb
tot el soroll que envolta la seva personalitat,
també necessiten aquest acompanyament.
En tots els serveis i programes de la
Fundació on s’atenen nois i noies d’entre 12
i 15 anys es procura tenir molt present una
metodologia coherent amb les necessitats
d’aquest etapa del desenvolupament i, en
el nostre cas, tenint els ulls ben oberts a
les necessitats i dificultats derivades de la
seva situació sociofamiliar. El paper dels
educadors al treballar amb ells és, en primer
lloc, de creació de vincle. Tots els objectius
plantejats que sorgeixen després de la
detecció de necessitats, quedaran en no res
si no som capaços d’apropar-nos a ells i
caminar de costat.
La vinculació ajuda a treballar estigmes i
tabús. Quan l’educador és realista i coherent
dóna exemple i això és percep i es respecta.
Si creem vincle hi ha respecte, i aquest acaba
per generar confiança. Amb aquests valors
establerts i reconeguts per ambdues parts,
es pot treballar i arribar on vulguem. Hem
de pensar que la principal eina per treballar
en el centre obert amb els nois i noies és el
propi educador, nosaltres mateixos. En el
nostre cas, a més som parella educativa, fet
que ens facilita enormement el treball. El
feeling dels nois i noies, en contra del que
podria pensar-se, es fa amb l’educadora o
l’educador independentment del gènere i
això ens ajuda a trencar rols de gènere.
Ells i el seu món
Tot i la valentia aparent que volen mostrar
els adolescents que atenem al centre obert,
tenen por. És fàcilment constrastable
observar amb un cop d’ull que no creuen en
les seves capacitats. Davant d’un problema
la seva primera resposta és “no ho sé”, no
es donen temps ni a pensar. És fàcil caure en
la temptació de pensar que no vol esforçar-
se, que prefereix que algú li resolgui el
problema. Altrament l’experiència ens diu
Els adolescents i les
fronteres invisibles
Això és
educatiu
Fundació Joan Salvador Gavina 5
que els angoixa més equivocar-se i mostrar-
se dèbil que no pas mostrar-se apàtic.
Aquest procés d’autovaloració no és intuïtiu,
cal que alguna figura els acompanyi. Sense
cap adult que faci mediació per tal que
puguin veure/descobrir les seves capacitats,
aquestes queden enterrades. Massa cops
hem sentit en converses durant el berenar
“El profe m’ha suspès” per no reconèixer que
han treballat menys del que haurien, encara
que també diuen “El profe m’ha aprovat”
quan la nota de l’exàmen es reflex de la feina
que han fet ells. Les seves capacitats no les
reconeixen, ni tan sols aquelles que fan bé.
Relacionat amb el no reconeixement
d’habilitats i capacitats, en general, és molt
fàcil que caiguin en la cerca de culpabilitats,
en la transmissió a tercers de les causes de les
dificultats que troben. Es important que els
donem eines perquè construeixin i busquin
solucions, cal enfrontar-se a les situacions i
veure que requereixen per tal de superar-les.
Els adolescents, en contra del que sovint
pensem, són molt inquiets. De fet és una tret
de tots els infants que no hauríem de limitar.
En tot el procés de creixement, la societat
va retallant/limitant el lliure fer i el lliure
expressar-se però quan arriben a adults se’ls
exigeix que innovin, liderin, siguin crítics,
esdevinguin proactius… Durant molts anys
els estem dirigint i de cop, volem que siguin
autònoms. No podem decidir com volem
que siguin si estan en plena etapa de crear-
se i decobrir com són.
Aquesta inquietud els fa ser motivables,
allò que els mou i commou desperta
interès per provar-ho. És clar que hi haurà
actituds nocives, com també hi haurà
habilitats socials que caldrà treballar. No
obstant, primer cal prendre posició, cal
conèixer. Tenen molts motius per fer coses,
coincidiran o no amb el seus iguals, però
troben formes per apropar-se i poder fer
el que els motivava. És important, però,
que els donem eines perquè construeixin
allò que volen fer. No se’ls ha de deixar
sols, hem d’oferir-los metodologies per tal
que ells puguin arribar allà on volen. En
definitiva, és acompanyar-los el que fem.
Les seves necessitats
Ser escoltats és una de les seves necessitats
i deixem a banda la incomplerta cobertura
de les necessitats bàsiques d’alimentació,
sostre i higiene que són, malauradament,
una de les situacions de risc d’exclusió més
constant en una gran majoria de famílies
que atenem al Centre Obert. Els adolescents
volen un espai on ser escoltats i millor si es
desvincula de l’escola o l’institut. Reclamen
un espai no terapèutic on parlar entre
iguals sobre els seus dubtes, pors i alegries.
“Els adolescents es passen el dia al carrer,
asseguts en bancs sense fer res”. Aquesta és
una frase que hem sentit a dir un munt de
cops, però el que estan fent és trobar aquest
espai on parlar i relacionar-se.
És un repte donar-los veu i fer que s’escolti.
Han de treballar per reconèixer les seves
Monogràfic sobre els adolescents
Butlletí Obert 226
potencialitats i prendre consciència que
són. Per a ells el futur a llarg termini és
massa difús, la seva situació d’ara és el que
importa. Cal que desenvolupin les seves
habilitats i el gran objectiu és aconseguir
que els adolescents del Raval no es vegin
ni sentin com a “pops en garatges”, nois i
noies fora de lloc que no poden escapar de
l’entorn en que es troben. La societat els
empeny a saltar de la infància a l’adultesa,
però així es perden un camí i ja sabem que
d’un viatge el que ens fa créixer no és el
destí.
El barri
És una constant en els adolescents veure
el barri com una gàbia i el més sorprenent
es constatar la creença que no en poden
sortir. Són molt crítics amb la situació que
diàriament veuen, des de la brutícia dels
carrers, als “personatges” arrelats en places
i espais públics sense feina coneguda. La
seves situacions personals i familiars els fa
aixecar fronteres mentals i invisibles que en
un plànol del barri esdevenen fronteres reals.
En els darrers anys hem avançat molt. S’ha
aconseguit fer-los veure que hi ha vida més
enllà dels cercles de relació més pròxims
(individual, familiar i barri) i que tenen
habilitats i aptituds per tirar a terra aquestes
fronteres invisibles i ampliar-les. És una
feina aconseguida també gràcies al treball en
xarxa del barri, tenim escoles més obertes,
una generació de pares “més moderns” i
més atents a l’educació no formal del seus
fills i famílies que, contrariament al que es
pensa, amb nous valors i noves cultures
que troben “normal” sortir del barri i anar,
per exemple, a passar el dia a Montjuïc o
passejar per Collserola.
Era habitual fa deu anys que les famílies
quan sortien del barri ho fessin per anar a
un altre nucli familiar, es desplaçaven d’un
entorn conegut i petit a un altre. Ara, cada
Fundació Joan Salvador Gavina 7
cop són menys les famílies que fan aquestes
tipus de sortides, i més les que van a
conèìxer i fer, encara que sigui sense poder
gastar un cèntim, a altres barris de la ciutat
o fins i tot altres ciutats.
L’educació
L’atenció en el Centre Obert inclou un treball
de seguiment individual que té en compte
els àmbits que afecten els adolescents. En
aquest moment, la família, l’escola o institut
i els amics són el seu món. Amb el treball
diari, hem observat que les eines educatives
obligatòries per a poder fer els seus estudis a
secundària en escoles i institus públics estan
molt per sobre de les capacitats de costejar-
les de les famílies. No només estem parlant
dels “ordinadors” a les aules, estem parlant
d’accés a internet, impressora, pagament de
matrícules, sortides escolars, material,...
Elsaltdeprimàriaal’institutésmoltgran.Els
processos d’adaptació, sovint ni existeixen i
es dóna per suposat que l’ordinador, accés
a internet i una impressora formen part de
l’estoig que porta cada adolescent a l’escola.
La solució, per a molts, passa per les beques.
Des de la Fundació en gestionem, tot i així a
dia d’avui atenem 32 infants i només podem
oferir beca a 15. Què passa amb els altres 17?
Ens hem de conformar en reduïr l’escletxa i
no arribar a tots? Al centre hem equipat una
aula informàtica on disposen d’internet i
impressora, però hem de tenir molt present
que no som un recurs de reforç escolar i que
disposar d’aquest recurs genera problemes
associats amb la informàtica i les TIC que
requereixen d’una infraestructura que
moltes entitats d’acció socioeducativa no
podem mantenir. Com a educadors, la
nostra feina es treballar a través d’activitats
les deteccions i necessitats dels infants.
No podem exclusivament ser gestors de
recursos per cobrir necessitats. Amb tot,
veiem que per a ells és una necessitat i ens
genera angoixa no poder-la cobrir.
Una altra solució és “derivar” a un recurs
o espai on es puguin cobrir aquestes
necessitats. Les biblioteques, per exemple,
disposen d’aquestes eines. Però tots sabem
que això és un pegat, és seguir deixant a
la deriva uns adolescents a qui el sistema
educatiu ha creat unes necessitats que, a
més, si continuen estudiant batxillerat, ja
no són necessàries perquè a classe gastaran
més bolis i llibretes i on les TIC són un
recurs més, no l’eina educativa.
Monogràfic sobre els adolescents
Butlletí Obert 228
Caldria poder reflexionar sobre per a què
s’han de fer servir les TIC, per a què s’han
de fer servir els llibres i trobar aquell punt
d’equilibri on ambdós recursos s’utilitzen
coherentment.Dominarlesnovestecnologies
i aprendre a usar-les és clau ara i més al
ritme que avança la societat. Tanmateix, no
aconseguirem trencar l’escletxa digital en
entorns socialment desfavorits creant noves
necessitats que s’afegeixen a la motxilla. Per
fer un suc, no cal un espremedor elèctric, cal
tenir taronges.
Cap a on anem
I tot això on ens porta? Creem vincle,
detectem necessitats, acompanyem… Quan
ens plantejàvem el curs i valorant com
s’havia desenvolupat l’anterior, ràpidament
vam tenir clar que ells havien de proposar
i decidir què farien. A la Fundació sempre
hem cregut que cada persona ha de ser
protagonista del seu procés educatiu. Això,
aquest curs i amb els adolescents, és molt
més que una frase bonica. El nostre paper
és, vistes les necessitats com per exemple
practicar una activitat esportiva, tenir un
espai per fer els deures o berenar, deixar que
ells decideixin. Amb aquest objectiu, hem
ofert un espai setmanal on realitzen una
activitat consensuada en assemblea. Durant
3 o 4 setmanes la duran a terme i un cop
finalitzada, es reuneixen de nou i decideixen
una altre activitat. El més sorprenent de tot
ha estat que, amb una sola activitat posada
en marxa, no ha calgut limitar-los els
somnis, ells saben molt bé les possibilitats
del centre i fins on poden arribar.
Seguint amb la mateixa línia, els esports que
practicaran un cops coneguts els recursos
que ofereix el barri i les possibilitats
individuals, han estat consensuats. Aquest
curs tots els adolescents practicaran un
mínim d’una hora d’esport i seran el futbol,
la piscina, el bàsquet i el frisbee. A més, i
coincidint amb nosaltres, hem organitzat
l’espai i el moment on realitzar el reforç
d’estudis ja sigui en grup o de forma
individual amb el suport de mestres i
educadors voluntaris.
Tot són demandes expressades que
faciliten enormement el treball diari i
l’acompanyament que els fem. Tenim molt
clar que tenir una metodologia de treball
coherent i homogènia facilita el nostre
treball amb ells. El que s’acabi fent, en el
fons, és allò que menys importància té
perquè l’activitat és l’eina i no la finalitat.
Laia Bellostes i Toni Fernàndez
Educadors Socials del nivell d’adolescents a
la Fundació Joan Salvador Gavina
Fundació Joan Salvador Gavina 9
A
bans de fer cap lectura alarmada
del que fan els adolescents convé
aparcar la mirada adulta. La nostra
interpretació, un xic libidinosa, de la seva
sexualitat desbordada en un vídeo penjat a
la xarxa no es correspon exactament amb
el valor i la funcionalitat que ells i elles li
atribueixen. Sempre és imprescindible
descobrir la seva lògica, tot i que sigui
possible que acabem trobant una versió
adolescent del món adult. Nosaltres
produïm i divulguem videoclips eròtics
per vendre música i ells es venen com a
adolescents singulars fent alguna cosa
semblant. Quins poden ser els components
de la seva lògica? Quan internet no existia
dèiem que es tractava del temps vital d’en
Narcís. Els seus canvis corporals i vitals
necessitaven (i necessiten) llacs, miralls,
per observar-se canviant i per sentir-se bé
o malament amb si mateixos, descobrir-
se lletja o bonica, estimar-se i odiar-se.
Ara una foto o un vídeo penjats permeten
exposar-se ràpidament a la valoració dels
iguals, saber com et troben els amics,
descobrir que atreus, que no et passa res
estrany, que tot això els passa a bona part
dels que formen part de la teva comunitat
virtual. Intercanviar vides online, estar en
connexió, vol dir que no estàs sol amb la
teva adolescència. La xarxa es torna espai
únic quan cap adult mira, escolta, dóna
respostes que calmen angoixes. El que cal
fer per ser popular Després ve la qüestió
de la popularitat. Si bona part de la seva
identitat és digital, bona part de la seva
vida de grup també ho és. Ja no es tracta tan
sols de ser acceptat, es busca ser popular,
ser molt acceptat, i cal fer el que sigui per
aconseguir-ho. El que passa és que sovint
aquestes popularitats amaguen grans
soledats, rebuigs presencials que miren
de compensar-se virtualment. Ens queda
la intimitat. Al llibre “Álex no entiende
el mundo” suggereixo als adolescents:
“De tot allò que som i volem ser cada
persona ha de seleccionar el que es queda
per a ella, allò que vol compartir amb les
persones més properes i la part que difon a
d’altres cercles de persones que són més o
menys com ella. Tan sols les persones amb
vides superficials s’exposen íntegrament
en un aparador”. Es tracta d’ajudar els
adolescents a ser ells mateixos i compartir
tot el seu món tan sols quan pel mig hi ha
l’amistat o l’amor.
Jaume Funes
L’opinió
de...
Jaume Funes
Psicòleg
Butlletí Obert 2210
A
l Centre Obert Gavina fem
acompanyament psicològic amb
adolescents des de l’any 2010.
Degut que l’etapa de l’adolescència és molt
delicada a nivell de desenvolupament i de
individuació de la persona, hem facilitat, i
considerem que és fonamental, que els nois
i noies puguin tenir un espai personal i/o
familiar de teràpia on l’adolescent pugui
expressar els seus neguits.
Durant l’adolescència apareix la necessitat de
tenir respostes a preguntes profundes: Qui
sóc? D’on vinc? Què penso i quina opinió
tinc sobre mi mateix, sobre la societat on
visc i del món que m’envolta. Quines són les
meves arrels? Com és la meva familia? Quina
és la meva cultura (que moltes vegades no és
ni la dels meus pares ni la del lloc on visc,
sino una tercera cultura, que, al cap i a la fi,
haurà de a ser la meva), On encaixo? Quin
serà el meu futur? Què vull fer?
Durant aquesta etapa sorgeixen conflictes
amb la família, els adults i les normes i en
definitiva els adolescents volen sentir-se part
del món, ser valorats i ser importants. És una
época molt enriquidora i confusa alhora.
Fins aquí, però, això seria una descripció
de les angoixes i neguits de qualsevol
adolescent en qualsevol context socio-
econòmic. Què passa als adolescents del
Raval?
Els adolescents del Centre poden fer la
demanda de teràpia directament als seus
educadors/es o són els mateixos educadors/
es qui les fan quan detecten la necessitat.
En el context socio-cultural on treballem i la
difícil situació econòmica que ha generat la
crisi en la majoria de les famílies que atenem
al Centre, ha agreujat la problemática dels
adolescentsanivellsd’alarmadesdel’any2013.
En el treball terapèutic observem que
a més dels riscos de Salut Mental que
es solen donar durant l’adolescència:
trastorns psicòtics, trastorns de la
alimentació, trastorns adaptatius, trastorns
de la identitat sexual, consum de drogues,
trastorns greus de conducta, autòlisi,
inseguretat, angoixa, baixa autoestima,
depressió i ideacions suïcides,... al
Centre hem d’afegir una problemàtica
que no és pròpia d’aquesta etapa del
desenvolupament sinó d’una societat que
està fallant a les generacions futures: el
bloqueig emocional.
Els nois i noies del Centre es començen a fer
preguntes i volen respostes, comencen a ser
conscients que les seves dificultats, malestar
i neguits no només depenen del procès de
Adolescents i Salut Mental
El nostre
espai
Fundació Joan Salvador Gavina 11
crèixer i de fer la transició d’infants a adults,
sinó que s’enfronten a situacions molt més
greus:
Pobresa extrema i fins i tot passar gana,
famílies sense cap ingrés al nucli familiar,
estar en un procés de desnonament, estrés
dins la familia , aïllament social, violència
intra-familiar, situacions d’abús, indefensió,
traumes, …
És fácil trobar símptomes depressius,
ansietat, obsessions, inseguretat, pors,
agressivitat o davallades en el rendiment
acadèmic que no són degudes a dificultats
d’aprenentatge sinó a bloquejos emocionals.
Des del Centre acompanyem el dol de
tot el què perden, intentem que ells
mateixos vagin construïnt la seva identitat
contextualitzant-la dins una societat que
en teoria dóna possibilitats i és protectora
de la infància i adolescencia però que els
adolescents no acaben de creure’s.
Els adolescents intenten sobreviure a totes
les proves que es troben a la vida, alguns
perden la motivació, altres estàn enfadats
amb el món, altres veuen que és molt difícil
trobar feina o emancipar-se, inclús pagar-
se estudis superiors.
Per això partim de les seves fortaleses i
capacitat de resiliència i fem un treball
introspectiu per poder donar un sentit a
les seves vides, poder projectar-se cap al
futur, entrenar eines d’habilitats socials, de
cura i respecte de sí mateixos, treballar la
seva història familiar, augmentar la seva
autoestima i en definitiva conèixer’s millor.
També donem resposta a el que s’anomena
“Third Culture Kids”, un tipus molt
singular de nois i noies que són d’una
cultura d’orígen molt diferent a la cultura
on han nascut i/o viuen. Això genera una
identitat més complexa, donant naixement a
una “tercera cultura” la seva pròpia on han
de construir la seva identitat moltes vegades
amb valors culturalment contradictoris.
Hem pogut observar que des del 2013 hi ha
un increment de trastorns de Salut Mental
que moltes vegades cal derivar a la Xarxa
de Serveis Públics. Aquí ens trobem amb
una sobresaturació d’aquests serveis, amb
llistes d’espera de més de 6 mesos i per tant
no es pot donar una resposta al malestar a
qui el pateix.
Existeix la urgència de donar resposta i
dotar de més mitjans als professionals que
treballen en la Xarxa de Salut Mental per tal
que es pugui fer front a les conseqüències
que està provocant aquesta crisi social i
que els adolescents están manifestant en
símptomes de malestar.
La cura de la Salut Mental dels adolescents
és fonamental per donar possibilitats
a aquests nois i noies de sortir d’un
cercle viciós que la nostra societat està
perpetuant.
Monogràfic sobre els adolescents
Blanca Santos
Psicòloga i terapeuta a la
Fundació Joan Salvador Gavina
Darrera
hora!
Amb el suport de:
E
l proper mes de gener els adolescents
i joves de la Fundació Joan Salvador
Gavina participaran d’un projecte
conjunt amb la Fundació Foto Colectania
-entitat dedicada a difondre el món de la
fotografia- i l’AssociacióA BaoA Qu, entitat
que vincula creació artística i educació.
Es tracta d’un taller de fotografia que té
l’objectiu d’implicar creadors professionals,
entitats culturals del barri, escoles de
fotografia de la ciutat, i els adolescents i joves
de la nostra Fundació, en un treball amb
una triple perspectiva: cultural, educativa i
social, en pro d’una transformació social.
Es vol apropar el món fotogràfic als
joves, des de la vessant més personal i
social, fent transmissió de la fotografia
com a art, cultura i creació; propiciant el
descobriment del patrimoni fotogràfic i de
la fotografia contemporània; i generant un
retrat personal i del territori a través d’una
proposta de pràctiques creatives.
Un projecte que pretén sensibilitzar
la ciutadania donant a conèixer les
dificultats que ha d’afrontar la infància i
l’adolescència, al barri del Raval, per tal de
tenir oportunitats per tirar endavant amb
dignitat i protagonisme.
Retrats fotogràfics del Raval
Podeu col·laborar amb la Fundació fent un ingrés a:
“la Caixa” ES78 - 2100 - 3063 - 92 - 2200049350
Fundació Joan Salvador Gavina
Nou de la Rambla, 39-41 - 08001 Barcelona
Telf. 93 442 66 83
facebook.com/FundJSGavina
@FundJSGavina
www.fgavina.org
MOVIMENT
DE CENTRES
D’ESPLAI
CRISTIANS
CATALANS
PERE TARRÉS
FUNDACIÓ

Recommandé

Butlletí Obert 23 - El petits del Gavina par
Butlletí Obert 23 - El petits del GavinaButlletí Obert 23 - El petits del Gavina
Butlletí Obert 23 - El petits del GavinaFundacio Joan Salvador Gavina
645 vues12 diapositives
Memòria de la Fundació 2014 par
Memòria de la Fundació 2014Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014Fundacio Joan Salvador Gavina
3.8K vues32 diapositives
Butlletí Obert 24 - Els Mitjans del Gavina par
Butlletí Obert 24 - Els Mitjans del GavinaButlletí Obert 24 - Els Mitjans del Gavina
Butlletí Obert 24 - Els Mitjans del GavinaFundacio Joan Salvador Gavina
1.3K vues16 diapositives
Memoria 2015 par
Memoria 2015Memoria 2015
Memoria 2015Fundacio Joan Salvador Gavina
881 vues13 diapositives
Memoria 2016 par
Memoria 2016Memoria 2016
Memoria 2016Fundacio Joan Salvador Gavina
1.1K vues28 diapositives
Memoria de la Fundació 2013 par
Memoria de la Fundació 2013Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013Fundacio Joan Salvador Gavina
1.3K vues24 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Butlletí 17 - Un any d'activitats par
Butlletí 17 - Un any d'activitatsButlletí 17 - Un any d'activitats
Butlletí 17 - Un any d'activitatsFundacio Joan Salvador Gavina
406 vues20 diapositives
Memoria anual 2018 par
Memoria anual 2018Memoria anual 2018
Memoria anual 2018Fundacio Joan Salvador Gavina
94 vues24 diapositives
Butlletí Obert 19 - Salut Integral par
Butlletí Obert 19 - Salut IntegralButlletí Obert 19 - Salut Integral
Butlletí Obert 19 - Salut IntegralFundacio Joan Salvador Gavina
464 vues12 diapositives
Què hem fet al curs 2014-2015? par
Què hem fet al curs 2014-2015?Què hem fet al curs 2014-2015?
Què hem fet al curs 2014-2015?Amics del Moviment Quart Món Catalunya
747 vues8 diapositives
Dossier de premsa cap infant sense colònies 2014 par
Dossier de premsa cap infant sense colònies 2014Dossier de premsa cap infant sense colònies 2014
Dossier de premsa cap infant sense colònies 2014Fundacio Pere Tarres
225 vues29 diapositives
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa par
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaMemoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaSergio Martínez
607 vues21 diapositives

Tendances(19)

Xino Xano Associació de Lleure: El valor d'una entitat educativa par Dani Fernandez
Xino Xano Associació de Lleure: El valor d'una entitat educativaXino Xano Associació de Lleure: El valor d'una entitat educativa
Xino Xano Associació de Lleure: El valor d'una entitat educativa
Dani Fernandez607 vues
Memòria Fundació ARSIS 2016 par Montse de Paz
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016
Montse de Paz185 vues

Similaire à Butlletí Obert 22 - Els adolescents

Butlletí Obert 25 - Ens apropem als joves par
Butlletí Obert 25 - Ens apropem als jovesButlletí Obert 25 - Ens apropem als joves
Butlletí Obert 25 - Ens apropem als jovesFundacio Joan Salvador Gavina
285 vues20 diapositives
Mic mic 63 (juny 2014) par
Mic mic 63 (juny 2014)Mic mic 63 (juny 2014)
Mic mic 63 (juny 2014)apinasorg
504 vues40 diapositives
Postadolescència par
PostadolescènciaPostadolescència
Postadolescènciamontsitas
159 vues26 diapositives
LA POBRESA AMB ULLS D'INFANT RESUM FINAL par
LA POBRESA AMB ULLS D'INFANT RESUM FINALLA POBRESA AMB ULLS D'INFANT RESUM FINAL
LA POBRESA AMB ULLS D'INFANT RESUM FINALadministracion
4.1K vues37 diapositives
Dossier competències parentals par
Dossier competències parentalsDossier competències parentals
Dossier competències parentalsManel Moreno
2.8K vues21 diapositives
Trobada anual casal dels infants par
Trobada anual casal dels infants Trobada anual casal dels infants
Trobada anual casal dels infants lluís nater
268 vues8 diapositives

Similaire à Butlletí Obert 22 - Els adolescents(20)

Mic mic 63 (juny 2014) par apinasorg
Mic mic 63 (juny 2014)Mic mic 63 (juny 2014)
Mic mic 63 (juny 2014)
apinasorg504 vues
Postadolescència par montsitas
PostadolescènciaPostadolescència
Postadolescència
montsitas159 vues
LA POBRESA AMB ULLS D'INFANT RESUM FINAL par administracion
LA POBRESA AMB ULLS D'INFANT RESUM FINALLA POBRESA AMB ULLS D'INFANT RESUM FINAL
LA POBRESA AMB ULLS D'INFANT RESUM FINAL
administracion4.1K vues
Dossier competències parentals par Manel Moreno
Dossier competències parentalsDossier competències parentals
Dossier competències parentals
Manel Moreno2.8K vues
Trobada anual casal dels infants par lluís nater
Trobada anual casal dels infants Trobada anual casal dels infants
Trobada anual casal dels infants
lluís nater268 vues
Triptic pamasactiu 2011 par ampa
Triptic pamasactiu 2011Triptic pamasactiu 2011
Triptic pamasactiu 2011
ampa134 vues
Cercle economia par lbou3
Cercle economiaCercle economia
Cercle economia
lbou374 vues
Xino Xano Associació de Lleure El Valor d'una entitat Educativa par XinoXanoEntitat
Xino Xano Associació de Lleure El Valor d'una entitat EducativaXino Xano Associació de Lleure El Valor d'una entitat Educativa
Xino Xano Associació de Lleure El Valor d'una entitat Educativa
XinoXanoEntitat361 vues
Xerrada "Educació, Identitat i Afectivitat" - ESCOLA GAYARRE - 7 de març 2012 par comissiotac
Xerrada "Educació, Identitat i Afectivitat" - ESCOLA GAYARRE - 7 de març 2012Xerrada "Educació, Identitat i Afectivitat" - ESCOLA GAYARRE - 7 de març 2012
Xerrada "Educació, Identitat i Afectivitat" - ESCOLA GAYARRE - 7 de març 2012
comissiotac506 vues
ISOM - Viure al CRAE Minerva par 1999ISOM
ISOM - Viure al CRAE MinervaISOM - Viure al CRAE Minerva
ISOM - Viure al CRAE Minerva
1999ISOM367 vues
ídols i models par JORDIMELE
ídols i modelsídols i models
ídols i models
JORDIMELE470 vues
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer par Fundacio Pere Tarres
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixerDossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer
El camí de l'escola par pinetons
El camí de l'escolaEl camí de l'escola
El camí de l'escola
pinetons796 vues
Campanya solidària per a infància vulnerable. Nadal 14-15 | Fundació Pere Tarrés par Fundació Pere Tarrés
Campanya solidària per a infància vulnerable. Nadal 14-15 | Fundació Pere TarrésCampanya solidària per a infància vulnerable. Nadal 14-15 | Fundació Pere Tarrés
Campanya solidària per a infància vulnerable. Nadal 14-15 | Fundació Pere Tarrés

Plus de Fundacio Joan Salvador Gavina

Article La República par
Article La RepúblicaArticle La República
Article La RepúblicaFundacio Joan Salvador Gavina
95 vues1 diapositive
Estrena Documental: GAVINA. Fent volar als infants par
Estrena Documental: GAVINA. Fent volar als infantsEstrena Documental: GAVINA. Fent volar als infants
Estrena Documental: GAVINA. Fent volar als infantsFundacio Joan Salvador Gavina
263 vues2 diapositives
Estatuts de la Fundacio Joan Salvador Gavina par
Estatuts de la Fundacio Joan Salvador GavinaEstatuts de la Fundacio Joan Salvador Gavina
Estatuts de la Fundacio Joan Salvador GavinaFundacio Joan Salvador Gavina
784 vues11 diapositives
Campanya d'estiu 2014 par
Campanya d'estiu 2014Campanya d'estiu 2014
Campanya d'estiu 2014Fundacio Joan Salvador Gavina
312 vues2 diapositives
Informe de UNICEF sobre de la situacion de la infancia en España par
Informe de UNICEF sobre de la situacion de la infancia en EspañaInforme de UNICEF sobre de la situacion de la infancia en España
Informe de UNICEF sobre de la situacion de la infancia en EspañaFundacio Joan Salvador Gavina
2.1K vues70 diapositives
Informe sobre el dret al lleure educatiu par
Informe sobre el dret al lleure educatiuInforme sobre el dret al lleure educatiu
Informe sobre el dret al lleure educatiuFundacio Joan Salvador Gavina
2.2K vues52 diapositives

Plus de Fundacio Joan Salvador Gavina(10)

Butlletí Obert 22 - Els adolescents

 • 2. El butlletí que teniu entre mans és el primer d’una sèrie que dedicarem a parlar sobre els diferents grups de persones que atenem a la Fundació Joan Salvador Gavina i la tasca que realitzem amb ells. Sempre us parlem d’infants, adolescents, joves i famílies, i us expliquem què fan o quines situacions els porten a estar en risc d’exclusió.Tanmateix, amb aquests monogràfics us volem transmetre per què ens preocupen aquestes persones, per què educadors, professionals i voluntaris es desviuen per a oferir-los un futur amb igualtat d’oportunitats. En aquest número 22 del Butlletí Obert us parlarem dels adolescents. Són nois i noies en una edat en que la majoria de persones reconeixem com a difícil. Són persones en edat de reafirmar-se, de trobar qui són, d’identificació amb els seus referents similars i, a la Fundació, vetllem per tal que aquest recorregut segueixi el seu procés natural. Ells es troben en una etapa clau de la seva vida i que marcarà una diferència en el seu camí de creixement personal i social. D’ells us en parlaran els seus educadors, però també professionals que hi treballen des de l’àmbit de la psicologia. Volem aprofitar per a fer algunes reflexions sobre un dels temes que ens semblen més rellevants, en aquests moments, en l’atenció i acompanyament a la infància i adolescènciaiqueestàmoltdesatès.Emrefereixoal’afrontamentdelaproblemàtica de la salut mental com a conseqüència de la pobresa infantil (pors, angoixes, inseguretats... que apareixen com a resultat de les amenaces de desnonaments, per la pobresa energètica, per no poder gaudir dels mateixos recursos i materials que altres companys, per no poder anar de colònies amb l’escola...) Aprofitant que és el primer butlletí del curs 2015/2016, també farem un petit repàs de l’estiu que ja ha finalitzat. Aquest any hem tingut el casal i les colònies en funcionament tant al juliol com a l’agost. Ha estat una aposta clau per a facilitar l’educació en el lleure a nens i nenes que, d’altra manera, no el podrien gaudir. El lleure és un aspecte fonamental per al seu desenvolupament, tal i com reconeixen totes les persones expertes en l’atenció a la infància i tal com recull el mateix Síndic de Greuges en l’“Informe sobre el dret del lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars”publicat al juny del 2014. Tots els infants i adolescents han de poder ser feliços amb independència del barri on viuen o del seu origen i cultura. Han de poder gaudir de l’oci, el descans i el creixement personal que possibiliten les activitats d’estiu. Amb aquest butlletí volem presentar-vos una altra cara de la Fundació i, parlant d’adolescents i els seus mons, creiem que ho aconseguirem. Editorial Jordi Balot Director de a Fundació
 • 3. Fundació Joan Salvador Gavina 3 Un estiu del tot oberts “Les famílies que atenem al Gavina volen el millor per als seus fills: que aprenguin, tinguin salut i siguin feliços. Quan arriba l’estiu desitgen que els nens puguin deixar enrere els maldecaps, les preocupacions i disfrutin d’uns dies de descans.” A mb aquestes paraules feiem una crida buscant col·laboradors. Però també són part de l’essència que ens mou any rere any a preparar casals i colònies per a nois i noies d’entre 4 i 18 anys. El temps d’esbarjo ha de servir per això, per esbargir-se i “deixar enrere els maldecaps”. Estem molt contents d’haver pogut oferir dos mesos d’activitats de lleure i haver facilitat que 151 infants hagin gaudit d’activitats de lleure a la seva ciutat i 84 hagin escampat la boira a Planoles, al bell mig del Pirineu. Aquests dies han passat moltes coses, els infants han passejat per Collserola, han vist porcs senglars, han fet perfums amb herbes aromàtiques recollides a les muntanyes de Planoles, han anat a la piscina i a la platja, han participat a la Festa Major del barri, han jugat, han fet riure a companys, educadors i voluntaris,... han estat feliços. Vist en perspectiva, i malgrat els trencaclosques que suposen els torns de vacances, la sensació que tenim és d’èxit. Els infants estan contents, les famílies alleugides i felices de veure els seus fills somrients, els voluntaris encantats i sempre a punt, els educadors han treballat de valent i no obstant valoren molt positivament l’esforç que suposa tenir obert a l’agost. Repetirem? I tant, però ens caldrà com aquest darrer estiu el suport d’amics i col·laboradors. Comptem amb vosaltres! Això és educatiu
 • 5. Butlletí Obert 224 T othom sap qui són els adolescents. Qui més qui menys podria fer-ne una descripció i trobaríem explicacions per a molts gustos però de ben segur que amb moltes coincidències. Des de l’àmbit acadèmic, s’han descrit molts aspectes de la seva personalitat, del seu desenvolupament, de les seves “problemàtiques”... però en essència són persones que han deixat enrere la infància i s’adonen del món dels adults al qual s’acosten i, sí, tenen por. Socialment els adolescents es veuen amb prejudicis, en moments, fins i tot, es creu que els adolescents molesten. La societat empeny els nostres infants, els vol fer créixer. De les seves accions en fa futurologia, converteix fet aïllats en condicions de futur. En totes les nostres actituds, i en les dels adolescents, hi podem veure riscos i conseqüències, però no tenim present que existeix l’acompanyament. Al nadó que comença a fer les seves primeres passes se l’acompanya. Al principi se li aplana el camí perquè no s’entrebanqui i de mica en mica aprèn a esquivar cantonades i aixecar-se quan cau. Els adolescents, amb tot el soroll que envolta la seva personalitat, també necessiten aquest acompanyament. En tots els serveis i programes de la Fundació on s’atenen nois i noies d’entre 12 i 15 anys es procura tenir molt present una metodologia coherent amb les necessitats d’aquest etapa del desenvolupament i, en el nostre cas, tenint els ulls ben oberts a les necessitats i dificultats derivades de la seva situació sociofamiliar. El paper dels educadors al treballar amb ells és, en primer lloc, de creació de vincle. Tots els objectius plantejats que sorgeixen després de la detecció de necessitats, quedaran en no res si no som capaços d’apropar-nos a ells i caminar de costat. La vinculació ajuda a treballar estigmes i tabús. Quan l’educador és realista i coherent dóna exemple i això és percep i es respecta. Si creem vincle hi ha respecte, i aquest acaba per generar confiança. Amb aquests valors establerts i reconeguts per ambdues parts, es pot treballar i arribar on vulguem. Hem de pensar que la principal eina per treballar en el centre obert amb els nois i noies és el propi educador, nosaltres mateixos. En el nostre cas, a més som parella educativa, fet que ens facilita enormement el treball. El feeling dels nois i noies, en contra del que podria pensar-se, es fa amb l’educadora o l’educador independentment del gènere i això ens ajuda a trencar rols de gènere. Ells i el seu món Tot i la valentia aparent que volen mostrar els adolescents que atenem al centre obert, tenen por. És fàcilment constrastable observar amb un cop d’ull que no creuen en les seves capacitats. Davant d’un problema la seva primera resposta és “no ho sé”, no es donen temps ni a pensar. És fàcil caure en la temptació de pensar que no vol esforçar- se, que prefereix que algú li resolgui el problema. Altrament l’experiència ens diu Els adolescents i les fronteres invisibles Això és educatiu
 • 6. Fundació Joan Salvador Gavina 5 que els angoixa més equivocar-se i mostrar- se dèbil que no pas mostrar-se apàtic. Aquest procés d’autovaloració no és intuïtiu, cal que alguna figura els acompanyi. Sense cap adult que faci mediació per tal que puguin veure/descobrir les seves capacitats, aquestes queden enterrades. Massa cops hem sentit en converses durant el berenar “El profe m’ha suspès” per no reconèixer que han treballat menys del que haurien, encara que també diuen “El profe m’ha aprovat” quan la nota de l’exàmen es reflex de la feina que han fet ells. Les seves capacitats no les reconeixen, ni tan sols aquelles que fan bé. Relacionat amb el no reconeixement d’habilitats i capacitats, en general, és molt fàcil que caiguin en la cerca de culpabilitats, en la transmissió a tercers de les causes de les dificultats que troben. Es important que els donem eines perquè construeixin i busquin solucions, cal enfrontar-se a les situacions i veure que requereixen per tal de superar-les. Els adolescents, en contra del que sovint pensem, són molt inquiets. De fet és una tret de tots els infants que no hauríem de limitar. En tot el procés de creixement, la societat va retallant/limitant el lliure fer i el lliure expressar-se però quan arriben a adults se’ls exigeix que innovin, liderin, siguin crítics, esdevinguin proactius… Durant molts anys els estem dirigint i de cop, volem que siguin autònoms. No podem decidir com volem que siguin si estan en plena etapa de crear- se i decobrir com són. Aquesta inquietud els fa ser motivables, allò que els mou i commou desperta interès per provar-ho. És clar que hi haurà actituds nocives, com també hi haurà habilitats socials que caldrà treballar. No obstant, primer cal prendre posició, cal conèixer. Tenen molts motius per fer coses, coincidiran o no amb el seus iguals, però troben formes per apropar-se i poder fer el que els motivava. És important, però, que els donem eines perquè construeixin allò que volen fer. No se’ls ha de deixar sols, hem d’oferir-los metodologies per tal que ells puguin arribar allà on volen. En definitiva, és acompanyar-los el que fem. Les seves necessitats Ser escoltats és una de les seves necessitats i deixem a banda la incomplerta cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació, sostre i higiene que són, malauradament, una de les situacions de risc d’exclusió més constant en una gran majoria de famílies que atenem al Centre Obert. Els adolescents volen un espai on ser escoltats i millor si es desvincula de l’escola o l’institut. Reclamen un espai no terapèutic on parlar entre iguals sobre els seus dubtes, pors i alegries. “Els adolescents es passen el dia al carrer, asseguts en bancs sense fer res”. Aquesta és una frase que hem sentit a dir un munt de cops, però el que estan fent és trobar aquest espai on parlar i relacionar-se. És un repte donar-los veu i fer que s’escolti. Han de treballar per reconèixer les seves Monogràfic sobre els adolescents
 • 7. Butlletí Obert 226 potencialitats i prendre consciència que són. Per a ells el futur a llarg termini és massa difús, la seva situació d’ara és el que importa. Cal que desenvolupin les seves habilitats i el gran objectiu és aconseguir que els adolescents del Raval no es vegin ni sentin com a “pops en garatges”, nois i noies fora de lloc que no poden escapar de l’entorn en que es troben. La societat els empeny a saltar de la infància a l’adultesa, però així es perden un camí i ja sabem que d’un viatge el que ens fa créixer no és el destí. El barri És una constant en els adolescents veure el barri com una gàbia i el més sorprenent es constatar la creença que no en poden sortir. Són molt crítics amb la situació que diàriament veuen, des de la brutícia dels carrers, als “personatges” arrelats en places i espais públics sense feina coneguda. La seves situacions personals i familiars els fa aixecar fronteres mentals i invisibles que en un plànol del barri esdevenen fronteres reals. En els darrers anys hem avançat molt. S’ha aconseguit fer-los veure que hi ha vida més enllà dels cercles de relació més pròxims (individual, familiar i barri) i que tenen habilitats i aptituds per tirar a terra aquestes fronteres invisibles i ampliar-les. És una feina aconseguida també gràcies al treball en xarxa del barri, tenim escoles més obertes, una generació de pares “més moderns” i més atents a l’educació no formal del seus fills i famílies que, contrariament al que es pensa, amb nous valors i noves cultures que troben “normal” sortir del barri i anar, per exemple, a passar el dia a Montjuïc o passejar per Collserola. Era habitual fa deu anys que les famílies quan sortien del barri ho fessin per anar a un altre nucli familiar, es desplaçaven d’un entorn conegut i petit a un altre. Ara, cada
 • 8. Fundació Joan Salvador Gavina 7 cop són menys les famílies que fan aquestes tipus de sortides, i més les que van a conèìxer i fer, encara que sigui sense poder gastar un cèntim, a altres barris de la ciutat o fins i tot altres ciutats. L’educació L’atenció en el Centre Obert inclou un treball de seguiment individual que té en compte els àmbits que afecten els adolescents. En aquest moment, la família, l’escola o institut i els amics són el seu món. Amb el treball diari, hem observat que les eines educatives obligatòries per a poder fer els seus estudis a secundària en escoles i institus públics estan molt per sobre de les capacitats de costejar- les de les famílies. No només estem parlant dels “ordinadors” a les aules, estem parlant d’accés a internet, impressora, pagament de matrícules, sortides escolars, material,... Elsaltdeprimàriaal’institutésmoltgran.Els processos d’adaptació, sovint ni existeixen i es dóna per suposat que l’ordinador, accés a internet i una impressora formen part de l’estoig que porta cada adolescent a l’escola. La solució, per a molts, passa per les beques. Des de la Fundació en gestionem, tot i així a dia d’avui atenem 32 infants i només podem oferir beca a 15. Què passa amb els altres 17? Ens hem de conformar en reduïr l’escletxa i no arribar a tots? Al centre hem equipat una aula informàtica on disposen d’internet i impressora, però hem de tenir molt present que no som un recurs de reforç escolar i que disposar d’aquest recurs genera problemes associats amb la informàtica i les TIC que requereixen d’una infraestructura que moltes entitats d’acció socioeducativa no podem mantenir. Com a educadors, la nostra feina es treballar a través d’activitats les deteccions i necessitats dels infants. No podem exclusivament ser gestors de recursos per cobrir necessitats. Amb tot, veiem que per a ells és una necessitat i ens genera angoixa no poder-la cobrir. Una altra solució és “derivar” a un recurs o espai on es puguin cobrir aquestes necessitats. Les biblioteques, per exemple, disposen d’aquestes eines. Però tots sabem que això és un pegat, és seguir deixant a la deriva uns adolescents a qui el sistema educatiu ha creat unes necessitats que, a més, si continuen estudiant batxillerat, ja no són necessàries perquè a classe gastaran més bolis i llibretes i on les TIC són un recurs més, no l’eina educativa. Monogràfic sobre els adolescents
 • 9. Butlletí Obert 228 Caldria poder reflexionar sobre per a què s’han de fer servir les TIC, per a què s’han de fer servir els llibres i trobar aquell punt d’equilibri on ambdós recursos s’utilitzen coherentment.Dominarlesnovestecnologies i aprendre a usar-les és clau ara i més al ritme que avança la societat. Tanmateix, no aconseguirem trencar l’escletxa digital en entorns socialment desfavorits creant noves necessitats que s’afegeixen a la motxilla. Per fer un suc, no cal un espremedor elèctric, cal tenir taronges. Cap a on anem I tot això on ens porta? Creem vincle, detectem necessitats, acompanyem… Quan ens plantejàvem el curs i valorant com s’havia desenvolupat l’anterior, ràpidament vam tenir clar que ells havien de proposar i decidir què farien. A la Fundació sempre hem cregut que cada persona ha de ser protagonista del seu procés educatiu. Això, aquest curs i amb els adolescents, és molt més que una frase bonica. El nostre paper és, vistes les necessitats com per exemple practicar una activitat esportiva, tenir un espai per fer els deures o berenar, deixar que ells decideixin. Amb aquest objectiu, hem ofert un espai setmanal on realitzen una activitat consensuada en assemblea. Durant 3 o 4 setmanes la duran a terme i un cop finalitzada, es reuneixen de nou i decideixen una altre activitat. El més sorprenent de tot ha estat que, amb una sola activitat posada en marxa, no ha calgut limitar-los els somnis, ells saben molt bé les possibilitats del centre i fins on poden arribar. Seguint amb la mateixa línia, els esports que practicaran un cops coneguts els recursos que ofereix el barri i les possibilitats individuals, han estat consensuats. Aquest curs tots els adolescents practicaran un mínim d’una hora d’esport i seran el futbol, la piscina, el bàsquet i el frisbee. A més, i coincidint amb nosaltres, hem organitzat l’espai i el moment on realitzar el reforç d’estudis ja sigui en grup o de forma individual amb el suport de mestres i educadors voluntaris. Tot són demandes expressades que faciliten enormement el treball diari i l’acompanyament que els fem. Tenim molt clar que tenir una metodologia de treball coherent i homogènia facilita el nostre treball amb ells. El que s’acabi fent, en el fons, és allò que menys importància té perquè l’activitat és l’eina i no la finalitat. Laia Bellostes i Toni Fernàndez Educadors Socials del nivell d’adolescents a la Fundació Joan Salvador Gavina
 • 10. Fundació Joan Salvador Gavina 9 A bans de fer cap lectura alarmada del que fan els adolescents convé aparcar la mirada adulta. La nostra interpretació, un xic libidinosa, de la seva sexualitat desbordada en un vídeo penjat a la xarxa no es correspon exactament amb el valor i la funcionalitat que ells i elles li atribueixen. Sempre és imprescindible descobrir la seva lògica, tot i que sigui possible que acabem trobant una versió adolescent del món adult. Nosaltres produïm i divulguem videoclips eròtics per vendre música i ells es venen com a adolescents singulars fent alguna cosa semblant. Quins poden ser els components de la seva lògica? Quan internet no existia dèiem que es tractava del temps vital d’en Narcís. Els seus canvis corporals i vitals necessitaven (i necessiten) llacs, miralls, per observar-se canviant i per sentir-se bé o malament amb si mateixos, descobrir- se lletja o bonica, estimar-se i odiar-se. Ara una foto o un vídeo penjats permeten exposar-se ràpidament a la valoració dels iguals, saber com et troben els amics, descobrir que atreus, que no et passa res estrany, que tot això els passa a bona part dels que formen part de la teva comunitat virtual. Intercanviar vides online, estar en connexió, vol dir que no estàs sol amb la teva adolescència. La xarxa es torna espai únic quan cap adult mira, escolta, dóna respostes que calmen angoixes. El que cal fer per ser popular Després ve la qüestió de la popularitat. Si bona part de la seva identitat és digital, bona part de la seva vida de grup també ho és. Ja no es tracta tan sols de ser acceptat, es busca ser popular, ser molt acceptat, i cal fer el que sigui per aconseguir-ho. El que passa és que sovint aquestes popularitats amaguen grans soledats, rebuigs presencials que miren de compensar-se virtualment. Ens queda la intimitat. Al llibre “Álex no entiende el mundo” suggereixo als adolescents: “De tot allò que som i volem ser cada persona ha de seleccionar el que es queda per a ella, allò que vol compartir amb les persones més properes i la part que difon a d’altres cercles de persones que són més o menys com ella. Tan sols les persones amb vides superficials s’exposen íntegrament en un aparador”. Es tracta d’ajudar els adolescents a ser ells mateixos i compartir tot el seu món tan sols quan pel mig hi ha l’amistat o l’amor. Jaume Funes L’opinió de... Jaume Funes Psicòleg
 • 11. Butlletí Obert 2210 A l Centre Obert Gavina fem acompanyament psicològic amb adolescents des de l’any 2010. Degut que l’etapa de l’adolescència és molt delicada a nivell de desenvolupament i de individuació de la persona, hem facilitat, i considerem que és fonamental, que els nois i noies puguin tenir un espai personal i/o familiar de teràpia on l’adolescent pugui expressar els seus neguits. Durant l’adolescència apareix la necessitat de tenir respostes a preguntes profundes: Qui sóc? D’on vinc? Què penso i quina opinió tinc sobre mi mateix, sobre la societat on visc i del món que m’envolta. Quines són les meves arrels? Com és la meva familia? Quina és la meva cultura (que moltes vegades no és ni la dels meus pares ni la del lloc on visc, sino una tercera cultura, que, al cap i a la fi, haurà de a ser la meva), On encaixo? Quin serà el meu futur? Què vull fer? Durant aquesta etapa sorgeixen conflictes amb la família, els adults i les normes i en definitiva els adolescents volen sentir-se part del món, ser valorats i ser importants. És una época molt enriquidora i confusa alhora. Fins aquí, però, això seria una descripció de les angoixes i neguits de qualsevol adolescent en qualsevol context socio- econòmic. Què passa als adolescents del Raval? Els adolescents del Centre poden fer la demanda de teràpia directament als seus educadors/es o són els mateixos educadors/ es qui les fan quan detecten la necessitat. En el context socio-cultural on treballem i la difícil situació econòmica que ha generat la crisi en la majoria de les famílies que atenem al Centre, ha agreujat la problemática dels adolescentsanivellsd’alarmadesdel’any2013. En el treball terapèutic observem que a més dels riscos de Salut Mental que es solen donar durant l’adolescència: trastorns psicòtics, trastorns de la alimentació, trastorns adaptatius, trastorns de la identitat sexual, consum de drogues, trastorns greus de conducta, autòlisi, inseguretat, angoixa, baixa autoestima, depressió i ideacions suïcides,... al Centre hem d’afegir una problemàtica que no és pròpia d’aquesta etapa del desenvolupament sinó d’una societat que està fallant a les generacions futures: el bloqueig emocional. Els nois i noies del Centre es començen a fer preguntes i volen respostes, comencen a ser conscients que les seves dificultats, malestar i neguits no només depenen del procès de Adolescents i Salut Mental El nostre espai
 • 12. Fundació Joan Salvador Gavina 11 crèixer i de fer la transició d’infants a adults, sinó que s’enfronten a situacions molt més greus: Pobresa extrema i fins i tot passar gana, famílies sense cap ingrés al nucli familiar, estar en un procés de desnonament, estrés dins la familia , aïllament social, violència intra-familiar, situacions d’abús, indefensió, traumes, … És fácil trobar símptomes depressius, ansietat, obsessions, inseguretat, pors, agressivitat o davallades en el rendiment acadèmic que no són degudes a dificultats d’aprenentatge sinó a bloquejos emocionals. Des del Centre acompanyem el dol de tot el què perden, intentem que ells mateixos vagin construïnt la seva identitat contextualitzant-la dins una societat que en teoria dóna possibilitats i és protectora de la infància i adolescencia però que els adolescents no acaben de creure’s. Els adolescents intenten sobreviure a totes les proves que es troben a la vida, alguns perden la motivació, altres estàn enfadats amb el món, altres veuen que és molt difícil trobar feina o emancipar-se, inclús pagar- se estudis superiors. Per això partim de les seves fortaleses i capacitat de resiliència i fem un treball introspectiu per poder donar un sentit a les seves vides, poder projectar-se cap al futur, entrenar eines d’habilitats socials, de cura i respecte de sí mateixos, treballar la seva història familiar, augmentar la seva autoestima i en definitiva conèixer’s millor. També donem resposta a el que s’anomena “Third Culture Kids”, un tipus molt singular de nois i noies que són d’una cultura d’orígen molt diferent a la cultura on han nascut i/o viuen. Això genera una identitat més complexa, donant naixement a una “tercera cultura” la seva pròpia on han de construir la seva identitat moltes vegades amb valors culturalment contradictoris. Hem pogut observar que des del 2013 hi ha un increment de trastorns de Salut Mental que moltes vegades cal derivar a la Xarxa de Serveis Públics. Aquí ens trobem amb una sobresaturació d’aquests serveis, amb llistes d’espera de més de 6 mesos i per tant no es pot donar una resposta al malestar a qui el pateix. Existeix la urgència de donar resposta i dotar de més mitjans als professionals que treballen en la Xarxa de Salut Mental per tal que es pugui fer front a les conseqüències que està provocant aquesta crisi social i que els adolescents están manifestant en símptomes de malestar. La cura de la Salut Mental dels adolescents és fonamental per donar possibilitats a aquests nois i noies de sortir d’un cercle viciós que la nostra societat està perpetuant. Monogràfic sobre els adolescents Blanca Santos Psicòloga i terapeuta a la Fundació Joan Salvador Gavina
 • 13. Darrera hora! Amb el suport de: E l proper mes de gener els adolescents i joves de la Fundació Joan Salvador Gavina participaran d’un projecte conjunt amb la Fundació Foto Colectania -entitat dedicada a difondre el món de la fotografia- i l’AssociacióA BaoA Qu, entitat que vincula creació artística i educació. Es tracta d’un taller de fotografia que té l’objectiu d’implicar creadors professionals, entitats culturals del barri, escoles de fotografia de la ciutat, i els adolescents i joves de la nostra Fundació, en un treball amb una triple perspectiva: cultural, educativa i social, en pro d’una transformació social. Es vol apropar el món fotogràfic als joves, des de la vessant més personal i social, fent transmissió de la fotografia com a art, cultura i creació; propiciant el descobriment del patrimoni fotogràfic i de la fotografia contemporània; i generant un retrat personal i del territori a través d’una proposta de pràctiques creatives. Un projecte que pretén sensibilitzar la ciutadania donant a conèixer les dificultats que ha d’afrontar la infància i l’adolescència, al barri del Raval, per tal de tenir oportunitats per tirar endavant amb dignitat i protagonisme. Retrats fotogràfics del Raval Podeu col·laborar amb la Fundació fent un ingrés a: “la Caixa” ES78 - 2100 - 3063 - 92 - 2200049350 Fundació Joan Salvador Gavina Nou de la Rambla, 39-41 - 08001 Barcelona Telf. 93 442 66 83 facebook.com/FundJSGavina @FundJSGavina www.fgavina.org MOVIMENT DE CENTRES D’ESPLAI CRISTIANS CATALANS PERE TARRÉS FUNDACIÓ