Memòria de la Fundació - 2011/2012

Fundacio Joan Salvador Gavina
Fundacio Joan Salvador GavinaFundacio Joan Salvador Gavina

[CAT] Memòria d'activitats de la Fundació Joan Salvador Gavina del curs 2011/2012 [ESP] Memoria de actividades de la Fundación Joan Salvador Gavina del curso 2011/2012

Memòria 2011/2012
Fundació Centre Obert
Joan Salvador Gavina
Imatges de portada de les activitats del curs 2011/2012  Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
Memòria Març 2013                     Nou de la Rambla, 39-41 - 08001 Barcelona
                             Tel. 93 442 66 83
                             comunicacio@centreobertgavina.org
SUMARI
PRESENTACIÓ                                           ÀREA DE VOLUNTARIAT
 El curs 2011/2012 ............................................................. 4        Funcions del voluntari .................................................. 12
 Població atesa pels projectes de la fundació ......... 4                     La formació com a eina de millora en la
                                                 intervenció ........................................................................ 12
   Barri de residència de les famílies .......................... 4
                                                 Els nostres voluntaris..................................................... 13
 Procedència de les famílies ........................................... 4
                                                 Línies de treball de l’àrea de voluntariat ................ 13


ÀREA SOCIAL
 Allò que ens ha preocupat .............................................5
                                                 BALANÇ ECONÒMIC
                                                 Ingressos 2012 .................................................................14
 El suport a les famílies .....................................................5
                                                 Despeses 2012 ................................................................. 15
   Programa Caixa Proinfància ......................................5
   Projecte Més formació = Més autonomia ..............5
   Projecte “Nutrició i higiene, pilars bàsics en el
   desenvolupament infantil i familiar” ........................6
 PIRMI ......................................................................................6ÀREA EDUCATIVA
 Accions engegades ...........................................................7
 Com es fa aquesta feina ..................................................7
 Resultats observats .......................................................... 8
   Centre Obert Infantil i Adolescent ......................... 8
   Projecte Espai Jove ...................................................... 9
   Projecte Ítaka al Raval............................................... 11
   Projecte de Lleure ...................................................... 11
                                                                                            3
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
 PRESENTACIÓ
L’any 1979 amb la vista posada en millorar la       famílies o bé per derivació de Serveis Socials, Equips
situació de desatenció que patien infants, joves i    d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA),
famílies del Raval de Barcelona, s’estableixen les    escoles, instituts, Equips d’Atenció Pedagògica (EAP)
bases de la Fundació Centre Obert Joan Salvador      o Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ).
Gavina. El nostre projecte central i més consolidat    Amb el suport del programa de CaixaProInfància
és el Centre Obert. A través d’aquest projecte hem    de l’Obra Social la Caixa, s’han atès a 155 infants de
pogut detectar les noves realitats del barri perquè    0 a 16 anys, el que ha permès millorar la situació
aquestes no derivessin en situacions excloents i     econòmica de les famílies, promoure la inclusió
oferir nous projectes educatius i formatius que      social dels menors i prevenir situacions de risc.
compensessin les dificultats de moltes de les
famílies ateses per la nostra Fundació.           Barri de residència de les famílies
EL CURS 2011/2012                     El 71,18% de les famílies ateses a la Fundació viuen al
                             barri del Raval. És un dels requisits principals per
Durant el curs 2011/2012 aquest són els projectes     poder accedir als serveis de la Fundació. El 26%
que hem executat:                     pertany a barris propers al Raval, especialment del
• El Projecte de Centre Obert Infantil i Adolescent,   Poble Sec i tant sols un 3% pertanyen a d’altres barris
 un servei preventiu d’Atenció Primària per a      de Barcelona. La manca de recursos econòmics de les
 infants i adolescents de 4 a 16 anys, obert durant   famílies està agreujant les dificultats per poder
 tot curs escolar en horari de tarda.          accedir a l’habitatge i fer front al pagament.
• L’Espai Jove. Projecte destinat a joves de 16 a 22    Procedència de les famílies
 anys. D’una banda és un servei de continuïtat
 del centre obert fins als 18 anys, i de l’altra,     Un 63,31% de les famílies ateses per la Fundació
 adequa la seva dinàmica a la realitat de la       procedeixen de l’estranger, en la seva majoria de
 joventut i les seves necessitats d’acompanyament    l’Equador i del Marroc. Sent només un 37% nascuts
 acadèmic i sociolaboral fins als 22 anys. Obert     a Catalunya. Aquestes dades canvien radicalment si
 tot el curs en horari de matí i tarda.         mirem les nacionalitats dels menors atesos, el
• Atenció i suport a les famílies.            88,16% tenen la nacionalitat espanyola.
• Menjador, esmorzars i servei de dutxes. La
 situació d’emergència social que estem vivint
 ens ha dut a desplegar i reforçar els projectes
 d’atenció a necessitats bàsiques d’infants i
 famílies
• Lleure.
POBLACIÓ ATESA PELS PROJECTES DE LA FUNDACIÓ
Al llarg del curs s’han atès 165 infants, adolescents i
joves de 4 a 22 anys i 111 famílies en els diferents
serveis que s’ofereixen.
En el projecte de Centre Obert s’han atès 129 infants
i adolescents de 4 a 18 anys. La llista d’espera per
accedir als serveis d’atenció infantil i juvenil s’ha
mantingut en 34 infants tot, i que observem una
major demanda en la franja d’entre els 8 i els 12
anys.
L’accés als diferents programes i projectes de la
Fundació es fa a través de demanda directa de les4
Memòria 2011/2012
 ÀREA SOCIAL
ALLÒ QUE ENS HA PREOCUPAT                         La suma d’aquests indicadors fa que augmentin les
                                      situacions de risc en el si de les famílies i posen en
Durant l’any 2012, hem constatat que la situació
                                      perill el benestar físic i emocional dels infants.
socioeconòmica de les famílies que atenem s’ha
agreujat considerablement. Des de la Fundació,               EL SUPORT A LES FAMÍLIES
aquest curs hem detectat:
                                      El servei d’atenció personalitzat i de proximitat ha
• Dificultats en l’aprenentage d’un 53% dels                caracteritzat sempre la tasca de la Fundació al barri.
  infants i adolescents, i un 10% de joves que              Els projectes i els programes centrats en el nucli
  abandonen estudis:                           familiar, un dels cercles més importants de
• Transtorns greus de conducta, 19% d’infants i              l’individu i on s’hi estableixen relacions que afecten
  joves.                                 al seu desenvolupament, vetllen i prevenen
• Un 18% de famílies en procés de desnonament.               situacions de ruptura social de la família i dels seus
• Un 63% de les famílies estan ateses per Serveis             membres.
  Socials i un 19% amb intervencions de l’EAIA.                Programa Caixa Proinfància
• Casos de violència intrafamiliar: 48,7%.
                                      La gestió del programa Caixa Proinfància ha permès
• Un 58% de les famílies tenen els seus membres a
                                      atendre un total de 123 menors en situació de
  l’atur i d’aquestes un 20% no té cap ingrés i un
                                      vulnerabilitat. S’han tramitat 464 ajuts dels quals
  35% viuen amb menys de 450€/mes.
                                      109 han estat per a béns (equipament escolar, ulleres
• Un 7,2% dels adults responsables d’infants estan
                                      i higiene i alimentació infantil) i la resta, 355, han
  a la presó.
                                      estat en serveis de: Centre Obert, activitats de lleure
• El 63% de famílies tenen la categoria de                 durant les vacances, atenció psicosocial i reforç
  nombroses i un 27% són mares soles amb                 escolar.
  menors al seu càrrec.
• El 48% de famílies presenten dificultats per                 Projecte Més formació = Més autonomia
  afrontar pagaments de la vivenda i els seus               L’objectiu del Projecte “Més formació = Més
  subministraments

Gràfica 1. Persones ateses en els diferents projectes i serveis de la Fundació
                    Menjador escolar
                      12%
                             Atenció psicològica individual
                                  4%              Atenció psicològica familiar
          Colònies                                        1%         PIRMI
          12%                                                    2%
                                Adults                        Tallers de formació
                                29%                             9%
     Casal
     19%                                          Famílies ateses
                                                  17%
         Espai Jove
           5%

                   Centre Obert
                    19%
                                                                     5
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavinaautonomia” és oferir un suport integral a les famílies
per tal d’augmentar la seva autonomia i les pròpies
potencialitats perquè esdevinguin protagonistes
d’aquest procés. Han participat del projecte 61
adults. Aquest suport integral es desenvolupa a
través de tres tipus d’activitats:
• Atreveix-te a buscar respostes! Com educar els nostres
  fills. És un taller d’orientació familiar, dirigit a
  pares, on es pretén millorar la parentalitat de les
  famílies en la seva relació amb els fills, donar
  eines educatives davant del repte d’educar als
  fills. Alhora, aquest àmbit de reflexió i de diàleg,
  busca fomentar l’autoestima, el coneixement
  personal i interpersonal, afavorir l’equilibri
  emocional i millorar les habilitats socials i les
  relacions amb les altres persones que hi
  participen.
• Vine a conèixer les tradicions populars de Catalunya.
  A través del coneixement de les tradicions
  populars de Catalunya, difondre la llengua i la     • Menjador escolar. De dilluns a divendres, de
  cultura del nostre país.                 13h. a 15h., oferim un servei de menjador
• Aprofita el menjar, que no quedin ni les molles! El     escolar. Hem atès 58 infants, d’entre 3 i 18 anys,
  taller té com a objectiu fomentar una vida sana,     sense beca escolar i amb ingressos econòmics
  oferint un espai en el que les famílies aprenguin     insuficients per fer front a una alimentació
  a elaborar plats dietèticament saludables,        equilibrada. Les famílies han vingut derivades
  nutritius, especialment per als infants, i estiguin    en un 60% de Serveis Socials del barri, de les
  a l’abast econòmic de tothom.               escoles i instituts. A més, hem atès a 30
 Projecte “Nutrició i higiene, pilars bàsics en el     adolescents de 1r a 4t d’ESO de l’escola CINTRA.
 desenvolupament infantil i familiar”           • Servei de dutxes. Dirigit a famílies que no
                               disposen de les condicions mínimes en el seu
El projecte s’emmarca en el context de crisi
                               habitatge perquè els han tallat algun dels
econòmica actual, que es fa palès fonamentalment a
                               subministraments per falta de pagament. Permet
través de la pèrdua de la feina i l’habitatge, fet que
                               fomentar hàbits d’higiene personal de manera
està colpint les capes més modestes de la nostra
                               regular, tant de famílies ateses directament per
societat i comporta l’empobriment d’un gran
                               la Fundació, com derivades des de Serveis
nombre de famílies, i l’augment considerable
                               Socials.
d’infants que en pateixen les conseqüències.
S’ofereix a famílies amb ingressos econòmics
                              PIRMI
insuficients o nuls que no poden fer front a les      És un programa destinat a famílies que hagin
necessitats bàsiques d’alimentació i d’higiene. Un     esgotat tots els recursos i no puguin rebre cap altre
28% de les famílies ateses viuen en habitacions      tipus de prestació econòmica. El seu objectiu
rellogades, pisos compartits o pisos ocupats que no    principal és el d’inserir-se laboralment. S’han
reuneixen condicions òptimes d’habitabilitat.       realitzat coordinacions amb altres entitats per
                              dissenyar trajectòries d’inserció laboral. Durant
Davant d’aquesta situació d’emergència social,
                              aquest curs hem atès 12 beneficiaris de la RMI, s’ha
s’han desenvolupat les següents accions:
                              produït una baixa definitiva per no complir amb els
• Esmorzars en família. Pretén ser un moment        requisits, s’han dut a terme 98 entrevistes de
  pausat de relació entre pares i fills, en el que es   seguiment, s’han realitzat 13 visites domiciliàries i
  reforcin els hàbits de salut i higiene, alhora que   s’han elaborat 27 informes socials.
  s’ofereix un esmorzar equilibrat que inclou
  làctics, fruita i cereals. Els infants, a més,
  s’emporten per esmorzar a l’escola un entrepà o
  fruita. S’han atès 20 persones.6
Memòria 2011/2012
ÀREA EDUCATIVA
Des de l’Àrea Educativa de la Fundació es coordinen     familiar. Afavorir un espai d’escolta, tertúlies, grups
quatre projectes destinats a la infància, adolescència    de suport emocional, tallers de formació.
i joventut que es troben en situació de risc o
desavantatge social:                     COM ES FA AQUESTA FEINA
1. El Projecte de Centre Obert Infantil i Adolescent,    Al llarg de tot el curs, ens hem coordinat un equip
  un servei preventiu d’Atenció Primària per a       de 114 adults: 11 professionals, 29 estudiants en
  infants i adolescents de 4 a 16 anys, obert durant    pràctiques (d’Integració Social, d’Educació Social,
  tot curs escolar en horari de tarda.           de Monitors i de Directors de Lleure), i 72 voluntaris.
2. El Projecte Espai Jove destinat a joves de 16 a 22    Tots els grups del centre han aprofundit i prioritzat
  anys. És un servei de continuïtat del centre       el treball en educació emocional mitjançant l’eix
  obert, adequant la seva dinàmica a la realitat de     d’animació “La revolució dels petits gestos“. Al nivell
  la  joventut   i   les  seves  necessitats   de Petita Infància (nens i nenes de 4 a 8 anys) a
  d’acompanyament acadèmic i sociolaboral.         través de jocs i dinàmiques s’ha fet èmfasi en la
  Projecte obert durant tot el curs en horari de      validació i acceptació de les emocions que poguessin
  matí i tarda.                       sentir i que arribessin a “sintonitzar” amb les
3. El Projecte ITAKA, projecte comunitari que atén      emocions dels altres.
  joves de 16 a 20 anys i que ofereix acompanyament
                               Al nivell de Infància (nens i nenes de 8 a 11 anys) a
  d’itineraris d’inserció sociolaboral. Servei obert
                               través d’un personatge (en DGIER, Detectiu Gordon
  durant tot el curs en horari de matí i tarda.
                               Investigador d’Emocions Robades) han après a
4. El Projecte de Lleure, que inclou casals, colònies    conèixer quines emocions senten, a empatitzar amb
  i campaments, és un servei d’educació no formal      les emocions dels altres i descobrir tècniques per a
  en el temps d’oci d’infants, adolescents i joves     millorar en l’autocontrol d’aquestes.
  durant els períodes de vacances escolars tant en
  horari de matí i tarda.                  Al nivell d’Adolescents (nois i noies de 12 a 16 anys)
                               s’ha realitzat un aprenentatge de la gestió emocional
ACCIONS ENGEGADES                      mitjançant tallers i dinàmiques quinzenals que han
A totes les franges d’edat que atenem hem volgut       ajudat a conèixer les pròpies emocions i estats
reforçar els coneixements bàsics de manera
significativa i dotar d’eines per gestionar les
emocions. Així, hem donat pes al projecte de reforç
educatiu. L’hem sistematitzat, coordinant el treball
pensat per a cada infant i jove segons les seves
necessitats i marcant un mínim nivell acadèmic per
assolir un nivell cultural imprescindible. A més,
hem reforçat la lectura oferint espais i temps per
concentrar-se i mantenir l’atenció i la concentració
en activitats més sedentàries.
A nivell de nucli familiar hem creat espàis per
millorar la parentalitat respecte els seus fills i
augmentar la participació i implicació de les famílies
al quotidià del Centre per fer paleses les seves
potencialitats i virtuts. Afavorir la participació de la
família a l’entitat, implicar-les en el procés educatiu
dels seus fills. Elaboració d’un pla familiar amb
totes les famílies. Individualitzar l’atenció sent
realistes de les seves possibilitats i la seva trajectòria                                                         7
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavinad’ànim, així com la capacitat per automotivar-se i
construir la seva autoestima. A la vegada s’ha
realitzat un treball centrat en l’empatia i l’assertivitat.
RESULTATS OBSERVATS
De forma general s’ha valorat una millora d’actituds
perquè s’ha rebaixat el nivell d’agressivitat verbal i
física; s’han creat millors vincles entre els educadors
i els infants i ha millorat la relació entre els
companys. A més, ha augmentat l’expressió de
sentiments i emocions de forma espontània, la
identificació de les emocions i de posar nom als seus
estats d’ànims; es demanem perdó i accepten els
seus errors i són capaços de resoldre conflictes tant
individuals com de grup per ells mateixos, establint
espais per parlar de forma respectuosa.
  Centre Obert Infantil i Adolescent
La tasca del Centre Obert té dues vessants: el
seguiment individual i l’atenció grupal. El
seguiment individual inclou totes les coordinacions      contracte pedagògic compartit amb les famílies i amb
es realitzen amb els agents educatius que intervenen     els mateixos infants i adolescents. S’estableix un
amb el menor i la seva família (EAIA, Serveis         programa d’intervenció, que pot incloure el reforç
Socials, EAP, CSMIJ, etc.), les entrevistes amb les      escolar en grup (Aula Oberta) i/o el reforç en grups
famílies, amb els mateixos infants i adolescents, així    reduïts o a nivell individual, quan els infants presenten
com l’elaboració del PEI (Projecte Educatiu          més dificultats en l’adquisió de coneixements, hàbits
Individualitzat).                       d’estudi, o de concentració. Els adolescents a més a
                               més disposen de l’espai de Sala d’Estudi a fi d’anar
Durant la tarda es realitza l’atenció en grup amb       adquirint l’hàbit d’estudiar autònomament. Al segon
activitats educatives adequades a cada franja d’edat.     trimestre es fan les coordinacions amb els tutors
   Suport i orientació acadèmica              corresponents de cada infant de les escoles i instituts i
El programa comença amb l’avaluació inicial i         es reajusten els objectius si és el cas. Amb els més
l’establiment d’objectius individuals registrats en un    grans, s’inicia l’acompanyament i orientació cap a la
                               formació post- obligatòria.
                                Reforç Escolar d’Estiu
                               Durant el mes de juliol, hem ofert per primera
                               vegada i a demanda dels mateixos joves de l’entitat,
                               reforç escolar a nois i noies de secundaria i
                               batxillerat, han pogut preparar les assignatures
                               pendents pel setembre.
                               En total han participat 21 adolescents i joves en el
                               programa. Un equip de 9 voluntaris, han estat
                               donant suport en les assignatures de llengua
                               catalana, castellana, anglès, matemàtiques i física. El
                               80% de participants han aprovat amb èxit les
                               assignatures suspeses.
                                 Competències socials
                               Són activitats i serveis dirigits a infants i adolescents
                               que pretenen garantir el desenvolupament
                               d’habilitats socials i fomentar el descobriment i
                               assumpció de valors que afavoreixen la convivència
                               entre diferents cultures. Es treballa des del quotidià.


8
Memòria 2011/2012                               mostrat pel grup.
                               Seguiment i acompanyament familiar
                              L’objectiu d’aquestes accions és comprometre de
                              manera activa a la família en el procés de millora de
                              la pròpia situació i en l’educació i satisfacció de
                              necessitats dels fills.
                              • S’han fet acompanyaments a dues famílies per la
                               resolució de situacions de violència de gènere.
                              • Ha augmentat la participació de les famílies en
                               activitats del Centre Obert.
                              • Ha millorat molt la comunicació entre la família i
                               l’equip educatiu. Resposta positiva a la
                               convocatòria de reunions, avisos davant
                               dificultats d’assistència dels fills i/o ells mateixos,
                               expressió de dificultats, etc.
                              • S’ha millorat el vincle entre família–equip
                               educatiu. Valoració de la tasca que realitzem i
                               col·laboració dintre de les seves possibilitats.
• Tres estudiants de postgrau d’Expressió i         Projecte Espai Jove
 Comunicació han fet al llarg de 6 sessions        L’Espai Jove, té com a finalitat crear un context
 activitats relacionades amb les emocions amb els     relacional de referència pels joves en aquesta fase de
 infants de 10 i 11 anys. Van assolir molt        transició a la vida adulta. Al jove se li ofereix la
 satisfactòriament els objectius.             possibilitat de participar en els diferents programes
• Teatre Social: “La maté porque era mía!” 14 de      d’acció que conformen el projecte, la tria dialogada
 desembre al Centre Cívic Drassanes. Es tracta el     (jove-educador) segons les seves necessitats i
 tema de la violència de gènere. Desprès de        interessos configura el itinerari personalitzat de
 visualitzar l’obra es realitza un fòrum de debat     cada jove.
  Salut i esport                     La flexibilitat i la capacitat d’adaptació per atendre
Són activitats dirigides a infants i adolescents que    cadascun d’aquest itineraris personalitzats són dues
pretenen garantir una qualitat de vida saludable,     de les característiques fonamentals que s’apliquen
prevenir factors de risc i potenciar factors protectors.  per a dur a terme el projecte.
• Futbol-Pensa. En aquest espai, Projecte Futbol
  Obert, el grup de 8 a 10 anys reflexiona sobre el
  seu comportament i esdeveniments que s’hagin
  originat en la dinàmica del grup partint de
  l’activitat de futbol, però extrapolant les
  reflexions a la resta de dies. S’utilitza una pilota
  que dóna el torn de paraula, les consignes
  bàsiques són escoltar, respectar opinions i
  pensar les coses abans de dir-les.
  Cultura, art i oci
Són activitats socioeducatives dirigides als infants,
adolescents i les seves famílies que pretenen
promocionar i garantir l’ús òptim i saludable del
temps d’oci i fomentar l’expressió emocional i la
comunicació mitjançant la cultura.
• Durant 4 sessions al maig, estudiants de la
  Universitat de Vic van a oferir un taller de
  gravació als adolescents. Valorem positivament
  la motivació i la capacitat de treball en equip                                                         9
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
                              flexible. El nombre de participants ha estat un total
                              de 23 joves, 19 de 16 a 18 anys i 4 majors de 18 anys.
                               Programa d’activitats grupals i comunitàries
                              A la pista Drassanes es va realitzar l’entrenament de
                              l’activitat de futbol amb la finalitat de què els joves
                              tan de l’entitat com del barri, trobessin un espai
                              relacional en grup. També possibilita que joves del
                              barri desvinculats d’entitats, prenguin contacte amb
                              una figura educativa per tal de començar a
                              desenvolupar un vincle que permeti en un futur la
                              seva   participació  en   d’altres  programes
                              socioeducatius. El nombre total de participants a
                              l’activitat de futbol ha estat 21.
                              L’activitat esportiva -supervisada per l’educadora
                              referent del Projecte Espai Jove- ha estat
                              autogestionada pels propis joves tots els dilluns de
                              18:30h. fins les 19:30 h.
                              Igualment, es realitzen algunes activitats puntuals
Ha comprès els següents programes i accions
                              amb els mateixos objectius. Autogestió dels joves de
transversals algunes de les quals s’obren a alguns
                              l’activitat. Assistència i compromís regular dels
adolescents del Centre Obert depenent de seu
                              joves. Relació dels diferents grups de joves del barri
itinerari: Programa de Suport i Orientació Acadèmica:
                              entorn a una activitat motivant.
sala d’estudi, reforç acadèmic individual, beques,
sortides, xerrades, orientació individual. Programa      Programa de Iniciació Laboral: taller pre-laboral,
d’activitats grupals i comunitàries: futbol i activitats   orientació individual
lúdiques puntuals. Programa Iniciació Laboral:       Accions d’iniciació laboral a nivell individual i
orientació individual. Programa de Premonitors:      comunitària, en les quals els joves es comprometen
formació i pràctiques. Programa d’acompanyament      per iniciativa pròpia. Aquest curs el programa ha
socioeducatiu individual: tutories.            desenvolupat accions individualitzades amb 16
   Programa d’acompanyament individual          joves entre 16 i 18 anys i 9 majors de 18 anys amb un
                              total de 25 joves atesos.
L’educador referent té amb la tutoria individual la
principal eina educativa per tal de poder
acompanyar al jove en el seu itinerari individual
fins adquirir les habilitats necessàries per encarar la
vida   adulta  amb   igualtat  d’oportunitats,
responsablement i de forma normalitzada. Es
realitza una proposta d’objectius consensuats amb
el jove, s’avaluen en la periodicament i es plantegen
les accions pertinents per a assolir-los.
Aquest curs hem assolit:
• Detecció, explicitació i prevenció de situacions
 de risc.
• Implicació i responsabilització del jove del seu
 propi procés abordant-lo de manera integral.
• Capacitació i empoderació dels joves per afrontar
 i superar els seus propis reptes i a demanar
 suport quan així ho necessitin.
• Millora en el desenvolupament d’habilitats socials.
Es du a terme durant tot l’any. L’horari d’atenció és10
Memòria 2011/2012  Programa de “Monitors pel futur”: formació i
  pràctiques
Dirigit a joves de 16 a 18 anys, amb els objectius de
promocionar la qualitat de vida juvenil que potenciï
la igualtat d’oportunitats; afavorir el reconeixement
de la tasca educativa com a possible nova opció
formativa i laboral del jove i promoure i reflexionar
respecte la tasca a desenvolupar com a agents de
canvi dins la comunitat on viuen. Han participat un
total de 22 joves, dels quals 15 noies i 7 nois.
El procés comprèn períodes de formació teòrica i
pràctiques durant els quals es realitzaran tutories de
seguiment personalitzat amb els formadors. Aquest
any, s’han realitzat dos períodes de formació teòrica,
el primer del 25 al 28 de juny i el segon del 27 al 30
de desembre. Reconeixement dels joves del barri
com a agents educatius en el seu entorn.
Consolidació del programa dintre de la xarxa
d’entitats que atenen joves.
 Projecte Ítaka al Raval                • Anàlisi del perfil i diagnòstic de l’ocupabilitat.
El canal d’entrada dels joves participants ha estat a    Corresponen les accions: Acollida i valoració del
través de la derivació d’altres entitats, Instituts     jove derivat. Disseny del itinerari integral de
d’Educació Secundària i organismes amb els que es      cada participant.
col·labora en el marc d’altres programes, així com    • Formació bàsica i instrumental. Inclou el
joves que contacten directament amb l’entitat i que     Programa d’accés a cursos de formació de Grau
compleixen els requisits com a col·lectiu. En total     Mig.
s’han atès a 50 joves majoritàriament del barri del   • Acompanyament a la inserció. Aquesta acció
Raval.                           inclou: Aula de recerca de feina i Tutories
Aquest curs el projecte ha generat les següents línies   d’acompanyament a la inserció. Programa Pels
d’acció:                          Pèls (Pódame). Programa pre-laboral al Raval:
                              suport logístic a Ravals i Arrossos del Món.
                              Projecte de Lleure
                             Les activitats de casal i colònies són una proposta
                             formativa de lleure que busca donar resposta a les
                             necessitats socials de moltes famílies durant els
                             períodes de vacances escolars i que fa possible que
                             infants, adolescents i joves gaudeixin de manera
                             profitosa d’aquest temps d’oci. Aquest curs, hem
                             ofert activitats durant els períodes de Nadal i Estiu.
                             S’ha atès un total de 206 infants, adolescents i joves.
                             Les activitats de lleure han estat relacionades amb
                             l’eix d’animació treballat durant tot el curs. A les
                             activitats, infants, adolescents i joves han pogut
                             aprofundir en l’educació emocional a més de fer un
                             treball de sensibilització en relació al medi natural i
                             la prevenció de riscos en els més joves. Les colònies
                             i la sortida de joves a l’estiu s’han fet a Planoles
                             (Ripollès) a la casa de Colònies El Caliu” i a l’Alberg
                             Costa Brava a Llançà, respectivament.
                                                       11
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina

            Siguem el canvi que volem
             veure en el món i el món
            començarà a canviar perquè
            nosaltres som part del món.

 ÀREA DE VOLUNTARIAT
Un dels pilars de la filososfia i manera de ser de la    noves incorporacions aquest curs.
Fundació es creure en la importància del treball     • Recolzar al personal d’administració i gestió de
voluntari com a impulsor de la transformació social.    la Fundació. Els serveis necessaris pel
S’acull i es fa seguiment a les persones que es volen   funcionament de l’entitat també compten amb
comprometre amb els objectius de l’entitat donant     voluntaris que, malgrat no tenir contacte directe
recolzament i complementant el treball dels        amb les persones ateses, permeten mantenir
professionals.                       l’engranatge de la Fundació funcionant. La
                              consergeria, la cuina, el magatzem, el rober, o
FUNCIONS DEL VOLUNTARI                   tasques administratives són alguns dels espais
Els voluntaris complementen i recolzen el treball     on es dóna suport.
dels professionals, unint esforços per a atenuar la   • Mereixen una atenció especial tots aquells amics
situació de desavantatge social d’infants,         que des d’entitats externes complementen la
adolescents i joves al barri del Raval de Barcelona.    nostra tasca de sensibilització. Més de 200
La seva implicació és d’una importància cabdal i per    persones voluntàries han recolzat aquesta tasca.
aquest motiu posem molt d’èmfasi en la coordinació
d’aquest gran valor humà. Un equip de voluntaris     LA FORMACIÓ COM A EINA DE MILLORA EN LA
compromès possibilita que els nostres projectes     INTERVENCIÓ
tinguin una major qualitat en tots els nivells.     La formació és essencial per mantenir l’entusiasme i
La seva feina es resumeix en:              motivació de les persones vinculades a un projecte.
                             Contribueix a garantir la seva continuïtat, a millorar
• Recolzar la tasca educativa dels educadors del
                             la qualitat de l’acció i a despertar un compromís
  Centre Obert. 17 nous voluntaris s’han incorporat
                             d’interacció amb l’entorn social.
  a l’equip i s’han sumat als 11 que ja participaven.
• Fer reforç per a l’assoliment d’un nivell       És important assegurar una formació que potenciï les
  acadèmic adequat. L’objectiu d’enfortir el      pròpies capacitats i qualifiqui al voluntari en el
  projecte de reforç d’estudis ha permès incorporar   treball amb els menors i en els serveis que realitzen.
  nous perfils de voluntaris. Respecte al curs      Aquest darrer curs, a més del seguiment diari dels
  anterior, s’ha augmentat un 40% els voluntaris    responsables dels projectes als quals s’incorporen,
  dedicats a aquesta tasca.               s’ha duplicat el nombre de sessions formatives. S’han
• Realitzar tallers manuals que potencien les
  capacitats creatives i artístiques.
• Recolzar i dirigir activitats esportives. Tres
  persones s’han afegit a l’equip amb aquesta
  comesa on, a més de l’activitat física, transmeten
  valors de respecte, esforç i tolerància.
• Fer suport a les activitats de temps de lleure en
  èpoques de vacances. Els voluntaris més
  constants els trobem en el projecte de lleure de la
  Fundació. El nombre de persones incorporades
  és gairebé igual al número de persones que, any
  rere any, es reserven uns dies de les seves
  vacances per dedicar-les a donar suport als
  infants i adolescents.
• Donar suport en el servei de menjador. El
  desplegament i reforç dels projectes d’atenció a
  necessitats bàsiques d’infants i famílies, com el
  menjador escolar al migdia, ha comptat amb 312
Memòria 2011/2012
fet les dues trobades d’agraïment amb formació,
avaluació i reflexió de la tasca realitzada i s’han afegit
dues sessions amb professionals externs que han
obert debat sobre temes relacionats amb la intervenció,
aquest curs, l’escolta activa i la comunicació.
Algunes conclusions dels voluntaris en les diferents
trobades han estat:
• Senten que amb la seva acció aprenen, creixen
  professionalment i personalment i adquireixen
  experiències que els ajuden en les relacions
  humanes.
• Se senten contents amb el seu esforç i compromís
  sense esperar res a canvi.
• Creuen que l’equip humà al que s’incorporen és
  molt entusiasta, i això facilita la seva intervenció.
• Afirmen que la Fundació és una potència
  transformadora, que el treball diari de l’entitat
  és vital, que les solucions no són l’objectiu sinó    de persones d’edats properes a la prejubilació. S’han
  la manera d’avançar.                   mantingut els números de participants d’entre 30 i 40
• Demanen una major implicació en la gestió dels      anys però s’ha augment significativament la franja
  diferents projectes on s’impliquen així com       d’edat entre 20 i 30 anys. L’atur i pensar que el
  conèixer la situació sociofamiliar dels menors      voluntariat és un bon camí de formació, ha fet acostar
  atesos amb el propòsit de realitzar una millor      als més joves al voluntariat social. La mitjana d’edat
  intervenció.                       de les noves incorporacions correspon a 32 anys en el
                              cas dels homes i de 36 anys pel que fa a les dones.
ELS NOSTRES VOLUNTARIS
                              Respecte a la participació, segueixen havent’hi
És un desafiament encaixar els perfils dels nostres      diferències entre dones (55,6%) i homes (44,4%) tot i
col·laboradors amb els requeriments de cada projecte.    que, hem registrat enguany un augment de 13 punts
En el procés de selecció de voluntaris triem persones    d’homes respecte el curs passat.
que tinguin una gran motivació però alhora assegurin
una bona qualitat en la tasca a realitzar. Com a entitat  LÍNIES DE TREBALL DE L’ÀREA DE VOLUNTARIAT
hem de transmetre al voluntari què li podem oferir i    Hem continuat treballant en la línia de despertar el
entendre què espera ell de nosaltres.            compromís i la responsabilitat social a través del
Durant el curs, 99 voluntaris han participat donant     foment del voluntariat. En aquest sentit ha estat de
suport a la intervenció directa (en activitats de reforç  vital importància el disseny d’una bona estratègia
escolar, artístiques, esportives, casal i colònies),    d’incorporació i seguiment d’aquest valuós actiu.
realitzant serveis derivats del funcionament de la     Apostem perquè el voluntari s’incorpori a un equip
Fundació (cuina, magatzem o consergeria) i         de treball interdisciplinari i heterogeni. En la
campanyes de sensibilització i captació de fons.      intervenció directa, l’equip està format per
Més de 200 persones han participat aquest curs en      professionals de l’entitat, alumnes en pràctiques de
tasques de sensibilització, de manera puntual,       diversos estudis (educadors social, monitor o
organitzant campanyes de captació de recursos        director de lleure, pedagog, integrador social) i
materials i econòmics. Això s’ha fet a través del      joves aprenents de monitors del projecte “Monitors
projecte “Implica la teva escola”, fires al carrer (Fira   pel futur”.
de Sant Ponç, Fira de Calaf i Sant Jordi), i mercats    Facilitem la convivència i l’aprenentatge entre
solidaris (Gran Recapte del Banc del Aliments, o la     infants, joves i persones grans. Els nostres voluntaris
campanya d’aliments frescos al Mercat Galvany)       més grans comparteixen el seu dia a dia com a
Analitzant les franges d’edat de les persones que      col·laboradors amb infants, adolescents i joves
s’acosten a la Fundació, continuem observant una      generant una complicitat necessària per a treballar
participació més alta de voluntaris de 20 a 30 anys i    en favor de la cohesió social.
                                                        13
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
 BALANÇ ECONÒMIC
 La informació econòmica que presenta la Fundació    Per una banda, respecte als ingressos, la situació
 Centre Obert Joan Salvador Gavina segueix les      econòmica continua afectant negativament tant als
 línies del Pla de Comptabilitat de les Fundacions i   ingressos provinents dels donatius particulars com
 les Associacions Catalanes i, per tant, reflexa de    als d’algunes subvencions que la Fundació havia
 manera transparent les activitats que l’entitat porta  rebut en exercicis anteriors. Respecte a les despeses,
 a terme i dóna un coneixement prou ampli de la     continuem endavant amb la política d’austeritat i
 realitat econòmica i financera de la Fundació.      d’estalvi marcada pel Patronat de la Fundació i que
                             pretén donar continuïtat als projectes i complir amb
                             els objectius fundacionals de l’entitat.
INGRESSOS 2012

                      Donacions en espècies      Altres ingressos
                         57.810 €            2.121 €
                         9,03%             0,33%
         Donacions particulars                            Serveis
           47.941 €                                15.903 €
            7,49%                                 2,48%


Altres subvencions
 i ajudes privades
   34.424 €
    5,38%
  Subvencions caixes
    164.140 €
    25,64%                                           Subvencions, convenis
                                                   i ajudes públiques
14
Memòria 2011/2012
    Ingressos 2012                        Despeses 2012

    Ingressos per serveis         15.903 €        Aprovisionaments        75.100 €

    Subvencions oficials         317.708 €        Despeses personal       471.453 €

    Subvencions Caixes          164.140 €        Serveis exteriors        90.972 €

    Altres subvencions privades      34.424 €        Despeses financers        369 €

    Donacions particulars         47.941 €

    Donacions en espècie          57.810 €

    Ingresos financers           2.122 €

    Totas ingressos           640.048 €        Total despeses         637.894 €


            Provissió de fons (diferència ingressos-despeses)          2.154 €

  DESPESES 2012           Menjador
           17.985 €                                 Centre obert (4 a 16 anys)
           18,50%                                      287.901 €
                                                    45,13%
Atenció a famílies
  1.245 €
   6,47%         Lleure
         41.927 €
          7%
                         Centre obert (16 a 18 anys)
                             148.836 €
                             23,33%
                                                         15
Durant el curs 2011-2012, la Fundació Joan Salvador Gavina ha comptat amb el suport de:
               Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
                   Nou de la Rambla, 39-41
                08001 Barcelona - Telf. 93 442 66 83
                  www.centreobertgavina.org

Recommandé

Memoria de la Fundació - 2010/2011 par
Memoria de la Fundació - 2010/2011Memoria de la Fundació - 2010/2011
Memoria de la Fundació - 2010/2011Fundacio Joan Salvador Gavina
798 vues34 diapositives
Mesura de Govern 29 de juny. Infància en risc d'exclusió social par
Mesura de Govern 29 de juny. Infància en risc d'exclusió socialMesura de Govern 29 de juny. Infància en risc d'exclusió social
Mesura de Govern 29 de juny. Infància en risc d'exclusió socialAjuntament de Barcelona
948 vues34 diapositives
Presentació de la memòria 2012 par
Presentació de la memòria 2012 Presentació de la memòria 2012
Presentació de la memòria 2012 Consorci d'Acció Social de la Garrotxa
385 vues43 diapositives
Memoria 2016 par
Memoria 2016Memoria 2016
Memoria 2016Fundacio Joan Salvador Gavina
1.1K vues28 diapositives
99 joves par
99 joves99 joves
99 jovesComunica13
675 vues17 diapositives
Resum_memòria_2012-girona par
Resum_memòria_2012-gironaResum_memòria_2012-girona
Resum_memòria_2012-gironaCreu Roja Girona
399 vues26 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Dossier de premsa cap infant sense colònies 2014 par
Dossier de premsa cap infant sense colònies 2014Dossier de premsa cap infant sense colònies 2014
Dossier de premsa cap infant sense colònies 2014Fundacio Pere Tarres
225 vues29 diapositives
Memoria anual 2018 par
Memoria anual 2018Memoria anual 2018
Memoria anual 2018Fundacio Joan Salvador Gavina
94 vues24 diapositives
Cruzrojamemòria 2012 par
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012C C
208 vues2 diapositives
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa par
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaMemoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaSergio Martínez
607 vues21 diapositives
4a. Conferència Tècnica Crisi. Principals conclusions par
4a. Conferència Tècnica Crisi. Principals conclusions4a. Conferència Tècnica Crisi. Principals conclusions
4a. Conferència Tècnica Crisi. Principals conclusionsCreu Roja a Catalunya
453 vues8 diapositives
Servei per a adolescents i famílies amb fills o filles adolescents par
Servei per a adolescents i famílies amb fills o filles adolescentsServei per a adolescents i famílies amb fills o filles adolescents
Servei per a adolescents i famílies amb fills o filles adolescentsAjuntament de Barcelona
1.5K vues32 diapositives

Tendances(14)

Cruzrojamemòria 2012 par C C
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
C C208 vues
Servei per a adolescents i famílies amb fills o filles adolescents par Ajuntament de Barcelona
Servei per a adolescents i famílies amb fills o filles adolescentsServei per a adolescents i famílies amb fills o filles adolescents
Servei per a adolescents i famílies amb fills o filles adolescents
Dossier premsa memòria d'activitats 2015 par Creu Roja Girona
 Dossier premsa memòria d'activitats 2015 Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Creu Roja Girona169 vues
A LES TRES A CASA? L’impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua par Fundació Jaume Bofill
A LES TRES A CASA? L’impacte social i educatiu de la jornada escolar contínuaA LES TRES A CASA? L’impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua
A LES TRES A CASA? L’impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua

En vedette

Curs diba einescontralacrisi(2) par
Curs diba einescontralacrisi(2)Curs diba einescontralacrisi(2)
Curs diba einescontralacrisi(2)UBICIVIS
393 vues14 diapositives
Muntatge d'un ordinador par
Muntatge d'un ordinadorMuntatge d'un ordinador
Muntatge d'un ordinadorchristianleal16
192 vues11 diapositives
Roda de Premsa conjuntura i perspectives economiques, juliol 2010 par
Roda de Premsa conjuntura i perspectives economiques, juliol 2010Roda de Premsa conjuntura i perspectives economiques, juliol 2010
Roda de Premsa conjuntura i perspectives economiques, juliol 2010Cambra de Comerç de Barcelona
298 vues28 diapositives
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem par
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts PodemMemòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts PodemCastellvi Solidari - Junts Podem
357 vues33 diapositives
Els plans de formacio de centre par
Els plans de formacio de centreEls plans de formacio de centre
Els plans de formacio de centreICE_URV_NU
312 vues12 diapositives
L'univers par
L'universL'univers
L'universBlocsArciris
468 vues16 diapositives

En vedette(8)

Similaire à Memòria de la Fundació - 2011/2012

Cruzrojamemòria 2012 par
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012C C
129 vues2 diapositives
Memoria de la Fundació 2013 par
Memoria de la Fundació 2013Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013Fundacio Joan Salvador Gavina
1.3K vues24 diapositives
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer par
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixerDossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixerFundacio Pere Tarres
143 vues19 diapositives
Campanya solidària per a infància vulnerable. Nadal 14-15 | Fundació Pere Tarrés par
Campanya solidària per a infància vulnerable. Nadal 14-15 | Fundació Pere TarrésCampanya solidària per a infància vulnerable. Nadal 14-15 | Fundació Pere Tarrés
Campanya solidària per a infància vulnerable. Nadal 14-15 | Fundació Pere TarrésFundació Pere Tarrés
245 vues19 diapositives
Memòria de la Fundació 2014 par
Memòria de la Fundació 2014Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014Fundacio Joan Salvador Gavina
3.8K vues32 diapositives
Pla de convivència i mediacio 2011 par
Pla de convivència i mediacio 2011Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 20112011Edu
829 vues98 diapositives

Similaire à Memòria de la Fundació - 2011/2012(20)

Cruzrojamemòria 2012 par C C
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
C C129 vues
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer par Fundacio Pere Tarres
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixerDossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer
Campanya solidària per a infància vulnerable. Nadal 14-15 | Fundació Pere Tarrés par Fundació Pere Tarrés
Campanya solidària per a infància vulnerable. Nadal 14-15 | Fundació Pere TarrésCampanya solidària per a infància vulnerable. Nadal 14-15 | Fundació Pere Tarrés
Campanya solidària per a infància vulnerable. Nadal 14-15 | Fundació Pere Tarrés
Pla de convivència i mediacio 2011 par 2011Edu
Pla de convivència i mediacio 2011Pla de convivència i mediacio 2011
Pla de convivència i mediacio 2011
2011Edu829 vues
Cap infant sense colònies. Dossier de premsa | Fundació Pere Tarrés par Fundació Pere Tarrés
Cap infant sense colònies. Dossier de premsa | Fundació Pere TarrésCap infant sense colònies. Dossier de premsa | Fundació Pere Tarrés
Cap infant sense colònies. Dossier de premsa | Fundació Pere Tarrés
Presentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a Catalunya par Salut Mental Catalunya
Presentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a CatalunyaPresentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a Catalunya
Presentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a Catalunya
Memòria 2015 FCFS par osmarillac
Memòria 2015 FCFSMemòria 2015 FCFS
Memòria 2015 FCFS
osmarillac219 vues

Plus de Fundacio Joan Salvador Gavina

Article La República par
Article La RepúblicaArticle La República
Article La RepúblicaFundacio Joan Salvador Gavina
95 vues1 diapositive
Estrena Documental: GAVINA. Fent volar als infants par
Estrena Documental: GAVINA. Fent volar als infantsEstrena Documental: GAVINA. Fent volar als infants
Estrena Documental: GAVINA. Fent volar als infantsFundacio Joan Salvador Gavina
263 vues2 diapositives
Butlletí Obert 25 - Ens apropem als joves par
Butlletí Obert 25 - Ens apropem als jovesButlletí Obert 25 - Ens apropem als joves
Butlletí Obert 25 - Ens apropem als jovesFundacio Joan Salvador Gavina
285 vues20 diapositives
Butlletí Obert 24 - Els Mitjans del Gavina par
Butlletí Obert 24 - Els Mitjans del GavinaButlletí Obert 24 - Els Mitjans del Gavina
Butlletí Obert 24 - Els Mitjans del GavinaFundacio Joan Salvador Gavina
1.3K vues16 diapositives
Butlletí Obert 23 - El petits del Gavina par
Butlletí Obert 23 - El petits del GavinaButlletí Obert 23 - El petits del Gavina
Butlletí Obert 23 - El petits del GavinaFundacio Joan Salvador Gavina
645 vues12 diapositives
Butlletí Obert 22 - Els adolescents par
Butlletí Obert 22 - Els adolescentsButlletí Obert 22 - Els adolescents
Butlletí Obert 22 - Els adolescentsFundacio Joan Salvador Gavina
2.2K vues13 diapositives

Plus de Fundacio Joan Salvador Gavina(15)

Memòria de la Fundació - 2011/2012

 • 1. Memòria 2011/2012 Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
 • 2. Imatges de portada de les activitats del curs 2011/2012 Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina Memòria Març 2013 Nou de la Rambla, 39-41 - 08001 Barcelona Tel. 93 442 66 83 comunicacio@centreobertgavina.org
 • 3. SUMARI PRESENTACIÓ ÀREA DE VOLUNTARIAT El curs 2011/2012 ............................................................. 4 Funcions del voluntari .................................................. 12 Població atesa pels projectes de la fundació ......... 4 La formació com a eina de millora en la intervenció ........................................................................ 12 Barri de residència de les famílies .......................... 4 Els nostres voluntaris..................................................... 13 Procedència de les famílies ........................................... 4 Línies de treball de l’àrea de voluntariat ................ 13 ÀREA SOCIAL Allò que ens ha preocupat .............................................5 BALANÇ ECONÒMIC Ingressos 2012 .................................................................14 El suport a les famílies .....................................................5 Despeses 2012 ................................................................. 15 Programa Caixa Proinfància ......................................5 Projecte Més formació = Més autonomia ..............5 Projecte “Nutrició i higiene, pilars bàsics en el desenvolupament infantil i familiar” ........................6 PIRMI ......................................................................................6 ÀREA EDUCATIVA Accions engegades ...........................................................7 Com es fa aquesta feina ..................................................7 Resultats observats .......................................................... 8 Centre Obert Infantil i Adolescent ......................... 8 Projecte Espai Jove ...................................................... 9 Projecte Ítaka al Raval............................................... 11 Projecte de Lleure ...................................................... 11 3
 • 4. Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina PRESENTACIÓ L’any 1979 amb la vista posada en millorar la famílies o bé per derivació de Serveis Socials, Equips situació de desatenció que patien infants, joves i d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), famílies del Raval de Barcelona, s’estableixen les escoles, instituts, Equips d’Atenció Pedagògica (EAP) bases de la Fundació Centre Obert Joan Salvador o Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). Gavina. El nostre projecte central i més consolidat Amb el suport del programa de CaixaProInfància és el Centre Obert. A través d’aquest projecte hem de l’Obra Social la Caixa, s’han atès a 155 infants de pogut detectar les noves realitats del barri perquè 0 a 16 anys, el que ha permès millorar la situació aquestes no derivessin en situacions excloents i econòmica de les famílies, promoure la inclusió oferir nous projectes educatius i formatius que social dels menors i prevenir situacions de risc. compensessin les dificultats de moltes de les famílies ateses per la nostra Fundació. Barri de residència de les famílies EL CURS 2011/2012 El 71,18% de les famílies ateses a la Fundació viuen al barri del Raval. És un dels requisits principals per Durant el curs 2011/2012 aquest són els projectes poder accedir als serveis de la Fundació. El 26% que hem executat: pertany a barris propers al Raval, especialment del • El Projecte de Centre Obert Infantil i Adolescent, Poble Sec i tant sols un 3% pertanyen a d’altres barris un servei preventiu d’Atenció Primària per a de Barcelona. La manca de recursos econòmics de les infants i adolescents de 4 a 16 anys, obert durant famílies està agreujant les dificultats per poder tot curs escolar en horari de tarda. accedir a l’habitatge i fer front al pagament. • L’Espai Jove. Projecte destinat a joves de 16 a 22 Procedència de les famílies anys. D’una banda és un servei de continuïtat del centre obert fins als 18 anys, i de l’altra, Un 63,31% de les famílies ateses per la Fundació adequa la seva dinàmica a la realitat de la procedeixen de l’estranger, en la seva majoria de joventut i les seves necessitats d’acompanyament l’Equador i del Marroc. Sent només un 37% nascuts acadèmic i sociolaboral fins als 22 anys. Obert a Catalunya. Aquestes dades canvien radicalment si tot el curs en horari de matí i tarda. mirem les nacionalitats dels menors atesos, el • Atenció i suport a les famílies. 88,16% tenen la nacionalitat espanyola. • Menjador, esmorzars i servei de dutxes. La situació d’emergència social que estem vivint ens ha dut a desplegar i reforçar els projectes d’atenció a necessitats bàsiques d’infants i famílies • Lleure. POBLACIÓ ATESA PELS PROJECTES DE LA FUNDACIÓ Al llarg del curs s’han atès 165 infants, adolescents i joves de 4 a 22 anys i 111 famílies en els diferents serveis que s’ofereixen. En el projecte de Centre Obert s’han atès 129 infants i adolescents de 4 a 18 anys. La llista d’espera per accedir als serveis d’atenció infantil i juvenil s’ha mantingut en 34 infants tot, i que observem una major demanda en la franja d’entre els 8 i els 12 anys. L’accés als diferents programes i projectes de la Fundació es fa a través de demanda directa de les 4
 • 5. Memòria 2011/2012 ÀREA SOCIAL ALLÒ QUE ENS HA PREOCUPAT La suma d’aquests indicadors fa que augmentin les situacions de risc en el si de les famílies i posen en Durant l’any 2012, hem constatat que la situació perill el benestar físic i emocional dels infants. socioeconòmica de les famílies que atenem s’ha agreujat considerablement. Des de la Fundació, EL SUPORT A LES FAMÍLIES aquest curs hem detectat: El servei d’atenció personalitzat i de proximitat ha • Dificultats en l’aprenentage d’un 53% dels caracteritzat sempre la tasca de la Fundació al barri. infants i adolescents, i un 10% de joves que Els projectes i els programes centrats en el nucli abandonen estudis: familiar, un dels cercles més importants de • Transtorns greus de conducta, 19% d’infants i l’individu i on s’hi estableixen relacions que afecten joves. al seu desenvolupament, vetllen i prevenen • Un 18% de famílies en procés de desnonament. situacions de ruptura social de la família i dels seus • Un 63% de les famílies estan ateses per Serveis membres. Socials i un 19% amb intervencions de l’EAIA. Programa Caixa Proinfància • Casos de violència intrafamiliar: 48,7%. La gestió del programa Caixa Proinfància ha permès • Un 58% de les famílies tenen els seus membres a atendre un total de 123 menors en situació de l’atur i d’aquestes un 20% no té cap ingrés i un vulnerabilitat. S’han tramitat 464 ajuts dels quals 35% viuen amb menys de 450€/mes. 109 han estat per a béns (equipament escolar, ulleres • Un 7,2% dels adults responsables d’infants estan i higiene i alimentació infantil) i la resta, 355, han a la presó. estat en serveis de: Centre Obert, activitats de lleure • El 63% de famílies tenen la categoria de durant les vacances, atenció psicosocial i reforç nombroses i un 27% són mares soles amb escolar. menors al seu càrrec. • El 48% de famílies presenten dificultats per Projecte Més formació = Més autonomia afrontar pagaments de la vivenda i els seus L’objectiu del Projecte “Més formació = Més subministraments Gràfica 1. Persones ateses en els diferents projectes i serveis de la Fundació Menjador escolar 12% Atenció psicològica individual 4% Atenció psicològica familiar Colònies 1% PIRMI 12% 2% Adults Tallers de formació 29% 9% Casal 19% Famílies ateses 17% Espai Jove 5% Centre Obert 19% 5
 • 6. Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina autonomia” és oferir un suport integral a les famílies per tal d’augmentar la seva autonomia i les pròpies potencialitats perquè esdevinguin protagonistes d’aquest procés. Han participat del projecte 61 adults. Aquest suport integral es desenvolupa a través de tres tipus d’activitats: • Atreveix-te a buscar respostes! Com educar els nostres fills. És un taller d’orientació familiar, dirigit a pares, on es pretén millorar la parentalitat de les famílies en la seva relació amb els fills, donar eines educatives davant del repte d’educar als fills. Alhora, aquest àmbit de reflexió i de diàleg, busca fomentar l’autoestima, el coneixement personal i interpersonal, afavorir l’equilibri emocional i millorar les habilitats socials i les relacions amb les altres persones que hi participen. • Vine a conèixer les tradicions populars de Catalunya. A través del coneixement de les tradicions populars de Catalunya, difondre la llengua i la • Menjador escolar. De dilluns a divendres, de cultura del nostre país. 13h. a 15h., oferim un servei de menjador • Aprofita el menjar, que no quedin ni les molles! El escolar. Hem atès 58 infants, d’entre 3 i 18 anys, taller té com a objectiu fomentar una vida sana, sense beca escolar i amb ingressos econòmics oferint un espai en el que les famílies aprenguin insuficients per fer front a una alimentació a elaborar plats dietèticament saludables, equilibrada. Les famílies han vingut derivades nutritius, especialment per als infants, i estiguin en un 60% de Serveis Socials del barri, de les a l’abast econòmic de tothom. escoles i instituts. A més, hem atès a 30 Projecte “Nutrició i higiene, pilars bàsics en el adolescents de 1r a 4t d’ESO de l’escola CINTRA. desenvolupament infantil i familiar” • Servei de dutxes. Dirigit a famílies que no disposen de les condicions mínimes en el seu El projecte s’emmarca en el context de crisi habitatge perquè els han tallat algun dels econòmica actual, que es fa palès fonamentalment a subministraments per falta de pagament. Permet través de la pèrdua de la feina i l’habitatge, fet que fomentar hàbits d’higiene personal de manera està colpint les capes més modestes de la nostra regular, tant de famílies ateses directament per societat i comporta l’empobriment d’un gran la Fundació, com derivades des de Serveis nombre de famílies, i l’augment considerable Socials. d’infants que en pateixen les conseqüències. S’ofereix a famílies amb ingressos econòmics PIRMI insuficients o nuls que no poden fer front a les És un programa destinat a famílies que hagin necessitats bàsiques d’alimentació i d’higiene. Un esgotat tots els recursos i no puguin rebre cap altre 28% de les famílies ateses viuen en habitacions tipus de prestació econòmica. El seu objectiu rellogades, pisos compartits o pisos ocupats que no principal és el d’inserir-se laboralment. S’han reuneixen condicions òptimes d’habitabilitat. realitzat coordinacions amb altres entitats per dissenyar trajectòries d’inserció laboral. Durant Davant d’aquesta situació d’emergència social, aquest curs hem atès 12 beneficiaris de la RMI, s’ha s’han desenvolupat les següents accions: produït una baixa definitiva per no complir amb els • Esmorzars en família. Pretén ser un moment requisits, s’han dut a terme 98 entrevistes de pausat de relació entre pares i fills, en el que es seguiment, s’han realitzat 13 visites domiciliàries i reforcin els hàbits de salut i higiene, alhora que s’han elaborat 27 informes socials. s’ofereix un esmorzar equilibrat que inclou làctics, fruita i cereals. Els infants, a més, s’emporten per esmorzar a l’escola un entrepà o fruita. S’han atès 20 persones. 6
 • 7. Memòria 2011/2012 ÀREA EDUCATIVA Des de l’Àrea Educativa de la Fundació es coordinen familiar. Afavorir un espai d’escolta, tertúlies, grups quatre projectes destinats a la infància, adolescència de suport emocional, tallers de formació. i joventut que es troben en situació de risc o desavantatge social: COM ES FA AQUESTA FEINA 1. El Projecte de Centre Obert Infantil i Adolescent, Al llarg de tot el curs, ens hem coordinat un equip un servei preventiu d’Atenció Primària per a de 114 adults: 11 professionals, 29 estudiants en infants i adolescents de 4 a 16 anys, obert durant pràctiques (d’Integració Social, d’Educació Social, tot curs escolar en horari de tarda. de Monitors i de Directors de Lleure), i 72 voluntaris. 2. El Projecte Espai Jove destinat a joves de 16 a 22 Tots els grups del centre han aprofundit i prioritzat anys. És un servei de continuïtat del centre el treball en educació emocional mitjançant l’eix obert, adequant la seva dinàmica a la realitat de d’animació “La revolució dels petits gestos“. Al nivell la joventut i les seves necessitats de Petita Infància (nens i nenes de 4 a 8 anys) a d’acompanyament acadèmic i sociolaboral. través de jocs i dinàmiques s’ha fet èmfasi en la Projecte obert durant tot el curs en horari de validació i acceptació de les emocions que poguessin matí i tarda. sentir i que arribessin a “sintonitzar” amb les 3. El Projecte ITAKA, projecte comunitari que atén emocions dels altres. joves de 16 a 20 anys i que ofereix acompanyament Al nivell de Infància (nens i nenes de 8 a 11 anys) a d’itineraris d’inserció sociolaboral. Servei obert través d’un personatge (en DGIER, Detectiu Gordon durant tot el curs en horari de matí i tarda. Investigador d’Emocions Robades) han après a 4. El Projecte de Lleure, que inclou casals, colònies conèixer quines emocions senten, a empatitzar amb i campaments, és un servei d’educació no formal les emocions dels altres i descobrir tècniques per a en el temps d’oci d’infants, adolescents i joves millorar en l’autocontrol d’aquestes. durant els períodes de vacances escolars tant en horari de matí i tarda. Al nivell d’Adolescents (nois i noies de 12 a 16 anys) s’ha realitzat un aprenentatge de la gestió emocional ACCIONS ENGEGADES mitjançant tallers i dinàmiques quinzenals que han A totes les franges d’edat que atenem hem volgut ajudat a conèixer les pròpies emocions i estats reforçar els coneixements bàsics de manera significativa i dotar d’eines per gestionar les emocions. Així, hem donat pes al projecte de reforç educatiu. L’hem sistematitzat, coordinant el treball pensat per a cada infant i jove segons les seves necessitats i marcant un mínim nivell acadèmic per assolir un nivell cultural imprescindible. A més, hem reforçat la lectura oferint espais i temps per concentrar-se i mantenir l’atenció i la concentració en activitats més sedentàries. A nivell de nucli familiar hem creat espàis per millorar la parentalitat respecte els seus fills i augmentar la participació i implicació de les famílies al quotidià del Centre per fer paleses les seves potencialitats i virtuts. Afavorir la participació de la família a l’entitat, implicar-les en el procés educatiu dels seus fills. Elaboració d’un pla familiar amb totes les famílies. Individualitzar l’atenció sent realistes de les seves possibilitats i la seva trajectòria 7
 • 8. Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina d’ànim, així com la capacitat per automotivar-se i construir la seva autoestima. A la vegada s’ha realitzat un treball centrat en l’empatia i l’assertivitat. RESULTATS OBSERVATS De forma general s’ha valorat una millora d’actituds perquè s’ha rebaixat el nivell d’agressivitat verbal i física; s’han creat millors vincles entre els educadors i els infants i ha millorat la relació entre els companys. A més, ha augmentat l’expressió de sentiments i emocions de forma espontània, la identificació de les emocions i de posar nom als seus estats d’ànims; es demanem perdó i accepten els seus errors i són capaços de resoldre conflictes tant individuals com de grup per ells mateixos, establint espais per parlar de forma respectuosa. Centre Obert Infantil i Adolescent La tasca del Centre Obert té dues vessants: el seguiment individual i l’atenció grupal. El seguiment individual inclou totes les coordinacions contracte pedagògic compartit amb les famílies i amb es realitzen amb els agents educatius que intervenen els mateixos infants i adolescents. S’estableix un amb el menor i la seva família (EAIA, Serveis programa d’intervenció, que pot incloure el reforç Socials, EAP, CSMIJ, etc.), les entrevistes amb les escolar en grup (Aula Oberta) i/o el reforç en grups famílies, amb els mateixos infants i adolescents, així reduïts o a nivell individual, quan els infants presenten com l’elaboració del PEI (Projecte Educatiu més dificultats en l’adquisió de coneixements, hàbits Individualitzat). d’estudi, o de concentració. Els adolescents a més a més disposen de l’espai de Sala d’Estudi a fi d’anar Durant la tarda es realitza l’atenció en grup amb adquirint l’hàbit d’estudiar autònomament. Al segon activitats educatives adequades a cada franja d’edat. trimestre es fan les coordinacions amb els tutors Suport i orientació acadèmica corresponents de cada infant de les escoles i instituts i El programa comença amb l’avaluació inicial i es reajusten els objectius si és el cas. Amb els més l’establiment d’objectius individuals registrats en un grans, s’inicia l’acompanyament i orientació cap a la formació post- obligatòria. Reforç Escolar d’Estiu Durant el mes de juliol, hem ofert per primera vegada i a demanda dels mateixos joves de l’entitat, reforç escolar a nois i noies de secundaria i batxillerat, han pogut preparar les assignatures pendents pel setembre. En total han participat 21 adolescents i joves en el programa. Un equip de 9 voluntaris, han estat donant suport en les assignatures de llengua catalana, castellana, anglès, matemàtiques i física. El 80% de participants han aprovat amb èxit les assignatures suspeses. Competències socials Són activitats i serveis dirigits a infants i adolescents que pretenen garantir el desenvolupament d’habilitats socials i fomentar el descobriment i assumpció de valors que afavoreixen la convivència entre diferents cultures. Es treballa des del quotidià. 8
 • 9. Memòria 2011/2012 mostrat pel grup. Seguiment i acompanyament familiar L’objectiu d’aquestes accions és comprometre de manera activa a la família en el procés de millora de la pròpia situació i en l’educació i satisfacció de necessitats dels fills. • S’han fet acompanyaments a dues famílies per la resolució de situacions de violència de gènere. • Ha augmentat la participació de les famílies en activitats del Centre Obert. • Ha millorat molt la comunicació entre la família i l’equip educatiu. Resposta positiva a la convocatòria de reunions, avisos davant dificultats d’assistència dels fills i/o ells mateixos, expressió de dificultats, etc. • S’ha millorat el vincle entre família–equip educatiu. Valoració de la tasca que realitzem i col·laboració dintre de les seves possibilitats. • Tres estudiants de postgrau d’Expressió i Projecte Espai Jove Comunicació han fet al llarg de 6 sessions L’Espai Jove, té com a finalitat crear un context activitats relacionades amb les emocions amb els relacional de referència pels joves en aquesta fase de infants de 10 i 11 anys. Van assolir molt transició a la vida adulta. Al jove se li ofereix la satisfactòriament els objectius. possibilitat de participar en els diferents programes • Teatre Social: “La maté porque era mía!” 14 de d’acció que conformen el projecte, la tria dialogada desembre al Centre Cívic Drassanes. Es tracta el (jove-educador) segons les seves necessitats i tema de la violència de gènere. Desprès de interessos configura el itinerari personalitzat de visualitzar l’obra es realitza un fòrum de debat cada jove. Salut i esport La flexibilitat i la capacitat d’adaptació per atendre Són activitats dirigides a infants i adolescents que cadascun d’aquest itineraris personalitzats són dues pretenen garantir una qualitat de vida saludable, de les característiques fonamentals que s’apliquen prevenir factors de risc i potenciar factors protectors. per a dur a terme el projecte. • Futbol-Pensa. En aquest espai, Projecte Futbol Obert, el grup de 8 a 10 anys reflexiona sobre el seu comportament i esdeveniments que s’hagin originat en la dinàmica del grup partint de l’activitat de futbol, però extrapolant les reflexions a la resta de dies. S’utilitza una pilota que dóna el torn de paraula, les consignes bàsiques són escoltar, respectar opinions i pensar les coses abans de dir-les. Cultura, art i oci Són activitats socioeducatives dirigides als infants, adolescents i les seves famílies que pretenen promocionar i garantir l’ús òptim i saludable del temps d’oci i fomentar l’expressió emocional i la comunicació mitjançant la cultura. • Durant 4 sessions al maig, estudiants de la Universitat de Vic van a oferir un taller de gravació als adolescents. Valorem positivament la motivació i la capacitat de treball en equip 9
 • 10. Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina flexible. El nombre de participants ha estat un total de 23 joves, 19 de 16 a 18 anys i 4 majors de 18 anys. Programa d’activitats grupals i comunitàries A la pista Drassanes es va realitzar l’entrenament de l’activitat de futbol amb la finalitat de què els joves tan de l’entitat com del barri, trobessin un espai relacional en grup. També possibilita que joves del barri desvinculats d’entitats, prenguin contacte amb una figura educativa per tal de començar a desenvolupar un vincle que permeti en un futur la seva participació en d’altres programes socioeducatius. El nombre total de participants a l’activitat de futbol ha estat 21. L’activitat esportiva -supervisada per l’educadora referent del Projecte Espai Jove- ha estat autogestionada pels propis joves tots els dilluns de 18:30h. fins les 19:30 h. Igualment, es realitzen algunes activitats puntuals Ha comprès els següents programes i accions amb els mateixos objectius. Autogestió dels joves de transversals algunes de les quals s’obren a alguns l’activitat. Assistència i compromís regular dels adolescents del Centre Obert depenent de seu joves. Relació dels diferents grups de joves del barri itinerari: Programa de Suport i Orientació Acadèmica: entorn a una activitat motivant. sala d’estudi, reforç acadèmic individual, beques, sortides, xerrades, orientació individual. Programa Programa de Iniciació Laboral: taller pre-laboral, d’activitats grupals i comunitàries: futbol i activitats orientació individual lúdiques puntuals. Programa Iniciació Laboral: Accions d’iniciació laboral a nivell individual i orientació individual. Programa de Premonitors: comunitària, en les quals els joves es comprometen formació i pràctiques. Programa d’acompanyament per iniciativa pròpia. Aquest curs el programa ha socioeducatiu individual: tutories. desenvolupat accions individualitzades amb 16 Programa d’acompanyament individual joves entre 16 i 18 anys i 9 majors de 18 anys amb un total de 25 joves atesos. L’educador referent té amb la tutoria individual la principal eina educativa per tal de poder acompanyar al jove en el seu itinerari individual fins adquirir les habilitats necessàries per encarar la vida adulta amb igualtat d’oportunitats, responsablement i de forma normalitzada. Es realitza una proposta d’objectius consensuats amb el jove, s’avaluen en la periodicament i es plantegen les accions pertinents per a assolir-los. Aquest curs hem assolit: • Detecció, explicitació i prevenció de situacions de risc. • Implicació i responsabilització del jove del seu propi procés abordant-lo de manera integral. • Capacitació i empoderació dels joves per afrontar i superar els seus propis reptes i a demanar suport quan així ho necessitin. • Millora en el desenvolupament d’habilitats socials. Es du a terme durant tot l’any. L’horari d’atenció és 10
 • 11. Memòria 2011/2012 Programa de “Monitors pel futur”: formació i pràctiques Dirigit a joves de 16 a 18 anys, amb els objectius de promocionar la qualitat de vida juvenil que potenciï la igualtat d’oportunitats; afavorir el reconeixement de la tasca educativa com a possible nova opció formativa i laboral del jove i promoure i reflexionar respecte la tasca a desenvolupar com a agents de canvi dins la comunitat on viuen. Han participat un total de 22 joves, dels quals 15 noies i 7 nois. El procés comprèn períodes de formació teòrica i pràctiques durant els quals es realitzaran tutories de seguiment personalitzat amb els formadors. Aquest any, s’han realitzat dos períodes de formació teòrica, el primer del 25 al 28 de juny i el segon del 27 al 30 de desembre. Reconeixement dels joves del barri com a agents educatius en el seu entorn. Consolidació del programa dintre de la xarxa d’entitats que atenen joves. Projecte Ítaka al Raval • Anàlisi del perfil i diagnòstic de l’ocupabilitat. El canal d’entrada dels joves participants ha estat a Corresponen les accions: Acollida i valoració del través de la derivació d’altres entitats, Instituts jove derivat. Disseny del itinerari integral de d’Educació Secundària i organismes amb els que es cada participant. col·labora en el marc d’altres programes, així com • Formació bàsica i instrumental. Inclou el joves que contacten directament amb l’entitat i que Programa d’accés a cursos de formació de Grau compleixen els requisits com a col·lectiu. En total Mig. s’han atès a 50 joves majoritàriament del barri del • Acompanyament a la inserció. Aquesta acció Raval. inclou: Aula de recerca de feina i Tutories Aquest curs el projecte ha generat les següents línies d’acompanyament a la inserció. Programa Pels d’acció: Pèls (Pódame). Programa pre-laboral al Raval: suport logístic a Ravals i Arrossos del Món. Projecte de Lleure Les activitats de casal i colònies són una proposta formativa de lleure que busca donar resposta a les necessitats socials de moltes famílies durant els períodes de vacances escolars i que fa possible que infants, adolescents i joves gaudeixin de manera profitosa d’aquest temps d’oci. Aquest curs, hem ofert activitats durant els períodes de Nadal i Estiu. S’ha atès un total de 206 infants, adolescents i joves. Les activitats de lleure han estat relacionades amb l’eix d’animació treballat durant tot el curs. A les activitats, infants, adolescents i joves han pogut aprofundir en l’educació emocional a més de fer un treball de sensibilització en relació al medi natural i la prevenció de riscos en els més joves. Les colònies i la sortida de joves a l’estiu s’han fet a Planoles (Ripollès) a la casa de Colònies El Caliu” i a l’Alberg Costa Brava a Llançà, respectivament. 11
 • 12. Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina Siguem el canvi que volem veure en el món i el món començarà a canviar perquè nosaltres som part del món. ÀREA DE VOLUNTARIAT Un dels pilars de la filososfia i manera de ser de la noves incorporacions aquest curs. Fundació es creure en la importància del treball • Recolzar al personal d’administració i gestió de voluntari com a impulsor de la transformació social. la Fundació. Els serveis necessaris pel S’acull i es fa seguiment a les persones que es volen funcionament de l’entitat també compten amb comprometre amb els objectius de l’entitat donant voluntaris que, malgrat no tenir contacte directe recolzament i complementant el treball dels amb les persones ateses, permeten mantenir professionals. l’engranatge de la Fundació funcionant. La consergeria, la cuina, el magatzem, el rober, o FUNCIONS DEL VOLUNTARI tasques administratives són alguns dels espais Els voluntaris complementen i recolzen el treball on es dóna suport. dels professionals, unint esforços per a atenuar la • Mereixen una atenció especial tots aquells amics situació de desavantatge social d’infants, que des d’entitats externes complementen la adolescents i joves al barri del Raval de Barcelona. nostra tasca de sensibilització. Més de 200 La seva implicació és d’una importància cabdal i per persones voluntàries han recolzat aquesta tasca. aquest motiu posem molt d’èmfasi en la coordinació d’aquest gran valor humà. Un equip de voluntaris LA FORMACIÓ COM A EINA DE MILLORA EN LA compromès possibilita que els nostres projectes INTERVENCIÓ tinguin una major qualitat en tots els nivells. La formació és essencial per mantenir l’entusiasme i La seva feina es resumeix en: motivació de les persones vinculades a un projecte. Contribueix a garantir la seva continuïtat, a millorar • Recolzar la tasca educativa dels educadors del la qualitat de l’acció i a despertar un compromís Centre Obert. 17 nous voluntaris s’han incorporat d’interacció amb l’entorn social. a l’equip i s’han sumat als 11 que ja participaven. • Fer reforç per a l’assoliment d’un nivell És important assegurar una formació que potenciï les acadèmic adequat. L’objectiu d’enfortir el pròpies capacitats i qualifiqui al voluntari en el projecte de reforç d’estudis ha permès incorporar treball amb els menors i en els serveis que realitzen. nous perfils de voluntaris. Respecte al curs Aquest darrer curs, a més del seguiment diari dels anterior, s’ha augmentat un 40% els voluntaris responsables dels projectes als quals s’incorporen, dedicats a aquesta tasca. s’ha duplicat el nombre de sessions formatives. S’han • Realitzar tallers manuals que potencien les capacitats creatives i artístiques. • Recolzar i dirigir activitats esportives. Tres persones s’han afegit a l’equip amb aquesta comesa on, a més de l’activitat física, transmeten valors de respecte, esforç i tolerància. • Fer suport a les activitats de temps de lleure en èpoques de vacances. Els voluntaris més constants els trobem en el projecte de lleure de la Fundació. El nombre de persones incorporades és gairebé igual al número de persones que, any rere any, es reserven uns dies de les seves vacances per dedicar-les a donar suport als infants i adolescents. • Donar suport en el servei de menjador. El desplegament i reforç dels projectes d’atenció a necessitats bàsiques d’infants i famílies, com el menjador escolar al migdia, ha comptat amb 3 12
 • 13. Memòria 2011/2012 fet les dues trobades d’agraïment amb formació, avaluació i reflexió de la tasca realitzada i s’han afegit dues sessions amb professionals externs que han obert debat sobre temes relacionats amb la intervenció, aquest curs, l’escolta activa i la comunicació. Algunes conclusions dels voluntaris en les diferents trobades han estat: • Senten que amb la seva acció aprenen, creixen professionalment i personalment i adquireixen experiències que els ajuden en les relacions humanes. • Se senten contents amb el seu esforç i compromís sense esperar res a canvi. • Creuen que l’equip humà al que s’incorporen és molt entusiasta, i això facilita la seva intervenció. • Afirmen que la Fundació és una potència transformadora, que el treball diari de l’entitat és vital, que les solucions no són l’objectiu sinó de persones d’edats properes a la prejubilació. S’han la manera d’avançar. mantingut els números de participants d’entre 30 i 40 • Demanen una major implicació en la gestió dels anys però s’ha augment significativament la franja diferents projectes on s’impliquen així com d’edat entre 20 i 30 anys. L’atur i pensar que el conèixer la situació sociofamiliar dels menors voluntariat és un bon camí de formació, ha fet acostar atesos amb el propòsit de realitzar una millor als més joves al voluntariat social. La mitjana d’edat intervenció. de les noves incorporacions correspon a 32 anys en el cas dels homes i de 36 anys pel que fa a les dones. ELS NOSTRES VOLUNTARIS Respecte a la participació, segueixen havent’hi És un desafiament encaixar els perfils dels nostres diferències entre dones (55,6%) i homes (44,4%) tot i col·laboradors amb els requeriments de cada projecte. que, hem registrat enguany un augment de 13 punts En el procés de selecció de voluntaris triem persones d’homes respecte el curs passat. que tinguin una gran motivació però alhora assegurin una bona qualitat en la tasca a realitzar. Com a entitat LÍNIES DE TREBALL DE L’ÀREA DE VOLUNTARIAT hem de transmetre al voluntari què li podem oferir i Hem continuat treballant en la línia de despertar el entendre què espera ell de nosaltres. compromís i la responsabilitat social a través del Durant el curs, 99 voluntaris han participat donant foment del voluntariat. En aquest sentit ha estat de suport a la intervenció directa (en activitats de reforç vital importància el disseny d’una bona estratègia escolar, artístiques, esportives, casal i colònies), d’incorporació i seguiment d’aquest valuós actiu. realitzant serveis derivats del funcionament de la Apostem perquè el voluntari s’incorpori a un equip Fundació (cuina, magatzem o consergeria) i de treball interdisciplinari i heterogeni. En la campanyes de sensibilització i captació de fons. intervenció directa, l’equip està format per Més de 200 persones han participat aquest curs en professionals de l’entitat, alumnes en pràctiques de tasques de sensibilització, de manera puntual, diversos estudis (educadors social, monitor o organitzant campanyes de captació de recursos director de lleure, pedagog, integrador social) i materials i econòmics. Això s’ha fet a través del joves aprenents de monitors del projecte “Monitors projecte “Implica la teva escola”, fires al carrer (Fira pel futur”. de Sant Ponç, Fira de Calaf i Sant Jordi), i mercats Facilitem la convivència i l’aprenentatge entre solidaris (Gran Recapte del Banc del Aliments, o la infants, joves i persones grans. Els nostres voluntaris campanya d’aliments frescos al Mercat Galvany) més grans comparteixen el seu dia a dia com a Analitzant les franges d’edat de les persones que col·laboradors amb infants, adolescents i joves s’acosten a la Fundació, continuem observant una generant una complicitat necessària per a treballar participació més alta de voluntaris de 20 a 30 anys i en favor de la cohesió social. 13
 • 14. Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina BALANÇ ECONÒMIC La informació econòmica que presenta la Fundació Per una banda, respecte als ingressos, la situació Centre Obert Joan Salvador Gavina segueix les econòmica continua afectant negativament tant als línies del Pla de Comptabilitat de les Fundacions i ingressos provinents dels donatius particulars com les Associacions Catalanes i, per tant, reflexa de als d’algunes subvencions que la Fundació havia manera transparent les activitats que l’entitat porta rebut en exercicis anteriors. Respecte a les despeses, a terme i dóna un coneixement prou ampli de la continuem endavant amb la política d’austeritat i realitat econòmica i financera de la Fundació. d’estalvi marcada pel Patronat de la Fundació i que pretén donar continuïtat als projectes i complir amb els objectius fundacionals de l’entitat. INGRESSOS 2012 Donacions en espècies Altres ingressos 57.810 € 2.121 € 9,03% 0,33% Donacions particulars Serveis 47.941 € 15.903 € 7,49% 2,48% Altres subvencions i ajudes privades 34.424 € 5,38% Subvencions caixes 164.140 € 25,64% Subvencions, convenis i ajudes públiques 14
 • 15. Memòria 2011/2012 Ingressos 2012 Despeses 2012 Ingressos per serveis 15.903 € Aprovisionaments 75.100 € Subvencions oficials 317.708 € Despeses personal 471.453 € Subvencions Caixes 164.140 € Serveis exteriors 90.972 € Altres subvencions privades 34.424 € Despeses financers 369 € Donacions particulars 47.941 € Donacions en espècie 57.810 € Ingresos financers 2.122 € Totas ingressos 640.048 € Total despeses 637.894 € Provissió de fons (diferència ingressos-despeses) 2.154 € DESPESES 2012 Menjador 17.985 € Centre obert (4 a 16 anys) 18,50% 287.901 € 45,13% Atenció a famílies 1.245 € 6,47% Lleure 41.927 € 7% Centre obert (16 a 18 anys) 148.836 € 23,33% 15
 • 16. Durant el curs 2011-2012, la Fundació Joan Salvador Gavina ha comptat amb el suport de: Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina Nou de la Rambla, 39-41 08001 Barcelona - Telf. 93 442 66 83 www.centreobertgavina.org