Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à El ecosistema de la Innovación en Baleares, IBtalks18 con el Cluster BioIB(20)

Plus de Fundació Bit(20)

Publicité

Dernier(20)

El ecosistema de la Innovación en Baleares, IBtalks18 con el Cluster BioIB

 1. VICEPRESIDENCIA I CONSELLERIA INNOVACIÓ RECERCA I TURISME DIRECCIÓ GENERAL INNOVACIÓ I RECERCA Ecosistema de Innovació Dijous, 08 de novembre de 2018
 2. ÍNDEX 1.- Situación de partida 2.- Ejes de la RIS3 3.- Evolución de convocatorias 4.- Mapa de convocatorias 2018 Illes Balears e incentivos fiscales 5.- Conclusiones
 3. 1.- Situación de partida Population 2017 1.160.591 GDP 2017 29.910M€ GDP x capita 25.772€
 4. 1.- Situación de partida 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * Growth 2.2 0.4 1.1 1.8 3.4 3.1 3.5 1.3 -4 -0.4 -0.3 -1.6 -1.9 2.5 2.3 3.8 3.8 3.5 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 % Growth in terms of volumen Balearic Islands GDP Source: INE 2017 *Prevision
 5. 1.- Situación de partida 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 Madrid País Vasco Navarra Cataluña Aragón Rioja Balears Total Nacional Castilla y León Cantabria Galicia C. Valenciana Asturias Murcia Canarias Castilla - La Mancha Ceuta Andalucia Melilla Extremadura Madrid País Vasco Navarr a Catalu ña Aragón Rioja Balears Total Nacion al Castilla y León Cantab ria Galicia C. Valenci ana Asturia s Murcia Canari as Castilla - La Manch a Ceuta Andalu cia Melilla Extrem adura Series1 1.35 1.32 1.24 1.20 1.10 1.04 1.03 1.00 0.94 0.90 0.90 0.88 0.88 0.82 0.82 0.79 0.78 0.74 0.72 0.69 GDP x Capita Source: INE 2017
 6. 1.- Situación de partida Source: Informe Econòmic Illes Balears
 7. 1.- Situación de partida Source: Informe Econòmic Illes Balears
 8. Actuación Estado ej. Fechas prev. OT1 Creación, consolidación y mejora infraestruct. Equip científico Pdte. Recepción complex Científic 12/2018 2018 - 2020 √ Smart UIB En ejecución 2015 - 2020 √ Observación Oceanográfica Negociación SOCIB 2018 - 2020 √ Pol Náutico Firma protocolo 05/2018 2018 - 2020 √ OT1 Creación y consolidación empresas innovadoras Fomento, apoyo I+D+I de PIMEs En ejecución 2015 - 2020 √ Soporte proy. Coop., clústers En ejecución 2015 - 2020 √ I+D+i colab. En ejecución 2017 - 2020 √ FdI En ejecución 2017 - 2020 √ OT1 Generación conocimiento Acciones Especiales En ejecución 2015 - 2020 √ OT3 Crecimiento y consolidación PIMEs Bonos Tecnológicos Publicación convocatoria prevista para 12/2018 2018 - 2021 √ 1.- Situación de Partida - PO
 9. 2.- Ejes de la RIS3 • Incorporación de un nuevo eje en la RIS-3  Sectores emergentes y transformadores  Bio Economia  Economia marina  Industrias Culturales y creativas
 10. 3.- Evolución convocatorias 2014 2015 2016 2017 2018* Ppto. Total Convocatories 1,849,413.0 3,072,038.0 3,040,418.0 5,016,418.0 8,315,418.0 - € 1,000,000.00 € 2,000,000.00 € 3,000,000.00 € 4,000,000.00 € 5,000,000.00 € 6,000,000.00 € 7,000,000.00 € 8,000,000.00 € 9,000,000.00 € Ppto. Total Convocatories 2014 2015 2016 2017 2018* RRHH 1,533,413.00 € 1,535,564.00 € 1,895,418.00 € 2,261,418.00 € 2,111,418.00 € Consolidació b/científica 316,000.00 € 615,500.00 € 345,000.00 € 1,655,000.00 € 1,500,000.00 € Valorització coneixement - € 920,974.00 € 800,000.00 € 1,100,000.00 € 4,704,000.00 € - € 500,000.00 € 1,000,000.00 € 1,500,000.00 € 2,000,000.00 € 2,500,000.00 € 3,000,000.00 € 3,500,000.00 € 4,000,000.00 € 4,500,000.00 € 5,000,000.00 € Ppto. Línies de actuació PCTI
 11. 4.- Mapa de convocatorias 2018PROGRAMA ORGANISME TIPUS D’AJUTS DURADA BENEFICIARI PREVISIÓ PUBLICACIÓ TIPUS DE PROJECTES (10)FPI (2)FPI-E DG d’Innovació i recerca Subvenció 2018 - 2022 PIME i OPI’s Setembre 2018 R+D PostDoc Marg Comas (4) V. Mut (5) F. Bauça (1) DG d’Innovació i recerca Subvenció 2018 – 2020 PIME i OPI’s Setembre 2018 R+D Personal Tècnic suport Recerca DG d’Innovació i recerca Subvenció 2018 – 2022 OPI’s Juliol 2018 R+D Projectes Propis de Recerca DG d’Innovació i recerca Subvenció 2018 – 2022 OPI’s Octubre 2018 R+D Convocatòria projectes Clústers DG d’Innovació i recerca Subvenció 2019-2021 AEI’s Novembre 2018 Innovació Convocatòria Projectes empresarials DG d’Innovació i recerca Subvenció 2019-2021 PIME Juliol 2018 R+D+i Convocatòria Clústers DG d’Innovació i recerca Subvenció 2017-2019 AEI’s Juliol 2018 Innovació Bons tecnològics DG d’Innovació i recerca Subvenció 2019 – 2020 AEI’s i PIME Novembre 2018 Innovació
 12. 4.- Nuevos incentivos fiscales - Para Investigación - 25% por donaciones a proyectos de Investigación - Para Empresas - De nueva creación 35% - 50% (6.000€ - 12.000€) - Empresas innovadoras 35% - 50% (6.000€ - 12.000€)
 13. 5.- Conclusiones - Necesidad de reforzar el modelo económico de Balears (Resiliencia) - Bioeconomia = Oportunidad - Administración emprendedora - Papel de la empresa ante estos retos
 14. 0 500 1000 1500 2000 2500 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EDP milersd'euros DGRD (milers d'euros) Personal (EDP) Investigadors (EDP) Font: INE 28/12/2017 elaboració pròpia Indicadors R+D
 15. 46,323 54,687 61,505 70,655 86,794 97,385 99,854 110,385 95,819 89,921 86,982 85,335 89,138 94,568 0.24 0.26 0.27 0.29 0.33 0.36 0.38 0.43 0.37 0.34 0.33 0.32 0.32 0.33 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DGRD (milers d'euros) Despesa R+D/PIB (%) Indicadors R+D Font: INE 28/12/2017 elaboració pròpia
 16. 17.23% 19.93% 21.68% 28.76% 30.06% 31.12% 37.60% 42.72% 38.00% 36.98% 37.82% 35.19% 35.55% 34.05% 67.61% 58.86% 54.74% 52.21% 45.89% 47.49% 46.88% 42.81% 47.29% 46.52% 49.13% 50.75% 49.26% 45.75% 15.17% 21.21% 23.58% 19.03% 24.05% 21.39% 15.52% 14.46% 14.71% 16.51% 13.04% 14.06% 15.19% 20.20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Administració Universitats Empreses + IPSFL Indicadors R+D Font: INE 28/12/2017 elaboració pròpia
 17. Línies d’impuls – Capital humà -Formació de personal R+D+i - Ajuts formació personal investigador - Mobilitat -Incorporació de personal R+D+i - Incorporació personal investigador - Incorporació tècnics de suport
 18. Línies d’impuls – Consolidació base científica -Dinamització dels recursos - Creació i impuls de nous centres d’R+D - Registre de grups - Accions Especials - Projectes cooperats -Infraestructures i equipament científico-tècnic - Estacions de Recerca - Complex Científic d’R+D - Suport a l’equipament científic i tecnològic
 19. Línies d’impuls – Valorització tecnològica -Empreses - ParcBit, CentreBit (Menorca i Eivissa) - Recuperació convocatòries per Empreses innovadores - Foment a l’augment d’empreses innovadores -Clústers - Recuperació convocatòries x clústers - Registre de clústers
 20. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
 21. PREGUNTES??? jlpons@dgrdi.caib.es directorgeneral@dgrdi.caib.es

Notes de l'éditeur

 1. Impuls de l’R+D+i vía convocatòries competitives, l’esforç del Govern per incrementar la quantia i el número de convocatòries Finalment l’any 2018 suposarà un increment de la quantia econòmica de convocatòries del 350% respecte al 2014 i haurem passat d’una mitjana de 3 convocatòries anuals a 8
 2. Impuls de l’R+D+i vía convocatòries competitives, l’esforç del Govern per incrementar la quantia i el número de convocatòries Finalment l’any 2018 suposarà un increment de la quantia econòmica de convocatòries del 350% respecte al 2014 i haurem passat d’una mitjana de 3 convocatòries anuals a 8
 3. Per completar un ecosistema innovador eficient, a més de les convocatòries competitives hem impulsat deduccions fiscals a la inversió en empreses innovadores, son les empreses que han de liderar el canvi de model econòmic, empreses dintre dels eixos estratègics de l’estrategia d’especialització intel·ligent (RIS3) que cal recordar que varem incorporar un nou eix, els de sectors emergents per incentivar inversions als àmbits de ciències i tecnologies marines, bioeconomia i Industries Culturals i Creatives a més de les activitats relacionades amb el turisme.
 4. Per completar un ecosistema innovador eficient, a més de les convocatòries competitives hem impulsat deduccions fiscals a la inversió en empreses innovadores, son les empreses que han de liderar el canvi de model econòmic, empreses dintre dels eixos estratègics de l’estrategia d’especialització intel·ligent (RIS3) que cal recordar que varem incorporar un nou eix, els de sectors emergents per incentivar inversions als àmbits de ciències i tecnologies marines, bioeconomia i Industries Culturals i Creatives a més de les activitats relacionades amb el turisme.
 5. El nombre d’investigador EDP és la xifra més alta de la sèrie història a Balears amb 1.538,70, a pesar de la recuperació que es pot contemplar a la gràfica Balears encara té molt de recorregut, la mitjana de investigadors per cada 1.000 persones de població activa és de 2,50 quan la mitjana estatal es de 5,55. El creixement ha sigut el més important a l’estat espanyol amb un 14,27% quan la mitjana estatal ha sigut del 3,43%
 6. És consolida l’increment d’inversió en R+D Balears ha crescut per segon any consecutiu per damunt de la mitjana estatals 2015= 4,46% i 2016 = 6,09% després dels continuats decreixements que començaren l’any 2011 L’increment del PIB el 2016 d’un 3,08% La mitjana Estatal ha passat del 1,22% al 1,19%, tenim molt de camí a recorrer
 7. Cal destacar l’increment de despesa total en R+D del sector empresarial, el qual ha passat de pesar un 15,19% del total a un 20,20% enregistrant l’augment més important de l’estat espanyol, aquesta dada suposa un creixement del 41,19% repecte a l’any 2015 Aquesta dada demostra que les polítiques incentivadores donen resultats, l’efecte induït de la inversió és clar i suposa al voltant del 20% d’aquest increment Distribució a nivell estatal: Administració 18,50% vs 34,05% Universitat 27,52% vs 45,75% Empresa 53,98% vs 20,20%
 8. Predoc- s’ha passat de 12 beques predoctorals a incorporar 2 beques industrials l’any 2016 amb l’objectiu de incorporar el coneixement dintre del sector empresarial, les característiques son que l’empresa beneficiaria ha d’estar enregistrada com a Empresa Innovadora al MINECO i presenti un projecte que abasti la durada de la beca així com viabilitat econòmica per fer front a la formació dels becaris, tutor a l’empresa + director de tèsis doctoral Mobilitat; continuïtat a la realització d’estades externes per part dels becaris Postdoc; el 2016 incorporarem 3 programes, el Margalida Comes (biologa) per la incorporació de joves investigadors 4 (2016, 2017 i 2018) el Vicenç Mut (matemàtic i dret) per la incorporació de investigadors senior 5 en el 2016, 5 per els anys 2017 i 2018 el Felip Bauça (geograf, cartògraf i astonom Artlas marítimo de España) per empreses 1 (2016, 2017 i 2018) Incorporació tècnics de suport a la recerca (2017 per Instituts de Recerca) Creació de l’IRIB x captació i retenció de talent aquest any 2018
 9. Dinamització de recursos La posada en marxa de l’INAGEA el qual avui ja es realitat i completament funcional Enguany serà l’any de la publicació del registre de grups de recerca seguint metodologia de la Comissió Europea (grups mes propers a la innovació o a la Recerca), segmentació dels mateixos per poder dirigir d’una forma més eficient els recursos a destinar Modificació de les convocatòries d’Accions Especials, una convocatòria oberta per 3 exercicis (hem d’analitzar aquesta línea per detectar millores) 2018 publicarem la primera convocatòria de projectes propis a Balears amb fons ITS Infraestructures i equipament Inversió en Estacions de Recerca i creació de noves gràcies a fons FEDER i fons ITS Complex científic R+D al ParcBit (problemes legals han retrassat la seva posada en marxa que tenim prevista aquest exercici) - Llei de la Ciència (aquest 2018)
 10. En àmbit empreses cal destacar la obertura del Centre Bit Menorca, una reivindicació històrica del sector empresarial menorquí així com la posada en marxa d’aquest any 2018 d’una oficina a Eivissa que hauría de convertir-se en el CentreBit Eivissa. Millores al ParcBit; passar de ser un polígon a un Parc Tecnològic + campanya d’atracció de talent Recuperació de convocatòries per Empreses Innovadores després de 7 anys sense inversió, es veuen els increments de la inversió empresarial en R+D i hem d’augmentar el número d’empreses registrades com innovadores al MINECO Clústers; posada en marxa d’una acció de promoció de clústers entre les empreses i centres de generació de coneixement IB-talks així com una política de clústers amb la creació del registre de clústers i recuperació de convocatòries competitives així com posar a disposició una partida per el manteniment dels mateixos via ITS
Publicité