Moti̇vasyon Motivation

Furkan Orkan Bayram
Furkan Orkan BayramLogistics and Procurement and Customs à Webasto Group & GE Renewable Energy
1
MOTİVASYON
Yönetim İlkelerinden biri
2
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Değişmeyen tek şeyin ‘değişim’ olduğu
günümüz dünyasında işletmelerin işlerini
doğru yapmaları önemlidir.
 İşletmenin yapısının olabildiğince esnek,
iletişime açık olarak kurgulanması ve
işletilmesi gerekir. Yöneticinin bu yapıyı
kurarken astlarının kendisine ulaşmasını
engelleyen sosyal ve bürokratik engellerin
yanı sıra psikolojik engelleri de kaldırması
gereklidir.
3
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Günümüz bundan otuz yıl öncesine
benzememektedir; ‘değişim’ bu dönemin en
önemli özelliğidir.
 Böyle bir dünyada yöneticiler kurumlarını
alışılagelmiş yöntemlerle yönetip
yönetemeyeceklerini kendilerine mutlaka
sormalıdır. Yapılacak şey, değişime kulak
vermektir.
4
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Motivasyon Nedir?
 Genel bir ifade ile bir veya birden çok insanı,
belirli bir yöne (gaye ve amaca)doğru devamlı
şekilde harekete geçirmek için yapılan
çabaların toplamıdır.
 Hedef temelli davranışları başlatan, rehberlik eden
ve devam ettiren süreçtir. Motivasyon harekete
geçmemizi sağlar. Susadığınızda suya uzanmak,
sevgilinizi memnun etmek için ona hediye vermek,
iyi görünmek için güzel kıyafetler almak, bilgi elde
etmek için kitap okumak motivasyon sayesindedir.
5
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
6
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Günümüzde motivasyon, yönetim açısından
çok büyük bir problem haline gelmiştir.
 Bir işgörenin çalıştığı örgütten doyurmak
istediği ihtiyaçları yalnız fizyolojik ihtiyaçlar
değildir. Başka bir deyişle bir işgören yalnız
paraya, maddeye ilişkin ihtiyaçlar peşinde
değildir. Bir işgören psikolojik ve sosyal
ihtiyaçların bir kısmını da bulunduğu örgütten
sağlamak ister(Başaran,1984 s.207).
7
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Motivasyonun niteliğini açıklamaya çalışan
bir çok kuram geliştirilmiştir!
 Motivasyon kuramları genelde iki grupta
incelenmektedir.
1. İçerik Teorileri
2. Süreç Teorileri
8
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
Bu kuramlara mutlak doğrular olarak bakılmamakla
birlikte tersi ispatlanmadığı için güncelliğini
korumaktadırlar.
Yöneticiler için ise önemli olan kuramların nasıl
uygulanacağı ve işgörenlerin/çalışanların nasıl
motive edileceğidir.
9
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Yönetici, işgöreni motive ederken bireysel özellikleri
ve bu özelliklerin bireyde meydana getirdiği
davranışları dikkate almak zorundadır.
Bu aşamada yönetici, birey ya da işgörenleri motive
etmekte kullanacağı araçları aramak, seçmek ve
kullanmak durumunda kalacaktır. Böylece hem
işgörenler kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak ve
hem de örgütün amaçlarını yerine getirilecektir.
10
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Bir yönetici işgörenlere olumlu etkide
bulunacak bir güdüleme yöntemini
seçmelidir. Bunu yapabilmek için işgörenlerin
kişiliğini iyi tanımalıdır. Amaç işgörene işi
daha iyi yaptırmak olduğu için, işgörenin
kişiliğine uygun bir güdülenme yöntemi
seçilmelidir(Başaran, 1984).
11
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
Yöneticilerin Çalışanların
İstekleri Konusundaki
Düşünceleri
Çalışanların
Gerçekte
İstekleri
1 İyi Ücret 5
2 İş Güvenliği 4
3 Terfi ve İlerleme 6
4 İyi Çalışma Şartları 7
5 İşi İlgi Çekici Bulmaları 1
6 Anlayışlı Bir Disiplin 10
7 Çalışanlara Vefa 8
8 Yapılan İşlevin Hakkıyla Takdir Görmesi 2
9 Şahsi Problemlerinde Onlara Yardım Edilmesi 9
10 Olan Bitenlere Dahil Edildiği Hissi 3
Kurt Hanks, İnsanları Motive Etme Sanatı, Çev: Can İkizler, Alfa Yayınlar, I. Baskı, Temmuz, 1999, s. 114
K.A. Kovach (1995), “Employee Motivation: Addressing A Crucial Factor In Your Organization’s Performance”, Employee Relations
Today, (22) 2, pp.93-105.
12
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Robbins(1984), işgörenlerin motivasyonu
hakkında kişisel değişkenleri,
iş değişkenlerini ve sistem değişkenlerini göz
önünde bulundurarak aşağıdaki önerileri
(teknikleri) göstermektedir.
13
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Kişisel Farklılıkları Tanımak;
İnsanların ihtiyaçları farklıdır. Ayrıca insanlar tutum,
kişilik ve diğer önemli kişisel değişkenler açısından
da farklıdırlar.
 İnsanlarla İşleri Eşleştirmek;
Örneğin büyük bir bürokratik örgütteki yönetsel bir
mevki için eleman aranıyorsa, güç ihtiyacı fazla,
ilişki ihtiyacı az olan bir aday seçilmelidir.
14
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Amaçları Kullanmak;
Amaçlar yöneticiler tarafından mı belirlenmeli yoksa
işgörenlerin katılımıyla mı belirlenmeli?
Sorunun cevabı örgütsel kültürün yapısına bağlıdır. Eğer
amaçlara karşı işgörenden tepki gelecekse, o zaman
amaçların seçiminde katkı sağlanır. Eğer örgüt kültürü
katılımcı görüşe uygun değilse o zaman üstten belirlenmiş
amaçları kullanmak gerekmektedir.
 Amaçların Ulaşılabilir Olarak Algılanmasını
Sağlamak;
Amaçlar gerçekten ulaşılabilir ve işgörenlerin yeteneklerine
uygun olsa bile, işgören amaçları ulaşılmaz olarak algılandığı
takdirde motivasyonları düşecektir.
15
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Ödülleri Bireyselleştirmek;
Yöneticiler çalışanların bireysel farklılıklarını göz
önünde bulundurarak ödüllendirmelidir. Bu
ödüllerden bazıları ücret, terfi, özerklik ve karara
katılma fırsatlarıdır.
 Ödüllerle Performansı Birbirine Bağlamak;
Yöneticiler ödülleri performansa göre dağıtmalıdırlar
16
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Sistemin Adilliğini Gözden Geçirmek;
Her işe uygun ödül verebilmek için tecrübe, yetenek,
çaba vb.girdileri ayrı olarak ölçmek gerekmektedir.
 Ücretleri Gözardı Etmemek;
Performansa dayalı ücret artışları, parça başı iş
ikramiyeleri ve diğer parasal teşvikler işgören
motivasyonunu etkilemede önemli unsurlardır.
17
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Endüstriyel devrimin başlangıcından bu yana
işgörenlerin verimliliğini ve performansını
artırmak yöneticilerin devamlı bir uğraşı
olmuştur.
 Motivasyon çalışanları, işverenleri,
yöneticileri ve liderleri ilgilendiren bir
konudur.
18
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 İşletmeler düşük verimlilik ve düşük kaliteli iş gibi
sorunlarla uğraşmak istemiyorlarsa uzun vadeli
planlarında motivasyonu temel araç olarak kabul etmek
zorundadırlar.
 Özellikle temeli insana dayanan hizmet işletmelerinde,
verimlilik unsuru tamamıyla hizmeti gerçekleştiren
çalışanın davranışsal yaklaşımlarıyla doğru orantılıdır.
Nitekim, hizmetin sunulduğu
anda, sağlanamayan müşteri memnuniyetinin, örgütün
başarısına etkisi negatif olacaktır. Bu bakımdan hizmet
ağırlıklı işletmelerde çalışanın motivasyonu daha büyük
önem arz etmektedir.
19
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Sonuç:
 Gerçek anlamda işletme verimliliğini
yakalamak insanı iyi tanımak ve değişimi
yakalamaktan geçiyor.
Bununla birlikte, başarılı sonuçlara
ulaşılabilmesi için seçilen motivasyon
tekniklerinin uygulandıktan sonra etkili olup
olmadığı ölçülmeli ve bu doğrultuda
düzenlemeler yapılmalıdır.
20
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
21
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
 Kaynakça:
 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/219229 ETKİLİ YÖNETİM
Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDOĞAN Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi Sayı : 13 Yıl : 2002 (61-75 s.)
 http://e-motivasyon.net/bilimselmakaleler/yonetim_kuramlari_ve_motivasyon_iliskisi.pdf
YÖNETİM KURAMLARI ve MOTİVASYON İLİŞKİSİ
Ali ŞAHİN
 https://multiyasam.com/motivasyon-nedir-motivasyonu-artirmanin-10-yolu
 http://blog.milliyet.com.tr/motivasyon--motivasyonun-tanimi--onemi--motivasyon-sureci-ve-teo
 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/69870 MOTİVASYON VE MOTİVASYON
TEKNİKLERİ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Fazlı ERGÜL Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler
Dergisi 1304-0278 Güz 2005 C.4 S.14 (67-79)
22
Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…
Furkan Orkan Bayram
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lojistik ve Deniz Ulaştırması Yüksek Lisans Öğrencisi
2016800042
1 sur 22

Recommandé

Örgütsel Motivasyon par
Örgütsel MotivasyonÖrgütsel Motivasyon
Örgütsel MotivasyonOZDEN OZLÜ
5.8K vues30 diapositives
Motivasyon (1) par
Motivasyon (1)Motivasyon (1)
Motivasyon (1)kobikobi
3.2K vues41 diapositives
Duygusal zeka par
Duygusal zekaDuygusal zeka
Duygusal zekailker KALDI
5.9K vues92 diapositives
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi par
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA EğitimiIstanbul_Business_School
3.7K vues38 diapositives
İnsan Kaynaklarında Motivasyon par
İnsan Kaynaklarında Motivasyonİnsan Kaynaklarında Motivasyon
İnsan Kaynaklarında MotivasyonSEMRIN IK EGITIM VE DANISMANLIK
7.1K vues90 diapositives
Motivasyon Yönetimi par
Motivasyon YönetimiMotivasyon Yönetimi
Motivasyon YönetimiCOSKUN CAN AKTAN
2.6K vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Kişiliğe bilişsel yaklaşım par
Kişiliğe bilişsel yaklaşımKişiliğe bilişsel yaklaşım
Kişiliğe bilişsel yaklaşımO.Duygu Cil
8.3K vues49 diapositives
Hipnotik İletişim ve Gizli iİkna par
Hipnotik İletişim ve Gizli iİknaHipnotik İletişim ve Gizli iİkna
Hipnotik İletişim ve Gizli iİknailker KALDI
2.2K vues79 diapositives
Duygusal zeka par
Duygusal zekaDuygusal zeka
Duygusal zekakobikobi
3.7K vues37 diapositives
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması par
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlamasıİnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması
İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları PlanlamasıErciyes University Faculty of Communication
21.2K vues28 diapositives
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim) par
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Salih GÜMÜŞ
187.9K vues44 diapositives
Toplantı Yönetimi par
Toplantı YönetimiToplantı Yönetimi
Toplantı YönetimiEmrah Akman
2.2K vues45 diapositives

Tendances(20)

Kişiliğe bilişsel yaklaşım par O.Duygu Cil
Kişiliğe bilişsel yaklaşımKişiliğe bilişsel yaklaşım
Kişiliğe bilişsel yaklaşım
O.Duygu Cil8.3K vues
Hipnotik İletişim ve Gizli iİkna par ilker KALDI
Hipnotik İletişim ve Gizli iİknaHipnotik İletişim ve Gizli iİkna
Hipnotik İletişim ve Gizli iİkna
ilker KALDI2.2K vues
Duygusal zeka par kobikobi
Duygusal zekaDuygusal zeka
Duygusal zeka
kobikobi3.7K vues
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim) par Salih GÜMÜŞ
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Salih GÜMÜŞ187.9K vues
Toplantı Yönetimi par Emrah Akman
Toplantı YönetimiToplantı Yönetimi
Toplantı Yönetimi
Emrah Akman2.2K vues
Hipnotik İletişim ve İkna par ilker KALDI
Hipnotik İletişim ve İknaHipnotik İletişim ve İkna
Hipnotik İletişim ve İkna
ilker KALDI3K vues
Kurumsal sosyal sorumluluk par Keskin Bicak
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
Keskin Bicak3.2K vues
Tüketici Davranışlarında MOTİVASYON (Bahman Huseynli) par Bahman Huseynli
Tüketici Davranışlarında MOTİVASYON (Bahman Huseynli)Tüketici Davranışlarında MOTİVASYON (Bahman Huseynli)
Tüketici Davranışlarında MOTİVASYON (Bahman Huseynli)
Bahman Huseynli10.4K vues
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris... par Univerist
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
Univerist20.6K vues
Yönetim ve Organizasyon Teorileri par Emre Aydın
Yönetim ve Organizasyon TeorileriYönetim ve Organizasyon Teorileri
Yönetim ve Organizasyon Teorileri
Emre Aydın27.9K vues
Stres sunumu par mehmetakar
Stres sunumuStres sunumu
Stres sunumu
mehmetakar13.5K vues
Dış Kaynak Kullanımı par exriz
Dış Kaynak KullanımıDış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak Kullanımı
exriz2.7K vues

Similaire à Moti̇vasyon Motivation

Motivasyon nilay-yonetimm par
Motivasyon nilay-yonetimmMotivasyon nilay-yonetimm
Motivasyon nilay-yonetimmSerkan Kocakaya
2.8K vues41 diapositives
Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA) par
Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA)Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA)
Gelişimsel Transaksiyonel Analiz (TA)Soley Sezgin Akten
1.1K vues17 diapositives
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları par
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıCihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıcihank30
4.7K vues28 diapositives
Isletme 2 Ders 2 par
Isletme 2 Ders 2Isletme 2 Ders 2
Isletme 2 Ders 2Mert Erkol
3.5K vues60 diapositives
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum13 par
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum13Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum13
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum13Mahir İstanbullu
2.9K vues31 diapositives
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri par
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleriToplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemlerifeldispat
5.6K vues92 diapositives

Similaire à Moti̇vasyon Motivation(20)

Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları par cihank30
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıCihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları
cihank304.7K vues
Isletme 2 Ders 2 par Mert Erkol
Isletme 2 Ders 2Isletme 2 Ders 2
Isletme 2 Ders 2
Mert Erkol3.5K vues
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum13 par Mahir İstanbullu
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum13Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum13
Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum13
Mahir İstanbullu2.9K vues
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri par feldispat
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleriToplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
Toplam kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemleri
feldispat5.6K vues
3uncu goz isadami kocluk programi par Gursoy Erol
3uncu goz isadami kocluk programi3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programi
Gursoy Erol516 vues
Satış Yönetimi - Satış Liderliği Sunum e-Micro MBA /Univerist Business School par Univerist
Satış Yönetimi - Satış Liderliği Sunum e-Micro MBA /Univerist Business SchoolSatış Yönetimi - Satış Liderliği Sunum e-Micro MBA /Univerist Business School
Satış Yönetimi - Satış Liderliği Sunum e-Micro MBA /Univerist Business School
Univerist17.1K vues
KoçLuk&MentöRlüK par fahricelik
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüK
fahricelik4.9K vues
Toplam kalite yönetimi par Fırat Özel
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
Fırat Özel13.9K vues

Plus de Furkan Orkan Bayram

Lojistik 4.0 & Soğuk Zincir par
Lojistik 4.0 & Soğuk ZincirLojistik 4.0 & Soğuk Zincir
Lojistik 4.0 & Soğuk ZincirFurkan Orkan Bayram
753 vues10 diapositives
İlaç Sektöründe Lojistik Süreçlerin İncelenmesi: Bir İşletme Uygulaması par
İlaç Sektöründe Lojistik Süreçlerin İncelenmesi: Bir İşletme Uygulaması İlaç Sektöründe Lojistik Süreçlerin İncelenmesi: Bir İşletme Uygulaması
İlaç Sektöründe Lojistik Süreçlerin İncelenmesi: Bir İşletme Uygulaması Furkan Orkan Bayram
2.6K vues30 diapositives
Limanlarda Risk Analizi par
Limanlarda Risk AnaliziLimanlarda Risk Analizi
Limanlarda Risk AnaliziFurkan Orkan Bayram
1.1K vues10 diapositives
Gemiye ve mürettebata verilen hizmetler par
Gemiye ve mürettebata verilen hizmetlerGemiye ve mürettebata verilen hizmetler
Gemiye ve mürettebata verilen hizmetlerFurkan Orkan Bayram
1.3K vues34 diapositives
Liman Kapasitesi Sıkışıklık ve Etkinlik par
Liman Kapasitesi Sıkışıklık ve EtkinlikLiman Kapasitesi Sıkışıklık ve Etkinlik
Liman Kapasitesi Sıkışıklık ve EtkinlikFurkan Orkan Bayram
606 vues27 diapositives
Global tedarik zincirleri ve limanların entegrasyonu fob par
Global tedarik zincirleri ve limanların entegrasyonu fobGlobal tedarik zincirleri ve limanların entegrasyonu fob
Global tedarik zincirleri ve limanların entegrasyonu fobFurkan Orkan Bayram
247 vues11 diapositives

Plus de Furkan Orkan Bayram(9)

Moti̇vasyon Motivation

 • 2. 2 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Değişmeyen tek şeyin ‘değişim’ olduğu günümüz dünyasında işletmelerin işlerini doğru yapmaları önemlidir.  İşletmenin yapısının olabildiğince esnek, iletişime açık olarak kurgulanması ve işletilmesi gerekir. Yöneticinin bu yapıyı kurarken astlarının kendisine ulaşmasını engelleyen sosyal ve bürokratik engellerin yanı sıra psikolojik engelleri de kaldırması gereklidir.
 • 3. 3 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Günümüz bundan otuz yıl öncesine benzememektedir; ‘değişim’ bu dönemin en önemli özelliğidir.  Böyle bir dünyada yöneticiler kurumlarını alışılagelmiş yöntemlerle yönetip yönetemeyeceklerini kendilerine mutlaka sormalıdır. Yapılacak şey, değişime kulak vermektir.
 • 4. 4 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Motivasyon Nedir?  Genel bir ifade ile bir veya birden çok insanı, belirli bir yöne (gaye ve amaca)doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır.  Hedef temelli davranışları başlatan, rehberlik eden ve devam ettiren süreçtir. Motivasyon harekete geçmemizi sağlar. Susadığınızda suya uzanmak, sevgilinizi memnun etmek için ona hediye vermek, iyi görünmek için güzel kıyafetler almak, bilgi elde etmek için kitap okumak motivasyon sayesindedir.
 • 6. 6 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Günümüzde motivasyon, yönetim açısından çok büyük bir problem haline gelmiştir.  Bir işgörenin çalıştığı örgütten doyurmak istediği ihtiyaçları yalnız fizyolojik ihtiyaçlar değildir. Başka bir deyişle bir işgören yalnız paraya, maddeye ilişkin ihtiyaçlar peşinde değildir. Bir işgören psikolojik ve sosyal ihtiyaçların bir kısmını da bulunduğu örgütten sağlamak ister(Başaran,1984 s.207).
 • 7. 7 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Motivasyonun niteliğini açıklamaya çalışan bir çok kuram geliştirilmiştir!  Motivasyon kuramları genelde iki grupta incelenmektedir. 1. İçerik Teorileri 2. Süreç Teorileri
 • 8. 8 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri… Bu kuramlara mutlak doğrular olarak bakılmamakla birlikte tersi ispatlanmadığı için güncelliğini korumaktadırlar. Yöneticiler için ise önemli olan kuramların nasıl uygulanacağı ve işgörenlerin/çalışanların nasıl motive edileceğidir.
 • 9. 9 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Yönetici, işgöreni motive ederken bireysel özellikleri ve bu özelliklerin bireyde meydana getirdiği davranışları dikkate almak zorundadır. Bu aşamada yönetici, birey ya da işgörenleri motive etmekte kullanacağı araçları aramak, seçmek ve kullanmak durumunda kalacaktır. Böylece hem işgörenler kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak ve hem de örgütün amaçlarını yerine getirilecektir.
 • 10. 10 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Bir yönetici işgörenlere olumlu etkide bulunacak bir güdüleme yöntemini seçmelidir. Bunu yapabilmek için işgörenlerin kişiliğini iyi tanımalıdır. Amaç işgörene işi daha iyi yaptırmak olduğu için, işgörenin kişiliğine uygun bir güdülenme yöntemi seçilmelidir(Başaran, 1984).
 • 11. 11 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri… Yöneticilerin Çalışanların İstekleri Konusundaki Düşünceleri Çalışanların Gerçekte İstekleri 1 İyi Ücret 5 2 İş Güvenliği 4 3 Terfi ve İlerleme 6 4 İyi Çalışma Şartları 7 5 İşi İlgi Çekici Bulmaları 1 6 Anlayışlı Bir Disiplin 10 7 Çalışanlara Vefa 8 8 Yapılan İşlevin Hakkıyla Takdir Görmesi 2 9 Şahsi Problemlerinde Onlara Yardım Edilmesi 9 10 Olan Bitenlere Dahil Edildiği Hissi 3 Kurt Hanks, İnsanları Motive Etme Sanatı, Çev: Can İkizler, Alfa Yayınlar, I. Baskı, Temmuz, 1999, s. 114 K.A. Kovach (1995), “Employee Motivation: Addressing A Crucial Factor In Your Organization’s Performance”, Employee Relations Today, (22) 2, pp.93-105.
 • 12. 12 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Robbins(1984), işgörenlerin motivasyonu hakkında kişisel değişkenleri, iş değişkenlerini ve sistem değişkenlerini göz önünde bulundurarak aşağıdaki önerileri (teknikleri) göstermektedir.
 • 13. 13 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Kişisel Farklılıkları Tanımak; İnsanların ihtiyaçları farklıdır. Ayrıca insanlar tutum, kişilik ve diğer önemli kişisel değişkenler açısından da farklıdırlar.  İnsanlarla İşleri Eşleştirmek; Örneğin büyük bir bürokratik örgütteki yönetsel bir mevki için eleman aranıyorsa, güç ihtiyacı fazla, ilişki ihtiyacı az olan bir aday seçilmelidir.
 • 14. 14 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Amaçları Kullanmak; Amaçlar yöneticiler tarafından mı belirlenmeli yoksa işgörenlerin katılımıyla mı belirlenmeli? Sorunun cevabı örgütsel kültürün yapısına bağlıdır. Eğer amaçlara karşı işgörenden tepki gelecekse, o zaman amaçların seçiminde katkı sağlanır. Eğer örgüt kültürü katılımcı görüşe uygun değilse o zaman üstten belirlenmiş amaçları kullanmak gerekmektedir.  Amaçların Ulaşılabilir Olarak Algılanmasını Sağlamak; Amaçlar gerçekten ulaşılabilir ve işgörenlerin yeteneklerine uygun olsa bile, işgören amaçları ulaşılmaz olarak algılandığı takdirde motivasyonları düşecektir.
 • 15. 15 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Ödülleri Bireyselleştirmek; Yöneticiler çalışanların bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak ödüllendirmelidir. Bu ödüllerden bazıları ücret, terfi, özerklik ve karara katılma fırsatlarıdır.  Ödüllerle Performansı Birbirine Bağlamak; Yöneticiler ödülleri performansa göre dağıtmalıdırlar
 • 16. 16 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Sistemin Adilliğini Gözden Geçirmek; Her işe uygun ödül verebilmek için tecrübe, yetenek, çaba vb.girdileri ayrı olarak ölçmek gerekmektedir.  Ücretleri Gözardı Etmemek; Performansa dayalı ücret artışları, parça başı iş ikramiyeleri ve diğer parasal teşvikler işgören motivasyonunu etkilemede önemli unsurlardır.
 • 17. 17 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Endüstriyel devrimin başlangıcından bu yana işgörenlerin verimliliğini ve performansını artırmak yöneticilerin devamlı bir uğraşı olmuştur.  Motivasyon çalışanları, işverenleri, yöneticileri ve liderleri ilgilendiren bir konudur.
 • 18. 18 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  İşletmeler düşük verimlilik ve düşük kaliteli iş gibi sorunlarla uğraşmak istemiyorlarsa uzun vadeli planlarında motivasyonu temel araç olarak kabul etmek zorundadırlar.  Özellikle temeli insana dayanan hizmet işletmelerinde, verimlilik unsuru tamamıyla hizmeti gerçekleştiren çalışanın davranışsal yaklaşımlarıyla doğru orantılıdır. Nitekim, hizmetin sunulduğu anda, sağlanamayan müşteri memnuniyetinin, örgütün başarısına etkisi negatif olacaktır. Bu bakımdan hizmet ağırlıklı işletmelerde çalışanın motivasyonu daha büyük önem arz etmektedir.
 • 19. 19 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Sonuç:  Gerçek anlamda işletme verimliliğini yakalamak insanı iyi tanımak ve değişimi yakalamaktan geçiyor. Bununla birlikte, başarılı sonuçlara ulaşılabilmesi için seçilen motivasyon tekniklerinin uygulandıktan sonra etkili olup olmadığı ölçülmeli ve bu doğrultuda düzenlemeler yapılmalıdır.
 • 21. 21 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri…  Kaynakça:  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/219229 ETKİLİ YÖNETİM Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDOĞAN Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 13 Yıl : 2002 (61-75 s.)  http://e-motivasyon.net/bilimselmakaleler/yonetim_kuramlari_ve_motivasyon_iliskisi.pdf YÖNETİM KURAMLARI ve MOTİVASYON İLİŞKİSİ Ali ŞAHİN  https://multiyasam.com/motivasyon-nedir-motivasyonu-artirmanin-10-yolu  http://blog.milliyet.com.tr/motivasyon--motivasyonun-tanimi--onemi--motivasyon-sureci-ve-teo  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/69870 MOTİVASYON VE MOTİVASYON TEKNİKLERİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Fazlı ERGÜL Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 1304-0278 Güz 2005 C.4 S.14 (67-79)
 • 22. 22 Motivasyon Yönetim İlkelerinden biri… Furkan Orkan Bayram Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Deniz Ulaştırması Yüksek Lisans Öğrencisi 2016800042

Notes de l'éditeur

 1. Bunun için öncelikle güçlü bir bütçeye değil, vizyon sahibi ‘lider öğretmen, lider eğitici ve lider yöneticilere’ ihtiyaç vardır.
 2. Motivasyon biyolojik, duygusal, sosyal ve bilişsel (idrak) güçleri içerir. Bunlar davranışların oluşmasını sağlarlar. *Suya uzanmak biyolojik, *sevgilinize hediye vermek duygusal, *güzel kıyafetler almak sosyal ve *kitap okumak bilişsel bir gücün neticesidir.
 3. Bundan dolayı, işgörenlerin örgütte *fizyolojik, *psikolojik ve *sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği iyi bir yönetime ihtiyacı vardır. Bu işlev yöneticiler tarafından ne denli iyi yerine getirilirse, işgörenler de örgütte o denli özdeşleşerek örgüte bağlanırlar. Böyle bir bağlanma, örgütün amaçlarını gerçekleşmesi, yaşamını sürdürmesi için temel gerekliliktir.
 4. -Birinci grup insanın güdülenmesinin nedenlerini, dolayısıyla içeriğini araştıran kuramlardır. İçerik kuramları güdülenmeyi yaratan durumları, olayları, insanın gereksinmelerini bulmaya çalışmaktadır. -İkinci grup ise güdülenmenin oluşumunu, oluşum aşamalarını araştıran süreç kurumlardır.Süreç kuramları gereksinmenin doğuşundan doyumuna kadar gözlenebilen güdülenme sürecinin niteliğini tanımaya çalışır.
 5. Yöneticinin amaçlarından birisi, ihtiyaçları karşılanmayan bireylerin yaşadığı dengesizlikleri keşfetmek ve gidermektir. Aksi durumda bireyin yaşadığı bu dengesizlik, onun davranışlarına, iş verimine, moraline, ilişkilerine olumsuz etki de bulunacaktır. Başka bir ifadeyle, bireyde iş verimsizliği, performans düşüşü, iş tatminsizliği gibi sonuçlar ortaya çıkabilecektir
 6. Çalışanları neyin motive ettiği yönünde yapılan bir araştırmada hem yöneticilerin çalışanların istekleri konusundaki düşünceleri hem de çalışanların gerçekte ne istedikleri konusundaki yaklaşımlarının birbirinden farklı oldukları ortaya çıkmıştır. Motivasyon çift yönlü bir süreçtir. Yönetici hem çalışanları etkileyecek hem de çalışanlardan etkilenecektir. Önemli olan çalışanların ne istediklerini yöneticilerin tam olarak tahmin edebilmeleri ve yine kendilerini de motive edebilecek iş ortamının mevcut olmasıdır.