Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mali Tablolar Analizi - Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.

Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş’nin 1 Ocak-31 Aralık 2010 ve 1 Ocak-31 Aralık 2011 yılları arasındaki bilanço, gelir tablosu, dikey yüzde ve oran analizlerini içeren yorumlar.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Mali Tablolar Analizi - Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.

 1. 1. EGE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Mali Tablolar Analizi Yrd. Doç. Dr. Ş. Sertaç ÇAKIYataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. 1308 000 2866 Gamze Saba 2013
 2. 2. Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 2010 - 2011 YıllıkBilanço ve Gelir Tabloları Mali Analizi Şirketin misyonu, Türkiye ekonomisinin ve içinde bulunduğu mobilya ve ev tekstilisektörünün gelişimine, geniş halk kitlelerinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayan kaliteliürün ve hizmetleri sunmaktır. Tekstil ve mobilya sektöründe 35 yıldır hizmet gösteren Yataş, 2009 yılında toplamda282.538,00 adet yatak satmıştır. Yatak yorgan grubu ev tekstilinden sonra %32 ile en büyük payasahip 2. gruptur. 2011 yılına kadar, hala kurucuları tarafından yönetilmekteyken, Yataş yönetimiyeni yetişen ikinci jenerasyon yöneticilerine devretme kararı almış ve devrederken bir takımsorunlarla karşılaşmıştır. Geleneksel ve modern yönetim çatışması yaşayan Yataş’ın zor geçenbu değişim sürecini, farklı bir tür danışmanlık hizmeti uygulayan İnnovis Danışmanlıkın Ortağı,Serdar Kitapçı yönetmektedir. Pazarlama süreçleri İzmir ve İstanbul’dan; operasyon süreçleri iseAnkara ve Kayseri’deki iki farklı merkez tarafından yönetiliyorken bunların tamamının yönetimitek bir noktaya taşınarak güçler birliği ilkesi dikkate alınmıştır. Bu değişim 2011 yılındabaşlamıştır. Ben de analizimde değişimden önceki yıl olan 2010 ve değişimin ilk çıktıları olan2011 yılı verilerini inceliyorum. Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş’nin 1 Ocak-31 Aralık 2010 ve 1 Ocak-31 Aralık2011 yılları arasındaki bilanço, gelir tablosu, dikey yüzde ve oran analizlerini içeren yorumlaraşağıdaki değerlendirmede şahsınıza sunulmuştur.AKTİF : Aktif yapıyı incelediğimizde Yataş dönen varlıkları yükselerek, %103 lük bir artışgöstermiştir. Duran varlıklarında ise %3 lük bir azalma görülmüştür. Şimdi iki başlık altındabunları inceleyelim: Dönen varlıklar Şirketin varlıklarını genel yapısı ile incelediğimizde, -bir yıl içerisinde parayadönüştürülmesi veya kullanılması öngörülen- dönen varlıkların, 64,687,303 TL değerinde birartış göstererek 183,164,219 TL ye yükseldiğini görüyoruz. 2011 yılında dönen varlıklar 2010yılına göre %55 lik bir artış göstermiştir. Dönen varlıkları tek tek incelediğimizde, Yataş 2010 2
 3. 3. yılında koyduğu ihracat hacmini büyütme hedefini başarıyla gerçekleştirmiş ve satışlar sonrasınakit ve benzerlerini %602 arttırmış. Bunda Kayseri ve Ankaradaki ofislerin merkeze taşınmasıile satışlarının gerçekleştirilmesi de etki etmiştir. Şirketin bu kadar yüklü bir miktarda parayıelinde tutarak enflasyon yüzünden değer kaybı yaşaması büyük bir hata olacaktır. O yüzden buparayı kısa vadeli borçlarını kapatmak için kullanabilir. Ticari alacaklarında da %8.7 oranındabir artış gözlemlenmektedir. Nedeni yanlış satış politikası olabilir. Rasyo olması gerekendenveya önceki yıldan düşükse satış politikasında hata yapılıyor olabilir. Alacak devir hızının2011’de 3.3 ve 2010 yılında 2.7 olduğunu görüyoruz. Gün bazında hesapladığımızda ise,alacaklar 2011’de 111 günde -bir, yaklaşık 3.3 kez,- tahsil edilmiş ve bir önceki yıl yaklaşıkolarak 131 günde bir, neredeyse 2.8 kez, tahsil edilmiştir. Firmanın mevsimsel değişikliklerdenetkilenmediğini göz önünde bulundurursak bu sonucun bizim için anlamlı ve kabul edilir birgösterge olduğunu varsayabiliriz. Firmanın alacaklarını daha hızlı tahsil ediyor olması, kısavadeli borçları ödemek için olumlu bir gelişmedir. Ne kadar çabuk tahsilat yapılırsa, şirketindönen varlıklarında o kadar hızlı bir artış görülür ve bu da dönen varlıkların kısa vadeliyükümlülükleri karşılaması sorununu azaltır. Ticari alacakları zamanında tahsil edememekYataş’ın dönen varlıklarıyla kısa vadeli yükümlülüklerini finanse etmesi adına bir güçlükyaratabilir. Bu oranda görülen artışa rağmen oran hala çok düşüktür. Yataş bu sorunu çözmekadına satış politikasını değiştirerek alacak devir hızını yüksek bir oranda arttırmalıdır. Artansatışlar sonucu Yataş stok tutmaya karar vererek stoklarını %58.7 oranında arttırmıştır. Bu artışaalınan ilk madde ve malzemeler ile yarı mamullerdeki artış da etki göstermiştir. Çünkü Yataşsatış hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesini arttırmış ve üretimde kullandığı malzemelerdede artış yaşanmıştır. Stok devir hızına baktığımızda ise, artan satışlar ile stokların arttırılmasıstok devir hızının düşmesine sebep olmuştur. Bu da 2010 yılında 2.03 stok devir hızı ile, 180günde bir paraya çevirilen stokların, 2011 yılında 1.62 stok devir hızı ile, 225 günde bir nakideçevirilmesine sebep olmuştur. Stok devir hızı, alacak devir hızı gibi oldukça düşüktür. Şirketenakit girişi ile ilgili sorun çıkarmakta, dönen varlıklar ve kısa vadeli yükümlülüler arasındakidengesizliğe sebep olmaktadır. Yataş stok devir hızını arttırmalı ve şirkete nakit girişisağlamalıdır. Stoklarını yeni satış politikaları ile çok daha kısa sürede nakide çevirmesigerekmektedir. 3
 4. 4. Cari oran işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir. Dönen varlıklarınkısa vadeli borçlara oranı ile elde edilen cari oranın 2 olması beklenmektedir fakat sektöre görefarklılık gösterebilir. Cari oranda fark edilemeyecek bir artış görüyoruz. 1.16 çok tatminkar biroran değil ve açıkçası zarar verici bir boyutta bile olabilir. Bu işletmenin 1 TL lik kısa vadeliborcuna karşılık 1.16 TL lik dönen varlığa sahip olduğunu gösterir. Bu da, kısa vadeliyükümlülüklerini yerine getirirken sorun yaşadığını gösterir. Zira, cari orandaki artış şirketin kısavadeli borçlarını karşılarken sorun yaşadığını gösterir ve kaldıraç oranlarında da bu sorunu tekrargözden geçireceğiz. Stok ve alacak devir hızı veya özsermaye arttırımına gidilmesi şart. Bu üçoran birlikte çok sağlıklı gözükmüyor. Diğer alacaklara baktığımızda yine %124 lük büyük bir artış görüyoruz. Hem stokların,hem de alacakların aynı anda yüksek sayılabilecek oranlarda artması işletme adına geneldeolumsuz olarak yorumlanır ve yukarıda yaptığımız hesaplamalar pek de sağlıklı görünmeyenrakamlara ulaştırıyor. Gerçekten de korkulacak bir durum olup olmadığını anlamak adına satış vepazarlama departmanıyla görüşülmesini ve stokların neden artış gösterdiği, hangi noktalardahatalar yapıldığı ortaya çıkarılmalı ve durumu düzeltmek için yeni satış stratejilerigeliştirilmelidir. Dönen varlıkların (%103), toplam varlıklardan daha hızlı artışı, toplamvarlıkların likiditesini arttıracağından firma için müsbet bir durum yaratabilir. 3,5 3 2,5 2 2011 1,5 2010 1 2010 0,5 2011 0 Alacak Devir Stok Devir Aktif Devir Özsermaye Hızı Hızı Hızı Devir Hızı Tablo 1: Faaliyet Rasyoları 4
 5. 5. Duran Varlıklar Duran varlıkları incelediğimizde, 2010 yılında duran varlıklar toplamı 74,678,234 TLiken 1,964,850 TL azalmıştır ve 72,713,384 TL ye düşmüştür. Yani, duran varlıklar % 3.1oranında azalmıştır. Uzun vadeli ticari alacak tutarı 0 TL’dir. Yataş’ın uzun vadede herhangi birticari alacağı yoktur. Duran varlıklarda en büyük paya 66.152.286 TL ile maddi duran varlıklarsahiptir. Faaliyetlerini sürdürebilmek için üretim yapan bir işletmeyi incelediğimizi göz önündebulundurursak, fabrika ve kullanılan makinalar maddi duran varlıklarda yüksek bir rakam ilekarşı karşıya gelmemize sebep olmuştur. Maddi duran varlıklardaki %3 lük azalmanın sebebi iseeski makinaların elden çıkarılması olabilir. Şirketin maddi olmayan duran varlıklarında da%64 lük bir artış söz konusudur. Bu artışta ertelenmiş vergi varlığının büyük bir etken olduğunugörebiliyoruz. Maddi duran varlıklardaki azalış, sahip olunan binalar ve makinalarda satış olduğufikrini aklımıza getirmektedir. Yataş merkezileşme politikası ile pazarlama ofislerindeküçülmeye giderek ordaki binaları satmış ve hatta gereksiz bulduğu üretim bölgelerini kapatarakvar olan bir birimi büyütme yoluna gitmiş olabilir. En yüksek artış kaynağı, diğer alacaklar, %148.2 oranında artmıştır. Uzun vadede dealacaklar tıpkı kısa vadede olduğu gibi artmıştır. Alacakların artması ve zamanında tahsiledilememesi işletmeyi borçlarını öderken sıkıntıya sokacaktır. Alacaklardaki bu artış,incelenmesi gereken bir durumdur. İlgili departmanlardan gereken dökümanlar alınarakincelenmeli ve alacak durumu gözden geçirilmeli, olumsuzluklar giderilmelidir. Öte yandan,finansal yatırımlarında %83 lük bir azalış söz konusudur. İşletme adına uzun vadede karlılıkbenimsenmemiştir. Çünkü, Yataş kısa vadeli borçlarıyla mücadele etmeye çalışmaktadır. 2olması beklenen duran varlık devir hızı 2010 yılında 1.95 iken 2011 yılında 2.6 yayükselmiştir. Bu oranın artması, Yataş’ın kapasite kullanım oranının arttığını ve duran valıklarınıdaha verimli kullandığını gösterir. Duran varlıklardaki azaltmaya gitmek oldukça yerinde birkarardır. Aktif devir hızı, aktiflerin kaç katı satış yaptığını gösterir. Yataş için bu oranda 0.01 likbir artış görülmektedir. Çok önemli bir değişiklik olduğu söylenemez. Aktif hızı ne kadaryüksekse bu firma için o kadar güzel birşeydir. Bu oranın 2 nin üzerinde olması beklenirkenYataş’ta 0.73 olduğunu görüyoruz. Oldukça düşük olan bu oran yine aynı sorunu yaşamamıza 5
 6. 6. sebep olmaktadır. Yataş, aktif devir hızını arttırmak için satışlarını arttırmalıdır. Böylece, hemaktif devir hızı hem de düşük olan özsermaye devir hızı artacaktır. 2011 yılı aktif yapısının dikey yüzde analizini yaptığımızda, dönen varlıkların % 71.6,duran varlıkların ise % 28.4 oranında yer kapladığını görüyoruz. Dönen varlıkların yeterliderecede olduğunu ve genel olarak duran varlıklarına yatırım yapmış olduğunu söyleyebiliriz.Dikey yüzde analizinde dönen varlıklar içindeki en büyük pay %42 ile stoklarda ve %31.2 ileticari alacaklardadır. Ticari alacaklarımızı zamanında tahsil etmenin ne kadar önemli olduğunubir kez daha görmekteyiz. Stoklardaki rahatsız edici durum tekrar karşımıza çıkıyor. Duranvarlıklarda ise en yüksek pay % 91 ile maddi duran varlıklardadır. 2010 yılının dikey yüzde analizinde ise dönen varlıklar, aktifler içerisinde % 61.3 lük biralan işgal etmektedir. Dönen varlıkların içinde önemli paya sahip olan kalemler, % 44.3 ile ticarialacaklar, % 41.7 ile stoklardır. % 11.3 ile diğer dönen varlıklar yüksek miktara sahip bir başkakalemdir. Duran varlıkların miktarı ise % 38.7’dir. Maddi duran varlıklar % 91.3 ile yine enyüksek kalemi oluşturuyor. Dikey yüzde analizinde, duran varlıkların 2011 yılında 2010 yılından%10 civarında fazla olması Yataş’ın duran varlıklarına daha fazla yatırım yaptığı ve dönenvarlıklarını azalttığı anlamına gelir. 6
 7. 7. PASİF : Yataşın kısa vadeli yükümlülüklerinde 2010’dan 2011’e %87.9 luk bir artış olmuş ve2011 yılında 157,467,554TL yi bulmuştur. Uzun vadeli yükümlülüklerinde ise % 22.9 luk birazalma görülmüş ve 23,829,742 TL olmuştur.. Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Yükümlülükler deki kalemleri incelediğimizde, Yataş’ın bir yıl sonundaödemiş olması gereken borçları arasında en yüksek artışı %76.4 artış 76,951,967 TL ile finansalborçları oluşturmaktadır. Arge departmanına yapılan yatırım ve iş gücünde yapılan iyileştirmeile mavi yakalıların işten çıkarılması sonucu 2 milyon liralık kıdem tazminatını karşılamak içinbanka kredisi kullanmış ve bu da finansal borçlarda artışa sebep olmuştur. Kısa vadeli ticariborçlarında %8.2 oranında bir artış görülmüştür. Artışın sebebini anlamak için, satışlarınmaliyeti tablosu incelenmelidir. Dönem karı vergi yükümlülüğünü sıfıra indiren Yataş’ın diğerborçlarda %22 oranında bir artışa sebep olmuştur. Borç karşılıkları için ise 2011 de ilk kez409,351 TL lik bir bütçe ayırmıştır. Yani Yataş da durumun kötüye gittiğinin farkında olarakkarşılık ayırmaya başlamıştır. Nakit oranı işletmenin satışlarının durması ve alacaklarının da tahsil edilememesidurumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını karşılama oranıdır. Beklenen 20% olmasıdır. 2010yılında bu oran 0.29 ile gayet iyimser iken, 2011 yılında 0.13 ile kötümser olarak görünebilecekbir seviyeye inmiştir. Bu elinde çok fazla nakit ve benzerleri bulundurmuyor demek olduğu içinaslında iyi sayılabilir. Fakat, işçilere ödenen tazminatlar, ve strateji geliştirme giderleri nakitçıkışına sebep olmuştur. Bu oran kısa vadeli borçların sağlıklı ödenebilmesi için tekrar geriçekilmeye çalışılmalıdır. Aynı şekilde likidite oranında da sezilemeyecek 0.01 lik bir artış yaşanmıştır. Stoklarınsoyutlanarak daha kesin yorum yapılması için kullanılan bu oranda beklenen 1 olmasıdır. Yataş0.67 ile 1 in altında bir orana sahiptir. Yataş yaptığı yatırımların ve pazarlama stratejilerininmeyvelerini almaya başlar ise bu oran çok riskli görünmüyor. Kısa vadeli borçların toplamborçlar içerisindeki oranı 2010 yılında 73% iken 2011 yılında 87% ye çıkmıştır. 1/3 oranınınyakalanması gerektiği bu oranda, 2010 yılında daha yakın olan Yataş kısa vadeli borçlarınıödeme yoluna gitmelidir. Sanayi işletmeleri için bu oran tehlikeli olarak değerlendirilebilinir. 7
 8. 8. Duran varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmesi işletmenin negatif net işletmesermayesine sahip olduğunu gösterir. Uzun Vadeli Yükümlülükler Yataş uzun vadede borçlarını %37.7 azaltmıştır. Uzun vadeli yükümlülükler arasındayine en önemli değer değişikiliği %110.9 ile finansal borçlarda görülmüştür. Uzun vadedekifinansal borçlar 2010 yılında %48.9 luk bir azalış göstererek 16,721,511 TL ye düşmüştür.Şirket uzun vadede aldığı banka kredilerini ödemiş olabilir. Kredi faizi gereksiz gider yaratacağıiçin esasında olumlu bir adım atılmıştır. Uzun vadede ticari borca sahip olmayan şirket, diğerborçların kaleminde 400,000 TL lik bir artış görüyoruz. Bu borçlanmalarla ilgili bilgi edinmekne tarz yeni harcamalara girildiğini görmek için muhasebe departmanı verileri kullanılabilinir.Strateji geliştirmek için yapılan harcamalar şirketi farklı yönde borçlanmaya itmiş olabilir ve buyeni, farklı bir strateji olabilir. Uzun vadeli borçların bir kısmı ödenerek 27% den 13% eindirilmiştir. 1/6 olması gereken bu oranda, ideali yakalamıştır. Kısa vadeli yabancı kaynakkullanımını azalttığında bu oranın 1/6 üzerine çıkması normaldir. Ülkemizde uzun vadeli borçtemini imkanlarının sınırlı olması nedeniyle bilançolarda uzun vadeli yabancı kaynakların nispiöneminin düşük olduğu görülmektedir. Yataş’ın yabancı kaynaklarının büyük bir kısmının kısavadeli olduğunu görüyoruz. Yani şirket aktiflerin büyük bir kısmını kısa vadeli yabancıkaynaklarla finanse ediyor. Kaldıraç oranı toplam borçların toplam varlıklara oranı ile elde edilir. Bu oranın 1olması beklenir. Yataşın değişim sürecinde yapılan yatırımlar için kısa vadeli borçlanması buoranı çok fazla değiştirmemiştir. Çünkü aktifleri de aynı oranda artmıştır. 70% kötü bir oransayılmaz. Fakat uzun vadeli borç veya kredi talebinde bulunduğunda, titiz bir banka ile karşıkarşıya kalındığında kredi almakta sorun yaşayabilir. Dikey analizde kısa vadeli yükümlülükler 2010 yılında pasiflerin %53 ünü oluştururken2011 de %61.5 ini oluşturuyor. Uzun vadeli yükümlülükler %19.8 Oluştururken 2011 de sadece% 9.3 ünü oluşturmaktadır. Önceki yıllara da bakıldığında şirketin borçlanma politikası ile ilgilidaha net analizler yapabiliriz fakat iki yılı değerlendirmek gerekirse şirket borçlanma politikasınıuzun vadeli borçlanma yerine kısa vadeli borçlanmayı tercih ederek değiştirmiştir. Bununla ilgiliyukarıda kullanılan kısa ve uzun vadeli borç oranları bize zaten daha önce de fikir vermişti. 8
 9. 9. Kısa vadeli borçlardaki en göze çarpan kalem 2010 yılında %46.7 ile ticari borçlar ikenve 2011 yılında %48.9 ile finansal borçlardır. Uzun vadeli borçlardaki en göze çarpan kalem ise2010 %85.5 ve 2011 %70.2 ile finansal borçlardır. Özsermaye Yataş özkaynaklarını 52,581,882 TL den 74,580,307 TL ye çıkarmıştır.Özkaynaklarındaki bu 42 % lik artış olumlu gibi görünüyor fakat biraz daha yakından bakmakiçin yapılan dikey analiz sonrası Özkaynakların pasifler arasında 2010 yılında % 27.2 sini 2011yılında da %29.1 ini oluşturduğunu görüyoruz. Özkaynaklarda yüksek gibi görülen bu artış pasiftoplamına bakıldığında çok da etkili bir artış olmadığını gözlemliyoruz. Özkaynaklardaki artışaen büyük katkıda bulunan kalem 2010 yılında %32.3 lük pay ve 2011 yılında % 57.4 lük pay ileödenmiş özsermayedir. 2010 yılında 17,010,00 TL olan ödenmiş özsermayede %117 lik bir artışgözlemliyoruz. 2011 yılı sonunda ödenmiş özsermaye 43,000,000 TL ye yaklaşıyor. Yenidendeğerleme fonlarında ise % 44.6 lık bir azalış söz konusudur. Net dönem karı 2010 yılında758,688 TL iken, 2011 yılında % 510 luk artışla 4,632,501 TL ye ulaşmıştır. Net kardaki buartış gayet olumlu. Toplam borç/özsermaye oranı özkaynaklar ve yabancı kaynaklar arasındaki ilişkiyigösterir. Oranın 1 olması beklenmektedir. Yataşın 2010-2011 yılı gelir ve bilanço tablolarıincelendiğinde 0.3 e yakın bir artış görülmüştür 2011 yılındaki 2.43 olması gerekenin üzerindebir rakamdır. Bu da 3. Kişilerden sağlanan fonların, ortaklardan sağlanan fonlardan daha fazlaolduğunu gösterir. Yataş, eğer herhangi bir kriz karşısında güç durumda kalma riskini azalmakistiyor ise bu oranın azalması için Özsermayesini arttırma yoluna gitmelidir. Krizlerden kolaycaetkilenen ülkemizde oranın 1 olması beklenirken daha gelişmiş ülkelerde oranın 2 olmasırahatsız edici bir durum değildir. Özsermaye devir hızı özkaynakların ne ölçüde verimli kullanıldığının tespit edilmesindekullanılır. Oranın düşük olması, işletmenin özkaynaklarını etkin olarak kullanamadığını vefaaliyet seviyesinin gerektirdiğinden daha fazla özkaynağa sahip olduğunu gösterir. Yataşınsahip olduğu 0.39 luk oran da tam olarak bu durumu temsil eden bir orandır. Yataşözkaynaklarını verimli bir şekilde kullanamıyor. 9
 10. 10. Netkar/özsermaye oranının yüksek olması olumludur ve bu oran işletmeye yatırımyapmış olan ortakların yatırımlarına karşılık her bir birim için ne kadar kar sağlandığını gösterir.Bu oranda bir iyileşme söz konusu, 0.01 den 0.06 ya artmıştır. Fakat yine %1 in bile üzerindeolmayan bu oran Yataşın konu ile ilgili olumsuz bir durumda olduğunun kanıtıdır. Ortaklar içinçok karlı bir işletme olduğu söylenemez ancak karlılıkları artmıştır. Uygulanan strateji meyvevermeye başladıkça karlılığın artacağını düşünüyorum. Yataşın karlılığını gösteren Net kar/ satış oranı da 2010 yılında 0.005 iken 2011 yılında0.024 e çıkmıştır. Yani yataşın karlılığında bir artış söz konusudur. Günümüz rekabet ortamındagücünü arttırmak için yeni stratejisini uygulayan Yataş’ın karlılığının şu anda çok yüksekolmaması normaldir. Çünkü sanayi işletmelerinde beklenen oran %5-6 dır. Görülen artış da ilkyıl olumlu sonuç alındığını göstermektedir. Yatırımcılar için şirket küçümsenebilir ancak uzunvadede sonuçlar başarı elde eden strateji ile yatırımcıları olumlu anlamda yanıltabilir. 10
 11. 11. Gelir Tablosu Yataş Uygulanan yenileşme politikasında satış gelirlerini 145,976,084 TL den189,088,106 TL ye arttırarak %40 lık bir artış göstermiştir. Satış maliyetlerinde, artan satışlarabağlı olarak yine 27,178,292 TL (27 %) lik bir artış görülmüştür. Daha net bilgi sağlamak adınaSatışların Maliyeti Tablosu incelenmelidir. Dönem net karlarını incelediğimizde 2011 yılı netkarı 4,632,501 TL, 2010 yılında yapılan net kar 758,688 dir. 500% artan dönem net karıuygulanan yeni stratejilerin başarılı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilinir. Ki bununet kar/ satışlar rasyosu da 2010 yılında 0.005 iken 2011 yılında 0.024 e çıkarttığınıgözlemlediğimizde fark etmiştik. Bu da işletmenin yürüttüğü satış ve üretim politkasının etkinolduğunu gösterir. Efektif olması içinse, pazar oranının (%5-6 nın) üzerine çıkması gerekir. Dönem net karı oranı işletmenin uyguladığı politika ve kararların doğruluğunu gösterir.Büyük işletmelerde oranın % 4 – 6 aralığında olması beklenir. Pay ve payda aynı andaenflasyondan etkilendiği için enflasyondaki değişikliklerin göz önünde bulundurulmasına gerekyoktur. Yataşın dönem net karı oranı bu kadar yüksek değildir, hatta %1 in üzerinde bile değildir,ama 2011 yılında % 50 artmıştır. Yataş bu oranı katlayarak arttırmalıdır. Kar marjını arttırmakbuna bir çözüm olabilir. Netkar/özsermaye oranının yüksek olması olumludur ve bu oranişletmeye yatırım yapmış olan ortakların yatırımlarına karşılık her bir birim için ne kadar karsağlandığını gösterir. Bu oranda bir iyileşme söz konusu, 0.01 den 0.06 ya artmıştır. Fakat yine%1 in bile üzerinde olmayan bu oran Yataşın konu ile ilgili olumsuz bir durumda olduğununkanıtıdır. Her iki oran için de daha yüksek seviyelerde artış sağlanmalıdır. Yataş’ın oranlarıarttırması için maliyetlerini azaltarak ve belki daha kar marjını yükselterek net karını arttırmasıbir çözüm olabilir. 11
 12. 12. Sonuç olarak;İncelediğim mali tablolar Yataş A.Ş için çok da olumlu bir tablo çizmemektedir. Borçlanmalarınıazaltarak (özellikle kısa vadeli), özkaynaklarını arttırma yoluna gitmesi sağlanan verimliliktendış kaynakların değil ortakların faydalanmasını sağlayacaktır. Bu sayede duran varlık yatırımlarıonlara uzun vadede karlılığı getirecek ve yıldan yıla arttıracaktır. Yataş insanların temelihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacına katkı sağlamaktadır. Artan nüfus, pazarınbüyüdüğüne ve pazar potansiyelinin yüksek olduğuna işarettir. Yataş, Tükiye pazarında markabilinirliğine sahip, hedeflediği satışların üzerine çıkabilecek ve yurt dışındaki yeni pazarlaragirişimi sonucu ihracatını arttıracak potansiyele sahiptir. Türkiye’de ucuza üreterek Avrupa’dadaha yüksek kar marjıyla satış yaparak büyümesini incelediğim oranlardan daha yüksek oranlarladevam ettirecektir. Türkiye’nin ilk 500 şirketini incelediğimizde Yataş’ın ülkemizin en büyük55. şirketi olduğunu görüyoruz. Olumsuz değerlendirdiğim rasyolar ve kısa vadeliyükümlülüklerle ilgili, olumsuz olarak yorumladığım kalemler, aslında arkasında farklı stratejilerolan akıllıca adımlar olabilir. 2012 yılı bilançosu açıklandığında kısa vadeli borçların değişiminiincelemek ve borçlanma politikalarının değişip değimediğini, verimliliğin düşündüğüm gibi artıpartmadığını inceleyeceğim. Özkaynaklarındaki değişimin ne yönde olacağı merak ettiğim başkabir unsur. Aşağıda linki bulunan son haberde 2012 yılında Yataş’ta büyüme yaşandığı daaçıklanmıştır. Strateji başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu da sonucumu doğruluyor. 12
 13. 13. Ek 1 : Varlıklar Dikey Yüzde Analizi 13
 14. 14. Ek 2 : Kaynaklar Dikey Yüzde Analizi 14
 15. 15. Ek 3 : Gelir Tablosu Değişim Analizi 15
 16. 16. Ek 4 : Rasyo Analizleri 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. Faydalanılan Haberlerhttp://www.isteinsan.com.tr/isteinsan_gazete/yatas_35_yillik_dogrularini_sildi.htmlhttp://www.paraborsa.net/yatas-sirket-haberleri-13-12-2011/http://www.paraborsa.net/yatas-imajini-paranteze-koydu/http://www.paraborsa.net/yatas-kendini-yeniliyor/http://www.iso.org.tr/tr/web/besyuzbuyuk/turkiye-nin-ikinci-500-buyuk-sanayi-kurulusu--iso-500-raporunun-sonuclari.htmlhttp://www.yatasgrup.com.tr/yatirimci-iliskileri/dokumanlar/olaganustu_genel_kurul_110221/yatas_faaliyet_raporu_311209.pdfhttp://www.istenhaber.com/banka-muduru-uyardiyatas-buyudu/ 19

×