Dyndjet barbare

Universiteti i Prishtinës
“Hasan Prishtina”
Fakulteti Filzofik
Departamenti i Historisë
Punim Seminarik nga lënda:
“Histori e Evropës Juglindore shek.V-XV”
Tema: “Dyndjet Barbare III-V”
Student: Genc Rashiti Mentori:Ass. Kujtime Boshtrakaj
Prishtinë, Dhjetor 2014
PËRMBAJTJA
HYRJA 3
1.0 REFORMAT E PERANDORISË ROMAKE NDAJ SULMEVE TË
POPUJVE BARBAR 6
1.1 DIOQEZAT
1.2 KRIJIMI I ROMËS SË RE
2.0 VIZIGOTËT 7-8
3.0 HUNËT 9
3.1 HUNËT NË DARDANI
4.0 OSTROGOTËT 10
5.0 PASOJAT QË I SOLLËN DYNDJET BARBARE GADISHULLIT BALLKANIK 11
5.1 PASOJATË NË POPULLËSI
5.2 PASOJATË NË EKONOMI
5.3 PASOJATË NË POLITIK
PËRFUNDIMI 12
BIBLIOGRAFIA 13
HYRJA
Paqën që e siguroi në Ballkane, e siguruar prej qeverisjes Romake filloi të tronditej
prej goditjeve që i erdhen nga barbarët.
Barbarët në përgjithsi dhe veçanërisht gjermanët, luajtën rol të rëndësishëm në
shembjën e Perandorisë Romake dhe në formimin e Evropës Mesjetare. Romakët i
konsideronin barbarë popujt nomadë që banonin prej kohësh përreth kufijve të
perandorisë. Vetë termi “barbar” është një fjalë greke që në fillim kishte kuptimin
“i huaj’ d.m.th. jo helen.
Për periudhën e “dyndjës së popujve” burimet e shkruara janë mjaft të rralla dhe
përbëhen nga kronikat bizantine. Ndryshimet e nisura nga këto dyndje prekën së
pari Ballkanin, drejt të cilit filluan lëvizjet fiset gote, për t’i shpëtuar sundimit të
hunëve, qe përparonin nga Azia Qëndrore drejt Perëndimit. Për ballë këtij presioni
zgjedhja e vetme e Perandorisë Romake duhej të bënte një zgjidhje sa më të mirë
për ti mbrojtur zotrimet e gjera të saj në Ballkan.
Përball presionit të madh got, Perandoria Romake me 271 u detyrua ta braktiste
përfundimisht Dakinë. Për përballimin e krizës së shek. III u ndërmorën një varg
reformash me karakter politik që rezultuan me ndarjën e Ballkanit në dy dioqeza:
të Trakisë dhe Ilirikut.
Të parët që vërshuan Ballkanin, kanë qenë vizigotët dhe pas tyre në viset lindore të
Gadishullit u dyndën edhe ostrogotët dhe hunët.
1
Figura. 01(Harta ePerandorisë Romake shek. II)
1 http://sq.wikipedia.org/wiki/Roma_e_lasht%C3%AB#mediaviewer/File:Roman_Empire_Map.png (23.12.2014)
2
Figura. 02 (Dyndjet e popujvebarbare)
2
https://www.google.com/search?q=dyndjet+barbare&biw=1280&bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Yd
uZVPDlB8ytUYbwgqgL&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=KwySyF3jAK7liM%253A%3BOj_JI
_jOvye19M%3Bhttp%253A%252F%252Ffilolet.com%252Fhistori%252Fs_hebi9.gif%3Bhttp%253A%252F%252F
filolet.com%252Fhistori%252Fs_hebibi_dyndjet_sllave.htm%3B522%3B274 (23.12.2014)
1.0 REFORMAT E PERANDORISË ROMAKE PËR MBROJTIEN E
BALLKANIT NGA BARBARËT
Përballë presionit të jashtëm nga dyndjet barbare si dhe problemeve të mbrenshme
që kishin lindur Perandoria Romake duhej të gjente një zgjidhje për t’iu bërë ballë
këtyre sulmev. Për ti bërë ballë krizes u ndërmoren një varg reformash me karakter
politik, administrativ etj.
1.1 DIOQEZAT
Në pikpamje administrative u nda në dy dioqeza :
- Dioqeza e Trakës e përbërë nga gjasht provinca dhe
- Dioqeza e Ilirikut e përbërë prej dhjetë provinca duke përfshir Ballkanin
perendimor, qendror dhe lindor.3
1.2 KRIJIMI I ROMËS SË RE
Për t’iu bërë ballë sulmeve barbare u dha një ide për krijimin e një rezistence të re
në Ballkan. I pari që e përkrahi ishte Diokleciani (284-304) me prejardhje ilire.
Këtë e realizoi Konstandini (304-337) në brigjet e Bosforit deri në këtë periudhë
mbante emrin Bizantion. Në fillim qyteti mbante emrin Roma e Re por për nder të
themeluesit të saj u quajtë Konstandinopolis ( Konstandin.., polis- qytetë) Përurimi
i këtij qyteti u bë më me 11 maj 330 .
Qyteti i ri me kalimin e kohës ishte duke arritur ta merrte autoritetin politik të
perandorisë. Pozicioni i qyteti ishte i jashtë zakonshëm, i vendosur në një gadishull
midis detit Marmara, Bosforit, Bririt të Artë vetëm nga Trakia ishte i hapur. Gjatë
historisë së tij u thye vetëm dy herë në vitin 1204 dhe 1453.4
Pra dyndjet e popujve barabar me sulmet e vazhdueshme të tyre dhe për shkak të
problemeve të mbrenshme që kishte perandoria bënë që pushteti qëndrortë
dobësohejdhe ta hup ndikimin në gadishullin Ballkanik, i Perandorisë Romake.
3Murzaku, Thoma, “Historia e Ballkanit: Nga antikiteti i vonë deri në shek. XVII” Tiranë, 2011, fq 40
4 Baze, Ermal, “Historia e shoqerise mesjetare 500-1500” Tiranë, 2007, fq 50
2.0 VIZIGOTËT
Sipas burimeve vizigotët pas betejës së Adrianopojës të vitit 378, arritën deri në
brigjet e Adriatikut. Në marrveshje me perandorin TeodosinI, dhe me kusht që të
kryenin shërbim ushtarak, ata u lejuan të vendoseshin në pjesën veriore dhe
perendimore të Gadishullit Ballkanik.5
Prijësit e tyre kishin arritur të zinin postetë larta si komandantë të beslidhur-
foederati, sikurse u quajten “barbarët”Alariku ishte i pari që revoltoi ku si pretekst
përdori mospërmbushjën e kushteve të tyre dhe se perandoria nuk i'a u kishte
paguar rrogat e premtuara.6
Perandoria Bizantine mundi të dal nga kjo situatë, pas paqës që bëri me Alarikun
në vitin 398. Alariku pas 10 viteve me vizigotët e tij u largua për në Itali, ku me 24
gusht të vitit 410 pushtoiRomën.7
5 Po aty,fq 43
6 Po aty, fq 51
7 Akademia e Shkencave e Shqiperisë, Instituti i Historisë
“Historia e Popullit Shqiptar pjesa I” Tiranë, 1967 fq 130
Figura.03(Invazionii Goteve)
“Me vjen të rrenqethet kur mendojtë tregoj shkaterrimet në kohën tonë, ka me
tepër se 12 vite që gjaku shkon rrëke. Gotët, sarmatët, alanët, markomanët
shkretojnë, shkaterrojnë dhe plaçkitin Trakinë, Maqedoninë,Dardaninë, Thesalinë,
Dakinë, Akajën, Epirin dhegjithe Panonin. Kudodhunë, kudopsheretima, kudo
fytyra e tmerrshme e vdekjes; për këtë dëshmitareështë Iliria, dëshmitare është
Trakia, dëshmitare është edhe vende ku kam lërë, ku çdo gjë u shkatërrua, përveç
qiellit dhe tokës, ferrave dhe pyjeve të dendur”
- Hieronimi nga Stridonii Dalmacisë.8
8 Po aty, fq 131
3.0 HUNËT
Hunët ishin popull me origjinë mongole, që jetonin në viset qëndrore të Azisë, të
cilët në mesin e shek. IV u shfaqën në Europën Lindore. Perparimi i hunëve drejt
Europës Lindore, duke arritur deri në Don e në brigjet e Detit të Zi në vitin 375, i
vuri ata përballë fiseve gjermane të gotëve.9
Për t’i ikur presionit hunë ,vizigotët me 376 u detyruan ta kapërcenin Danubin dhe
të vedoseshin në provinca gjysmë të braktisura të Perandorisë Romake. Afërsisht,
në mesin e shek. V Gadishullin Ballkanik e sulmuan hunët të udhëhequr nga Atila,
duke shfrytëzuar rastin që ushtria bizantine ishte e zënë në luftën e saj me vandalët.
Hunët pushtuan dhe grabitën shumë qytete iliro-shqiptare, në veqanti Dardaninë.
Me vdekjën e Atilës 453 federata hune u dobësuashumë dhe kështu edhe sulmet
ndaj Perandorisë Bizantine u ndalën.10
3.1 HUNËT NË DARDANI
Afërsisht, në mesin e shek. V Gadishullin Ballkanik e sulmuan hunët të komanduar
nga Atila, duke shfrytëzuar rastin që ushtria bizantine ishte e zënë në luftë me
vandalët. Brenda pak vjetëve ai pushtoie grabiti shumë qytete të trevave iliro-
shqiptare, në mënyrë të veçantë, Dardaninë.
Burimet bashkëkohëse e përshkruajnë Dardaninë si një vend të shkretuar. Me
vdekjen e Atilës federata hune u prish dhe kështu pushuan sulmet e tyre kundër
Perandorisë Bizantine.11
9 Po aty, fq 44
10 Murzaku, Thoma., Mullai, A., Sala, Gëzim, “Historia e mesjetës (shek. V-XIII)”, Tiranë, 2007 fq 29
11Po aty, fq 133
4.0 OSTROGOTËT
Ostrogotët apo gotët e lindjes ishin fis gjermanik të lindjës të cilët fillimisht
popullonin viset në lindje të Elbës deri përtej Oderit e Vistolës.
Ostrogotët si fiset e tjera të nënshtruara nga Hunët shërbenin si vasal të tyre në
Europë, rasti konkret është pjesmarrja e ostrogotëve në Betejën e Kalonisë në vitin
451.12
Një ndër betejat kryesore të ostrogotëve ishte ajo e Nedaos e udhëhequr nga
Teodoriku në vitin 454.
Në vitin 479, trevat iliro-shqitare të përfshira në provincën e Epirit të Ri, u goditën
nga sulmi më i rëndë i ostrogotëve të cilët përmes rrugës Egnatia depërtuan deri në
viset bregdetare pranë Durrësit.
Në vitin 493 ostrogotëtkaluan nga pjesa lindore në atë perendimore ku krijuan
Mbretrinë e Italisë. Kjo qetësi e krijuar ishte afatshkurte pasi që në fillim të shek.
VI në kufijtë verior u shfaqën popujtë rinjë dhe ata ishin: bullgarët, avarët, antët,
gepidet dhe mbi të gjitha sllavët.13
12 Po aty, fq 31
13 Po aty, fq 45
5.0 PASOJAT QË I SOLLËN DYNDJET BARBARE
GADISHULLIT BALLKANIK
Veçori dalluese e dyndjeve barbare në Ballkan është se ata nuk qëndruan dhe
kështu vazhduan për në perendim. Megjithatë sulmet e tyre nuk kaluan pa lënë
gjurmë në popullsi, ekonomi dhe politik.
5.1 PASOJAT NË POPULLËSI
Rezultat i këtyre sulmeve ishte paksimi tragjik i popullsis në krahina të tëra në
Ballkanë, cka përbënë një nga plagët më të rënda të shkaktuar prej tyre. Pornuk
kishin pasoja në numër të madh në ndryshim e etnisë së popullsis vendëse.14
5.2 PASOJAT NË EKONOMI
Shkatrrimet e tokave pjellore,tregjeve të mëdha nga sulmet e tyre, grabitjet e
vazhdueshme e sollën popullsin në gjendje të mjerueshme. Sulmet dhe plaqkitja
ndaj anijeve që lundronin në det sidomos nga pjesa lindore shkatrruan ekonomin e
këtyre viseve.15
5.3 PASOJAT NË POLITIK
Sulmet e tyre të vazhdueshme arritën që ta dobësonin pushtetin qëndror të
Perandorisë Romake si pasoje tyre ajo u nda në dy pjesë dhe si pasoje tyre shpuri
në shkatrrimin e P. Romake Perendimore ne vitin 476 nga vizigotet. 16
14 Po aty, fq 133
15 Po aty, fq 45
16 Po aty, fq 60
PËRFUNDIMI
Pas një pune kërkimore dhe hulumtuese për dyndjet barbare përmes këtij punimi
seminarik besojse arrita të servoi para jush informacione të reja për jetën,
organizimin, pasojat dhe të mirat që i sollën barabarët. Mardhënjet në mes të
Perandoris Romake dhe barabarëve, dëmtë e shkaktuara në sferat e jetës.
Veçori dalluese në mes barbarve dhe dyndjeve sllave ishte se barbaret vetëm e
shfrytëzuan ballkanin për të kaluar në perendim ndërsa sllavet qëndruan në
Ballkan. Informacione këto të cilat pasqyroin rëndësishme për historinë e Europës
juglindore dhe në përgjithësi Evropës mesjetare. Normalisht se ky punim seminarik
lë hapësire për pyetje këshilla dhe kritika të cilat janë të mirseardhura.
BIBLIOGRAFIA
Murzaku, Thoma, “Historia e Ballkanit: Nga antikiteti i vonë deri në shek. XVII”
Tiranë, 2011 (fq 40-46)
Akademia e Shkencave e Shqiperisë, Instituti i Historisë
“Historia e Popullit Shqiptar pjesa I” Tiranë, 1967 (fq 130-133)
Murzaku, Thoma., Mullai, A., Sala, Gëzim, “Historia e mesjetës (shek. V-XIII)”,
Tiranë, 2007 (fq 28-38)
Baze, Ermal, “Historia e shoqerise mesjetare 500-1500” Tiranë, 2007 (fq 50-61)
REFERENCAT
1.http://sq.ëikipedia.org/ëiki/Roma_e_lasht%C3%AB#mediavieëer/File:Roman_Empire_Map.png
(23.12.2014)
2.https://ëëë.google.com/search?q=dyndjet+barbare&bië=1280&bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ei=YduZVPDlB8ytUYbëgqgL&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=KëySyF3jAK7liM
%253A%3BOj_JI_jOvye19M%3Bhttp%253A%252F%252Ffilolet.com%252Fhistori%252Fs_hebi9.gif%
3Bhttp%253A%252F%252Ffilolet.com%252Fhistori%252Fs_hebibi_dyndjet_sllave.htm%3B522%3B27
4 (23.12.2014)

Recommandé

Hekuri ,elementi kimik me vlere... par
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
50.9K vues7 diapositives
Historia e zhvillimit te matematikes par
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesXhuliana Haxhiu
203.7K vues93 diapositives
Sëmundjet gjenetike par
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeXhuLia Muca
50.8K vues15 diapositives
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore par
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShkollë
2.6K vues10 diapositives
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit par
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisitxhulia osmanllari
206.8K vues34 diapositives
Filozofia gjate shekullit XVII par
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIDenisa Caushi
6.7K vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi par
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiFacebook
76.5K vues23 diapositives
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone par
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneJugerta Poçi
32K vues20 diapositives
"Greqia e lashte" Projekt Historie par
"Greqia e lashte" Projekt Historie"Greqia e lashte" Projekt Historie
"Greqia e lashte" Projekt HistorieMatilda Gremi
23.1K vues11 diapositives
Monarket e ndricuar par
Monarket e ndricuarMonarket e ndricuar
Monarket e ndricuarAdoraHallunej
14.5K vues18 diapositives
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne) par
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Rexhino Kovaci
29.1K vues31 diapositives
Lufterat Boterore par
Lufterat BoteroreLufterat Boterore
Lufterat BoteroreDenis Lezo
25.6K vues62 diapositives

Tendances(20)

Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi par Facebook
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook76.5K vues
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone par Jugerta Poçi
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi32K vues
"Greqia e lashte" Projekt Historie par Matilda Gremi
"Greqia e lashte" Projekt Historie"Greqia e lashte" Projekt Historie
"Greqia e lashte" Projekt Historie
Matilda Gremi23.1K vues
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne) par Rexhino Kovaci
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Rexhino Kovaci29.1K vues
Lufterat Boterore par Denis Lezo
Lufterat BoteroreLufterat Boterore
Lufterat Boterore
Denis Lezo25.6K vues
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912) par Kristjana Duni
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Kristjana Duni74.4K vues
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku109.9K vues
INTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTE par roni45
INTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTEINTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTE
INTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTE
roni454.7K vues
Shqiperia dhe Bashkimi Europian par olinuhi
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi16.6K vues
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre par Exhitah Vasija
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreHumanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Exhitah Vasija55.2K vues
Mjedisi yne-lokal par olinuhi
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi22.5K vues
turizmi ne shqiperi par manomano46
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
manomano4616.1K vues
PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK par KleaHaka
 PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
KleaHaka5.4K vues
Alumini dhe komponimet e tij par Erhan Luma
Alumini dhe komponimet e tijAlumini dhe komponimet e tij
Alumini dhe komponimet e tij
Erhan Luma19.2K vues
Pashalleku i shkodres par GencRashiti
Pashalleku i shkodresPashalleku i shkodres
Pashalleku i shkodres
GencRashiti12.4K vues
Bota antike GREKE dhe ROMAKE par Altin Emiri
Bota antike GREKE dhe ROMAKEBota antike GREKE dhe ROMAKE
Bota antike GREKE dhe ROMAKE
Altin Emiri24.8K vues

En vedette

Shteti i frankëve par
Shteti i frankëveShteti i frankëve
Shteti i frankëveYsni Ismaili
5.4K vues8 diapositives
HISTORIA X par
HISTORIA X HISTORIA X
HISTORIA X #MesueseAurela Elezaj
38.2K vues25 diapositives
Historia e se Drejtes 5 par
Historia e se Drejtes 5Historia e se Drejtes 5
Historia e se Drejtes 5Ferdi Nuredini
2.2K vues18 diapositives
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike par
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridikeHistoria e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridikemirzani21
3.4K vues28 diapositives
Perandoria Bizantine par
Perandoria Bizantine Perandoria Bizantine
Perandoria Bizantine Xhoana Pepa
18.2K vues7 diapositives
Projekt Histori boterore par
Projekt Histori boteroreProjekt Histori boterore
Projekt Histori boteroreAlejandro Ferit Shehu
2.9K vues10 diapositives

En vedette(10)

Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike par mirzani21
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridikeHistoria e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike
Historia e institucioneve_shtetrore_dhe_juridike
mirzani213.4K vues
Perandoria Bizantine par Xhoana Pepa
Perandoria Bizantine Perandoria Bizantine
Perandoria Bizantine
Xhoana Pepa18.2K vues
Revolucioni i II industrial par Klarisa Klara
Revolucioni i II industrial Revolucioni i II industrial
Revolucioni i II industrial
Klarisa Klara25.2K vues
Shqiperia ne sundimin bizantin par An An
Shqiperia ne sundimin bizantinShqiperia ne sundimin bizantin
Shqiperia ne sundimin bizantin
An An18.1K vues
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE par Xhoana Pepa
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINESHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
SHQIPTARET NE PERANDORINE BIZANTINE
Xhoana Pepa15.5K vues
Perandoria bizantine par EGLI TAFA
Perandoria bizantinePerandoria bizantine
Perandoria bizantine
EGLI TAFA4.6K vues

Similaire à Dyndjet barbare

Dyndja e Madhe e Popujve par
Dyndja e Madhe e PopujveDyndja e Madhe e Popujve
Dyndja e Madhe e PopujveShkollë
518 vues8 diapositives
Projekt av par
Projekt avProjekt av
Projekt avSara Goxha
15.3K vues29 diapositives
Iliria dhe organizimi politik i saj par
Iliria dhe organizimi politik i sajIliria dhe organizimi politik i saj
Iliria dhe organizimi politik i sajAsewqs Kiaq
2.5K vues15 diapositives
MAQEDONIA par
MAQEDONIAMAQEDONIA
MAQEDONIAShkollë
423 vues7 diapositives
shqiptaret ne greqi par
shqiptaret ne greqishqiptaret ne greqi
shqiptaret ne greqiLeonard Carcani
4.6K vues25 diapositives
HIMARA DHE PERKATESIA ETNIKE E HIMARIOTEVE (Bisede me historianet greke), Pro... par
HIMARA DHE PERKATESIA ETNIKE E HIMARIOTEVE (Bisede me historianet greke), Pro...HIMARA DHE PERKATESIA ETNIKE E HIMARIOTEVE (Bisede me historianet greke), Pro...
HIMARA DHE PERKATESIA ETNIKE E HIMARIOTEVE (Bisede me historianet greke), Pro...Marjan DODAJ
1.7K vues31 diapositives

Similaire à Dyndjet barbare(20)

Dyndja e Madhe e Popujve par Shkollë
Dyndja e Madhe e PopujveDyndja e Madhe e Popujve
Dyndja e Madhe e Popujve
Shkollë518 vues
Iliria dhe organizimi politik i saj par Asewqs Kiaq
Iliria dhe organizimi politik i sajIliria dhe organizimi politik i saj
Iliria dhe organizimi politik i saj
Asewqs Kiaq2.5K vues
MAQEDONIA par Shkollë
MAQEDONIAMAQEDONIA
MAQEDONIA
Shkollë423 vues
HIMARA DHE PERKATESIA ETNIKE E HIMARIOTEVE (Bisede me historianet greke), Pro... par Marjan DODAJ
HIMARA DHE PERKATESIA ETNIKE E HIMARIOTEVE (Bisede me historianet greke), Pro...HIMARA DHE PERKATESIA ETNIKE E HIMARIOTEVE (Bisede me historianet greke), Pro...
HIMARA DHE PERKATESIA ETNIKE E HIMARIOTEVE (Bisede me historianet greke), Pro...
Marjan DODAJ1.7K vues
Saga e Trojanve, novelë nga Dardan Leka par Marjan DODAJ
Saga e Trojanve, novelë nga Dardan LekaSaga e Trojanve, novelë nga Dardan Leka
Saga e Trojanve, novelë nga Dardan Leka
Marjan DODAJ1.2K vues
Levizjet nacionaliste ne ballkan par Arlinda
Levizjet nacionaliste ne ballkanLevizjet nacionaliste ne ballkan
Levizjet nacionaliste ne ballkan
Arlinda 7.2K vues
rrugetimi i shqiperise ne be par klerina
rrugetimi i shqiperise ne berrugetimi i shqiperise ne be
rrugetimi i shqiperise ne be
klerina16.5K vues
Shqiperia e mesme par Arlinda
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesme
Arlinda 38.8K vues
perendoria romake. par Er Is
perendoria romake.perendoria romake.
perendoria romake.
Er Is14.8K vues
Si u islamizuan shqiptaret? par amarstafa
Si u islamizuan shqiptaret?Si u islamizuan shqiptaret?
Si u islamizuan shqiptaret?
amarstafa43 vues
NË BULLGARI - ARBANASI, ATY KU SHQIPJA RRON PREJ 500 VJETËSH. par Marjan Dodaj
NË BULLGARI - ARBANASI, ATY KU SHQIPJA RRON PREJ 500 VJETËSH.NË BULLGARI - ARBANASI, ATY KU SHQIPJA RRON PREJ 500 VJETËSH.
NË BULLGARI - ARBANASI, ATY KU SHQIPJA RRON PREJ 500 VJETËSH.
Marjan Dodaj1.4K vues

Dyndjet barbare

 • 1. Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” Fakulteti Filzofik Departamenti i Historisë Punim Seminarik nga lënda: “Histori e Evropës Juglindore shek.V-XV” Tema: “Dyndjet Barbare III-V” Student: Genc Rashiti Mentori:Ass. Kujtime Boshtrakaj Prishtinë, Dhjetor 2014
 • 2. PËRMBAJTJA HYRJA 3 1.0 REFORMAT E PERANDORISË ROMAKE NDAJ SULMEVE TË POPUJVE BARBAR 6 1.1 DIOQEZAT 1.2 KRIJIMI I ROMËS SË RE 2.0 VIZIGOTËT 7-8 3.0 HUNËT 9 3.1 HUNËT NË DARDANI 4.0 OSTROGOTËT 10 5.0 PASOJAT QË I SOLLËN DYNDJET BARBARE GADISHULLIT BALLKANIK 11 5.1 PASOJATË NË POPULLËSI 5.2 PASOJATË NË EKONOMI 5.3 PASOJATË NË POLITIK PËRFUNDIMI 12 BIBLIOGRAFIA 13
 • 3. HYRJA Paqën që e siguroi në Ballkane, e siguruar prej qeverisjes Romake filloi të tronditej prej goditjeve që i erdhen nga barbarët. Barbarët në përgjithsi dhe veçanërisht gjermanët, luajtën rol të rëndësishëm në shembjën e Perandorisë Romake dhe në formimin e Evropës Mesjetare. Romakët i konsideronin barbarë popujt nomadë që banonin prej kohësh përreth kufijve të perandorisë. Vetë termi “barbar” është një fjalë greke që në fillim kishte kuptimin “i huaj’ d.m.th. jo helen. Për periudhën e “dyndjës së popujve” burimet e shkruara janë mjaft të rralla dhe përbëhen nga kronikat bizantine. Ndryshimet e nisura nga këto dyndje prekën së pari Ballkanin, drejt të cilit filluan lëvizjet fiset gote, për t’i shpëtuar sundimit të hunëve, qe përparonin nga Azia Qëndrore drejt Perëndimit. Për ballë këtij presioni zgjedhja e vetme e Perandorisë Romake duhej të bënte një zgjidhje sa më të mirë për ti mbrojtur zotrimet e gjera të saj në Ballkan. Përball presionit të madh got, Perandoria Romake me 271 u detyrua ta braktiste përfundimisht Dakinë. Për përballimin e krizës së shek. III u ndërmorën një varg reformash me karakter politik që rezultuan me ndarjën e Ballkanit në dy dioqeza: të Trakisë dhe Ilirikut. Të parët që vërshuan Ballkanin, kanë qenë vizigotët dhe pas tyre në viset lindore të Gadishullit u dyndën edhe ostrogotët dhe hunët.
 • 4. 1 Figura. 01(Harta ePerandorisë Romake shek. II) 1 http://sq.wikipedia.org/wiki/Roma_e_lasht%C3%AB#mediaviewer/File:Roman_Empire_Map.png (23.12.2014)
 • 5. 2 Figura. 02 (Dyndjet e popujvebarbare) 2 https://www.google.com/search?q=dyndjet+barbare&biw=1280&bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Yd uZVPDlB8ytUYbwgqgL&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=KwySyF3jAK7liM%253A%3BOj_JI _jOvye19M%3Bhttp%253A%252F%252Ffilolet.com%252Fhistori%252Fs_hebi9.gif%3Bhttp%253A%252F%252F filolet.com%252Fhistori%252Fs_hebibi_dyndjet_sllave.htm%3B522%3B274 (23.12.2014)
 • 6. 1.0 REFORMAT E PERANDORISË ROMAKE PËR MBROJTIEN E BALLKANIT NGA BARBARËT Përballë presionit të jashtëm nga dyndjet barbare si dhe problemeve të mbrenshme që kishin lindur Perandoria Romake duhej të gjente një zgjidhje për t’iu bërë ballë këtyre sulmev. Për ti bërë ballë krizes u ndërmoren një varg reformash me karakter politik, administrativ etj. 1.1 DIOQEZAT Në pikpamje administrative u nda në dy dioqeza : - Dioqeza e Trakës e përbërë nga gjasht provinca dhe - Dioqeza e Ilirikut e përbërë prej dhjetë provinca duke përfshir Ballkanin perendimor, qendror dhe lindor.3 1.2 KRIJIMI I ROMËS SË RE Për t’iu bërë ballë sulmeve barbare u dha një ide për krijimin e një rezistence të re në Ballkan. I pari që e përkrahi ishte Diokleciani (284-304) me prejardhje ilire. Këtë e realizoi Konstandini (304-337) në brigjet e Bosforit deri në këtë periudhë mbante emrin Bizantion. Në fillim qyteti mbante emrin Roma e Re por për nder të themeluesit të saj u quajtë Konstandinopolis ( Konstandin.., polis- qytetë) Përurimi i këtij qyteti u bë më me 11 maj 330 . Qyteti i ri me kalimin e kohës ishte duke arritur ta merrte autoritetin politik të perandorisë. Pozicioni i qyteti ishte i jashtë zakonshëm, i vendosur në një gadishull midis detit Marmara, Bosforit, Bririt të Artë vetëm nga Trakia ishte i hapur. Gjatë historisë së tij u thye vetëm dy herë në vitin 1204 dhe 1453.4 Pra dyndjet e popujve barabar me sulmet e vazhdueshme të tyre dhe për shkak të problemeve të mbrenshme që kishte perandoria bënë që pushteti qëndrortë dobësohejdhe ta hup ndikimin në gadishullin Ballkanik, i Perandorisë Romake. 3Murzaku, Thoma, “Historia e Ballkanit: Nga antikiteti i vonë deri në shek. XVII” Tiranë, 2011, fq 40 4 Baze, Ermal, “Historia e shoqerise mesjetare 500-1500” Tiranë, 2007, fq 50
 • 7. 2.0 VIZIGOTËT Sipas burimeve vizigotët pas betejës së Adrianopojës të vitit 378, arritën deri në brigjet e Adriatikut. Në marrveshje me perandorin TeodosinI, dhe me kusht që të kryenin shërbim ushtarak, ata u lejuan të vendoseshin në pjesën veriore dhe perendimore të Gadishullit Ballkanik.5 Prijësit e tyre kishin arritur të zinin postetë larta si komandantë të beslidhur- foederati, sikurse u quajten “barbarët”Alariku ishte i pari që revoltoi ku si pretekst përdori mospërmbushjën e kushteve të tyre dhe se perandoria nuk i'a u kishte paguar rrogat e premtuara.6 Perandoria Bizantine mundi të dal nga kjo situatë, pas paqës që bëri me Alarikun në vitin 398. Alariku pas 10 viteve me vizigotët e tij u largua për në Itali, ku me 24 gusht të vitit 410 pushtoiRomën.7 5 Po aty,fq 43 6 Po aty, fq 51 7 Akademia e Shkencave e Shqiperisë, Instituti i Historisë “Historia e Popullit Shqiptar pjesa I” Tiranë, 1967 fq 130
 • 8. Figura.03(Invazionii Goteve) “Me vjen të rrenqethet kur mendojtë tregoj shkaterrimet në kohën tonë, ka me tepër se 12 vite që gjaku shkon rrëke. Gotët, sarmatët, alanët, markomanët shkretojnë, shkaterrojnë dhe plaçkitin Trakinë, Maqedoninë,Dardaninë, Thesalinë, Dakinë, Akajën, Epirin dhegjithe Panonin. Kudodhunë, kudopsheretima, kudo fytyra e tmerrshme e vdekjes; për këtë dëshmitareështë Iliria, dëshmitare është Trakia, dëshmitare është edhe vende ku kam lërë, ku çdo gjë u shkatërrua, përveç qiellit dhe tokës, ferrave dhe pyjeve të dendur” - Hieronimi nga Stridonii Dalmacisë.8 8 Po aty, fq 131
 • 9. 3.0 HUNËT Hunët ishin popull me origjinë mongole, që jetonin në viset qëndrore të Azisë, të cilët në mesin e shek. IV u shfaqën në Europën Lindore. Perparimi i hunëve drejt Europës Lindore, duke arritur deri në Don e në brigjet e Detit të Zi në vitin 375, i vuri ata përballë fiseve gjermane të gotëve.9 Për t’i ikur presionit hunë ,vizigotët me 376 u detyruan ta kapërcenin Danubin dhe të vedoseshin në provinca gjysmë të braktisura të Perandorisë Romake. Afërsisht, në mesin e shek. V Gadishullin Ballkanik e sulmuan hunët të udhëhequr nga Atila, duke shfrytëzuar rastin që ushtria bizantine ishte e zënë në luftën e saj me vandalët. Hunët pushtuan dhe grabitën shumë qytete iliro-shqiptare, në veqanti Dardaninë. Me vdekjën e Atilës 453 federata hune u dobësuashumë dhe kështu edhe sulmet ndaj Perandorisë Bizantine u ndalën.10 3.1 HUNËT NË DARDANI Afërsisht, në mesin e shek. V Gadishullin Ballkanik e sulmuan hunët të komanduar nga Atila, duke shfrytëzuar rastin që ushtria bizantine ishte e zënë në luftë me vandalët. Brenda pak vjetëve ai pushtoie grabiti shumë qytete të trevave iliro- shqiptare, në mënyrë të veçantë, Dardaninë. Burimet bashkëkohëse e përshkruajnë Dardaninë si një vend të shkretuar. Me vdekjen e Atilës federata hune u prish dhe kështu pushuan sulmet e tyre kundër Perandorisë Bizantine.11 9 Po aty, fq 44 10 Murzaku, Thoma., Mullai, A., Sala, Gëzim, “Historia e mesjetës (shek. V-XIII)”, Tiranë, 2007 fq 29 11Po aty, fq 133
 • 10. 4.0 OSTROGOTËT Ostrogotët apo gotët e lindjes ishin fis gjermanik të lindjës të cilët fillimisht popullonin viset në lindje të Elbës deri përtej Oderit e Vistolës. Ostrogotët si fiset e tjera të nënshtruara nga Hunët shërbenin si vasal të tyre në Europë, rasti konkret është pjesmarrja e ostrogotëve në Betejën e Kalonisë në vitin 451.12 Një ndër betejat kryesore të ostrogotëve ishte ajo e Nedaos e udhëhequr nga Teodoriku në vitin 454. Në vitin 479, trevat iliro-shqitare të përfshira në provincën e Epirit të Ri, u goditën nga sulmi më i rëndë i ostrogotëve të cilët përmes rrugës Egnatia depërtuan deri në viset bregdetare pranë Durrësit. Në vitin 493 ostrogotëtkaluan nga pjesa lindore në atë perendimore ku krijuan Mbretrinë e Italisë. Kjo qetësi e krijuar ishte afatshkurte pasi që në fillim të shek. VI në kufijtë verior u shfaqën popujtë rinjë dhe ata ishin: bullgarët, avarët, antët, gepidet dhe mbi të gjitha sllavët.13 12 Po aty, fq 31 13 Po aty, fq 45
 • 11. 5.0 PASOJAT QË I SOLLËN DYNDJET BARBARE GADISHULLIT BALLKANIK Veçori dalluese e dyndjeve barbare në Ballkan është se ata nuk qëndruan dhe kështu vazhduan për në perendim. Megjithatë sulmet e tyre nuk kaluan pa lënë gjurmë në popullsi, ekonomi dhe politik. 5.1 PASOJAT NË POPULLËSI Rezultat i këtyre sulmeve ishte paksimi tragjik i popullsis në krahina të tëra në Ballkanë, cka përbënë një nga plagët më të rënda të shkaktuar prej tyre. Pornuk kishin pasoja në numër të madh në ndryshim e etnisë së popullsis vendëse.14 5.2 PASOJAT NË EKONOMI Shkatrrimet e tokave pjellore,tregjeve të mëdha nga sulmet e tyre, grabitjet e vazhdueshme e sollën popullsin në gjendje të mjerueshme. Sulmet dhe plaqkitja ndaj anijeve që lundronin në det sidomos nga pjesa lindore shkatrruan ekonomin e këtyre viseve.15 5.3 PASOJAT NË POLITIK Sulmet e tyre të vazhdueshme arritën që ta dobësonin pushtetin qëndror të Perandorisë Romake si pasoje tyre ajo u nda në dy pjesë dhe si pasoje tyre shpuri në shkatrrimin e P. Romake Perendimore ne vitin 476 nga vizigotet. 16 14 Po aty, fq 133 15 Po aty, fq 45 16 Po aty, fq 60
 • 12. PËRFUNDIMI Pas një pune kërkimore dhe hulumtuese për dyndjet barbare përmes këtij punimi seminarik besojse arrita të servoi para jush informacione të reja për jetën, organizimin, pasojat dhe të mirat që i sollën barabarët. Mardhënjet në mes të Perandoris Romake dhe barabarëve, dëmtë e shkaktuara në sferat e jetës. Veçori dalluese në mes barbarve dhe dyndjeve sllave ishte se barbaret vetëm e shfrytëzuan ballkanin për të kaluar në perendim ndërsa sllavet qëndruan në Ballkan. Informacione këto të cilat pasqyroin rëndësishme për historinë e Europës juglindore dhe në përgjithësi Evropës mesjetare. Normalisht se ky punim seminarik lë hapësire për pyetje këshilla dhe kritika të cilat janë të mirseardhura.
 • 13. BIBLIOGRAFIA Murzaku, Thoma, “Historia e Ballkanit: Nga antikiteti i vonë deri në shek. XVII” Tiranë, 2011 (fq 40-46) Akademia e Shkencave e Shqiperisë, Instituti i Historisë “Historia e Popullit Shqiptar pjesa I” Tiranë, 1967 (fq 130-133) Murzaku, Thoma., Mullai, A., Sala, Gëzim, “Historia e mesjetës (shek. V-XIII)”, Tiranë, 2007 (fq 28-38) Baze, Ermal, “Historia e shoqerise mesjetare 500-1500” Tiranë, 2007 (fq 50-61) REFERENCAT 1.http://sq.ëikipedia.org/ëiki/Roma_e_lasht%C3%AB#mediavieëer/File:Roman_Empire_Map.png (23.12.2014) 2.https://ëëë.google.com/search?q=dyndjet+barbare&bië=1280&bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa= X&ei=YduZVPDlB8ytUYbëgqgL&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=KëySyF3jAK7liM %253A%3BOj_JI_jOvye19M%3Bhttp%253A%252F%252Ffilolet.com%252Fhistori%252Fs_hebi9.gif% 3Bhttp%253A%252F%252Ffilolet.com%252Fhistori%252Fs_hebibi_dyndjet_sllave.htm%3B522%3B27 4 (23.12.2014)