GIS i fremtidens kommuner - Geodata sommerkonferanse 2013

Geodata AS
Geodata ASMarkedssjef à Geodata AS
28.01.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1
GIS i fremtidens kommuner
Geodata's sommerkonferanse 6.juni 2013
Terje Linløkken og Morten Eines
28.01.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 2
Skedsmo kommune
• ”Møtestedet på Romerike”
• Lillestrøm er bysenter i en vekstkommune
• 51 000 innbyggere (2013)
• Areal ca. 77 km2
• Ca. 25 000 arbeidsplasser.
• Kunnskapsbyen Lillestrøm, et av landets
største forsknings- og teknologimiljøer,
med ca 7.000 ansatte med 450
doktorgrader, og ca. 6.000 studenter
• Norges største kongress- og
messekommune, med Norges Varemesse i
Lillestrøm og Exporama på Hellerudsletta.
• Rådhuset ligger på 106,4 moh
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 3
GIS i Skedsmo kommune
• Litt om vår strategi
– Tjenesteorientering – innbyggerfokus
– Selvbetjeningsløsninger og spissede tjenester
– Modellering og digitalisering (automatisering) av
arbeidsprosesser
– Informasjonsforvaltning og datakvalitet
• Hvor er vi nå og hvor skal vi
– Status tjenestebasert GIS
– Nye tjenester fremover
– Litt om erfaringer og utfordringer
– Demoer underveis (AGOL, GeoCortex)
Selvbetjeningsløsninger og spissede tjenester
• Ny hjemmeside nylig lansert
med fokus på søk og
spissede tjenester – ”rett på
sak”
• Karttjenester integrert i andre
tjenester eller som egne
spissede tjenester
• Kartet som naturlig utgangs-
punkt for mange tjenester
• Enkelhet i design og tjenester
helt sentralt
• Bruk av MinID, BankID m.m.
for pålogging/autentisering
• Bruka av Elmer standarden for
skjemaløsninger
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 4
strategi
Kart på internett - Demo av ArcGIS Online
• Integrert kart fra ArcGIS online på hjemmesiden
til Skedsmo kommune (eksempel)
• Egne spissede kartapplikasjoner som benytter
kart fra ArcGIS online (oversikt)
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 5
demo
Øke kvaliteten på tjenester til kunden
6
Kunder/Innbygger
forventninger
Kunder/Innbygger
tilfredshet
Prosess
Prosess
Prosess
Prosess
Prosess
Strategi - innbyggerfokus
Modellering av arbeidsprosesserRedusere kvalitetskostnader
I dag: manuelt drevet prosess
post - status
Utgående post
/ vedtak
Inngående
post / sak
Basert på subjektive erfaringer
nåsituasjon
Digitalt (automatisert) drevet prosess
Utgående
post / vedtak
Inngående
post / sak
Prosess
Prosess
Prosess
Prosess
Prosess
Basert på objektive erfaringer
strategi
• Situasjonskart
• Meglerpakker
• VA-data
• Plandialog
• Klagebehandling
• …
• På sikt
– Delesøknad?
– Byggesøknad?
Modellering / automatisering av arbeidsprosesser
Demo automatisert produksjon av situasjonskart
• Kvalitetssystemet – produksjon av situasjonskart gjennom å kjørbar prosess
– http://sp.skedsmo.kommune.no/teknisksektor/arbeidsprosesser/_layouts/15/start.asp
x#/SitePages/Home.aspx
– Demo kartproduksjon
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 10
Noen forutsetninger som må ligge til grunn
• Avhengig av å øke fokuset på
datakvalitet gjennom hele verdikjeden
for å kunne stole på resultatet
• Definere hvor masterdata hører
hjemme og sørge for gjenbruk av data
• Gjennom prosessene modellere dataflyt
for å kunne automatisere og dermed
kunne sette opp tjenestene
• Standardisering og felles komponenter
må ligge til grunn
• Kompetansebygging og forankring i
ledelsen viktig
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 11
Litt om utfordringer ved digitalisering av tjenester
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 12
strategi
• Datakvalitet og gamle ruskede
systemer må ryddes opp i før vi kan
presentere overflaten
• Integrasjoner med fagsystemer må
fungere
– Matrikkelføring utføres i kartverkets
matrikkelklient.
– GISLINE Landmåling og lokal matrikkel
fra NKGS for bruk til KOMTEK
– VA Ledningsdata forvaltes i Gemini
• Standardisering og GeoIntegrasjon
• Tilgang på riktig kompetanse
• Ressurskrevende å drifte flere
systemer -> Enterprise GIS?
• Konklusjon: tar tid å bygge et
tjenestebasert GIS som støtter alle
arbeids- og kundeprosesser
Kartbaserte tjenester i 2013
Innsynsløsninger:
– Forenklet kart, VA-kart, Veikart
– Egen søketjeneste
– Nøkkelinformasjon om en eiendom
– Oversiktskart for Skedsmo kommune
– Reguleringsplanforslag
– Eiendomsskatt og kommunale
gebyrer
– Oversikt over kretser
– Historiske kart og ortofoto
– Skolekretser for 6-åringer
Produkter og tjenester:
– Servicevarsling SMS
– Situasjonskart (aut.)
– Dispensasjoner byggesak
– Innspill kommuneplanrullering
– VA-meldinger / Sanitærab.
– Tjeneste for innmelding av feil i
vei- og gatelys nettet
– Uttak av kartdata
– Meglerpakker
nåsituasjon
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 14
Kart på internett - Demo av ArcGIS Online
• Sammenligning av ulike kart: Sveipapplikasjon
• Benytte sektorenes egne data i ArcGIS Online: Kart med skolekretser
– Demo med dropp av seksåringer (gutt/jente)
Servicevarsling - demo
• Løsningen benyttes ved hendelser hvor informasjon må gis til kommunens VA-abonnenter
• Varslingen skal tilfredsstille drikkevannsforskriften og mattilsynets krav
• Systemet består av ulike komponenter som er satt sammen og integrert
– Datagrunnlag
• register med alle innbyggere over 16 år med bostedsadresse i Skedsmo
• sårbare abonnenter
• kommunalteknisk avgifts register
• FME benyttes for dataimport og påføring av koordinater til kunderegistret
– Piloten av varslingsklienten er utarbeidet på samme plattform som kommunens interne
innsynsløsning (GeoCortex).
• varslingen utføres ved at definerte arbeidsflyter startes
• SMS varsling skjer ved at mobilnummer hentes fra varslingspunkt og oversendes til
kommunens meldingstjener for utsending.
• Redigering av sårbare abonnenter som skal varsles: Redigeringsapplikasjon
• Demo: Varsle innbyggere med bruk av kartet Servicevarsling
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 15
Fremtidige karttjenester ?
• Naturstier og kulturminner
• Framkommelighet for
eldre/bevegelseshemmede
• Sikre skoleveier/sikre sykkelveier
(sykkelkart)
• Tettstedutvikling Skedmo - fra land- til
bykommune
• Planlagte samferdselstiltak (ny asfalt, etc)
• Innsending av bygge- og delesøknader
fra internett
• Skoleskyss og optimale kjøreruter for
hjemmetjenesten
• Brøytekart (planlagt og utført), planlagt
vedlikehold og stengte veier
• Digital befaring
• Finn nærmeste brannkum
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 16
• Melde feil i gate- og veilys (FixGataMi)
• Varslingstjeneste med SMS og kart
• Innmelding av feil på kartverket
• Tidslinjekart
• Vise interessante steder i kommunen
• Flere demografiske kart
• ”Hva skjer i Skedsmo” med bruk av kart
• Kirkegårder / plen etc
• 3D modeller
• Parkeringskart
• Datafangst i felt (ledningsnett,
veivedlikehold, befaring, barnetråkk,
renovasjon med mer)
• Karttjenester beksrevet i denne listen
integrert ("embedded")i den nye
hjemmesiden
Noen erfaringer og utfordringer med ny GIS plattform
• Fokus endret seg fra drift- og
system til kunde og tjenestefokus
• Mindre tid på systemdrift
• Forvaltningen (fagsystemer) like
viktig, men publisering enklere
• Noen utfordringer knyttet til
forvaltning og integrasjoner med
proprietære fagsystemer – men
løsbart
• ”Ferdig" pakke eller en
konfigurerbar åpen GIS løsning?
”for oss var valget styrt av kravet
om å tilpasse verktøyene og
tjenestene til kundens behov og
måten vi jobber på”
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 17
Fremtidens GIS
• GIS teknologien blir infrastrukturell
over tid
• Menneskelig vs. teknisk samhandling
– blir mer digital
• Karttjenester utenfor vårt hus –
skybaserte tjenester, crowdsourcing -
forenkler tjenesteproduksjonen og
forvaltningen
• Ustrukturert informasjon blir mer
tilgjengelig -> analysere for å se på
trender og muligheter (ref. Facebook)
• Fra kartverktøy til et tjenestebasert
GIS med større grad av tilgjengelighet
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 18
Suksessfaktorer?
• Kundens behov og lovpålagte
oppgaver styrende for prioriteringer
• Arbeide målrettet og bygge sten for sten
• Kunnskap og kompetanse om IKT
avgjørende for å lykkes
• Godt samspill mellom IT-avdeling og
fagavdelinger
• Forankring i ledelsen avgjørende
• Planlegge hvilke tjenester som kan
digitaliseres og deretter arbeide
systematisk for å få dette til å skje
• Gjøre det enkelt for kunden
• Effektivisere og redusere
kvalitetskostnader
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 19
Oppsummering
For å få til mer selvbetjening med døgnåpen
forvaltning må vi:
 Lage spissede tjenester basert på brukernes
behov
 Utvikle tjenestene gjennom modellering av
arbeidsprosesser med større grad av
digitalisering (automatisering)
 Sørge for at beslutnings- og vedtaksprosesser
understøttes av gode regelmotorer dokumentert
gjennom arbeidsprosessene
 Integrere karttjenestene i arbeidsprosessene
13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 20
strategi
 Sikre en mer effektiv utnyttelse av ”strukturert og pålitelig elektronisk informasjon” der vi
”gjenbruker kvalifisert og tilgjengelig saksinformasjon” - god informasjonsforvaltning helt
sentralt – vi må kunne stole på datagrunnlaget
 planlegge hvilke tjenester som kan digitaliseres og deretter arbeide systematisk for å få
digitaliseringen til å skje
1 sur 20

Recommandé

Utnyttelse av kommunale it tjenester i samhandling med publikum og næringsliv... par
Utnyttelse av kommunale it tjenester i samhandling med publikum og næringsliv...Utnyttelse av kommunale it tjenester i samhandling med publikum og næringsliv...
Utnyttelse av kommunale it tjenester i samhandling med publikum og næringsliv...ErgoGroup
493 vues32 diapositives
Geonorge- ny nasjonal geoportal BK2015 par
Geonorge- ny nasjonal geoportal BK2015Geonorge- ny nasjonal geoportal BK2015
Geonorge- ny nasjonal geoportal BK2015Geodata AS
543 vues10 diapositives
Status KommIT Høsten 2014 par
Status KommIT Høsten 2014Status KommIT Høsten 2014
Status KommIT Høsten 2014Kirsti Kierulf
1.1K vues24 diapositives
Ole Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvare par
Ole Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvareOle Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvare
Ole Kristian Tangen: Muligheter og utfordringer med fri programvareFriprogsenteret
528 vues38 diapositives
Tjenestebasert GIS i Skedsmo kommune - Esri norsk BK 2014 par
Tjenestebasert GIS i Skedsmo kommune - Esri norsk BK 2014Tjenestebasert GIS i Skedsmo kommune - Esri norsk BK 2014
Tjenestebasert GIS i Skedsmo kommune - Esri norsk BK 2014Geodata AS
772 vues23 diapositives
Digitalisering - hva betyr det for kommunen? par
Digitalisering - hva betyr det for kommunen?Digitalisering - hva betyr det for kommunen?
Digitalisering - hva betyr det for kommunen?Håvard Wiik
1.2K vues35 diapositives

Contenu connexe

Similaire à GIS i fremtidens kommuner - Geodata sommerkonferanse 2013

Oslo Origo - digital transformasjon par
Oslo Origo - digital transformasjonOslo Origo - digital transformasjon
Oslo Origo - digital transformasjonSmidigkonferansen
1.1K vues28 diapositives
Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ... par
Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...
Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...Jan Henrik Gundelsby
305 vues31 diapositives
Vannmålerforvaltning BK2015 par
Vannmålerforvaltning BK2015Vannmålerforvaltning BK2015
Vannmålerforvaltning BK2015Geodata AS
448 vues18 diapositives
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007 par
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007
Ikt samarbeid i Indre Østfold 1999-2007 Ulf Harry Evensen
515 vues49 diapositives
Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - final par
Smart kommune  mobil puls - mesh 0504-2016 - finalSmart kommune  mobil puls - mesh 0504-2016 - final
Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - finalBjørn Sloth
250 vues25 diapositives
Kundeseminar April 2014, universell utforming og cookie loven par
Kundeseminar April 2014, universell utforming og cookie lovenKundeseminar April 2014, universell utforming og cookie loven
Kundeseminar April 2014, universell utforming og cookie lovenCoreTrek
405 vues45 diapositives

Similaire à GIS i fremtidens kommuner - Geodata sommerkonferanse 2013(20)

Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ... par Jan Henrik Gundelsby
Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...
Smidig digitaliseringskonferansen 2019 - Oslo kommune - Slik gjennomfører vi ...
Vannmålerforvaltning BK2015 par Geodata AS
Vannmålerforvaltning BK2015Vannmålerforvaltning BK2015
Vannmålerforvaltning BK2015
Geodata AS448 vues
Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - final par Bjørn Sloth
Smart kommune  mobil puls - mesh 0504-2016 - finalSmart kommune  mobil puls - mesh 0504-2016 - final
Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - final
Bjørn Sloth250 vues
Kundeseminar April 2014, universell utforming og cookie loven par CoreTrek
Kundeseminar April 2014, universell utforming og cookie lovenKundeseminar April 2014, universell utforming og cookie loven
Kundeseminar April 2014, universell utforming og cookie loven
CoreTrek405 vues
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer? par IKT-Norge
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?
IKT-Norge449 vues
Presentasjon more software solutions par kimkopperud
Presentasjon more software solutionsPresentasjon more software solutions
Presentasjon more software solutions
kimkopperud234 vues
Lederutfordringer i en digital verden par Petter Løken
Lederutfordringer i en digital verdenLederutfordringer i en digital verden
Lederutfordringer i en digital verden
Petter Løken322 vues
Digitalisering i utdanningssektoren (Skate fagdag 2018-09-13) par Ingrid Melve
Digitalisering i utdanningssektoren (Skate fagdag 2018-09-13)Digitalisering i utdanningssektoren (Skate fagdag 2018-09-13)
Digitalisering i utdanningssektoren (Skate fagdag 2018-09-13)
Ingrid Melve263 vues
Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg par Friprogsenteret
Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalgSvein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg
Svein Erik Wilthil: eKommune - lokale strategier og mulige veivalg
Friprogsenteret468 vues
Den digitale brukerreisen - brukeren i sentrum par Håvard Wiik
Den digitale brukerreisen - brukeren i sentrumDen digitale brukerreisen - brukeren i sentrum
Den digitale brukerreisen - brukeren i sentrum
Håvard Wiik426 vues
Elektronisk samhandling og utveksling mellom Noark systemer par olskars
Elektronisk samhandling og utveksling mellom Noark systemerElektronisk samhandling og utveksling mellom Noark systemer
Elektronisk samhandling og utveksling mellom Noark systemer
olskars624 vues

Plus de Geodata AS

Øvelse Oslofjord - BK2016 par
Øvelse Oslofjord - BK2016Øvelse Oslofjord - BK2016
Øvelse Oslofjord - BK2016Geodata AS
1.2K vues24 diapositives
Kartlegging av flomveier i Oslo - BK2015 par
Kartlegging av flomveier i Oslo - BK2015Kartlegging av flomveier i Oslo - BK2015
Kartlegging av flomveier i Oslo - BK2015Geodata AS
763 vues21 diapositives
Imagery and beyond - BK 2016 par
Imagery and beyond - BK 2016Imagery and beyond - BK 2016
Imagery and beyond - BK 2016Geodata AS
1.5K vues22 diapositives
ArcGIS i samferdselsplanlegging - BK2016 par
ArcGIS i samferdselsplanlegging - BK2016ArcGIS i samferdselsplanlegging - BK2016
ArcGIS i samferdselsplanlegging - BK2016Geodata AS
736 vues5 diapositives
Disrupt or be disrupted - BK 2016 par
Disrupt or be disrupted - BK 2016Disrupt or be disrupted - BK 2016
Disrupt or be disrupted - BK 2016Geodata AS
567 vues16 diapositives
ArcGIS Server og FME som duo i dokumentproduksjon - BK2016 par
ArcGIS Server og FME som duo i dokumentproduksjon - BK2016ArcGIS Server og FME som duo i dokumentproduksjon - BK2016
ArcGIS Server og FME som duo i dokumentproduksjon - BK2016Geodata AS
462 vues15 diapositives

Plus de Geodata AS(20)

Øvelse Oslofjord - BK2016 par Geodata AS
Øvelse Oslofjord - BK2016Øvelse Oslofjord - BK2016
Øvelse Oslofjord - BK2016
Geodata AS1.2K vues
Kartlegging av flomveier i Oslo - BK2015 par Geodata AS
Kartlegging av flomveier i Oslo - BK2015Kartlegging av flomveier i Oslo - BK2015
Kartlegging av flomveier i Oslo - BK2015
Geodata AS763 vues
Imagery and beyond - BK 2016 par Geodata AS
Imagery and beyond - BK 2016Imagery and beyond - BK 2016
Imagery and beyond - BK 2016
Geodata AS1.5K vues
ArcGIS i samferdselsplanlegging - BK2016 par Geodata AS
ArcGIS i samferdselsplanlegging - BK2016ArcGIS i samferdselsplanlegging - BK2016
ArcGIS i samferdselsplanlegging - BK2016
Geodata AS736 vues
Disrupt or be disrupted - BK 2016 par Geodata AS
Disrupt or be disrupted - BK 2016Disrupt or be disrupted - BK 2016
Disrupt or be disrupted - BK 2016
Geodata AS567 vues
ArcGIS Server og FME som duo i dokumentproduksjon - BK2016 par Geodata AS
ArcGIS Server og FME som duo i dokumentproduksjon - BK2016ArcGIS Server og FME som duo i dokumentproduksjon - BK2016
ArcGIS Server og FME som duo i dokumentproduksjon - BK2016
Geodata AS462 vues
Workflow manager - Kystverkets bruk og erfaringer - BK2016 par Geodata AS
Workflow manager - Kystverkets bruk og erfaringer - BK2016Workflow manager - Kystverkets bruk og erfaringer - BK2016
Workflow manager - Kystverkets bruk og erfaringer - BK2016
Geodata AS414 vues
Workflow manager – hva er det og hva kan det brukes til - BK2016 par Geodata AS
Workflow manager – hva er det og hva kan det brukes til - BK2016Workflow manager – hva er det og hva kan det brukes til - BK2016
Workflow manager – hva er det og hva kan det brukes til - BK2016
Geodata AS444 vues
ArcGIS Portal og sharepoint - en fleksibel kombinasjon - BK2016 par Geodata AS
ArcGIS Portal og sharepoint - en fleksibel kombinasjon - BK2016ArcGIS Portal og sharepoint - en fleksibel kombinasjon - BK2016
ArcGIS Portal og sharepoint - en fleksibel kombinasjon - BK2016
Geodata AS552 vues
Enkel tilgang på live trafikkinformasjon - BK2016 par Geodata AS
Enkel tilgang på live trafikkinformasjon - BK2016Enkel tilgang på live trafikkinformasjon - BK2016
Enkel tilgang på live trafikkinformasjon - BK2016
Geodata AS374 vues
Anvendelse av ArcGIS-plattformen for planlegging gjennomføring - BK2016 par Geodata AS
Anvendelse av ArcGIS-plattformen for planlegging gjennomføring - BK2016Anvendelse av ArcGIS-plattformen for planlegging gjennomføring - BK2016
Anvendelse av ArcGIS-plattformen for planlegging gjennomføring - BK2016
Geodata AS330 vues
Dynamisk ressurs modellering - miljørisikoanalyse for arktiske olje og gass a... par Geodata AS
Dynamisk ressurs modellering - miljørisikoanalyse for arktiske olje og gass a...Dynamisk ressurs modellering - miljørisikoanalyse for arktiske olje og gass a...
Dynamisk ressurs modellering - miljørisikoanalyse for arktiske olje og gass a...
Geodata AS451 vues
Arctic Risk Map - kommuniserer regionens sikkerhet og miljø risiko - BK2016 par Geodata AS
Arctic Risk Map - kommuniserer regionens sikkerhet og miljø risiko - BK2016Arctic Risk Map - kommuniserer regionens sikkerhet og miljø risiko - BK2016
Arctic Risk Map - kommuniserer regionens sikkerhet og miljø risiko - BK2016
Geodata AS386 vues
Tilstandsregistrering av landbruksveger i Hedmark ved hjelp av collector for ... par Geodata AS
Tilstandsregistrering av landbruksveger i Hedmark ved hjelp av collector for ...Tilstandsregistrering av landbruksveger i Hedmark ved hjelp av collector for ...
Tilstandsregistrering av landbruksveger i Hedmark ved hjelp av collector for ...
Geodata AS264 vues
Bruks av ArcGIS Online som samhandlingsplattform i beredskap og krise - BK2016 par Geodata AS
Bruks av ArcGIS Online som samhandlingsplattform i beredskap og krise - BK2016Bruks av ArcGIS Online som samhandlingsplattform i beredskap og krise - BK2016
Bruks av ArcGIS Online som samhandlingsplattform i beredskap og krise - BK2016
Geodata AS347 vues
Kom i gang med ArcGIS Pro par Geodata AS
Kom i gang med ArcGIS ProKom i gang med ArcGIS Pro
Kom i gang med ArcGIS Pro
Geodata AS689 vues
ArcGIS en plattform for hele virksomheten - BK2016 par Geodata AS
ArcGIS en plattform for hele virksomheten - BK2016ArcGIS en plattform for hele virksomheten - BK2016
ArcGIS en plattform for hele virksomheten - BK2016
Geodata AS252 vues
Geografiske analyser i ArcGIS - BK 2016 par Geodata AS
Geografiske analyser i ArcGIS - BK 2016Geografiske analyser i ArcGIS - BK 2016
Geografiske analyser i ArcGIS - BK 2016
Geodata AS275 vues
Skredregistrering.no og norsk skreddatabase - BK2016 par Geodata AS
Skredregistrering.no og norsk skreddatabase - BK2016Skredregistrering.no og norsk skreddatabase - BK2016
Skredregistrering.no og norsk skreddatabase - BK2016
Geodata AS485 vues
Laserskanning av skog fra drone gir nye muligheter - BK2016 par Geodata AS
Laserskanning av skog fra drone gir nye muligheter - BK2016Laserskanning av skog fra drone gir nye muligheter - BK2016
Laserskanning av skog fra drone gir nye muligheter - BK2016
Geodata AS710 vues

GIS i fremtidens kommuner - Geodata sommerkonferanse 2013

 • 1. 28.01.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1 GIS i fremtidens kommuner Geodata's sommerkonferanse 6.juni 2013 Terje Linløkken og Morten Eines
 • 2. 28.01.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 2 Skedsmo kommune • ”Møtestedet på Romerike” • Lillestrøm er bysenter i en vekstkommune • 51 000 innbyggere (2013) • Areal ca. 77 km2 • Ca. 25 000 arbeidsplasser. • Kunnskapsbyen Lillestrøm, et av landets største forsknings- og teknologimiljøer, med ca 7.000 ansatte med 450 doktorgrader, og ca. 6.000 studenter • Norges største kongress- og messekommune, med Norges Varemesse i Lillestrøm og Exporama på Hellerudsletta. • Rådhuset ligger på 106,4 moh
 • 3. 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 3 GIS i Skedsmo kommune • Litt om vår strategi – Tjenesteorientering – innbyggerfokus – Selvbetjeningsløsninger og spissede tjenester – Modellering og digitalisering (automatisering) av arbeidsprosesser – Informasjonsforvaltning og datakvalitet • Hvor er vi nå og hvor skal vi – Status tjenestebasert GIS – Nye tjenester fremover – Litt om erfaringer og utfordringer – Demoer underveis (AGOL, GeoCortex)
 • 4. Selvbetjeningsløsninger og spissede tjenester • Ny hjemmeside nylig lansert med fokus på søk og spissede tjenester – ”rett på sak” • Karttjenester integrert i andre tjenester eller som egne spissede tjenester • Kartet som naturlig utgangs- punkt for mange tjenester • Enkelhet i design og tjenester helt sentralt • Bruk av MinID, BankID m.m. for pålogging/autentisering • Bruka av Elmer standarden for skjemaløsninger 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 4 strategi
 • 5. Kart på internett - Demo av ArcGIS Online • Integrert kart fra ArcGIS online på hjemmesiden til Skedsmo kommune (eksempel) • Egne spissede kartapplikasjoner som benytter kart fra ArcGIS online (oversikt) 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 5 demo
 • 6. Øke kvaliteten på tjenester til kunden 6 Kunder/Innbygger forventninger Kunder/Innbygger tilfredshet Prosess Prosess Prosess Prosess Prosess Strategi - innbyggerfokus Modellering av arbeidsprosesserRedusere kvalitetskostnader
 • 7. I dag: manuelt drevet prosess post - status Utgående post / vedtak Inngående post / sak Basert på subjektive erfaringer nåsituasjon
 • 8. Digitalt (automatisert) drevet prosess Utgående post / vedtak Inngående post / sak Prosess Prosess Prosess Prosess Prosess Basert på objektive erfaringer strategi • Situasjonskart • Meglerpakker • VA-data • Plandialog • Klagebehandling • … • På sikt – Delesøknad? – Byggesøknad?
 • 9. Modellering / automatisering av arbeidsprosesser
 • 10. Demo automatisert produksjon av situasjonskart • Kvalitetssystemet – produksjon av situasjonskart gjennom å kjørbar prosess – http://sp.skedsmo.kommune.no/teknisksektor/arbeidsprosesser/_layouts/15/start.asp x#/SitePages/Home.aspx – Demo kartproduksjon 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 10
 • 11. Noen forutsetninger som må ligge til grunn • Avhengig av å øke fokuset på datakvalitet gjennom hele verdikjeden for å kunne stole på resultatet • Definere hvor masterdata hører hjemme og sørge for gjenbruk av data • Gjennom prosessene modellere dataflyt for å kunne automatisere og dermed kunne sette opp tjenestene • Standardisering og felles komponenter må ligge til grunn • Kompetansebygging og forankring i ledelsen viktig 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 11
 • 12. Litt om utfordringer ved digitalisering av tjenester 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 12 strategi • Datakvalitet og gamle ruskede systemer må ryddes opp i før vi kan presentere overflaten • Integrasjoner med fagsystemer må fungere – Matrikkelføring utføres i kartverkets matrikkelklient. – GISLINE Landmåling og lokal matrikkel fra NKGS for bruk til KOMTEK – VA Ledningsdata forvaltes i Gemini • Standardisering og GeoIntegrasjon • Tilgang på riktig kompetanse • Ressurskrevende å drifte flere systemer -> Enterprise GIS? • Konklusjon: tar tid å bygge et tjenestebasert GIS som støtter alle arbeids- og kundeprosesser
 • 13. Kartbaserte tjenester i 2013 Innsynsløsninger: – Forenklet kart, VA-kart, Veikart – Egen søketjeneste – Nøkkelinformasjon om en eiendom – Oversiktskart for Skedsmo kommune – Reguleringsplanforslag – Eiendomsskatt og kommunale gebyrer – Oversikt over kretser – Historiske kart og ortofoto – Skolekretser for 6-åringer Produkter og tjenester: – Servicevarsling SMS – Situasjonskart (aut.) – Dispensasjoner byggesak – Innspill kommuneplanrullering – VA-meldinger / Sanitærab. – Tjeneste for innmelding av feil i vei- og gatelys nettet – Uttak av kartdata – Meglerpakker nåsituasjon
 • 14. 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 14 Kart på internett - Demo av ArcGIS Online • Sammenligning av ulike kart: Sveipapplikasjon • Benytte sektorenes egne data i ArcGIS Online: Kart med skolekretser – Demo med dropp av seksåringer (gutt/jente)
 • 15. Servicevarsling - demo • Løsningen benyttes ved hendelser hvor informasjon må gis til kommunens VA-abonnenter • Varslingen skal tilfredsstille drikkevannsforskriften og mattilsynets krav • Systemet består av ulike komponenter som er satt sammen og integrert – Datagrunnlag • register med alle innbyggere over 16 år med bostedsadresse i Skedsmo • sårbare abonnenter • kommunalteknisk avgifts register • FME benyttes for dataimport og påføring av koordinater til kunderegistret – Piloten av varslingsklienten er utarbeidet på samme plattform som kommunens interne innsynsløsning (GeoCortex). • varslingen utføres ved at definerte arbeidsflyter startes • SMS varsling skjer ved at mobilnummer hentes fra varslingspunkt og oversendes til kommunens meldingstjener for utsending. • Redigering av sårbare abonnenter som skal varsles: Redigeringsapplikasjon • Demo: Varsle innbyggere med bruk av kartet Servicevarsling 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 15
 • 16. Fremtidige karttjenester ? • Naturstier og kulturminner • Framkommelighet for eldre/bevegelseshemmede • Sikre skoleveier/sikre sykkelveier (sykkelkart) • Tettstedutvikling Skedmo - fra land- til bykommune • Planlagte samferdselstiltak (ny asfalt, etc) • Innsending av bygge- og delesøknader fra internett • Skoleskyss og optimale kjøreruter for hjemmetjenesten • Brøytekart (planlagt og utført), planlagt vedlikehold og stengte veier • Digital befaring • Finn nærmeste brannkum 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 16 • Melde feil i gate- og veilys (FixGataMi) • Varslingstjeneste med SMS og kart • Innmelding av feil på kartverket • Tidslinjekart • Vise interessante steder i kommunen • Flere demografiske kart • ”Hva skjer i Skedsmo” med bruk av kart • Kirkegårder / plen etc • 3D modeller • Parkeringskart • Datafangst i felt (ledningsnett, veivedlikehold, befaring, barnetråkk, renovasjon med mer) • Karttjenester beksrevet i denne listen integrert ("embedded")i den nye hjemmesiden
 • 17. Noen erfaringer og utfordringer med ny GIS plattform • Fokus endret seg fra drift- og system til kunde og tjenestefokus • Mindre tid på systemdrift • Forvaltningen (fagsystemer) like viktig, men publisering enklere • Noen utfordringer knyttet til forvaltning og integrasjoner med proprietære fagsystemer – men løsbart • ”Ferdig" pakke eller en konfigurerbar åpen GIS løsning? ”for oss var valget styrt av kravet om å tilpasse verktøyene og tjenestene til kundens behov og måten vi jobber på” 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 17
 • 18. Fremtidens GIS • GIS teknologien blir infrastrukturell over tid • Menneskelig vs. teknisk samhandling – blir mer digital • Karttjenester utenfor vårt hus – skybaserte tjenester, crowdsourcing - forenkler tjenesteproduksjonen og forvaltningen • Ustrukturert informasjon blir mer tilgjengelig -> analysere for å se på trender og muligheter (ref. Facebook) • Fra kartverktøy til et tjenestebasert GIS med større grad av tilgjengelighet 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 18
 • 19. Suksessfaktorer? • Kundens behov og lovpålagte oppgaver styrende for prioriteringer • Arbeide målrettet og bygge sten for sten • Kunnskap og kompetanse om IKT avgjørende for å lykkes • Godt samspill mellom IT-avdeling og fagavdelinger • Forankring i ledelsen avgjørende • Planlegge hvilke tjenester som kan digitaliseres og deretter arbeide systematisk for å få dette til å skje • Gjøre det enkelt for kunden • Effektivisere og redusere kvalitetskostnader 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 19
 • 20. Oppsummering For å få til mer selvbetjening med døgnåpen forvaltning må vi:  Lage spissede tjenester basert på brukernes behov  Utvikle tjenestene gjennom modellering av arbeidsprosesser med større grad av digitalisering (automatisering)  Sørge for at beslutnings- og vedtaksprosesser understøttes av gode regelmotorer dokumentert gjennom arbeidsprosessene  Integrere karttjenestene i arbeidsprosessene 13.06.2013 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 20 strategi  Sikre en mer effektiv utnyttelse av ”strukturert og pålitelig elektronisk informasjon” der vi ”gjenbruker kvalifisert og tilgjengelig saksinformasjon” - god informasjonsforvaltning helt sentralt – vi må kunne stole på datagrunnlaget  planlegge hvilke tjenester som kan digitaliseres og deretter arbeide systematisk for å få digitaliseringen til å skje