Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Strana 1 z 3
Formulár 2016 (skrátená verzia)
1. Údaje o klube
Číslo a názov AMAVET klubu: AMAVET klub č. 962
Adresa AMAVET...
Strana 2 z 3
Formulár 2016 (skrátená verzia)
Publikované projekty budú pre jednotlivcov vhodným prostriedkom pri prezentác...
Strana 3 z 3
Formulár 2016 (skrátená verzia)
 Fórum mladých geoinformatikov 2016: orientačne 2. júna vo Zvolene
 OSSConf...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Prihláška projektu WebMap do grantového systému organizácie AMAVET

337 vues

Publié le

AMAVET klub č. 962 publikuje podrobnosti o svojom projekte (Webmap – GIS hosting pre školské projekty), ktorý podal do grantového systému AMAVET. V skrátenej verzii prihlášky nájdete uvedené základné údaje, popis a ciele, cieľové skupiny, aktivity po etapách, program a výstupy projektu. Podrobnosti o rozpočte, ostatných finančných a nefinančných zdrojoch nezverejňuje na internete, sú však poskytnuté členom klubu k nahliadnutiu.

Publié dans : Technologie
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Prihláška projektu WebMap do grantového systému organizácie AMAVET

  1. 1. Strana 1 z 3 Formulár 2016 (skrátená verzia) 1. Údaje o klube Číslo a názov AMAVET klubu: AMAVET klub č. 962 Adresa AMAVET klubu (ulica, mesto, PSČ): Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava Internetová stránka klubu: http://amavet962.org 2. Údaje o vedúcom klubu a žiadateľovi A/ Klubový vedúci: Mgr. Miloslav Ofúkaný B/ Vedúci projektu (žiadateľ): Mgr. Martin Kalivoda 3. Údaje o projekte Názov projektu: Webmap – GIS hosting pre školské projekty Miesto realizácie projektu: Bratislava Výška požadovaného príspevku v EUR: 500 Dátum realizácie projektu (od - do): 10.3.2016 do 10.12.2016 Organizačný tím projektu: (píšte v tvare: meno a úloha v projekte)  Martin Kalivoda – vedúci projektu a databázový administrátor  Radka Poláková – zástupkyňa vedúceho projektu, manažérka pre vzťahy s verejnosťou, marketing a branding  Miloslav Ofúkaný – finančný manažér a motivačný tréner  Dominik Abrahám – architekt technického riešenia  Martin Panák – webový dizajnér  Martin Pravda – programátor  Marcel Kočíšek – programátor webových aplikácií 4. Cieľová skupina Uveďte zoznam cieľových skupín, pre ktoré je projekt určený/ na ktoré bude mať projekt pozitívny dopad a uveďte predpokladaný počet ľudí zúčastnených na projekte. Účastníci prednášok o projekte Webmap na konferenciách a počas jesennej roadshow. Predpokladaný počet je 400 oslovených. V tejto skupine očakávame študentov vysokých škôl so zameraním na prírodné a technické vedy, študentov stredných škôl so zameraním na informatiku a geodéziu a mladých učiteľov stredných a vysokých škôl. 5. Popis projektu Popíšte váš nápad/projekt. Pre študentov vytvoríme hostingový priestor na publikovanie vlastných geograficky (priestorovo) zameraných projektov, pre ktoré sú potrebné špecifické GIS nástroje. Pôjde o jednotný systém, ktorý bude zahŕňať čiastkové nástroje geoinformatiky. Z technického hľadiska ponúkneme rozšírený webhosting so zameraním na priestorové dáta a mapové aplikácie. Okrem úložného priestoru, PHP a relačnej databázy bude disponovať priestorovou databázou, mapovým serverom a geoprocesnými nástrojmi. Užívateľom (študentom a učiteľom) poskytne Webmap možnosť zviditeľnenia svojich technických zručností na poli geoinformatiky v rámci nášho centralizovaného riešenia. Pozitívom bude možnosť interagovať s druhými užívateľmi. Na Slovensku a v Čechách chýba spoločný server so školskými geografickými údajmi a GIS aplikáciami, a preto takýto špeciálny hosting budujeme.
  2. 2. Strana 2 z 3 Formulár 2016 (skrátená verzia) Publikované projekty budú pre jednotlivcov vhodným prostriedkom pri prezentácii na konferenciách, ŠVOČ, ŠVK, na obhajobách bakalárskych a diplomových prác a taktiež na pracovných pohovoroch. Vďaka svojim projektom, prístupným kdekoľvek cez internet, budú naši užívatelia komparatívne zvýhodnení na trhu práce v oblasti geoinformatiky. 6. Ciele projektu Popíšte ciele projektu (popísať len v bodoch).  Vytvoriť webové grafické užívateľské rozhranie pre správu účtov užívateľov, správu ich priestorových dát a mapových aplikácií  Nasadiť študentské priestorové dáta a mapové aplikácie  Prezentovať projekt verejnosti  Vytvoriť tutoriály k produktu 7. Popis aktivít projektu Uveďte a popíšte aktivity, ktorými chcete stanovené ciele dosiahnuť. Medzi aktivitami a cieľmi projektu by mal byť jasný súvis. Uveďte či ide vo Vašom klube/ZK o novú, alebo opakujúcu sa aktivitu.  Programovanie front-endu (webovej stránky slúžiacej na administráciu užívateľských účtov, priestorových dát a mapových aplikácií) a konfigurácia a programovanie back-endu (nástrojov a protokolov v systéme Linux).  Komunikácia s organizátormi konferencií a kompetentnými osobami kvôli organizovaniu prednášok.  Písanie tutoriálov k produktu.  Prezentovanie produktu na konferenciách a prednáškach pre študentov.  Získavanie nových užívateľov a technická podpora ich projektov.  Získavanie donorov pre ďalší rozvoj projektu.  V našom klube ide o novú aktivitu. 8. Rámcový harmonogram projektu Rozpíšte aktivity projektu po mesiacoch/etapách.  Fáza 1 (marec až apríl) – prezentácia vývoja produktu na konferenciách (GISáček Ostrava, OSS Víkend Bratislava) a získavanie potenciálnych užívateľov z radov študentov a učiteľov  Fáza 2 (máj až júl) – prezentácia produktu v 1. verzii na konferenciách (FMG Zvolen, OSSconf Žilina), získavanie prvých užívateľov z radov študentov a učiteľov, písanie tutoriálov k produktu  Fáza 3 (august až september) – komunikácia s užívateľmi a implementácia ich priestorových dát, mapových aplikácií  Fáza 4 (október až december) – prezentácia produktu v 2. verzii formou prednášok na školách, ladenie produktu na základe požiadaviek a skúseností užívateľov, získavanie nových užívateľov. 9. Program Program dňa/dní. Každé dva týždne stretávanie členov projektu. Stretnutia budú zamerané na zhodnotenie práce za uplynulé dva týždne, vzájomnú pomoc pri rozličných problémoch vyplývajúcich z plnenia cieľov projektu a stanovenie čiastkových cieľov na ďalšie dva týždne. Každý týždeň členovia projektu podajú vedúcemu projektu výkaz o svojej činnosti a vedúci projektu zadá ďalšie úlohy jednotlivým členom. Program prednášok bude závislý od miesta a podujatia, na ktorom sa bude prednáška realizovať. Konferencie, na ktorých budeme mať prezentáciu projektu Webmap:  GISáček 2016: 16. marca v Ostrave  OSS Víkend Bratislava 2016: 9. – 10. apríla
  3. 3. Strana 3 z 3 Formulár 2016 (skrátená verzia)  Fórum mladých geoinformatikov 2016: orientačne 2. júna vo Zvolene  OSSConf 2016: 29. júna – 1. júla v Žiline Okrem prezentácií na konferenciách plánujeme vo vlastnej réžii zorganizovať Webmap roadshow s minimálne 5 prednáškami o projekte v rôznych mestách Slovenska a Čiech pre študentov a učiteľov vysokých a stredných odborných škôl. 10. Výstupy projektu Popíšte konkrétne výstupy z projektu napr.: medializácia projektu, články  Prehľadné webové rozhranie na uskladnenie priestorových dát, tvorbu a administráciu mapových aplikácií  Prezentácie projektu na konferenciách zameraných na geografické informačné systémy, otvorený softvér a otvorené dáta  Organizácia prednášok na školách  Tutoriály na používanie Webmapu 11. Rozpočet projektu Podrobnosti nezverejňujeme na internete. 12. Ostatné finančné a nefinančné zdroje projektu Podrobnosti nezverejňujeme na internete. 13. Vyhlásenie o pravdivosti údajov Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré boli v žiadosti, v rozpočte a v predložených prílohách uvedené, sú pravdivé a presné. 14. Súhlas s podmienkami Týmto prehlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že som sa riadne oboznámil/a s internou smernicou 1/2010 a 2/2010 a zároveň projekt spĺňa stanovy OZ AMAVET, ciele, princípy a podmienky “PROGRAMU PRE MLÁDEŽ 2014-2020“. Dátum 31. 1. 2016 Vedúci projektu (žiadateľ) Mgr. Martin Kalivoda Klubový vedúci Mgr. Miloslav Ofúkaný

×