Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

หมอ บรัดเลย์1

372 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

หมอ บรัดเลย์1

 1. 1. จัดทาโดย  นาย วรากร ขจรอนันต์ เลขที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  เสนอ  คุณครู สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 2. 2. หมอบรัดเลย์ หรือ แดน บีช แบรดลีย์ (Dan Beach Bradley, M.D.) หรือบางคนเขียนเป็น หมอบรัดเล หมอปลัดเล หมอปรัดเล หรือ หมอปรัดเลย์ เป็น นายแพทย์ชาวอเมริกันที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ใน ประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 3 และยังเป็นผู้เริ่มต้นการพิมพ์ อักษรไทยในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และทาการผ่าตัดใน ประเทศไทยเป็นครั้งแรก
 3. 3. แดน บีช บรัดเลย์ เป็นชาวเมืองมาร์เซลลัส (Marcellus) เกิดเมื่อ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2347 บุตรคนที่ห้าของนายแดน บรัดเลย์และนางยูนิช บีช บรัดเลย์ สาเร็จการแพทย์จาก มหาวิทยาลัย นิวยอร์ก สมรสกับภรรยาคนแรก เอมิลี รอยส์ บรัดเลย์ และภรรยาคนที่สอง ซาราห์ แบลคลี บรัดเลย์
 4. 4. คนไทยกับคนอเมริกันได้พบเห็นหน้าอย่างเป็นทางการครั้ง แรกเมื่อในรัชกาลที่ ๓ ในครั้งนั้นประธานาธิบดีแย็ก สัน (Andrew Jackson) ได้แต่งตั้งให้เอมินราบัด หรือ เอดมันด์ รอเบิต (Edmond Roberts) เป็นทูต ขี่เรือกาปั่นเข้ามาทาหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและ การค้าขายเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ (ภายหลังประเทศอังกฤษ) และ ต่อจากนั้น ๓ ปี หมอบรัดเลย์ก็นั่งเรือใบเข้ามา
 5. 5. หมอบรัดเลย์เป็นคนเมืองมาร์เซลลุส (Marcellus) ในมล รัฐนิวยอร์ก เป็นเมืองที่บิดามารดามาตั้งครอบครัวอยู่หลังจาก อพยพมาจากนิวฮาเวน (New Haven) บิดาชื่อ แดน บรัดเลย์ มีอาชีพเป็นศาสนาจารย์, เกษตรกร, ผู้พิพากษา และบรรณาธิการวารสารทางเกษตรกรรม มารดาชื่อ ยูนิซ บีช บรัดเลย์ (Eunice Beach Bradley) เมื่อนางให้ กาเนิดหมอบรัดเลย์เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๔๗ แล้ว นางก็สิ้นชีวิตในวันต่อมา หมอบรัดเลย์เป็นบุตรคนที่ ๕ ชื่อแรกมาจากชื่อของบิดาคือ แดน และชื่อกลางมาจากชื่อ สกุลมารดาคือ บีช รวมเป็นแดน บีชบรัดเลย์
 6. 6. ด้านการพิมพ์  หมอบรัดเลย์กระทามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากเรียบเรียงคัมภีร์ครรภ์ ทรักษา  ให้ความรู้เรื่องการคลอด และ รณรงค์ให้เลิกอยู่ไฟ  ๑๐ ปีแรกพิมพ์หนังสือเผยแพร่ศาสนา เป็นหนังสือเล่มแรกที่เกี่ยวข้อง กับศาสนา เขียนเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๓๗  เขียนเกี่ยวกับการสร้างโลกของพระเยซู  หมอบรัดเลย์กลับไปที่อเมริกานานถึง ๒ ปี และกลับมาเมืองไทยอีก ครั้ง ครั้งนี้จึงทาธุรกิจโรงพิมพ์
 7. 7. ด้านการพิมพ์  (คณะ American Missionary Association A.M.A. )พิมพ์หนังสือ วรรณคดี ตัวอย่างเช่น  สามก๊ก  นิราษเมืองลอนดอน  แบบเรียนจินดามณี  หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย คือ บางกอกรีคอเดอร์
 8. 8. การพิมพ์สยาม
 9. 9.  ตาราปลูกฝีโคหรือปลูกฝีดาษ เป็นหนังสือเล่มแรกที่เกี่ยวกับการแพทย์ สมัยใหม่  คัมภีร์ครรภ์ทรักษา เป็นผลงานเกี่ยวกับการแพทย์เล่มที่สอง  หนังสืออักขราภิธานศรับท์ หนังสือเล่มนี้หมอบรัดเลย์ไม่ได้เป็นคนทา แต่เป็นคนคิดให้ผู้ทาและจัดพิมพ์  นิราศเมืองลอนดอน เป็นหนังสือบทกลอนขนาดยาวเรื่องแรกที่หมอบ รัดเลย์จัดพิมพ์จาหน่าย สรุปผลงานที่ถูกจัดพิมพ์และจาหน่ายของหมอบรัดเลย์
 10. 10.  สรุปผลงาน (ต่อ)  เป็นการบุกเบิกด้านวรรณกรรมให้แพร่หลายมากขึ้น และที่สาคัญอีก อย่างหนึ่งก็คือ เป็นครั้งแรกที่มีการซื้อขายลิขสิทธิ์วรรณกรรมไทย  สามก๊ก เป็นพงศาวดารจีนเรื่องแรกที่หมอบรัดเลย์พิมพ์จาหน่าย  ประถม ก กา แจกลูกอักษร แลจินดามนี กับ ประถมมาลา และประถม ทานุกรม  หนังสือระยะทางเมืองลอนดอน
 11. 11. สรุปผลงาน (ต่อ) ตาราโหร เรื่องพิชัยสงครามพม่า หนังสือพระราชพงศาวดารกรุงเก่า กฎหมาย ๒ เล่ม ราชาธิรา

×