Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาร

893 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาร

 1. 1. จัดทาโดย นาย ธนาวุฒิ อุปกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เสนอ คุณครู สฤษศักดิ์ ชิ้นเขมจารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 2. 2. พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) (5 กรกฎาคม พ.ศ. 2365-16 ตุลาคม พ.ศ. 2434) เป็นชาวฉะเชิงเทรา ท่านได้รับสมญาว่าเป็นศาลฎีกา ภาษาไทย เป็นผู้แต่งตาราเรียนชุดแรกของไทย เรียกว่า "แบบเรียนหลวง" ใช้สอนใน โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ และหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่าอีกหลายเรื่อง งานชิ้น สาคัญชิ้นหนึ่ง คือท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็น แม่กองตรวจโคลงบรรยายประกอบรูปภาพ เรื่อง "รามเกียรติ์" รอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อครั้งกรุง รัตนโกสินทร์ครบรอบ 100 ปี และตัวท่านเองก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้แต่งด้วยท่านหนึ่ง
 3. 3. พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2365ตรง กับปลายรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 4. 4. เมื่ออายุได้ประมาณ 6-7 ปี เรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกข์ราษฎร์ กรมการ เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่ของท่าน ในขณะที่หลวงบรรเทาทุกข์ราษฎร อุปสมบทเป็นภิกษุอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่ออายุ 13 ปี ท่านได้เข้าไปศึกษาต่อ ในพระนคร อยู่กับสามเณรน้าชาย ชื่อทัด ณ วัดสระเกศวรวิหาร อายุ 14 ปี บรรพชา เป็นสามเณรเรียนหนังสือไทยกับพระกรรมวาจาจารย์ (จัน) เรียนหนังสือขอมกับพระ ครุวิหารกิจจานุการ (กรรมวาจาจีน) ศึกษาพระธรรมวินัยจากสานักต่าง ๆ เช่น
 5. 5.  เรียนคัมภีร์สารสงเคราะห์ สานักสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)  เรียนคัมภีร์มงคลทีปนีในสานักพระอุปทยาจารย์ (ศุข)  เรียนคัมภีร์มูลกัจจายนในสานักสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน)  เรียนคัมภีร์กังขาวิตะระณี ในสานักอาจารย์เกิด  เรียนคัมภีร์มหาวงศ์ในสานักพระครูด้วง  เรียนคัมภีร์อื่น ๆ ในสานักพระครูปาน พระใบฎีกาแก้ว พระอาจารย์คง อาจารย์ที่ เป็นคฤหัสถ์ด้วย
 6. 6. ด้วยระยะเวลานั้น วัดสระเกศวรวิหารขาดพระมหาเปรียญเป็นเวลานับสิบ ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโสมนัสยินดี ทรงเฉลิมพระราชศรัทธา โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหม่ รื้อกุฏิเก่าฝาไม้ไผ่ออกสร้างกุฏิตึกเป็น เสนาสนะงดงาม ตลอดทั้งก่อสร้างสถาปนาภูเขาทองด้วยนับเป็นเกียรติยศอย่างสูง ด้วยความอุตสาหะพากเพียรใฝ่รู้ของท่าน จึงได้ขอศึกษาพระปริยัติธรรมในสานักของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพรรษาที่ 6 ได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมในที่ ประชุมพระราชาคณะ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สอบได้เปรียญ 7 ประโยค พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระราชาคณะที่ “พระประสิทธิสุตคุณ”
 7. 7.  พ.ศ. 2396 ท่านลาสิกขาบท เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ดารงค์ (หรือเจ้าหมื่นสรรพ เพชรภักดีในขณะนั้น) ได้นาท่านเข้าถวายตัวรับราชการอยู่ในกรมมหาดเล็กเวรศักดิ์ รัชกาลที่ 4 ทรงใช้สอยในเรื่องหนังสือไทย หนังสือขอมคล่องแคล่ว ตอมที่พระองค์ ต้องการ  พ.ศ. 2414 ท่านได้คิดแบบสอนอ่านหนังสือไทย รวม 6 เล่ม ได้แก่ มูลบทบรรพ กิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน พิศาลการันต์ ไวพจน์พิจารณ์  พ.ศ. 2415 ท่านได้เป็นครูสอนหนังสือไทย ในกรมมหาดเล็ก  พ.ศ. 2416 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นอาจารย์สอนพระราชวงศ์ที่ยังพระเยาว์ และบุตร หลานข้าราชการได้รับพระราชทานเงินเดือน เดือนละ 60 บาท  พ.ศ. 2418 ในปีนั้นเจ้ากรมพระอาลักษณ์ถึงแก่กรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตั้งพระสารประเสริฐขึ้นเป็น “พระศรีสุนทรโวหาร” เจ้ากรมอาลักษณ์ ถือศักดิ นา 3,000 ไร่
 8. 8.  พ.ศ. 2422 เมื่อมีการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามท่านได้มีส่วนในการแต่ง โคลงรามเกียรติ์เพื่อจารึกที่ระเบียงรอบพระอุโบสถ และเป็นท่านยังเป็นแม่กอง ตรวจโคลงรามเกียรติ์  พ.ศ. 2425 ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้เป็นองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และทาหน้าที่ เป็นเลขานุการสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และองคมนตรีสภาอีกด้วย  พ.ศ. 2432 ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า และ ได้รับพระราชทานพานหมากคนโททอง กระโถนทอง เป็นเครื่องยศ
 9. 9. พ.ศ. 2434 ท่านได้ป่วยด้วยโรคชรา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหมอ หลวงรักษา และให้พาหมอเชลยศักดิ์มารักษาด้วย แต่อาการไม่ดีขึ้น ดังนั้นในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2434 ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมตรงกับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมอายุได้ 69 ปี
 10. 10.  มูลบทบรรพกิจ  วาหนิติ์นิกร  อักษรประโยค  สังโยคภิธาน  ไวพจน์พิจารณ์  พิศาลการันต์  อนันตวิภาค
 11. 11.  เขมรากษรมาลา (เป็นแบบหนังสือขอม)  นิติสารสาธก  ปกีรณาพจนาตถ์ (คากลอน)  ไวพจน์ประพันธ์  อุไภยพจน์  สังโยคภิธานแปล  วิธีสอนหนังสือไทย  มหาสุปัสสีชาดก
 12. 12.  วรรณพฤติคาฉันท์  ฉันท์กล่อมช้าง  ฉันทวิภาค  ร่ายนาโคลงภาพพระราชพงศาวดาร  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร รูปที่ ๖๕ และ ๘๕  คานมัสการคุณานุคุณ  สยามสาธก วรรณสาทิศ  พรรณพฤกษา  พหุบาทสัตวาภิธาน  ฯลฯ
 13. 13. อนุสาวรีย์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ตั้งอยู่บนถนนศรีโสธรตัด ใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในคาขวัญประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการ กล่าวถึงพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ไว้ในวรรคที่ 3 ว่า "...พระยาศรี สุนทรปราชญ์ภาษาไทย..."
 14. 14. จบการนาเสนอครับ ^^’

×