رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی

Nasser Ghanemzadeh
Nasser GhanemzadehFounding Partner at Opatan Capital à Opatan Capital
‫ناصر غان مازاده‬
      ‫ز‌‬
‫و کارآفرینی اینترنتی‬
‫جابجایی زیرساخت فناوری اطلاعات‬
‫اسلید: ‪Mårten Mickos‬‬
‫گمانهزنی‬
                            ‫ز‌‬
           ‫گارتنر‬
        ‫»رایانش ابری« را‬
‫در صدر فهرست برترین فناوریاهای استراتژیک برای سال ۱۱۰۲ قرار داده است.‬
                      ‫ه‌‬

                                 ‫منبع:‬
‫1224541=‪http://na1.www.gartner.com/it/page.jsp?id‬‬
‫بارکاری فناوری اطلاعات کجا اجرا میوشود‬
                 ‫ز‌‬
‫منبع: ‪Novell, IDC, Gartner‬‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬
  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬
  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬
  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬
  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬
  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬
  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬
  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬
  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬
          ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
  ‫تقریبا همه‬
    ‫ ً‬
‫و خیل تازه واردان‬
‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬
  ‫ز‌‬      ‫ز‌‬
‫هر کسی از ظن خود وشد یار من‬
‫تصویر: ‪Appistry‬‬
‫رایانش ابری چیست؟‬
‫‪Everything as a Service‬‬  ‫هر چیزی به اعنوان سرویس‬
‫تعریف رایانش ابری ‪NIST‬‬

 ‫رایانش ابری مدلی است برای داوشتن دسترسی فراگیر، آسان و بنابهسفارش وشبکه به‬
     ‫ ِ‬  ‫ز‌ ز‌‬
 ‫مجمواعهای از منابع رایانشی ذپیکربندیذپذیر )مثل: وشبکهها، سرورها، فضای ذخیرهسازی،‬
   ‫ز‌‬          ‫ز‌‬        ‫ز‌‬              ‫ز‌‬
 ‫برنامههای کاربردی و سرویسها( که بتوانند با کمترین کار ز‌ و زحمت یا نیاز به دخالت‬
                            ‫ز‌‬         ‫ز‌‬
 ‫فراهمکننده سههرویس بههه سههراعت فراهههم وشده یهها آزاد )رههها( گردند.‬
                                 ‫ز‌‬

                   ‫این مدل ابری از در دسترس بودن ذپشتیبانی کرده و ترکیب وشده از:‬


   ‫۴ وشکل آماده سازی‬          ‫۳ وشکل سرویس دهی‬           ‫۵ ویژگی اساسی‬
  ‫ابر خصوصی )‪(Private cloud‬‬   ‫●‬  ‫نرمافزار به اعنوان سرویس )‪(SaaS‬‬
                                 ‫ز‌‬  ‫●‬    ‫سلفسرویس بنابهسفارش‬
                                           ‫ز‌‬     ‫ز‌‬    ‫●‬


‫ابر گروهی )‪(Community cloud‬‬   ‫●‬    ‫بستر به اعنوان سرویس )‪(PaaS‬‬  ‫●‬     ‫دسترسی گسترده وشبکه‬  ‫●‬


   ‫ابر اعمومی )‪(Public cloud‬‬  ‫●‬  ‫زیرساخت به اعنوان سرویس )‪(IaaS‬‬   ‫●‬      ‫یککاسهسازی منابع‬
                                               ‫ز‌‬ ‫ز‌‬   ‫●‬


   ‫ابر آمیخته )‪(Hybrid cloud‬‬  ‫●‬                      ‫انعطافذپذیری سریع )درجا(‬
                                                ‫ز‌‬    ‫●‬


                                      ‫سرویسهای اندازهگیری وشده‬
                                           ‫ز‌‬    ‫ز‌‬    ‫●‬
‫نمای تصویری‬
                         ‫فسلففسرویس درخوافستی )بنابهفسفارش(‬
                            ‫س‌‬           ‫س‌‬
‫ویژگیاهای‬
  ‫س‌‬          ‫دفسترفسی گسترده شبکه‬                  ‫انعطافذپذیری فسریع )درجا(‬
                                                  ‫س‌‬
 ‫افسافسی‬          ‫یکاکافسهفسازی منابع‬
                   ‫س‌‬  ‫س‌‬                 ‫فسرویساهای اندازهگیری شده‬
                                            ‫س‌‬     ‫س‌‬
 ‫شکلاهای‬
    ‫س‌‬  ‫نرمافزار به عنوان فسرویس‬
                 ‫س‌‬        ‫بستر به عنوان فسرویس‬        ‫زیرفساخت به عنوان فسرویس‬
‫فسرویسداهی‬
  ‫س‌‬       ‫)‪(SaaS‬‬               ‫)‪(PaaS‬‬                ‫)‪(IaaS‬‬‫شکلاهای‬
  ‫س‌‬    ‫ابر خصوصی‬          ‫ابر گرواهی‬           ‫ابر عمومی‬           ‫ابر آمیخته‬
‫آمادهفسازی‬
    ‫س‌‬
‫نرمافزار، بستر و زیرساخت به اعنوان سرویس‬
                                               ‫ز‌‬
 ‫برنامهها روی اینترنت به وشکل سرویس به کاربر تحویل‬
                       ‫ز‌‬       ‫نرمافزار به اعنوان سرویس )‪(SaaS‬‬
                                            ‫ز‌‬
                       ‫میوشوند‬
                         ‫ز‌‬
 ‫بستر ساخت و آمادهسازی برنامهها به وشکل سرویس ارایه‬
            ‫ز‌‬     ‫ز‌‬             ‫بستر به اعنوان سرویس )‪(PaaS‬‬
                       ‫میوشوند‬
                         ‫ز‌‬
‫سرور، فضای ذخیرسازی، سختافزار وشبکهها و دیگر منابع‬
        ‫ز‌‬     ‫ز‌‬                ‫زیرساخت به اعنوان سرویس )‪(IaaS‬‬
‫ذپایهای رایانشی به وشکل سرویس در اختیار قرار میگیرند.‬
   ‫ز‌‬                    ‫ز‌‬
‫ابر اعمومی، ابر خصوصی‬


‫ابر اعمومی‬   ‫ابر خصوصی‬ ‫‪SaaS‬‬      ‫‪SaaS‬‬
 ‫‪PaaS‬‬      ‫‪PaaS‬‬
 ‫‪IaaS‬‬       ‫‪IaaS‬‬

 ‫اینترنت‬      ‫اینترانت‬
         ‫کاربران‬

‫‪Public Cloud‬‬  ‫‪Private Cloud‬‬
‫فناوریهای زیربنایی‬
                                                    ‫ز‌‬


                              ‫فسلففسرویس درخوافستی )بنابهفسفارش(‬
                                 ‫س‌‬           ‫س‌‬
  ‫ویژگیاهای‬
    ‫س‌‬             ‫دفسترفسی گسترده شبکه‬                   ‫انعطافذپذیری فسریع )درجا(‬
                                                        ‫س‌‬
  ‫افسافسی‬             ‫یکاکافسهفسازی منابع‬
                        ‫س‌‬  ‫س‌‬                  ‫فسرویساهای اندازهگیری شده‬
                                                  ‫س‌‬     ‫س‌‬
  ‫شکلاهای‬
     ‫س‌‬     ‫نرمافزار به عنوان فسرویس‬
                     ‫س‌‬         ‫بستر به عنوان فسرویس‬         ‫زیرفساخت به عنوان فسرویس‬
  ‫فسرویسداهی‬
    ‫س‌‬          ‫)‪(SaaS‬‬                ‫)‪(PaaS‬‬                  ‫)‪(IaaS‬‬


  ‫شکلاهای‬
    ‫س‌‬      ‫ابر خصوصی‬           ‫ابر گرواهی‬             ‫ابر عمومی‬         ‫ابر آمیخته‬
  ‫آمادهفسازی‬
      ‫س‌‬
                ‫مجازیفسازی‬
                  ‫س‌‬               ‫رایانش توزیعشده‬
                                   ‫س‌‬                ‫فسیستماهای خودگردان‬
                                                           ‫س‌‬
              ‫فناوری توری )مشبک(‬           ‫شبکهاهای ذپهنباند‬
                                    ‫س‌‬    ‫س‌‬               ‫وب ۰.۲‬
‫عناصر/ زمینهفسازان‬
   ‫س‌‬
              ‫معماری فسرویسگرا‬
                ‫س‌‬                 ‫نرمافزار آزاد و بازمتن‬
                                           ‫س‌‬          ‫چارچوباهای وب‬
                                                         ‫س‌‬
   ‫بنیادین‬
              ‫مرورگر به عنوان بستر‬         ‫توافق در فسطح فسرویس‬            ‫رایانش اهمگانی‬
‫نمونه بازیگران اصلی ابر اعمومی‬
‫مزایا :از دید مدیران فناوری اطلاعات‬
‫چالشها :از دید مدیران فناوری اطلاعات‬
                ‫ز‌‬
‫گرید برابر ابر‬


     ‫گرید‬              ‫ابر‬


   ‫رایانش اهمگانی‬        ‫رایانش اهمگانی‬         ‫مفهوم ذپایهای‬
                                  ‫س‌‬


 ‫حل مسایل محافسباتی‬     ‫فرااهمفسازی محیطی افستاندارد‬
                         ‫س‌‬       ‫مزیت اصلی‬
    ‫ذپیچیده‬       ‫برای فساخت،آزمودن، بسط و‬
               ‫توفسعه برنامهاهای اکاربردی‬
                     ‫س‌‬
‫مذااکره و مدیریت اشتراک‬   ‫مدل فساده اکاربر/فرااهماکننده،‬
                  ‫س‌‬            ‫توزیع و اختصاص منابع‬
‫منابع، زمانبندی اکنندهاها‬
  ‫س‌‬     ‫س‌‬        ‫ذپرداخت به ازای افستفاده‬

‫غیر تجاری، ذپرداخت از محل‬        ‫تجاری‬          ‫ویژگی/تاریخچه‬
 ‫بودجهاهای عمومی/دولتی‬
         ‫س‌‬
‫مجازیسازی برابر رایانش ابری‬
                                        ‫ز‌‬

       ‫ابر خصوصی‬                ‫مرکز داده مجازیسازی وشده‬
                               ‫ز‌‬
 ‫زیرساخت مجازیسازی شده و چند مشتریه‬
           ‫ه‌‬                 ‫زیرساخت مجازیسازی شده‬
                                 ‫ه‌‬

     ‫پورتال سلفسرویس‬
        ‫ه‌‬                  ‫فرآیند تهیه برای درخواست فضا )توانایی(‬

  ‫زمان فراهماسازی کمتر از ۵۱ دقیقه‬
             ‫س‌‬            ‫مدت زمان روزاها یا ساعتاها برای فرااهمسازی‬
                           ‫ه‌‬       ‫ه‌‬

    ‫پرداخت بهازای میزان استفاده‬
             ‫ه‌‬                   ‫قیمت ثابت‬

     ‫مدل اهزینهی عملیاتی‬
          ‫ه‌‬           ‫مدل هزینهی اسرمایهای از بخش ‪ IT‬برای کواحدهای کسبکوکار‬
                        ‫س‌‬   ‫س‌‬           ‫س‌‬    ‫س‌‬

‫بخش فناوری اطلعات ریسک را تقبل مینکند‬
  ‫ه‌‬                   ‫واحداهای نکسبونکار ریسک بهرهیگیری پایین را متقبل میشوند‬
                        ‫ه‌‬           ‫ه‌‬       ‫ه‌‬    ‫ه‌‬

 ‫بخش فناوری اطلعات مرنکز سود است.‬       ‫بخش فناوری اطلعات مرنکز )مشترک( اهزینه است.‬

 ‫مدیر فناکوری اطلاعات همچون کارگزار ابر/‬     ‫نقش مدیر فناوری اطلعات:سرآمدی عملیاتی‬
    ‫یکپارچهاساز منابع اعمل میکند.‬
      ‫س‌‬        ‫س‌‬
‫جنبههای اقتصادی‬
      ‫ز‌‬
‫ابر خصوصی و ابر اعمومی‬
‫مزایای ابر خصوصی‬              ‫● انعطافذپذیری )‪(Elasticity‬‬
                       ‫ز‌‬
                ‫فوریت )‪(Immediacy‬‬   ‫●‬

‫آمازون 2‪EC‬‬  ‫فناوری سازگار )‪:(Compatible Technology‬‬  ‫●‬

        ‫آمادهسازی سریع )‪(Rapid Deployment‬‬
                      ‫ز‌‬     ‫●‬

                  ‫امنیت )‪(Security‬‬  ‫●‬

        ‫بهینهسازی منابع )‪(Optimize Resources‬‬
                        ‫ز‌‬   ‫●‬
‫رایانش ابری و بازمتن‬


‫»این احمقانه است، این چیزی‬
‫بدتر از احمقانه است، این فقط‬
‫بزرگنمایی در بازاریابی است.«‬
            ‫ز‌‬
  ‫منبع: ویکی پدیا‬
‫رایانش ابری و بازمتن‬
‫رایانش ابری و بازمتن‬
‫رایانش ابری و بازمتن‬
‫رایانش ابری و کارآفرینی‬
‫ایدهآل برای کارآفرینان اینترنتی‬
              ‫ز‌‬

   ‫راهاندازی سرویسهای اینترنتی‬
         ‫ز‌‬     ‫ز‌‬
‫برآورد زیرساخت مورد نیاز‬


            ‫استفاده واقعی‬                    ‫نارضایتی‬
‫توان محاسباتی‬
                    ‫مشتری‬


                         ‫استفاده ذپیشبینی وشده‬
                              ‫ز‌‬
        ‫اتلف‬


            ‫زمان‬
‫رایانش ابری و کارآفرینی‬
‫رساندن سریعتر محصول به بازار‬

   ‫‪Faster time to market‬‬
‫رایانش ابری و کارآفرینی‬
‫به سرمایهگذاری اولیه نیازی نیست‬
           ‫ز‌‬

     ‫هزینههای سرمایهای‬
      ‫ز‌‬    ‫ز‌‬
‫رایانش ابری و کارآفرینی‬
‫ذپرداخت برای آنچه استفاده میکنید‬
  ‫ز‌‬

   ‫هرچه آش بخورید ذپول میدهید‬
     ‫ز‌‬
‫رایانش ابری و کارآفرینی‬
‫تمرکز روی کسبوکار خود‬
    ‫ز‌‬
‫تمرکز روی کسبوکار خود‬
                   ‫ز‌‬
           ‫٪۰۳‬       ‫٪۰۷‬

‫زیرساخت اختصاصی‬  ‫کسبوکار‬
           ‫ز‌‬   ‫مدیریت همهی‬
                ‫ز‌‬
           ‫وشما‬  ‫کارهای سنگین اضافی‬
‫تمرکز روی کسبوکار خود‬
                            ‫ز‌‬
           ‫٪۰۳‬              ‫٪۰۷‬

‫زیرساخت اختصاصی‬  ‫کسبوکار‬
           ‫ز‌‬           ‫مدیریت همهی‬
                        ‫ز‌‬
           ‫وشما‬         ‫کارهای سنگین اضافی‬‫زیرساخت ابری‬
                 ‫تمرکز بیشتر‬
                              ‫ذپیکربندی ابر‬
              ‫کسبوکار خود وشما‬
                     ‫ز‌‬


                  ‫٪۰۷‬             ‫٪۰۳‬
‫منابع و مطالعه بیشتر‬
http://www.opatan.ir/resources/
http://www.opatan.ir/blog/

http://fa.wikipedia.org/wiki/‫رایانش_ابری‬
  ‫اذپاتان، نخستین در رایانش ابری‬
                 ُ
Opatan, First in Cloud Computing

          www.opatan.ir
‫برای برگزاری سمینار یا کارگا هاهای آموازشی به نشانی ازیر‬
              ‫ز‌‬

                      ‫مراجعه کنید:‬

‫/‪http://www.businessofsoftware.ir/seminars‬‬
          ‫یا با اهمراه من تماس بگیرید:‬

         ‫۰۲۹۹۵۴۶۲۱۹۰‬


   ‫اسلیدها را از نشانی زیر میتوانید دریافت کنید:‬
            ‫ز‌‬

 ‫‪http://www.slideshare.net/Ghanemzadeh‬‬
1 sur 43

Recommandé

درآمدی بر رایانش ابری par
درآمدی بر رایانش ابریدرآمدی بر رایانش ابری
درآمدی بر رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
2.9K vues29 diapositives
آشنایی با رایانش ابری par
آشنایی با رایانش ابریآشنایی با رایانش ابری
آشنایی با رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
2.3K vues32 diapositives
ابر باز و آینده رایانش ابری par
ابر باز و آینده رایانش ابریابر باز و آینده رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
4.6K vues18 diapositives
cloud computing , رایانش ابری par
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابریvhd-abdarbashi
1.2K vues18 diapositives
Cloud Computing par
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud ComputingMohammad Amin Amjadi
368 vues27 diapositives
مفاهیم رایانش ابری par
مفاهیم رایانش ابریمفاهیم رایانش ابری
مفاهیم رایانش ابریAli Aboutalebi
2K vues21 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Leire & Iratxe par
Leire & IratxeLeire & Iratxe
Leire & Iratxeguest1446de0
427 vues19 diapositives
Versailles Breakfast Club Speech par
Versailles Breakfast Club SpeechVersailles Breakfast Club Speech
Versailles Breakfast Club SpeechLoisGeller
767 vues58 diapositives
la verité que les juifs veulent cacher par
la verité que les juifs veulent cacherla verité que les juifs veulent cacher
la verité que les juifs veulent cacherguestb39150
189 vues15 diapositives
Hiway%20 Etoquette[1] par
Hiway%20 Etoquette[1]Hiway%20 Etoquette[1]
Hiway%20 Etoquette[1]Muthuraja JanakiRama
205 vues13 diapositives
Going to the theater par
Going to the theaterGoing to the theater
Going to the theatervitita
421 vues17 diapositives
We are damaging the ecosystem par
We are damaging the ecosystemWe are damaging the ecosystem
We are damaging the ecosystemvitita
1.7K vues10 diapositives

En vedette(20)

Versailles Breakfast Club Speech par LoisGeller
Versailles Breakfast Club SpeechVersailles Breakfast Club Speech
Versailles Breakfast Club Speech
LoisGeller767 vues
la verité que les juifs veulent cacher par guestb39150
la verité que les juifs veulent cacherla verité que les juifs veulent cacher
la verité que les juifs veulent cacher
guestb39150189 vues
Going to the theater par vitita
Going to the theaterGoing to the theater
Going to the theater
vitita421 vues
We are damaging the ecosystem par vitita
We are damaging the ecosystemWe are damaging the ecosystem
We are damaging the ecosystem
vitita1.7K vues
Powerpointtema4 par vitita
Powerpointtema4Powerpointtema4
Powerpointtema4
vitita1.9K vues
Cn Beijing Olympic 1v1 par Peter Chan
Cn Beijing Olympic 1v1Cn Beijing Olympic 1v1
Cn Beijing Olympic 1v1
Peter Chan607 vues
有關修身的成功故事 par Peter Chan
有關修身的成功故事有關修身的成功故事
有關修身的成功故事
Peter Chan465 vues
Energie(Prestatie) en de advocaat par Tim Vermeir
Energie(Prestatie) en de advocaatEnergie(Prestatie) en de advocaat
Energie(Prestatie) en de advocaat
Tim Vermeir623 vues
Think and Grow Rich par Peter Chan
Think and Grow RichThink and Grow Rich
Think and Grow Rich
Peter Chan805 vues
Achieving Mental Health par Mypzi
Achieving Mental HealthAchieving Mental Health
Achieving Mental Health
Mypzi2K vues
Science power point par vitita
Science power pointScience power point
Science power point
vitita1.3K vues
3 f6 9a_corba par op205
3 f6 9a_corba3 f6 9a_corba
3 f6 9a_corba
op205647 vues
Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees pers... par Tim Vermeir
Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees pers...Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees pers...
Gesloten distributiesystemen - een Belgische vogelvlucht vanuit Europees pers...
Tim Vermeir1.1K vues

Similaire à رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی

طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان par
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانعباس بني اسدي مقدم
924 vues15 diapositives
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... par
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...Aidin NaseriFard
489 vues9 diapositives
94.10.18 par
94.10.1894.10.18
94.10.18maherimaheri
229 vues33 diapositives
Presentation research method par
Presentation research methodPresentation research method
Presentation research methodamirhosseinshahed
18 vues27 diapositives
رایانش ابری par
رایانش ابریرایانش ابری
رایانش ابریShiraz LUG
135 vues34 diapositives
Cloud Computing and Cloud Services par
Cloud Computing and Cloud ServicesCloud Computing and Cloud Services
Cloud Computing and Cloud ServicesSaeid Bostandoust
84 vues33 diapositives

Similaire à رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی(20)

2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... par Aidin NaseriFard
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
Aidin NaseriFard489 vues
رایانش ابری par Shiraz LUG
رایانش ابریرایانش ابری
رایانش ابری
Shiraz LUG135 vues
VMware NSX Network Virtualization Design Guide par Muhammad Bayat
VMware NSX Network Virtualization Design GuideVMware NSX Network Virtualization Design Guide
VMware NSX Network Virtualization Design Guide
Muhammad Bayat755 vues
پردازش ابری و امنیت سایبری par Amin Younesi
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
Amin Younesi256 vues
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1 par pdnsoftco
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
pdnsoftco486 vues
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian par Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Arman Taherian339 vues
Introduction to Cloud Computing and Openstack par Zahra Golmirzaei
Introduction to Cloud Computing and OpenstackIntroduction to Cloud Computing and Openstack
Introduction to Cloud Computing and Openstack
Zahra Golmirzaei211 vues
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) par RayBPMS
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
RayBPMS483 vues
Cloud Computing7 par amiriano
Cloud Computing7Cloud Computing7
Cloud Computing7
amiriano217 vues

Plus de Nasser Ghanemzadeh

جذب سرمايه: آمادگی تا ارایه par
جذب سرمايه: آمادگی تا ارایهجذب سرمايه: آمادگی تا ارایه
جذب سرمايه: آمادگی تا ارایهNasser Ghanemzadeh
608 vues38 diapositives
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانی par
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانیآموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانی
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانیNasser Ghanemzadeh
1.7K vues15 diapositives
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپی par
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپیرویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپی
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپیNasser Ghanemzadeh
13.3K vues20 diapositives
آینده سرمایه گذاری جسورانه par
آینده سرمایه گذاری جسورانهآینده سرمایه گذاری جسورانه
آینده سرمایه گذاری جسورانهNasser Ghanemzadeh
3.6K vues25 diapositives
استارتاپ ها و انواع آن‌ها؟ par
استارتاپ ها و انواع آن‌ها؟استارتاپ ها و انواع آن‌ها؟
استارتاپ ها و انواع آن‌ها؟Nasser Ghanemzadeh
7.2K vues39 diapositives
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان par
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهانآشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهانNasser Ghanemzadeh
4.5K vues99 diapositives

Plus de Nasser Ghanemzadeh(20)

جذب سرمايه: آمادگی تا ارایه par Nasser Ghanemzadeh
جذب سرمايه: آمادگی تا ارایهجذب سرمايه: آمادگی تا ارایه
جذب سرمايه: آمادگی تا ارایه
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانی par Nasser Ghanemzadeh
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانیآموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانی
آموزه‌هایی برای استارتاپ های ایرانی
Nasser Ghanemzadeh1.7K vues
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپی par Nasser Ghanemzadeh
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپیرویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپی
رویکردی به مدل‌های درآمدی در شرایط کنونی اکوسیستم استارتاپی
Nasser Ghanemzadeh13.3K vues
آینده سرمایه گذاری جسورانه par Nasser Ghanemzadeh
آینده سرمایه گذاری جسورانهآینده سرمایه گذاری جسورانه
آینده سرمایه گذاری جسورانه
Nasser Ghanemzadeh3.6K vues
استارتاپ ها و انواع آن‌ها؟ par Nasser Ghanemzadeh
استارتاپ ها و انواع آن‌ها؟استارتاپ ها و انواع آن‌ها؟
استارتاپ ها و انواع آن‌ها؟
Nasser Ghanemzadeh7.2K vues
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان par Nasser Ghanemzadeh
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهانآشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان
آشنایی با استارتاپ ناب- استارتاپ اسپارک اصفهان
Nasser Ghanemzadeh4.5K vues
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار par Nasser Ghanemzadeh
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کاردرآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
Nasser Ghanemzadeh5.5K vues
3fs Tehran Lean Startup Machine - Andraž Logar par Nasser Ghanemzadeh
3fs Tehran Lean Startup Machine - Andraž Logar3fs Tehran Lean Startup Machine - Andraž Logar
3fs Tehran Lean Startup Machine - Andraž Logar
Nasser Ghanemzadeh1.8K vues
کسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتن par Nasser Ghanemzadeh
کسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتنکسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتن
کسب و کار نرم افزارهای آزاد / بازمتن
Nasser Ghanemzadeh5.3K vues
درآمدی بر استارتاپ ناب - دانشکده کارآفرینی par Nasser Ghanemzadeh
درآمدی بر استارتاپ ناب - دانشکده کارآفرینیدرآمدی بر استارتاپ ناب - دانشکده کارآفرینی
درآمدی بر استارتاپ ناب - دانشکده کارآفرینی
Nasser Ghanemzadeh4.9K vues
استارتاپ‌ها و متدولوژی استارتاپ ناب par Nasser Ghanemzadeh
استارتاپ‌ها و متدولوژی استارتاپ ناباستارتاپ‌ها و متدولوژی استارتاپ ناب
استارتاپ‌ها و متدولوژی استارتاپ ناب
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup par Nasser Ghanemzadeh
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startupاستارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup

رایانش ابری و کارآفرینی اینترنتی

 • 1. ‫ناصر غان مازاده‬ ‫ز‌‬ ‫و کارآفرینی اینترنتی‬
 • 2. ‫جابجایی زیرساخت فناوری اطلاعات‬ ‫اسلید: ‪Mårten Mickos‬‬
 • 3. ‫گمانهزنی‬ ‫ز‌‬ ‫گارتنر‬ ‫»رایانش ابری« را‬ ‫در صدر فهرست برترین فناوریاهای استراتژیک برای سال ۱۱۰۲ قرار داده است.‬ ‫ه‌‬ ‫منبع:‬ ‫1224541=‪http://na1.www.gartner.com/it/page.jsp?id‬‬
 • 4. ‫بارکاری فناوری اطلاعات کجا اجرا میوشود‬ ‫ز‌‬ ‫منبع: ‪Novell, IDC, Gartner‬‬
 • 5. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 6. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 7. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 8. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 9. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 10. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 11. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 12. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 13. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫تقریبا همه‬ ‫ ً‬ ‫و خیل تازه واردان‬
 • 14. ‫هیاهو! : چه وشرکتهایی وارد وشدهاند‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 15. ‫هر کسی از ظن خود وشد یار من‬ ‫تصویر: ‪Appistry‬‬
 • 16. ‫رایانش ابری چیست؟‬ ‫‪Everything as a Service‬‬ ‫هر چیزی به اعنوان سرویس‬
 • 17. ‫تعریف رایانش ابری ‪NIST‬‬ ‫رایانش ابری مدلی است برای داوشتن دسترسی فراگیر، آسان و بنابهسفارش وشبکه به‬ ‫ ِ‬ ‫ز‌ ز‌‬ ‫مجمواعهای از منابع رایانشی ذپیکربندیذپذیر )مثل: وشبکهها، سرورها، فضای ذخیرهسازی،‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫برنامههای کاربردی و سرویسها( که بتوانند با کمترین کار ز‌ و زحمت یا نیاز به دخالت‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫فراهمکننده سههرویس بههه سههراعت فراهههم وشده یهها آزاد )رههها( گردند.‬ ‫ز‌‬ ‫این مدل ابری از در دسترس بودن ذپشتیبانی کرده و ترکیب وشده از:‬ ‫۴ وشکل آماده سازی‬ ‫۳ وشکل سرویس دهی‬ ‫۵ ویژگی اساسی‬ ‫ابر خصوصی )‪(Private cloud‬‬ ‫●‬ ‫نرمافزار به اعنوان سرویس )‪(SaaS‬‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫سلفسرویس بنابهسفارش‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫ابر گروهی )‪(Community cloud‬‬ ‫●‬ ‫بستر به اعنوان سرویس )‪(PaaS‬‬ ‫●‬ ‫دسترسی گسترده وشبکه‬ ‫●‬ ‫ابر اعمومی )‪(Public cloud‬‬ ‫●‬ ‫زیرساخت به اعنوان سرویس )‪(IaaS‬‬ ‫●‬ ‫یککاسهسازی منابع‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫ابر آمیخته )‪(Hybrid cloud‬‬ ‫●‬ ‫انعطافذپذیری سریع )درجا(‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫سرویسهای اندازهگیری وشده‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫●‬
 • 18. ‫نمای تصویری‬ ‫فسلففسرویس درخوافستی )بنابهفسفارش(‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫ویژگیاهای‬ ‫س‌‬ ‫دفسترفسی گسترده شبکه‬ ‫انعطافذپذیری فسریع )درجا(‬ ‫س‌‬ ‫افسافسی‬ ‫یکاکافسهفسازی منابع‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫فسرویساهای اندازهگیری شده‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫نرمافزار به عنوان فسرویس‬ ‫س‌‬ ‫بستر به عنوان فسرویس‬ ‫زیرفساخت به عنوان فسرویس‬ ‫فسرویسداهی‬ ‫س‌‬ ‫)‪(SaaS‬‬ ‫)‪(PaaS‬‬ ‫)‪(IaaS‬‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫ابر گرواهی‬ ‫ابر عمومی‬ ‫ابر آمیخته‬ ‫آمادهفسازی‬ ‫س‌‬
 • 19. ‫نرمافزار، بستر و زیرساخت به اعنوان سرویس‬ ‫ز‌‬ ‫برنامهها روی اینترنت به وشکل سرویس به کاربر تحویل‬ ‫ز‌‬ ‫نرمافزار به اعنوان سرویس )‪(SaaS‬‬ ‫ز‌‬ ‫میوشوند‬ ‫ز‌‬ ‫بستر ساخت و آمادهسازی برنامهها به وشکل سرویس ارایه‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫بستر به اعنوان سرویس )‪(PaaS‬‬ ‫میوشوند‬ ‫ز‌‬ ‫سرور، فضای ذخیرسازی، سختافزار وشبکهها و دیگر منابع‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬ ‫زیرساخت به اعنوان سرویس )‪(IaaS‬‬ ‫ذپایهای رایانشی به وشکل سرویس در اختیار قرار میگیرند.‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 20. ‫ابر اعمومی، ابر خصوصی‬ ‫ابر اعمومی‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫‪SaaS‬‬ ‫‪SaaS‬‬ ‫‪PaaS‬‬ ‫‪PaaS‬‬ ‫‪IaaS‬‬ ‫‪IaaS‬‬ ‫اینترنت‬ ‫اینترانت‬ ‫کاربران‬ ‫‪Public Cloud‬‬ ‫‪Private Cloud‬‬
 • 21. ‫فناوریهای زیربنایی‬ ‫ز‌‬ ‫فسلففسرویس درخوافستی )بنابهفسفارش(‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫ویژگیاهای‬ ‫س‌‬ ‫دفسترفسی گسترده شبکه‬ ‫انعطافذپذیری فسریع )درجا(‬ ‫س‌‬ ‫افسافسی‬ ‫یکاکافسهفسازی منابع‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫فسرویساهای اندازهگیری شده‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫نرمافزار به عنوان فسرویس‬ ‫س‌‬ ‫بستر به عنوان فسرویس‬ ‫زیرفساخت به عنوان فسرویس‬ ‫فسرویسداهی‬ ‫س‌‬ ‫)‪(SaaS‬‬ ‫)‪(PaaS‬‬ ‫)‪(IaaS‬‬ ‫شکلاهای‬ ‫س‌‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫ابر گرواهی‬ ‫ابر عمومی‬ ‫ابر آمیخته‬ ‫آمادهفسازی‬ ‫س‌‬ ‫مجازیفسازی‬ ‫س‌‬ ‫رایانش توزیعشده‬ ‫س‌‬ ‫فسیستماهای خودگردان‬ ‫س‌‬ ‫فناوری توری )مشبک(‬ ‫شبکهاهای ذپهنباند‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫وب ۰.۲‬ ‫عناصر/ زمینهفسازان‬ ‫س‌‬ ‫معماری فسرویسگرا‬ ‫س‌‬ ‫نرمافزار آزاد و بازمتن‬ ‫س‌‬ ‫چارچوباهای وب‬ ‫س‌‬ ‫بنیادین‬ ‫مرورگر به عنوان بستر‬ ‫توافق در فسطح فسرویس‬ ‫رایانش اهمگانی‬
 • 22. ‫نمونه بازیگران اصلی ابر اعمومی‬
 • 23. ‫مزایا :از دید مدیران فناوری اطلاعات‬
 • 24. ‫چالشها :از دید مدیران فناوری اطلاعات‬ ‫ز‌‬
 • 25. ‫گرید برابر ابر‬ ‫گرید‬ ‫ابر‬ ‫رایانش اهمگانی‬ ‫رایانش اهمگانی‬ ‫مفهوم ذپایهای‬ ‫س‌‬ ‫حل مسایل محافسباتی‬ ‫فرااهمفسازی محیطی افستاندارد‬ ‫س‌‬ ‫مزیت اصلی‬ ‫ذپیچیده‬ ‫برای فساخت،آزمودن، بسط و‬ ‫توفسعه برنامهاهای اکاربردی‬ ‫س‌‬ ‫مذااکره و مدیریت اشتراک‬ ‫مدل فساده اکاربر/فرااهماکننده،‬ ‫س‌‬ ‫توزیع و اختصاص منابع‬ ‫منابع، زمانبندی اکنندهاها‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫ذپرداخت به ازای افستفاده‬ ‫غیر تجاری، ذپرداخت از محل‬ ‫تجاری‬ ‫ویژگی/تاریخچه‬ ‫بودجهاهای عمومی/دولتی‬ ‫س‌‬
 • 26. ‫مجازیسازی برابر رایانش ابری‬ ‫ز‌‬ ‫ابر خصوصی‬ ‫مرکز داده مجازیسازی وشده‬ ‫ز‌‬ ‫زیرساخت مجازیسازی شده و چند مشتریه‬ ‫ه‌‬ ‫زیرساخت مجازیسازی شده‬ ‫ه‌‬ ‫پورتال سلفسرویس‬ ‫ه‌‬ ‫فرآیند تهیه برای درخواست فضا )توانایی(‬ ‫زمان فراهماسازی کمتر از ۵۱ دقیقه‬ ‫س‌‬ ‫مدت زمان روزاها یا ساعتاها برای فرااهمسازی‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫پرداخت بهازای میزان استفاده‬ ‫ه‌‬ ‫قیمت ثابت‬ ‫مدل اهزینهی عملیاتی‬ ‫ه‌‬ ‫مدل هزینهی اسرمایهای از بخش ‪ IT‬برای کواحدهای کسبکوکار‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬ ‫بخش فناوری اطلعات ریسک را تقبل مینکند‬ ‫ه‌‬ ‫واحداهای نکسبونکار ریسک بهرهیگیری پایین را متقبل میشوند‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫ه‌‬ ‫بخش فناوری اطلعات مرنکز سود است.‬ ‫بخش فناوری اطلعات مرنکز )مشترک( اهزینه است.‬ ‫مدیر فناکوری اطلاعات همچون کارگزار ابر/‬ ‫نقش مدیر فناوری اطلعات:سرآمدی عملیاتی‬ ‫یکپارچهاساز منابع اعمل میکند.‬ ‫س‌‬ ‫س‌‬
 • 28. ‫ابر خصوصی و ابر اعمومی‬
 • 29. ‫مزایای ابر خصوصی‬ ‫● انعطافذپذیری )‪(Elasticity‬‬ ‫ز‌‬ ‫فوریت )‪(Immediacy‬‬ ‫●‬ ‫آمازون 2‪EC‬‬ ‫فناوری سازگار )‪:(Compatible Technology‬‬ ‫●‬ ‫آمادهسازی سریع )‪(Rapid Deployment‬‬ ‫ز‌‬ ‫●‬ ‫امنیت )‪(Security‬‬ ‫●‬ ‫بهینهسازی منابع )‪(Optimize Resources‬‬ ‫ز‌‬ ‫●‬
 • 30. ‫رایانش ابری و بازمتن‬ ‫»این احمقانه است، این چیزی‬ ‫بدتر از احمقانه است، این فقط‬ ‫بزرگنمایی در بازاریابی است.«‬ ‫ز‌‬ ‫منبع: ویکی پدیا‬
 • 31. ‫رایانش ابری و بازمتن‬
 • 32. ‫رایانش ابری و بازمتن‬
 • 33. ‫رایانش ابری و بازمتن‬
 • 34. ‫رایانش ابری و کارآفرینی‬ ‫ایدهآل برای کارآفرینان اینترنتی‬ ‫ز‌‬ ‫راهاندازی سرویسهای اینترنتی‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 35. ‫برآورد زیرساخت مورد نیاز‬ ‫استفاده واقعی‬ ‫نارضایتی‬ ‫توان محاسباتی‬ ‫مشتری‬ ‫استفاده ذپیشبینی وشده‬ ‫ز‌‬ ‫اتلف‬ ‫زمان‬
 • 36. ‫رایانش ابری و کارآفرینی‬ ‫رساندن سریعتر محصول به بازار‬ ‫‪Faster time to market‬‬
 • 37. ‫رایانش ابری و کارآفرینی‬ ‫به سرمایهگذاری اولیه نیازی نیست‬ ‫ز‌‬ ‫هزینههای سرمایهای‬ ‫ز‌‬ ‫ز‌‬
 • 38. ‫رایانش ابری و کارآفرینی‬ ‫ذپرداخت برای آنچه استفاده میکنید‬ ‫ز‌‬ ‫هرچه آش بخورید ذپول میدهید‬ ‫ز‌‬
 • 39. ‫رایانش ابری و کارآفرینی‬ ‫تمرکز روی کسبوکار خود‬ ‫ز‌‬
 • 40. ‫تمرکز روی کسبوکار خود‬ ‫ز‌‬ ‫٪۰۳‬ ‫٪۰۷‬ ‫زیرساخت اختصاصی‬ ‫کسبوکار‬ ‫ز‌‬ ‫مدیریت همهی‬ ‫ز‌‬ ‫وشما‬ ‫کارهای سنگین اضافی‬
 • 41. ‫تمرکز روی کسبوکار خود‬ ‫ز‌‬ ‫٪۰۳‬ ‫٪۰۷‬ ‫زیرساخت اختصاصی‬ ‫کسبوکار‬ ‫ز‌‬ ‫مدیریت همهی‬ ‫ز‌‬ ‫وشما‬ ‫کارهای سنگین اضافی‬ ‫زیرساخت ابری‬ ‫تمرکز بیشتر‬ ‫ذپیکربندی ابر‬ ‫کسبوکار خود وشما‬ ‫ز‌‬ ‫٪۰۷‬ ‫٪۰۳‬
 • 42. ‫منابع و مطالعه بیشتر‬ http://www.opatan.ir/resources/ http://www.opatan.ir/blog/ http://fa.wikipedia.org/wiki/‫رایانش_ابری‬ ‫اذپاتان، نخستین در رایانش ابری‬ ُ Opatan, First in Cloud Computing www.opatan.ir
 • 43. ‫برای برگزاری سمینار یا کارگا هاهای آموازشی به نشانی ازیر‬ ‫ز‌‬ ‫مراجعه کنید:‬ ‫/‪http://www.businessofsoftware.ir/seminars‬‬ ‫یا با اهمراه من تماس بگیرید:‬ ‫۰۲۹۹۵۴۶۲۱۹۰‬ ‫اسلیدها را از نشانی زیر میتوانید دریافت کنید:‬ ‫ز‌‬ ‫‪http://www.slideshare.net/Ghanemzadeh‬‬