Projektbeskrivelse Kreativt værksted

G
Projektbeskrivelse Kreativt værksted
Feb.09. ”Etablering af kreativt værksted” Side 1
Projekttitel Kreativt værksted
Projektansvarlig Foreningen ”Det kreative værksted”
Koordinator: Formand Elisabeth Tramm
Projektets formål At etablere og drive et kreativt værksted i medborger- og
aktivitetshuset Glumsø Kro.
Hvorfor Vi anser det for vigtigt at gennemføre projektet, da der er behov for at samle folk på
landet omkring aktiviteter i et trygt og uformelt miljø, som kan give næring til
sammenhold og fastholde identitet og forankring såvel kulturelt som socialt.
Ved at etablere faciliteter og rammer for samvær i mange former, kan det opleves
attraktivt, at vi i landdistrikt Glumsø og omegn har noget at byde på for børn, unge
og ældre.
Vision Vi vil være et aktivt og engageret landdistrikt, som gør det attraktivt at bo og leve i
og omkring Glumsø. Vi vil samarbejde med og inspirere andre til at udvikle deres
nærområde.
Mission Vi vil tilbyde og gennemføre aktiviteter som appellerer til en bred brugerflade for
derigennem at fastholde samvær og integritet i vores lokalområde via kreative og
kulturelle tiltag som understøtter kommunens udviklingsstrategi.
Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe
Historik:
I 2004 købte daværende Suså Kommune Glumsø Kro og etablerede Medborger- og
aktivitetshuset Glumsø Kro. Der blev nedsat et brugerråd som til daglig kaldes Husrådet.
Husrådet fungerer som ”frivillig vicevært” og bindeled mellem brugerne og nu Næstved
kommune. Husrådet består af brugervalgte repræsentanter. Medborger- og aktivitetshuset har
holdt 3 års fødselsdag og huser i dag flere foreninger og aktiviteter for borgerne.
Suså kommune istandsatte bl.a. salen. Café foreningen Rejseladen rejste penge til og renoverede
et lokale, som siden april 2007 har fungeret som frivilligt drevet café.
Mere historik:
Landsforeningen af kultur- og aktivitetshuse ”Huse i Danmark” påbegyndte i 2007 et omfattende
flerårigt udviklingsprojekt med støtte fra Kulturministeriet. Projektets mål er – via etablering af
lokale kulturelle projektstationer - at styrke kulturhusenes evne til at imødekomme borgernes
kunstneriske og kulturelle initiativer med viden, rådgivning og faciliteter.
Medborger- og aktivitetshuset Glumsø Kro blev på baggrund af en ansøgning udvalgt blandt HiD’s
medlemskreds til at etablere en lokalt forankret kulturel Projektstation, hvilket bl.a. indebar
deltagelse i et omfattende uddannelsesforløb over 9 moduler.
Projektstationen i Medborger- og aktivitetshuset Glumsø Kro gennemførte derefter en lokal
projektkonkurrence, hvor projektet ”Kreativt værksted ” ved Elisabeth Tramm blev udpeget som
vinder. Dette udløste et støttebeløb på i alt 15.000 kr., fri adgang til kontorfaciliteter, en bærbar
computer, løbende støtte og vejledning fra den ansvarlige for projektstationen, samt gratis
deltagelse i særligt tilrettelagte kurser.
Projektbeskrivelse Kreativt værksted
Feb.09. ”Etablering af kreativt værksted” Side 2
Ideen til projektet
I dag benytter flere foreninger huset, men der mangler noget!
Et kreativt værksted, som kan samle dels nogle af de eksisterende foreninger og dels de
uorganiserede kreative. I et kreativt værksted åbnes der muligheder for mødet mellem
mennesker på en ny og konstruktiv måde, som kan styrke fællesskabet, her hvor vi bor.
”Der var så dejligt ude på landet….” Sådan starter H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling
og sådan kunne historien om vores værksted også begynde.
Når man går op ad trappen til førstesalen i medborger- og aktivitetshuset Glumsø Kro – kommer
man op til et gennemgangsrum med en masse døre til en masse lukkede og dårligt udnyttede
rum. Her kan skabes ca. 120 kvm kreativt værksted. Første sal trænger i den grad til et
ansigtsløft, under hensyntagen til de to nuværende aktiviteter – musikøvelokalet og
billardrummet.
Eventyret vil være at omdanne de mørke og dårligt udnyttede kvadratmeter til et stort lyst og
åbent kreativt værksted!
Værkstedet skal være åbent for alle. Her kan dannes nye netværk og alliancer på tværs af det
etablerede foreningsliv og det uorganiserede fritidsliv. Her er plads til fri kunstnerisk udfoldelse
for brugerne – unge som ældre.
Vi trænger til et nyt fælles rum! Et rum hvor begrænsningens kunst ikke findes – Et rum hvor
Glumsøs og omegnens borgere kan mødes over kunst og kultur i nye rammer.
Næstved kommune har en udviklingsstrategi som blandt andet beskriver, at også det
uorganiserede fritidsliv skal understøttes. (se bilag 8)
Hvordan
Husets værksted bør stå gratis til rådighed. Dog er der nu stiftet en forening hvorigennem der
kan opnås medlemskab og tilmelding til de aktiviteter, der igangsættes. Hensigten er, at
brugerne betaler for de materialer, de bruger eller selv medbringer materialer.
Alt er baseret på, at du skal gøre det meste selv. Værkstedet er et "brugerværksted", hvor der
ikke finder almindelig undervisning sted. Ambitionen er, at gæsteundervisere lejlighedsvis bruges,
når der er samlet midler til det, eller brugere kan undervise ulønnet. Måske kan der på sigt
skabes en arbejdsplads.
I værkstedet er der mulighed for at udfolde sine kreative evner med støtte og vejledning fra
andre kreative brugere til gensidig inspiration. I værkstedet kan nye netværk opstå og nye
alliancer dannes gennem den kunstneriske frihed. En ny måde at være sammen på gennem
kreativt arbejde. Glæden ved det skabende arbejde er i højsædet her med fokus på processerne
og samværet. Brugerne bliver nysgerrige og kan få lyst til at eksperimentere, drage egne
erfaringer og se nye muligheder. Ofte anvendes alternative materialer som resulterer i
overraskende unikke produkter, der herved er med til at udvikle brugernes kreative evner.
Den kulturelle og sociale dimension er til at få øje på, når der på tværs af interesser og alder kan
samarbejdes og samværes om skabelse af al mulig kultur i værkstedet.
Projektbeskrivelse Kreativt værksted
Feb.09. ”Etablering af kreativt værksted” Side 3
Værkstedet visualiseres
Ovenlyset strømmer ind og lyset fra kvisten mod syd giver optimale arbejdsbetingelser i
dagtimerne. Til vinterhalvåret og aftnerne er god generel belysning, samt arbejdslys projekteret.
Der vil være 2 store arbejdsborde med en fornuftig arbejdshøjde og tilhørende højdejusterbare
stole. Både bordplader og gulv er lavet af materialer, der kan ”klare mosten”. Indrettet
hyggekrog oser af imødekommenhed, og her kan afholdes mini-møder og brainstorms. Der vil
være opbevaringsmuligheder til igangværende projekter i skabe og på hylder.
I værkstedet er valgt at prioritere de fysiske rammer højt, så der er god mulighed for at brugerne
kan have plads til små ”nørklerier”, samtidig med, at der foregår andre kreative aktiviteter her.
Rummet er indrettet, så det tydeligt signalerer, hvilke muligheder der er her, samt hvilke
værktøjer og materialer man kan benytte. Samtidig er der god plads til ufærdige produkter, som
giver brugerne større lyst til at færdiggøre emnet, og som virker inspirerende på andre.
Resultaterne kan fra tid til anden pryde rummene i medborgerhuset og udstilles i øvrigt.
Projektets aktiviteter - Projektets indhold
Praktisk
Hovedentreprisen er, at renovere en stor del af første sal i huset, med henblik på at etablere et
værksted på ca. 120 kvadratmeter.
Der skal ryddes en del rum, fjernes vægge og åbnes op til kip og indbygges ovenlysvinduer i
tagkonstruktionen. Alle lokaler skal brandsikres, og der skal etableres ny udvendig trappe med
repos og indgang. Ved trappen skal der være handicaplift.
El-tavlen bevares og ny el trækkes, samt sikre god brugervenlig belysning.
Varmesystemet skal renoveres – nuværende rørføringer ligger over loft, og kan ikke genbruges.
Energioptimeringsplan med bl.a. nye isolerede rørføringer, nyt gasfyr og isolering af førstesalen
sikrer en bedre fyringsøkonomi i huset.
Der etableres skabe til opbevaring for diverse foreninger på væggen mod skorstenen.
Indretning og anskaffelser til lokalet vil foreningen sørge for.
Økonomisk
Et renoveringsprojekt, hvor vi efter bedste evne har tænkt alle poster ind som beskrevet i bilag.
Deriblandt en projektansættelse i byggefasen.
Kreativt
Når værkstedet er etableret, skal det indvies og anvendes af de nye brugere. Der skal annonceres
og formidles aktiviteter. Brugerne skal inddrages i udviklingen af værkstedet, så engagement
opnås til fortsat udbygning af aktiviteterne.
Når værkstedet er etableret, er ideerne til aktiviteter mangfoldige;
Malerværksted - male på glas, akvarel/akryl og olie, tegne og designe. Billedkunst værksted m.
bl.a. collager, voks, decoupage. Arbejde i træ, med ler, fimo-ler. Linoleumstryk, strikke, sy,
hækle, væve, patchwork, designe tøj, tilskære tøj, lave mønstre, presse blade, lave æsker.
Lave film, skabe tegnefilm, fotolære, fotokurser, lave rammer. Installationskunst, mosaik,
smykkeproduktion, filtning, lave hatte, porcelænsmaling. Skrive værksted, evt. lektiecafé for de
unge. På sigt måske keramik og glasarbejde
Læsehjørne, aviser samt bytte bøger. Kontorhjørne for "hjemmearbejdende" der søger
fællesskabet. Computerhjørne, med egne medbragte computere til trådløst netværk (spil, lektier,
fotos m.m.). Idé hjørnet, til idéer der dukker op og skal prøves af………….
Projektbeskrivelse Kreativt værksted
Feb.09. ”Etablering af kreativt værksted” Side 4
Tidsplan for projektet
Faseopdelt projekt:
1. Ansøgningsfase om tilladelser og midler – oktober 2008 til februar 2009
2. Byggefase forventet varighed 1. juni 2009 til 30. september 2009
3. Udarbejde udkast til aktivitetsplan forår 2009
4. Aktivitetsfase første trin – invitation og involvering af brugerne sep 2009 – maj 2011
5. Udbygning af aktiviteterne fra 2011 med bl.a. samarbejdsprojekter, som sikrer
bæredygtighed for værkstedet gennem stadig udvikling af konceptet/projektet - at drive
værksted.
Projektet bidrager til at opfylde politisk udviklingsstrategi
(startegi med kursiv – match med ikke kursiv)
Etablering af nye eller bevarelse af servicefaciliteter og aktiviteter af betydning for livet i
landdistrikterne – her er tale om ny favnende facilitet til gavn for borgere i alle aldre, på
tværs af interesser og etablerede tilbud. Det alsidige udbud af aktiviteter skabes til dels af
interessenterne, samt af foreningen.
Børn og unge som ydere og nydere i lokalområdet – attraktive anderledes tilbud på
hjemegnen kan være med til at fastholde de unge og udvikle deres potentiale udenfor de
etablerede tilbud.
Etablering af nye sociale netværk med relation til landdistrikterne – også netværk på
tværs af det etablerede og uorganiserede fritidsliv jævnfør Næstved kommunes
udviklingsstrategi.
Etablering af handicapfaciliteter og dermed adgange for handicappede til at deltage på lige
vilkår i kulturformidlingen på første sal i et medborgerhus.
Skabelse og oplevelse af kunst og kultur i bred forstand – blandt brugerne og ud af huset.
Formidling af kulturarven – ved foredrag og undervisning.
Aktiviteter indenfor kultur og fritid – nye tilbud i det kreative værksted for alle aldre.
Aktiviteter der udnytter tomme bygninger i Landdistrikterne (modifikation: ”dårligt
udnyttede og tomme lokaler i en bygning”)
Projektet vedrører mindst et af indsatsområderne fra ministeriel bekendtgørelse
Etablering af faciliteter til og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i
landdistrikterne, herunder for erhvervs- kultur- og fritidslivet i landdistrikterne og navnlig
formidlingsrettede projekter, som involverer et bredt udsnit af den lokale befolkning i
landdistrikterne.
Projektet relaterer sig til dette indsatsområde ved at det netop omhandler faciliteter for
ovennævnte aktiviteter, som når ud til en bred gruppe borgere i landdistriktet og
endvidere kan formidles og inspirere andre til at tage lignende initiativ.
Fødevareministeriet støtter kulturelle aktiviteter, som har til formål at fremme udviklingen
i landdistrikterne. Det forudsættes, at der i vidt omfang deltager lokale aktører, og at
aktiviteten vender sig til en bredere kreds af borgere i landdistrikterne.
Projektet relaterer sig til dette indsatsområde ved, at det netop omhandler en projektidé
født af lokale frivillige aktører med henblik på at nå borgere i alle aldre på tværs af
nuværende tilknytning i landdistriktet. Med henblik på at de lokale brugere af det kreative
værksted kan udvikle deres kreative evner, kunstneriske og kulturelle udfoldelse gennem
processer, gensidig inspiration, samvær og socialt engagement.
Projektbeskrivelse Kreativt værksted
Feb.09. ”Etablering af kreativt værksted” Side 5
Effekten af projektet
Vi forventer
at opnå større kunstnerisk og kulturel bevidsthed gennem indblik, udsyn og tolerance.
netværksdannelse blandt brugerne i landdistriktet.
samarbejde med andre kulturhuse - Glumsø Biograf, Fensmark Folkemusikhus, Kultur-
laden i Fuglebjerg for eksempel omkring vandreudstillinger, foredrag og undervisning.
styrkelse af relationer og netværk gennem en ny fælles platform af kreative tiltag både i
kommunen og ud over kommunegrænsen. F.eks. ved at vi gennem landsorganisationen
Huse i Danmark etablerer kontakt til andre kulturhuse med værkstedsfaciliteter for
derigennem at opnå sparring og inspiration til aktiviteter og drift.
Erfaringer med projektet
Forventet erfaringsudveksling med andre kulturhuse og kommuner via hjemmeside og
nyhedsbrev.
Projektet formidles
Via medborger- og aktivitetshusets hjemmeside, link fra Café Rejseladens og Glumsø Biografs
hjemmeside, elektronisk nyhedsbrev, artikler i skoleblad og ungdomsskoleaviser, opslag på
togstationen, lokale og regionale medier aviser og TV, via landsorganisationen Huse i Danmark
(avis), evaluering og afrapportering via diverse fonde og puljer.
Fremtidsplaner for projektet
Lokalet kan bruges af alle. Også institutioner der ikke umiddelbart har et sådan rum til deres
disposition, det være sig børnehaver, skolefritidsordninger, ungdomsskoler og klubber, plejehjem.
Med en stor bred brugerprofil kan vi sikrer at værkstedet får mange gode og udviklende år og
derfor bliver et bæredygtigt projekt.
Yderligere oplysninger
Vi forventer at opnå de nødvendige tilladelser fra Næstved kommune til etablering af værksted,
gennem renovering af første sal på Glumsø Kro.
Finansieringsplan
Ud over offentlig finansiering som nævnt i følgebrev, søges privat finansiering – her tænkes bl.a.
Suså erhvervsfond, Lions Club Suså, Tuborgs Grønne Fond, Almennyttigfonden, Spies fonden,
Nykredit fonden, Sparbank Nord fonden, Tryg fonden og mange andre.
Selvfinansiering ved bl.a. frivilligt arbejde konkret og praktisk før og omkring byggefasen;
eksempelvis nedrivning, byggeledersparring, malerarbejde, indretning, etablering af inventar
Bilag
1.Projektstation Glumsø
2.Dokumentation vedr. støtte fra kulturministeriet ved brev fra Huse i Danmark
3. Nuværende arealplan 1. sal
4. Ny skitse arealplan 1. sal
5. Skitse åbent værksted
6. Fotos af Medborger- og aktivitetshuset Glumsø Kro
7. Vedtægter foreningen ”Det kreative værksted”
8. Budget etablering Kreativt værksted
9. Tilsagnsbrev fra LAG Næstved
Foreningen ”Det kreative værksted” står naturligvis til rådighed med yderligere information eller
opklaring af evt. spørgsmål hvis det ønskes.
Med venlig hilsen og på foreningens vegne Elisabeth Tramm

Recommandé

Dokumentation forkantsmøde #01 par
Dokumentation forkantsmøde #01Dokumentation forkantsmøde #01
Dokumentation forkantsmøde #01Anders Wik
232 vues9 diapositives
Drewniak2010 par
Drewniak2010Drewniak2010
Drewniak2010drz
706 vues27 diapositives
Projektbeskrivelse forretningsingeniør ase e14 par
Projektbeskrivelse forretningsingeniør ase e14Projektbeskrivelse forretningsingeniør ase e14
Projektbeskrivelse forretningsingeniør ase e14INCUBA A/S
533 vues4 diapositives
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2016 - 2017 par
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2016 - 2017Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2016 - 2017
Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2016 - 2017Panayotis Sofianopoulos
710 vues41 diapositives
ΠΟΛ.1197/16 par
ΠΟΛ.1197/16ΠΟΛ.1197/16
ΠΟΛ.1197/16Panayotis Sofianopoulos
167 vues6 diapositives
ΣΕΒ, Μηνιαίο Δελτίο 13-2-2017 par
ΣΕΒ, Μηνιαίο Δελτίο 13-2-2017ΣΕΒ, Μηνιαίο Δελτίο 13-2-2017
ΣΕΒ, Μηνιαίο Δελτίο 13-2-2017Panayotis Sofianopoulos
62 vues7 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Pengurusan bahan buangan par
Pengurusan bahan buanganPengurusan bahan buangan
Pengurusan bahan buangankhaliskhalili
279 vues6 diapositives
Έρευνα εργατικού δυναμικού, 1981 – 2015 par
Έρευνα εργατικού δυναμικού, 1981 – 2015Έρευνα εργατικού δυναμικού, 1981 – 2015
Έρευνα εργατικού δυναμικού, 1981 – 2015Panayotis Sofianopoulos
646 vues26 diapositives
ΣΕΒ: Οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα βγάλουν τη χώρα από την κ... par
ΣΕΒ: Οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα βγάλουν τη χώρα από την κ...ΣΕΒ: Οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα βγάλουν τη χώρα από την κ...
ΣΕΒ: Οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα βγάλουν τη χώρα από την κ...Panayotis Sofianopoulos
177 vues7 diapositives
ΠΟΛ.1148/16 par
ΠΟΛ.1148/16ΠΟΛ.1148/16
ΠΟΛ.1148/16Panayotis Sofianopoulos
123 vues4 diapositives
Executive Assistant Tasks Presentation_2016 par
Executive Assistant Tasks Presentation_2016Executive Assistant Tasks Presentation_2016
Executive Assistant Tasks Presentation_2016Sonia Simon
221 vues21 diapositives
ΥΠΕΚΑΚΑ 2763 par
ΥΠΕΚΑΚΑ 2763ΥΠΕΚΑΚΑ 2763
ΥΠΕΚΑΚΑ 2763Panayotis Sofianopoulos
190 vues3 diapositives

En vedette(17)

ΣΕΒ: Οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα βγάλουν τη χώρα από την κ... par Panayotis Sofianopoulos
ΣΕΒ: Οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα βγάλουν τη χώρα από την κ...ΣΕΒ: Οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα βγάλουν τη χώρα από την κ...
ΣΕΒ: Οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα βγάλουν τη χώρα από την κ...
Executive Assistant Tasks Presentation_2016 par Sonia Simon
Executive Assistant Tasks Presentation_2016Executive Assistant Tasks Presentation_2016
Executive Assistant Tasks Presentation_2016
Sonia Simon221 vues
HRTC TRAINING AT BAIJNATH 2015 par Akshay Thakur
HRTC TRAINING AT BAIJNATH 2015HRTC TRAINING AT BAIJNATH 2015
HRTC TRAINING AT BAIJNATH 2015
Akshay Thakur329 vues
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας! par Panayotis Sofianopoulos
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
Απόφαση: Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΦΚΑ par Panayotis Sofianopoulos
Απόφαση: Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΦΚΑΑπόφαση: Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΦΚΑ
Απόφαση: Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΦΚΑ
Log book par U_henry
Log bookLog book
Log book
U_henry235 vues
DENTAL RESTORATIVE INSTRUMENTS par SURGICOSE
DENTAL RESTORATIVE INSTRUMENTSDENTAL RESTORATIVE INSTRUMENTS
DENTAL RESTORATIVE INSTRUMENTS
SURGICOSE1.3K vues
Print woven structure project par Suman Silky
Print woven structure projectPrint woven structure project
Print woven structure project
Suman Silky126 vues
سجنك حرية | قضية قتل الحارس - الحقيقة كاملة par seg7oryyah
سجنك حرية | قضية قتل الحارس - الحقيقة كاملةسجنك حرية | قضية قتل الحارس - الحقيقة كاملة
سجنك حرية | قضية قتل الحارس - الحقيقة كاملة
seg7oryyah2K vues

Similaire à Projektbeskrivelse Kreativt værksted

Erfagruppen Referat Den 18. August 2009 par
Erfagruppen Referat Den 18. August 2009Erfagruppen Referat Den 18. August 2009
Erfagruppen Referat Den 18. August 2009erfagruppe
258 vues16 diapositives
Opsamling digital levendegørelse ws2 par
Opsamling digital levendegørelse ws2Opsamling digital levendegørelse ws2
Opsamling digital levendegørelse ws2Freelancekvinden
192 vues11 diapositives
Produktportofølge Byens Helte par
Produktportofølge Byens HelteProduktportofølge Byens Helte
Produktportofølge Byens HelteJulie Abitz
146 vues12 diapositives
Museum 2.0 par
Museum 2.0Museum 2.0
Museum 2.0Vidensemergens
423 vues81 diapositives
Workshop: Digitale teknologier i engagerende museumsoplevelser, ODM Internati... par
Workshop: Digitale teknologier i engagerende museumsoplevelser, ODM Internati...Workshop: Digitale teknologier i engagerende museumsoplevelser, ODM Internati...
Workshop: Digitale teknologier i engagerende museumsoplevelser, ODM Internati...Association of Danish Museums / Organisationen Danske Museer
785 vues27 diapositives

Similaire à Projektbeskrivelse Kreativt værksted(20)

Erfagruppen Referat Den 18. August 2009 par erfagruppe
Erfagruppen Referat Den 18. August 2009Erfagruppen Referat Den 18. August 2009
Erfagruppen Referat Den 18. August 2009
erfagruppe258 vues
Produktportofølge Byens Helte par Julie Abitz
Produktportofølge Byens HelteProduktportofølge Byens Helte
Produktportofølge Byens Helte
Julie Abitz146 vues
Drammenskonferansen 2019: Lise Hanghøy par insam
Drammenskonferansen 2019: Lise Hanghøy Drammenskonferansen 2019: Lise Hanghøy
Drammenskonferansen 2019: Lise Hanghøy
insam1.2K vues
Opslag til Café HUSRUM og blog og brev til Jysk børneforsorg/Fredehjem par Maria Molke Rediin
Opslag til Café HUSRUM og blog og brev til Jysk børneforsorg/FredehjemOpslag til Café HUSRUM og blog og brev til Jysk børneforsorg/Fredehjem
Opslag til Café HUSRUM og blog og brev til Jysk børneforsorg/Fredehjem
Maria Molke Rediin1.1K vues
Post og Telegraph Museum modified version [97047] par Gaelle Perrine
Post og Telegraph Museum modified version [97047]Post og Telegraph Museum modified version [97047]
Post og Telegraph Museum modified version [97047]
Gaelle Perrine391 vues
Slip brugerne løs par jmulvad
Slip brugerne løsSlip brugerne løs
Slip brugerne løs
jmulvad269 vues

Projektbeskrivelse Kreativt værksted

 • 1. Projektbeskrivelse Kreativt værksted Feb.09. ”Etablering af kreativt værksted” Side 1 Projekttitel Kreativt værksted Projektansvarlig Foreningen ”Det kreative værksted” Koordinator: Formand Elisabeth Tramm Projektets formål At etablere og drive et kreativt værksted i medborger- og aktivitetshuset Glumsø Kro. Hvorfor Vi anser det for vigtigt at gennemføre projektet, da der er behov for at samle folk på landet omkring aktiviteter i et trygt og uformelt miljø, som kan give næring til sammenhold og fastholde identitet og forankring såvel kulturelt som socialt. Ved at etablere faciliteter og rammer for samvær i mange former, kan det opleves attraktivt, at vi i landdistrikt Glumsø og omegn har noget at byde på for børn, unge og ældre. Vision Vi vil være et aktivt og engageret landdistrikt, som gør det attraktivt at bo og leve i og omkring Glumsø. Vi vil samarbejde med og inspirere andre til at udvikle deres nærområde. Mission Vi vil tilbyde og gennemføre aktiviteter som appellerer til en bred brugerflade for derigennem at fastholde samvær og integritet i vores lokalområde via kreative og kulturelle tiltag som understøtter kommunens udviklingsstrategi. Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe Historik: I 2004 købte daværende Suså Kommune Glumsø Kro og etablerede Medborger- og aktivitetshuset Glumsø Kro. Der blev nedsat et brugerråd som til daglig kaldes Husrådet. Husrådet fungerer som ”frivillig vicevært” og bindeled mellem brugerne og nu Næstved kommune. Husrådet består af brugervalgte repræsentanter. Medborger- og aktivitetshuset har holdt 3 års fødselsdag og huser i dag flere foreninger og aktiviteter for borgerne. Suså kommune istandsatte bl.a. salen. Café foreningen Rejseladen rejste penge til og renoverede et lokale, som siden april 2007 har fungeret som frivilligt drevet café. Mere historik: Landsforeningen af kultur- og aktivitetshuse ”Huse i Danmark” påbegyndte i 2007 et omfattende flerårigt udviklingsprojekt med støtte fra Kulturministeriet. Projektets mål er – via etablering af lokale kulturelle projektstationer - at styrke kulturhusenes evne til at imødekomme borgernes kunstneriske og kulturelle initiativer med viden, rådgivning og faciliteter. Medborger- og aktivitetshuset Glumsø Kro blev på baggrund af en ansøgning udvalgt blandt HiD’s medlemskreds til at etablere en lokalt forankret kulturel Projektstation, hvilket bl.a. indebar deltagelse i et omfattende uddannelsesforløb over 9 moduler. Projektstationen i Medborger- og aktivitetshuset Glumsø Kro gennemførte derefter en lokal projektkonkurrence, hvor projektet ”Kreativt værksted ” ved Elisabeth Tramm blev udpeget som vinder. Dette udløste et støttebeløb på i alt 15.000 kr., fri adgang til kontorfaciliteter, en bærbar computer, løbende støtte og vejledning fra den ansvarlige for projektstationen, samt gratis deltagelse i særligt tilrettelagte kurser.
 • 2. Projektbeskrivelse Kreativt værksted Feb.09. ”Etablering af kreativt værksted” Side 2 Ideen til projektet I dag benytter flere foreninger huset, men der mangler noget! Et kreativt værksted, som kan samle dels nogle af de eksisterende foreninger og dels de uorganiserede kreative. I et kreativt værksted åbnes der muligheder for mødet mellem mennesker på en ny og konstruktiv måde, som kan styrke fællesskabet, her hvor vi bor. ”Der var så dejligt ude på landet….” Sådan starter H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling og sådan kunne historien om vores værksted også begynde. Når man går op ad trappen til førstesalen i medborger- og aktivitetshuset Glumsø Kro – kommer man op til et gennemgangsrum med en masse døre til en masse lukkede og dårligt udnyttede rum. Her kan skabes ca. 120 kvm kreativt værksted. Første sal trænger i den grad til et ansigtsløft, under hensyntagen til de to nuværende aktiviteter – musikøvelokalet og billardrummet. Eventyret vil være at omdanne de mørke og dårligt udnyttede kvadratmeter til et stort lyst og åbent kreativt værksted! Værkstedet skal være åbent for alle. Her kan dannes nye netværk og alliancer på tværs af det etablerede foreningsliv og det uorganiserede fritidsliv. Her er plads til fri kunstnerisk udfoldelse for brugerne – unge som ældre. Vi trænger til et nyt fælles rum! Et rum hvor begrænsningens kunst ikke findes – Et rum hvor Glumsøs og omegnens borgere kan mødes over kunst og kultur i nye rammer. Næstved kommune har en udviklingsstrategi som blandt andet beskriver, at også det uorganiserede fritidsliv skal understøttes. (se bilag 8) Hvordan Husets værksted bør stå gratis til rådighed. Dog er der nu stiftet en forening hvorigennem der kan opnås medlemskab og tilmelding til de aktiviteter, der igangsættes. Hensigten er, at brugerne betaler for de materialer, de bruger eller selv medbringer materialer. Alt er baseret på, at du skal gøre det meste selv. Værkstedet er et "brugerværksted", hvor der ikke finder almindelig undervisning sted. Ambitionen er, at gæsteundervisere lejlighedsvis bruges, når der er samlet midler til det, eller brugere kan undervise ulønnet. Måske kan der på sigt skabes en arbejdsplads. I værkstedet er der mulighed for at udfolde sine kreative evner med støtte og vejledning fra andre kreative brugere til gensidig inspiration. I værkstedet kan nye netværk opstå og nye alliancer dannes gennem den kunstneriske frihed. En ny måde at være sammen på gennem kreativt arbejde. Glæden ved det skabende arbejde er i højsædet her med fokus på processerne og samværet. Brugerne bliver nysgerrige og kan få lyst til at eksperimentere, drage egne erfaringer og se nye muligheder. Ofte anvendes alternative materialer som resulterer i overraskende unikke produkter, der herved er med til at udvikle brugernes kreative evner. Den kulturelle og sociale dimension er til at få øje på, når der på tværs af interesser og alder kan samarbejdes og samværes om skabelse af al mulig kultur i værkstedet.
 • 3. Projektbeskrivelse Kreativt værksted Feb.09. ”Etablering af kreativt værksted” Side 3 Værkstedet visualiseres Ovenlyset strømmer ind og lyset fra kvisten mod syd giver optimale arbejdsbetingelser i dagtimerne. Til vinterhalvåret og aftnerne er god generel belysning, samt arbejdslys projekteret. Der vil være 2 store arbejdsborde med en fornuftig arbejdshøjde og tilhørende højdejusterbare stole. Både bordplader og gulv er lavet af materialer, der kan ”klare mosten”. Indrettet hyggekrog oser af imødekommenhed, og her kan afholdes mini-møder og brainstorms. Der vil være opbevaringsmuligheder til igangværende projekter i skabe og på hylder. I værkstedet er valgt at prioritere de fysiske rammer højt, så der er god mulighed for at brugerne kan have plads til små ”nørklerier”, samtidig med, at der foregår andre kreative aktiviteter her. Rummet er indrettet, så det tydeligt signalerer, hvilke muligheder der er her, samt hvilke værktøjer og materialer man kan benytte. Samtidig er der god plads til ufærdige produkter, som giver brugerne større lyst til at færdiggøre emnet, og som virker inspirerende på andre. Resultaterne kan fra tid til anden pryde rummene i medborgerhuset og udstilles i øvrigt. Projektets aktiviteter - Projektets indhold Praktisk Hovedentreprisen er, at renovere en stor del af første sal i huset, med henblik på at etablere et værksted på ca. 120 kvadratmeter. Der skal ryddes en del rum, fjernes vægge og åbnes op til kip og indbygges ovenlysvinduer i tagkonstruktionen. Alle lokaler skal brandsikres, og der skal etableres ny udvendig trappe med repos og indgang. Ved trappen skal der være handicaplift. El-tavlen bevares og ny el trækkes, samt sikre god brugervenlig belysning. Varmesystemet skal renoveres – nuværende rørføringer ligger over loft, og kan ikke genbruges. Energioptimeringsplan med bl.a. nye isolerede rørføringer, nyt gasfyr og isolering af førstesalen sikrer en bedre fyringsøkonomi i huset. Der etableres skabe til opbevaring for diverse foreninger på væggen mod skorstenen. Indretning og anskaffelser til lokalet vil foreningen sørge for. Økonomisk Et renoveringsprojekt, hvor vi efter bedste evne har tænkt alle poster ind som beskrevet i bilag. Deriblandt en projektansættelse i byggefasen. Kreativt Når værkstedet er etableret, skal det indvies og anvendes af de nye brugere. Der skal annonceres og formidles aktiviteter. Brugerne skal inddrages i udviklingen af værkstedet, så engagement opnås til fortsat udbygning af aktiviteterne. Når værkstedet er etableret, er ideerne til aktiviteter mangfoldige; Malerværksted - male på glas, akvarel/akryl og olie, tegne og designe. Billedkunst værksted m. bl.a. collager, voks, decoupage. Arbejde i træ, med ler, fimo-ler. Linoleumstryk, strikke, sy, hækle, væve, patchwork, designe tøj, tilskære tøj, lave mønstre, presse blade, lave æsker. Lave film, skabe tegnefilm, fotolære, fotokurser, lave rammer. Installationskunst, mosaik, smykkeproduktion, filtning, lave hatte, porcelænsmaling. Skrive værksted, evt. lektiecafé for de unge. På sigt måske keramik og glasarbejde Læsehjørne, aviser samt bytte bøger. Kontorhjørne for "hjemmearbejdende" der søger fællesskabet. Computerhjørne, med egne medbragte computere til trådløst netværk (spil, lektier, fotos m.m.). Idé hjørnet, til idéer der dukker op og skal prøves af………….
 • 4. Projektbeskrivelse Kreativt værksted Feb.09. ”Etablering af kreativt værksted” Side 4 Tidsplan for projektet Faseopdelt projekt: 1. Ansøgningsfase om tilladelser og midler – oktober 2008 til februar 2009 2. Byggefase forventet varighed 1. juni 2009 til 30. september 2009 3. Udarbejde udkast til aktivitetsplan forår 2009 4. Aktivitetsfase første trin – invitation og involvering af brugerne sep 2009 – maj 2011 5. Udbygning af aktiviteterne fra 2011 med bl.a. samarbejdsprojekter, som sikrer bæredygtighed for værkstedet gennem stadig udvikling af konceptet/projektet - at drive værksted. Projektet bidrager til at opfylde politisk udviklingsstrategi (startegi med kursiv – match med ikke kursiv) Etablering af nye eller bevarelse af servicefaciliteter og aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne – her er tale om ny favnende facilitet til gavn for borgere i alle aldre, på tværs af interesser og etablerede tilbud. Det alsidige udbud af aktiviteter skabes til dels af interessenterne, samt af foreningen. Børn og unge som ydere og nydere i lokalområdet – attraktive anderledes tilbud på hjemegnen kan være med til at fastholde de unge og udvikle deres potentiale udenfor de etablerede tilbud. Etablering af nye sociale netværk med relation til landdistrikterne – også netværk på tværs af det etablerede og uorganiserede fritidsliv jævnfør Næstved kommunes udviklingsstrategi. Etablering af handicapfaciliteter og dermed adgange for handicappede til at deltage på lige vilkår i kulturformidlingen på første sal i et medborgerhus. Skabelse og oplevelse af kunst og kultur i bred forstand – blandt brugerne og ud af huset. Formidling af kulturarven – ved foredrag og undervisning. Aktiviteter indenfor kultur og fritid – nye tilbud i det kreative værksted for alle aldre. Aktiviteter der udnytter tomme bygninger i Landdistrikterne (modifikation: ”dårligt udnyttede og tomme lokaler i en bygning”) Projektet vedrører mindst et af indsatsområderne fra ministeriel bekendtgørelse Etablering af faciliteter til og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne, herunder for erhvervs- kultur- og fritidslivet i landdistrikterne og navnlig formidlingsrettede projekter, som involverer et bredt udsnit af den lokale befolkning i landdistrikterne. Projektet relaterer sig til dette indsatsområde ved at det netop omhandler faciliteter for ovennævnte aktiviteter, som når ud til en bred gruppe borgere i landdistriktet og endvidere kan formidles og inspirere andre til at tage lignende initiativ. Fødevareministeriet støtter kulturelle aktiviteter, som har til formål at fremme udviklingen i landdistrikterne. Det forudsættes, at der i vidt omfang deltager lokale aktører, og at aktiviteten vender sig til en bredere kreds af borgere i landdistrikterne. Projektet relaterer sig til dette indsatsområde ved, at det netop omhandler en projektidé født af lokale frivillige aktører med henblik på at nå borgere i alle aldre på tværs af nuværende tilknytning i landdistriktet. Med henblik på at de lokale brugere af det kreative værksted kan udvikle deres kreative evner, kunstneriske og kulturelle udfoldelse gennem processer, gensidig inspiration, samvær og socialt engagement.
 • 5. Projektbeskrivelse Kreativt værksted Feb.09. ”Etablering af kreativt værksted” Side 5 Effekten af projektet Vi forventer at opnå større kunstnerisk og kulturel bevidsthed gennem indblik, udsyn og tolerance. netværksdannelse blandt brugerne i landdistriktet. samarbejde med andre kulturhuse - Glumsø Biograf, Fensmark Folkemusikhus, Kultur- laden i Fuglebjerg for eksempel omkring vandreudstillinger, foredrag og undervisning. styrkelse af relationer og netværk gennem en ny fælles platform af kreative tiltag både i kommunen og ud over kommunegrænsen. F.eks. ved at vi gennem landsorganisationen Huse i Danmark etablerer kontakt til andre kulturhuse med værkstedsfaciliteter for derigennem at opnå sparring og inspiration til aktiviteter og drift. Erfaringer med projektet Forventet erfaringsudveksling med andre kulturhuse og kommuner via hjemmeside og nyhedsbrev. Projektet formidles Via medborger- og aktivitetshusets hjemmeside, link fra Café Rejseladens og Glumsø Biografs hjemmeside, elektronisk nyhedsbrev, artikler i skoleblad og ungdomsskoleaviser, opslag på togstationen, lokale og regionale medier aviser og TV, via landsorganisationen Huse i Danmark (avis), evaluering og afrapportering via diverse fonde og puljer. Fremtidsplaner for projektet Lokalet kan bruges af alle. Også institutioner der ikke umiddelbart har et sådan rum til deres disposition, det være sig børnehaver, skolefritidsordninger, ungdomsskoler og klubber, plejehjem. Med en stor bred brugerprofil kan vi sikrer at værkstedet får mange gode og udviklende år og derfor bliver et bæredygtigt projekt. Yderligere oplysninger Vi forventer at opnå de nødvendige tilladelser fra Næstved kommune til etablering af værksted, gennem renovering af første sal på Glumsø Kro. Finansieringsplan Ud over offentlig finansiering som nævnt i følgebrev, søges privat finansiering – her tænkes bl.a. Suså erhvervsfond, Lions Club Suså, Tuborgs Grønne Fond, Almennyttigfonden, Spies fonden, Nykredit fonden, Sparbank Nord fonden, Tryg fonden og mange andre. Selvfinansiering ved bl.a. frivilligt arbejde konkret og praktisk før og omkring byggefasen; eksempelvis nedrivning, byggeledersparring, malerarbejde, indretning, etablering af inventar Bilag 1.Projektstation Glumsø 2.Dokumentation vedr. støtte fra kulturministeriet ved brev fra Huse i Danmark 3. Nuværende arealplan 1. sal 4. Ny skitse arealplan 1. sal 5. Skitse åbent værksted 6. Fotos af Medborger- og aktivitetshuset Glumsø Kro 7. Vedtægter foreningen ”Det kreative værksted” 8. Budget etablering Kreativt værksted 9. Tilsagnsbrev fra LAG Næstved Foreningen ”Det kreative værksted” står naturligvis til rådighed med yderligere information eller opklaring af evt. spørgsmål hvis det ønskes. Med venlig hilsen og på foreningens vegne Elisabeth Tramm