Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Μάθημα:      Εφαρμογές Ηλεκτρονικού εμπορίου             Θέμα:Ανάλυση – Αξιολόγηση μελετών περιπτώσεων εφ...
ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ  Τν 2009 ε Google έδσζε ζηελ θπθινθνξία ηελ εθαξκνγή Latitude γηα θηλεηά ηειέθσλα, κέζσ ηεο  νπνίαο νπνηνζδήπ...
ΚΤΡΙΩ΢ ΘΕΜΑ  Σθνπόο ηεο Google, κε ηε λέα απηή εθαξκνγή, είλαη λα βνεζήζεη ηνπο developers λα  αλαπηύμνπλ πιεζώξα εθαξ...
  Η Google επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη άιισλ αζύξκαησλ ζπζθεπώλ λα  θξαηνύλ ελεκεξσκέλνπο θίινπο θαη...
  Οη Χάξηεο Google εληνπίδνπλ ηελ ηνπνζεζία ηνπ ππνινγηζηή κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο  γεσηνπνζεζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγ...
  Η θύξηα πεγή εζόδσλ ηεο Google είλαη νη δηαθεκίζεηο. Πηό ζπγθεθξηκέλα ππνινγίδεηαη όηη  ην 95% ησλ εζόδσλ ηεο κεραλή...
ΒΕΛΣΙΩ΢ΕΙ΢  Γηα ηελ θαιύηεξε βειηίσζε θαη ησλ ηξηώλ sites ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ θπξίσο ζηελ  πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ θα...
  Η εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα ζα εμππεξεηνύζε επίζεο ηνπ ρξήζηεο νη νπνίνη  ςάρλνπλ γηα ηαμίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ...
΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑΣπκπεξαίλνπκε πσο θαη ηα ηξία locations based social network πνπ εμεηάζακεδίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο ρξήζηεο ην...
ΤέλοςΕΤΧΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΧΗ ΢Α΢!
σταμπόλας πασπάλα-χατζηγιάννη(παρουσίαση)
σταμπόλας πασπάλα-χατζηγιάννη(παρουσίαση)
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

σταμπόλας πασπάλα-χατζηγιάννη(παρουσίαση)

442 vues

Publié le

Publié dans : Technologie

σταμπόλας πασπάλα-χατζηγιάννη(παρουσίαση)

 1. 1. Μάθημα: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού εμπορίου Θέμα:Ανάλυση – Αξιολόγηση μελετών περιπτώσεων εφαρμογών Η.Ε. Locations Based social network Όνομα: Ιωάννης ΢ταμπόλας (Α.Μ.: 1499) Ασημίνα Πασπάλα(Α.Μ.:1477) Θεοδώρα Χατζηγιάννη(Α.Μ.:1191) Σμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ( Marketing ) Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ΢
 2. 2. ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ Τν 2009 ε Google έδσζε ζηελ θπθινθνξία ηελ εθαξκνγή Latitude γηα θηλεηά ηειέθσλα, κέζσ ηεο νπνίαο νπνηνζδήπνηε θηλεηόο ρξήζηεο ζα κπνξνύζε λα γλσζηνπνηεί ην γεσγξαθηθό ηνπ ζηίγκα ζηελ θνηλόηεηα ησλ θίισλ ηνπ. Δλ έηεη 2010 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Google I/O Conference, ε Google επερείξεζε λα επεθηείλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δπλαηόηεηα, θαη λα αλαθνηλώζεη ην Google Latitude API, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα Latitude δεδνκέλα. Τν Foursquare είλαη ε πην δηαδεδνκέλε πιαηθόξκα θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ βαζίδεηαη ζε ηνπνζεζίεο (location based social network). Δίλαη κηα ππεξεζία, κηα εθαξκνγή νπζηαζηηθά γηα θηλεηά πνπ επηηξέπεη λα ην ζπκβνπιεύεηαη θάπνηνο ζαλ ρξήζηκν νδεγό πόιεο, λα βιέπεη ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη νη θίινη ηνπ ή λα ελεκεξώλεη απηνύο γηα ηε δηθηά ηνπ. Τν 2010 παξνπζηάζηεθαλ ηα Facebook Places θαη αξθεηνί κίιεζαλ γηα ην ηέινο ηνπ Foursquare, ηηο πην πεηπρεκέλεο geolocation startup, θπξίσο ιόγν ηνπ κεγέζνπο ηνπ Facebook. Φαίλεηαη όκσο όηη θάζε ππεξεζία είλαη ηειηθά δηαθνξεηηθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθά. Έηζη ελώ ην Foursquare ζπλέρηζε λα κεγαιώλεη, πέξαζε ηα 10 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο θαη ζπλερίδεη λα αλαβαζκίζεη ηελ ππεξεζία ηνπ ην Facebook Places δελ είρε ηελ επηηπρία πνπ ζα πεξίκελε θάπνηνο, αλαινγηθά κε ηα κέιε ηνπ.
 3. 3. ΚΤΡΙΩ΢ ΘΕΜΑ Σθνπόο ηεο Google, κε ηε λέα απηή εθαξκνγή, είλαη λα βνεζήζεη ηνπο developers λα αλαπηύμνπλ πιεζώξα εθαξκνγώλ, αιιά πξσηίζησο λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα αμηνπνηνύλ βέιηηζηα θάζε θνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη βάζεη ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Τν Facebook βαζίδεηαη ζε έλα παιηό κνληέιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζην δηαδίθηπν δηαθεκίζεηο πξνβνιήο. Πξνβάιινληαο ηηο δηαθεκίζεηο βιάπηεη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, θαη δελ είλαη επίζεο πνιύ απνηειεζκαηηθό ζηελ παξαγσγή εζόδσλ. Τν Facebook θάλεη πεξίπνπ 1/10.000 ησλ εζόδσλ ηεο Google.Τα θαιά λέα γηα ην Facebook είλαη όηη ππάξρεη πνιύο ρώξνο γηα λα ζηνρεύζεη θάπνηνο ηηο δηαθεκίζεηο πην απνηειεζκαηηθά θαη λα ηεζνύλ ζε πεξηζζόηεξα κέξε. Τν Foursquare είλαη έλα παηρλίδη θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ζέζε ησλ ρξεζηώλ ηνπ. Σην Foursquare ν ρξήζηεο κπνξεί λα εγγξαθεί ζηα δηαθνξά ζεκεία κε ηελ ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ εθαξκνγώλ γηα θηλεηά θαζώο επίζεο θαη κε απνζηνιή κελπκάησλ . Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα κνηξάδνληαη ηελ ζέζε ηνπο κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη λα αλαλεώλνπλ ηελ ζέζε ηνπο.
 4. 4.  Η Google επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη άιισλ αζύξκαησλ ζπζθεπώλ λα θξαηνύλ ελεκεξσκέλνπο θίινπο θαη γλσζηνύο γηα ην πνύ βξίζθνληαη αλά πάζα ζηηγκή. Τν εξγαιείν απηό πξνβάιιεη ηε θσηνγξαθία ηνπ ρξήζηε ζηε ζέζε όπνπ εθείλνο βξίζθεηαη πάλσ ζηνπο ράξηεο ηνπ Google Maps, ζηνπο νπνίνπο έρεη θαλεί πξόζβαζε κέζσ ππνινγηζηή ή κέζσ θηλεηνύ κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην Γηαδίθηπν. Σην Foursquare νη ρξήζηεο θάλνπλ check-in ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία, κεηαδίδνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην Twitter θαη ζην Facebook. Απηό βνεζάεη λα εμαπισζεί ην Word Of Mouth γηα κηα επηρείξεζή ζε έλαλ κεγάιν αξηζκό ρξεζηώλ ζηα social media εληζρύνληαο έηζη ηελ βάζε ησλ δπλεηηθώλ πειαηώλ ηεο. Σηελ εθαξκνγή Facebook places νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα θνηλνπνηνύλ ηελ παξνπζία ηνπο ζε κηα ηνπνζεζία θαη αθόκε λα δειώλνπλ ζηηο θσηνγξαθίεο ηνπο ηελ ηνπνζεζία ιήςεο ηεο. Δπίζεο κπνξνύλ λα θαηαρσξίζνπλ ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ γεληθά παξεπξεζεί ζηελ δσή ηνπο(πρ. Ταμίδηα, ζπλέδξηα θιπ).
 5. 5.  Οη Χάξηεο Google εληνπίδνπλ ηελ ηνπνζεζία ηνπ ππνινγηζηή κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο γεσηνπνζεζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε . Σηελ θηλεηή ζπζθεπή ζ νη Χάξηεο Google εληνπίδνπλ ηελ ηνπνζεζία κέζσ ηεο ζπζθεπήο. Σην Google Latitude απνζεθεύεηαη κόλν ε ηειεπηαία ηνπνζεζία πνπ εζηάιε ζηνλ Λνγαξηαζκό ηεο Google, εθηόο αλ ελεξγνπνηεζεί ην Ιζηνξηθό ηνπνζεζίαο. Όπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε location-based ππεξεζία, έηζη θαη ην Foursquare θάλεη ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ GPS ηνπ ηειεθώλνπ ησλ ρξεζηώλ λα θαζνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο. Οη ρξήζηεο ελζαξξύλνληαη γηα λα εμαθξηβώζνπλ ηελ ζέζε ηνπο (check-in) θαη αληακείβνληαη κε θνλθάξδεο θαη mayor-ships γηα θάηη ηέηνην. Ίζσο ε πην γλσζηή αλαδπόκελε ρξήζε γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ απηή ηε ζηηγκή είλαη ηα facebook places. Χξεζηκνπνηνύλ ηελ ππνδνκή θαη ην social graph ηνπ facebook. Απηό ιεηηνπξγήζεη θαη σο πιαηθόξκα live exploration επηβξαβεύνληαο ηνπο ρξήζηεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Δλ ηνύηνηο ηα ππνζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην facebook places είλαη ηα εμήο: Σύζηεκα GPS Βάζε δεδνκέλσλ Facebook Position Server Google Maps Facebook Chat Server
 6. 6.  Η θύξηα πεγή εζόδσλ ηεο Google είλαη νη δηαθεκίζεηο. Πηό ζπγθεθξηκέλα ππνινγίδεηαη όηη ην 95% ησλ εζόδσλ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο πξνέξρνληαη από ηηο δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινληαη ζηηο ζειίδεο ηεο. Ωζηόζν ην κεγαιύηεξν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηεο εηαηξίαο απηήο είλαη όηη γλσξίδεη ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ. Με ηελ εθκεηάιιεπζε ινηπόλ ησλ ζηνηρείσλ απηώλ κπνξεί λα απνθηήζεη όιν θαη πεξηζζόηεξα θέξδε. Δίλαη γλσζηό ην ελδηαθέξνλ επελδπηώλ θαη άιισλ εηαηξηώλ γηα ηελ δπλακηθή startup ηνπ Foursquares. Πνιιέο πξνζπάζεζαλ λα ηελ εμαγνξάζνπλ αιιά θακία ζπκθσλία δελ νξηζηηθνπνηήζεθε θαη ε εηαηξία ζπλερίδεη αλεμάξηεηε ηελ αλάπηπμε ηεο. Δλ ηνύηνηο αλαθνηλώζεθε ε νινθιήξσζε αθόκα κίαο επέλδπζεο 50 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ από επελδπηηθά funds. Τν Facebook ήηαλ ζε θαιό δξόκν γηα λα θηάζεη ηα $ 2 δηο γηα ηα έζνδα ην 2010. Όηαλ νη άιιεο πεγέο εζόδσλ ππνινγίδνληαη καδί κε ηα έζνδα από ηηο δηαθεκίζεηο, είλαη εύθνιν λα θαληαζηεί θαλείο όηη ηα $ 2 δηζεθαηνκκύξηα έζνδα επηηεύρζεθαλ θαη ελδερνκέλσο, ππεξέβε ην παξειζόλ έηνο 2009.
 7. 7. ΒΕΛΣΙΩ΢ΕΙ΢ Γηα ηελ θαιύηεξε βειηίσζε θαη ησλ ηξηώλ sites ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ θαζώο κεγάιν κέξνο ησλ ρξεζηώλ ηνπ ηληεξλέη ηα ζεσξεί επίθνβα γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα θαζώο θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα. Θα κπνξνύζαλ λα επεθηείλνπλ ηηο εθαξκνγέο , έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ππάξρεη αληίζηνηρε εθαξκνγή γηα κία κεγάιε πνηθηιία θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Σηελ εθαξκνγή απηή ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δεκηνπξγεί εθείλε ηελ ώξα ην ηαμίδη ηνπ αθνύ ζα κπνξεί όηαλ ηξαβάεη κηα θσηνγξαθία ή λα γξάθεη έλα θείκελν λα απνζηέιιεηαη απηόκαηα ζηελ θεληξηθή εθαξκνγή θαη λα πξνζηίζεηαη απηόκαηα ζην ηαμίδη.
 8. 8.  Η εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα ζα εμππεξεηνύζε επίζεο ηνπ ρξήζηεο νη νπνίνη ςάρλνπλ γηα ηαμίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαη εθείλε ηελ ζηηγκή. Ωζηόζν ην Foursquare πξνηείλεη κε βάζε ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο ηα κέξε κε ηελ κεγαιύηεξε επηζθεςηκόηεηα , κέξε πνπ έρνπλ επηζθεθηεί νη θίινη θαη επηπιένλ κέζσ ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ explore επηηξέπεη ηελ « μελάγεζε » ζε κία πεξηνρή πξνηείλνληαο αμηνζέαηα, παξαιίεο θιπ.
 9. 9. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑΣπκπεξαίλνπκε πσο θαη ηα ηξία locations based social network πνπ εμεηάζακεδίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα γλσζηνπνηνύλ ζε θίινπο ηνπο ηεληνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη (μελνδνρεία, θαθεηέξηεο, αμηνζέαηα, καγαδηά θιπ). Τέινοκπνξνύλ λα απνηειέζνπλ εξγαιείν κάξθεηηλγθ επσθειώληαο ηηο επηρεηξήζεηο ζηνθνκκάηη ηνπ θέξδνπο νδεγώληαο κεγαιύηεξν αξηζκό πειαηώλ ζηελ επηρείξεζε ηνπο.Απηό γίλεηαη κέζσ ηεο πξνβνιήο ηεο αθξηβήο ηνπνζεζίαο ησλ θαηαζηεκάησληνπο, γηα λα γίλεη απηό εθηθηό πξέπεη νη επηρεηξεκαηίεο κα δειώζνπλ ηα αθξηβήζηνηρεία ηνπνζεζίαο θαη νλνκαζίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο.
 10. 10. ΤέλοςΕΤΧΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΧΗ ΢Α΢!

×