Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"(20)

Publicité

Plus de Congrés Govern Digital(20)

Dernier(20)

Publicité

CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"

 1. Cap a una Administració tributària 4.0 17 de setembre de 2019
 2. 2 Índex de continguts 01. Introducció i context 02. Àmbits de transformació 03. Casos de negoci 04. Beneficis obtinguts
 3. 3 • Introducció • Punt de partida • Procés de transició Introducció i context 01
 4. 4 Què és l’Agència Tributària de Catalunya? 01. Introducció i context L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) és l’ens públic encarregat de gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Generalitat de Catalunya i els tributs estatals cedits totalment. També gestiona la recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic no tributaris de la Generalitat (com és el cas dels deutes per sancions dels Servei Català de Trànsit), així com assumeix la gestió executiva dels deutes per tributs locals o altres deutes pendents amb les administracions locals que així ho sol·licitin. *Font: Memòria ATC any 2018, Data i butlletins informatius de l’ATC Valors Compromís Transparència Excel·lència 750 Treballadors arreu del territori 131 Activitats de formació el 2018 1.262.690 Expedients anuals 3.426,47 M€ Recaptació el 2018 Indicadors* L’ATC és l’ens encarregat de gestionar les competències fiscals del Govern de Catalunya i dels òrgans que se’n deriven Funcions Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs, quan la seva aplicació correspongui a la Generalitat. Facilitar la comprensió i el compliment de les obligacions fiscals dels contribuents, informant dels seus drets i deures. Dur a terme la recaptació per la via executiva dels ingressos de dret públic i dels que conformen el sector públic de la Generalitat. Es gestiona la recaptació d’ingressos de dret públic tant tributaris com no tributaris. Estudiar els àmbits d’actuació per millorar la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs. Representar davant l‘Administració tributària corresponent els ens i les entitats que formen el sector públic de la Generalitat.
 5. 5 El punt de partida: el desplegament territorial de l’Agència Tributària de Catalunya 01. Introducció i context Definir la nova estructura organitzativa de l’ATC, dotant del personal necessari les diferents seus del territori. Estructura organitzativa Canvi de paradigma Impuls cap al procés de transformació digital per esdevenir una Administració tributària 4.0 El punt de partida del procés de transformació va ser el desplegament territorial de l’ATC com a peça clau per assolir l’objectiu de convertir l’ATC en la prestadora de serveis tributaris per al conjunt de les administracions del país. És un ens bàsic per al nou sistema fiscal català, que vol ser innovador, transparent i amb voluntat de col·laboració amb la ciutadania, establint una relació personalitzada i de proximitat que esdevindrà clau a l’hora de definir el canvi de paradigma cap a un nou model de confiança. Desplegar arreu del territori la xarxa d’oficines que permeten complir amb la missió de l’ATC i esdevenir un referent. Desplegament d’oficines
 6. 6 Procés de transició cap a una Administració 4.0 01. Introducció i context 2016 2017 2019Punt de partida Administració 4.0 2018 2020 - 2022 Preparació del desplegament territorial Implementació d’analítica avançada per a la lluita contra el frau Anàlisi de l'estructura organitzativa i dimensionament Nova estratègia de tractament de les dades Projecte e-SPRIU Implementació del desplegament territorial Adequació de l’estructura organitzativa Seu electrònica i obligatorietat de la tramitació telemàtica Nou model de formació e- learning Implantació a e-SPRIU de la gestió de nous impostos Nou model de gestió del coneixement Consolidació de la recaptació executiva Evolució i integració del Datalake Definició del nou model de relació amb el ciutadà SRC Governança de les dades i dels processos Transformació i automatització dels processos Expedient electrònic Potenciació de la interoperabilitat Canvi cultural Gestió del coneixement Treballadors digitals Aprofitament del talent Eliminació de tasques de baix valor Serveis proactius Digital per defecte Avaluació del treball per objectius Fase de consolidació Situació actual Fase de descobriment Fase de transformació Fase de revolució
 7. 7 • Model de transformació digital • Model de governança • Processos • Persones • Dades • Tecnologia Àmbits de transformació 02
 8. 8 El model de transformació digital actua sobre 4 àmbits: els processos, les persones, les dades i la tecnologia 02. Àmbits de transformació Tecnologia Dissenyar iniciatives digitals per tal d’assolir competitivitat a partir de l’eliminació de gaps tecnològics per incrementar l’eficiència Eficiència operativa i interoperabi litat Transformació dels tràmits, processos i serveis prestats als contribuents, incorporant noves tecnologies per a la millora dels serveis, aportant el màxim valor a l’organització Prevenció i reducció del frau fiscal La conscienciació social, el foment de les bones practiques tributàries, la gestió i minimització dels risc d’incompliments, la millora dels serveis dels contribuents amb finalitats de prevenció del frau i les mesures relacionades amb la transparència, avaluació i política de comunicació Relació amb el contribuent Impuls d’una nova relació amb els contribuents basada en la confiança entre aquests i l’Administració, deixant enrere la relació de control i afavorint l’acompliment voluntari de les obligacions tributàries. Aquest model requereix una Administració tributària digitalitzada, eficient i transparent, orientada al servei i al contribuent amb capacitat per proporcionar els serveis que necessita la ciutadania Coordinat amb... Model conceptual de transformació digital de l’ATC * Dades Considerar la dada un actiu estratègic de gran valor per a la gestió pública com a epicentre, mitjançant la implementació d'un model de govern, millora contínua i control de qualitat de la informació en tot el cicle de vida de la dada Model de governança * Basat en el model d’administració digital de la Generalitat de Catalunya (Guia d’acompanyament a la Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya) Persones Assegurar que els recursos de l’organització disposen de les competències i habilitats per afrontar la transformació digital i la nova gestió de processos. Garantir una atenció personalitzada i la confiança mútua amb la ciutadania Processos Definir l’estratègia de transformació digital dels processos basats en les dades i en els serveis al contribuent
 9. 9 Model de governança del procés de transformació de l’ATC 02. Àmbits de transformació: Model de governança Organització Àrea TI Equip funcional  Impacte organitzatiu i de processos  Impacte tecnològic  Impacte de negoci / gestió documental Model de governança Equip multidisciplinari de transformació digital GTM: Grup de Treball Multidisciplinari Consultors de negoci Consultor tecnològic Experts de l’àmbit funcional tributari  Model de relació  Processos  Coordinació i seguiment  Experiència tecnològica  Experiència de desenvolupament  Coneixement funcional  Suport tècnic
 10. 10 Model de transformació de l’ATC. Processos 02. Àmbits de transformació: Processos Automatització bàsica Tasques automatitzades Automatització de processos Processos automatitzats Automatització cognitiva Enteniment i presa de decisions Automatització IA Intel·ligència de màquines que milloren i aprenen de l’experiència Automatització de tasques Robotització de processos automàtics Automatització intel·ligent Realització de funcions de forma autònoma Recursos tecnològics Informació estructurada Informació estructurada i semi-estructurada Tot tipus d’informació, fins i tot desestructurada sense patrons Scripting (programació d’automatització de tasques) Macros d’Excel Automatització BBDD (campanyes de comunicació personalitzades) Robotic Process Automation (RPA) Business Project Management (BPM) Optical character recognition (OCR) Tècniques de Machine learning (ML) Analítica avançada (BigData) Bot (interpretació del llenguatge natural NPL) Deep learning Grau de sofisticació Situació actual Nivells d’automatització Processos
 11. 11 Model de transformació de l’ATC. Processos 02. Àmbits de transformació: Processos Augmentar l’eficiència del procés  Simplificació de processos i reducció del temps destinat  Eliminació de tasques manuals, la qual cosa permet dedicar el temps de negoci a la generació de valor  Eliminació de tasques de doble validació  Automatització de la realització de tasques les 24 hores del dia  Aprofitament de capital humà Optimitzar l’experiència de l’usuari  Visió unificada de qualsevol procés de negoci en qualsevol sistema (intern o extern), en temps real  Serveis i atenció per l’usuari homogeneïtzats a tots els canals (p.e. web, mòbil, SRC, 012)  Operacions intel·ligents que permeten el seguiment de la ciutadania de forma immediata  Augment d'autoservei per part dels usuaris  Aproximació de l’Administració a la ciutadania amb la constitució d’una xarxa d’oficines extensa  Assistència a la ciutadania en l’ús de mitjans electrònics  Serveis proactius en base a processos automatitzats i interacció amb els contribuentsAugmentar la qualitat  Aplicació de les regles de negoci  Disminució d’errors en tasques repetitives i mecàniques  Assegurament de la homogeneïtat i consistència per la sistematització operativa en la realització de processos  Increment de la fiabilitat en processos repetitius amb monitorització end-to-end Optimitzar l’experiència de l’usuari Augmentar l’eficiència del procés Augmentar la qualitat Objectius de negoci Processos
 12. 12 Model de transformació de l’ATC. Persones: treballadors públics 02. Àmbits de transformació: Persones Actuacions de l’Agència Estructures humanes Noves maneres de treballar Entorn de treball o Adequació de l’estructura de l’ATC als nous objectius de l’organització, emmarcats en el procés de transformació i de proximitat a la ciutadania o Tecnificació de la plantilla o Creació de nous perfils professionals per poder assolir els reptes que implica la transformació digital. És el cas del Chief Data Officer (CDO) que és el responsable de les actuacions en matèria de governança de dades o Adequació del Pla de formació per adaptar-se als nous reptes pels canvis de l’organització (e-learning, espais moodle, canal de youtube,...) o Capacitació digital del personal, per assolir les competències necessàries per poder adequar-se als nous processos de treball derivats dels projectes de transformació o Acompanyament en el canvi cultural de l’organització, mitjançant el pla de comunicació, entre d’altres o Participació en laboratoris d’aprenentatge corporatius per compartir coneixements i experiències amb altres departaments i organitzacions o Incorporació de noves formes de treballar, com és el cas de la creació de grups de cercles transversals a l’organització per compartir coneixement o Consolidació interna de la relació pel canal electrònic amb els empleats públics pel que fa a les gestions de personal Persones
 13. 13 Model de transformació de l’ATC. Persones: relació amb el contribuent 02. Àmbits de transformació: Persones L’ATC, juntament amb la Secretaria d’Hisenda, impulsa una nova relació amb els contribuents basada en la confiança entre aquests i l’Administració, deixant enrere la relació de control i afavorint l’acompliment voluntari de les obligacions tributàries. Aquest model requereix una Administració tributària digitalitzada, eficient i transparent, orientada al servei i al contribuent amb capacitat per proporcionar els serveis que necessita la ciutadania. El model de relació es basa en una atenció personalitzada i de confiança mútua amb els contribuents on es pressuposa la seva bona fe Transparència Comunicació fluïda i transparent Relació de confiança  Passar d’un model de control a un model de relació de confiança amb el contribuent, i tractar-lo com un client Característiques del model  Garantir que tots els usuaris puguin accedir a la seva informació personal, així com consultar dades sobre l’agencia  Adaptar el llenguatge al contribuent i comunicar més enllà dels actes d’obligat compliment Administració segura i fiable  Garantir la seguretat jurídica del sistema tributari per augmentar la fiabilitat i l’atractiu de cara als contribuents Administració digitalitzada  Transformar l’Administració cap a un model cooperatiu i integrat que permeti l’accés digitalment Multicanalitat  Oferir un servei multicanal amb una experiència personalitzada en funció de les necessitats del contribuent Persones
 14. 14 Model de transformació de l’ATC. Context de les dades 02. Àmbits de transformació: Dades Oportunitat de Transformació Difícil integració dels sistemes Informació oculta Diversos productes i infraestructura La dada en diferents “idiomes” Reducció de costos de hardware i software Homogeneïtzació de productes i infraestructura Reducció de costos en processar informació Nova estratègia d’integració de sistemes Nova informació visible La dada en un “únic idioma” Elevats costos de processar informació Context de la dada fins el 2016 Evolució del context de la dada Informació dispersa Informació centralitzada Dades
 15. 15 Model de transformació de l’ATC. Estratègia envers les dades 02. Àmbits de transformació: Dades Durant el 2016 s’elabora una nova estratègia de govern de les dades, que es troba al centre del model de transformació. 1 2 3 Nou repositori central d’informació tributària Es construeix un datalake que conté la informació dels sistemes de backoffice on la informació es homogeneïtzada i estandarditzada en un “idioma tributari” Qualitat de les dades Es desenvolupa una solució que controla la qualitat de la informació externa que es consolida en el datalake Repositori documental Nou repositori documental per a la millor explotació de les dades dels documents Informació centralitzada, estandarditzada i accessible Tenir la informació estratègica dels diferents sistemes tributaris de forma centralitzada, estandarditzada i accessible i fomentar la compartició de la informació Augmentar el perímetre d'informació Detectar noves fonts de dades i explotar millor la informació que contenen els documents i altres dades no estructurades Obtenir coneixement de les dades Ajudar a fer que el negoci sigui més eficaç i eficient a través del coneixement obtingut de les dades. Abordar nous processos de negoci o fins i tot generar nous casos de negoci amb IA o amb models d’analítica avançada A B C 4 Intel·ligència cognitiva Es desenvolupen solucions per obtenir informació rellevant de documents a través de la intel·ligència artificial (IA) Dades
 16. 16 Model de transformació de l’ATC. Esquema topològic de les dades 02. Àmbits de transformació: Dades Sistemes de backoffice: • e-SPRIU • G@UDI Sistemes de frontoffice: Sistemes analítics: • Seu electrònica (oficina virtual) • Servei de Relació amb el Contribuent (SRC) Serveis d’accés a la informació • Analytics • Business Intelligence (BI) Seguretat Serveisdemonitorització Serveis de qualitat de dades Sistemes d’intercanvi de dades: • Entre sistemes interns de l’organització • Entre administracions Dades Dades de referència Censos DocumentsEntitats de negoci Repositori central d’informació tributària
 17. 17 Cal impulsar les iniciatives digitals per assolir competitivitat mitjançant l’eliminació de gaps tecnològics per incrementar l'eficiència de l’organització 02. Àmbits de transformació: Tecnologia Identificació de necessitat d’evolució o implementació tecnològica Identificació de necessitat Disseny de la solució Desplegament Millora en l’eficiència dels processos Generació de nous beneficis Reducció de despeses Impacte Desenvolupament i aplicació de la solució tecnològica Estudi del producte o tecnologia que s‘adeqüi millor a les necessitats Tecnologia
 18. 18 Etapes del model de transformació de l’ATC 02. Àmbits de transformació: Tecnologia 2016-2017 Descobriment 2018 Consolidació 2019 Transformació  Descobrir noves eines per ampliar el coneixement i oferir nous serveis mitjançant noves tecnologies Objectius de negoci Solucions desenvolupades Solucions tecnològiques  Model de predicció d’increment de valor en la compravenda d'immobles  Repositori d’informació notarial  Instal·lació i configuració d'una plataforma BigData  Instal·lació i configuració d'una base de dades nosql  Detectar noves fonts d’informació  Transformació d'aplicacions  Implementació d’una solució de DataQuality sobre la plataforma BigData  Implementació d’una solució d’anàlisis de logs d’aplicacions  Implantació d’un nou repositori de documents  Instal·lació i configuració d'una plataforma orientada a document  Instal·lació i configuració d'una plataforma orientada a l'anàlisi de text  Informació centralitzada i homogènia  Oficina de transformació digital  Nou model d’integració de sistemes  Implantació del nou repositori central d’informació tributària  Millora de processos de negoci  Instal·lació i configuració d'una plataforma de grafs  Instal·lació i configuració d'una plataforma de robotització  Instal·lació i configuració d’una plataforma d’agents virtuals Tecnologia 2020-2022 Revolució  Transformació de processos  Nous models de detecció de frau  Implementació de models de grafs tributaris  Implementació d’una solució per a gestionar processos de negoci  Desenvolupar nous models d’analítica avançada  Instal·lació i configuració d'una plataforma de gestió de processos  Instal·lació i configuració d'una plataforma d’IA i de ML ML IA Tecnologia
 19. 19 Casos de negoci 03• Model predictiu d’increment del valor declarat • Automatització del procés de notificacions • Anàlisi documental
 20. 2020 Model predictiu d’increment de valor en la compravenda de pisos 03. Casos de negoci Algoritmes d’analítica avançada Determinar si té increment, i el seu import, amb un encert del 85% Model predictiu Partint d’un joc de dades*: - Dades de cadastre - Declaracions dels contribuents - Declaracions dels contribuents - Dades notarials Anàlisi predictiva de possibles increments del valor declarat pel contribuent en operacions de compravenda de béns immobles (pisos), fent ús de models d’analítica avançada Persones Els recursos es dediquen a tasques de major valor Processos Optimització del flux i processos de treball i millora de l’eficiència i l’operativa de treball del servei de valoracions Tecnologia S’implementa l’ús del camp d’analítica de dades en benefici del negoci Dades Considerar la dada com un actiu estratègic, fent ús de models avançats d’anàlisi predictiva Beneficis per a l’equip de valoracions Distribució de béns que cal comprovar a les oficines territorials competents Campanyes de comprovació Seguiment dels expedients assignats per part de la Direcció a través dels dashboard BI (*) Font de dades: OMIC (Observatori del Mercat Immobiliari de Catalunya) Dedicar l’equip de valoracions a altres tipus de comprovació o altres tasques de major valor afegit Augmentar l’eficàcia i eficiència de treball de l’equip de valoracions Augmentar la recaptació Interopera -bilitat de les dades
 21. 2121 Robotització del procés de notificacions al contribuent 03. Casos de negoci Automatització del procés de notificació al contribuent Persones Els recursos es dediquen a tasques de major valor afegit Processos Automatització del procés, optimitzant l’operativa que realitza un agent, per fer-lo més eficient Tecnologia S’implementa un model de governança de la robotització de processos mitjançant tecnologia RPA Dades Extracció de les dades del repositori central d’informació tributària, de manera àgil i interoperable Notificació pendent d’acció Resultat absent Resultat desconegut i adreça incorrecta Resultat difunt Resultat fora d’àmbit/altres casos Extracció de les dades necessàries de negoci provinents de la plataforma de BigData Renotificar/Publicar Automatització del procés Preparació de les dades Accions específiques segons el resultat de correus Beneficis per a l’equip de valoracions Dedicar l’equip de notificacions a altres tasques de major valor afegit Poder assumir grans volums de notificacions, fins ara inassolibles per limitació en recursos Reduir el risc operacional i sistematitzar les actuacions
 22. 2222 Analítica Documental 03. Casos de negoci El robot automatitza tasques segons les regles de negoci Captura de metadades dels documents (objecte, valor…) Document judicial Digitalització del document Emmagatzematge de metadades DIGITALITZACIÓ + EXPLOTACIÓ DE DADES RPA Presentació de la declaració de l’impost amb la documentació adjunta Automatització del tractament de documents mitjançant la combinació de noves tecnologies per tal d’aprofitar el capital humà i fer el procés més eficient Persones Els recursos es dediquen a tasques de major valor afegit Processos Automatització del procés, optimitzant l’operativa que realitza un agent, per fer-lo més eficient. Tecnologia Introducció de noves eines i tecnologies per apofitar millor els recursos Dades Ampliació del perímetre d’informació, gràcies a la incorporació de dades de negoci provinents de noves fonts Beneficis per l’equip de comprovacions Estalvi de llegir milers documents per la revisió inicial dels expedients Augmentar l’eficàcia i eficiència de treball de l’equip dels equips de comprovació Augmentar la recaptació
 23. 23 Beneficis obtinguts 04
 24. 24 Beneficis 04. Beneficis obtinguts Per l’ATC  Transformació de les solucions, reduint el cost d'infraestructura, llicències i desenvolupament  Millora de l’eficiència i eficàcia i transformació real de processos a través de la gestió basada en dades  Generació de noves solucions i casos de negoci fins ara inassolibles  Augment del perímetre d'informació amb més qualitat i quantitat de dades, sent aquesta estandarditzada i accessible Pels ciutadans  Reducció dels tràmits i gestions que ha de fer la ciutadania, mitjançant la implantació d’actuacions proactives que li estalviïn temps i diners en la tramitació  Millora de l’accés a les pròpies dades tributàries i garantir el dret a la transparència de les dades  Aproximació de l’ATC a la ciutadania, millorant-ne la comunicació i l’assistència  Disposició d’un servei multicanal que s’ajusti als coneixements i a les necessitats de cada contribuent
 25. 25 Pensa en gran, comença en petit i aprèn ràpid Mayo Clinic Center for Innovation
Publicité