SlideShare une entreprise Scribd logo
Ikalawang
Yugto ng
Imperyalismong
Kanluranin
Ikalawang
Digmaang Opyo
Unang
Digmaang Opyo
Tagumpay ng
Imperyalismo sa
Pilipinas
Kasunduang
Tianjin
Industriyalisasyon
Pangangailangan para sa mga hilaw na
sangkap o materyales (Raw Materials)
tulad ng langis, kape, asukal, goma atbp.
Matinding kapitalismo ang prinsipyong
pang-ekonomiya ang naghari sa
pandaigdigang pamilihan
Ang tunggalian ng mga kanluranin sa isa’t
isa ang naging hamon sa
Industriyalisasyon
Pamumuhunan
Itinuturing ng mga Kanluranin ang mga
bansang Asyano bilang mapagkukunan ng
kita o tubo
Naakit ang mga kanluranin sa posibilidad
ng paglago ng kanilang pera sa
pamamagitan ng paglalagay ng kapital sa
mga pataniman at minahan na sagana sa
Asya.
White Man’s Burden
Paniniwala na ang kabihasnan ng mga
kanluranin ay nakahihigit kaysa sa mga
kabihasnang Asyano
Sa palagay nila, mayroon silang tungkulin
na turuan ang mga Asyano.
Ito ang naging pagbibigay-katwiran ng
mga Kanluranin sa ginawa nilang
pananakop sa mga Asyano.
Tagumpay ng
Imperyalismo sa India
Sinimulang subaybayan mismo ng England
ang pamamahala sa India ng English East
India Company.
Dito naganap ang pagpili ng pamahalaan
ng England sa magiging gobernador-
heneral ng India.
Ang Rebelyong Sepoy
Tinatawag ring Rebelyon ng 1857
Sila ang hukbong kolonyal ng England sa
India na nag-alsa dahil sa balita na ang
kanilang bagong cartridge ng ripleng
kanilang ginagamit ay nilangisan diumano
ng langis ng hayop. Tutol dito ang mga
Hindu at Muslim dahil bawal sila ng baka
at baboy.
Ginamit ng England ang pagkabigo ng
rebelyon bilang hudyat ng pagpapabagsak
sa English East India Company.
Tagumpay ng
Imperyalismo sa Burma
Ito ang tagapagtanggol ng silangang
bahagi ng kanilang nasasakop, ang India.
Sa haba ng ika-19 na siglo, sinikap ng
England na isailalim ang Burma sa isang
mapagsilbing ugnayan o dependent
relations, tulad ng ginawa nila sa India.
Digmaang Anglo-Burmese
Ito ay naganap simula 1824 hanggang
1826
Ito ang paglusob ng Burma sa mga Estado
ng Assam,Arakan, at Manipur
Natalo ang Burma dulot ng malaking
pinsala na natamo ng pwersa nito sa
Arakan at Tenasserim.
Sapilitang lumagda ang Burma noong 1826
sa Kasunduan ng Yandabo. Sa kasunduang
ito, inililipat ng Burma ang English East
India Company ang Arakan at Tenasserim.
Tagumpay ng Imperyalismo
sa Singapore
Sa dahilang sakop ng mga Dutch ang ang
Indonesia, hindi pinahintulutan ang
England na makipagkalakalan sa
Singapore.
Ang England ay maaari lamang
makipagkalakalan sa Batavia sa Indonesia.
Pagtatatag ng Singapore
Iminungkahi ni Thomas Stamford Raffles
ang pagtatatag ng isang daungan sa timog
Malaya na hahamon sa pananaig ng mga
Dutch sa kalakalan.
Ang Singapore ay matatagpuan sa timog
na dulo ng tangway ng Malaya.
Straits Settlements
Ang mga sakop ng lupain ng England ay
nagsimula sa tatlong daungan na
matatagpuan sa strait of Malacca.
(Penang, Singapore, Malacca)
Ang tatlong daungan ay nagsilbi bilang
sentro ng distribusyon ng mga produkto
ng England at India, tulad ng opyo at
tela.
Resident System
Sa ilalim ng sistemang ito, may tutuparin
ang mga sultan at ang Resident.
Sa bahagi ng sultan, tatanggapin niya
ang pananatili sa lugar ng isang British
Resident.
Sa bahagi ng Resident, ipagtatanggol
niya ang sultan at ang kanyang estado.
Federated Malay States
Ito ay binubuo ng apat na estadong
pumayag sa Resident System. (Perak,
Selangor, Pahang, at Negri Sembilan)
Ang namumuno dito ay isang Resident-
General.
Unfederated Malay States
Ito naman ang mga tumutol sa Resident
System
Apat na estado rin ang bumubuo dito.
(Kedah, Perlis, Kelantan, at Trengganu)
Tagumpay ng Imperyalismo
sa China
Naging mahigpit ang pamahalaang
Manchu sa China sa mga mangangalakal na
Kanluranin na dumagsa sa Canton noong
ika-19 na siglo.
Hinangad ng England na mas marami ang
kanilang iluluwas sa China kaysa kanilang
inaangkat.
Noong hindi nila mapantayan ang mga
porselana sa China, opyo na lanmang ang
kanilang dinala at ito naman ay naging
mabenta.
Ang Unang Digmaang Opyo
Sumiklab ang Unang Digmaang Opyo
noong 1839.
Ang sanhi ng digmaan ay ang ginawang
pagsira ng mga opisyal ng adwnana ng
Canton sa opyo na nais ipagbili ng mga
English.
Tumagal ang digmaan ng 3 taon at natalo
ang China.
Natapos ang digmaan at nagpirmahan ang
2 bansa ng Kasunduang Nanking.
Ikalawang Digmaang Opyo
Muling sumiklab ang digmaan noong 1856.
Ang sanhi naman nito ay ang pagpigil ng
mga opisyal ng adwana sa isang barkong
nangangalakal ng opyo.
Sumali ang France sa panig ng England
dahil sa pagtrato ng Tsino sa mga
misyonerong French.
Pinilit nilang palayasin ang emperador at
sinunog ang kanyang palasyo.
Ang Kasunduang Tianjin
Sa ilalim ng kasunduang ito, pumayag ang
China na mgabukas ng 11 karagdagang
daungan para sa kalakalan ng mga
Kanluranin
Ang Extraterritoriality ay tumutukoy sa
pagpapairal ng batas ng dayuhang bansa
sa hurisdiksyon ng isang bansa.
Paghahati ng China sa mga
Spheres of Influence
Ang unti-unting pagkawala ng
kapangyarihan ng China sa mga lugar sa
kanyang paligid na itinuring nila sa
mahabang panahon bilang mga
protektorado ang sanhi ng pagkakaroon ng
Spheres of Influence.
Paghahati ng China sa mga
Spheres of Influence
Dahil sa pagkatalo ng China sa Digmaang
Sino-Japanese noong 1894, inilipat sa Japan
ang lahat ng karapatan ng China sa Korea,
Formosa (Taiwan), at mga pulo ng
pescadores sa bisa ng Treaty of
Shimonoseki.
Ang unti-unting pagkawala ng kapangyarihan
ng China sa mga lugar sa kanyang paligid na
itinuring nila sa mahabang panahon bilang
mga protektorado ang sanhi ng pagkakaroon
ng Spheres of Influence.
Paghahati ng China sa mga
Spheres of Influence
Maraming bansa ang sumang-ayon sa
patakarang Open Door.
Tumulong ang Open Door sa
pagpapanatiling buo ng teritoryo ng China.
Tagumpay ng Imperyalismo
sa Pilipinas
Maraming rebelyon ang naganap sa
Pilipinas upang ipadama ang pagtutol nila
sa patakaran ng Spain.
Matapos ang ika-19 na siglo,
matagumpay na nagsagawa ang mga
Pilipino ng rebelyon laban sa mga
espanyol.
Tagumpay ng Imperyalismo
sa East Indies
Umiwas ang mga Dutch sa direktang
pamamahala sa East Indies hanggang sa
kalagitnaan ng ika-18 siglo dahil mas
pinili nilang pumasok sa mga kasunduan
kung saan ang lupaing sakop nila ay
ipamamahala sa mga katutubong pinuno
kapalit ng mga pampalasang ibibigay ng
East Indies sa kanila.
Ang Culture Sytem
Humina ang pananalapi ng Netherlands
noong ika-19 na siglo dahil sa Napoleon
Wars sa Europa.
Si Johannes van den Bosch ang
nagmungkahi ng produksiyon ng mga
pananim na maaaring ipagbili ng mga
Dutch sa pandaigdigang pamilihan.
Cultivation system ang isa pang tawag sa
Culture system.
Ang Culture Sytem
Sa ilalim nito, kailangang ilaan ng bawat
magsasaka ang sanglimang (1/5) saklaw ng
kanilang bukid o 66 na araw ng
pagtatanim para sa produksiyon ng mga
tanim na iluluwas.
Masahol ang dinanas na hirap ng mga
Indonesian sa pagtatanim sa ilalim ng
sistemang ito.
Tagumpay ng Imperyalismo
sa Indochina
Ang orihinal na dahilan ng panghihimasok
ng France sa Vietnam ay ang
pagpapalaganap ng Katolisismo. Sa
pagtatapos ng ika-18 siglo, ang bilang ng
mga katoliko sa Vietnam ay humigit
kumulang 250,000.
Ang sakop ng Indochina ay ang Vietnam,
Cambodia, at Laos.
Pagsakop ng Cochin China
Naging pagkakataon para kay Emperador
Napoleon III ang mga ulat tungkol sa
pang-aapi ng mga Katoliko sa Vietnam
upang makakuha ng mga lupain sa Timog
Vietnam.
Noong 1862,pumirma ang emperador ng
Vietnam sa isang kasunduang inililipat niya
sa France ang tatlong lalawigan na kung
tawagin ay Cochin China.
Pagsakop ng Cochin China
Pumayag din siyang magbukas ng mga
daungan para sa mga mangangalakal na
French, magbigay ng bayad-pinsala,
pahintulutan ang Katolisismo at pagbibigay
ng karapatan sa France na maglayag sa
Mekong River.
Protektorado sa Vietnam
Noong 1882, isang misyong pang-militar
ng France ang magpunta sa Hanoi.
Tinutulan ito ng China pero wala silang
nagawa dahil nagapi sila ng mga French.
Noong 1884, pumayag ang China na
ilagay ang Vietnam sa France.
Protektorado sa Cambodia
Ipinagbunyi ng France ang pagiging
makapangyarihan ng Cambodia.
Nagmungkahi ang France na ilagay ang
Cambodia sa estadong protektorado nito.
Walang nagawa ang Cambodia kundi
pumayag.
Protektorado sa Laos
Ginamit ng France ang pagapatalsik sa
dalawa nilang kababayan sa Siam bilang
dahilan ng panghihingi ng bayad-pinsala.
Ang Menam River ay ang lugar na
kinatatayuan ng Laos.
Dahil sa pagsasara ng mga French sa
daloy ng mga barko sa Menam River,
walang nagawa ang Siam kundi isuko sa
kanila ang Laos.
Tagumpay ng Imperyalismo
sa Japan
Noong ika-19 na siglo, madalas maglayag
sa Hilagang Pacific Ocean ang mga barko
ng United States.
Dahil sa haba ng kanilang paglalayag,
kailangan nilang makahanap ng lugar na
may pagkain, tubig, at panggatong o fuel.
At nakita nila ito sa Japan.
Commodore Matthew Perry
Si Matthew Perry ang ipinadala ng
United States sa Japan upang
makipagkasundo sa Japan upang buksan
ang kanilang bansa sa kalakalan ng US.
Nadala ang mga Hapones sa mga regalo
ng US tulad ng baril, orasan, at iba pang
kagamitan para mapapayag sila sa
pakikipagkalakalan.
Naisip ng Japan na malakas ang puwesa
ng US kaya napapayag nila ito.
Kasunduang Kanagawa
Naisip ng mga Hapones na maaaring
matulad sila sa China sa mga Digmaang
Opyo.
Pumayag sila at lumagda sa Treaty of
Kanagawa.
Sa ilalim ng kasunduang ito, magbubukas
ang Japan ng dalawang daungan-Shimoda
at Hakodate-at magpakita ng mabuting
pakikitungo sa mga nasisiraan ng barko.

Contenu connexe

Tendances

GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINJt Engay
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranincampollo2des
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninMary Grace Ambrocio
 
Ang paghahanap-ng-spices
Ang paghahanap-ng-spicesAng paghahanap-ng-spices
Ang paghahanap-ng-spicesJenn Ilyn Neri
 
Ikalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismoIkalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismokelvin kent giron
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo
Unang Yugto ng KolonyalismoUnang Yugto ng Kolonyalismo
Unang Yugto ng Kolonyalismojennilynagwych
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarinjennilynagwych
 
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPEAralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPESMAP Honesty
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikomrRAYdiation
 
Ang merkantilismo
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismochloe418
 
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)ria de los santos
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asyaJared Ram Juezan
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigKeith Lucas
 
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismoMga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismocrisanta angeles
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaJared Ram Juezan
 
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang AsyaNasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPrexus Ambixus
 
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang AsyaMga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang AsyaBerwin Wong
 

Tendances (20)

GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANINGRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
GRADE 8 : IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN
 
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong KanluraninUnang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Ang paghahanap-ng-spices
Ang paghahanap-ng-spicesAng paghahanap-ng-spices
Ang paghahanap-ng-spices
 
Ikalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismoIkalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismo
 
Rebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipanRebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipan
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo
Unang Yugto ng KolonyalismoUnang Yugto ng Kolonyalismo
Unang Yugto ng Kolonyalismo
 
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong KaunlarinUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kaunlarin
 
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPEAralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
Aralin 8: ANG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHAN NG EUROPE
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
 
Rebolusyong Pranses at Amerikano
Rebolusyong Pranses at AmerikanoRebolusyong Pranses at Amerikano
Rebolusyong Pranses at Amerikano
 
Ang merkantilismo
Ang merkantilismoAng merkantilismo
Ang merkantilismo
 
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
Rebolusyong Panlipunan (French Revolution)
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismoMga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
 
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asyaNasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
Nasyonalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang AsyaNasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Nasyonalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Ideolohiya
IdeolohiyaIdeolohiya
Ideolohiya
 
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang AsyaMga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
 

En vedette

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaJared Ram Juezan
 
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaJamaica Olazo
 
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asyaEpekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asyaRay Jason Bornasal
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd yearIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd yearApHUB2013
 
Unang yugto mg imperyalismong kanluranin
Unang yugto mg imperyalismong kanluraninUnang yugto mg imperyalismong kanluranin
Unang yugto mg imperyalismong kanluraninJose Espina
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaVanessa Marie Matutes
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...ApHUB2013
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadgroup_4ap
 
Ikalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismoIkalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismoRay Jason Bornasal
 
Epekto ng kolonyalismo sa ating bansa
Epekto ng kolonyalismo sa ating bansaEpekto ng kolonyalismo sa ating bansa
Epekto ng kolonyalismo sa ating bansaPaulXtian
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Rhouna Vie Eviza
 
Eksplorasyon
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyonmarionmol
 
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninDwight Vizcarra
 
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Jared Ram Juezan
 
Kolonyalismo: Dahilan at Layunin ng Pananakop ng mga Espanyol
Kolonyalismo: Dahilan at Layunin ng Pananakop ng mga EspanyolKolonyalismo: Dahilan at Layunin ng Pananakop ng mga Espanyol
Kolonyalismo: Dahilan at Layunin ng Pananakop ng mga EspanyolMarie Jaja Tan Roa
 

En vedette (20)

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaPanahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asyaEpekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
Epekto ng kolonyalismo at imperyalismo sa asya
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd yearIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin -report -4th grading -3rd year
 
Unang yugto mg imperyalismong kanluranin
Unang yugto mg imperyalismong kanluraninUnang yugto mg imperyalismong kanluranin
Unang yugto mg imperyalismong kanluranin
 
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaAng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya (timog silangang asya) ...
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
 
Ikalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismoIkalawang yugto ng imperyalismo
Ikalawang yugto ng imperyalismo
 
Panahon ng pagtuklas
Panahon ng pagtuklasPanahon ng pagtuklas
Panahon ng pagtuklas
 
Epekto ng kolonyalismo sa ating bansa
Epekto ng kolonyalismo sa ating bansaEpekto ng kolonyalismo sa ating bansa
Epekto ng kolonyalismo sa ating bansa
 
2athenaRPTgroup2
2athenaRPTgroup22athenaRPTgroup2
2athenaRPTgroup2
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)
 
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYAEXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA
 
Eksplorasyon
EksplorasyonEksplorasyon
Eksplorasyon
 
Rebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipikoRebolusyong siyentipiko
Rebolusyong siyentipiko
 
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang KanluraninPaggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin
 
Epekto NG PANANAKOP SA ASYA
Epekto NG PANANAKOP SA ASYAEpekto NG PANANAKOP SA ASYA
Epekto NG PANANAKOP SA ASYA
 
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
 
Kolonyalismo: Dahilan at Layunin ng Pananakop ng mga Espanyol
Kolonyalismo: Dahilan at Layunin ng Pananakop ng mga EspanyolKolonyalismo: Dahilan at Layunin ng Pananakop ng mga Espanyol
Kolonyalismo: Dahilan at Layunin ng Pananakop ng mga Espanyol
 

Similaire à Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin

2 mercuryrptgroup2
2 mercuryrptgroup22 mercuryrptgroup2
2 mercuryrptgroup2George Gozun
 
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...LuzvimindaAdammeAgwa
 
Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptx
Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptxImperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptx
Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptxMarcheeAlolod1
 
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-180710070437.pdf
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-180710070437.pdfikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-180710070437.pdf
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-180710070437.pdfroselynlaurente2
 
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...JoAnnOleta
 
Week 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asya
Week 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asyaWeek 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asya
Week 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asyaViene Boqueo
 
Week 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asya
Week 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asyaWeek 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asya
Week 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asyaViene Boqueo
 
Kolonisasyon Ng Mga Bansa Sa Asya
Kolonisasyon Ng Mga Bansa Sa AsyaKolonisasyon Ng Mga Bansa Sa Asya
Kolonisasyon Ng Mga Bansa Sa AsyaKailaPasion
 
IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO
IMPERYALISMO AT KOLONYALISMOIMPERYALISMO AT KOLONYALISMO
IMPERYALISMO AT KOLONYALISMOssuserff4a21
 
Sphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya
Sphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asyaSphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya
Sphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asyajackelineballesterosii
 
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...Jackeline Abinales
 
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYONAralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYONSMAP Honesty
 
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...Jackeline Abinales
 
AP7 Q4 W1-Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
AP7 Q4 W1-Kolonyalismo at Imperyalismo.pptxAP7 Q4 W1-Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
AP7 Q4 W1-Kolonyalismo at Imperyalismo.pptxREYNOLDBORREO2
 

Similaire à Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin (20)

2athena rp tgrp#4
2athena rp tgrp#42athena rp tgrp#4
2athena rp tgrp#4
 
2 mercuryrptgroup2
2 mercuryrptgroup22 mercuryrptgroup2
2 mercuryrptgroup2
 
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
AP 7 4th Quarter Epekto at Papel ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Silang...
 
Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptx
Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptxImperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptx
Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya.pptx
 
2mercuryRPTgrp#1
2mercuryRPTgrp#12mercuryRPTgrp#1
2mercuryRPTgrp#1
 
Presentation of
Presentation of Presentation of
Presentation of
 
2 Ikalawang Yugto.pptx
2 Ikalawang Yugto.pptx2 Ikalawang Yugto.pptx
2 Ikalawang Yugto.pptx
 
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-180710070437.pdf
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-180710070437.pdfikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-180710070437.pdf
ikalawangyugtongimperyalismongkanluranin-180710070437.pdf
 
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
AP7 - Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya (Q3...
 
Week 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asya
Week 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asyaWeek 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asya
Week 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asya
 
Week 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asya
Week 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asyaWeek 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asya
Week 2b kolonisasyon ng mga bansa sa asya
 
Kolonisasyon Ng Mga Bansa Sa Asya
Kolonisasyon Ng Mga Bansa Sa AsyaKolonisasyon Ng Mga Bansa Sa Asya
Kolonisasyon Ng Mga Bansa Sa Asya
 
IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO
IMPERYALISMO AT KOLONYALISMOIMPERYALISMO AT KOLONYALISMO
IMPERYALISMO AT KOLONYALISMO
 
Sphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya
Sphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asyaSphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya
Sphere of influence ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin sa asya
 
Imperyalismo sa silangang asya
Imperyalismo sa silangang asyaImperyalismo sa silangang asya
Imperyalismo sa silangang asya
 
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...
Paggalugad at Pagtuklas ng mga Bansang Kanluranin Unang Yugto ng Imperyalismo...
 
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYONAralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON
Aralin 9: IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO AT KOLONISASYON
 
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
LAS Mga Dahilan na Lalong Nagbunsod sa mga Europeo na Maghangad ng Kolonya sa...
 
Aralin 9
Aralin 9Aralin 9
Aralin 9
 
AP7 Q4 W1-Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
AP7 Q4 W1-Kolonyalismo at Imperyalismo.pptxAP7 Q4 W1-Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
AP7 Q4 W1-Kolonyalismo at Imperyalismo.pptx
 

Plus de Greg Aeron Del Mundo (12)

Taking the Food Order
Taking the Food Order Taking the Food Order
Taking the Food Order
 
Herbal Plants and Medicines
Herbal Plants and MedicinesHerbal Plants and Medicines
Herbal Plants and Medicines
 
Kultura ng mga Romano
Kultura ng mga RomanoKultura ng mga Romano
Kultura ng mga Romano
 
Wine presentation.pptx
Wine presentation.pptxWine presentation.pptx
Wine presentation.pptx
 
Paggalang sa matatanda
Paggalang sa matatandaPaggalang sa matatanda
Paggalang sa matatanda
 
Paghihimutok ng Gerero
Paghihimutok ng GereroPaghihimutok ng Gerero
Paghihimutok ng Gerero
 
Mga uri ng dulang pantanghalan ayon sa anyo
Mga uri ng dulang pantanghalan ayon sa anyoMga uri ng dulang pantanghalan ayon sa anyo
Mga uri ng dulang pantanghalan ayon sa anyo
 
Paggalang sa may kapangyarihan
Paggalang sa may kapangyarihanPaggalang sa may kapangyarihan
Paggalang sa may kapangyarihan
 
Kwento ni mabuti
Kwento ni mabutiKwento ni mabuti
Kwento ni mabuti
 
DNA insertion
DNA insertionDNA insertion
DNA insertion
 
The respiratory system
The respiratory systemThe respiratory system
The respiratory system
 
Maling pananaw sa sekswalidad
Maling pananaw sa sekswalidadMaling pananaw sa sekswalidad
Maling pananaw sa sekswalidad
 

Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin

 • 2. Ikalawang Digmaang Opyo Unang Digmaang Opyo Tagumpay ng Imperyalismo sa Pilipinas Kasunduang Tianjin
 • 3. Industriyalisasyon Pangangailangan para sa mga hilaw na sangkap o materyales (Raw Materials) tulad ng langis, kape, asukal, goma atbp. Matinding kapitalismo ang prinsipyong pang-ekonomiya ang naghari sa pandaigdigang pamilihan Ang tunggalian ng mga kanluranin sa isa’t isa ang naging hamon sa Industriyalisasyon
 • 4. Pamumuhunan Itinuturing ng mga Kanluranin ang mga bansang Asyano bilang mapagkukunan ng kita o tubo Naakit ang mga kanluranin sa posibilidad ng paglago ng kanilang pera sa pamamagitan ng paglalagay ng kapital sa mga pataniman at minahan na sagana sa Asya.
 • 5. White Man’s Burden Paniniwala na ang kabihasnan ng mga kanluranin ay nakahihigit kaysa sa mga kabihasnang Asyano Sa palagay nila, mayroon silang tungkulin na turuan ang mga Asyano. Ito ang naging pagbibigay-katwiran ng mga Kanluranin sa ginawa nilang pananakop sa mga Asyano.
 • 6. Tagumpay ng Imperyalismo sa India Sinimulang subaybayan mismo ng England ang pamamahala sa India ng English East India Company. Dito naganap ang pagpili ng pamahalaan ng England sa magiging gobernador- heneral ng India.
 • 7. Ang Rebelyong Sepoy Tinatawag ring Rebelyon ng 1857 Sila ang hukbong kolonyal ng England sa India na nag-alsa dahil sa balita na ang kanilang bagong cartridge ng ripleng kanilang ginagamit ay nilangisan diumano ng langis ng hayop. Tutol dito ang mga Hindu at Muslim dahil bawal sila ng baka at baboy. Ginamit ng England ang pagkabigo ng rebelyon bilang hudyat ng pagpapabagsak sa English East India Company.
 • 8. Tagumpay ng Imperyalismo sa Burma Ito ang tagapagtanggol ng silangang bahagi ng kanilang nasasakop, ang India. Sa haba ng ika-19 na siglo, sinikap ng England na isailalim ang Burma sa isang mapagsilbing ugnayan o dependent relations, tulad ng ginawa nila sa India.
 • 9. Digmaang Anglo-Burmese Ito ay naganap simula 1824 hanggang 1826 Ito ang paglusob ng Burma sa mga Estado ng Assam,Arakan, at Manipur Natalo ang Burma dulot ng malaking pinsala na natamo ng pwersa nito sa Arakan at Tenasserim. Sapilitang lumagda ang Burma noong 1826 sa Kasunduan ng Yandabo. Sa kasunduang ito, inililipat ng Burma ang English East India Company ang Arakan at Tenasserim.
 • 10. Tagumpay ng Imperyalismo sa Singapore Sa dahilang sakop ng mga Dutch ang ang Indonesia, hindi pinahintulutan ang England na makipagkalakalan sa Singapore. Ang England ay maaari lamang makipagkalakalan sa Batavia sa Indonesia.
 • 11. Pagtatatag ng Singapore Iminungkahi ni Thomas Stamford Raffles ang pagtatatag ng isang daungan sa timog Malaya na hahamon sa pananaig ng mga Dutch sa kalakalan. Ang Singapore ay matatagpuan sa timog na dulo ng tangway ng Malaya.
 • 12. Straits Settlements Ang mga sakop ng lupain ng England ay nagsimula sa tatlong daungan na matatagpuan sa strait of Malacca. (Penang, Singapore, Malacca) Ang tatlong daungan ay nagsilbi bilang sentro ng distribusyon ng mga produkto ng England at India, tulad ng opyo at tela.
 • 13. Resident System Sa ilalim ng sistemang ito, may tutuparin ang mga sultan at ang Resident. Sa bahagi ng sultan, tatanggapin niya ang pananatili sa lugar ng isang British Resident. Sa bahagi ng Resident, ipagtatanggol niya ang sultan at ang kanyang estado.
 • 14. Federated Malay States Ito ay binubuo ng apat na estadong pumayag sa Resident System. (Perak, Selangor, Pahang, at Negri Sembilan) Ang namumuno dito ay isang Resident- General.
 • 15. Unfederated Malay States Ito naman ang mga tumutol sa Resident System Apat na estado rin ang bumubuo dito. (Kedah, Perlis, Kelantan, at Trengganu)
 • 16. Tagumpay ng Imperyalismo sa China Naging mahigpit ang pamahalaang Manchu sa China sa mga mangangalakal na Kanluranin na dumagsa sa Canton noong ika-19 na siglo. Hinangad ng England na mas marami ang kanilang iluluwas sa China kaysa kanilang inaangkat. Noong hindi nila mapantayan ang mga porselana sa China, opyo na lanmang ang kanilang dinala at ito naman ay naging mabenta.
 • 17. Ang Unang Digmaang Opyo Sumiklab ang Unang Digmaang Opyo noong 1839. Ang sanhi ng digmaan ay ang ginawang pagsira ng mga opisyal ng adwnana ng Canton sa opyo na nais ipagbili ng mga English. Tumagal ang digmaan ng 3 taon at natalo ang China. Natapos ang digmaan at nagpirmahan ang 2 bansa ng Kasunduang Nanking.
 • 18. Ikalawang Digmaang Opyo Muling sumiklab ang digmaan noong 1856. Ang sanhi naman nito ay ang pagpigil ng mga opisyal ng adwana sa isang barkong nangangalakal ng opyo. Sumali ang France sa panig ng England dahil sa pagtrato ng Tsino sa mga misyonerong French. Pinilit nilang palayasin ang emperador at sinunog ang kanyang palasyo.
 • 19. Ang Kasunduang Tianjin Sa ilalim ng kasunduang ito, pumayag ang China na mgabukas ng 11 karagdagang daungan para sa kalakalan ng mga Kanluranin Ang Extraterritoriality ay tumutukoy sa pagpapairal ng batas ng dayuhang bansa sa hurisdiksyon ng isang bansa.
 • 20. Paghahati ng China sa mga Spheres of Influence Ang unti-unting pagkawala ng kapangyarihan ng China sa mga lugar sa kanyang paligid na itinuring nila sa mahabang panahon bilang mga protektorado ang sanhi ng pagkakaroon ng Spheres of Influence.
 • 21. Paghahati ng China sa mga Spheres of Influence Dahil sa pagkatalo ng China sa Digmaang Sino-Japanese noong 1894, inilipat sa Japan ang lahat ng karapatan ng China sa Korea, Formosa (Taiwan), at mga pulo ng pescadores sa bisa ng Treaty of Shimonoseki. Ang unti-unting pagkawala ng kapangyarihan ng China sa mga lugar sa kanyang paligid na itinuring nila sa mahabang panahon bilang mga protektorado ang sanhi ng pagkakaroon ng Spheres of Influence.
 • 22. Paghahati ng China sa mga Spheres of Influence Maraming bansa ang sumang-ayon sa patakarang Open Door. Tumulong ang Open Door sa pagpapanatiling buo ng teritoryo ng China.
 • 23. Tagumpay ng Imperyalismo sa Pilipinas Maraming rebelyon ang naganap sa Pilipinas upang ipadama ang pagtutol nila sa patakaran ng Spain. Matapos ang ika-19 na siglo, matagumpay na nagsagawa ang mga Pilipino ng rebelyon laban sa mga espanyol.
 • 24. Tagumpay ng Imperyalismo sa East Indies Umiwas ang mga Dutch sa direktang pamamahala sa East Indies hanggang sa kalagitnaan ng ika-18 siglo dahil mas pinili nilang pumasok sa mga kasunduan kung saan ang lupaing sakop nila ay ipamamahala sa mga katutubong pinuno kapalit ng mga pampalasang ibibigay ng East Indies sa kanila.
 • 25. Ang Culture Sytem Humina ang pananalapi ng Netherlands noong ika-19 na siglo dahil sa Napoleon Wars sa Europa. Si Johannes van den Bosch ang nagmungkahi ng produksiyon ng mga pananim na maaaring ipagbili ng mga Dutch sa pandaigdigang pamilihan. Cultivation system ang isa pang tawag sa Culture system.
 • 26. Ang Culture Sytem Sa ilalim nito, kailangang ilaan ng bawat magsasaka ang sanglimang (1/5) saklaw ng kanilang bukid o 66 na araw ng pagtatanim para sa produksiyon ng mga tanim na iluluwas. Masahol ang dinanas na hirap ng mga Indonesian sa pagtatanim sa ilalim ng sistemang ito.
 • 27. Tagumpay ng Imperyalismo sa Indochina Ang orihinal na dahilan ng panghihimasok ng France sa Vietnam ay ang pagpapalaganap ng Katolisismo. Sa pagtatapos ng ika-18 siglo, ang bilang ng mga katoliko sa Vietnam ay humigit kumulang 250,000. Ang sakop ng Indochina ay ang Vietnam, Cambodia, at Laos.
 • 28. Pagsakop ng Cochin China Naging pagkakataon para kay Emperador Napoleon III ang mga ulat tungkol sa pang-aapi ng mga Katoliko sa Vietnam upang makakuha ng mga lupain sa Timog Vietnam. Noong 1862,pumirma ang emperador ng Vietnam sa isang kasunduang inililipat niya sa France ang tatlong lalawigan na kung tawagin ay Cochin China.
 • 29. Pagsakop ng Cochin China Pumayag din siyang magbukas ng mga daungan para sa mga mangangalakal na French, magbigay ng bayad-pinsala, pahintulutan ang Katolisismo at pagbibigay ng karapatan sa France na maglayag sa Mekong River.
 • 30. Protektorado sa Vietnam Noong 1882, isang misyong pang-militar ng France ang magpunta sa Hanoi. Tinutulan ito ng China pero wala silang nagawa dahil nagapi sila ng mga French. Noong 1884, pumayag ang China na ilagay ang Vietnam sa France.
 • 31. Protektorado sa Cambodia Ipinagbunyi ng France ang pagiging makapangyarihan ng Cambodia. Nagmungkahi ang France na ilagay ang Cambodia sa estadong protektorado nito. Walang nagawa ang Cambodia kundi pumayag.
 • 32. Protektorado sa Laos Ginamit ng France ang pagapatalsik sa dalawa nilang kababayan sa Siam bilang dahilan ng panghihingi ng bayad-pinsala. Ang Menam River ay ang lugar na kinatatayuan ng Laos. Dahil sa pagsasara ng mga French sa daloy ng mga barko sa Menam River, walang nagawa ang Siam kundi isuko sa kanila ang Laos.
 • 33. Tagumpay ng Imperyalismo sa Japan Noong ika-19 na siglo, madalas maglayag sa Hilagang Pacific Ocean ang mga barko ng United States. Dahil sa haba ng kanilang paglalayag, kailangan nilang makahanap ng lugar na may pagkain, tubig, at panggatong o fuel. At nakita nila ito sa Japan.
 • 34. Commodore Matthew Perry Si Matthew Perry ang ipinadala ng United States sa Japan upang makipagkasundo sa Japan upang buksan ang kanilang bansa sa kalakalan ng US. Nadala ang mga Hapones sa mga regalo ng US tulad ng baril, orasan, at iba pang kagamitan para mapapayag sila sa pakikipagkalakalan. Naisip ng Japan na malakas ang puwesa ng US kaya napapayag nila ito.
 • 35. Kasunduang Kanagawa Naisip ng mga Hapones na maaaring matulad sila sa China sa mga Digmaang Opyo. Pumayag sila at lumagda sa Treaty of Kanagawa. Sa ilalim ng kasunduang ito, magbubukas ang Japan ng dalawang daungan-Shimoda at Hakodate-at magpakita ng mabuting pakikitungo sa mga nasisiraan ng barko.