Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

веб квест

236 vues

Publié le

веб квест

Publié dans : Commerce de détail
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

веб квест

 1. 1. ВикористанняВикористання Веб-квестівВеб-квестів у навчальному процесіу навчальному процесі
 2. 2. Використання комп’ютера як інструментуВикористання комп’ютера як інструменту творчої діяльності сприяєтворчої діяльності сприяє досягненню таких цілей:досягненню таких цілей: −− підвищення мотивації до самоосвіти;підвищення мотивації до самоосвіти; −− формування нових компетенцій;формування нових компетенцій; −− реалізація креативного потенціалу;реалізація креативного потенціалу; −− підвищення особистісної самооцінки;підвищення особистісної самооцінки; −− розвиток особистісних якостей.розвиток особистісних якостей.
 3. 3. Уперше термін «Веб-квест» бувУперше термін «Веб-квест» був запропонований в 1995 р. Бернізапропонований в 1995 р. Берні Доджем, професором УніверситетуДоджем, професором Університету Сан-Дієго (США).Сан-Дієго (США).
 4. 4. ПідПід квестомквестом (англ. Quest – подорож,(англ. Quest – подорож, мандрівка) розуміють комп’ютерну гру, вмандрівка) розуміють комп’ютерну гру, в якій гравець має добитися певної мети,якій гравець має добитися певної мети, використовуючи власні знання і досвід,використовуючи власні знання і досвід, а також спілкуючись з учасникамиа також спілкуючись з учасниками квеста.квеста.
 5. 5. Веб-квест (Webquest)Веб-квест (Webquest) у педагогіці –у педагогіці – проблемне завдання з елементамипроблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якоїрольової гри, для виконання якої використовуються інформаційні ресурсивикористовуються інформаційні ресурси Інтернет.Інтернет. Веб-квестиВеб-квести – організовані засоби Веб-– організовані засоби Веб- технологій у середовищі WWW.технологій у середовищі WWW.
 6. 6. Б. Додж виділив три принципаБ. Додж виділив три принципа класифікації Веб-квестів:класифікації Веб-квестів: 1. За тривалістю виконання1. За тривалістю виконання 2. За предметним змістом2. За предметним змістом 3. За типом завдань, що виконують учні3. За типом завдань, що виконують учні
 7. 7. Завдання на переказ є найбільшЗавдання на переказ є найбільш примітивними і становлять найбільшпримітивними і становлять найбільш простий приклад використання Інтернет якпростий приклад використання Інтернет як джерела інформації та вважається Веб-джерела інформації та вважається Веб- квестом за умов:квестом за умов: −− формат і форма докладів учнівформат і форма докладів учнів відрізняється від оригіналів матеріалів,відрізняється від оригіналів матеріалів, матеріал тексту не є простим копіюваннямматеріал тексту не є простим копіюванням тексту з Інтернет у текстовий редактор;тексту з Інтернет у текстовий редактор;
 8. 8. −− учні вільні у виборі того, про щоучні вільні у виборі того, про що розповідають і яким чином організуютьрозповідають і яким чином організують знайдену інформацію;знайдену інформацію; −− учніучні використовують навичкивикористовують навички збирання, систематизації та обробкизбирання, систематизації та обробки інформації.інформації.
 9. 9. СутністьСутність компіляційногокомпіляційного завданнязавдання полягає в тому, щополягає в тому, що учніучні мають взятимають взяти інформацію з різних джерел і привестиінформацію з різних джерел і привести її до єдиного формату. Підсумковаїї до єдиного формату. Підсумкова компіляція може бути опублікована вкомпіляція може бути опублікована в Інтернет або представлена у виглядіІнтернет або представлена у вигляді нецифрового продукту, наприклад,нецифрового продукту, наприклад, книга.книга.
 10. 10. Веб-квест, який створений на основіВеб-квест, який створений на основі завдання-загадки, потребує синтезузавдання-загадки, потребує синтезу інформації з набору джерел і створенняінформації з набору джерел і створення головоломки, яку неможливо розв’язатиголоволомки, яку неможливо розв’язати простим пошуком відповіді на сторінкахпростим пошуком відповіді на сторінках Інтернет.Інтернет.
 11. 11. Навпаки, необхідно придумати загадку,Навпаки, необхідно придумати загадку, розв’язок якої потребує:розв’язок якої потребує: −− засвоєння інформації з множинизасвоєння інформації з множини джерел;джерел; −− складання інформації в єдине цілескладання інформації в єдине ціле за допомогою висновків, узагальнень зза допомогою висновків, узагальнень з різних джерел інформації;різних джерел інформації; −− виключення хибних відповідей, яківиключення хибних відповідей, які спочатку уявлялися вірними, а в процесіспочатку уявлялися вірними, а в процесі розгляду стали хибними.розгляду стали хибними.
 12. 12. За думкою Є.С. Полат, Веб-квестЗа думкою Є.С. Полат, Веб-квест повинен мати наступну структуру:повинен мати наступну структуру: −− вступ;вступ; −− центральне завдання;центральне завдання; −− список інформаційних ресурсів, якісписок інформаційних ресурсів, які можна використати під час досліджень,можна використати під час досліджень, у тому числі ресурси Інтернет;у тому числі ресурси Інтернет; −− опис основних етапів роботи;опис основних етапів роботи; керівництво до дії;керівництво до дії; −− заключення.заключення.
 13. 13. Етапи роботи над веб - квестомЕтапи роботи над веб - квестом Початковий етап (командний)Початковий етап (командний) Рольовий етапРольовий етап Завдання:Завдання: 1) пошук інформації по конкретній темі;1) пошук інформації по конкретній темі; 2) розробка структури сайту;2) розробка структури сайту; 3) створення матеріалів для сайту;3) створення матеріалів для сайту; 4) доопрацювання матеріалів для сайту.4) доопрацювання матеріалів для сайту. Заключний етапЗаключний етап
 14. 14. У процесі роботи над веб-квестомУ процесі роботи над веб-квестом розвивається ряд компетенцій:розвивається ряд компетенцій: використання інформаційних технологійвикористання інформаційних технологій для вирішення професійних завдань;для вирішення професійних завдань; самонавчання та самоорганізація;самонавчання та самоорганізація; навички командного рішення проблем;навички командного рішення проблем; навички публічних виступів;навички публічних виступів; вміння знаходити кілька способів рішеньвміння знаходити кілька способів рішень проблемної ситуації.проблемної ситуації.
 15. 15. Дивовижний світДивовижний світ металівметалів
 16. 16. 2 1 8 4 3 5 6 7 Ст. Загадкова Ст. Історична Ст. Хімічна Ст. Геологічна Ст.Біологічна Ст. Технічна Ст. Промислова Додому? З якими подіями пов'язана історія відкриття даного елементу? Знайдіть інформацію про фізичні властивості речовини і його хімічної активності. Яка поширеність даного елементу? У вигляді яких природних з'єднань зустрічається і де знайдені родовища? Опишіть біологічну роль і значення для здоров'я людини. Сфери застосування даної речовини і його з'єднань в техніці і народному господарстві Вивчите способи видобутку і переробки. Знайдіть найбільш крупні підприємства. Нанесіть на карту найбільш крупні родовища Назад к вариантам
 17. 17. Дякую за увагуДякую за увагу /

×