Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ban tin 48

534 vues

Publié le

Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.HCM phát hành bản tin mỗi 1,5 tháng đến tất cả doanh nghiệp Hội viên, các đối tác và cơ quan truyền thông.
Ở số 48 (11/2015), các hoạt động sôi nổi của tháng 10 đã được HAWA truyền tải một cách đầy đủ và chi tiết như: Hội thảo về gỗ cứng Hoa Kỳ, Lễ phát động Giải Hoa Mai, Lễ trao giải Hoa Sen, các hoạt động xúc tiến thương mại với các đoàn DN đến từ Chi Lê, Malaysia, các hoạt động tham vấn chính sách, giao lưu doanh nhân trẻ ngành gỗ Đông Nam Á lần 1,...

Publié dans : Business
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ban tin 48

 1. 1. Hội Mỹ Nghệ &ŕýchế Biến Gỗ TP. Hồ Chĩ ýlẵ/lình , ụ Ạ ạnqn ÁỊV.,`~lựỗ ĨĨ Ĩ Ĩ v1l1:". ẵ[*'ỈỈlvẢlỂ :Ấ'lI~1l: El:llằII `“:i:ll'f~ĩ`JẸlcĩ`l:IIil:l I4'u'I!lỶ-E1 ơtml :r::'-ệíĩìll °ẵẵẵ[*v" P117' vẢlỊỈ.i",",°fẦì.ĂVIÍ 'ỊỈỮỂI l.Ỉ:.'ll ỊỈKQIILQI ĩỖ` 'ĩẬ `*ẵẵ[l°f`*‹ìE[Ừ I:IIIl: :Kử”`ầ I:&`;^* :‹ỈI`ĩ- IỂEN :tIĨ:I :1:FìI` lì ị:I`Ỉ ilc1Ếìil:l `”ẵ:ỄỆl[ĨE` c1~“`ủ 'ẢỆĨ` Br.eĩx'AN ` ỊIKIIILQLỆIẶX ẢI `Ảũv‹n›íl:II.Il.l.v..IỳY:` Á `^ 3 ểrỷ ẠLL ` ' ' ` 1` * ` ẩĨlỈÌÍũỀỂIÍlt!íỉMì" `:llllK-ělllỉllrI.(' III :` ấI[(ẫIl[IĨlỈỀIIk
 2. 2. //”'ị7`."Ĩ=t "Ẩ`<` TRUỉ`!G TÂỉvỉ PHÂỉ`! PHỔI GỖ NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU Ê' F n , ` - v ,, r A . ^ ^ ^ - A A `,r Chung tol cam ket tạo ra nguon nguyen llẹu go ,` Ị I A7 c n A 1 I ^ ' ` `... hợp phap, on định & hlẹu qua cho khach hang" Gò Tày cho ngỏ! nhà Viêt Tavico là Nhà Cung cấp gô nhập khâu Tuỳ nhu cãu doanh nghiệp có thể chọn Các loại gõ được niêm yết thông tin lớn nhất Việt Nam. Các loại gỏ rất đa mua gõ xè sẩy sẵn hoặc gõ tròn và yêu chi tiết vě giả, kích lhước, độ âm, dạng như: Sỏi (Oak), tân bì (ash), dẻ gai cãu xé Sấy gia cóng ngay tại đây theo xuất XỬ, và phân loai, Sáp xếp khoa (beech), anh đào (cherry), gõ dương quy cách riêng nhâm đạt tí lệ thu hõi học, giúp khách hàng tiết kiệm được (poplar),... được nhập khấu hợp pháp n uyên liệu cao nhất tron quá trình thời ian và hoàn toàn thoải mải khi 9 9 9 Ó tùnhíẽu Vùng nguyên liêu trên thế giới. sản xuất, Xem xét, lựa chọn sản phảm, [t'IFf7l 'nu ỈĨƯ Ilảlẫllìnồì lỈñìllì7WlĨil'FTIZẤỉTũlL'D í1lIII1ìrlI:;g'4IlhIlI:ỈTẩ :lỉl(l:.1III;ỡ :.›.ợIllI-*il II:rlìcy.:rl)lL;Ix`lhĨ 'ẨỈÚĨẨI1ỂẸJI|'[ẩlÍVẾĨII=l'ỂỂllẸyuaÍỂỂĨílŨỈríẨly nĩlfllilllnulqtỊllỡ-ỉltñĩílịlv ŕ o;uμỊ.t, |:Ầ .v, ljrlrắìlllzldęẫ'-ìl› Evlunrơlnu 3ầi(l::)ILtl7l:ĩlI:!:‹ :`lỊIlL-118.11::. > ~Illlấlẫl7ll=IìL' 4.'A'.'A'.`At-k'AIơt-l4.L-L-Ị-Ivìijlu
 3. 3. -Ju-,ưμv Zới ngỏ Quý bạn dot ăn phấm HAWA than měn. Hoi Mỹ nghè và thể biển gò Tp.H(M (HAWA) đã co nhiều hoat dong soi nói trong tháng 10 vừa qua. (húng tói da tó chức rát thành công các hoat đòng dào tao. hội thào, giao lưu doanh nghiệp hoi viên HAWA với các đoàn doanh nghiệp đến từ (hí Lê. Malaysia và đặc biét là chương trình giao luu doanh nhan trẻ ngành gỏ Đong Nam Ấ lân thứ nhất tại Singapore. Thong qua các hoat đong này. chúng toi hì vong sẽ giúp các Hoi Vien nang cao hon nữa nâng lưc canh của mlnh, gân kết các hoi viên cũng như chia sè các cơ hoỉ làm ãn với nhau. (húng toi đặc bìet luu tam đến sự kíên nõi bật trong tháng đólà lẽ phát đong gìải thuởng Hoa Mai 2015 - 2016. với sư kíén tn bên bĩ tõ chức trong 12 năm qua, Giải Hoa Mai đã là san chơi chuyên nghiệp của nhiều người đam me thiểt kẽ. Thông qua thành cong Ú các mùa gìải cũng nhưđươc khách quõc tế don nhan các tác phấm tai hoỉ chUIFFS - Singapore tháng 3 năm nay. chúng toi có quyên tin tưởng tho những gì mình đang lam la đúng đán và kì vong vào thě he nhà thiểt kẽ trè của Việt Nam sé có nhiêu cơ hoi co xat. giao luu với các nhà thiểt kẽ trên thể giơi; từ đó. thay dói cách nhìn của các nhà mua hàng thě giơi "Ðẽn Việt Nam. không những ho tìm kiếm được những doanh nghiệp sản xuất tot nhất mà còn sẽ tìm kiểm được những nhà thiểt kẽ xuât sác với nhiêu mãu ma mới". Tháng 11 đa vé và thời gian chỉ còn đưoc đểm bàng ngày để đì đến ngày cuói cùng của năm 2015. Nhác đến thang này. nẽu ai đã từng dành sưquan tam đến cac hoat đong tủa Hoi sẽ dẽ dàng nhứ đén Hoi cho ĐÔ gõ và Trang tn Noi thât Việt Nam - VIFA HOME. Đuợc diẽn ra thuờng nien. VIFA HOME đa là điêm đến quen thuoc của người tiêu dùng trong nước có niêm yeu thích đõi VÚ'Í đỏ noi ngoai thât bâng gỏ. dó trang trí noi that... và mu6n mua sám để trang hoàng nhà cứa. Văn phòng dip cuói nam. Ben canh đó. hoi cho còn là câu n6Í hửu hieu giúp các doanh nghiệp sản xuat đến gân hun với thi trường noi đia. Đặc biet trong S6 nay. chúng toi da danh góc khong gian nhò nhãm gioi thieu đến quỷ đoc giá các bo suu tập. sán phảm mới của các doanh nghiệp Hoi viên HAWA. Chúng tòi hi Vong các ban sẽ chon mua được những sản phám trng ý tại hội chợ này. (U61 cùng, chúng toi kính chúc cho quý đoc giá that nhiêu sức khỏe và an khang. Moi ỷ kìěn đóng góp Vê noi dung cũng như hìnhthức cho án phâm, quý ban cóthể lien he vé Văn phòng Hoi qua email hawavn@gmaÍl.‹om. Nguyển Quốc Khanh
 4. 4. Trang 3 Trang 4 Trang 7 Trang 8 Trang 10 Trang 11 Trang 12 Trang 16 Trang 18 Trang Z0 Trang Z1 Trang Z2 Trang 24 Trang 2B Trang 30 Trang 32 Trang 33 Trang 34: Trang 38 Trang 42 Trang 43 Trang 44 Trang 46 Trang 47 Trang 48 Trang 50 Trang 52 Trang 58 Trang 58 Trang 64 x'1lỊlF ,lili-Ị Loi ngò Muc luc SU KIỆN NỐI BẬT VIFA HOME 2015: Nhiều dìuong trình khuyển mãi hấp dãn cho dip mua sám cuoi nàm HOẠT ĐỒNG HÔI Hoa Kỳ có tllẽ tảng gáp đoi nguõn cung gỏ cúng cho Viet Nam Lẽ tl'ao giải cuoc thi Hoa Sen: (ac bạn tl1í sinh vãn hôi hop đlù dơi kếtquả đến giờ phút cuoi cùng Truơng Quý Nghĩa: Giii tron tlnh yêu Sai Gon qua hai bo sưu tap... Các bạn sinh vien. nhà thiểt kẽ hao hứng với mùa Giải Hoa Mai lán mú 13 Xl nghiệp Sokluz Biển những điêu khong thể thành có thể Chương tl1nh giao lưu doanh nhan trè khu vuc Đong Nam Á Hoi tlìảo tang cuong liên kết giũa đao tao và sản xuat Thong tin vê du án PPP Ờ Hà Noi và Tp.H(M (hưong trình Hò trợ xúc tiến xuât khâu dio ngành Chẽ biển gỏ Việt Nam Gỏ mêm Hoa Kỳ: Những điêu mú vi còn chưa biết G0( THIẾT KẾ Nha thiểt ké David Trubridge: Nguón Cam hứng đến tủthíèn nhien XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Tảng cuong hop tac gitĩa doanh nghiệp từ Sarawak - Malaysia với các doanh nghiệp Hoi vien HAWA Đoan doanh nghiệp ƠIÍ Le đến tham Việt Nam Tap đoàn Walmart USA lìm kiêm đõi tac tại Việt Nam PHÂN Tl(H - BÌNH LUÂN (on đuờng chính phuc Nhat Bán (Kì 4): Buoi giao IW đau tien với các doanh nghiệp tham gia chương trình đào bao Sàn xuat tinh gon (Lean Manufacturing): (ong cu quán li hữu hieu bac nhát cho doanh nghiệp [KÌ 3] cHlNH SÁCH - PHÁP LUẬT Thương mai gỏ Viet Nam - Trung Quóc Z012 - 2014: Thuc trang va xu huong HAWA tllam du “Hoi thao don gian hoa ứlù tuc kiêm dich hang hóa Xuat nhap khâu” GÒ( HOI VIEN (húc mfmg ngày thanh lap của doanh nghiệp Hoi viên tlìáng 10.11 BA Furniture (Boutique Art] giám giá đặc biet từ ngày 10 đến ngay 30/11 Bobi Craft khai tI'ưong xưòrlg sản xuât mới Khai truong showroom Hãfele tai thanh phơ Nha Trang GIAHU Corp. vinh du nhan danh hieu Top Brands Z015 An (uong: Nha cung Cáp nguyên vat liệu trang tri noi tlìát và vật liệu décor hàng đâu Việt Nam SẢN PHẪM Giang sinh lung lình sác mau với sản phám dlủ cong từgiãy B0 suu tap "Sài Gon trong toi” đuoc chính mức co mặt tren ỈÌIÍ Ữuong DNTN Kiên Phúc ra mát bo sản pham ban an cao cáp cai tiển (ONG NGHE Ứng dụng phản mém vi tính trong sản xuat dó gõ dạng tăm THONG TTN NGÀNH Thong tin nganh nĩ- và .:. ..-.e*.T1-`.. HỘI MỸ NGHỆ VA CHẾ BIẾN GỖ TP.HcM Handicraft and Wood Industry Association of HCM City Địa chl I 185 Lý chính Thăng. Phường 7, Quận 3,Tp.HcM Tel : 08.3526 4020/1 FỒX í08.3526 4022 Email :Ínfo@hawa.org.vn l hawavn@gmaÍl.com Website :www.hawa.org.vn Fanpage: www.faCeb00k.com/hawaviet THỐNG TIN BAN PHỤ TRÁCH BẢN TIN Olịuưádl nhlệmìulấtbări: Giám đốc Nguyên Thế Sơn Olịutrádl nhiệm nộidulìg: Tổng bíên tập Lê Thị Thu Hương Biên ÙễP= Phương Lam Giang, Trăn Ngocĩhương Nguyển Thanh Phong, Huỳnh Vãn Hạnh Nguyển Chánh Phương, Tô Ngọc Ngời Cao DuyT`âm, Đào Tìén Dũng Thiết kể trình bày: Hoàng Bình Sữa bản ln: `I'l1Íêu Hoa Phụ lfẩẽh lầí tfợẵ Ngọc Hiếu +Trãn Kim Ảnh: Thiěu Hoa, Nguyên Long, Diêm Uyên ln 1,000 bán, khô (27x27) cm tại [TYĨK IN BAO BỈ THỊNH (HINH Địa chl: 60/15 Lê Văn Phan, Quận Tân Phú, Tp.HCM Giấy ĐKXB S6: 568 - 2015 /CXBIPH/Ol - ĨỐÍĨỈIĨ Quyết định xuất bản sõi 90/QĐ ` NXBTT căp ngày 12 tháng 04 năm 2015 ln xong và nộp ltm chiểu tháng 04/Z015
 5. 5. BOUT UE ,x @0ề9J x. Ỹ Ỉẵ Ấ.-FURỈaĨỈTURE y ..ngu-. ”øμw..-” '“ -c-sç.~x' TƯ VẤN - THIẾT KỂ /A SẢN XUẤT - THI CÔNG 37 Iílfcìl `l`llỈịVẦ F 'l`lr=^tor arệlk Ị..,ầ. `lr'Ị'>[“llVA `I:l (ẾE,k1ẵi` ỂỸIỒẵ"3KIIấ' E; info@boutique-art_com_Vn 'Io' :Qutẽìu `lilllμv, r-‹ `Iir:ìcr anal. `lr'4l;K` lm `r=l íỗ*^‹Ề'ẵ5` =Ĩ=7'= 3'l=K4 W: wVvw.boutíque-art.com.Vn
 6. 6. .l.lỆilAlŕơ.`Ĩ 'Ể`ili.lvl,i,l'l.l.ì ')u_[Ị[ẩLĨỐ lioiĩtơillìtllll.`lljulỈỈluI=iiIÍiialillIiiiỉíilầluall°`lii:IỈ:nrnịelkiLIỊliìIIilỉlI `r_Ắíì1 “ =Ĩ_L1iil ttclvniŕ :Ỉtliil ilulilęlIav1lllIỉlllliiiluìilolllLịtlliỉllilỉlliiỉibiìsvỉlllíIllitìliíilllalaxìỉiluIplllllliliĩilllLItIli`vĩli`iitlllìnlllởlilliuỉllbì 'I.|1:Ii[Iih'tl.I'.4ill.ln$ iẵillllÍÌIÌỈỈIlIỈHIồLỈnl[! ẵẵiínmnlllEIIIÍIÍIIl'íìIllĨỈíllIÌẫilÌÌíltAỂ[Íz I. ” :lẽolỉlẵr Lil I,lgiÌ'IPVẨ!li"ỖĨ'-Ì`ÌlIỀ.lllI`ĨÍỆIIIIÍÍIBJỊIẾIHÌÌIIÍÍỄNỈÍHLắm!Illllllμ-ÍÃIIIiỈẩiIIIẾIỈỈỆIIIẵhllÍi'i'lll0lỂIỄẨi!lllIÍÍ0lllllỈIl Ililllitít-dltllr`n`lIi›it=Ỉill=il JíI1ỈI!IlLỸ'^VấlílllnlHIFllli..,IíĨÍÌÍŨỈẪỈỄỈÌẨẾIIIIỈỂIIỈỈẾII 'ni:Ll[a.Ĩ,lli ỉtll.lt-gillclllllịlilĩiìtllII1l'n'IỉIIỄiIliaí=IllIlill'IIIllIllỊlaiiiiơllìnltmllrliĩlliiuii'fiμrnliiillglilll"ỉilaliụsĩiliibĩliơlíiiiltềinĩillnlliíiụì `ẵIlOllll›1Ỉ:,llil`nlul =IỉivAviIlIltìvnviiilalĩilnvnlIitaỏiơll .ịiiilcrii hiIBIlivμliiulitấllịllĩiĩàlsøtlllllĩiIIIcillllỊlzlli't=L`I'AIl=llillillIỊlIilìĩãlilili"iiluũiaỉiìliỉíiranlitvivroiđtçnlliílỊlizllllrarớhtlr Ịolllllliaíđialiklallilỉllll Ilìuliulrậ aiiiiềtẽiIIịv-glliỉiỉtiiuitrllliicìlìllal3›:‹ỈItnẾl'AƯIii 'Ýl-,Ilh'‹iP-.ĩlltli ỦIỊĂ mírẵũliỏ%'iHliÌllỈÍÌI%ĨỆL`iOlllÌỸy°IÌlüÌẵỈ Ỉidilolvxvlvnvlilill liÌltlClIalÍÌEIll `lilllL1“IlIớtillI^$`I=.llr Ítamlllan l`li,i`iIlllL,'I'‹F.L1lllD iliialllịxalíilul IIIƠIIHFỊỈÍỄIIFIIĨFỈÌIIIIIIEIỄÍỈỈĨỈIIIIÌIIIỈỀỊỈỸẾIIÐIIILỊÌỂĨÍÌI 'ĨỈỈÌIlllỗllĩíblỉvìiÌVÊÌIIAẸIIEFIIIÍ ỈlllíìiìilqÍÌFlll!Ililn'lìiLiĨÍỈH›Th'I'iĨÍÍlÍÌIỂI!HlÌĨiÍĨ!E[ÍĨlill :ili.l:iii"IliI.Iiìl iĩllliailllìíăjplrali=iI.Ịv'?;‹tirịlluiu:lll,uinllllllia“kike” lbllillilrịuliilptlilibøtlíịμlil llclslnlllllĩ iii-dl lii'IlllỈi“Ị',Ftlir”.v[lllll[Ịl ltaìĩllíilulliμitllllỉllμìizcdinllislilollalqịr-Iialigautãnlllnluhl Liirnlíilulllơlliplliñlítơill -llllllnllllìlilríllluiiiĩàihìltl llỉilịiắi i4llliĨÍÌlÍÌlü1!lE]ỊIllíÌIỈlllllIẫfĨiiỈI , ilillịliinấồĩtơiilllđillảiIIỊI ZDIÍIẦ HillIIIDÍĨĨlJlỊĨ[lqịIl]ÍÍIJllỆlHIllI(lli"ỊVỈlIl(ÌI'liĨllÍmlkíÍliŨi!LÍỈl'MlẦVfỈÍÌIÍÌl%1[Iu!lílIÌ0lÌàZiỊIHÍỊÌĨIIJIIIỈỂIIIÌIIÍIITTHIỊI Ịlơltíiilil Ịrơliỉtìflbllliítiivlỉitojịnlui illlidilir lil lil' Iillởllbiụvlầịìxllỉbiũbl IÍỄIIiliI:'A'l:IcIIuỊrllrẽlỉtg(l'n'lĨi lnlliqjlơilln-Jilnlllli lílt-ir-ll (EEIIỈPẢHÍÌIEIÌIEÌĨIỈỈIl!IĩIi›$Ỉi0llI'lllỈÍÌIÍIIHPIUIIPIILĨẾIIÍỈlll!lIll'iĨlliIÍÌIHIDJIllỊlãÍỈiÍẦ'lìillIL$Ìilll`ỉllIlIil!iỈi›¶HlÌĨlIÍllHĨliÌẵi* lnlỉtillnilllralittỉii ỊEEIHILD :illI=lỉtf=llltlliPt'A'Illllỉi- IilẽlllIIIĩílllliμilliàìzcliiiâllliăilliì `ÍÌIüẫIÍĨỈÍỈHĨiÍÌlỉI¶ẵlỔÌllllÍÌIHIAÌIIIỂIÍĨIỄIIl*IlỈỈÌ'l'iƠlllỐÌnĨ!l!Ẫ!lẨ'F'lỈŨll'Ấỉli"ÌÍÌỊl0ỈÍẵĨẩli'ỈẨIĨ]'FÍÌiU illiílÌ:líĩlllllifallíliiillxllilẫ1i!lllIiI IIIIIIÍIILSIỊL Ilằolưịẫi Ịhlimllit' mblai °iHĨlμ!n0ÍỮllIIĨÍIIIIIIEÍÌIIÍÐ4IÌIÍÍçJỄiiẫç'iÍICl'I'lẵÍÌlIlỈi'1ồI$`iĨÍĨổ)AÌÌẵI'ỈỈỔÌìiIII!lÌFLỈÌ4HỎÌlllIÍĨíÍÍIỉHlllIliÍiluịnfỀiĨỈ0lliuŨiỉỉỸI!llLỈỀlllÍl -itìllĩilĩiriiiiillíliilìllIL-iiilìiìllllllllhììliilniillihuvIIIGIIAliClvA'iihlica-ổiolứltiãllí liầuisill `Ỉìl`ÍÌÍỀIILỊÍÍÌlẵilliiiẫI(lil]v!IẫiX7Ínl]IIìiẵiìụllẵlẵlll4liỈẵiỊ!iÍỈ1ẵLÌỈll]llIỲI,IfỉI'l'ñiĨÔíẾhiiẵ,ịẢ'iÌi,I'A'ẨỈÍÌIlliẫiIliìiẵiíìliIiiấiI'ỈốIỈlIỀẦÍỈÍÌIÌIÍÍAỄIIỈỈÍIIMỄNIIỂFỈỈĨ ._ỊU.iỀIĨÍĨlỄkIfl.I'All`P* ‹:Ị1s`lĨs1`olll”Illilílĩlllĩbitìillillllởliμii llavrìitoipllllaliửl IlllliilliìrìlrllíIiolęltilllllllllìitiơlluìlolIsìlleivnlñli `l`ll| xa‹'|l Ịltitvlllavliltoipllllỉlllỉ t liltìllliqltqiięiịtàitaỵc.liĩlllholPịzilllallilraciĩloll ỉÌIẫlIllllNI!llăỈlIlIILÝÌlWẩil¶›10IC°fểiỈỈlilIìlGI'l'IỄỈKHÌ'ẩÌlμƠÌẵlG'I'!ỉiỄ IillIỈol=llI:in1k1lrliIE.lỉtollI[›'llai). HIIIÝI.:IltỏiulllalịlílĩaìiniitailIiI:iVlLil%l0iởIiL`Illl:ơllllilav. 'Jẫ,(!lấĨ,À Iíiitul- IÌỈẾIIgiÍìbĩổịìÊĨẾỈ[ỂJEÍỮIJII"`i›Ỉ1Í`Ịl[ẸFlỂĨẫlÌlhil|IỈlIIÌlIhỈÌẫIlỈỈŨ[lÍIiìlẫI0 `ỉilHlOIIi`tlalliIl`ll=llIñ`I[-' lutliđu I P nl-idẫiâllti _enliị “ølltl`P"A'IlIOliIllililμiìliμầịsxlldiẵiitl PIIHinẪVlĨlilllì'EỈỈỈ0llHlllÍÌÌÌLỈỀÌỈIHÌỈỈỈỈỈĂVẪỈIIỄÍÌIHKIIILỈÍl!lÍĨỈllllẵlllÍÌ'l'illllÍ[ll'll]ÌỈĨÍIIEIĨIIÍÌILỈÌIWIỈỉiíiẵiìlhllli `“-llllỉliliaviliiíilolinglilliilulhllilllli^"lâlllViilIil íll!IIŕI'lĨl0jP -llolloliteli `Ì'lỈJIIIIIIIÍĨĨIIIIÌlilFIÍÍllIìIlÌĨV ĩlllilĩiiịlnllll llẵolsěi 'i't'-.illl Íỉtl -Iius1'ęr-IỈĨIILD !r-.ii”ỈlI=i$ÌilI'it=iỈlhlllDElilL:tiiFIIlfĂll.Iñ,A'l'hlIIIBIÍivliiiliu`I=ilriII:]ỊiI=L1:illỈ=Iítvlailliniiilnlllltllnllỉlĩiluiinasìillvnvlilllól ỊIIIIÍÌIIÍỈWIIIỞÌÌIIIlllồlíiíllliñíl lili'. lholatiñ 'I J'l'Fl'FỈlIiμinlqhllhlllỄl`iẫill1ỊI5IÍĨ(ẵÍÌIỈìIỊllII:ằÌV I-lúìnliiiâillllâilliitlưillil hleilllhtolllrdlni I
 7. 7. ẵil Ỉilậll Ilíl lili llliiil. IIUỈỂỈE Zili 5: ít.'.l=IlỂIl Clẫưũỉfẵũ ĨIiÌí'.'.I'I ẵI:IU`I'Ểlt! ỈỂỈẪI iĩIẨP DẪỈIÊ Hội chợ dỗ gỗ và trung bf nội dtẫt Việt Nam 2015 (VIFA HOME 2015) dtrợc diển M tửngủy 12 - ts/tt/2015 tg! Trung tâm Hội cllợ & Triển lãm Tân Binh (TBECC) M6 Hoang van mụ, Quận Tan Bỉnlu, Tp.HCM. Trong suốtllơn 5 năm qua, VIFA HOME đã fuõn lủ dĩểm đến quen tiluộccho nhũlgaimuốn mud săm để nộingoại dlẩt, Ðậtdụng trnllgttfnội tllốtocì tiếp cộncúccôngtgdưểthểdli Hoi cho nam nay mo rong quy mo hon nam truoc voi 130 doanh nghiep. tham gia hon 500 gian hang bèn trong va ngoai san trung tam triển lam: trung bay từ cac sản phâm đó gò trong nhà & ngoài troi nhu: noi that phong khách. phòng an, phong ngủ. phong tám. nhà bép. đó gõ san vuon. đó gõ danh cho trè em, dô gỏ danh cho van phong, nhà hàng. khach san. café. khu nghi duong. resort biet thu. can ho cao cap... đến các sản phâm trang tri noi that nhu: man. vải. thảm, vat lieu lot san. van dp tưong. giãy dán tuong, thiểt bi nhà bép. đèn trang tri. tranh & khung tranh. tưong điêu khác đa nghe thuat. cay cánh. binh hoa. đó thủ cong mỹ nghe. son mai. gom sứ. may tre lả, qua tặng... các dich vu tư ván kiển trúc, thiet kẽ thi cong trang tri noi ngoai that va các dich vu hó tro. Hoi cho mủ cứa tự do cho khach tham quan từ 9 gio sáng den B gio tơi hàng ngay. lieng ngày cuoi cũng sẽ kéo dai đến 9 giơ tỏi. c:ĩ:u DỊP ỉcìuii siiicỉ cuñl ixfiiíçi Theo quan sát rat nhiéu doanh nghiệp tham gia hoi cho lân nay giới thieu cac sản phám, bo suu tap mới cho mùa giang sinh, mùa tét sáp đen. Nguoi tieu dủng sẽ cảm thay thỏa man với những sản phấm đo gỏ noi thât co kiểu dang thiểt kẽ hien đai. sang trong với tiêu chuân xuât khãu nhung chi phi hoan toan phù hop voi mức thu nhap của ngưoi tieu dùng Viet Nam. Ðặc biet. mot S6 don vi khác nhan dip nay cũng co nhiêu chưong trình khuyen mai nhăm tri an khach hang. Đoi voi các don vi tham gìa. ngoai viec co co hoi đến gân hon với các khach hang. hoi cho cũng là noi để các doanh nghiệp trong nganh gặp go va chia sè. HAWA rát kỳ vong vào sự lien kết của những doanh nghiệp đâu ngành. để nang cao tinh canh tranh của các sản phâm trong nuoc so với các sản phấm nhap khâu. Ngoai ra, thong qua buói đõi thoai noi thât giữa cac nha thiết kẽ, kiển trúc sư. với các doanh nghiep sản xuât đo gỏ & trang tri noi thất. hoi cho sè là noi giao luu gặp go và thiểt lap moi quan he giũa Nha sàn xuat - Các nhà tư van kiển trúc. thiět kể noi thât - Doanh nghiep kinh doanh phan phoi. tao ra chuoi lien kết hoan chinh để cung căp các sản pham tót nhát từ nha máy đển người tieu dùng voi giá hop lý. HAWA mong muon các co quan ban nganh sẽ cùng hotro để củng (6 và pháttriển nganh gỏ của Việt Nam va tin răng hoi chợ VIFA HOME Z015 se là câu n6i giúp các doanh nghiep tiếp can người tieu dùng trong nước dẽ dang hon. Nguon: HAWA Corp .,, . ,.l|r Q Ạ sì-ại' .ÌĨ 1~, X/ ` Â T ì" ỉạzllcgiá V _ `. v-x (`*`y.ìiilii,μliIil`.=~ C .X 5 il MUA KEM SIYFI BỈB 'I ya”
 8. 8. i s::I!!f,isI'JrlJ:i.irì slsĨỊ`ì.l i,l!l”ịl HĨI `si.Ì.lỂ sỸĨlsl.ul ịlẫiil Ĩũh lsullnilt I-ill.lsL!`l ịiil HĨii.LỂJ !'l.Ìslll lilặgií gishlslsil . i_`ỳ Ý .V Ì yc Ề,ii ‹ ` ` N `ili`lldilIlHllI:I` Hoa Ki] oo nguốn nguyên liệu gỗ cmm dổi dào, được khai tllúc bển olìlg,oủcỏi!lểtănggẩphuihoặcbulẫnnguổnclmggỗcmlgdWVlệt Numsonđlhiện Mg, đạldiện Hội đỗngXuốtkhắuGỗtúIlgHoo Kị (AHEC)chobiểttụIhộII¶lăo “GỗciñlgHoaKỊ):5ựlỊmdĐọndlÍIlgđắll dlonhlĩilgtillểtllểbễn olĩrlg”, tùtợcdiểnmvaongủg 16/to. Hoi thao đuoc tó chức bởi Hoi đông Xuat khãu Gõ cứng Hoa Kỳ (AHECJ. Hòi Mỹ nghe va chě bien gỏ Tp.H(M (HAWA) va Hoi Kien trúc su Tp.H(M (HAA). Hoa Kỳ hien ia quoc gia xuat kháu gỏ cứng lớn thứ hai vào Viet Nam voi doanh S6 đạt 238 triệu đo la Mỹ vao năm Z014. tang 10,7% so voi nãm trước ong Michael Snow. Giám dóc điêu hành Hoi đóng Xuất khâu Gõ cứng Hoa Kỳ cho biết. Theo ong Michael. trứ luong khai thác gỏ cứng tai Hoa Kỷ luon nho hon mot nứa lưong gỏ co thě cung căp. điêu đo khien cho rừng khong bi suy giảm ma con tâng dãn. Hoa Kỳ luon đứng đâu vé cach thức quan li rừng bẽn vũng va đám bào nguon cung ứng tin dinh cho thi truong. Lượng nhap khảu gỏ từ Hoa Kỳ của Việt Nam cũng tang nhanh chúng thời gian qua. nhung Hoa Kỳ co thě gia tang xuat khau gò cứng sang viet Nam nhiêu hon gap 2 đến 3 lân gia tri xuat khau hien tai nho vao luong gõ dỏi dào Ở nuoc nay. Xuất khâu sản phảm go chě biển từ Viet Nam vao thi truong Hoa Kỳ cũng gia tang manh va chiểm một ti trong lún đó gỏ xuât khâu của Viet Nam. Tuy nhien. ong Michael Snow nhân manh răng Hoa Kỳ luon yeu cãu khát khe vé tinh hop phap của nguyen lieu gỏ lam ra san pham. "Bo luat Lacey Act của chúng toi quy đinh sản phâm gỏ nhap kháu phải đuoc sản xuat từ những nguon hop pháp, khong cho phép nhap kháu nhũng sản phảm gỏ quý hiěm hoac gỏ khong duoc nha nước cho phép khai thac." ong Snow noi. Dó gõ của Việt Nam xuat kháu sang Mỷ phải chứng minh đuoc co nguon góc nguyen liêu ro rang và hop phap. Ngoai ra. con mot 56 quy đinh khác vẽ tinh kỷ thuat của go như là ham luong hoa chát có trong mõi sản phảm gỏ xuât khảu, và doanh nghiep Việt Nam cán phải tim hiểu kỹ những quy đinh nay khi xuat kháu gỏ sang thi trường Hoa Kỳ. Theo bao cao của HAWA. Hoa Kỳ hien là thi trường xuat kháu gõ lon nhất của Viet Nam với kim ngach xuat kháu 6 thang dau nam 2015 dat 1.2 ti đo la Mỹ. tang 18.8% so voi cùng kỳ năm truoc. Tong kim ngach xuãt kháu gỏ của viet Nam trong nửa đâu nàm Z015 đạt 3.2 ti do la Mỹ. tang 8.8% so voi cùng ki nam 2014. và đuoc du doan se dat 3.7 ti do la Mỹ trong nửa cuoi nam 2015. (A0 BAN - TBKTSG Online
 9. 9. Ế HẮFELE GIẢI PHẬP THÔNG MINH CHO CUA TRUỌT. SLIDO CLASSIC 70 VF A BỘ PHU KIÊN CÙẠ TRUOT TRÙM NGOÀI DÀNH CHO ÐÓ GÒ NÓI THẮT Thiẽt kẽ đác biêt dành cho Các hè của trượt lớn VỚI bẻ rộng tú CÓ thě lên đén 4m và nặng đén 70kg môi cánh. SLIDO CLASSIC 7OVF A CÓ thế mỏ đông bỏ hai Cánh nhỏ két hơp bỏ phu kien Synchro. Ngoài ra, người SỦ dung Con CỎ thě kẽi hơp thèm hệ thông hô tro hoat dỏng băng diẽn E~DrlVe hoác CƠ cáu dóng của giám Chăn Smuso, ( Made in X GERMANV CÔNG TY TNHH HÃFELE VIÊT NAM Láu 13. Toa vì'ia Roo, SỐ 9 Doaiì Van BO. R 12. Q l'lOtli'ìe: 1800 i 797 lIìi0@hafele.Com
 10. 10. ‹ ỵ Các ban thi sinh chup hinh IW niem cũng Ban td chức và Ban giam khảo cuoc thi. JA i .::IỊ!;isí“'JIỊJsisIH sisrljsl - R .. _-9. A nu, Hh Ạ 1* TIẸW Ế `çH nlfnì I pn II" I :J .L.J g,:.`μ, J WJ Iu Lù iouựui u , , .. , . " ` l l ` l l . , , : I`I II I - 'Ệ II' 7 w, Í v v v v 1 1 l v l u ` Ả ` L L À L . A J - n - v'. v-`yu ' . e'F v `, ,- .` l l . _L Ạ Ạ Ạ Ạ "_ Sáng ngày 22/to, lễ trao giúi Hoa Sen r Cuộc dll miết hễ sản phẫm lưu niệm đặc tflnlg của Tp.HCM đã được diễn ru. Các dlí sùlhcủacuộctlddãtềtựndôngdtíngogừưlíchhibíítdỗubuổi lễuủừềngưưngmặtbgnnãocũllgtỏmhỗihậpđểnglửoông bố. Ðã oỏkhá nhiều đơn DỊ doanhnghiệp sảnxuẩtcũllg nhưcác oôngtgdulldllữhởnhønllđhởnaykhủchsgnđễndéìtllumguan các sản phẩm tiêu biểu. Sau hon 7 tháng diên ra, cuoi cũng B sản phâm xuat sác nhất trong Z0 sản phám duoc lot vong Z đa duoc xứng danh tai buoi lẽ vinh danh những tai nang thiểt kể của cuoc thi Hoa Sen. Đến du buói lẽ. Ong Mai Tiến Dũng - Phó Giám đoc cong ty viet Nam Tourism chia sè: "Cuoc thi này rãtý nghia bời có nhiêu quà luu niệm moi cho thành pho. Toi hi vong giải sẽ càng phát triển và các nhà thiểt kể có thể sáng tạo nhièu hon nữa những mon qua luu niem vira dac trung. vừa đep cả ben trong lãn ben ngoai. vừa dể mang di va dac biet hop voi tủi tién của khach du lich”. (ủng tại buđi tông két, tác phám Sách Pop - up của nhom thi sinh Đai hoc Văn Lang va bo sản phãm túi của thi sinh Nguyển Thi Huẽ cũng da được Ba Nguyên Thi Bach Tuyết - Đai dien của hàng Miss Áo dai lua chon để đật hang. Ngoai ra, cac tac phám khac cũng được rat nhiêu các doanh nghiep lũ hanh du lich quan tam. Ai. Ảnh: Xuan Duy 8 SẢN PHẨM ĐOẠT GIẢI: 1 giải nhát: bo sản pham “Sai Gòn trong toi” của cong ty (P Mỹ thuat Gia Long 1 giái nhi: bo sản phám “Túi Sai Gon' của cong ty may mac Hoàng Hà 1 giai ba: tac phám “Mot thoang Sai Gon” của cong ty (P Mỷ thuat Gia Long 5 giái khuyen khich: - Giải San phẩm mang tinh văn hoa đặc trưng nhất của TPHCM: sản phấm Sách Pop - up của nhóm thi sinh đai hoc Van Lang. - Giài sản phấm co tinh sáng tao: sản phám "Sai gon trong toi. trong ban. trong chúng toi” của thi sinh Pham Xuan Toan. - Giai Sàn phảm co tinh thưong mại: sản pham cãm bút "mo hinh nhà thù Đức Ba và mo hinh cho Bên Thành” của thi sinh Trân Ngoc Hùng. - Giài Sàn phấm có tinh than thien với moi truong: sản phám Bo khăn ban an của thi sinh Hoang Hà Garment. - Giải Sàn phẩm co tinh đoc đáo: san pham "Gom Nung' của thi sinh Nguyễn Van Trung. Giài Hoa Sen 2015 la buoc khởi dau cho sukět hợp giũa các td chức ca nhân sản xuat thù cong mỹ nghe với cac nhà thiểt kết cac doanh nghiệp cung ứng dich vu du lich nhăm gop phan đa dang hon cho sản phám luu niem của Tp.H(M. Điêu này sé đáp ứng và kich thich nhu cáu mua sám của du khach dóng thoi tao đưoc sức háp dãn va sự canh tranh của Tp.H(M đoi với các điêm đến khác. TRẤN KIM I Các sản phám của cuoc ttìi don nhan nhieu sư quan tam. Ảnh: HAWA
 11. 11. i s:.Il!;i:I' .lnJ.i.iti .:srỊì.I fŕlĩ* ""T',"”% ~' "III TS's lụ.l .Ộ'Ố Ảrị u._~Ư I GLĨI7 7Rọix.l iTilH i'ỄL! SÀI GÔÍl QLỤT Hŕi! Bộ Sift! TẬP... Ngag snu khi nhận được cũng lúc cả huí giải thưởng cao nhất cún Giải Hoo Sen 2015. tôì đã có Cuộc trỏ chugện Đới Trương ,Quỷ Nghĩa - Nhà thiểt kễ trẻ thuộc Công tg Cổ phần Mg thuật Gia Long. Ân tượng trong tôi Dễ Nghĩa, đỏ là một chàng trui rất Dui tính, cởi mở lJ‹`l có nụ cưởi rất đẹp. u^aI f/ẫx Căm Xúc của bạn lúc nờ_Lj thể nào khi được nhận cả hai giái thưởrig của cuộc thì Hoa Sen Bo `_ tl a năm ngụ) SW tap “Motthoang Sai Gon" That su. minh rát bãt ngờ khi nhan được cả hai giải thường trong mùa giái nãm nay. Đo là mot niem vinh du rát lớn doi voi minh. cam xúc lúc đo nhuvo oa và khong thể diẽn tả duoc hàng loi. Nhan lúc nay đay, minh cũng muon cảm on cong ty da hò tro va tao dìéu kien tơi đa cho minh co thé tham gia cuoc thì tot nhat. g/7-,` Bộ sLn.I tập "Sủi Gòn trong tôii' Dở "Một thoáng Sài Gòn 'I của bạn đã được đảnh giá rất Cao tL`IBũn giảm khảo cũng nhưngười xem. Vậg, V Ư nguồn câm húng từ đàu giúp bạn thiết kế Cd hai bộ SLILJ tập nàg? Đo chinh la tùtinh yeu Sai Gon. Minh da co thời gian dai hoc tap va làm viec Ờ đay. Những điêu tưong chừng nhưthan quen và binh di nhưng dé lai trong minh rát nhiêu cam xúc. B0 sưu tap "Sai Gon trong toi" la những cong trinh kiến trúc tieu biêu của Sai Gòn. la những hinh ánh mang tinh uoc le va "han lam” khi nghi vé Sai Gon. Nguoc lai, Ú bo suu tap "Mot thoảng Sai Gòn" là nhũng khoanh khác rát đỏi đoi ttiuong. No diẽn ra hàng ngay. hàng gio trong doi sóng người Sài Gòn. Đoi khi. đó la những hinh anh chưa đep trong mát nhiêu ngưoi nhung nhin ngâm no. ta Văn thây mot điêu gi đo "rat Sai Gon". i *N ỵ Ê VL_i_Lj bạn mất bao lâu để đưa ra Ự tướng Uci thực hiện tcic phẩm? : ' Minh măt khoảng 2 tháng đẽ đinh hình và tnển khai ý tuong. và cong đoan chiểm nhiêu thời gian nhát đó là gia . cong mãu. mát khoảng thùi gian là 3 tuân. Đen với cuoc thi. sản phâm của minh đa may mân lot vao vong 2 va gr 4 1 " đưoc trung bay Ở Hoi cho Du lich Quoc tế ITE. Đay chinh là co hoi dé sản phám của minh đuoc ngưoi dùng trái ` gạ 'v 'I , . , . nghiem. Minh đa nhan kha nhièu loi nhan Xet. gop ý. va. minh đang co dư dinh se phat triên thèm các thiết kẽ ” ` _l^ ,. trong bo sưu tap nay. ' ., “Lỳ - V ` Và câu hỏi cuổi Cùng, Cẩm nghĩcủcz bạn Uề cuộc thì như thể nào? “ II _V ' Ì ^k ` “ ` Cuoc thi la san choi rát hay và bo ich đõi với các nha thiểt kẽ trè va cac ban sinh vien chuyên nganh thiểt Ẩ`.` ` ` , , . 7 ` kẽ. Bởi các ban cóthể thỏa sức sáng tao va hiện thực hoa những ý ttrttng của minh. Đặc biet, cuoc thi 'v Y ` ' ` S l `: cũng là cau nỏi lien kết các nhà thiet kể trẻ với các doanh nghiep. các cong ty du lich cùng nhau phát . ^ `u ` J VNI tnển và dưa cac sản phâm lưu niem của thanh phó noi rieng Va rong hon là hinh anh du lich /`Ẩ Í i ` Viet Nam trên bản đó du lich thể giới. Minh cũng hi vong cuoc thi sẽ tiep tuc đưoc tõ ` -v, Ii ` `( r _ , chức đẽ minh lai co co hoi tham gia và giao lưu với tát ca. v _i , - r r “ T F ` I íh) THIẾU HOA B0 suu tấp "Sài Gòn trong toi”
 12. 12. HUẠT BỘNG HỘI cÁc BẠN SINH VIÊN, NHÀ THIẾT KẾ HÀO HỨNG vtil MÙA GIẢI HoA MAI LẪN THỨ 13 Da thong tin đến các doanh nghiep. trường Đai hoc, (ao đang từ dau thang 9. nhung đến ngày 16/10. tại GEM (enter. Hoi Mỹ nghe va Chẽ biến gõ Tp. H(M (HAWA) moi chinh thức to chức buoi hop báo phát dong cuoc thi thiet kể mãu hang trang tri noi that gò làn thứ 13 - "Giài Hoa Mai 2015 - 2016". Buoi hop báo thu hút hon 40 đon vi thong tán báo đai. các giảng vien den từ các truong Đai hoc, (ao đàng tai Tp,H(M. Binh Dưong, Đong Nai cùng các ban thi sinh quan tam đến cuoc thi. Tai buoi hop bao, Ong Nguyên Quoc Khanh - (hù tich HAWA đỏng thời cũng là trường ban tó chức cũng đa co những chia sè rát thú vi vě cuoc thi năm nay. Ong đặc biet nhán manh đến viec sẽ tiếp tuc hotro phát triển và hoan thien các tác phâm sau khi đoạt giải để cóthể dua tac phâm trưng bay Ờ các hoi cho quoc tẽ và đua vào thuong mai. Ong Nguyển Quóc Khanh phát biểu tai Lẽ phát đong giai Hoa Mai 2105 - Z016, Ảnh: Mai Huong Hoat dong đáu tien cùa Giài nam nay đo la HAWA đa tõ chức buoi noi chuyen với nhà thiểt kẽ nõi tiêng đến từ Anh Quoc David Trubridge tại ĐH Van Lang. Ton Đức Tháng va VP HAWA trong 2 ngày 28 và 29/10. Ong đa co những chia sè vẽ kinh nghiêm. nguón cảm hứng Va ý tường trong thiểt ké đó gỏ. Hon 700 sinh Vien đến từ các trường ĐH. (Đ và các nhà thiểt kể đển từ doanh nghiep. nhà thiểt kể tu do tham gia su kien nay.... Nhan đay. Ban tõ chức của cuoc thi cũng Xin chan thành cảm on Ông Angelo Moras - Giám đoc (ong ty TNHH Lien doanh (ung Việt (Corvette) đa nhiet tinh giớithiệu và hõ tro moi chi phi cho chuyễn di cùa David đến Viet Nam. Nha thiet kể David Trubridge chup hinh luu niem cùng voi các sinh vien truong Văn Lang. Ảnh: HAWA ' vn.. HOA MAI ` , CQFEĨƯPQI .Ấ ỳ X w`ỹ l (‹ 'q,, -20l5-2ol6- “= ` DA MAI MT ° vl cuoc THI THIẾT KẾ MẢ -- TRANG TRI NỘI THAT G www.hoamIlooInpotition.com i 0 GIẢI NHẤT 0 GIẢI NHÌ 0 GIẢI BA 6 GIẢI KK Ilnllnlolllầíủíeòrvlul IIl]ũlmIIỚụhùu7.ũii8,TPMũl HAA VẺGIỆCOIBM-iìlilưdnơaltluliịluln uủkmtlunm- nlịláliulbolủtơiiii Iulnlllulluuudvlllơølơlơliul lbuilrđlklùnoluooain-iuiøçooosonvo 20,000,000 vnđ 15,000,000 Vnđ 10,000,000 vnđ 5.000.000 vnđ HẮFELE
 13. 13. Giai đọan chuẩn bị i s::Il!;i.I' _IlDsl.ltì .:sũsi . . . Ế7 Ĩ7 Phất động Giải Châm vòng 1 CHẤM VA TRAO GIAI I 16 Tháng 10 19/12 5/3 - 8/3 ` Sản xuất mẫu Tnễn lãm tác phẫm doat glàl 0il01v3il01l20i6 iaì VIFA Roadshow đển Các Hạn nộp bài Nhận sản phầm mẫu 3-1113 trường Dal hoc 1 5112 0 02 22-31110 Tham quan Showroom . Tham quan DN ' 11/2015 Ẹ Đào ao cho thí sình Triển lăm 12/2015 tác phâm đoat giải ' r tại IFFS r Singapore ifláng 3 10.2015 11.2015 12.2015 1.2016 2.2016 3.201 61 0 1.: _F . ...q,,_lv ` Lí U các hoạt động ềủa Giải Hoa Mai 2015-2016 `I`llIìlui íil Ỉĩili ífi-if 'IE đhiầ iilli flilu Illi' QỂJỊD ilí`Ị.IlYIl'A'AvxvlvA's.in'Avn..lluL.'llyI»`Il›-ttiầllv4sH'=l"*iillililuyulì-i ^rln-‹lli=l7 Ìilfềì” i'-.Il|ỊP=.ul=› iliipLs1livAvAvμvAv.vμ.i=lI=l lỈ`..qIlllrblì:lĨi^ll Llli`lli-IiỈ‹=i`lr=YAvI=r
 14. 14. I I ' ' ' T TI Ế I í F í- I I Z' › . L . VỚI diện tích nhà máy 7O.000m2 được trang bị dây Chuyền máy móc hiện đai nhất nhập khấu từ Châu Âu, An Cường Cam kết mang đến những dịch VỤ gia Công tõt nhất, hoàn hảo nhất và da dang nhất đáp Ứng mọi nhu Cầu của Qui khách hàng. Toàn lì! DÁN CẠNH ACRYLIC KHÔNG ĐƯỜNG CẠNH Ðây là giải pháp dán Cạnh không thãy đường keo, được Chuyên gia thiẽt kẽ đánh giá Cao nhất hiện nay. DẪN CẠNH ÐLIÙNG CHỄO 45° Ðây là giái pháp hcm hiệu Cho Các tnlẽt kẽ Cửa tủ không Cần tay năm hoặc Ứng dụng trong mặt bếp nhằm hạn Chẽ nước thăm Vào Cạnh mép. DẪN GẤP ACRYLIC 90° Giài pháp gâp 903 V‹Ĩri Chiều dài đến 200mm. Ðây là giải pháp hũu hiệu cho những thiẽt kẽ yêu Cầu dộ dày Cánh trên 50mm. DÁN LAMINATE CHỔNG NUỚC Với máy móc và Công nghệ Ðức, giải pháp này được Ủng dụng Cho mặt bẽp vói bề mặt không gỌi'i, phẳng tắp LAMINATE UỔN CONG Cánh tủ áo, tủ bếp được uõn Cong kheo lẻo vm đường line mỏng. Ngoai ra Còn CÓ thể Uôn Cong Laminate găp Xuõng ỄŨŨVỞ Chiều dai tới 200mm cho ứng dụng Cho Cầu thang GHẾ LAMINATE PHỔI CHÃN Gò TỰNHIÊN VỚÍ thiẽt kẽ sáng tạo và công nghệ hiện đại, lưng ghẽ Lami- nate được uõn Cong phôi chận gô tự nhiện đầy SỨC hút. L'm'"aie Kl"9d°m° liiíiiì [`vIV.1-'Ls IiíIì,".I: lirìiìel VENEER mủwemwlulbut bộ dịcn VỤ tại An Cường đều đạt tiệu Chuẩn quốc tẽ và được chuyện gia Singapore đảm trách thực hiện và kiếm Soát Chất lượng. Những kỹthuật gia Công hiện đai sẽ góp phần làm thăng hoa Cho Vật liệu gô cũng như nhũng ý tường thiẽt kẽ đa dang. IEỊV' y Ữ# ị ¶ #Al?S Ì COMPũNEỈ`5 uTc›‹N D‹›cRs
 15. 15. ĐÁNH LỖM VENEER THEO THỞ Gõ l Vén hệ thông máy móc và Công nghệ Ðức, giải pháp này giúp _ _ I cho bề mặt Veneer tróng tự nhiên nhưgô thật. ` ax e` ` " x` NỔI VENEER THEO CHIỀU DÀI 5M Ðây là giải pháp tôi W cho Các thiết kế Cần Chiều dài Veneer nhưcứa Veneer 2.7m hay Các nội thất trang tri khác. PHỦ LỚP CHỐNG XẾ VENEER Nhờcó lớp chõng Xé , Veneer CỐ thế dẽ dàng định hình Và tạo kiếu theo mong muôn. CHÍ VENEER DÀY TỚI 3MM Giải pháp này giúp cho Các Ứng dụng nội thất làm bằng Chãt liệu Veneer thệrn Chắc Chăn Và trông như gô thật. DẪN GẤP WRAPPING PROFILE Giải pháp giúp Cách điệu Các sản phẩm nội thât bằng gô Công ` nghiệp. Ị HỆ ỔP VÁCH DẠNG CÀI Giải pháp giúp khách hàng dẽ dàng, tiện lọi trong thi Công lắp đặt và bảo dám tinh lậu bền cho Vách tưỏng gô. 7 r lị J ., .a ---ỉỉ , `. i CUNG CAP TAM IMO PANELS I Í ,Sử ñ Tấm Ván chõng Cháy theo tiêu chuấn QUỐC tế dành riêng Cho ngành tg , « , . ›- .› , c › ar TUỲ-'mm ,r. đong tau được Xac nhạn bơi IMO (TO Chưc Hang Hai QUOC tế) S-1, ',, E L _ịị, Fŕ--V ® An Cường Show Gallery Hà NÔI Ofñce and Showroom Ðà Nẵng Ofñce and Showroom K “3 and Design Center Ỉllla C4-N08-B, Tầng 2, tòa nhà số 112 Nguyễn Hữu Thọ. 8 Www.ancuong,com ẩ` WDOỎ ' WOỪÍD9 Materials 702/1 K Sư Vạn Hạnh, Phường 12_ Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Hòa Thuận Tây, ỈÍ ib.com/ancuongcompany Giải pháp gỗ nôi thãi cho mọi nhà Quận 10, TPHCM Quận Cầu Giấy, Hà Nội Quận Hải Châu, TR Đà Nẵng Einioacc@ancuong.com
 16. 16. i ,l.ll!ịi.I` .IlIjl.lI.I` .l.lỤ.l EIEIỈ ,lgliilll-Ai :~iliằI` x`|llĨlllt IIIỸỆI Ị ỵlllil ` 'tl _igi_ IỊIIĨIIIỄ' ềe ll L I_ .J - -4 .Á I .l|, lililhiili ill I' Ðlợc tlltình lập tửnđm 2009, tại ốp Sohlu, xã Gia Kiệnly hugện Thống Nhất, từlh Ðồng Nul, XỈ nghiệp Sddlễ gỗ cao su Sohhl chugên sủnxuốt, hinh doanhgỗcaosuxả, tẩm, sẩguaocinghépgỗcaosudlotillhườnguongnưŨcoaxuẩthhổu.XỈnghIệpoỏhIIảnđngsản xuất các mặt hang đa qug cach tilco gêu cầu của hhádl hang. Hiện tại, nhà xuứng cỏ diện tích 1,2 hecta nơi hơn 150 công nhân ua tllợ iủllh nghễ, trong đỏ nam chiểm 75%, nlĩchiếm 2596. Tham gia chuyen dé 1 "Hợp tac tai noi lam viec" v dự án SCORE do Hoi Mỹ nghe và (hể bien gỏ Tp.H(M tõ chức vao tháng 6/2015. xi nghiep đa thành lap nhom cải tiển gom 9 thành vien voi su dãn dát của lanh dao doanh nghiep. Truoc khi tham gia duan. xi nghiep gặp ván dé trong việc bõ tri nhà xướng gay nhiêu hao phi trong van chuyên vat lieu. bản thành phám. Hang ton kho ứ dong. gay lang phi mat bảng, anh hưong đến nang suat chat lưong va thời gian giao hàng: ý thức của nguoi lao động trong viec thưc hiên 55 con nhiêu han chể... Đay la những tran tro ma ban lanh đao doanh nghiep da nhiêu lãn dua ra bàn bac nhung khong thé tim đưoc hướng giai quyêt kha thi. Áp dung phưong phap của du an. nhom cai tiến doanh nghiệp đa tiển hành các cuoc hop hàng tuân dẽ cùng nhau thảo luận các văn dé: đao tao cho người lao dong và can bo quan lý nhan thức vê các cong cu và phuong phap của duan; xay dung quy chě khen thường cho các hoat đong cài tiển. Sau những bứ ngo ban đâu, dan dân anh chị em cong nhan đã hiẻu và hó trợ nhau cùng thưc hien. chủ đong duy tri SS và tich cuc đẽ xuat các hoat dong cái tien lien tục. v v v v vv - ị ư:t .ư:I' IIẩ:l:Il)l:I;i$ 1. Ðiêu chinh và truc quan hoa bỡ tri nhà xuong r “l`ll.(Ơ°IllĩiỉTIiìr:IllIẹiiểlẽitlẵìll ill. Ạ ` etFu.ll.ltiỉiIiir-.Illt;It'r.lIỉ.lIlr':.'lIl Két qua: 0 Thoi gian di chuyển qua cac cũng đoan ngán hon, tiết kiem thoi gian van chuyen của xe nang. ° Dien tich sau khi tái bo tri nhà xướng tiết kiem hon 70% so với trước đay. - Nhà máy đưoc bớ tri hop lý. gon gàng và thâm mỷ hon. Z. (ải tiển phưong pháp sáp xép va lụa phoi VII If ị'lnỊnĩIđ:IỉỉIiinInnlLpIĩPęIịurn|n ị i, - - .ri »_ẵ““ Phuong phap xep lua bo kien đưoc nhom cải tien điêu chinh ' Giám dien tich chiem mặt bàng đến 50% so với truoc đay. dien tich danh cho nguyên lieu ton đong, thừa thãi gân như khong con. U Lượng khoan san phâm tang len 45%/ngày so với truoc đay.
 17. 17. 3. [ải tiển sửdụng máy nén dây đai, nõi những day đai đã qua sử dụng ”Ỉll.o'Iđ!iỉiliiI'‹.Illlgtiầlằillẽflll 'ỈlI.cl°I,dfiỉiliíI=.IllI,l[i=,IlỊl1lũll Trước day. xi nghiệp khong tan dung đuoc day đai da qua 1 lân sử dung. Cong nhan truc tiep tại bo phan da đê xuat sáng kiến nén day đai. nõi dai những day đa qua sứ dung. Theo uoc tinh. tiět kiem nay se giúp xi nghiep giam đuoc 50% luong day dai mua moi, tiet kiem đuoc 7B.000.00DVND/nam cho chi phi mua day đai. 4. (ái tiẽn trong việc xếp kiện, chất pallet Sau khi thưc hien 55 va cải tiển xép kiện. chát pallet. tong só lưong khung sát chứa phoi đong kien giảm duoc 70 khung. uoc tinh chi phi 120.000.000đ. Đặc biet. trong thời gian ngán nhung du án đa góp phan nang cao chat lưong moi trường lam việc cho người lao đong. xay dựng quan hè hop tac hieu quá giữa cong nhan va can bo quản lý. Thúc dãy qua trình cài tiẽn thành cong vượt bac cho xi nghiep. Ong Huỳnh Hoang Sang - Giám dốc Xi nghiệp cho biét "Thong qua SCORE va hoat dong cài tiẽn từ noi tai. xi nghiep chúng toi đa cùng nhau biên những điêu KHONG THẾ THÀNH có THẺ. Trước đay. nói lo lảng lớn nhất của chúng toi la lam sao kiểm đù người lam, làm sao dẽ kịp giao hang... Thi gio đay cau hói thường nhat trong các buõi hop là lam sao có dủ viec cho cong nhan sau những hieu quả cải tiển va bo tri nhan sư hop lý. Truoc day với hon 150 cong nhan nhưng chi tieu sản xuat được 1000 m3/tháng khong thẻ đat được thi gio đay chúng toi có thể hoan thành vuot chi tieu này chi với hon 100 cong nhan. Thoi gian giao hang giam từ 30 ngay xuong con 15 ngày so với trước." i .:ịI!I;IịI' .IlD.I.Il.I .i.[D_l I.i`ru.Il.I itfĨitl.l.[.'l ịIịl`”íIlI ~iHlI.ỉIỂì hũ '.IIfrIi.l.rn.IlIl ỸIỸIỊ Il líịililillịiịliiịihl ,lịlịlÍịlll~Ĩitl`ŕ'ị° Ẻiịiịl-?I :cy- ,I,F;V!âllr:il'Í:lìíiIổiÍỗỈì(6iluIlL ÍĨ“ỉ,*IÍiI=-Iìiĩàiluflìlliiỉillblllliiilll 'IIIIIIỈÍIIE IlIiIlLilI'rẶllll1I-lihlllinllelliizuo Ilítatựlliỉítâllitn lniii!-olilùlỉiręìnu, ỉillliíĩẩilltâi ,liỡrlllollti-.I ftĨll'Ỉ:lÍlQlấ tjulmulil liitãllllẹĩlỉrảtnμltkư iloll - Ilnl Ilpliítãrlíblllt Fiiílivnilliifấlliilciilol Irtuẽaồĩiàil-IIÍIỈIIE i`lI=tllllÍ=iIỊỈi=IítlIPzlI` lI!iÌỈĨẫ!'iỄÌÍili!lIfliCÍÌlilIẫluiĨỂIÌ[lìÌlEÍỈiI'hillllÌiẵilI Ịiiillel*-I'l`rel`ILIlì=I CliluIÌIIIIulltiillililllfiltlìlilĩẩllEIIII "iiiiìíinìiiđiĩtâlfiiĩĩiliillulíilã '!I'ỀlI lilllollpl ir-.IỉIt=ilILlIl`*` Ínlplilliơliiitầill ÍÊì'F!7it›0ll n lli'$':-Ỉiẵiktìlllliiẫilllỉilliilỉlilhìí :ltiIlul""lll(O`IlLIlIÌẺIIIÍI 'Il(i`IIun' 'hiii ỮliIF'ÍIIIÌlỮIÍIÍ'ẩ'ẪiÍỐỈlíẺÌÍÍI'liiriíi2liÌiiắilI1!l!['FlIlỄillllihlìililíẵill Ỉiintíilllrơĩbãfăllĩllíấix .itcirrillilluliilẫịli ` `Iŕ”f3_!l Ì.llỂi.Il !'i.Ì.iịI I'tỈlP` Í.l!hlI.i.Ì. I.ul.í.[iỀì_II tại !'iIĨ.i.LF Ii: `:ItllịrỉlịnịLịI `.i.iịrĨẶIịi.i.iI `ÌĨắẬ*ÍÌI:il-IÌIỈPÁỔĨỀI "ẵtl*'*`ll" IIÌIBI IIHĨII' Jriill Ẫtli'viI ỈIƠIIEFỔÌÙFIIỈÍIIUỈÍĨĨỄỊ*ỈÌỈỂ nTanụrnv..LoẸ1lrỊIÍl.ll; `i-1_ Lĩlillllịtiiñ [ùỈllldÌilƯÍẫlumIÍ(ẵlI'nẫl Ikllliífữtíhiilíli `lIlIiiìIỄ].l-lIII'nilIliilov-rũi I”ilnlliililI:líiT=I!*“'Iẫ~l1iIl›Iỉ(ẵ""ủ'ii ỉiẫllllilĩìÌlliiillìlfẫìllfílliẫlkẵl Jỏhll lfìilulkĩlrlii Gill-ÌIOIIĨ' IÌIIIIIIUIIÍIIIÌIPI ll ” ỀÌIÙHIÌÍ[ỦiIIEFIỈFliÌIHỈIIĨỈỈỈẾỸÌÍilIẵl1'IVỈẩIÌỮẫi iniliriĩìhĩiíitơìlltiíĩki ` “, llllliirãllll 'ÍÌiỈiQv4fẤ"` lhìluI-lhilplmlcllhìloliilŕAdiltleti :lilHIIiillLiIiIIã!IIIlIlL IL u I II Iiiloìlliéiillilliẻilllilliịrt iillrủluhihillilŕĩlíllulnlllizlitblơlờ <IilI,I'r-uillIcIii=Ilel°I=I IIỮIfốiliilluiìiĩãlllúĩìíĩấlllihllñluIỊIIIIỐ ỊỈIỀĨII IỄỊỊI (GIIUI`liF=llIi›llI°lluIũIIllpIlL vl`lIlrl` llliẵiillii*-lLlÍf=`Ilu= Ilĩãlllvrlìllỉlllul uIiI0JịlIỊIiiIầ'hliIỊIl"T', ẫlíỖlỈÌ[ẳỖiltlI'ÊilƯẵi!lÍl!illgi failíilhlllilltgllĨ[ổ.lỊIlliIliiI lliilìhillllliiũlĩltitii
 18. 18. Ị I .rì , 'v X Ðược sự ủng hộ manh nlẽ tửüội dồng nganh công nghiệp gỗ Ðông Nam Á (AFIC), Hội đổng nganh công nghiệp gỗ Singapore (SFIC) dã tổ chủt: tllanh công chmng trình giao luu doanh nhân trě ngủllh gỗ khu nự lẩn tilử nhất uong ngau 29, 30 uldng to tụi Singapore. 37 doanh nhân trẻ dến từ; quốc gia trong khu Dực đã tllanl gia sựkiện nãg, trong đỏdoủn ViệtNamgỗmg tllanh niênđãđểlụỉẩn ntụrngrẩt tốt dẹp trong lõng bạn bẽ khu Dực. Qua các hoat đong đưoc diẽn ra trong Z ngay. chuong trình đã thuc sư đat muc đích ngay tù đâu đo là tang cuong giao lưu. hop tac giữa cac thể he tre Đong Nam Ấ: từ đo. thiểt lap nén táng khu vực cho các nha lanh đao tuong lai trong nganh cong nghiệp gò va cùng nhau ban bac cách chinh phuc thi trường (ong đóng kinhtế ASEAN rong lớn hon gom 600 trieu dan và khu vực khác tren thě gioi. Ngay nay. hau hết các doanh nghiep gò trong khu vuc đang được van hành duoi mo hình Cong ty gia đinh, da phan đang Văn lanh đao bới thě he thữ nhất nhung những nam gân đay đa trong giai doan chuyên giao quyên điêu hanh cho thě he thứ tiếp theo. Mo hinh doanh nghiep gia dinh này vãn đang la yểu tõ quan trong của nen kinh tẽ ASEAN. Tuy nhien. ngoai những thách thức sãn co cúa thi trường trong và ngoai nuoc. thể hè lãnh đao nay còn phải đõi mat với cac vãn dé kho hon nữa: "ngưoi nha" trong Hoi đong quan tri va Quan lý. Tai buoi noi chuyen vé mo hinh (ong ty Gia đinh. với kinh nghiem sãn co, cac đai biêu đến từ cac quoc gia khác nhau đa cùng chia sẻ những kho khan và cùng nhau dưa ra nhiêu giải pháp để quán lý. chuyên giao thě he va phat triễn thành cong hon. i :^ZỄẨi'iiLLĨ `Zi7 0II[iƯíi'lGi ĨiiÌỉ~.ii“I Glitũ LƯU ĐUẪIỂII i'.li:Ềẫl'.l, THỂ lilli! "ƯD ĐÔí'ĨG í'Ĩẵ=:iỉI ii i 'T li ẢI iiịi . /Xk'5 ` i^` / 1 nĩ t “ ,. "áI` l i .Ir y : Í Ế iñ i I I " l.i'.l'.l. Ĩ Viec đến tham Trung tam Thiet kẽ Quoc gia Singapore (NDC). Càng Singa- pore (PSA), tham gia cac buõi noi chuyen ngan vẽ "Design Thinking - Tư duy Thiet kẽ”. va tim hiẽu các vat lieu cũng như còng nghè của tưong lai tai Vien A*STAR's đa cung căp cho cac đai biêu nhiêu thong tin hữu ich va va goc nhin rong hon vé thị trường ASEAN. Đoan doanh nhan trè Việt Nam. voi ten F1 HAWA da co chia sè vẽ chưong trinh lân nay: "Tuy thời gian ngân. nhưng chưong trinh đã cung căp khá nhiêu thong tin va hon hết chúng toi da co những nguoi ban tuyet voi. (húng toi tin ràng day la buoc khởi dâu thuan loi cho việc mo rong hop tac sau nay trong khu vưc. đặc biét đõi với thể hè lanh dao trè. Riêng đoàn Việt Nam. sau chuyên đi nay. chúng toi đa la những người bạn thuc sự và có moi lien he chat che hon. (húng toi đang lap kẽ hoach dẽ co các hoat dong thiểt thuc đẽ kết noi cac doanh nghiệp trong nganh cũng nhu các ban lanh đao tre để tang cùng nhau phat tnén và di toi." I. ”,.-fi .ii `- Lĩhg. các dai bieu dang chia se kinh nghiem quan lỳ doanh nghiep. Anh: HAWA THIẾU HOA
 19. 19. 2 `I`Ệ,ì:” ?l'ĨIẪiPịl Ị:-ị".i ịL`l@.`lịFịlỀ'Ệ CTI* I `ịr'ẽlL`ñĨ`IiịIcĩ `IiFiẮ`II`ịIị`ŕịl Wi.ỂÌl_[l»:iiiÌỄẫ `PFĐẨIF`IFl F'l_lFIP`IỸPl_lFIễỂ 'Ệ*`ỆlPl'r". 7 -^`» 7^T Ụ *Iỉỉl/.IllIỊvIẢcự ÍÍAIIIIỊÍ» I K/ Jkầẵ °-.,`_-- sx KJWJ X Ì; I/ll Ván HPB Ván Ép Quy cách thông dụng: Dày: 3-6-9-12-15-18-21-24mm X Rộng: 1220mm X Dài: 2440mm Q. .Ị Ị q .l`.i.I'lẳ. V _LiIr` 3.?” Criti Ểi^l^`.l'Ỉ li: lị ii 'W -LỄ' J` ỉ::P:,lIịI :r`IIị t‹Si‹:;: I`,i°_{`y Gỗ Tràm Xẻ zỉíũillsi iilhiiẫllíĩẫl / !itẾIlIIi[Ề.ĂIiII,“t-llttấi`ę›: ỬŨIEI `Ị'”ŨI3 ›Fẫ3'ỂỈ'EilHív` ỄIẸIÍỈỄ-Ềrẵằ illlñiũlẵv °ÍìFiliÍI - gt allñlltsy ỄÌL,'ÍẩỈL, '1'-`.' v'I.II'['vìlu›ụ”IIIlIęL iliitělc-:I 4EÌlF i'r=ilI `lt I'u-,ẵilliii Ịilcớllui r"iV` ^""7*'Ỹ'7ii'=l'lằl'í `I:lb 10iãiu1l)i4Iẵf4y_.'ỢIOE! ậzqì VẬIIẪVỊẢ' :lęnzợ Ị0Iỉ“iI'Tl)PơGIấ`E}Ệu"li0iấ`i l lisvul *lalzlãiaiev Ễilllỉllì -`l=lllĨlI9IẵIIEliItlolleliiIęlul` llolull I'II`Ỉi iÍ`lFn.°tI)l: Ễllllcilb 21:!lnlulêllIlililieliiiấlliinìllllli 'I'I=i`lI`-`iit=D II'A'I'A'n'nIllIlIILgIiiI:IliilI0Illll` 'I'A'I'Ả'n'IcgIlIIllrilltgiiirấillillvlli 'kl=iỗ"l'Ì' 'aut Ểilifềnì *lỗillillellũiììlllollieíiílềlliÌIHDIIII
 20. 20. i ị::I!I;I.I' JiDịl,l!fì .lịiiJ,l .“ỈIịI, r ::lI”ÍIịIịIt .ỊIĨEỊII [ịẵĨ`” HITI: IIỊII .“LIl 'IỈ :IỊII lil!? Giii: dlảng ln/zots, tụi Ha Nội, Dựủn Nallg Cao Nghễ một (PPP) clìllg Viện Kiển ừủc Cdnh quan &Nội ülẩt (ÐH Lãm nghiệp) đã Ổ cilủi: hội tlldo “Tăng umlg liên hểtgiũa dao tao oa sdnxuẩt” với mục tiêu tao cd hộigiao iltlly chiasẻ tilõng tin ua tụo dinlgmỗi iiênhễtilợp olíciâu dai giũa các doanh nghiệp (DN) diễ biển gỗ ua ÐH Lâm nghiệp. mum dự hội Ưlăo bao gốm đợi diện iăllh dạo công tu Bùi Gia, NHK, OSM, Bếp Wệt, Ngọc Bích, Hom Việt oa Hlnlg Nguyên. Về phia trltỡllg ÐH Lôm nghiệp, cỏ sựtilam ma của G5. IS. Phom Văn Chltưllg ơ Pilo Hiệu ttlrling, củllg các tilẫg cô của mừng. Tai hoi thảo, DN đa neu ra những yểu kém của sinh vien mới ra trường và tinh trang thiểu hut cả vẽ so lưong. chát lưong can bo quan lý căp trung trong nganh chẽ biễn gỏ. Theo ý kien của DN. nhà trường nen dưa noi dung an toàn lao đong. SS. Kaizen... vào chuong trinh dào tao. Ngoai kỹ nang nghé, nhà trường cũng cân luu ý dào tao kỹ nãng sóng cũng nhu đao đức nghé nghiệp cho sinh vien. Vé phia truong. giảng vien đã neu ra những khó khan khi giảng day trong điêu kien thieu thon co so vat chát nhu máy moc trang thiểt bi hiện đai. Vi vay. ca thày va tro đêu thiểu điêu kien đẽ thuc hanh. Cac thây co cũng mong muon DN hotro nha trường xay dung chưong trinh thuc tập sat với thưc tiẽn hon. gân liên với san phám thuc tẽ. -`li HẮFELE HOI THAO . ic ịĩĨg`Ỹì.'.ìc-sự Ỷ (ủng tai hoi thao. cac DN Va ĐH Lam nghiệp da thõng nhát mot S6 thoa thuan hop tác chinh tren co so hop tác phát triên: I VE phia truùng ĐH Lam nghiệp - Trao đói chuyen gia với DN: hii tro chuyen mon kỹ thuat. bơ tri giảng viên chuyên mon phù hop theo đặc thù rieng của từng DN - H6 tro DN chia sé thong tin tren các kênh thong tin của trường - Gioi thieu sinh vien tot nghiệp uu tú theo nhu cáu nhan su của từng DN u ve phia DN - Trao ddi chuyen gia voi truong. vi du tham gia hoi thảo khoa hoc hang nam - Nhan sinh vien thưc tập - Don tiếp đoàn giáng vien/sinh vien đến tham quan showroom. nha Xuong Nhũng ý kiển góp ý của DN chinh là những phản bien xa hoi hữu ich cho nhà trường. từ do giúp nha trường diêu chinh chuong trinh đao tao sát với thực tẽ hon. từng buoc dap ứng nhu cáu nguón nhan lực chát lưong cao của DN. Itlhillhil IP-.I“llr-rilnoilllillnìl-'hilhllulnli. tìlilhilu IIIIẤIIUI IIlr.ilI'l""`I`i'-iv'lIlI IIT-.iliĩiii-.IIt'›^I íillllilulllillllmillltlIs:i1L1I=iL ELIIIFIFIUI IUIIIIII Ill lb--tl, ílIltlIluiiIillIlll›'‹i=L`Itui clll-GIIIII lIl-IlllIIl'íiT"Illlícilpllillillillvìltuloíàill-ẸII-lullílìlilllhllilll ílii-lurăllil-III: lIĨìilIịIl" F'-IIIIIPEIIIÍIIIIII lillllliơullllllil "IlIlIvI-illlĩtltlllơlíñilllrìllurịiliầi IilhillilnIIIlIlIiIl'“`lIiIllIiIlI` Ỉ!nỂiíẵìịlfầlí'ÍÌllIẵiLli'ỈấIIliliilĨỈiHl`llilHĨilllllll Hal-lhil-Ell-Irĩlluinll-ílnl llililUIlDlÌililIllilfìll`WlÌi` illl-lLlr`-IIIIIIIiI:"llT=ill3Il-lI:“Iilirỏ-ilnllprnil-lhìlulxilhik Ilrĩi iltllluy fllìillllhìllệlk . IIlL0FIII*'n-iiialllịln .1lr`-i iĩilnil. Bài và ảnh: Phạm Đức Thiêng
 21. 21. Tiếp theo cáp đo co bản va nang cao, Du án Nang cao nghé moc - PPP tiep tuc trien khai chưong trinh đao tạo Ờ cáp do Master. Chuong tnnh đưoc thiet kẽ voi 07 mon hoc cung cap những kiếnthức va kỹ nang lien quan den thiểt kẽ. kỷ thuat. công nghe va kỹ nang mêm danh cho cap đo quan lý tai doanh nghiệp Chẽ biẽn gỏ, (ac khoa hoc đuoc tó chức xuyen suot hàng tuân. kéo dai từ giữa thang 10 đến cuoi thang 11 Ờ ca 2 co so đao tao tai Ha Noi va Tp.HCM. Ben canh nhom hoc viên C6 đinh của dư an. mói mon hoc sé được mo rong đang ký cho cac doanh nghiệp hoi viên HAWA. I .1li“ liiiliiẵ IIIỞIIHILIII n!:iIIeI'IIé'iII 1 Phan mém ve kỹ thuat 15/10 0. Nguyển Nhat Tien Dynaplan 2015 (huyen vien BLUM Assoc Prof. Dr.-ing. Đảng Thien Ngon 20/10 Giàng vien trường Đai hoc 2015 sư pham Kỹ thuat Tp.HcM Assoc Prof. Dr.-ing. Z7/10 Đàng Thiện Ngon Z015 Giang vien trường Đai hoc Su phạm Kỹ thuật Tp.H(M Kỹ nãng mêm danh 6/11 Ong Lè Phuoc Van cho cáp quan lý Z015 (huyên gia du an SCDRE Ong Nguyễn Văn Nhan , Z0/11 Giảng vien truong HUTECH/ Quản ly dư án Z015 Ịẵẵễầiầglđứ (ong ty AMATA Việt Nam Assoc. Prof. Dr.-ing. Dang Thien Ngon 22/11 Giảng vien trường Đai hoc cong tv Danh Hoc Z015 Sư pham Kỹ thuat Tp.H(M Anh Trinh Quang Hop Ky thuật (ong ty Danh Moc .I (u6i tháng Ong Trân Quoc Hùng 11 GĐ Công ty TNHH Leuco .l,l!iịi.I^ JlỤ.l.lh .:.rlJ.l Ấ. A-`. Ẫl Khoa hoc Phân mem thiểt kẽ Dynaplan td chức tai showroom BLUM ngay 15/10. Ảnh: HAWA I .III IIIIISIỂ ' liiíilliiảiil nI:IIIEIvIlỉiII (buõi banh trinh S 09/07 Ong Peter viehbecic san phấm Z015 chuyen gia quoc tẽ GIZ 09 07 0 Ph Đức Ĩh`ě , Nguón gõ( gỏ hợp nhân 20115 Chìtẹyenaễiìa trong GIZ Phân mém ve kỹ thuat z3Ị1o 0. Nguyển Nhat Tiễn Dynaplan Z015 Chuyen viên BLUM Assoc. Prof. Dr.-ing. 12/11 Đang Thien Ngon Kỹ nang quan lý co bản Z015 G,áng viên trường Đại hoc Su pham Ky thuat Tp.H(H Assoc. Prof. Dr.-ing. - › 13/11 Đặng Thien Ngon H°p tác “m 'àm “ec 2015 Giảng vien trường Bai hoc Su phạm Kỷ iiiuat Tp.H(M Quàn lý du án 27/11 Ong Le Phuoc van Wi "Pi Sà" Xuất Z015 chuyen gia Du an SCORE Ong Nguyễn Van Nhan ouanlýduán Z8/11 Ệịángfầẵìrmg HUTECH/ ac s tai cũng trinh 2015 ĩóng giám dóc Cong ty AMATA Việt Nam Vai tro của quan doc Dau thang gjgμ phơi vien Dự an ppp trong quan tri nhan su 12
 22. 22. i ,l.ll!ịi.Ii .Iiũịi.lI.”l .:.Iũ.l Hịlịllilịlịlịlh `ịi_ỉii.lỊlịlị: l.ŨI `_i,ỉiỊl` Iiili `.i.lĨl,i IillĨi:` :I::ịIilI Hịltlli iịltIỈiịlịl,lịI I-lịl.ĨỈ ẵiịlẵll Hi [liỂiiiÌ llịlẵẵ ”` ịi,lầiịI`IịI Nganh (BG xuat kháu hàng nam luon đat gia trị tang trường cao và trở thành 1 trong 5 nganh kinhtế mũi nhon của cả nuoc. Tuy nhien, trong S6 70 quoc gia xuãt khấu đo gõ tren thě giới, Viet Nam hiện chi chiểm thi phân 2,65%. Với những thể manh vdn co. ngành (BG Viet Nam con rát nhiêu tiêm nãng để tang trường và phát triển. Mot trong những yeu t6 cot loi đo chinh la sư tang cuong khà nang tiep thi. tim kiêm thi truong va dãy manh xuat khảu. Nhâm hotro nang cao nang luc canh tranh cho các doanh nghiệp tren thì trường qutíc tẽ. được sự hotro chuyen gia của Trung tam Hò tro Nhap khau từ các nuoc phát trien - (Bi. Hoi Mỹ nghe va (BG Tp.H(M (HAWA) đa phoi hop voi Chi nhánh Phong Thuong mai va (ong nghiệp Việt Nam tại Tp.H(M (VCCI HCM] tó chức chuongtrinh đào tao: HỖ tro xúc tien xuốt khau cho nganh CBG Viet Nam. ullrif Ịltìiçiz uỊ;(Ĩl_ql;o'rlIí:e,‹IiỊ Ong vo Minh Hoàng - Đai dien So (ong thưong Tp.H(M ttiam gia lẽ tong két và trao chung nhan cho hoc vien. Ảnh: HAWA (huong trinh gôm 4 khóa học cỏ tinh liên kết chặt chẽ, duoc tố chức trong năm 2015 - 2016: 1. Export Marketing/Tiěp thị xuất khấu: Ngay 4.5/11/2015 2. online marketing/'Tiep thi truc tuyěn: Thang 1/2016 3. How to participate in a Trade Fair and Exhibition/Kỷ năng tham dư hoi cho triên lam: 4/2016 4. Export Promotion skills/Kỹ nảng xúc tiển xuat khẩu: Tháng 5/2016 Giáng vien: (ac chuyen gia cao cap của Trung tam hotro nhap kháu từ các nuoc đang phat triển (CBI) - B0 ngoai giao Ha Lan (hi phi tham dtr: - 500.000 đong/hoc vien/khoa hoc (Danh cho hoi vien HAWA và VCCI] - 1.000.000 đong/hoc viên/khóa hoc dõi với doanh nghiep khác - (hi phi chuyen gia duoc hotro boi (BI Ngon ngủ: Tiếng Anh. co hõ tro phien dich Dõi tuong: Doanh nghiệp (BG và Thù cong mỹ nghe xuat khấu Dáng kỷ tham dự cac khoa hoc vui lòng lien he VP HAWA (Ms. Ngoc Hiểu 0944 736 530) 1 tí. “. JT' /, Hoc viên duoc giảng vien huong dãn tan tinh trong viec thuc hành các bài tap ngay tại lop hoc. Anh: HAWA ỂlliilliIấíiiẫillấởlil-iẵlllli illtìlìllrlilulnlollinilllilrlui .llịmililiI=IlỊỊIñlltỊ,lĨiiIlni
 23. 23. I l'.ihl'ijl'iJLi,J'Ìi,hL`iihi'll'i”ỵ i=iil'iihl'II'iFiLi'lỂ,i,'l.Ẩ',i,!ll'iE'l"ijhihhi'll'i'lI'i1l'iJl'iỂịỈ.i'Ll'iẠii,l!i'1 PỊW “ l 'I "iĨil^ii"' Ỉ,'ll'i_¶,ỀihLi,'lI'i,'lI'IJl'i_ỂlL,i,HL'i,'iI'i,'lLillLi,'ll'i,'l,L',i,¶Liji"i,'lì'i,'lI"i,'Il'i,i,l',iJì' IF-Ỷ:: Ir 'sil illy.-_ị:=;ị:;I=:"^ị -;'Ị:ơ':Ơ.'Ạ` `_ ` l*iỉll` iręllli, iì. PIỞJII vi] iốii irới IiI.i.=.l!Ỉtfn` `0ì,Y.a-' _L`_lỂ1I.PVĨll:.q.Ẩ`,i `. ỊẢĨI.IlI.l Ệ.Ề1[:Ĩu,. AiIAl›ẵĨIk”l`Ĩ` `FỈil!lCIlI_el Iỉiiflliil hfiic.. .iiiíẽlrợĩl Ỉlrất, “iã Ễillrãlitì =1'qlt=I=1@it:leil.oie Iiavlll -` ?li VIiẨ'ITẦVI'A"ỈìÌ.iiÌ!lỀiiĩl`liìUiẩiỂìầ*ĨỈ'iỀiVIÌi :I,i I I,ll..i dịlĩi-1 I lư' i:“Z2: .I tịĩệị .-Ii:-' iềi ","i`ỉhih"I'ihl'il'i'iI'i'iI'iÊl,l[i,,'lLi,'lLi.'ll'i_HI'ijLiE'lLi_'lLi_'il"fi_LiỊ'illiiil;i_,Ểl.L.i HXLL
 24. 24. Ă C X ị vã IA: iiịl IỶI-iỆĨỄỊIlI-l -l:lli.I ại llllĨlẨl.lITị iJl-lỂilI ',i-i-lÍl Iiị F“IĨl:l.l F”l-l-lliIị .Iil:iỈ”I ùtốidtúnơg. oưeolởlmờrctìauộlđõngxuẩthhắucỗmểmnơaxzỉ(SEC). HộlMỊìnghệuaCIlễbỉểngỗĩp.HcMtó'dlútđoandomln nghiệphhdosủinguỗngỗnlễmtạiHoaKg. Taidâg,nhiểudlôngtinoểgỗmễmcũrlgnilưoácủtlgdimguaooacoônguínhdlịrttễdãdictíc ỊỈỚÍŨỈỆICẸŨŨÌDỄMIÚŨIỀDỊ Tai Seattle - bang Washington. các kiển trúc sư Hoa Kỳ đã gioi thieu cho đoan vé tinh năng và ứng dung của các chủng loại gỏ mem vào trang tri noi that trong các cong trinh dan dung. *"7Ỹ Ầqỉ, ve tiep tu nhien của gỏ Cedar va Douglas Fir duoc dùng dẽ tao nen những can biet thu cao cáp va những cong trinh cong ich.
 25. 25. Dac biet. SE( đa giơi thieu cong nghe (LT (cross Lamìnated Timber) để ghep nhiêu tam gò lai tro thanh những cot go lon có kich thuoc lon với chieu dài và chiêu rong tùy ý để làm tru đo cho các cong trinh mà khỏng cản phải dùng túi các cay gỏ lon. vùa đem lại vè đep tư nhien cho cong tnnh. vừa đủ sức manh chõng chịu trong lượng lởn. Day cũng là mot cách thức hữu hieu để bảo ve những cay gỏ lon quỳ hiem trong rừng tự nhien neu đuoc ứng dung rong rai Ờ Việt Nam. Tiep tuc. tai Portland - bang Oregon. phai đoan HAWA có co hoi đến tham các nha máy xẻ gõ với cong nghe hien đai va quy mo lon, đủ súc cung cap cho thi trường noi đia va phuc vu xuât kháu. Ị , .. ,“ầ' Ị _ I -Ir ll Ị sax-`ậtr I-IIiiI.`: Quy tnnh sè xãy và phan loai gỏ đuoc gioi thieu khá ti mi i .l.l!iịi.I” !lỊÌ.i,lii .l.ŨJ,l il:IniI‹r°l:rnIIer'l.lIlllrhilEl.iả'I ỈÍÚIIỈIĨICNỄIIẾÌIIilIlIrlỀI'iiấĩ ỞF:iì Ỉ-ưIlLlIl`llIlllLlyorilllralllillllullíiiilu iilllllíllllllrẵilu Íllii Iltlilulliliu 'ÍỀIỈỊIIIÌÌIQIÌIOĨỀIIIIIIĨTÌIFÍiiilillẨtii liấl lt'-iIi`II=Illỉ'llllIlLlIvh Ilulollllislllnutli.đillíllpliinlIlI'.'IlIlIllli:IlIIli oiii hillÍl5“IÍlấlđiIIdiIlIlr=ìv“ilI=TIsIíìílIt='lFíIí LlIlliIIITli›-ir-ilIìiI,.íI' íílốl-ihidiIlllrilluir-ITNFĨI,,.I(lIllisIƠIllIỉillItTlIỉI'I'I0IlIlIIíllrlir IIỈIILIIIÍÌIO ci [OFF 3II` iii GI' E^ Ỉt`iIl rii iitìilu, ỉìlluy ^ơI'uTliiL, ii'-ili :tii 'lí Ữ Iillluliiilniđillhi ỉ-illlÉI'IlIli:Ill`liÉIlIL1'-Ì“I-villcíllliĩiâlllơillllI:It0nI“Iurí fr-”ll[I`Ililtílíiấtllllulnililiồilicílliii-lííIu"'ÊllÍillìiiilItltllluhillilílil 'Ế iIlllI` n¶iI"liÍllL'I ÍlllU` hii IIIIILI ICT' ỦIỊIIỤ vrai hllli ullnĩ Irlĩ. ih lullilii tt KIlliìiiỉiiIĨIFĨKSÍPÍFIIIỈITIIEÍiíilíííỉllíllliịlíi ĨI"'t“vIllllIlI` :Ii lII.lluIlIỉiI-IlIlIlIluIvII=I^F=lllll:Imi`.ýâìlllllhil itu'uur Irủlllll ini .tl-Irlĩlsililfllui íililuluiliillIíillIIli=t"5tIỈlEluiìlhlẵĩillllíí [ii -tí Il íiiẫill"[àỊiŕ-llỂIÍỈÌIIÍIẢIEIfầliiiầitllilíillỉl `IlLIẮikIẫi›,‹llliĨliIl‹lI lIiI-IIFIIOIỌIV ili-.I“uIl”IlñịvliiaillílllilĩiilIlr4liiIỈi=lỉIlIiIlFill,.liiIlIluI!IlIi I[i°lIhIllIlIl'›iluIIF:iIlr0ì lllIỊLlIlq|IcnỊr›:(vllIỊ||Ll, VIẸỊEIỊỊỊIII' ìlvíñlllllllllllullilillitll. .iEIlIf:I` Ịlñlvhìlurl“nllIIi=IlflllunIi liấịl: ĨiiiñluI[(=ilIụi`llIũIIuỊEiỂ-tfllu, irỉlfĩlịiliilltzflhtẫil gruunỉĩĩillutịltcr urltllllulrlilulnĩlílliiil[oliu hiv-VÉ llllllglljlilii diin 'II=i lI'›lILlIIlIlI0,iìílI'rìI iiiìilltüĩi llilllủilliT=IlIiiIIIuIi`ulEurnlliíFiiIìI IhIlllr.i` Ì lrllỉlliilrllu lllllL'IIIỈrrlIlIl”IIllilulfẫìi (IiluIIIIÍlli` IIĩlíí}ìI(IilIiPỉIlIIiIả IIỊI-liiiiailv IÍỂÍIITỈIIÌIIILỊIỈIHIỀKIIIÉl"ÍÌlOItiIÌilDĨÌÍÌHiÍiiẫilllíilllbl `IIlllnIÍii,A . Íìrlluv vhìuusẹln, uiỉiiniu. ui;-Ịurnunu, IỈIIIZỈII iiiiμrànllinxu iilìll lIl,i`I IÍĨỂFITIÌIHIỈÌPZĨIIllFlliÌIl1llỈỲ"'Í~IiỡÌ'”`f7I Lilli” l^Ilu IGIILII-III IIQT íiỀi› llllĩi4liỈñL¶lIUIIllllui--ĨiẩivẩẵỉiíillllíiIÍÌhiIIÍÌIĨỈỈIITỈỂẨÌIIIIĨIIIIỨẢI hĩ lllllulillrltc ITÌTIIQITIIITÌỪJ"NỈi5iÌ'*'ÍỀL1ỈlCÌ'ill.!I!i"ẪEllỈĨillIIÍÌ Ilct' lllllLlFvl“*.IInllullllllroĩììíirĩilliei “OIT-ưi Gil, liơuirl' lllIIu"'ilrli` i=llIlrl`I. `lỈ=IlLll0i'aIllIll`ln]lI.'i`lIPzilII tIluluiíllPI"“ỉilltGIlnIoP=››.ỈAiV"'i=Iitavivưlinlislllll ini'-EIIIIII1 IẾIIIIIII lỸll"lillliE'lỈíllñllulílìliiiìiìhiiíltĩi lIlrl^IA ikllu viini ilĩẩil ví: lllllui ljllltk Iiiìi QỈIILÐI ỈIÌIIIILII hil llinw II”=IlllllIlIF:I'la†=lrìlllilĩliỉĩài ĩiiellli II'lliinẩlvv›`lii0i 'hilIíiliíilI[TilìilluIll!IIDIlỊII`IE'lỈĨlllIíiííElỈilFIlFilụ` 1“lr0ilullI`lI0Ĩl'rlĩliirlĩlíiàillllĩiàillrữi ii`lIỈIluIlIlr0^I`,1ỈIllI ulrlilulrãĩrurẳ Elĩĩlllliilĩlvlẩillhlctu llliíI` ílvbllliIihI“liIlIirũIlñunIlIi} ,,_|ỊnỉltiilI ir iililislllliltịrỉiIIIAÍIIIIIĨIIIIƠIK hihi í[lIIIầl'I-lh'lỈiiiiilulliihiìiẫlirẫil ii-.Iri íulililvllĩiclilullulir-.IluI=I'JllnI'I Bai va ảnh: ĐÀO TTẾN DŨNG
 26. 26. Designed In Asia and Made in Asia With American hardwood www.amerìcanhardwOOd.Org E "!':!7"l!?'l .:ill F` `=íl! ă lllI.Illìalnl E X P G IT
 27. 27. 'I êi [ỀL kíri Sum ”' Không đơn thuần là những sản phẩm trang trI'chO ngày tết, Lavcznto mong muốn kíên tạo khỏng gian tết đẩy ý nghĩa, đậm đà bản Săc Văn hóa Việt đến tửng gia mnh. Khi bánh mứt không còn ngon, áo găm không còn thiêii, thì ni ai cũng cấn một cái tết đong đẩy cảm Xúc, ĐỎ là sự hùa sắc quyện ám giửa cái têlt nay trong Cái têt ta truyền thổng.l' Lavanto Home decor nhận thiết kẽ và gia công các sản phẩm quả tặng. Vớí nhiểu dòng quà tặng trang trí tết độc đáo: Ó Hộp n'IlĨt Ô LỐI iy O Lịch O Tmnh O Bao H xì O nlợrlg trang tri O Thiệp lết ...; ?ti ` ẢI ` I 1”" ‹I` ,iư:vl:i`Ilrol'rlIIiallãcolil LẠẢẵIẤA1L,, l I ll II' 'ŕzillfiíiẵĩlu IlổỀl Ịinęiìli ` “IiEIl'h1wềlĨ μul'l'Ểl` vE1l` ịnằịg iuẳillinirổìđliẫlllẵiẵiìt ỂIẤIIŨIỲỄIIFĨIÌIỈIÍÌllệẵiẵlinllíìlllllổlí ,†'AlliI'ẢiAilIỉlVIấIIIÌCIIIIẾIỈ Iịllíílltgl ",” _Tr “ÉP xvAw.L:ii`Iy,vvI Phụ kiện tủ bip lủ án IOEHỊ I E/Ă lg, ScHI'IIĨI:II.I. l,/, TTT 'ii-T ,lŕ F1 Made ln Germany ` l Q, .Ị-A E 9 I Sl'ACEMACJlC ` .` - l nncu.,_`,,Ịr:ĨỉIuẵưlÃỊ::ctáu ,, au CARI ỉ`!`l' FU Rỉ`! ITU RE iIARDFi!ẢRES C0., LTD (l'I0í`!G Ií0ỉ`!G Head 0ffice: Room 09, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-T6 Fa- Yuen Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong Showroom HN: ISO Nguyển An Ninh. Đông Tâm, Hai Bà Trung, Hà Nội Nhà hn hl- t I V-At N Z Tel:04.36282 666 - Hotline: 0123 6282 666 -www:cariny.vn ps V Ip an p ol ại IĨ am Showroom HCM:269Tô Hiên Thành, Phường 13, Quận iO.Tl7. HCM CŨNG Y, TNHH HUNỄỈ GIÀ Tel: 08.3862 1637 - Hotline: 090 5783 411 - Email: ínf0aìcarIny.vn Showroom Đà Nẵng: III Hàm Nghi, Quạnihanh Khé,TP Đà Nẳng Tel: 0511 3650 750 - Hotline: 01243 650 750 - Email:danang@cariny.Vn m`mvv.sLl Wllil 'ỊJIUHỊILKIII ạ .-' TIỊỊ năm cánh tl`I bíp I tủ áo Ị l
 28. 28. tlĨll'Ỉ ”,l.l:l.lẵ.l` :liề .lịltlslíl Ịi,l.l,lẵị` ,liĨT.JiIlĨi,lJl lì .l.lỂiliŨl.l il'iẫi.IlI.l .l.lĨJỆl.lIi- 1.1- : l lị IiỮÍỈLi,lIiỂiỈiÍẵIlglẬỈĨIỤliiTlIiI» Cảm hứng sáng tac đến từ đau? David Trubridge tran trong thien nhiên bới do là noi ap Ú nguon càm hứng sáng tac. Cho nén. ong luon uu tien đến ván đẻ bảo vè moi trường khi tao nen bãt ki sản phám nào. "Mỏi một nha thiết kẽ nen có neng cho minh một không gian. noi mà ho có thể sđng và cảm nhân những ý tường của chính minh", David nhăn manh. "Một nha thiết kẽ phải co trách nhiem voi vat lieu mà minh chọn. Vi chinh hola người sẽ quyết đinh viec hàng trieu mãu nhua khong phan hùy đưoc troi nói trên biên. hay những mãu gỏ có thẽ tái chẽ môt cách dẽ dàng.". Mot chủ chim chẽt vi nhâm tuong những mâu nhua là thúc ãn. Anh: David Trubridge. Mỏi tác phẫm - Một cau chuyện Trong mói tác phám của minh. David rát chủ trong đến cau chuyen ãn sau chúng. VI theo ong, mói một cau chuyện chinh là điêu V0 cùng quan trong khiěn mot tac phám vo tn trử nên song dong và đày ý nghia. I I 'LÙ,ih1i`ẳÍ ỉmímĩilñ giũ ii i.iJllỈl=i' ' .i,,".i,iI. ii.I.l .i.l.l.l.lỈ=l.l.l :mùi lãiIl”i,ịiỊĨrIiỈtl!ỊỂủuriỆLiỞỈttI!ẸĨIl!I”uịlμmñỈ‹I!ifr!!IJ°iĨÌI`1rIμ11I`iĩtĩITf4TIiỄẫl`nỸỬiỄỆ‹Iù'fẵìgiũTi , T ỆÙỂ!ỈỈμIEỮIIỊLIỬỈỸIÚVỈỮÙỊỤịltlirịdáiĩmrtẳựulglmliặỈTƯỈSỮÌỈỂHỈĨIẤ 'Ị`ỉIl!Lt”TI1Il'ưr‹lll ỊIimỈũlIĩU'IỮfầ1RầictlêefỉtijglĩtfitlIlrIt‹!;ltIilIỉ1đưfdI}đh!μ;ai‹I`irĩI‹μLr‹IIỊIIMmỊmm Bất kể bạn đến tử đâu trên thể giới, thiết kế giói đến cỡ nào, thi cũng ciL`1'rIg sao chép nhI°n'rg _tj tưởng của Pháp, Ỷ ..., họ giỏi hơn bạn nhiểu. Hãg kể nhtĩrig Câu chugện của Chữih minh, trugển nó DỞO trong Các tác phẩm của bạn, rồi bạn sẽ thành công. " Dauid Tnlbridge - "`,.txxxuuuIu._.___. zị...--.xnμuns IPỀÌTÙỈHÌỈỮÌỈÍUÍỂnỀIItẨ'l,l'l rũt'“, lLìIỉĨlllrlìLê‹P;ilIIillI'r qillihlẾi"'Ỉ=J!Iv-[I4illLi›‹ll[ÍỈÍ liifễlllịiihii llnliililfíkll íiẫiil ni tl."GIỳ-‹ĩiíi`l›-íl`lIluPlỖioTr›I=iliìIỡÌ(iiI íliliii ìizìlui -Yẫili 1l°i=I lllllli ini" I I ẸFĨII lllằii iilĩl íili' Q=ìli`lI all 4iI=i"'ŕai ỈRẾIIILỈIIỈÌÍÌỀĨIIỂÙẨQIỈỔTIIEIIIỀĨIÍÍỂỈK "Y nghia mà toi muon truyên tải qua tác phâm này. chinh là việc quá lam dung cong nghe hiện dai. qua do hùy hoai moi trường của con nguoi. Trái Đát sê nóng dãn lén và đi đến hói kết. đólà hình phat mà Mat Troi dành cho loai người chúng ta." - David Trubridge cho biết
 29. 29. rzif nrịliliríi'llÍIIfμllr:.lI:'IlIi'l:IlI=I:lllIfI: tlI:r:Iị.L7:IIl:II)I (IIr=IIf=Iŕ:ií ỊiihilIIíhllulliâllilallíhillỉiấillltnIirấiiiũllvlâlldililiillfĩi CII ,lI“lI:illlclIl].lIpiihillĩlitnlullllilu Jt=IlllI-Illliấlliilỉiiilulllnlcỏilui Ị' lii[!I ,Pu,I"' ilrđlle Ỉli IIIỊI fliriiw IIF. lỉial 'Ê IIUIIK !IiI=]9` ỉ'Iv ali lli*-`IliiIIT'ơilLÌlíĨi'-iI-ỉillliIliĩllullliblííiiỉi iìil `h`lÍllIlI' Lllliiỉilllii " llroilllnillilvrnilỉtaili lulcùiiriìlrơillllllul villiiiĩai . . Irợĩloiulilrl iiIt=i.:‹:ìlr1IvI^vItàI` ỉiàillinrơlvhii'ItàilllIlt0I` JTỀĨIII íi lIlllỈt^ ili`liiĨ['-llnrn'.LlI'-Ilíil-ỊFIIIIÉIF iręiìlfẵifillllíiỉillllliliìlllilllul illrirlultíiliilỉltvliiiãlIỉỈr'ilIlllIIẫilIÍiâ , IẾIAiiitllililuịlllilliịiioilui luIlIIí“'-I-IIllIHIIIÍinillliiilIllllullíĩìilllĩảilliliĩilllihlĩiiiĩiiill '=-III .i'I1=iI “tl`P‹ElTĨiI` ÌP-IY liihill lhI"`Iŕl^IIll=ilI iir-lμllllầ IIIIỈIILDIIIHTIIII 'ưilc iĩiâillinliiiĩìtt ”railllvroĩìllliielllllllnlllii lilơìluliñlơhlihllulllhlĩiiililulùll ' aillĩiiniu 'ñllbiihii EIllIĩll'hilIâlliía 'iíiiiâ ÌITPẨI Iíiẫil ìÍÌI=Ì!iìhìlIiITt'lí[ẫ Ií`l" V1-.Ấ vr0'I`l iíiiàili liiiizili nĩẵll Rít” Iu :li iiŕllli llỉiiăilli 'ill liki Iillilu. llroillillu ỀiIi!I'iẵlÍiẫJlIÍÌillÍiổllvr “ íilíllullllliit HIIIIIIIÊ IllilẫillliñilulìiiãilliiiiấillỈIlI.!r`IlilILY5`ll lfoklni i'II"lr=IlI lllllpi tllnil lililil Gi!“'ÍilỈll[!l llinil hi mìllịiinill “II-vt 'rc IIIOỈIIIIIIIILIILIHIJ. dúc THIẾT KẾ hTi[il'I'iI!:lẦilBiƠIlHlili'iầiÌ I“IơIlI'rl'I`I“lIDl“` liii IRỂÍIIV IIIIIVE III nĩ u lullụilál ẸIIIII IlIIlilIe=illIII,tL TPJỊÌÍỈỂÌIIÌIĨỮIII IlIaÌlli=,IIli=il.=ễ lllillullihlini IlhillllhịvlliẩlllìlIlriilịilltviiilx iihilllihllllllrr IỈFIÌỀITIŨPTIỮÌÌIltliíìllliti- ll li' -i ĩrấilẵirŕựidilllrlĩ, Ẹt IỈIA i. I ỊÌỈI-tứ li'-III Ịllnll ĩlii IIILƠI li`lllLl IIÌIIIILOI ilulsiliăịlhiìlilĩlliìn Ililiìiilllllơiiủilllll “ llilltĩil, ỉilĩẵtl Iiầili IììliíìịtảilliililullrhIiiIỈIlulI=IlIlIiIIlIulỉlỈI llililL!I'Ỉ'rlI'v IIÌBII IIIÍIỈ llllhìloi `IlIìIuIIl!IF nỉrillrliĩlĩiilliallllhik nilillitvlibl:‹uIlilullilllliiaàíalgllllillllolllir Illrlii mìluclir llihìllvrùllrlilillrillulilülli ỄililĨ'ii:iIl :tơIil'”tCIiI Pzllliliìaíliĩ-qil Jlirấllkllulvlơilultđ Ì[ẫIlilltlỊIIIiGIlili0JQ Ỉ=I` Ell ŨẨỀỈIPỄÌIÍŨIiÌT"ÊIfli0ilDIÍhiíiIỄĨIITIỮIỈIÌIEIIU alroilụtliihìl Inivlílìlgiqllllill ồi ' ` ah ITÌIIIHIIIÌIIIILI Inu iiliẫị ỉrzillrlillũ-uilulll IIGII. ĨiÍiItilul` Ibìlluliiuđiiuihdululinblnlieìuncũlillt íilĩ-i Ệ('uÌlF"'li'-`IiOiAaVv lhi ỊclliilqiiaIvlrlilullivlllrliìỉinill Il IIIT-utơLrIIŕrl!I!I-uilỉilr. `EI^ _ìiirrilllllhYP-IIliĩililflllilllnllrãillliillllulhliiiluliiiiilllílkllilulilllii (IIIIẸI llililllinlỉlli- -.líầillíillịvμcơiIUIvrlĩìllillilulilllrílluliinilllỈilrầìllillllillillplíí iiIIi'Iảl liẫillíliliilIỀIIlIn'éì'LỶ7lIIíÍiñliIÍF"uềlliI K IIQI 'ilĩlíiiliiilvr-ựìiiíĩấii 'IclPvvlL1I, 'ỈầliiliẫlllỉlitẵilllíởlllịInllullililllulllẫkýl illiIi'iẫiIlliiitx
 30. 30. ịliilri ilịlẵiịl :ịI:llirl`IIịIrl .'iI;Iị Tăng cường hụp tác giữa doanh nghiệp từ Saraĩvalr - iiiala1'sia với Các doanh nghiệp ilội I'iÊn ii iŕìiíi Ngđg 20/ Io, ngủi Dtuil Haji luiaiili Bin Naruloi - Trợ Ig Bộ ừttớilg Bộ Phát aiẳl công nghiệp hiệm dlallh Diên của HÐQTCông tg PhútừtểnNganhgổsammak(snDC)đãdẫnpháIaoangỗmz6 ulanh viên đến tuĩuiệp hội Công nghiệp Nội ulẩt snmmak rsrw, Hiệp hội gỗ surululk (STA), snoc na các doatlrl nghiệp... đã đến uIđmnalamuIệcuơIHAwAcùngcácdounhngMẸpHộInIẽn. Tai buoi đói thoai. đai dien của hai phai đoan đa cũng trinh bay những Văn đê lien quan đến tinh hinh nganh cong nghiep noi thăt của nhau. khong những dé cap đến viec khai thác gỏ. sản xuat trong nước va xuât khãu gỏ & các sản pham gỏ. Ong Julaihi cho biět: "Tù nam 2011 đển Z015. gỏ từ Sarawak đuoc xuat sang Việt Nam ngày nhiêu hon. từ việc chiem 1.3% trong doanh S6 xuat khảu gò nam 2011 đa tang len 2.3% nam Z015. Viet Nam la nước co vi thě xuat gõ va các sản phám gõ kháu đứng đâu khu vưc va trong tuong lai se cang phát tněn manh me hon nữa mà òng Hanh - Pho Chũ tịch HAWA cho ràng nam ZDZD nguon gỏ trong nước chi có thě đáp ứng 40% nhu câu vé gõ của các doanh nghiệp sản xuat. Toi nhan thảy đay la co hoi rãt lon để doanh nghiệp hai ben co thẽ hop tac". Chiêu cùng ngay. đoan doanh nghiệp Sarawak con được đến tham quan nhà máy Scansia Pacific - Đóng Nai đẽ tim hiểu ve nguyen liệu gỏ tràm bong vàng. qui trinh háp. xè. Sáy va sản xuat noi ngoai thât tù loai gỏ nay nhu thể nao. THIEU HOA Tham quan bai chứa gỏ của cong ty Scansia Pacific Ảnh: HAWA Đoan doanh nghiệp hai nuoc tại buoi doi moai. Anh: HAWA SARAWAK EXPORTS 0F LOG BV SPECIFS - Z014 I nTLiIIIẳ` iiiilllũlflill VỊỊIIIIIIIỐIII ACAUA MANGIUM 185.996 40.589.258 ARAU 41.675 39.475.150 BINDANGIDAMAR MINYAKIAGATHIS 69.651 50.974.171 IELUTONG 2,396 1.481.372 KAPUR 229,314 189.343.235 KELATIUBAH 4,998 2,099,742 KERANII 19.854 10.852.946 KERUING 178.445 136,931.867 MENGGRISIKEMPAS 59.019 35.662.625 MERANTI 1.332μ406 905.951.139 MERSAWA 14,788 10.506.197 MIXED MEDIUM HARDWOODS (MMH) 87,754 35,439,356 MIXED LIGHT HARDWOODS (MLHJ 547,093 305.447.858 NYATOH 13,266 8,715,699 RESAK 47.814 32.538.975 SELANGAN BATUIBALAU 171.854 1B7,364.562 WHITE MERANTIIMELAPI 5.932 5.532.045 VEl.l.0W MERANTI 10,517 9.158.041 OTHER SPECIES 29.688 19.596.036 ilIL7Ir^L`L' `AiPIlíiơ'iifIIz
 31. 31. THỦ Tục HẢI OUAN XUẪT NHẬP KHẨU Dội NGŨ XE CONTAINER CHUYẾN NGHIỆP nịt. Ii°!TERLIi*!iỈíE I Partnership To SUCCESS ,h CŨNG TY CỔ PHÂN INTERLINK 47 Ðiện Biên Phủ, Q. 1, TP. HCM E: marketÍng@Ínterlink.com.Vn Hotline: 0937.48.18.98 0903.932.798 I ĩ"“ 'i/ẫ"ll Ĩil KHAI QUAN THUẬN TIỆN, LINH HOẠT cưóc VẬN CHUYỂN FcL cưóc VẬN CHUYẾN LCL Ý THỦ Tục HẢI OUAN XUẪT NHẬP KHẨU Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp: Loại hình I Sàn xuất, xuất khẩu Ơ Gia công 0 Đầu tư I Kinh doanh KHAI QUAN THUẠN TIẸN Là một trong số ít các công ty được cấp giấy phép đại lý hái quan, Interlínk giúp khách hàng khai quan thuận tiện và linh hoạt hơn. Thủ tục ° Thanh khoàn ' Hoàn thuê' nhập khẩu ĐỘI NGŨ XE CONTAINER CHUYEN NGHIẸP Sở hữu đội xe container chuyên nghiệp, Interlínk cung cấp dịch Vụ kéo cont chủ động, nhanh chóng. cuôc VẬN cHuYỄN FcL Với ưu thế về giá và thời gian, Interlínk được cho là một trong những nhà cung cấp dịch Vụ Vận chuyển Container pĩạnh nhất Các tuyến đi Bác Mỹ, Uc, Châu Au. cuoc VẬN cHuYỄN LCL Interlínk dẫn đầu về vận chuyến hàng lẻ do giá tốt nhất, đúng lịch trình đi kháp nơi trên thế giới. Ðặc biệt các tuyến: Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Ðài Loan, Mỹ...
 32. 32. Ịlllh aallẵcal aiaillrllícalh x'l!;l Cuổí dlảng to DW qua, Văn phông Cụt Xúc đến Ỉlllnfllg mụ! Cllỉlc tụl wệtnam (Pmuule mum) và Hội Mũ nghệ pa Cllễ biển gỗ Tp.HCM (HAWA)củugnổchlŨctIlđnhøônghộldIáo “GỗCIllle:Chẩtllll,ỈIIg, súllg nọouủbễn ulĩrlgcllnnganh côngnghlệpxâgdqmguởdlễbíễngỗwệt Nam” ua chugễn tllunl quan nhà máu Tân V'lllIl Clĩll (TAVICO) - Đổng NaI.DâucũnglủdluuểnđĨdẫudềncùadoủnd0unhughíệpƠdlengag sauHưMệpdỊnhÐố!tâcChlển lưỰcXugẽn l7Iú1B1nh Dlmlg (l'PP)llểt dlúcđởmphúnnhằmtỉmklễmđốlÚủc1ãudãLquuđỏnhulhlú6ngtận dỊlng0dÌlộỈkhỈTỈ'Pl'IlỈllh ÍÍIỀỀÓMỆHÍẸL Hoi thảo diẽn ra vào ngày Z9/10, thu hút sutham gia của 14 doanh nghiep Chile và hun 40 doanh nghiệp trong ngành chě biến gỏ tai Viet Nam cùng các doanh nhan khách mời đến từ Indonesia. Malaysia và Singapore. Ngay sau hoỉ thảo nay. các dói tác da có cuoc gap gở truc tíěp đẽ tlm kiêm cơ hoi hợp tác kính doanh. It' U A ..r, I .I Í all IÍl."..` `l . L. Theo thong tin từ hoi tháo. tại Chile. ngành lam nghiep được Xem la mot trong những llnh vuc chủ Chót trong chiẽn lược phát triên bẽn vừng vé moi trường và kinhtế xa hoi. đóng góp khoảng 3% GDP. Cà nước có hơn 122 ngàn lao động truc tlěp và gân 180 ngàn lao đong gián tìěp trong nganh. Quóc gia này được đanh giá gìau kình nghiem trong kinhtế rlìrfìg rI điêu kien tu nhien rát thuan lơi cho su phát t1'Íẽn của các loai cay gỏ. dac biet là thong Radiata và bach đan. Kím ngach xuất kháu lam sản của Chile đạt gân 3.1 tỷ USD trong năm 2014 (chưa tĩnh bot giãy và bot gỏ), táng 9% so với nam Z013 (2,8 tỷ USD). Các sản phàm chlnh: bot giãy. ván ép. gò xè. dam gõ. molding. giáy bao... vơi giá cả rát canh tranh (tháp hơn 10 -15% so vơi gia thi trường nhap khảu gò từ New Zealand của doanh nghiệp Việt Nam). Tlnh đến thời điểm này, tại khu vưc ASEAN. kím ngach xuất khảu lam sản của Chile đang tăng trường rãt tót Ờ các nước Thái Lan [59%]. Malaysia (47%) và Việt Nam (32%). dư đoán kím ngach xuất khảu sẽ còn tang tmờng cao hơn trong tuơng lai. Nàm trong khuon khõ Các hoat đong của chuyển viếng tham viet Nam lan này. vào ngày 30/10. Đoàn Chile đã có chuyên đí thưc tể đến nha máy Tan vlnh Cừu ỮAVICOJ tại Đong Nai và được tìm hiẻu vé các quy tnnh chě biển gỏ. tham quan xưởng xè, Sáy và dìu gò tròn cũng nhưsiêu thi gõ. Đěn thời đíěm hiện tal, TAVICO là mot trong những nhà cung căp nguyen lieu gỏ nhap khấu hàng đâu Viet Nam. Băng cách tìm kiểm các nguòn cung hơp pháp và tót nhất tren mẽ giới. TAVICO tao ra nguón nguyên lieu gỏ dn đinh va hieu quà cho khách hang. đông thơi gop phân bảo ve moi tmờng rừng Việt Nam và toan cảu. Tham quan sìẽu thì gõ ĨAVICO. Ảnh: HAWA
 33. 33. xúc TIẾN THƯƠNG lllll_l ĨẶP ÐUẶW VLŨALỀỀIABĨ USA Ĩìĩlì KIỂW ĐỐI ĨẢG TẠI VIỆỈ ỈÉAẪỸ 77180 dlông báo chính thức của Ổứữ Lỉên mình Hmận lợíllỏa l7lưu'llg nlợl Việt Nam (VIFA) mù HAWA là một uong các tllũnh viên sáng lập, Dủo ngởg 15/ t/ 2016, tập đoàn WALMARTUSA sẽ cửdụl dlện sang VI_ẽtNam nhằm tỉm nhủ cung cấp, sản phẩm gỗ pa đồ trang uỉunng nhủ. Nhận mấu đâu là mộtndhộỉ lớn dành cho các Hội Diẽn, HAWA đã có buổi' lãm Diệc Đới đại diện VITA nã Amcllum và dlống nhất các nội dung sau đâu: VTFA sẽ phơi hop với HAWA và Amcham để tó thức mot buõi đào tao nhàm hướng dân doanh nghiep chuân bì và co các điêu chính cho phù hơp voi các tiêu chuấn trớ thành nhà cung căp trưc tiếp của WALMART. - Ĩhời gian: ngày 25/11/2015 (thùi gian cu thể sẽ thông báo đến quý doanh nghiệp sau) I Đia điêm: VCG HCM. 171 V0 Thi Sáu. Phường 7. Quan 3, Tp.HCM I Noi dung đào tao o Hưong dân đang ký và thiểt lap ma 56 DUN 0 Huớng dãn đang ky và sử dung he thõng gíao dich trưc tuyển EDI. (Thong qua he thõng EDI. doanh nghiệp con có thể trưc tiếp lien he và làm viec với hâu hết các nhà ban lé của Mỹ nhuĩarget. G( Brandon.. và tưong tac vol mang luoi 25.000 đõi tac của Amcham) 0 Hưởng dãn tuan thủ các yeu cãu của Hải quan Mỹ 0 Nhửng yeu câu dõi Vớí nhà sản Xuất và sản phâm. bao gôm: (hát lưong. an toàn lao đòng, moi trường sản xuốt. báo hiểm trách nhiệm hàng hóa o 14 yèu cáu của WALMART o Va các noi dung quan trong khác. Lau nay, hâu hẽt doanh nghiệp Việt Nam đêu phải bán hàng cho Walman qua trung gian Il không có mà S6 DUN. và khong biét sử dụng he thõng EDI. HAWA hy vong buõi đao tạo sáp tơi sè giúp cho doanh nghiệp hoi viên vượt qua rào cản kỷ thuật này đẽ chủ động và truc tiếp làm việc với Walmart và các he thõng sìeu thì và bán lẻ khác của Hoa Kỳ. ĐÀO TIẾN DŨNG Sh0'l'T00nì & Office Z 90A Nguyen Dinh Chieu Str, Da Kao Ward. District 1. HCMC. Vietnalìi TCI :(+84) 8 3910 5650 - 3823 2690 Z SaleS(ịị=Ihienanft1miture.C0lT1 - W'CbSite Z N'W'l'.t11ienal1fi1miture.C0In : l5l"3Y Tran Van Mtloi, Xtlan Thoi Dong Ward, HOC Mon District, HCMC. Victnaln Einail Factory' Fax: (+84) 8 3910 565]
 34. 34. Ililm liiilll _Ill Flẵll IIỈI 'illl Hil* lilillili ìililllẵi' liiíilii Hi: Hllll`lJIiỲ lỉiiilll liẵll lịll Ngãg tl/lo nũtl qua, tại lùn nllà HSC - hụ sở của HAWA, ông Nìshigamnđãoỏcuộcgặpđầu ttẽnuđloáccõngtuđăugkúdlum gia dumlguìnhdùotạo quản Iâchẩtlượrlgdleơphongcách Nhậtüản. Tham dựcỏ đụ! diện của 8 công tg: MIIIII Dwng, Hiệp Long, Tân ĩĩlđnh, Ngugển IĨIIIIIII, ĩltứllg Vđll, Báo Hlnlg, Danh Mộc,Áchau.LẩngặpgỡnaulattễnđễđểchuuĩnbỊchochmùug trình dão tạo ellíllll dlửt sẽdlmcbătơẫu tlĩngủyị 28/tt tơi. Đay la lán đầu tièn cac doanh nghiep đuoc tiêp xúc truc tiếp với ong Nishi- yama. mot chuyen gia vé quan lý chat luợng hang đâu của Nhat Bản. va duoc ỏng chia sè những cau chuyen và kính nghiem quý giá của nuoc Nhat trong quá tnnh tuvưot lén chinh mình dé bt'rt phá thành mot trong những quoc gia co nén cong nghiệp pháttriển nhất thể giới. Sau chiển tranh thể gíơi lân thú hai. từ mot nước thua tran với nén cong nghiệp bi tàn pha nang né. nước Nhat co tham Vong xay dưng mot nén cong nghiệp sản xuat 0 to hien đại. Khi đo. Nhat Bán đã to chức mot cuoc triên lam ò to quoc tẽ va mùi các khách hàng chau Âu và Bác Mỹ đến tham quan. Và các khach hàng déu thất vong tràn trê với những gì họ tháy. bủi do khong thé goi là xe 0 to đươc. Sau thất bai ãy. nguoi Nhat đã khong bò cuoc ma củ những người con ưu tủ của mình đí hoc hàng đuoc công nghé san xuât va quan lý chát lưong của phưong Tay roi mang vẽ cái biẽn va sáng tạo cho phù hop với Văn hoa Nhật Bàn. Ong Nishiyama cũng là mot trong S6 những người được cử đi thơi đó. và người Nhật đã thành cong sau 20 năm phán đáu và hy Sinh không mệt mỏi khi phưong Tay han hoan chào đon xe hoi của ho. Roi từ đo đến nay. bát kỷ mot sản phám nao của Nhat cũng được mac nhien thừa nhan là co chát lưong rát tot. La một người có Z5 năm gán bo với Việt Nam. ong Nishiyama rât hiẻu nãng lực của người Viet, và tháy răng chúng ta vào thời điêm này co khà nàng tiếp nõi nang luc sản xuat của người Nhat. Trong gân 20 nam đáu tien kẽ tù khi theo các cong ty Nhat qua khai phá thi trường Viet Nam. ong khong thảy nàng luc sản xuât của Việt Nam có sự thay đói ro rét nào. Tuy nhien. trong khoảng thời gian 5-6 nam gân đay, su trường thành của Viet Nam là Buoi giao lLnJ dáu tien của ong Nishiyama với các doanh nghiệp Hoi vien HAWA. Ảnh: HAWA đang kể. Ong lac quan tin tưong răng chúng ta chi măt them 5-6 nam nữa la có thể dat đưoc mức mà ngưo'Í Nhat mong muõn. Co 3 yểu tó làm nen lợi thể canh tranh, đólà: (hát lưong, Thời gian, và Gia thành sản xuất. So với Trung Quoc Việt Nam có lợi thể vê Chi phi nhân cong nhung giá thành sản xuât vân đát hon 10-20%. Xét vé Chát lưong, chúng ta Chi ngang bàng với Trung Qudc nén ro rang chúng ta đang thua ho. Xét vẽ thời gian. viet Nam còn rát tut hau bời lt Co doanh nghiệp nào đáp ứng kip thời gian giao hàng như thỏa thuan. Các công ty Việt Nam răt lúng túng khi phải xác nhan thùi gian gíao hàng. và khi khong gíao đúng hen. người Viet thuờng đó lỏi cho lý do nguyen vat lieu. Trong khi đo. người Nhat lại rât khát khe với vãn để này. Đo cũng là lý do ma các nhà sản xuat Viẽt Nam chưa chính phuc thành cong thi trường Nhat Ban. Người Nhat trong những nam đâu tièn lao vào cuộc canh tranh khoc liet với phưong Tay. ho đa ýthức duoc rát ro những điêm manh và đíěm yểu của mình. và từ đó đua ra những giải phap rát hop lý. Ho tu tháy mình khong giỏi. nhung bù lại ho rát tap trung và làm tót những gì duoc phan cóng. Ho khong thể bát chước người phưong Tay trong khả nâng làm việc doc lap. nhưng lại hop tác rát tót trong nhóm.
 35. 35. i Ềl Ong Niallíyamartham quan nhà máy Minh Dưong. Ảnh: HAWẢ Viet Nam có tiêm nang trờ thành mot quôc gia đứng đâu vê sản xuat va chát lưong bời nang lut tiếp thu của người Viet rát tót Néu ho được đao tao và tõ chức theo kiêu ngươi Nhat. nghla là mõi nguoi đuoc phan cong tot và đảm nhiem tot vai tro đuoc phan cong thì Việt Nam co tllé tao ra đưoc các sản phám có chát lưong cao. với chát lượng tot thì dù gia thành sản xuât co hoi cao thì vãn co người mua. dù thơi gian co cham 1 chút thì vãn có người đol. Ðiêu quan trong là doanh nghiep cãn tao ra mot noi làm viec dàm bào vé chat lưong. Đảm bảo chát luong khong phải la viec làm 1 lân là xong, mà phải la một quá trinh lien tuc khong ngừng nghi. Cải thien chát luong khong co nghla là phải đâu tư them máy moi: cong nghe. ma chinh la phải sử dung tot những gi mlnh đang co. phải lam Sao khong phai dùng đến tiên mà ván nang được chat lưong lén. BÍ khách hàng phàn nan vẽ chát luong. đo là việc xay ra với moi doanh nghiep. nhưng su khác nhau năm Ở chó doanh nghiệp phán hói và xử lý những phan nàn áy như tflě nao. Néu khách hàng noi ràng sản phảm khong đat yeu cãu. và phải trang bi máy tot hon dé nang cao Chát lượng sản phảm. thì điéu khong co nghla răng chúng ta phải mua may. ma la Chủng ta phải cài thien chát lượng sản phám ra sao. Giải đáp thãc mác của còng ty Nguyên Thanh vé viec khách hàng Nhat đòi hỏi chát lượng sản phấm cao hon hàng chau Ấu. nhưng muđn giá bản tháp hon thau Ảu. ong Nishiyama cho biet: “Co cãu tinh gia bán lè của Nhat la: Néu 1 sản phâm voi chát lưong trung blnh đưoc ban gia 100.000 vén trên thi trường thl gia mua vao chi Ờ múc 20.000-25.000 Vén. Nếu sản phấm đó đưoc bản giá 150.000 Vén thì chát luơng phải cao hon hàn sản phám thong thuờng. và co nghla là khi đo giá mua vào sẽ la 30.000-37.500 Yen. Nếu doanh nghiệp muõn bán giá cao cho doanh nghiệp Nhat Ban thì khong thê sản xuât hàng theo chát lượng trung bình đuoc. Chát lưong trung binh của Nhat thl cao hon nhiều so với chát luong trung blnh của chau Ấu. Do đo. Cau trả lời Ờ đay la nẽu muõn thành cong Ờ thì trường Nhat. doanh nghiep phải đủ khà nang buoc vào phan khúc giá cao, nghĩa là nang lưc quản lý chất luong phải rát tót Hiện aFliI.!Ĩ..i.l".iĨ!'i.l.l « EỈÌ.i,l.I.i ỊỊr.ậì.i.l nay các công ty Đài Loan đang chiểm lĩnh rát t6t phân khúc nay, con doanh nghiep Việt Nam mới đang loanh quanh Ủ phan khúc giá rè nen vừa bi ép giá mà lai vừa bi ép chát luơng." Để buoc vo phan khúc giá cao - chát luong Cao. nhà sản xuất cũng phải đưa được su đặc sác vao sản phám. đóng thơi phải có mói quan hè hop tác rát tót với nhà nhap khấu. Ĩhong thường khi gl`Ii sản phâm mãu. doanh nghiệp Viet Nam chi gl'Ii 1-Z sản phám. trong khi đõi với nguoi Nhat. phải cung căp tõi thiểu 5-10 sản phám thì moi đánh giá được nâng lưc quản lý chát luong của nhà sản xuât. Ben canh đó. doanh nghiệp viet Nam khong thich bi nguoi Nhat kiểm tra toàn bo 100% sản pham. trong khi nguoi Nhat bât buoc phải lam đìéu nay vl đay la nguyen tác chat luong của ho. va ho cũng không hé muon phải sửa lai sản phãm.Nhũng chìa sè quý bau của ong da duoi: các doanh nghiệp tham gia chuong trình vo cùng tran trong. Để giúp cho chưong trình hoc co tlnh thưc tẽ và tirong tác cao. ong Nishiya- ma đa nhan lời mời tới tham quan mực tế các doanh nghiep trước khi bât đâu buõi đao bao đâu tien vao 13h00 ngày Z8/11/Z015. Mính Dưong la cong ty đâu tien đa đưoc ong tới thàm và tu Văn vào ngay 2/11 vI`Ia qua. Thong tin chi tiet vé chuong trình đào tao của Ong Nishiyama. vui long truy cap: http://hawa.org.vn/. ĐÀO TIẾN DŨNG Trong tap chi HAWA S6 47 ra mat vào tháng 9/Z015. trang 30-31 có bài viết "Cong cu ho trợ ngành gỏ Việt Nam dám báo thưong mai gỏ hop pháp". Xin lưu ý. trong bài viét này. chi co He th6ng Trách nhiem Giải trình (DDS) Legalsouce là đa đuoc EU cong nhan. Bo cong cu của du án FLEGT được đê cap trong bài viết như là các cong cu bo sung khác mà NEP(on va đoi tác đang trong quá trình xay dung cho doanh nghiệp vừa va nho Ờviét Nam. Va khong nen hiẻu la da đuoc EU cong nhan.
 36. 36. í. -v_ _ _J Ạ, ® , l ớífxactạaøọnøọịtấờztíẽẻ Ễùøýdçịủưmm HOA VIET PAINT High-Quality Coating Solutions For Various Materials Chất lượng sản phấm được kiểm dinh bời Product quality tested by Từ những nãln 80, các dòng sơn PU, NC, AC nguồn nguyên liệu chủ yểu được sản xuất tại Ðài Ê Q iýmăẵ Loan, Trung Quốc đã tiếp Cận thị trường Việt Nam, và vẫn được áp dụng rộng rãi cho đến ngày nmrm llllllislli Sgs nay. Tuy nhiên qua quả trình sử dụng dưới điểu kiện thời tiết thay đổi, các hệ sơn này thường bộc lộ nhiều khuyết điểm như: Dễ bong tróc, bị nú1, giòn, dễ bị ố vàng, Màng S07! c‹í độ cúng trung bình, (Ểhửa thành phần độc' hại, [Ĩng dụng rất hạ!! chế vật liệu. Hiểu được Vấn để này, Công ty Sơn Hoa Việt đã nghiên cứu, thử nghiệm thực tế cho ra dòng Sơn men đa năng và Sơn 2K Chổng ổ Vàng, tạo nên giải pháp Son toàn diện bảo Vệ Vật liệu dưới tác động của thời tiết, có thể thay thể các dòng sơn cũ không đạt hiệu quả như mong muốn. So'n men Hoa Việt được gọi là sơn men Vì mùng sơn cửng và bóng như men; bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu như gỗ, nhựa, đẩt nung, ngói, xi măng, Sắt thép... nên gọi là Sơn men đa năng. Kết hợp cùng với son ZK không ổ vàng sẽ mang đến những đặc tính ưu Việt Sau: Kllállg tllấlìl Illl'Ó'C WatcI` l`esÍstalìcc Độ Cl'I'lIg. (lộ llollg. (lộ tlẫlll llồi t`il0 Hlgl1llỆll^dllCSS, gloss 'zllld 0l':lStlClty Kllỉlllg llỎẾì cl1ấl.l‹l1ôllgố `ẫìIlg - Bổll Iìlẫìtl ó'i IllỎ'i Iiốl Cliclnicììls l`CSÌStỉìllCC, C0l0l`fiìStnCSS to ll2lÌl.ll`ìll light Kllôllg Cl1li`:ìtl1iìlIlI[JlIầIl độc llạí N‹›li-toxic ingl`edÍelìtS l.ll'1_l'lIg killl l()ạl t`lI() Ị)l1ỉ`Ị) Heavy lììetal Colltelìt allowed HrI7l rllĩu L/ê Líújì lĨìig_l'Ỗ1i L`ầ1l C/rấl ỈLr(Ì^llg c`a‹› L`l7II .Várr lìlĩắlnl .ĩllấl klĩẩlll, .S`rl7l H(ìL7 l'7ệI đã /ànz Ilẻll rnçír bu`ớc đgĩtphli trong công nghệ chể tạo sơn với .Tự rll đt`7'Ỉ của dòng So'n hóng CIIO - L'hổng trẫ_}7 4II, dlI`‹i'Ỉ Lliềll [‹Ỉệrl klrri Il_I' r1l7ỈêrI,' dl4`ọZ` rip dụng ('h0 các sản phẫìll ‹'ẫn độ L'ú?lg C110 như lrrặt bủn, ghế, Srìn... duzrt' ú`ng tlụng L'hII nhiều ltlạí Irgit liệu. Ngoài ra, Sơn Hoa Việt còn phát triển mạnh các giải pháp sơn chuyên biệt cho các loại vật liệu khó bảm như kim loại đồng, nhõm, sắt, inox... nhựa, đá tự nhiên, gạch men, kính... Website: nghiepphat.C0m.vn Ðiện tlìoạìỉ (0650) 3712335 - 379848 _ Email: info@nghiepphat.c0In.vn Nhà máy: 24/ 15 KP Bình Phước B, P. Bình Chuân, TX Thuận An, Bình Dương Showroom: 445 Nguyển Oallh, phường 17, quận Gò Vấp - Điện thoại: (08) 629 18035
 37. 37. s"'ll'I ra tồn Irĩl LẸSESẠSCLB iticn HCMC Là hu ` nl C ìặm o“ẫ` èn Vặt l'”u Tel: 0914 99 9067 Fixi (oo)730s87B6 ngp '“Ể“ô Ự " k` _ Ạ , _ _ ưu:il:Iq›rn:u:vInoQưn›ugia.q›rn I u v? Ậỵ ,hoat Iàl chính Nlun Con Web: nww,harIIuçla.ooInl www.lean.oom.vn Ẹhưẳtễạn dụnẵ được ngìàl L về ai f mị dll thùa Mặt bà I bề wn à ì I I ực Ê ng San i ' Cty TNHH Tư Van Quan Ly Hanh Gla mg '^l:ỏ çoverp ° , ấl/ỏn :Én 'M lã Mễ Ắắẵící @hoi quen "sẩn đỎ eh, r Ile, °lẵ “en n Ớ.. 'lani klló khăn Ề I “Ế ốm ẩm 'Ữ T80 Echung.,ìlƠilã“ę0 øơệ ầ Íøu @gŕo Êø Ấu MW 1 uảnlì 1* Q . 1 d"'blhh` * V I Tumìy đẫm U" “ l ưƠ"8Ỉhol ắẩ Q 'Í on ,b 5 tiền ml Ca V 6 @sn k*`° 'll:,,a `°°t dộ” (0 Ệ" @Đ òbithùi an Iohllll Tb,-c nh k°'" °ø . *Q èo ' “ "U d Ỷ ' Í `[~ . v . W đăt ll: > 7hój quan yặủhành &Eh ịé° Iìừüu waste P 0 4 Vận clìilvẽn' bóc xẽũ Chúng `› ) Se'en Deadly lab /lŕ Ch° dẩu vẩn đg 'ik › xv t ' .- ` Q' Zợ x `ịp“Ầ“l=s°ẫ Ê as e I? ẹ Dn ục lian ly húng ũluỉ* chng à v“‹μ>lầI` I if Con '. ời . &ç`ọ` 'ẹ Ii chu ẽll X* *“" °ố `ě° "° Vạ ýũlảlrìlẫnẵphíthường n _ne 12 g 0 _ à A P“'l=' n , ởn '”'l‹s,, Ế 9,; Ỷ Lllấ "““ “l' "üfcáu bá ^'ăI bi 1 dưòn di Lỗllg phí nguón lực 'ẫ“ _ LY ` 40;( sm “8 *liu ải “9 mnỄ“QW 0% gne“Yê“ Vi' "tu 'gầ Nỗ Ivo nhưllẵ ”ẫ“ kè 0'Ạô éo ằớ ýợụμg suất tồn! VQ, M.ị^, u tr chỉ phí kiểm tn d`^° Năng mĩ khách hàng Nhân Chuyên gia tư vấn đẳng cấp: giá tr'_ỉ lãng phr', nguyên nhân, cách loại bỏ, tiêu chuẩn hoá tránh lãng phí lặp lại. Top google search "loai bo lang phỉ" IS Ị?,9.9.i. lyìni lỪlllẢ= ` etđiem cản bảnq iB$l:μ vơi he thông (hl so der luơng 4KF'l) viến chán cẫng thắng hướng dẫn cách xác cĩ_Ỉnh dự án lãng phí cụ thể, Tluélkẫầduờuelìắlucliss- Loμìlủ IẮNGNÍ
 38. 38. aFl.I.lỈlel_i`.l.i!'l.l.l ‹~ Ệi.l.l.l.l.l .[lĨịl.l.l ~iĨll iillill"l.lllilli1lll l.?l:lll t'1i1llllli1lI-iillỉllllt HĨlllr` dll I,lllĨlll r.“ :elTl`ll :llẫll =1Ịi+ĩ lll.E`lir l'll.ll` lll!:iel:` llI.laI.l.lỀlễ= l.Iil Ễll i ẤQĨTĨLr‹Ỉẫi[fIUilÌlIlllÍẢliIIilll'IẵiIlInlllĩiillltĩlíilllll Kỳ trước chúng ta đa thảo luan vê lang phi ton kho. Điêu tư nhien là càng tỏn kho thì dãn toi cang phải vận chuyển. 'I`.l.`lIlilIlii.`III.`uF1! Su van chuyên muon nói đến việc chuyen cho hoặc di dời nguyên lieu. phu tùng, các bo phan láp ráp. hay thành phấm từ mot noi này đến nơi khác Il bãt cứ lý do gi, bâng bãt kỳ phương tien nao. việc Xếp dủ [loading and unloadíng] nguyen vat lieu cũng la mot phản của cong việc van chuyên. Hình ben duứí giải thich cho sư khác nhau giữa sư van chuyển qua mot khoảng cách và Xep do nguyen lieu trong quátrình sản Xuất. Quá trình vận hành Tồn Tồn kho kho Máy _ Mảv _ Máv Ìịị_ A B C v Vân chuyển Vân chuyến . _X Nhân viên bổc dở `.“ “- lìiiic -¶l*2l,.Il,lẺ[t"l .Lilli l,l”'Ilr ^=`I^l1lIilllii1i Van chuyen Xay ra khong chi trong sản xuat ma con “co mat” trong dich vu. Tù lau. Chúng ta da Xem van chuyên nhưlà điêu “hiển nhien" phải co trong I 1 1 Ị Ả I nganh gõ. Tuy nhien. van chuyển hoan toan khong đem lai gia trí gia tang ` ' ' ' cho sản phám và dich vu. Tham chi. no con gay ra nhièu phiên toái: hư BAN Voi B N CHIN hong hoặc măt mat sản phám, kéo dai thơi gian cung căp sản phảm (dich NGAY_ D1. oz , 2013 vu). gay them khuyet tat. tỏn nhieu nguon lực (dưong van chuyên. xe. pallet con người...). SO CH Ú'NG THỰC,.. . . .QUYẾN So . , ...SCTỊBS Van chuyển trong dich vu saoy bản chinh của các co quan hành chánh cong dé thấy mat thoi gian nhát. (ach tỏ chức ldlong khoa hoc trong dich vu cong gay lang phi lon vé cho đoi

×