Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ban tin 71 HAWA - Go & Noi that

Tầm nhìn kiến tạo nguồn nhân lực bền vững cho ngành chế biến gỗ

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ban tin 71 HAWA - Go & Noi that

 1. 1. NHAØ XUAÁT BAÛN THOÂNG TAÁN Tầm nhìn kiến tạo nguồn nhân lực bền vững cho ngành chế biến gỗ AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)71 Tieâu ñieåm:
 2. 2. CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Khu Dịch Vụ Tân Cảng - Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. 200.000 m³ Gỗ Tròn/ năm 200.000 m³ Gỗ Xẻ Sấy/ năm ....................... ....................... Scan Google Maps Tải ứng dụng TAVICO từ: Website: tavicowood.com Hotline: 1900 2345 19 Đặc Biệt: Xẻ sấy - Gia công theo quy cách Chính xác đến từng thanh Gỗ
 3. 3. CÔNG TY TNHH TM & SX SAO NAM Lô P4 đường D7, KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, T. Bình Dương Điện thoại: 0274.3653601 - 0274.3653602 l Fax: 0274.3653600 Email: trangtransaonam@gmail.com l Website: saonamflooring.com Sản phẩm xanh cho sức khỏe người tiêu dùng
 4. 4. 4 TIEÁNG NOÙI NGÖÔØI LAØM NGHEÀ NGUYEÃNTOÂNQUYEÀN NguyeânPhoùchuûtòchkieâmToångthökyùHieäphoäiGoãvaøLaâmsaûnVieätNam Hôn 5.000 doanh nghieäp ngaønh goã ñang hoaït ñoäng treân ñòa baøn caû nöôùc nhöng chæ tieâu tuyeån sinh raát thaáp. Hieän nay, vieäc ñaøo taïo kyõ sö coù kieán thöùc khoa hoïc, kyõ thuaät vaø coâng ngheä thuoäc lónh vöïc cheá bieán, saûn xuaát saûn phaåm goã vaø laâm saûn khoâng ñuùng vôùi tieàm naêng vaø nhu caàu. Ñaõ coù nhieàu tröôøng ñaïi hoïc ñaøo taïo kyõ sö cheá bieán goã treân ñòa baøn caû nöôùc nhöng soá löôïng thöïc söï khoâng ñaùng keå so vôùi nhu caàu cuûa hôn 5.000 DN ñang hoaït ñoäng trong ngaønh. Beân caïnh haïn cheá veà soálöôïng,giaùotrìnhñaøotaïochuyeân ngaønhnaøythöïcsöïñangkhoângcaäp nhaät ñöôïc vôùi trình ñoä phaùt trieån cuûa theá giôùi cuõng nhö trong nöôùc. Baát cöù DN naøo tieáp caän vôùi caùc giaùo trình giaûng daïy cheá bieán goã ñeàu coù theå khaúng ñònh: caàn phaûi thay ñoåi, vì böùc tranh thöïc teá saûn xuaát ñaõ voâ cuøng khaùc. Song song vôùi vieäc giaùo trình laïc haäu, caùc cô sôû ñaøo taïo cuûa chuùng ta cuõng söû duïng nhöõng giaùo cuï raát cuõ. Caùc tröôøng thöïc söï khoâng ñuû ñieàu kieän ñeå ñöa vaøo giaûng daïy caùc coâng ngheä cheá bieán goã môùi bôûi roõ raøng, ngaønh giaùo duïc laøm sao ñuû kinh phí ñeå trang bò, vaän haønh caùc maùy CNC, coâng ngheä saûn xuaát phoå bieán nhaát hieän nay. Moãi daøn maùy coâng ngheä CNC, ít nhieàu giaù trò cuõng 2 ñeán 3 trieäu USD. Khoâng coù maùy, taát nhieân, sinh vieân khoâng thöïc haønh ñöôïc. Ra tröôøng, böôùc vaøo xöôûng, hoï chaéc chaén choaùng ngôïp vôùi coâng ngheä saûn xuaát. Quay laïi, cuõng laø chuyeän DN phaûi ñöùng ra huaán luyeän töø ñaàu, raát maát thôøi gian, coâng söùc nhöng cuõng khoâng chaéc chaén coù giöõ chaân ñöôïc löùa nhaân löïc môùi naøy hay khoâng. LẤP ĐẦYKHOẢNG TRỐNGĐÀOTẠO ñaøo taïo daønh rieâng cho ngaønh khoâng nhieàu. Tröôùc ñaây khoaûng möôi naêm, ngaønh laâm nghieäp coù tröôøng ñaïi hoïc, trung caáp, coâng nhaân daïy ngheà. Nhöng sau naøy, khi tröôøng coâng nhaân daïy ngheà ñöôïc chuyeån thaønh tröôøng cao ñaúng ngheà, chaúng coøn cô sôû naøo ñaøo taïo coâng nhaân chính quy nöõa. Nghóa laø, nguoàn coâng nhaân ñöôïc qua ñaøo taïo hoaøn toaøn khoâng coù. Caùc doanh nghieäp (DN) tuyeån vaøo nhöõng ngöôøi thôï “giaáy traéng”, ñaøo taïo töø ñaàu, töø nhöõng kieán thöùc ñaàu tieân veà phaân loaïi nguyeân lieäu cho ñeán vieäc öùng duïng maùy moùc, coâng ngheä... C huaån bò cho hoäi thaûo phaùt trieån nhaân löïc ngaønh goã, dieãn ra cuoái naêm 2019, Hieäp hoäiGoãvaøLaâmsaûnVieätNamñaõphaûi thu thaäp raát nhieàu soá lieäu lieân quan ñeán ngaønh. Trong caùc baùo caùo, coù moät con soá thöïc söï khieán chuùng toâi giaät mình. Naêm hoïc 2019 - 2020, Khoa Coâng ngheä Cheá bieán Laâm saûn, thuoäc Vieän Coâng nghieäp Goã, Tröôøng Ñaïi hoïc Laâm nghieäp chæ tuyeån sinh ñöôïc 60 sinh vieân. Khoù coù theå phuû nhaän, ñaøo taïo cuûa chuùng ta cho rieâng cheá bieán goã, ngaønh ñang ñoùng goùp raát lôùn vaøo GDP quoác gia trong thôøi gian qua ñang coù nhieàu baát caäp. Cô sôû
 5. 5. 5 Nhöõngvaánñeàñaøotaïothöïcsöïlaø raát lôùn bôûi noù thuoäc veà neàn taûng cô baûn. Haøng loaït nhöõng haïn cheá aáy, cuõng khoâng phaûi ngaøy moät, ngaøy hai maø ít nhaát cuõng caàn 5 ñeán 10 naêm ñeå chuùng ta coù theå thay ñoåi ñöôïc. Trong khi ñoù, kim ngaïch xuaát khaåu cuûa ngaønh cheá bieán goã ñang lôùn.Vaøñeåconsoáaáylôùnhônnöõa,ñaït ñöôïcnhieàugiaùtròthaëngdöhônchöù khoângchælaølôïinhuaänôûtaàngñaùytöø coângtaùcgiacoângsaûnphaåm,ngaønh cheá bieán goã buoäc phaûi thay ñoåi, baét ñaàu töø coâng taùc giaùo duïc, chuaån bò nhaân löïc cho ngaønh. Neáu khoâng, ñeánngöôõngphaùttrieångiôùihaïnnaøo ñoù, chuùng ta seõ phaûi döøng laïi. Ñeågiaûiquyeát,seõcoùnhieàuvaánñeà phaûi laøm. ÔÛ phía Nhaø nöôùc, ngaønh ñang raát caàn caùc cô quan ñaøo taïo coù cô cheá chính saùch khuyeán khích ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho ngheà goã. Caùc hoaït ñoäng cuï theå phaûi laø öu tieân vaø khuyeán khích, hoã trôï caùc tröôøng coù chuyeân ngaønh naøy phaùt trieån hôn nöõa. Muoán quy tuï nhieàu nhaân löïc treû cho ngaønh goã hôn nöõa, phaûi ñaåy maïnh coâng taùc truyeàn thoâng. Caùc ngaønhnhöcoângngheä,quaûntròkinh doanh... ñang ñöôïc caùc baïn treû löïa choïn raát nhieàu vì tin vaøo nhu caàu nhaân löïc trong töông lai. Ít ngöôøi bieát, cheá bieán goã môùi laø ngaønh caàn nhaân löïc, caû nhaân löïc caáp cao laãn caáp thaáp. Tieàm naêng phaùt trieån söï nghieäp trong ngaønh laø raát lôùn, neáu ngöôøi treû chòu noã löïc, daán thaân. Chæ caàn coâng taùc truyeàn thoâng ñöôïc toå chöùc ñuùng ñaén, toâi tin raèng, caùc baïn treû seõ hieåu ñöôïc trieån voïng töông lai, chaéc chaén hoï maïnh daïn hôn trong vieäc löïa choïn con ñöôøng ñeán vôùi goã. Beân caïnh coâng taùc khuyeán khích tuyeån sinh, caùc tröôøng cuõng caàn löu yù thay ñoåi phöông thöùc ñaøo taïo. Thôøi löôïng giaùo duïc 4 naêm nhöng thôøi gian thöïc haønh laïi khoâng ñaùng keå, toaøn lyù thuyeát chung Ñeå kim ngaïch xuaát khaåu ñaït ñöôïc nhieàu giaù trò thaëng dö hôn chöù khoâng chæ laø lôïi nhuaän ôû taàng ñaùy töø coâng vieäc gia coâng, ngaønh cheá bieán goã buoäc phaûi thay ñoåi, baét ñaàu töø coâng taùc chuaån bò nhaân löïc cho ngaønh. chung thì sinh vieân caùc ngaønh saûn xuaát thieáu thöïc teá thöïc haønh, seõ khoù ñaùp öùng ñöôïc coâng vieäc khi ra tröôøng.Ñaâylaøthöïctraïngkhoângchæ rieânglaâmnghieäpmaøcuûachungcaùc ngaønh saûn xuaát khaùc. Tröôùc thöïc traïng thieáu huït nhaân löïc, hieän raát nhieàu DN ñaõ chuû ñoäng lieân keát vôùi caùc ñôn vò ñaøo taïo, aáy laø tín hieäu ñaùng möøng. Nhöng caâu chuyeän cuûa ngaønh caàn haún moät chieán löôïc phaùt trieån nhaân löïc chöù khoâng chæ laø manh muùn ñeán töø nhöõng DN ñang phaûi gaùnh nhieàu aùp löïc taêng tröôûng. Nhaân löïc bao giôø cuõng laø taøi saûn quyù giaù vaø caàn thieát nhaát cuûa DN. Toâi tin, khi coâng taùc toå chöùc nguoàn nhaân löïc ñöôïc nhaän thöùc vaø chaêm chuùt ôû caáp ñoä quoác gia, baát cöù ngaønh ngheà naøo cuõng coù theå phaùt trieån beàn vöõng vaø töï tin ra bieån lôùn. QUYÙ KHANG ghi Moät hoïc vieân tham gia khoùa ñaøo taïo laøm moäc.
 6. 6. 3214 42 6 In 2.500 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 4053-2019/CXBIPH/02-50/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 389/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 22 thaùng 11 naêm 2019 Soá ISBN: 978-604-9856-83-9 In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 11 naêm 2019 Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Chuû bieân: Traàn Vieät Tieán Bieân soaïn: Nguyeãn Quoác Khanh, Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Phuï traùch taøi trôï - Söûa baûn in: Traàn Mai 17 MUÏC LUÏC 8 Tiêu điểm BA GỌNG KÌM NHÂN LỰC VIỆT NAM THỪA CAM KẾT, THIẾU SỨC TRẺ 14 Đối thoại Bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc Điều hành Navigos Search (Tập đoàn Navigos Group): THẤU HIỂU ĐỂ QUẢN TRỊ SÁNG TẠO Ông Chang-Hee Lee, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam: CƠ HỘI TUYỆT VỜI ĐỂ SỬ DỤNG CÁC QUAN HỆ LAO ĐỘNG MỚI 22 Hoạt động hội HIỆP HỘI LÀ ĐÒN BẨY CHO NGÀNH GỖ VƯƠN XA NGÔI NHÀ MỚI CKM ẤN TƯỢNG SHANGHAI TOUR 2019 30 Xúc tiến thương mại NGÀNH GỖ VỀ ĐÍCH SỚM LIÊN KẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CƠ HỘI TIẾP NHẬN LÀN SÓNG ĐẦU TƯ MỚI CHỌN LỌC NGUỒN FDI CHẤT LƯỢNG VIFA HOME 2019: GẦN HƠN VỚI “SÂN NHÀ” 42 Thiết kế Giải Hoa Mai 2019 - 2020: THAY ĐỔI ĐỂ LỚN LÊN Nhà thiết kế Nguyễn Hoàng Huy: ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỒ GỖ LÀ MAY MẮN 48 Vật liệu mới SỐ HÓA VẬT LIỆU NỘI THẤT SẢN XUẤT XANH, ĐÓN THẾ HỆ NGƯỜI DÙNG MỚI 54 Góc quản trị PGS-TS. Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: NGÀNH GỖ ĐANG “KHÁT” NHÂN LỰC LỜI NGƯỜI RA ĐI Ông Simon D. Lee, Giám đốc Điều hành Kuder khu vực châu Á: “HỌ ĐẾN RỒI, THẾ HỆ 9X” GIEO HẠNH PHÚC VÀO CÔNG XƯỞNG HIỂU THÊM VỀ “GIÁO DỤC CÁC GIÁ TRỊ SỐNG” ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỀN VỮNG 70 Công nghệ TẦM NHÌN ĐI TRƯỚC, CÔNG NGHỆ THEO SAU THỜI ĐẠI CỦAAI CON NGƯỜI VẪN CHIẾM ƯU THẾ TRONG CUỘC ĐUA VỚI CÔNG NGHỆ 48
 7. 7. 8 TIEÂU ÑIEÅM T heo soá lieäu cuûa Toång cuïc Haûi quan, kim ngaïch xuaát khaåu haøng hoùa cuûa Vieät Nam tính chung 9 thaùng ñaàu naêm 2019; öôùc ñaït 194,3 tyû USD; taêng 8,2% so vôùi cuøng kyø naêm 2018. Trong ñoù, goã vaø saûnphaåmgoãñoùnggoùp7,46tyûUSD; taêng17%sovôùicuøngkyønaêmngoaùi. KHOÂNG COØN LAØ LÔÏI THEÁ Rieâng saûn phaåm cheá bieán goã, ñaït 5,29 tyû USD. Caùc cô quan quaûn lyù ñang raát kyø voïng, naêm 2019 naøy, toång xuaát khaåu ngaønh goã seõ vöôït treân 11 tyû USD. Con soá treân cho thaáy, cô hoäi phaùt trieån cuûa ngaønh goã ñang lôùn cho duø giai ñoaïn naøy neàn kinh teá theá giôùi coù daáu hieäu chöõng laïi. “Taïo neân con soá aáy, laø ñoùng goùp cuûa gaàn 2.000 nhaø maùy xuaát khaåu, ñaët treân ñòabaøncaûnöôùc.Tuynhieân,neàntaûng chính ñeå taïo neân giaù trò xuaát khaåu laø con ngöôøi, laø nguoàn nhaân löïc cuûa ngaønh, laïi ñang trôû thaønh raøo caûn”, oâng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWA nhaän xeùt. Theo oâng Khanh, nguyeân nhaân xuaát phaùt töø nhieàu phía. Thöù nhaát, caàulaoñoängñangvöôïtcung.Trong 5 thaùng ñaàu naêm 2019, toång soá voán FDI ñaàu tö taêng gaáp gaàn 1,2 laàn so vôùi ñaàu tö FDI cuûa caû naêm 2018. Trong ñoù, soá döï aùn FDI môùi ñaàu tö vaøo ngaønh goã laø 49, töông ñöông 73% soá döï aùn FDI cuûa caû naêm 2018. Ñaëcbieät,chieámtreân60%trongtoång soá döï aùn ñaàu tö vaøo ngaønh goã taïi Vieät Nam laø 32 coâng ty hoaït ñoäng trong maûng cheá bieán goã. Döôùi taùc ñoängcuûadoøngchaûyFDIvaøongaønh goã,nhaânlöïcphuïcvuïngaønh,voánñaõ trong tình traïng thieáu huït, nay coøn thieáu huït hôn. Giaù nhaân coâng hieän nay, khaûo saùt chung ôû caùc khu coâng nghieäp, ñaõ taêng hôn 20%. Doanh nghieäp (DN) vöøa phaûi gaùnh chi phí naøy,vöøathaápthoûmlokhaûnaêngbieán ñoäng nhaân löïc vaãn coøn ñoù. Thöù hai, laø chaát löôïng lao ñoäng. Hieän caùc DN saûn xuaát ôû Vieät Nam chæ coù khoaûng 30% lao ñoäng ñöôïc ñaøotaïongheà,ñasoálaølaoñoängphoå thoâng. Ngoaøi vieäc khoâng ñöôïc ñaøo taïochuyeânmoân,khoângkhoùñeåthaáy raèng,theålöïclaoñoängVieätNamvaãn yeáu,söùcbeàntrongcoângvieäckhoâng toát.Chöakeå,tínhkyûluaätcuûañoäinguõ naøy cuõng khoâng cao. TheokeátquaûkhaûosaùttöøNavigos, 35% DN tham gia khaûo saùt cho bieát, hoï thieáu caùc nhaân söï ñaït ñöôïc yeâu caàu veà chaát löôïng coâng vieäc. Ñaây laø lôøi than daønh cho caû löïc löôïng coâng nhaân nhaø maùy laãn nhaân löïc khoáivaênphoøng,töøthieátkeásaùngtaïo, kinh doanh, marketing, keá hoaïch... Khoâng theå phuû nhaän, chaát löôïng giaùoduïcVieätNamchöañaït.Nhöng, thöïc teá ñaùng ngaïi hôn laø coâng taùc ñònh höôùng ngheà nghieäp cho giôùi treû khoâng ñöôïc quy hoaïch toát, tình traïng thöøa thaày thieáu thôï, kieán thöùc khoângcaäpnhaätkòpvôùithöïcteá,chöa baét nhòp neàn kinh teá soá hay töï ñoäng hoùa neân hieäu suaát lao ñoäng laø chöa toát, khai thaùc lao ñoäng ôû möùc thoâ, hieäu quaû kinh teá mang laïi cho DN khoâng cao. THIEÁU TÍNH HAÁP DAÃN Giôùi treû Vieät Nam thích khôûi nghieäp caùc ngaønh thöông maïi ñieän töû, aåm thöïc, ngaønh saûn xuaát hieän khoâng thu huùt ñöôïc nhieàu söï quan taâm cuûa hoï. Cuõng theo Navigos, 42% DN ñang ñau ñaàu vôùi vieäc naøy vaø cho bieát ñaây laø moät trong nhöõng thaùch thöùc lôùn nhaát cuûa hoï. OÂng Nguyeãn Chieán Thaéng, Chuû tòch CoângtyScansiaPacificnhaänxeùt,vôùi ngaønh goã, nhu caàu nhaân löïc khoâng chæ laø lao ñoäng phoå thoâng maø caàn ôû taát caû caùc ngaønh, töø thieát keá - saùng taïo ñeán kinh doanh, marketing, taøi chính... Bôûi, lòch söû cuûa ngaønh ÑAËNGQUYÙYEÂN Khoaûng 500 ngaøn nhaân löïc vaø haøng trieäu lao ñoäng giaùn tieáp coù lieân quan ñang ñoùng goùp cho söï phaùt trieån cuûa gaàn 2.000 doanh nghieäp hoaït ñoäng trong ngaønh cheá bieán goã xuaát khaåu. BA GỌNG KÌM NHÂNLỰCVIỆTNAM
 8. 8. 9 coøn môùi, coù cô hoäi ñöôïc hoäi nhaäp, mong muoán ñöôïc vöôn ra bieån lôùn quaù cao, nhaân söï coù chuyeân moân lónh vöïc naøo cuõng coù theå ñaàu quaân vaøo caùc DN noäi thaát vaø cheá bieán goã. Ñaùng tieác, duø DN laøm nhieàu caùch, chaáp nhaän tuyeån sinh vieân môùi ra tröôøng ñeå ñaøo taïo laïi vaãn khoâng tìm ñöôïc ñuû nhu caàu. “Hieám lao ñoäng coù tay ngheà, khoù giöõ chaân lao ñoäng coù kinh nghieäm, laïi nan giaûi trong vieäc thu huùt löùa lao ñoäng theá heämôùi.Bagoïngkìmcuøngluùckhieán vaánñeànhaânlöïccuûangaønhcheábieán goã, cuõng nhö nhieàu ngaønh saûn xuaát khaùc ñang vaø seõ trôû thaønh thaùch thöùc, thay vì lôïi theá lao ñoäng giaù reû nhötröôùcñaây”,oângThaéngnhaänxeùt. Trong ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh goã ñeán 2025, caùc cô quan quaûn lyù ñeàu ñoàng thuaän con soá 20 tyû USD doanh soá xuaát khaåu laø xöùng ñaùng vôùi tieàm naêng. Nhöng, ñeå kieán taïo neân con soá gaáp ñoâi hieän taïi, ngaønh coù thöïc söï caàn quy tuï ñuû gaáp ñoâinhaânlöïc,töôngñöôngmoättrieäu laoñoäng?OÂngNguyeãnQuoácKhanh, ChuûtòchHAWAkhaúngñònh:“Ñikeøm vôùi con soá 20 tyû USD laø ñònh höôùng phaùttrieåncuøngluùckinhdoanhnhieàu hôn moät giaù trò töø saûn xuaát, thieát keá, thöông maïi ñeán thöông hieäu vaø ñaëc bieät ngaønh goã seõ caàn theâm nhaân löïc cho ba maûng ñang yeáu laø thieát keá, thöông maïi, thöông hieäu nhöng seõ phaûi tieát giaûm lao ñoäng baèng ñaàu tö coâng ngheä, ñaøo taïo naâng caáp chaát löôïng lao ñoäng môùi coù theå mang veà giaù trò thaëng dö cao hôn”. DN Vieät Nam seõ phaûi maát thôøi gian, tieàn baïc vaø coâng söùc ñeå naâng cao trình ñoä cho ngöôøi lao ñoäng, ñaït ñeán möùc coù theå vaän haønh, duy trì vaø ñoåi môùi caùc quy trình saûn xuaát raát phöùc taïp trong töông lai. Ñeå giaûi quyeát baøi toaùn veà thieáu huït nguoàn nhaân löïc, caû veà chaát löôïng vaø soá löôïng, caùc hieäp hoäi ngaønh ngheà, caùc DN kinh doanh thieát bò vaø DN saûn xuaát ñang baét ñaàu thöïc hieän nhieàu hoaït ñoäng, trong ñoù coù caùc hoaït ñoäng lieân keát vôùi caùc cô sôû ñaøo taïo, tröôøng daïy ngheà, ñaïi hoïc, cao ñaúng... Nhöõng coá gaéng aáy ñöôïc thöïc hieän vôùi hy voïng coù theå ñöa ra ñôn ñaët haøng Raát möøng laø tröôùc thaùch thöùc mang teân nhaân löïc, DN Vieät Nam cuõng ñang ñaåy maïnh ñaàu tö coâng ngheä,thieátbòsaûnxuaát...ñeåcaûithieän naêng suaát. Tuy nhieân, maùy moùc, robot... cuõng chæ laø coâng cuï. “Caøng öùng duïng coâng ngheä, DN caøng caàn coù nhaân löïc, nhaát laø nhaân löïc coù tay ngheà, coù khaû naêng vaän haønh maùy moùc”, OÂng Bernd Kahnert, chuyeân gia tö vaán caáp cao Coâng ty HOMAG khaúng ñònh. Theo vò chuyeân gia ñeán töø nöôùc Ñöùc, thôøi gian khoâng xa, nhöõng ngöôøi thôï laønh ngheà, coù theå söû duïng caùc heä thoáng saûn xuaát tieân tieán seõ ngaøy caøng quan troïng. cuï theå ñeå caùc tröôøng ñaøo taïo ñuùng theo yeâu caàu tuyeån duïng. “Noã löïc aáy vaãn caàn theâm chính saùch phaùt trieån nguoàn nhaân löïc saûn xuaát töø phía nhaø nöôùc. Nhìn nhaän ñuùng vai troø cuûa nhaân löïc saûn xuaát trong töông lai, nhaø nöôùc môùi coù chæ ñaïo toaøn dieän, keát hôïp nhieàu ban ngaønh ñeå khai phoùng nguoàn nhaân löïc. Trong boái caûnh thò tröôøng quoác teá ñaõ vaø ñang hình thaønh chuoãi cung öùng môùi, DN Vieät Nam ñang raát caàn ñieàu ñoù”, oâng Nguyeãn Vieát Toaøn, Phoù chuû tòch Hieäp hoäi Töï ñoäng hoùa TP.HCM nhaán maïnh. "Caøng öùng duïng coâng ngheä, DN caøng caàn coù nhaân löïc, nhaát laø nhaân löïc coù tay ngheà, coù khaû naêng vaän haønh maùy moùc".
 9. 9. 10 TIEÂU ÑIEÅM YÙPHÖÔNG Thaùng 10/2019, Navigos Group Vieät Nam coâng boá keát quaû khaûo saùt “Chaân dung nhaân löïc ngaønh saûn xuaát trong neàn coâng ngheäp 4.0”. Ñaây laø moät nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vôùi mong muoán giuùp doanh nghieäp vaø öùng vieân coù caùi nhìn toaøn caûnh veà lónh vöïc cuûa saûn xuaát, töø ñoù coù nhöõng ñònh höôùng toát hôn cho vieäc phaùt trieån söï nghieäp baûn thaân. THỪA CAM KẾT, THIẾUSỨCTRẺ OÂ ng Gaku Echizenya, CEO Navigos Group Vieät Nam cho bieát, ñôn vò naøy quyeát ñònh thöïc hieän khaûo saùt quan troïng treân xuaát phaùt töø laøn soùng ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam trong lónh vöïc saûn xuaát ngaøy caøng taêng maïnh, daãn ñeán söï khan hieám öùng vieân xeùt veàsoálöôïnglaãnchaátlöôïng.Beâncaïnh ñoù,cuoäccaùchmaïngcoângnghieäplaàn thöù 4 vaø caùc xu höôùng coâng ngheä môùicuõngtaùcñoängroõreätñeányeâucaàu tuyeån duïng cuûa doanh nghieäp (DN). “Neáunaémroõñöôïcthöïcteánhucaàuvaø xuhöôùngphaùttrieåncuûanhaânlöïc,DN seõ coù nhöõng giaûi phaùp trong tuyeån duïng vaø giöõ chaân nhaân taøi. Toå chöùc toát coâng taùc naøy ñoàng nghóa, DN seõ coù neàn taûng caàn thieát ñeå phaùt trieån beàn vöõng”, oâng Gaku Echizenya noùi. Goã & Noäi thaát trích löôïc baùo caùo naøy ñeå DN coù theå ñoái chieáu, tham khaûo. MÖÙC ÑOÄ GAÉN BOÙ CAO NHÖNG VAÃN THIEÁU LAO ÑOÄNG Trong ngaønh saûn xuaát, kieán thöùc chuyeân moân ñöôïc coi laø yeáu toá caàn thieát nhaát trong tuyeån duïng. 67% DN seõ töø choái tuyeån duïng neáu öùng vieân khoâng coù kieán thöùc chuyeân moân. Beân caïnh ñoù, caùc yeáu toá lieân quanñeánkyõnaênggiaûiquyeátvaánñeà vaø tính kyû luaät cuõng ñöôïc DN raát coi troïng, töông öùng vôùi 42% vaø 39% yù kieáncuûaöùngvieânthamgiakhaûosaùt. “Coâng vieäc oån ñònh” laø töø khoùa quan troïng nhaát ñoái vôùi nhaân söï ngaønh saûn xuaát. 41% öùng vieân chia seûkhitìmkieámvieäclaømthìyeáutoáoån ñònh ñoùng vai troø quan troïng nhaát. VeàphíaDN,57%chobieát“coângvieäc oån ñònh” hieän ñang laø yeáu toá ñöùng ñaàu khi giöõ chaân nhaân söï trong toå chöùc. Treân thöïc teá, 73% DN tham gia khaûo saùt cho bieát coâng ty hoï coù tyû leä nghæ vieäc döôùi 20%/naêm. Veà phía öùng vieân, 40% öùng vieân tham gia khaûo saùt cho bieát hoï ñang gaén boù vôùi coâng ty hieän taïi treân 5 naêm. Nhöõng con soá treân cho thaáy, ngaønh saûn xuaát ñang coù ñöôïc möùc ñoä gaén keát nhaân löïc raát cao. Maëc duø vaäy, tình traïng thieáu lao ñoängtrongngaønhvaãnraátphoåbieán. 35%DNchobieát,hoïthieáucaùcnhaân söï ñaït ñöôïc yeâu caàu veà chaát löôïng coâng vieäc. Hôn 55% coâng nhaân tham gia khaûo saùt cho bieát, nôi hoï laøm vieäc ñang thieáu lao ñoäng traàm troïng.Daãnñeánkhoáilöôïngcoângvieäc cuûa 37% coâng nhaân taêng cao do bò aûnh höôûng bôûi vieäc naøy. Theo Navigos Group, beân caïnh caùc lyù do lieân quan ñeán löông, thöôûngvaøcaùcphuùclôïixaõhoäikhoâng caïnh tranh, caùc lyù do khieán nhaân söï ngaønh saûn xuaát nghæ vieäc cuõng raát ñaëcthuø,lieânquanñeányeáutoángaønh ngheà. Ñôn cöû, ñi laøm xa trung taâm vaø moâi tröôøng laøm vieäc bò oâ nhieãm nhökhoângkhí,tieángoàn...ñangnaèm trong 5 lyù do lôùn nhaát khieán nhaân söï trong ngaønh nghæ vieäc. ÔÛ goùc ñoä tuyeånduïng,39%DNthamgiakhaûo saùt cuõng chia seû vieäc caùc khu coâng nghieäp ôû xa trung taâm cuõng laø moät trong nhöõng thaùch thöùc lôùn nhaát cuûa hoï khi tuyeån duïng nhaân söï. CHUYEÅN DÒCH TÖÏ ÑOÄNG HOÙA Coù 42% DN cho bieát, moät trong nhöõng thaùch thöùc lôùn nhaát cuûa hoï laø vieäc laøm trong ngaønh saûn xuaát hieän khoâng thu huùt ñöôïc nhieàu söï quan taâm cuûa giôùi treû. Ñeå ñoái öùng vôùithöïcteánaøy,32%DNchiaseûhoïseõ taäptrungxaâydöïngthöônghieäunhaø
 10. 10. 11 tuyeånduïngtrongthôøigiantôùivôùihy voïngyeáutoánaøyseõñuûmaïnhñeågiuùp DN thu huùt ñöôïc ngöôøi lao ñoäng. Xahôn,nhaèmgiaûiquyeátbaøitoaùn veà thieáu huït nguoàn nhaân löïc, caû veà chaát löôïng vaø soá löôïng trong töông lai,caùcDNngaønhsaûnxuaátñangchuû ñoäng lieân keát vôùi caùc cô sôû ñaøo taïo ñeå caûi thieän chaát löôïng ñaøo taïo vaø hôïptaùcvôùicaùccôsôûnaøyñeåñaøotaïo theoyeâucaàutuyeånduïng.Ñaùngchuù yùtrongvieäclieânkeátvôùicaùccôsôûñaøo taïo, tröôøng daïy ngheà ñang ñöôïc phaàn lôùn caùc DN tham gia khaûo saùt löïa choïn. Tröôùc maét, ñeå giaûm aùp cho vaán ñeà nhaân coâng vaø taêng chaát löôïng saûn phaåm, caùc DN saûn xuaát ñang ñoùn laøn soùng töï ñoäng hoùa nhö moät giaûi phaùp thieát thöïc. 46% DN cho bieát, hoï ñang aùp duïng döôùi 30% töï ñoäng hoùa quy trình saûn xuaát; 18% aùp duïng töø 30% - 50% töï ñoäng hoùa quy trình vaø 14% DN töï ñoäng hoaù ñeán 70%. Caùc con soá bieát noùi naøy ñang phaûn aùnh söï dòch chuyeån cuûa caùc DN ngaønh naøy trong giai ñoaïn Ñi laøm xa trung taâm vaø moâi tröôøng laøm vieäc bò oâ nhieãm nhö khoâng khí, tieáng oàn... ñang naèm trong 5 lyù do lôùn nhaát khieán nhaân söï trong ngaønh nghæ vieäc. aùpduïngquytrìnhsaûnxuaátmôùi,chuû ñoäng baét kòp laøn soùng coâng ngheä môùi ñaàu tö vaøo maùy moùc, heä thoáng döõ lieäu cuõng nhö thay ñoåi phöông thöùc quaûn lyù. “Ngaønh saûn xuaát ñaõ vaø ñang laø lónh vöïc coù tieàm naêng phaùt trieån raát lôùn cho neàn kinh teá Vieät Nam. Söï chuyeån dòch töï ñoäng hoùa laø ñieàu taát yeáu ñoái vôùi töông lai cuûa ngaønh saûnxuaát.Neáukhoângmaïnhdaïnnaém baét cô hoäi naøy baèng vieäc ñaåy maïnh chuyeån ñoåi sang coâng nghieäp 4.0 thìnhöõngthòtröôøngkhaùctrongkhu vöïc Ñoâng Nam AÙ seõ laø nhöõng ñieåm ñeán lyù töôûng hôn cho caùc nhaø ñaàu tö”, oâng Gaku Echizenya, chia seû. Tuy nhieân, duø vieäc öùng duïng maùy moùc, coâng ngheä coù cao ñeán möùc naøo thì DN vaãn raát caàn nguoàn nhaân löïc vaän haønh. Do vaäy, ngöôøi ñieàu haønh Navigos Group Vieät Nam cho bieát, beân caïnh vieäc aùp duïng coângngheäñeåñoåimôùiquytrìnhsaûn xuaát thì vieäc ñaøo taïo ñoäi nguõ nhaân löïc caàn phaûi ñöôïc caùc DN Vieät Nam ñaëc bieät chuù troïng.
 11. 11. Bản lề mới cho đồ nội thất mang dấu ấn riêng Các loại bản lề mới với giảm chấn BLUMOTION tích hợp tạo ra các đồ nội thất đặc biệt – cho dù là các tủ cao với nhiều tầng, tủ nội thất có cửa mỏng, cửa kính hay cửa gương. Cho các tủ có gỗ màu tối, Blum cũng cung cấp bản lề CLIP top BLUMOTION màu đen mã não. Nói cách khác, Blum cung cấp tất cả các giải pháp phụ kiện cho vô số ứng dụng khác nhau. www.blum.com BLUM LIFESTYLE SHOWROOM 3 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM 9h - 19h Thứ hai đến Thứ bảy Tel: (028) 3822 3304 www.blum.com Blum Vietnam
 12. 12. 14 ÑOÁI THOAÏI QUYÙYEÂNthöïchieän Tröôùc khi gia nhaäp Navigos Search naêm 2014, baø Nguyeãn Phöông Mai ñaõ coù hôn 20 naêm kinh nghieäm trong lónh vöïc quaûn lyù nhaân söï chieán löôïc, ñieàu haønh doanh nghieäp vaø phaùt trieån kinh doanh. Theo baø, nhaân löïc saûn xuaát ñang raát caàn nhöõng kyõ naêng ñaëc bieät ñeå vöôït leân chính mình. THẤU HIỂU ĐỂ QUẢN TRỊ SÁNGTẠO Y.Löïclöôïnglaoñoängtreûraátdoàidaøo naøy ñöôïc ñaùnh giaù laø deã daøng thích nghi vaø tieáp thu caùi môùi neân vieäc phoå caäp coâng ngheä trôû neân thuaän lôïi hôn, ruùt ngaén quaù trình ñaøo taïo nhaân löïc. Beân caïnh ñoù, Chính phuû ñaõ vaø ñang ñaàu tö maïnh meõ vaøo heä thoáng ñaøo taïo lónh vöïc STEM vaø STEM luoân laø xu höôùng maø giôùi treû Vieät Nam quan taâm. Hôn 300.000 sinh vieân ra tröôøng moãi naêm cuõng môû ra kyø voïng veà theá heä lao ñoäng coù trình ñoä, ñaùp öùng nhu caàu tuyeån duïng vò trí trung vaø cao caáp. Tuy nhieân, “nhaân coâng reû” hieän nay khoâng coøn laø yeáu toá caïnh tranh cuûa lao ñoäng Vieät Nam. Trong khu vöïc hieän vaãn coøn nhieàu nöôùc coù chi phí nhaân coâng thaáp hôn, thaäm chí ñoäi nguõ lao ñoäng cuûa hoï laïi coù tay ngheàcaohôn.Chuùngtakhoângneân quaù taäp trung ñöa “chi phí thaáp” trôû thaønh yeáu toá caïnh tranh maø haõy taäp trung naâng cao chaát löôïng tay ngheà. Vôùi nhöõng tín hieäu toát maø baø vöøa chiaseû,doanhnghieäp(DN)ngaønhsaûn xuaát coù quyeàn hy voïng veà khaû naêng tuyeån duïng nhaân söï chaát löôïng? Ñaùng tieác, theo thoáng keâ cuûa chuùng toâi, treân thöïc teá yeáu toá chaát löôïng vaø giöõ chaân nhaân taøi vaãn coøn laøthaùchthöùctronglónhvöïcsaûnxuaát hieän nay. 43% DN cho bieát hoï gaëp phaûi khoù khaên trong vieäc tìm öùng vieân coù kinh nghieäm, kyõ naêng, kieán thöùc, coù chuyeân moân phuø hôïp. Vieäc giöõ chaân nhaân taøi cuõng coøn nhöõng thaùchthöùcdoDNvöøaphaûitìmcaùch giöõ chaân ngöôøi lao ñoäng song song vôùi vieäc kieåm soaùt chi phí lao ñoäng. Neáu vaäy, DN caàn coù nhöõng giaûi phaùp naøo, thöa baø? Ñoái vôùi vieäc taïo ra nguoàn lao ñoäng ñaït chaát löôïng, chuùng ta caàn ñöa “kyõ naêng chuyeân moân” laø chieán löôïcöutieân.Kyõnaêngmeàmvaøngoaïi ngöõlaønhöõngyeáutoácoùtheåcaânnhaéc ñeå ñaøo taïo theâm sau naøy. Caùc keânh ñaøotaïophoåbieáncoùtheåaùpduïngtaïi DN laø ñaøo taïo döïa treân coâng vieäc, chöôngtrìnhngöôøicoávaán(mentor- Baø Nguyeãn Phöông Mai, Giaùm ñoác Ñieàu haønh Navigos Search (Taäp ñoaøn Navigos Group): Vôùi möùc xuaát sieâu leân ñeán 7,05 tyû USD sau 10 thaùng, caùc nhaø kinh teá döï ñoaùn, naêm 2019 Vieät Nam vaãn laø quoác gia coù thaønh tích xuaát sieâu. Caâu chuyeän naøy ñaõ ñöôïc duy trì nhieàu naêm nay. Nhaân coâng reû, lao ñoäng caàn cuø... laø nhöõng theá maïnh giuùp Vieät Nam phaùt huy tieàm löïc. Baø ñaùnh giaù theá naøo veà nhöõng con soá naøy? Nguoàn lao ñoäng trong lónh vöïc saûnxuaáttaïiVieätNamñangsôûhöõuraát nhieàutieàmnaêngveàsoálöôïnglaãnchaát löôïng.TheoToångcuïcThoángkeâ,hieän coù ñeán 69% daân soá Vieät Nam trong ñoä tuoåi lao ñoäng, 27% thuoäc theá heä
 13. 13. 15 mentee),ñaøotaïonoäiboä...Vôùinguoàn ngaân saùch giôùi haïn, DN cuõng coù theå toå chöùc nhöõng chöông trình naøy. Beân caïnh ñoù, DN cuõng ñang choïngiaûiphaùphôïptaùcvôùicaùctrung taâm ñaøo taïo, giuùp taïo ra nguoàn nhaân löïc phuø hôïp vaø coøn caûi thieän nhaän thöùc cuûa öùng vieân tieàm naêng veà ngaønh saûn xuaát vaø coâng nghieäp. Nhöng taïi caùc khu coâng nghieäp lôùn treân ñòa baøn TP.HCM vaø Haø Noäi, caùc nhaø maùy ñang raát thieáu nhaân coâng? Veà ngaén haïn, nhaèm khaéc phuïc vieäc tuyeån duïng chöa ñuû soá löôïng, caùc DN trong ngaønh neân caân nhaéc söû duïng ña keânh hôn nhö tuyeån duïng tröïc tuyeán; chöông trình giôùi thieäu noäi boä; söû duïng coâng ty cho thueâ lao ñoäng (outsourcing)... Veà daøi haïn, caàn toái ña hoùa vieäc söû duïng coâng ngheä trong vieäc xaây döïng nguoàn öùng vieân tieàm naêng. Ñoàng thôøi ñaåy maïnh hôïp taùc vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng, phöông tieän truyeàn thoâng... ñeå naângcaonhaänthöùcvaøkyõnaêngcho nhaân löïc töông lai. Chieán löôïc giöõ chaân nhaân taøi cuõng phaûi ñöôïc ñeà ra ñeå ñaûm baûo nguoàn nhaân löïc beàn vöõng. Trong boái caûnh môùi, coâng taùc naøy caàn trôû neân saùng taïo hôn, bôûi moãi DN seõ coù vaên hoùa khaùc nhau; haïn cheá, thaùch thöùc khaùc nhau. Chieán löôïc giöõ chaân nhaân taøi phaûi öu tieân caùc yeáu toá nhö: xaùc ñònh nguoàn nhaân löïc laø quan troïng trong vieäc laäp keá hoaïch chieán löôïc; xaây döïng loä trình phaùt trieån caáp quaûn lyù; naâng cao chaát löôïng nhaân söï... DN caàn coù chieán löôïcrieângbieätñeåxaâydöïngthöông hieäu nhaø tuyeån duïng. Chieán löôïc taäp trung vaøo con ngöôøi laø chieán löôïc thieát yeáu. Theo baø thì thöïc teá ngöôøi treû khoâng bò haáp daãn bôûi ngaønh lao ñoäng tröïc tieáp coù phaûi laø tình hình cuûa rieâng Vieät Nam hay laø chuyeän chung cuûa theá giôùi? Nhö ñaõ noùi, Chính phuû Vieät Nam ñaõ chuù troïng hôn ngaønh hoïc lieân Moät khi thaáu hieåu ñöôïc mong muoán cuûa ngöôøi lao ñoäng, DN caàn xem xeùt thöïc teá taïi coâng ty vaø tình hình ngaân saùch, töø ñoù haõy saùng taïo nhöõng chieán löôïc thu huùt vaø giöõ chaân phuø hôïp. chuyeàn, beân caïnh ñoù nguoàn nhaân löïchieäntaïicuõngcoùthôøigianñeåñaøo taïo vaø thích öùng. Ñieàu naøy cuõng môû ra thaùch thöùc laø vieäc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc töông lai cho ngaønh kinh teá muõi nhoïn taïi caùc tröôøng cao ñaúng, ñaïi hoïc phaûi ñöôïc trang bò cô sôû vaät chaát moâ phoûng laïi daây chuyeàn 4.0 ñeå sinh vieân coù ñieàu kieän hoïc taäp vaø thöïc haønh saùt vôùi thöïc teá. Song song ñoù, neáu nhö caùc DN cuøng thöôøng xuyeân keát noái vôùi caùc cô sôû giaùo duïc ñeå ñöa ra caùc ñònh höôùng tuyeån duïng trong töông lai, kyõ naêng caàn thieát trong coâng vieäc... thì chaát löôïng ngöôøi lao ñoäng seõ ñöôïc naâng cao, hoaøn toaøn ñaùp öùng ñöôïc vieäc chuyeån ñoåi sang coâng nghieäp 4.0. Xincaûmônbaøveànhöõngchiaseûnaøy! quan ñeán khoa hoïc, coâng ngheä, kyõ thuaät,toaùnhoïc(STEM),vaøngöôøitreû hieännaycuõngbaétñaàucoùnhaänthöùc roõ hôn veà caùc coâng vieäc lieân quan ñeán saûn xuaát, lao ñoäng tröïc tieáp. Nhö vaäy, “khoâng haáp daãn bôûi ngaønh saûn xuaát” khoâng phaûi laø nguyeân nhaân chính daãn ñeán thieáu huït nhaân löïc. Theo khaûo saùt cuûa chuùng toâi, hai nguyeân nhaân haøng ñaàugaâyneânthaùchthöùctrongtuyeån duïngbaogoàm:öùngvieânthieáunaêng löïc; löông thöôûng khoâng caïnh tranh.Top5caùcyeáutoáthuhuùtvaøcoù theå giöõ chaân nhaân löïc trong ngaønh saûn xuaát laàn löôït laø: löông caïnh tranh, chính saùch ñaõi ngoä roõ raøng, phuùc lôïi haáp daãn, quaûn lyù gioûi, coâng vieäc oån ñònh. Moät khi thaáu hieåu ñöôïc mong muoán cuûa ngöôøi lao ñoäng, DN caàn xem xeùt thöïc teá taïi coâng ty vaø tình hình ngaân saùch, töø ñoù haõy saùng taïo nhöõng chieán löôïc thu huùt vaø giöõ chaân phuø hôïp. Khoù khaên veà nhaân löïc trong boái caûnh coâng nghieäp töï ñoäng hoaù ngaøy caøng cao, DN coù neân maïnh daïn naém baét cô hoäi naøy baèng vieäc ñaåy maïnh öùng duïng töï ñoäng hoùa, robot...? Vieäc chuyeån ñoåi sang coâng nghieäp 4.0 theo chuùng toâi caàn ít nhaát töø 5 naêm - 10 naêm, do nhöõng haïncheálieânquanñeánnguoànlöïcvaø chiphí.HieännayraátítDNchuyeånñoåi hoaøn toaøn, maø ñang chuyeån ñoåi töø töø sang “baùn töï ñoäng”. Ñaây laø giaûi phaùp hoaøn toaøn phuø hôïp nhaèm tieát kieäm ngaân saùch chuyeån ñoåi daây
 14. 14. 16 ÑOÁI THOAÏI MAGICWINthöïchieän thaùch thöùc nhaân löïc laø caâu chuyeän ñeán töø caû hai phía. Theo oâng, caùc coâng ty FDI ñaàu tö vaøo Vieät Nam nhieàu coù phaûi laø moät trong nhöõng nguyeân do khieán vieäc thieáu lao ñoäng trôû neân traàm troïng? - Khoâng theå phuû nhaän nhôø nguoàn FDI neân Vieät Nam coù ñöôïc taêng tröôûng GDP ñaùng keå. Ñoàng thôøi, ta phaûi khaúng ñònh ñoù cuõng laø thaønh quaû töø caùc chính saùch cuûa Chính phuû qua caùc Hieäp ñònh Töï do thöông maïi nhö CPTPP vaø EVFTA trong giai ñoaïn hoäi nhaäp toaøn caàu. Vì vaäy, khi coù nhieàu nguoàn ñaàu tö, laäp töùc caàn nhieàu coâng nhaân hôn. Beân caïnh ñoù laø aûnh höôûng cuûa caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung daãn ñeán vieäc nhieàu coâng ty ñang chuyeån saûn xuaát töø Trung Quoác sang Vieät Nam. Chöa caäp nhaät soá lieäu thoáng keâ veà tình traïng thieáu lao ñoäng, nhöng haàu nhö taát caû caùc nhaø quaûn lyù nhaân söï maø toâi gaëp ñeàu noùi raèng ñaây laø moät trong nhöõng moái quan taâm haøng ñaàu cuûa caùc coâng ty. Theá nhöng, trong 10 naêm trôû laïi ñaây, khoâng coù nhieàu quoác gia ñaït taêng tröôûng kinh teá nhieàu hôn 6% nhö Vieät Nam. Vaø nhö ñaõ ñeà caäp thì, nhôø vaøo taêng tröôûng kinh teá beàn vöõng, thieáu lao ñoäng khoâng phaûi laø moät loaïi thaùch thöùc thöïc söï. Nhöõng quoác gia khaùc ñaõ ñoái maët vôùi nhöõng thaùch thöùc naøy ôû nhöõng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa hoï nhö theá naøo? Doanh nghieäp (DN) Vieät Nam ñang ñoái maët vôùi thaùch thöùc veà nguoàn nhaân löïc, löông coâng nhaân taêng nhöng vaãn thieáu huït lao ñoäng coù kyõ naêng vaø gaén keát laâu daøi. Taïi sao nhöõng thaùch thöùc naøy laïi trôû neân nghieâm troïng trong nhöõng naêm gaàn ñaây, thöa oâng? - Toâi nghó, duø laø coâng ty trong nöôùc hay nöôùc ngoaøi, caùc DN hoaït ñoäng ôû Vieät Nam ñang phaûi ñoái maët vôùi caùc thaùch thöùc veà lao ñoäng. Toâi cho raèng Vieät Nam may maén hôn caùc quoác gia khaùc vì “coù” ñöôïc nhöõng thaùch thöùc. Coù nhöõng quoác gia thaäm chí khoâng coù cô hoäi vieäc laøm vì neàn kinh teá haàu nhö khoâng phaùt trieån. Vì vaäy, so vôùi söï taêng tröôûng kinh teá keùm cuûa nhöõng nöôùc khaùc, thì Vieät Nam neân möøng vì nhöõng thaùch thöùc naøy. Veà vaán ñeà thieáu kyõ naêng hay tính cam keát laâu daøi, toâi nghó khoù ñeå ñaùnh giaù ñuùng ñöôïc. Vieäc lao ñoäng theå hieän heát naêng löïc cuûa mình ôû moät coâng ty naøo ñoù coøn tuøy thuoäc nhieàu vaøo phía söû duïng lao ñoäng. Lieäu DN coù ñuû khaû naêng ñeå khôi daäy tieàm löïc trong nhaân vieân baèng nhöõng khoùa ñaøo taïo chuyeân saâu hôn cuøng moät heä thoáng quaûn lyù toát hôn. Veà möùc ñoä cam keát, deã thaáy nhaát laø vieäc lao ñoäng khoâng gaénboùmaõiôûmoätmoâitröôøngñoàng nghóa vôùi vieäc cô cheá quaûn lyù chöa taïo neân ñoäng löïc maïnh meõ, moâi tröôønglaømvieäcthieáuantoaøn,chöa ñaûm baûo cho hoï ôû laïi ñeå ñoùng goùp phaùt trieån coâng ty. Suy cho cuøng, CƠ HỘI TUYỆT VỜI ĐỂ SỬ DỤNG CÁCQUANHỆLAOĐỘNGMỚI OÂng Chang-Hee Lee, Giaùm ñoác Toå chöùc Lao ñoäng Quoác teá taïi Vieät Nam: Trong giai ñoaïn Vieät Nam ñoái dieän vôùi nhieàu khoù khaên veà giaûi quyeát baøi toaùn nhaân löïc, chia seû vôùi HAWA, oâng Chang-Hee Lee, Giaùm ñoác Toå chöùc Lao ñoäng Quoác teá (ILO) taïi Vieät Nam ñaõ phaùc leân böùc tranh thöïc traïng cuõng nhö vaïch ra con ñöôøng cho caû doanh nghieäp vaø ngöôøi lao ñoäng ñeå hoï töï tin böôùc vaøo haønh trình môùi phía tröôùc.
 15. 15. 17 - Baát kyø moät ñaát nöôùc phaùt trieån naøo cuõng ñeàu traûi qua nhöõng thôøi khaéc nhö vaäy. Ngay caû Trung Quoác vôùi 1,3 tyû ngöôøi ñaõ traûi qua tình traïng thieáu lao ñoäng vaø chi phí lao ñoäng taêng töø giöõa nhöõng naêm 2000. Hay Haøn Quoác vaøo nhöõng naêm 1970 vaø 1980 cuõng vaäy. Nhö moïi quoác gia thaønh coâng khaùc, Vieät Nam ñang böôùc vaøo quaù trình naøy. Hieän ñang laø thôøi kyø caùc ngaønh coâng nghieäp phaûi chuyeån ñoåi moâ hình phaùt trieån, theá maïnh cuûa ñaát nöôùccaùcbaïnvaãnlaøchiphíreûvaøgiaù nhaân coâng thaáp trong chuoãi cung öùng toaøn caàu. Vaäy neân, ñaây laø thôøi ñieåm Vieät Nam ñaåy maïnh hôn nöõa coâng taùc naâng cao naêng löïc caïnh tranh, naêng suaát vaø ñieàu kieän laøm vieäc. Neáu taêng tröôûng naêng suaát vöôït xa möùc taêng cuûa ñoàng löông laäptöùcchiphílaoñoängseõgiaûm,DN seõtöïcoùtínhcaïnhtranhhôn.Doñoù, caùc baïn phaûi phaùt trieån heä thoáng quaûn lyù ôû caùc ngaønh ngheà ñeå coù naêng suaát cao hôn. Theâm nöõa, phaûi chuù troïng hôn veà moâi tröôøng, ñieàu kieän laøm vieäc ñeå ngöôøi lao ñoäng yeân taâm gaén boù laâu daøi vôùi DN. OÂng nghó nhö theá naøo veà nhöõng thaùch thöùc cho ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã vaø noäi thaát cuûa Vieät Nam? - Hai möôi naêm tröôùc, ngöôøi lao ñoäng trong ngaønh khoâng coù löïa choïn naøo khaùc ngoaøi vieäc choân chaân trong caùc xöôûng saûn xuaát cheá bieán goã, ñoái dieän vôùi tieáng oàn, buïi, muøi ñoäc haïi... Nhöng baây giôø, nhöõng khoù khaên aáy döôøng nhö khoâng coøn nöõa, khi caùc ngaønh nhö ñieän töû, may maëc, du lòch vaø dòch vuï ñang phaùt trieån neân hoï coù nhieàu löïa choïn hôn. Neáu ñieàu kieän laøm vieäc khoâng toát, löông thaáp, ngöôøi söû duïng lao ñoäng seõ khoù loøng tuyeån duïng nhaân coâng hay thaäm chí laø giöõ chaân hoï laïi. Toâi nghó caùc DN cheá bieán goã ñaõ nhaän ra vaán ñeà naøy vaø seõ coù giaûi phaùp thu huùt nguoàn nhaân löïc. Nhieàu DN ñaõ vaø ñang ñaàu tö maùy moùc töï ñoäng hoùa. Quan ñieåm cuûa oâng nhö theá naøo veà giaûi phaùp naøy? - Caùch maïng coâng nghieäp 4.0 laø cuïm töø ñöôïc ñeà caäp raát nhieàu hieän nay ôû Vieät Nam. Toâi thaáy caùc nhaø tuyeån duïng thöïc teá laém, hoï seõ ñoái chieáu giöõa chi phí töï ñoäng hoùa vaø chi phí lao ñoäng taêng. Neáu saûn xuaát moät saûn phaåm baèng maùy moùc tieát kieäm hôn so vôùi coâng vieäc thuû coâng cuûa coâng nhaân, hoï seõ ñaàu tö nhöõng daây chuyeàn töï ñoäng hoùa. Toâi nghó Vieät Nam chöa thöïc söï saün saøng cho vieäc naøy, bôûi khoâng phaûi taát caû caùc quy trình saûn xuaát ñeàu coù theå öùng duïng ñöôïc töï ñoäng hoùa. Ñaõ coù nhöõng cuoäc trao ñoåi vôùi nhöõng ngöôøi quaûn lyù nhaân söï giaøu kinh nghieäm trong ngaønh goã, moät soá ngöôøi cho raèng giaûi phoùng coâng nhaân ôû caùc khaâu gaây ra tieáng oàn hay moâi tröôøng ñoäc haïi baèng caùc quy trình töï ñoäng hoùa seõ laø ñeà nghò hôïp lyù. QuoácHoäiseõsôùmthoângquaBoäLuaät Lao ñoäng söûa ñoåi. Theo oâng, ñaâu laø nhöõng thaùch thöùc cuûa Boä Luaät Lao ñoängsöûañoåiñoáivôùivieäcquaûnlyùmoät moâi tröôøng laøm vieäc hieäu quaû vaø coù naêng suaát? - Cuoái thaùng 11, Quoác hoäi döï kieán seõ thoâng qua Boä Luaät Lao ñoäng söûa ñoåi. Ñieàu naøy seõ mang laïi nhieàu thay ñoåi lôùn cho caùc ngaønh, bao goàm caû ngaønh goã. Nhöõng thay ñoåi chính laø trong lónh vöïc quan heä lao ñoäng. Luaät Coâng nhaân laøm vieäc trong daây chuyeàn nhaø maùy vaùn saøn.
 16. 16. 18 ÑOÁI THOAÏIÑOÁI THOAÏI môùi seõ cho pheùp ngöôøi lao ñoäng toå chöùc hoaëc tham gia caùc toå chöùc do chính hoï löïa choïn maø khoâng caàn phaûi lieân keát vôùi Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieät Nam. Ñaây vöøa laø moät thay ñoåi vaø cuõng laø moät thaùch thöùc lôùn vì ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng chöa coù baát kyø kinh nghieäm naøo trong vieäc ñoái dieän vôùi thöïc teá môùi meû naøy. Nhöng toâi muoán nhaán maïnh raèng caùc heä thoáng quan heä coâng nghieäp ôû haàu heát caùc quoác gia hoaït ñoäng döïa treân söï thöøa nhaän veà töï do lieân ñôùi giöõa caùc hieäp hoäi. Vaø, khoâng coù lyù do gì ñeå phuû nhaän Vieät Nam khoâng theå quaûn lyù heä thoáng quan heä coâng nghieäp môùi naøy. Toâi muoán khaúng ñònh moät laàn nöõa, ñaây laø cô hoäi tuyeät vôøi ñeå söû duïng caùc quan heä lao ñoäng môùi, naâng caáp heä thoáng quaûn lyù nôi laøm vieäc vôùi muïc ñích coù naêng suaát toát hôn, caùc ngaønh coâng nghieäp caïnh tranh toát hôn. Bôûi vì khi ngöôøi lao ñoäng coù tieáng noùi vaø töï chuû hôn trong chuyeän thöông löôïng, hoï seõ coá gaéng thoûa thuaän ñeå coù möùc löông mong muoán thay vì nhaûy töø coâng ty naøy sang coâng ty khaùc. Tieáng noùi chung, maïnh meõ ñoù seõ laø tieàn ñeà cho vieäc coù ñöôïc naêng suaát lao ñoäng cao hôn, söï cam keát lôùn hôn vaø tyû leä nghæ vieäc giaûm ñi nhieàu hôn. Thaùch thöùc keùp veà thieáu huït lao ñoäng vaø quan heä lao ñoäng môùi, keát hôïp vôùi nhau neân ñöôïc coi laø cô hoäi vaøng ñeå Vieät Nam naâng caáp caùc moâ hình phaùt trieån vaø khaû naêng caïnh tranh. OÂng coù theå chia seû caùc chöông trình ôû hieän taïi vaø döï tính trong töông lai maø ILO seõ trieån khai giuùp ñôõ DN Vieät vöôït qua nhöõng thaùch thöùc treân khoâng, thöa oâng? - ILO Vieät Nam coù moät loaït döï aùn vaø chöông trình ñeå hoã trôï caùc DN caûi thieän naêng suaát vaø quan heä coâng nghieäp. Chaúng haïn, chuùng toâi coù chöông trình “SCORE” trong ngaønhcheábieángoãñeågiuùpcaùccoâng ty caûi thieän naêng suaát vaø ñieàu kieän laømvieäc.Chuùngtoâicuõngcoùchöông trình “Better Work” trong ngaønh may maëc ñeå giuùp DN taêng cöôøng hieäu quaû kinh doanh. Vaø chuùng toâi coù moät döï aùn “CSR” bao goàm caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã vaø haûi saûn ñeå caûi thieän caùc tieâu chuaån thoângtinchung(CSR)trongcaùclónh vöïc. Vì Vieät Nam laø moät phaàn cuûa CPTPPvaøseõtrôûthaønhmoätphaàncuûa EVFTA,ñieàunaøyseõlaømtaêngcaùcyeâu caàuñoáivôùivieäcthöïchieänCSRtrong chuoãi cung öùng toaøn caàu. Thoâng qua caùc döï aùn ñoù, chuùng toâi ñang giuùp caùc DN trong caùc ngaønh kinh teá troïng ñieåm caûi thieän heä thoáng quaûn lyù, naêng suaát vaø quan heä coâng nghieäp. Chuyeån ñoåi heä thoáng quaûn lyù laø ñoäng löïc chính ñeåVieätNamñaïtñöôïcthamvoïngtrôû thaønh nöôùc coù thu nhaäp trung bình cao vaøo naêm 2035. Xin caûm ôn oâng veà nhöõng chia seû naøy. Chuyeån ñoåi heä thoáng quaûn lyù laø ñoäng löïc chính ñeå Vieät Nam ñaït ñöôïc tham voïng trôû thaønh nöôùc coù thu nhaäp trung bình cao vaøo naêm 2035. Daây chuyeàn saûn xuaát cheá bieán goã.
 17. 17. 3mm[ Đặc điểm CERARL Đặc điểm Compact Tấm ố AICA KOGYO là nhà sản xuất dẫn đầu về tấm ốp trang trí tại Nhật Bản. Sản phẩm của c từ sự kết hợp nhiều nguyên vật liệu thô bằng công nghệ sản xuất tiên tiến. Không ch mặt nội thất thông thường, đây chính là thành quả minh chứng cho cải tiến khoa học n phẩm chất lượng, mang các giải pháp thiết kế thay thế trường tồn cùng thời gian. Sự lựa chọn hoàn hảo cho các thiết kế Chống ẩm tốt Chịu va đậ bền c Chịu nhiệt và chịu ẩm tốt Đảm bảo an toàn vệ sinh Dễ dàng bảo dưỡng Chịu va đập và độ bền cao/ Chống trầy xước tốt Lắp đặt đơn giàn Lớp phim bảo vệ Lớp giấy trang trí Lớ 3mm Đặc điểm CERARL Đặc đ AICA KOGYO là nhà sản xuất dẫn đầu về tấm ốp trang trí tại Nhật từ sự kết hợp nhiều nguyên vật liệu thô bằng công nghệ sản xuấ mặt nội thất thông thường, đây chính là thành quả minh chứng ch phẩm chất lượng, mang các giải pháp thiết kế thay thế trường tồn Sự lựa chọn hoàn hảo cho các thiết kế Chống ẩ Chịu nhiệt và chịu ẩm tốt Đảm bảo an toàn vệ sinh Dễ dàng bảo dưỡng Chịu va đập và độ bền cao/ Chống trầy xước tốt Lắp đặt đơn giàn Lớp phi Lớp giấy tran Đặc điểm CERARL AICA KOGYO là nhà sản xuất dẫn đầu về tấm ốp tran từ sự kết hợp nhiều nguyên vật liệu thô bằng công mặt nội thất thông thường, đây chính là thành quả m phẩm chất lượng, mang các giải pháp thiết kế thay t Sự lựa chọn hoàn hảo cho các thiết kế Chịu nhiệt và chịu ẩm tốt Đảm bảo an toàn vệ sinh Dễ dàng bảo dưỡng Chịu va đập cao/ Chống tốt Lắp đặt đơn 3mm[ Đặc điểm CERARL Đặc điểm Compact Tấm ốp chống cháy AICA mặt nội thất thông thường, đây chính là thành quả minh chứng cho cải tiến khoa học nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, mang các giải pháp thiết kế thay thế trường tồn cùng thời gian. Sự lựa chọn hoàn hảo cho các thiết kế Chống ẩm tốt Chịu va đập và độ bền cao Chống trầy xước tốt Chịu nhiệt và chịu ẩm tốt Đảm bảo an toàn vệ sinh Dễ dàng bảo dưỡng Chịu va đập và độ bền cao/ Chống trầy xước tốt Lắp đặt đơn giàn Lớp phim bảo vệ Lớp giấy trang trí Lớp giấy trang trí Lớp lõi chống cháy ng cháy AICA g tôi được tạo nên ấm ốp trang trí bề m tạo ra những sản Chống trầy xước tốt rang trí Lớp lõi chống cháy Đặc điểm CERARL AICA KOGYO là nhà sản xuất dẫn đầu về tấm ốp trang trí t từ sự kết hợp nhiều nguyên vật liệu thô bằng công nghệ mặt nội thất thông thường, đây chính là thành quả minh c phẩm chất lượng, mang các giải pháp thiết kế thay thế trư Sự lựa chọn hoàn hảo cho các thiết kế Chịu nhiệt và chịu ẩm tốt Đảm bảo an toàn vệ sinh Dễ dàng bảo dưỡng Chịu va đập và độ bề cao/ Chống trầy xướ tốt Lắp đặt đơn giàn L AICA KOGYO là nhà sản xuất dẫn đẩu về tấm ốp trang trí tại Nhật Bản. Sản phẩm của chúng tôi được tạo nên từ sự kết hợp nhiều nguyên vật liệu thô bằng công nghệ sản xuất tiên tiến. Không chỉ là tấm ốp trang trí bề mặt nội thất thông thường, đây chính là thành quả minh chứng cho cải tiến khoa học nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, mang các giải pháp thiết kế thay thế trường tồn cùng thời gian. CÔNG TY TNHH AICA LAMINATES VIỆT NAM Lầu 3B, Tòa nhà Đông Tây TCI, Số 09 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 19, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. Phone: 028-35106102 - Email: sales.alv@aica-al.com Website: www.aica-al.com Lắp đặt đơn giản
 18. 18. Sự linh hoạt của gỗ Canada trong thiết kế khiến chúng phù hợp với rất nhiều ứng dụng về cả hai phương diện kết cấu và thẩm mỹ. Gỗ có tính bám dính vượt trội đối với lớp phủ và khả năng tương thích với nhiều loại sơn/ kiểu hoàn thiện. Tìm hiểu thêm về cách ứng dụng gỗ Canada tại địa chỉ: www.canadianwood.com.vn. SựlinhhoạtcủagỗCanadatrongthiếtkếkhiếnchúng phùhợpvớirấtnhiềuứngdụngvềcảhaiphươngdiện kếtcấuvàthẩmmỹ.Gỗcótínhbámdínhvượttrộiđối vớilớpphủvàkhảnăngtươngthíchvớinhiềuloạisơn/ kiểuhoànthiện. TìmhiểuthêmvềcáchứngdụnggỗCanadatạiđịachỉ:
 19. 19. MAC Co., Ltd 102/65/38 Lê Văn Thọ, Quận Gò Vấp, HCMC Tel: 0944 99 8067 Fax: (028)73068786 Email:lephuocvan@hanhgia.com Web: www.hanhgia.com/ www.lean.com.vn"LÀM CHO CÁC NHÀ QUẢN LÝ THÍCH THÚ HƠN” CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ HẠNH GIA Make Leaders Happier! Chuyên tư vấn, đào tạo quản lý sản xuất ngành gỗ Giải pháp loại bỏ lãng phí và tăng năng suất Giải pháp phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hotline: 0944 998 067 Training - Consulting
 20. 20. 22 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI KHOATÖ Söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ngaønh goã vaø noäi thaát Vieät Nam khoâng naèm ôû nhöõng con soá taêng tröôûng haèng naêm, maø chính laø xaây döïng thöông hieäu quoác gia vaø taàm nhìn chieán löôïc. Ñeå thöïc hieän ñieàu ñoù, vai troø cuûa caùc hieäp hoäi ngaønh voâ cuøng quan troïng. HIỆP HỘI LÀ ĐÒN BẨY CHO NGÀNHGỖVƯƠNXA OÂng Nguyeãn Quoác Khanh (giöõa) - Chuû tòch HAWA, phaùt bieåu taïi buoåi thaûo luaän vieânveàngaénhaïn(ngoaïitröøcaùckhoùa huaán luyeän, chöông trình taäp huaán chung) maø giuùp nhieàu nhaát veà ñònh höôùng, thoâng tin, so saùnh phaân tích vaø coù nôi ñeå baøn baïc ñeå tìm tieáng noùi chung. Ñoàng thuaän vôùi quan ñieåm naøy, baø Doaõn Thò Thu Thuûy - Phoù Cuïc tröôûng Cuïc Xuùc tieán Thöông maïi (Boä Coâng Thöông) boå sung: ngaønh goã coù söï khaùc bieät vôùi ngaønh deät may laø heä thoáng cô caáu toå chöùc töø trung öông ñeán ñòa phöông. Khoâng coù ngaønh naøo ôû Vieät Nam coù hieäp hoäi (ôû caáp cao) vaø hoäi (caáp ñòaphöông)hoaønchænhnhöngaønh goã. Töø 2004 - 2005 ñeán nay, nhaø nöôùc ñaõ nhìn hieäp hoäi vôùi söï traân troïng vaø hoã trôï, chuyeån daàn vai troø toå chöùc caùc hoaït ñoäng xuùc tieán KHAÚNG ÑÒNH VAI TROØ Phaùtbieåutaïibuoåithaûoluaänñònh höôùng chieán löôïc vai troø cuûa caùc hieäp hoäi trong phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã vaø noäi thaát do Chöông trình Xuùc tieán nhaäp khaåu Thuïy Só (SIPPO) cuøng Cuïc Kinh teá Lieân bang Thuïy Só (SECO) vaø toå chöùcHelvetasVietnamtoåchöùc,oâng Jonas Grunder - ñaïi dieän SECO, cho bieát vai troø quan troïng cuûa hieäp hoäi vôùi söï phaùt trieån cuûa ngaønh ñöôïc ñeà caäp roõ raøng trong CPTPP, nhaát laø caùc ñieàu khoaûn veà ñònh höôùng chieán löôïc vaø tham vaán chính saùch. Chính phuû seõ uûng hoä neáu chieán löôïc ñoù ñuùng ñaén. Nhöng söï caân baèng giöõa chieán löôïc cuûa hieäp hoäi vaø doanh nghieäp (DN) thaønh vieân seõ thöïc hieän nhö theá naøo ñeå phaùt huy söï ñoàng thuaän? OÂng Nguyeãn Quoác Khanh - Chuû tòch HAWA cho raèng vôùi ngaønh goã Vieät Nam, vai troø hieäp hoäi ngaøy caøng quan troïng. ÔÛ taàm vó moâ, chính phuû luoân ñònh höôùng caùc chieán löôïc quan troïng nhaèm hoã trôï giaùn tieáp veà maët phaùp luaät, chính saùch thoâng qua kieán nghò, ñeà xuaát cuûa hieäp hoäi. Tuy nhieân, vôùi caùc DN thaønh vieân, hoäi khoâng theå laøm thay vai troø ñònh höôùng maø DN phaûi töï xaây döïng chieán löôïc rieâng. Rieâng HAWA thöôøng khoâng giuùp ñôõ hoäi
 21. 21. 23 ÑÒNH RA CHIEÁN LÖÔÏC CHO NGAØNH OÂng Nguyeãn Quoác Khanh khaúng ñònh: “Trong töông lai, noäi thaát goã ña vaät lieäu keát hôïp vôùi ñaù, da, beâ toâng, kim loaïi... seõ laø xu höôùng. Nhöõng thay ñoåi töø thò tröôøng chaéc chaén seõ laø baøi toaùn lôùn cho vieäc ñoùn ñaàu, ñònh ra chieán löôïc cho ngaønh”. thöông maïi (XTTM) cho hieäp hoäi. Raát nhieàu hoaït ñoäng XTTM ngaønh goã hieän nay do caùc hieäp hoäi töï toå chöùc ñeàu coù hieäu quaû cao. ÔÛ taàm vi moâ, caùi khoù laø nhieàu hoäi hieänchaätvaättrongduytrìhoaïtñoäng. OÂng Ngoâ Syõ Hoaøi (Vifores), neâu thöïc traïng ngaønh goã tuy coù heä thoáng toå chöùc hieäp hoäi hoaøn chænh, song caùc hoäi laïi raát chaät vaät, phaûi töï böôn chaûi. “Kinh nghieäm töø caùc nöôùc cho thaáy hieäp hoäi ñöôïc chính phuû hoã trôï lôùn. Taïi Myõ, ñeå nuoâi soáng ngaønh laâm nghieäp vaø xuaát khaåu goã nguyeân lieäu ñaïttreân2tyûUSD/naêm,chínhphuûboû ra 20 trieäu USD/naêm hoã trôï Hieäp hoäi Goã cöùng vaø Hieäp hoäi Goã meàm. Taïi Nhaät, Chính phuû thaønh laäp vaø bao caáp toaøn boä cho Hieäp hoäi Xuaát khaåu goã Nhaät Baûn ñeå gia taêng xuaát khaåu goã nguyeân lieäu”, oâng Hoaøi noùi. ÑOÙN ÑAÀU LAØN SOÙNG MÔÙI Theo oâng Nguyeãn Quoác Khanh, thò tröôøng ñoà goã theá giôùi khoaûng gaàn 500 tyû USD, Vieät Nam gioûi laém thì 10 naêm nöõa cuõng chæ ñaït ñöôïc möùc cuûa Trung Quoác hieän nay, chieám khoaûng 10 - 15% toaøn caàu. 90% coøn laïi DN seõ khai thaùc ñöôïc gì? Vieät Nam ñang coù lôïi theá cuûa ngöôøi ñi tröôùc, phaûi tranh thuû khai thaùc nhanh ñeå coù lôïi nhaát. Caâu hoûi ñaët ra laø taàm nhìn vaø thöông hieäu naøo cho ngaønh goã Vieät trong maét nhaømuahaøngquoácteá?OÂngKhanh phaântích:“NhaéctôùiNhaätBaûnngöôøi ta nghó ngay ñeán söï tæ mæ, coâng phu, chaát löôïng cao. Thuïy Só ñöôïc bieát ñeán vôùi cao caáp, sang troïng. Ngaønh goã Trung Quoác noåi tieáng veà soá löôïng lôùn, giaù reû. Vaäy nhaéc ñeán ngaønh goã Vieät Nam, theá giôùi seõ hình dung ñieàu gì? Coù theå xem “nhanh choùng, linh ñoäng saûn xuaát” laø moät gôïi yù. Coù theå linh ñoäng saûn xuaát ñôn haøng nhoû töø 10 - 50 saûn phaåm. 3 vaán ñeà maø Sippo, SECO coù theå giuùp caùc hieäp hoäi cuõng nhö ngaønh goã tìm ra caâu traû lôøi ñoù laø: marketing intelligent, data ngaønh, phaùt trieån beàn vöõng”. OÂng Ngoâ Syõ Hoaøi cho raèng tham voïng cuûa ngaønh goã hieän nay chuû yeáu veà khoái löôïng vaø soá löôïng. Xuaát khaåu nhieàu nhöng thöïc teá coù gaàn 900 DN FDI vôùi nguoàn löïc vöôït troäi veà taøi chính, coâng ngheä, tieáp thò. Nhoùm saûn phaåm xuaát khaåu ôû daïng sô cheá chieám tyû leä khaù lôùn. ÔÛ taàm vó moâ, chính phuû coù lyù do ñeå thuùc ñaåy caùc DN taêng xuaát khaåu. Nhöng ñöùng ôû goùc ñoä cuûa ngaønh ñaõ ñeán luùc laáy chaát löôïng vaø hieäu quaû kinh teá laøm chính. Caùchieäphoäichoraèngnhöõngcon soá11tyûhay25tyûUSDchöacoùnhieàu yù nghóa vì caâu hoûi saâu xa laø trong ñoù coù bao nhieâu töø caùc DN FDI? Ñieàu khoùnhaátvaãnlaøxaâydöïngchieánlöôïc daøi daïn. Vieät Nam quanh ñi quaån laïi cuõng chæ coù keo, cao su, nhaân coâng reû laø theá maïnh. Nhieàu nöôùc saûn xuaát ñoà goã phaùt trieån maïnh hieän nay haàu heát khoâng phuï thuoäc vaøo nhaân coâng giaù reû maø coù chieán löôïc ñaëc bieät: YÙ choïn phaùt trieån thieát keá, Ñöùc xaùc ñònh theá maïnh laø nguyeân lieäu vaø coâng ngheä. ÔÛ goùc ñoä laø cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc, baø Nguyeãn Thò Xuaân Thuùy (Cuïc Coâng nghieäp - Boä Coâng Thöông) neâu ra moät vöôùng maéc vôùi ngaønh goã, ñoù laø hieän chöa coù söï phaân bieät roõ raøng vieäc xaây döïng chieán löôïc laâu daøi thuoäc veà ngaønh Noâng nghieäp hay Coâng Thöông. Boä CoângThöôngsaünsaøngphoáihôïpñeå thöïchieänñieàunaøy.Ñeågiaûiquyeát,baø Thuùy gôïi yù caùc hoäi coù theå baøn baïc thoángnhaátveàphöônghöôùngvaøgöûi ñeán Boä. Döïa theo noäi dung ñoù, Boä coùtheåloànggheùpvaøohoaïtñoängcuûa Cuïc Coâng nghieäp vaø ñeà ra phöông aùn thöïc hieän hieäu quaû nhaát. Cuï theå vaø khaû thi trong daøi haïn, baø Doaõn Thò Thu Thuûy cho raèng ngaønh goã caàn coù keá hoaïch xuùc tieán thöông maïi vì Chöông trình XTTM quoác gia hieän nay seõ taäp trung vaøo caùc chöông trình daøi haïn. Töø nhöõng keá hoaïch naøy, Boä Coâng Thöông seõ coù nhöõng chính saùch hoã trôï ñeå mang laïi lôïi ích.
 22. 22. 24 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI NGÔINHÀMỚICKM S au raát nhieàu mong moûi, cuoái cuøng thaày vaø troø ngaønh Coâng ngheä cheá bieán laâm saûn (Khoa Cô khí Cheá taïo maùy - Tröôøng Ñaïi hoïc (ÑH) Sö phaïm Kyõ thuaät TP.HCM) ñaõ coù ñöôïc moät cô sôû lyù töôûng vôùi trang bòmaùymoùchieänñaïicuøngsöïhoãtrôïcuûacaùcnhaøthieátkeá, kieán truùc sö chuyeân ngaønh thieát keá noäi thaát ñeå hoïc taäp. NHAØ TRÖÔØNG BAÉT TAY DOANH NGHIEÄP Trung taâm Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån saûn phaåm noäi thaát-CKM,tröïcthuoäcKhoaCôkhíCheátaïomaùyvaøñöôïc vaän haønh bôûi Laita Design vôùi söï hoã trôï veà phöông tieän, côsôûvaätchaáttöøAACorporation.Trungtaâmcoùdieäntích hôn 500m2 treân cô sôû naâng caáp Xöôûng Thöïc taäp goã cuûa boä moân Kyõ ngheä goã (Khoa Cô khí Cheá taïo maùy). Coù maët raát sôùm trong buoåi khai tröông, thaày Thaùi Thí-nguyeânTröôûngboämoânKyõngheägoãchobieát:"Haàu heát caùc trang thieát bò cuûa xöôûng ñeàu ñaõ cuõ kyõ, chuû yeáu laø caùc loaïi maùy baøo cuoán, baøo thaåm, cöa maâm, cöa ñu, nhaùm ñóa cuûa caùc haõng Oliver, Dewalt... laø haøng vieän trôï töøtröôùc1975,sovôùinhucaàuñaøotaïohieännayñaõraátlaïc haäu". Vôùi söï hoã trôï töø AA Corporation, trung taâm ñöôïc trang bò nhieàu loaïi maùy hieän ñaïi nhö maùy daùn caïnh töï ñoäng, nhaùm thuøng, cöa baøn tröôït... ñuû ñaùp öùng nhu caàu nghieân cöùu öùng duïng ña daïng caùc loaïi vaät lieäu goã, giaûng daïy thieát keá vaø thi coâng caùc maãu saûn phaåm noäi - ngoaïi thaát. Hieäu tröôûng Tröôøng ÑH Sö phaïm Kyõ thuaät TP.HCM, PGS-TS. Ñoã Vaên Duõng, cho bieát: "Kyõ ngheä goã voán laø moät ngaønh ñaõ coù maët töø laâu taïi tröôøng. Qua nhieàu bieán ñoäng, tröôøng ñaõ khoâi phuïc ngaønh naøy trong vaøi naêm gaàn ñaây. Haàu heát trang thieát bò ñaõ cuõ, sinh vieân gaëp raát nhieàu khoù khaên trong vieäc thöïc haønh vaø thi coâng saûn phaåm. Vôùi nhöõng maùy moùc hieän ñaïi cuøng ñoäi nguõ nghieân cöùu, thieát keá laønh ngheà, trung taâm seõ giuùp caùc baïn sinh vieân coù ñieàu kieän lyù töôûng ñeå hoïc taäp vaø nghieân cöùu theo höôùng hieän ñaïi, phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa thò tröôøng vaø xaõ hoäi". TheoTS.NguyeãnTröôøngThònh-TröôûngKhoaCôkhí Cheá taïo maùy, CKM seõ laø nôi trieån khai yù töôûng thieát keá cuûa sinh vieân, keát hôïp giöõa hoïc lyù thuyeát vaø thöïc haønh, phaùt trieån caùc maãu saûn phaåm noäi ngoaïi thaát goã ra thò tröôøng.MuïctieâumaøCKMhöôùngñeánlaøñöacaùcyùtöôûng thaønh saûn phaåm chöù khoâng chæ toàn taïi treân baûn veõ. Ngoaøi vieäc phuïc vuï giaûng daïy, CKM coøn coù chöùc naêng phaùt trieån caùc döï aùn, saûn phaåm töø beân ngoaøi, gaén keát vôùi doanh nghieäp, hoã trôï thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp, caùc maãu saûn phaåm cho sinh vieân tham döï caùc cuoäc thi thieát keá noäi - ngoaïi thaát trong toaøn quoác. PGS-TS. Ñoã Vaên Duõng (phaûi) thaêm phoøng nghieân cöùu, thieát keá saûn phaåm CKM KHOATÖ Ngay sau leã khai giaûng naêm hoïc môùi, Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät TP.HCM ñaõ chính thöùc khai tröông Trung taâm Nghieân cöùu vaø Phaùt trieån saûn phaåm noäi thaát - CKM. Ñaây laø thaønh quaû cuûa chöông trình hôïp taùc 3 beân: Nhaø tröôøng - AA Corporation - Laita Design.Caét baêng khaùnh thaønh CKM
 23. 23. 25 TIEÁP CAÄN TÖØ KYÕ THUAÄT VAØ SAÛN XUAÁT KTS. Nguyeãn Ñình Hoøa - Thieát keá tröôûng Laita Design, ñôn vò vaän haønh CKM nhaän ñònh: "Thieát keá laø ñoäng löïc quan troïng nhaát ñeå ngaønh saûn xuaát noäi thaát phaùt trieån. NgaønhnoäithaátVieätNamñangphaùt trieån raát maïnh nhöng ñeå caát caùnh thì vieäc ñaàu tö cho nghieân cöùu saûn phaåm, taêng haøm löôïng giaù trò thieát keá trong saûn phaåm phaûi nhieàu hôn nöõa".TröôøngÑHSöphaïmKyõthuaät TP.HCM laø ñôn vò hieám hoi ôû phía Nam ñaøo taïo ngaønh Kyõ ngheä goã. Sinh vieân ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn veà vaät lieäu, thieát keá, saûn xuaát vaø cheá bieán.Vôùitheámaïnhveàkyõthuaät,vieäc tieáp caän giuùp sinh vieân coù ñöôïc neàn taûng thöïc teá". GiaùosöBobHayes(TröôøngKinhdoanhHarvard)töøng noùi: "15 naêm tröôùc caùc coâng ty caïnh tranh veà giaù, hieän taïithìcaïnhtranhveàchaátlöôïngnhöngngaøymaiseõcaïnh tranhveàthieátkeá".Cuïtheåhôn,HoäiñoàngThieátkeáAnhñaõ khaûo saùt 1.500 doanh nghieäp veà hieäu quaû cuûa thieát keá ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh vaø cho thaáy cöù 100 baûng chi cho thieát keá seõ ñem laïi taêng doanh thu laø 225 baûng. Thieátkeáñaõgiuùpcaùccoângtytaêngtheâmkhoaûng6,3%thò phaàn. Coù theå thaáy thieát keá ñoùng vai troø soáng coøn trong vieäcnaângcaonaênglöïccaïnhtranh,khoângchæcuûadoanh nghieäp maø coøn laø naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaønh haøng vaø treân heát laø cuûa quoác gia. Coù khoaûng 50 quoác gia coù chính saùch khaùc nhau veà phaùt trieån heä thoáng thieát keá ñeå taïo caùc giaù trò gia taêng cho saûn phaåm. Theo oâng Hoøa, CKM ñöôïc ñaët taïi moät tröôøng ÑH coù yù nghóa quan troïng vì baûn chaát vieäc nghieân cöùu phaùt trieån saûn phaåm phaûi gaén lieàn vôùi ñoäi nguõ nhaân löïc coù tri thöùc, ñöôïc hoïc haønh baøi baûn. Beân caïnh maùy moùc, cô sôû vaät chaát, yeáu toá con ngöôøi laø quan troïng nhaát ñoùng vai troø vaän haønh. Tröôøng ÑH Sö phaïm Kyõ thuaät TP.HCM laø tröôøng ña ngaønh, maïnh veà kyõ thuaät. Ngaønh Kyõ ngheä goã ñaõ ñöôïc giaûng daïy töø laâu, ngoaøi ra tröôøng coøn coù nhieàu ngaønh coù theå lieân keát vôùi thieát keá: Kieán truùc, Coâng ngheä may vaø Thôøi trang, Thieát keá ñoà hoïa... Xu höôùng hieän nay caùc nhaø thieát keá baét ñaàu vôùi neàn taûng kyõ thuaät vaø saûn xuaát seõ coù nhieàu lôïi theá hôn haún vôùi vieäc tieáp caän ñôn thuaàn treân yù töôûng. Bôûi moät saûn phaåm chinh phuïc ñöôïc khaùch haøng khi ra thò tröôøng chính laø caùc yeáu toá veà kyõ thuaät". Sinh viên ngành Kỹ nghệ gỗ trong giờ thực hành tại CKM PGS-TS. Ñoã Vaên Duõng (giöõa) cuøng khaùch môøi xem sinh vieân vaän haønh maùy daùn caïnh töï ñoäng CKM seõ laø nôi trieån khai yù töôûng thieát keá cuûa sinh vieân, keát hôïp giöõa hoïc lyù thuyeát vaø thöïc haønh, phaùt trieån caùc maãu saûn phaåm noäi ngoaïi thaát goã ra thò tröôøng.
 24. 24. 26 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI THANHTOØNG-TÖÔØNGNGUYEÃN Töø ngaøy 7 - 11/9/2019, ñoaøn HAWA do oâng Nguyeãn Quoác Thanh, Coâng ty Ñaïi Höõu daãn ñaàu, goàm hôn 40 coâng ty ñaõ tham döï Shanghai Tour vôùi ñieåm ñeán laø chuoãi 4 trieån laõm troïng ñieåm cuûa ngaønh goã taïi thaønh phoá Thöôïng Haûi, Trung Quoác: CIFF, WMF, Furniture China vaø Maison Shanghai. Ñaây laø laàn thöù hai HAWA toå chöùc Shanghai Tour nhaèm giuùp doanh nghieäp hoäi vieân tieáp caän vaø tìm kieám cô hoäi hôïp taùc taïi thò tröôøng ñoà goã lôùn nhaát chaâu AÙ. “Tham gia cuøng ñoaøn HAWA, ngoaøi kieán thöùc vaø nhöõng ñieàu môùi meû tieáp thu töø moät trieån laõm quy moâ raát lôùn vaø chuyeân nghieäp; toâi coøn coù cô hoäi gaëp gôõ, trao ñoåi, giao löu vôùi nhöõng nhaø quaûn lyù, nhaø thieát keá, chuyeân gia kyõ thuaät daøy daën kinh nghieäm trong ñoaøn. Söï chia seû thaân tình, keát noái cuøng nhau ñaõ giuùp chuùng toâi môû roäng caùc moái quan heä, mang laïi nhöõng cô hoäi môùi cuøng phaùt trieån thò tröôøng ñoà goã trong töông lai gaàn”, moät doanh nghieäp trong ñoaøn cho bieát. Theo ñaùnh giaù cuûa caùc doanh nghieäp, vôùi xu höôùng söû duïng vaät lieäu môùi, beàn vöõng, quan taâm ñeán moâi tröôøng, thieát keá taäp trung vaøo chöùc naêng cuûa ngöôøi söû duïng, caùc trieån laõm treân ñaõ giuùp khaùch tham quan coù caùi nhìn toaøn caûnh veà thò tröôøng noäi thaát vaø caùc ngaønh coâng nghieäp phuï trôï, xu höôùng cuûa thò tröôøng Trung Quoác vaø quoác teá. Thoâng qua ñoù coù theå tieáp caän, naém baét xu höôùng tieâu duøng cuûa khaùch haøng vaø nhaø mua haøng quoác teá. Shanghai Tour seõ tieáp tuïc ñöôïc duy trì nhö hoaït ñoäng theå hieän ñònh höôùng cuûa HAWA trong vieäc phuïc vuï caùc doanh nghieäp trong coâng taùc xuùc tieán thöông maïi. ẤN TƯỢNG SHANGHAITOUR2019 T rieån laõm CIFF (China International Furniture Fair) laàn thöù 44 quy tuï hôn 1.500 gian haøng tröng baøy trong khu vöïc roäng hôn 400.000m2 . Trieån laõm taäp trungvaøoxuhöôùngmôùiveàñoànoäingoaïithaát,phuïkieän, ñoà noäi thaát kim loaïi cho nhaø ôû, vaên phoøng, khaùch saïn, khoâng gian coâng coäng vaø khu vöïc tieáp taân. Ñieåm ñaëc bieät cuûa naêm nay laø CIFF vaø WMF (Woodworking Machinery Fair) keát hôïp toå chöùc trieån laõm lôùn nhaát chaâu AÙ veà vaät lieäu, maùy moùc cho ngaønh coâng nghieäp ñoà goã noäi thaát vôùi khoâng gian hôn 53.000m2 , quy tuï hôn 450 nhaø trieån laõm quoác teá. Vieäc hôïp nhaát hai trieån laõm naøy giuùp khaùch haøng tieáp caän ñöôïc caû thöôïng vaø haï nguoàn cuûa chuoãi saûn xuaát ñoà noäi thaát; nhaèm ñònh höôùng chieán löôïc, khôûi ñaàu cho kyû nguyeân môùi saûn xuaát ñoà goã thoâng minh. Ñieåm ñeán tieáp theo cuûa ñoaøn HAWA laø trieån laõm Furniture China 2019, quy tuï haøng ngaøn gian haøng noäi thaát, vaät lieäu, maùy moùc, chuû yeáu phuïc vuï thò tröôøng noäi ñòa Trung Quoác vaø moät soá nöôùc coù giao thöông. Taïi ñaây, ñoaøn ñaõ gheù thaêm gian haøng cuûa 2 coâng ty hoäi vieân HAWA laø Savimex vaø Vónh Phaùt. Khaùc vôùi caùc trieån laõm treân, Maison Shanghai laø trieån laõm phoâ dieãn caùc yù töôûng thieát keá, saùng taïo noäi thaát phuïc vuï khoâng gian soáng chaát löôïng cao, phong caùchnhaøôûñöôngñaïi.MaishonShanghaicoåsuùycaùcxu höôùng thaåm myõ môùi, hieän ñaïi vaø caùch taân, theå nghieäm vaät lieäu, toân vinh caùc saùng taïo môùi laï vaø ñoäc ñaùo cuûa nhaø thieát keá. Trong nhieàu naêm qua, Maison Shanghai trôû thaønh nôi hoäi tuï cuûa nhöõng yù töôûng hieän ñaïi nhaát cho noäi thaát phong caùch soáng taïi Trung Quoác, thu huùt nhieàukhaùchhaøngquoácteáñeánthöôûnglaõm.Ñoaøncuõng ñeán thaêm nhaø maùy cuûa Shoda - thöông hieäu maùy cheá bieán goã noåi tieáng cuûa Nhaät Baûn taïi Thöôïng Haûi. DN trong ñoaøn HAWA thaêm quan CIFF Ñoaøn HAWA tham döï Shanghai Tour 2019
 25. 25. 27 CÔNG TY CỔ PHẦN FADO VIỆT NAM Địa chỉ: 21 Bis Hậu Giang, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM Ngành hàng: Sàn Thương mại điện tử - Dịch vụ Thương mại điện tử Người đại diện công ty: Nguyễn Hoàng Nga Website: https://fado.vn/ Email: thaiphan@fado.vn Điện thoại: 1900 545 403 CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ CHAILEASE Địa chỉ: Lầu 28, Cao ốc Saigon Trade Centre 37 Tôn Ðức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM Ngành hàng: Cho vay doanh nghiệp đầu tư máy móc, phương tiện vận tải. Tái thuê tài sản để cho vay vốn lưu động Người đại diện công ty: Huỳnh Thanh Thảo Website: https://www.chailease.com.vn/ Email: service02@chailease.com.vn Điện thoại: 028 7301 6010 CÔNG TY TNHH SILVERSEA MEDIA VIỆT NAM (SILVERSEA MEDIA VIETNAM COMPANY LIMITED) Địa chỉ: P 1003C04 tầng 3, tòa nhà Viet Tower, số 1 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (Đã có đại diện ở TP.HCM) Ngành hàng: Giải pháp 3D / 4D/ VR/ AR cho doanh nghiệp Người đại diện: Mr. Shawn Xu Website: https://www.silversea-media.com/ Liên hệ: Mr. Khoa (0945 117 845) - Email: dangkhoa.thanh@silversea-media.com CÔNG TY CP SX THIẾT KẾ THI CÔNG XD NỘI - NGOẠI THẤT INEX Địa chỉ: 366/6 Phạm Hữu Lầu, ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM Ngành hàng: Thiết kế sản xuất thi công nội ngoại thất Người đại diện công ty: Trần Tuấn Anh Website: inex.vn Email: info@inex.vn Điện thoại: 0888 055 233 QUAÛNGCAÙO W : portland.com.vn E : info@portland.com.vnPortLand s i l v e r e a M E D I A HOÄI VIEÂN MÔÙI
 26. 26. 0909 451 486 www.furnist.vn Furnist sales@furnist.vn Tư vấn thiết kế nội thất Thi công hoàn thiện căn hộ 3A Quốc Hương, P.Thảo Điền, Q2, TP.HCM Thỏa thíchTận hưởng cuộc sống Furnist - Nội ngoại thất hiện đại
 27. 27. 30 XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI 30 MINHKHUEÂ Nhöõng ruûi ro aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa ngaønh goã ñeán töø nhöõng thoûa thuaän gian laän thöông maïi. Doanh nghieäp (DN) laãn cô quan chöùc naêng caàn phoái hôïp vaø trieät ñeå ngaên chaën tình traïng naøy. NGÀNH GỖ VỀĐÍCHSỚM gian laän thöông maïi, gian laän xuaát xöù ñeå coù ñöôïc maùc “made in Vietnam” vaãn tieáp tuïc taêng, nhaát laø trong lónh vöïc xuaát khaåu goã daùn, goã gheùp. “Coù nhieàu daáu hieäu cho thaáy moät soá maët haøng goã nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam töø Trung Quoác, laáy nhaõn maùc cuûa Vieät Nam vaø xuaát khaåu vaøo Hoa Kyø nhaèm traùnh thueá ñoái vôùi haøng hoùa töø Trung Quoác”, oâng Quyeàn noùi. Khaûo saùt do nhoùm nghieân cöùu thöïc hieän cho thaáy, löôïng vaø kim ngaïch xuaát khaåu goã daùn (HS 4412) cuûa Vieät Nam taêng raát nhanh trong thôøi gian gaàn ñaây. Naêm 2018, löôïng xuaát khaåu maët haøng naøy ñaït 1,95 trieäu m3 saûn phaåm, ñaït trò giaù gaàn 668 trieäu USD, lôùn hôn raát nhieàu so vôùi 386,6 trieäu USD naêm 2017. Trong 9 thaùng ñaàu 2019, xuaát khaåu goã daùn töø Vieät Nam ñaït 1,45 trieäu m3 , kim ngaïch ñaït gaàn 498 trieäu USD. Nghóa laø, trong 1 naêm, löôïng xuaát khaåu maët haøng naøy taêng 60 - 70%. Ñi keøm vôùi taêng xuaát khaåu goã daùn laø vieäc taêng kim ngaïch nhaäp khaåu caùc loaïi vaùn, bao goàm vaùn boùc, vaùn laïng,vaùndaêmvaøgoãdaùn...Taêngtröôûngtrongnhaäpkhaåu caùc loaïi vaùn naøy dieãn ra trong boái caûnh xuaát khaåu caùc loaïi vaùn naøy, ñaëc bieät laø maët haøng goã daùn vaøo caùc thò tröôøng nhö Myõ vaø Haøn Quoác taêng nhanh. Söï thay ñoåi ñoät ngoät trong cô caáu maët haøng xuaát khaåu cuûa ngaønh goã Vieät Nam ñaõ khieán caùc quoác gia nhaäp khaåu chuù yù. Nguyeânnhaânlaøvìgoãdaùn,goãgheùplaømoättrongnhöõng nhoùmmaëthaøngxuaátkhaåucoùruûirogianlaänthöôngmaïi cao. Cuï theå, moät soá saûn phaåm thuoäc nhoùm naøy ñöôïc nhaäp khaåu töø Trung Quoác vaøo Vieät Nam, sau khi sô cheá hoaëc khoâng sô cheá, laáy giaáy chöùng nhaän xuaát xöù (CO) cuûa Vieät Nam sau ñoù xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Hoa Kyø. Baø Traàn Thò Thu Höông, Giaùm ñoác Trung taâm CO, Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam (VCCI) khaúngñònh,gianlaänthöôngmaïivôùimaëthaønggoãcoâng nghieäp ñang gia taêng. Neáu khoâng coù aûnh höôûng caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung, vaùn eùp noäi ñòa gaàn nhö khoâng coù cô hoäi xuaát khaåu vaøo Hoa Kyø vì khoâng caïnh tranh ñöôïc vôùi Trung Quoác. Hieän Cô quan Thöông maïi Hoa Kyø ñang chính thöùc ñieàu tra moät soá coâng ty cuûa Trung Quoác nhaäp khaåu goã daùn vaøoHoaKyø,thoâng T hoáng keâ töø Toång cuïc Haûi quan cho thaáy xuaát khaåu goã vaø ñoà goã Vieät Nam tieáp tuïc taêng tröôûng phaán khôûi. Kim ngaïch 9 thaùng ñaàu naêm 2019 ñaït hôn 7,3 tyû USD, töông ñöông 86% kim ngaïch caû naêm 2019. Con soá naøy vöøa ñöôïc coâng boá taïi hoäi thaûo “Thöïc traïng xuaát nhaäp khaåu goã vaø chuyeån dòch FDI trong ngaønh goã” dieãn ra saùng ngaøy 8/11 taïi Haø Noäi. Ñaây laø chöông trình do Toå chöùc Forset Trends phoái hôïp cuøng caùc Hieäp hoäi Vifores, HAWA, BIFA vaø FPA Bình Ñònh toå chöùc. NHÖÕNG RUÛI RO GIAN LAÄN THÖÔNG MAÏI OÂng Nguyeãn Toân Quyeàn, nguyeân Phoù chuû tòch kieâm Toång thö kyù Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Vieät Nam ñaùnh giaù, vôùi möùc taêng ñeàu nhö hieän nay vaø thöïc teá ñôn haøng ñang thöïc hieän taïi caùc DN, chaéc chaén, ngaønh goã seõ sôùm hoaøn thaønh muïc tieâu xuaát sieâu 11 tyû USD trong naêm nay maø Chính phuû ñeà xuaát. Theo oâng Quyeàn, caêng thaúng Myõ - Trung vaãn laø nguyeân nhaân cô baûn taïo ra nhöõng dòch chuyeån veà cung - caàu veà ñoà goã, laø chaát xuùc taùc cho ñôn haøng gia coâng noäi thaát ñoå vaøo Vieät Nam. Tuy nhieân, cuõng chính ñieàu naøy ñöa ngaønh cheá bieán goã ñoái maët vôùi 2 ruûi ro lôùn laø gian laän thöông maïi vaø tính phaùp lyù cuûanguyeânlieäu. Cuï theå, nhöõng tröôøng hôïp
 28. 28. 31 qua ñieåm röûa xuaát xöù Vieät Nam. Baø Höôngchobieát:“Thöïcteá,raátnhieàuloâ haøng xuaát ñi khoâng xin CO töø VCCI”. CuøngvôùiHoaKyø,HaønQuoácvaøAÁn Ñoä cuõng ñaõ ra thoâng baùo khaû naêng seõ tieán haønh ñieàu tra caùc DN cheá bieán goã Vieät Nam xuaát khaåu sang thò tröôøng 2 nöôùc naøy. Ñoàng thôøi, aùp duïng bieän phaùp choáng baùn phaù giaùñoáivôùisaûnphaåmgoãdaùncuûaVieät Nam. Theo oâng Toâ Xuaân Phuùc, duø chöa tieán haønh nhöng nhöõng quan ngaïi töø caùc quoác gia treân cuõng seõ laø raøo caûn raát lôùn, haïn cheá naêng löïc xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang thò tröôøng theá giôùi. LÖU YÙ TÍNH HÔÏP PHAÙP Trong khuoân khoå cuûa Hieäp ñònh Ñoái taùc Töï nguyeän VPA FLEGT, Chính phuû Vieät Nam ñang noã löïc xaây döïng caùccôcheáchínhsaùchnhaèmñaûmbaûonguoàngoãnguyeân lieäu nhaäp khaåu vaø caùc maët haøng goã tieâu thuï noäi ñòa vaø xuaát khaåu laø hôïp phaùp. Haøng naêm caùc DN cheá bieán goã Vieät Nam, bao goàm caû FDI vaø noäi ñòa boû ra treân 2 tyû USD ñeå nhaäp khaåu goã vaø saûn phaåm goã vaøo Vieät Nam. Vôùi ñôn haøng taêng maïnh, kim ngaïch nhaäp khaåu goã coù xu höôùng taêng. Cuï theå, trong 9 thaùng ñaàu 2019, Vieät Nam nhaäp khaåu 1,9 tyû USD goã nguyeân lieäu, töông ñöông vôùi 80,3% kim ngaïch nhaäp khaåu cuûa caû naêm 2018, bao goàm goã troøn, goã xeû vaø vaùn caùc loaïi. “Ñaùng tieác, keøm vôùi tín hieäu vui, thò tröôøng ñaõ ghi nhaän loaïi hình ruûi ro do nguoàn nguyeân lieäu”, tieán só Toâ Xuaân Phuùc, Toå chöùc Forset Trends tieát loä. Theo oâng Phuùc, thöïc teá saûn xuaát ñang ghi nhaän ngaønh goã hieän vaãn coøn söû duïng moät löôïng lôùn goã röøng töï nhieân töø röøng nhieät ñôùi nhö: Lim, goõ ñoû, höông, xoan ñaøo, ñöôïc khai thaùc töø caùc quoác gia coù heä thoáng quaûn trò röøng yeáu keùm nhö taïi caùc nöôùc chaâu Phi, Campuchia vaø Papua New Guine. “Vieäc Vieät Nam tieáp tuïc nhaäpkhaåumoätlöôïnglôùngoãtöïnhieân coù nguoàn goác töø röøng nhieät ñôùi laø moät trong nhöõng ruûi ro cuûa ngaønh. Ñaây laø thaùch thöùc lôùnñoáivôùivieäcthöïchieänhieäuquaûcôcheáñaûmbaûotính hôïp phaùp cuûa goã trong töông lai”, oâng Phuùc caûnh baùo. Khoâng theå phuû nhaän ñaø taêng tröôûng xuaát khaåu ngaønh cheá bieán goã ñang raát aán töôïng, ôû möùc 2 con soá. Caùc chuyeân gia kinh teá ñaùnh giaù, ngaønh seõ tieáp tuïc duy trì ñoäng löïc taêng tröôûng, ñaëc bieät ôû caùc thò tröôøng lôùn nhö Hoa Kyø, Haøn Quoác vaø Nhaät Baûn. Tuy nhieân, ñeå ñaûm baûo caâu chuyeän phaùt trieån beàn vöõng, nhöõng ruûi ro treân caàn phaûi ñöôïc ngaên ngöøa trieät ñeå. “Chính phuû vaø coäng ñoàng DN neân öu tieân thieát laäp caùc keânh thoâng tin, hôïp taùc vôùi cô quan quaûn lyù vaø coäng ñoàng DN quoác teá nhaèm cung caáp caùc thoâng tin veà cô cheá chính saùch, chuoãi cung... Ñieàu naøy cuõng seõ giuùp ngaønh goã Vieät Nam hoäi nhaäp toát hôn vôùi thò tröôøng theá giôùi”, oâng Phuùc tö vaán. Ngaønh cheá bieán goã ñoái maët vôùi 2 ruûi ro lôùn laø gian laän thöông maïi vaø tính phaùp lyù cuûa nguyeân lieäu. Troàng röøng ôû Thöøa Thieân Hueá. AÛnh: HAWA
 29. 29. 32 XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI KHOATÖ Söï dòch chuyeån saûn xuaát vaø aùp löïc töø vieäc gia nhaäp cuûa caùc doanh nghieäp (DN) FDI vôùi nguoàn löïc vöôït troäi moät laàn nöõa ñaët ra vaán ñeà lieân keát chuoãi ñeå DN Vieät Nam cuøng phaùt trieån. Ñoù cuõng laø noäi dung chính cuûa söï kieän “Chuoãi lieân keát cheá bieán goã - Cô hoäi hôïp taùc phaùt trieån beàn vöõng” do Tavico toå chöùc. ngaønh oâ toâ ñaõ coù saûn phaåm tæ leä noäi ñòa hoùa ñaït 40 - 60%, chuoãi DN Vieät ñaõ hình thaønh vôùi truï coät laø Thaco. Tavico hoaøn toaøn coù theå trôû thaønh moät ñieåm nhaán lieân keát ngaønh goã”, oâng Thieân noùi. OÂng Voõ Quang Haø - Chuû tòch HÑQT, Toång giaùm ñoác Tavico nhaän ñònh, lieân keát chuoãi coù yù nghóa hôn bao giôø heát khi Vieät Nam coù cô hoäi trôûthaønhtrungtaâmsaûnxuaátñoànoäi thaát cuûa toaøn caàu. Cô hoäi lôùn ñoàng nghóavôùithaùchthöùc,caïnhtranhlôùn khi tham gia saâu vaøo chuoãi lieân keát toaøn caàu. “Ñaëc ñieåm cuûa ngaønh saûn xuaátcheábieángoãtaïiVieätNamlaønhoû leû vaø khoâng taäp trung. Chi phí cho vieäc di chuyeån goã qua caùc nôi cheá bieán coøn khaù cao, daãn ñeán vieäc giaù thaønh saûn phaåm khoâng caïnh tranh. LIÊN KẾT ĐỂ PHÁTTRIỂNBỀNVỮNG MOÄT CAÂY LAØM CHAÚNG NEÂN NON Theo PGS-TS. Traàn Ñình Thieân, chuyeângiakinhteá,thaønhvieânToåtö vaán kinh teá cuûa Thuû töôùng, nguyeân Vieän tröôûng Vieän Kinh teá Vieät Nam, DN Vieät yeáu veà lieân keát, vaãn ñaët haøng cuûa nhau nhöng chæ döøng laïi ôû möùc “gaëp nhau tay baét maët möøng”, thieáu söï chaët cheõ beàn laâu theo nghóa roäng, töùc laø taïo thaønh nguoàn löïc cho moät loaïi hình saûn phaåm coù keát noái roäng raõi. Thöïc teá tieàm naêng lieân keát cuûa DN Vieät lôùn, nhöng söï haïn cheá veà naêng löïc laïi trôû thaønh trôû ngaïi. “Ngaønh goã caàn coù moät DN lôùn ñi ñaàu vôùi vai troø keát noáiñeåcaùcDNkhaùcñitheo,moãiñôn vò moät chöùc naêng. Baøi hoïc naøy coù theå thaáy qua söï hình thaønh chuoãi cuûa ngaønh oâ toâ Vieät Nam. Ñeán nay Ñieàu ñoù cho thaáy thöïc tieãn caàn coù söï lieân keát, hôïp taùc cuûa caùc ñôn vò trong chuoãi cheá bieán goã ñeå taïo neân moät moâi tröôøng kinh doanh goã beàn vöõngvaøphaùttrieån.Töøraátlaâu,Tavico luoân mong muoán lieân keát caùc ñôn vò trong ngaønh goã taïo neân moät saân chôi beàn vöõng cho ngaønh goã Vieät Nam”, oâng Haø cho bieát. Nhaân dòp naøy, Tavico ñaõ kyù keát thoûathuaänhôïptaùcvôùinhieàuDN,toå chöùc nhö: Sunadaya, EII, CIC Group, Ehime... nhaèm khôûi xöôùng hình thaønh chuoãi lieân keát. Theo caùc chuyeân gia, do duy trì hoaït ñoäng ñôn leû neân caùc DN Vieät Namkhoùtaïoñoätphaù,maátcaânbaèng tröôùc söùc caïnh tranh vöôït troäi cuûa DN FDI. OÂng Traàn Ñình Thieân daãn chöùng, 9 thaùng ñaàu naêm 2019, soá Toång Laõnh söï Nhaät Baûn taïi TP.HCM Kawaue Junichi thaêm Tavico
 30. 30. 33 Ñeå ngaønh goã giaûm thieåu ruûi ro, ñi xa vaø ñi ñeán ñích, caùc DN khoâng theå ñi moät mình maø phaûi ñi cuøng nhau. ngaønh goã. Thöïc teá cho thaáy, cöù 100 DN laäp ra thì naêm sau chæ 20 - 30 DN coøntoàntaïi.Söïsuïtgiaûmnaøydothieáu söï lieân keát maø haït nhaân laø DN Vieät. Ñoù cuõng laø moät trong nhöõng noäi dung kieán nghò cuûa chuùng toâi leân Ñaïi Hoäi Ñaûng saép tôùi veà chieán löôïc phaùt trieån “löïc löôïng DN Vieät Nam”. Gaàn ñaây, caêng thaúng Myõ - Trung ñaõ mang ñeán moät tình huoáng ñaëc bieät veà söï dòch chuyeån chuoãi saûn xuaát.CaùcDNñaàutövaøoTrungQuoác vaø caû caùc DN baûn ñòa ñang tìm caùch “ra ñi” caøng luùc caøng nhieàu. Moät trong nhöõng ñòa chæ ñang ñöôïc quan taâm ñeå dòch chuyeån doøng ñaàu tö ñoù chính laø Vieät Nam. Thuaän lôïi cho ngaønh goã laø Vieät Nam ngaøy caøng coi troïng khu vöïc tö nhaân, Chính phuû coù nhieàu haønh ñoäng khaù maïnh ñeå thaùo gôõ, thuùc ñaåy khu vöïc naøy phaùt trieån. Moâi tröôøng kinh doanh ngaøy caøng taêng tröôûng khieán Vieät Nam trôû thaønh ñieåm ñeán haáp daãn. Trong khi xu höôùng baát oån,suygiaûmtaêngtröôûnglannhanh treân toaøn caàu, giaù caû bieán ñoäng thì Vieät Nam nhìn chung vaãn giöõ ñöôïc söï oån ñònh, ñeå maø tieáp nhaän nguoàn ñaàutöcao.VieäckyùkeátCPTPP,EVFTA giuùp Vieät Nam coù theâm vò theá vôùi caùc ñoái taùc. OÂng Voõ Quang Haø ñeà xuaát, caàn thuùc ñaåy lieân keát theo chieàu doïc vaø chieàu ngang cho ngaønh goã Vieät Nam. Chieàu doïc laø thuùc ñaåy troàng röøng-cheábieán-khaithaùc-saûnxuaát -thòtröôøng.Chieàunganglaøcaùchieäp hoäi DN trong nöôùc ñaåy maïnh hoaït ñoäng hoã trôï, lieân keát theo töøng vai troø vaø ñaëc thuø cuûa ngaønh, hoã trôï töø chínhsaùchvaøquaûnlyùcuûanhaønöôùc. Ñeångaønhgoãgiaûmthieåuruûiro,ñixa vaø ñi ñeán ñích, caùc DN khoâng theå ñi moät mình maø phaûi ñi cuøng nhau. döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Namtaêng25-27%,toångvoánñaàutö ñaêng kyù giaûm 23 - 24%, cho thaáy döï aùn nhieàu nhöng quy moâ nhoû. Ñaây laø löïc löôïng seõ caïnh tranh tröïc tieáp vôùi caùc DN Vieät Nam. Tình theá naøy daãn ñeán yeâu caàu lieân keát chaët cheõ cuûa DN trong nöôùc. Söï ñoå boä cuûa DN FDI ngaøy caøng nhieàu, trong khi DN trong nöôùc “ñeà khaùng” keùm do thieáu nguoàn löïc töông öùng. BA CAÂY CHUÏM LAÏI NEÂN HOØN NUÙI CAO Khoâng chæ giuùp oån ñònh saûn xuaát, vieäc hình thaønh chuoãi lieân keát cheá bieán goã coøn khaéc phuïc ñöôïc nhöõngkhoùkhaênhieäntaïicuûangaønh goã trong nöôùc, ñoàng thôøi môû ra cô hoäi phaùt trieån beàn vöõng, tieán tôùi hoäi nhaäp saâu hôn vaøo neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. Theo oâng Voõ Quang Haø: “Chuoãi lieân keát giuùp DN coù theå tranh thuû ñöôïc söùc maïnh cuûa caùc thaønh vieân trong chuoãi veà nguyeân lieäu, ñaàu tö trang thieát bò maùy moùc, coâng ngheä saûn xuaát, thöông maïi vaø phaân phoái”. OÂng Traàn Ñình Thieân phaân tích: “Trongvaøinaêmgaànñaây,cheábieángoã laø ngaønh ñöôïc Chính phuû quan taâm ñaëc bieät vì giaù trò kinh teá vaø yù nghóa xaõ hoäi cuûa ngaønh taïo ra. Chuùng toâi ñaõcoùnhieàuchuyeánkhaûosaùtthöïcteá vaø nhaän thaáy ngaønh goã ñöôïc ñaët ra nhö troïng taâm phaùt trieån. Tuy nhieân coùvaøiyeáutoácaànquantaâm,ñoùlaølieân keátcuûangaønhyeáu,maïnhainaáylaøm, ñaây laø tình huoáng ñaùng löu yù ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc. Lieân keát coù vai troø quan troïng cho töông lai cuûa Doanh nghieäp tìm hieåu goã nguyeân lieäu taïi Tavico Ngaønh goã caàn chuoãi lieân keát ñeå phaùt trieån beàn vöõng
 31. 31. 36 XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI THOMASRUSSELL Cô sôû haï taàng ñöôïc thieát laäp, theâm giaù nhaân coâng thuaän lôïi khieán nhieàu doanh nghieäp chuyeån höôùng ñeán Vieät Nam nhö moät löïa choïn khi ñoái maët vôùi chính saùch thueá quan cuûa Trung Quoác. CƠ HỘI TIẾP NHẬN LÀNSÓNGĐẦU TƯ MỚI T aïiVieätNam,caùcnhaøsaûnxuaátñoànoäithaátñangphaûi goàngmìnhñoùnnhöõngñônhaønglôùnvìnhieàunhaø kinhdoanh“ñaùnhhôi”ñöôïcmoätmoâitröôøngtieàm naêngbeânngoaøiTrungQuoáccoùtheåtraùnhmöùcthueá25% ñoái vôùi haøng hoùa thaønh phaåm. “CUOÄC DI CÖ” ÑEÅ TRAÙNH THUEÁ QUAN Töø giöõa nhöõng naêm 2000, phaàn lôùn noäi thaát phoøng nguû,cuøngvôùimoätsoáñoànoäithaátthoângduïngkhaùccuõng ñöôïc chuyeån sang Vieät Nam ñeå tìm caùch traùnh thueá choáng baùn phaù giaù cao tôùi 216% trong danh muïc naøy. Khaûo saùt cuûa Furniture Today cho thaáy caùc loâ haøng gheá khung goã treân ñaát Vieät coù soá löôïng töông ñöông ôû Trung Quoác vaøo naêm 2018. Theâm vaøo ñoù, Vieät Nam laø moätmieànñaáthaápdaãnvìlöônglaoñoängvaãncoøntöông ñoái thaáp, öôùc tính khoaûng 300 USD ñeán 500 USD moãi thaùng cho coâng nhaân saûn xuaát, so vôùi möùc löông 900 USD ôû Trung Quoác. Chuyeán thaêm caùc nhaø maùy Vieät Nam vaøo thaùng 8 vöøaqua,FurnitureTodaycuõngtìmhieåuhoaïtñoängkinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp (DN) vaø tình hình thueá quan ñaõ aûnh höôûng ñeán khaû naêng chung cuûa hoï nhö theá naøo. Vieäc laøm naøy nhaèm thöïc hieän chieán löôïc caïnh tranh coâng nhaân vaø ñoái dieän vôùi chi phí lao ñoäng, ñaát ñai, söû duïng cô sôû vaät chaát taêng cao. Nhìn chung, saûn xuaát ñoà noäi thaát hieän taïi vaãn coøn nhieàu baát traéc, ñoøi hoûi nhieàu ñaát ñai vaø nhieàu lao ñoäng hôn, gaây khoù khaên cho vieäc caïnh tranh vôùi caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc veà vieäc giöõ chaân lao ñoäng. “Keát quaû laø giaù thaønh taêng leân”, oâng Thomas Luk, Chuû tòch Haõng SaûnxuaáthaønghoùavaøSaûnxuaátñoànoäithaátStarwoodchia seû. Duø ñaõ coù thaønh töïu taïi nhieàu thò tröôøng treân theá giôùi, nhöngStarwoodñaõphaûinghónhieàutôùikhaûnaêngsaüncoù cuûamìnhtröôùcaùplöïcnhucaàulôùntöøkhaùchhaøng.Nhöõng ngöôøiñöùngñaàuDNcuõngphaûithöøanhaänsöïchuyeåndòch saûn phaåm töø Trung Quoác sang caùc nôi khaùc taêng nhieàu do chính saùch thueá leo thang, töø 10% vaø sau ñoù laø 25%. Caùc“oânglôùn”vìtheácuõngbòaûnhhöôûngbôûicaùcdoøng dòch chuyeån vaø muoán baét tay vôùi caùc ñoái taùc Vieät Nam. Maëc duø vaäy, khi tình hình thueá quan ñaõ coù taùc ñoäng roõ reät, caùc coângtycoùnoäilöïcvaãn phaûitöøchoáinhieàu ñôn haøng lôùn vì phaûi hoaïch ñònh laïi moâ hình vaø hoaønthieänquy trình saûn xuaát.
 32. 32. 37 ÔÛ moät dieãn bieán khaùc, caùc nhaø maùy vôùi quy moâ lôùn ñaõ ñaàu tö trang thieát bò môùi, hoaït ñoäng vôùi khoaûng 75% coâng suaát, ñaùp öùng nhu caàu cuûa löôïng khaùch haøng hieän taïi. Khi töï ñoäng hoùa nhö vaäy, soá löôïng nhaân coâng ñaõ giaûm xuoáng khoaûng 15% so vôùi 5 naêm tröôùc, giuùp kieåm soaùt chi phí cuûa thaønh phaåm. VAÃN COØN ÖU THEÁ CHI PHÍ NHAÂN COÂNG THAÁP Thöïcteá,caùcoângchuûnhöLodestarcuõngnoùiraèngnhaø maùy môùi ra ñôøi seõ giaûi quyeát vaán ñeà coâng suaát nhöng ñieàu ñoù seõ trôû neân khoù khaên hôn vì ñaát ñai laø sôû höõu toaøn daân do Chính phuû quaûn lyù. May maén laø khi nhöõng khu ñaát vaøng ñöôïc khai thaùc thì caùc coâng ty luoân saün saøng nhaäp cuoäc, baét tay vaøo phaùt trieån DN vaø tieáp ñoùn khaùch haøng môùi. Ví duï nhö Stanley Furniture, ñaõ baét ñaàu saûn xuaát taïi khu xöôûng gaàn 5 ha cuûa rieâng mình taïi Bình Döông vaøo ñaàu naêm nay. Döï kieán vaøo cuoái naêm seõ saûn xuaát khoaûng 100 container moãi thaùng so vôùi vôùi coângsuaáttoáiñalaø300.Nhôøvaøovieäckieåmsoaùttoátchuoãi cungöùngcuõngnhöcoùñöôïcñoäinguõlaoñoängtaøinaêng, hoï ñaõ hoaït ñoäng raát toát, tieát kieäm ñöôïc nhieàu chi phí töø quy trình cuûa mình. Sau ñoù laø Samson Holding cuõng ñaõ ñaàu tö vaøo Vieät Nam,gaànñaâyñaõmua70%coåphaàncuûaTimberIndustries. Cô sôû roäng gaàn 2 trieäu meùt vuoâng, coù coâng suaát 500 container moãi thaùng, seõ taêng leân khoaûng 700 container moãi thaùng khi baét ñaàu saûnxuaátsaûnphaåmcho Universal Furniture. Muïc tieâu chính laø chuyeån saûn phaåm Universal Furniture ra khoûiTrungQuoácnhaèm traùnh möùc thueá 25% ñoáivôùihaønghoùathaønh phaåm. Nhöõngnhaøsaûnxuaát nhö Kaiser, Rochdale Spears, Shing Mark, Wanek Furniture vaø caùc nhaø saûn xuaát khaùc ñangmôûroängmoâhình taïi Vieät Nam cuõng ñaõ chuaån bò cho nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc trong töông lai, ñaëc bieät laø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán chi phí lao ñoängtaêngvaønhucaàuthuhuùttheâmnhaântaøichongaønh. Ñöôïc tin yeâu vaø ñaùnh giaù cao, Vieät Nam coù daân soá raát treû vaø saün coù moät neàn taûng cô sôû vaät chaát oån ñònh giuùp caùc nhaø ñaàu tö deã daøng ñaàu tö khoâng chæ vaøo lao ñoängmaøcoøncaûthieátbòcoângngheämôùi,giuùpduytrìgiaù caû caïnh tranh song song vôùi naâng cao chaát löôïng cuõng nhöphöôngthöùcvaänchuyeån.Tieápñeánlaøneàngiaùoduïc ôûVieätNamvaøñaïoñöùclaømvieäccuûangöôøiVieätmanglaïi nieàm tin cho nhaø ñaàu tö. Naêng suaát lao ñoäng ñöôïc cho laø toát vaø seõ tieáp tuïc ñöôïc caûi thieän trong thôøi gian tôùi. Ñoù laø lyù do taïi sao nhaø saûn xuaát ñoà noäi thaát ManWah Holdings ñaõ ñaàu tö 400 trieäu USD ñeå caûi thieän khuoân vieân Timberland ôû tænh Bình Döông sau khi mua laïi nhaø maùy vaøo thaùng 7/2018. Bao goàm hôn 18 ha khoâng gian saûn xuaát vaø thieát bò môùi. Theo ñaùnh giaù töø caùc chuyeân gia, choïncamkeátvôùiVieätNamlaâudaøilaøñieàu kieän voâ cuøng coù lôïi cho caùc beân trong quaù trình dòch chuyeån. THAÊNG LONG löôïc dòch Vieät Nam laø moät mieàn ñaát haáp daãn vì löông lao ñoäng vaãn coøn töông ñoái thaáp, öôùc tính khoaûng 300 USD ñeán 500 USD/ngöôøi/ thaùng cho coâng nhaân saûn xuaát, so vôùi möùc 900 USD ôû Trung Quoác. AÛnh:StanleyFurniture AÛnh: Simply Sofas

×