Normativa Escola 2023-24

Helena Quintana
Helena QuintanaMestra d'EF i coordinadora TIC-TAC à Escola El Far d'Empordà
del centre es progra-
men per tal que els
alumnes puguin crear
els seus propis raona-
ments a partir dels des-
cobriments i l’estudi de
centres d’interés. És en
La nostra línia pedagògica es
basa en el treball curricular
d’aula a través de la compren-
sió lectora, l’expressió oral i
escrita i la competència ma-
temàtica. Aquestes àrees són
les puntals en l’educació i
permeten assolir una correcta
educació i l’èxit de les compe-
tències bàsiques que venen
marcades des del Departa-
ment. Aquesta línia es com-
plementa, de manera molt
més experimental i manipulati-
va, a través de totes les activi-
tats complementàries que des
aquest sentit, que la
nostra escola ofereix als
alumnes una educació
plena, integral i equili-
brada per tal de formar
a persones ca-
paces d’adaptar-
se a diferents
situacions i re-
soldre-les d’una
manera eficaç i
amb èxit.
Les sortides a
l’exterior i la descober-
ta de l’entorn són una
constant durant el curs.
HORARI D’ESCOLA
L’horari de l’escola respon a l’horari
general que marca el Departament:
 Matí: de 9 a 12:30h.
 Tarda: de 15 a 16:30h.
 Servei de Menjador: de
12:30 a 15h.
Metodologia
http://agora.xtec.cat/esc-elfar/
@airejant_laula
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola El Far d’Empordà
Pl. Pau Casals, 1
17469 El Far d’Empordà
Tel. i Fax 972 67 00 88
Aquest butlletí
pretén recollir de
manera sintetitzada
els principals punts
que regeixen la
nostra escola i que
us poden servir
d’utilitat en un
moment donat.
La normativa d’es-
cola és present
durant tot el curs
escolar i actua
d’eix vertebrador
per donar resposta
a totes aquelles
qüestions que es
deriven de la
c o n v i v è n c i a
diària.
Hi ha diversos canals
de comunicació de-
penent del tema que
es vulgui tractar.
Un dels canals im-
portants de l’escola
és el whatsapp dels
pares per la seva
immediatesa. Aquest
canal s’utilitza set-
manalment També
hi ha el full informa-
tiu mensual, a tra-
vés del qual,
(penjat a la pàg.
web), s’exposen
tots els temes im-
portants que tenen
rellevància durant
el mes.
Un altre canal és la
pàgina web de l’es-
cola i el correu elec-
trònic particular de
cadascú lligat a l’es-
cola i que s’utilitzarà
en cas que s’hagi de
comunicar una in-
formació puntual de
caràcter general.
Escola El Far d’Empordà
Canals de comunicació
ESCOLA
Normativa General Escola
EL FAR D’EMPORDÀ
C U R S 2 0 2 3 - 2 4
P U N T S
D I N T E R É S
E S P E C I A L :
C A N A L S
D E C O M U -
N I C A C I Ó
E N T R A D E S
I S O R T I -
D E S ,
E S M O R -
Z A R S
A S S I S T È N -
C I A
Z O N A
D ’ A P A R -
C A M E N T
S O R T I D E S
M A T E R I A L
C A L E N D A -
R I E S C O -
L A R
U R G È N -
C I E S
A M P A
M E T O D O -
L O G I A
( … )
N O R M A T I V A G E N E R A L E S C O L A
C U R S 2 0 2 3 - 2 4
→Les classes començaran el dimecres dia 6 de setembre.
→Nadal: del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 ambdós inclosos.
→Setmana Santa: del 23 de març a l’1 d’abril de 2024, ambdós inclosos.
→Finalització de les classes: el dijous dia 21 de juny de 2024
→Els dies de lliure disposició seran:
1r trimestre: Divendres 13 d’octubre i dijous 7 de desembre de 2023
2n trimestre: Dilluns 12 de febrer de 2024 (dilluns de Carnaval)
3r trimestre: Dijous 2 de maig de 2024
→Els dies de festa local, com cada any seran:
Divendres 10 de novembre (per st. Martí, patró del poble)
Divendres 3 de maig de 2024 (festes de Sta. Creu)
La jornada intensiva, és a dir, de 9 a 13h i fins a les 15h pels alumnes que es queden al men-
jador serà:
El dimecres dia 20 de desembre de 2023 i del 5 al 21 de juny de 2024, ambdós inclosos.
GUST PER LA LECTURA
És convenient que els alumnes llegeixin una estona cada dia. La lectura ha de
ser una estona plaent, lúdica, per aconseguir que els vostres fills i filles agafin
gust per la lectura. Durant l’Educació Infantil cal que siguin els pares els que els
llegeixin contes per tal que n’adquireixi l’hàbit al créixer.
JOGUINES
Els alumnes no poden portar joguines ni pilotes a l’escola.
A les aules tenen jocs, joguines i material comú.
ESTAR MALALT A L’ESCOLA
Els/les alumnes no poden venir a l’escola si
presenten febre, vòmits i/o malaltia contagio-
sa. Es podran reincorporar a les 24 hores si no tenen cap simptoma-
tologia referent a la malaltia. En cap cas es donarà cap medicament
que no estigui prèviament autoritzat i signat per la família.
Calendari escolar
“Incluya aquí una f rase o u na ci ta del a rtíc ulo para ca pta rla atenció n del lec to r”.
L’AMPA
Formen aquesta associació tots els pares i mares que han pagat la quota de soci.
A partir d’una reunió general es constitueix la Junta on hi ha un president/a, un tresorer/a i un
secretari/a i vàries persones que formen la comissió de treball.
La Junta de l’AMPA es reuneix periòdicament per organitzar diversos temes.
Des de l’escola estem molt orgullosos de l’AMPA que tenim i us animem a tots i a totes a
col·laborar a treballar i a formar part d’aquest grup de gent que vetllen per a l’educació
dels alumnes de la nostra escola.
Aquesta associació és el pilar de participació entre família i escola.
Activitats extraescolars
* A l’escola s’organitzen diverses activitats extraescolars que són gestionades i organitzades per
l’AMPA.
* Les activitats estan organitzades de forma lúdica (tallers per Nadal, esmorzars festius, rua de
Carnaval, col·laboració amb el festival de Final de Curs....)
* A l’inici de curs, l’AMPA organitzarà possibles activitats extraescolars i, depenent de la deman-
da, s’ofertaran o no. Normalment, les activitats es fan durant els migdies i en horari de
menjador escolar. El curs passat l’empresa encarregada de les extraescolars anava a càrrec
de MM Extraescolars.
* Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb els responsables de l’AMPA, Núria
Nierga, tlf 605.830.926 (presidenta).
N O R M A T I V A G E N E R A L E S C O L A
Entrades
C U R S 2 0 2 3 - 2 4
Les entrades a l’escola
es realitzaran per la
porta principal pels
alumnes de P3 i P4, CI i
6è.
I per la resta dels alum-
nes per la rampa de l’au-
lari.
Al matí, les entrades
seran de les 8:50 a les
9:00h. Tots aquells alum-
nes que, sense motiu
justificat, arribin més tard
hauran d’esperar fins a
3/4 d’11h (estona d’esbarjo) per
poder entrar a l’escola. Enguany
no farem files abans d’entrar.
Al migdia, havent dinat, la porta
s’obrirà de les 14:55h a les
15:00h i tampoc es faran files.
Els alumnes entraran a la seva
aula a mida que vagin arribant.
Quan la família consi-
deri que el seu fill o
filla pot tornar sol a
casa cal que ompli
l’autorització i especi-
fiqui el que cregui
oportú ( diàriament, al
migdia,…). Aquesta
Els alumnes no poden
sortir de l’escola sen-
se permís. Si han de
sortir per un motiu
justificat cal notificar-
ho per escrit a l’agen-
da i/o al tutor o tuto-
ra.
au-
torització es farà
arribar a les famílies
a principi de curs
on s’haurà d’especi-
ficar les persones
que poden recollir
cada alumne/a.
mares esperin els seus
fills a la porta de sorti-
da i a una distància
prudencial. No s’en-
tregarà cap alumne/a
d’EI i CI si l’adult que
el recull es troba dins
de l’àrea de circulació
dels vehicles.
Cal apropar-se per evitar possibles
accidents i/o situacions perilloses amb
els vehicles.
Així mateix, a partir de tercer els/les
alumnes poden anar a casa tot sols/
es.
L’hora de sortida per
l’alumnat que dina a
casa serà a les
12:30h.
L’hora de sortida a la
tarda serà a les
16:30h.
Cal que els pares i
Sortides
Recollida dels alumnes
En
cas que un
alumne/a hagi
de ser recollit
per una persona
diferent a l’habi-
tual s’haurà de
comunicar al
tutor o tutora.
Esmorzars
Aniversaris
Puntualitat
Cal ser puntual.
Recordeu que si
un/a alumne/a
s’incorpora tard a
l’aula perd treball
col·lectiu i, a la
vegada, interfe-
reix en el ritme i
la dinàmica del
grup. L’hora d’en-
trar a l’escola és a
les 9 hores en
punt del matí.
Assistència
Cal assistir regu-
larment a l’escola
i no faltar, a no
ser que sigui es-
trictament neces-
sari.
S’han de justificar
les faltes d’as-
sistència sempre
que sigui possible
amb anterioritat.
gaire. No es poden
portar llaminadures
ni caramels per
repartir dins de
l’escola.
Cal evitar produc-
tes i begudes amb
molt de sucre ja
Qui vulgui celebrar
l’aniversari a classe,
ho farà convidant
als companys a coca
o galetes. S’evitarà
portar pastís ja que
és molt embrutidor
i no sol agradar
que són contrapro-
duents per la salut
dels menors.
No es pot repartir
targetes de convit a
festes d’aniversari ni
llaminadures.
per esmorzar a mig
matí, preferentment
en una carmanyola
amb el seu nom.
No es permeten
sucs, batuts ni io-
gurts. Tampoc pro-
ductes de brioixeria
industrials ni estris
metàl·lics (en les
sortides i excur-
sions TAMPOC).
És convenient que
l’alumnat vingui a
l’escola havent
esmorzat a casa.
Els alumnes hauran
de portar aliments
sans i naturals
(fruita i/o entrepà)
N O R M A T I V A G E N E R A L E S C O L A
Material necessari per a Primària
C U R S 2 0 2 3 - 2 4
Es faran menús de
règim i es contempla-
ran totes les necessi-
tats provocades per
qüestions de salut
però no es tindrà en
compte cap caprici o
mals hàbits alimenta-
ris.
En cas que un alumne/
a hagi de fer dieta
caldrà comunicar-ho
al tutor o tutora.
Si un alumne/a ha
d’entrar a l’escola més
El menjador és un
servei que gestiona el
Consell Comarcal,
l’empresa Cuina Shers
i les seves monitores.
Les monitores han de
tenir cura dels usuaris
d’aquest servei en
horari de 12:30 a
15:00h.
Els menús es penjaran
en paper al plafó de
l’escola, a més de
penjar-los a la pàgina
web de l’escola.
tard i vol fer ús del servei de menja-
dor haurà de comunicar-ho via tele-
fònica abans de les 9:30h.
Caldrà acreditar les al·lèrgies mitja-
nçant un certificat mèdic al tutor o
tutora del centre.
El preu aproximat del menú pels alum-
nes fixes és de 5’65€ i 6’22€ pels
alumnes eventuals. (curs 2022-23)
El pagament es farà per domiciliació
bancària.
Des de la junta de l’AMPA hi ha una
comissió de seguiment per al bon
funcionament d’aquest servei.
Per totes les despeses i fotocòpies del curs s’han de pagar 55 euros que cal ingressar direc-
tament al compte de l’escola de “La Caixa”: ES81 2100-8106-13-2300055464,
abans del 6 de setembre indicant el nom i els cognoms del/la alumne/a
A final de curs, sempre es facilita el llistat de material per al nou curs escolar amb el
llistat de llibres que cal comprar.
Els llibres de text els podeu encomanar a la Llibreria Text de Figueres o a qualsevol
altra editorial i/o llibreria de la vostra confiança.
La motxilla ha de ser còmoda, que es pugui obrir i tancar fàcilment i SENSE rodes.
Recordeu que la bata d’escola i pel menjador és obligatòria fins a 4t. de primària i
segueix les mateixes premises que a Educació Infantil.
El xandall també és el model de l’escola i és obligatori per a tots els dies d’Educació
Física i a les sortides i excursions fora d’escola.
Servei de menjador
P Á G I N A
“Incluya aquí una f rase o u na ci ta del a rtíc ulo para ca pta rla atenció n del lec to r”.
Pie de ima-
gen o gráfico.
Material necessari per a Educació Infantil
Per totes les despeses i fotocòpies del curs s’han de pagar 60 euros que cal ingressar directa-
ment al compte de l’escola de “La Caixa”: ES81 2100-8106-13-2300055464, abans
del 6 de setembre indicant el nom i els cognoms del/la alumne/a (no caldrà, per tant,
que compreu colors, ceres, tisores, etc. perquè ja ho comprarà l'escola).
* un paquet de tovalloletes ( i dos a I3).
* una carpeta de gomes senzilla (per portar els deures),
* s’ha de portar una bossa o motxilla petita, sense rodes per poder posar l’esmorzar i
l’agenda.
* una muda de recanvi dins una caixeta de cartró o de plàstic ( només a I3 i a I4),
* un got amb nansa,
* un paquet de 500 folis.
Així mateix, recordeu que els alumnes han de portar les dues bates de l'escola, una per l'aula
(model obligatori d’escola) i l'altra pel menjador, que podreu comprar a PUIG GIRALT, a la
Pujada del Castell 29-31 de Figueres. Només indicant que l'escola és la del Far ja ho sabran. Per
la bata del menjador, cal que hi poseu algun distintiu (ex. un adhesiu, una marca específica...) que
la diferenciï de la de l'aula. Recordeu de posar-hi un mocador a la butxaca cosit amb una veta i la
veta a la bata perquè es pugui penjar.
El xandall obligatori de l'escola, que el trobareu a Valosport, c/ Ample, n. 24 de Figueres. El
xandall de l’escola és obligatori pels dies que l'alumne/a fa educació física i a les sor-
tides escolars. A l'estiu i durant el bon temps els nens han de portar samarreta blanca màniga
curta i un pantalons curts blau marí, calçat esportiu i mitjonets. A Valosport ja teniu el model
també per a l’estiu.
Els alumnes que es quedin al menjador poden portar, quan faci bon temps, una gorra.
Els alumnes han de venir vestits amb roba còmoda que faciliti la seva autonomia. Els pantalons han de
ser fàcils de pujar i baixar. No es recomana l’ús dels tirans o cinturons. El calçat hauria de ser
cordat preferiblement amb velcro.
N O R M A T I V A G E N E R A L E S C O L A
Zona d’aparcament de l’escola
C U R S 2 0 2 3 - 2 4
És estrictament neces-
sari respectar, per a la
seguretat de tothom,
la zona d’aparcament
de l’escola. L’Ajunta-
ment ha habilitat un
aparcament, just a
sota del parc. No es
poden deixar els
cotxes en doble fila,
encara que només
sigui un moment i,
s’han de respectar els
espais de pas.
En cap cas es pot
aparcar el cotxe dins del perímetre
dels dos accessos d’entrada de l’esco-
la.
Els dies de sortides i excursions i
sempre que l’escola ho demani, s’hau-
ran de deixar i recollir els alumnes a
la pista de la urbanització.
la Garrotxa. Així ma-
teix també hi hauran
sortides de jornada
completa a tots els
trimestres.
S’informarà deguda-
ment amb antelació.
Les colònies escolars
tenen lloc cada dos
anys i per a tots els
alumnes de l’escola.
Aquest any hi haurà
colònies a la casa Els
Arcs de Santa Pau de
realitzar l’activitat
prevista.
És important que els
alumnes assisteixin a
aquest tipus d’activi-
tats ja que es treballen
aspectes que tenen
una continuïtat a l’aula
i un objectiu pedagògic.
Els dies de sortida cal portar obliga-
tòriament el xandall de l’escola, un
entrepà per l’esmorzar, un altre per
dinar, fruita per postres (exceptuant
el PLÀTAN) i aigua.
Els alumnes podran portar càmeres
de fotos sota la seva responsabilitat.
A principi de curs es
donarà un full per
autoritzar els alumnes
a participar a les sorti-
des que es facin fora
de l’escola. Sense
aquesta autorització
l’alumne/a no podrà
Excursions i sortides lúdiques
Colònies escolars
Sanitat
Avisos d’urgència
Medicaments i malalties infeccioses
Els medicaments es
procuraran donar
a casa, però en
cas de ser neces-
sari l’administra-
ció d’un medica-
ment en hores
lectives, caldrà
signar una auto-
rització que se us
facilitarà des de
l’escola i haureu
d’adjuntar la re-
cepta mèdica, si
s’escau.
En cas que un/a
alumne/a TINGUI
FEBRE, VÒMITS
O SÍMPTOMES
RELACIONATS
AMB MALALTIES
INF EC CI O SES
(conjuntivitis,
varicel·la…) no
podrà assistir a
l’escola fins que
s’hagi solucionat
el problema i hagin
passat 24 hores.
motiu és important
que estigueu sem-
pre localitzables i
que els telèfons de
contacte que doneu
a l’escola estiguin
actualitzats.
Si un/a alumne/a
està malalt o ha
sofert un accident
(tall, cop…) s’avi-
sarà a la família
perquè el vingui a
recollir. Per aquest
paràsits (polls). Si
un alumne té polls
cal administrar el
tractament des del
primer dia i avisar a
l’escola per tal de
prendre les mesu-
res oportunes.
És convenient que
reviseu el cap dels
vostres fills i filles
amb regularitat i/o
que els administreu
el tractament pre-
ventiu dels polls.
Cal mostrar i man-
tenir una correcta
higiene corporal,
portar la roba neta i
les ungles tallades.
Cal vigilar molt la
higiene del cap per
la freqüència de
N O R M A T I V A G E N E R A L E S C O L A
Dret a ús de la imatge
C U R S 2 0 2 3 - 2 4
Totes les famílies
hauran de signar un
full en el qual donen
(o no) l’autorització
perquè la imatge del
seu fill o filla es pu-
gui utilitzar per la
web de l’escola o
altres finalitats es-
colars ( full informa-
tiu, fotos que es
pengen en el plafó
de l’escola, premsa lo-
cal…). Aquesta autoritza-
ció es farà arribar a les
famílies a principi de curs
amb la resta de docu-
mentació que cal signar.
llatge, ni ungles postis-
ses i preferentment
amb els cabells reco-
llits.
No es portaran anells
ni arrecades que pengin
Cal venir a l’escola
amb una estètica
correcta i d’acord a
l’edat de l’alumne/a.
S’ha de venir a l’es-
cola amb la cara
neta, sense maqui-
pel risc a les estrebades.
No es poden portar samarre-
tes amb missatges ofensius.
Es poden portar sandàlies
tancades però no de dit ni
deslligades.
l’agenda i escriure allò que
pugui ser d’interés tant
per la tutora com a la
inversa.
A primària, l’objectiu de
treballar a casa és crear
l’hàbit de dedicar una
estona al dia al treball,
estudi, recerca, repassar…
després de la jornada escolar i
responsabilitzar-se de complir
els terminis de lliurament. A
l’agenda també hi teniu escrits
els drets i deures dels alum-
nes, així com una síntesi de la
normativa escolar.
L’agenda és un vehi-
cle de comunicació
entre l’escola i les
famílies. A l’agenda
no s’hi escriurà cada
dia, només quan sigui
necessari. A Educació
Infantil es recomana
mirar periòdicament
Agenda i deures
Estètica
1 sur 6

Recommandé

Normativa escola 2021-22 par
Normativa escola 2021-22Normativa escola 2021-22
Normativa escola 2021-22Helena Quintana
94 vues6 diapositives
Normativa escola 2020-21 par
Normativa escola 2020-21Normativa escola 2020-21
Normativa escola 2020-21Helena Quintana
110 vues6 diapositives
11.3 agenda 2015 primària par
11.3 agenda 2015 primària11.3 agenda 2015 primària
11.3 agenda 2015 primàriaCarlosLlopis
743 vues10 diapositives
Prosperem junts - Escola Mercè Rodoreda par
Prosperem junts - Escola Mercè RodoredaProsperem junts - Escola Mercè Rodoreda
Prosperem junts - Escola Mercè RodoredaAlba Tamarit Fanero
879 vues24 diapositives
Reunió 2n curs 2016 17 par
Reunió 2n curs 2016 17Reunió 2n curs 2016 17
Reunió 2n curs 2016 17cinarej
111 vues58 diapositives
Reunió 2n curs 2016 17 par
Reunió 2n curs 2016 17Reunió 2n curs 2016 17
Reunió 2n curs 2016 17cinarej
64 vues58 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Normativa Escola 2023-24

11.2 agenda 2015 infantil par
11.2 agenda 2015 infantil11.2 agenda 2015 infantil
11.2 agenda 2015 infantilCarlosLlopis
397 vues10 diapositives
Butlletí curs 2017 18 par
Butlletí curs 2017 18Butlletí curs 2017 18
Butlletí curs 2017 18miriampratur
270 vues8 diapositives
Butlletí curs 2017 18 par
Butlletí curs 2017 18Butlletí curs 2017 18
Butlletí curs 2017 18miriampratur
214 vues8 diapositives
Normativa curs 2015 16 final par
 Normativa curs 2015 16 final Normativa curs 2015 16 final
Normativa curs 2015 16 finalescola cornudella
190 vues20 diapositives
Dossier 12 13 par
Dossier 12 13Dossier 12 13
Dossier 12 13marinadacambrils
241 vues13 diapositives
Normativa par
NormativaNormativa
Normativatabaletscf
316 vues7 diapositives

Similaire à Normativa Escola 2023-24(20)

11.2 agenda 2015 infantil par CarlosLlopis
11.2 agenda 2015 infantil11.2 agenda 2015 infantil
11.2 agenda 2015 infantil
CarlosLlopis397 vues
Reunió inici curs 3r (2019-2020) par Escola
Reunió inici curs 3r (2019-2020)Reunió inici curs 3r (2019-2020)
Reunió inici curs 3r (2019-2020)
Escola514 vues
Reunió 2n curs 2016 17 mac par cinarej
Reunió 2n curs 2016 17 macReunió 2n curs 2016 17 mac
Reunió 2n curs 2016 17 mac
cinarej720 vues
Circular inici de curs 20 21 par zerriucorb
Circular inici de curs 20 21Circular inici de curs 20 21
Circular inici de curs 20 21
zerriucorb357 vues
Reunió p 4 inici de curs 14-15 par cicleinfantil
Reunió p 4 inici de curs 14-15Reunió p 4 inici de curs 14-15
Reunió p 4 inici de curs 14-15
cicleinfantil447 vues
Normes escola2012 par cgalobar
Normes escola2012Normes escola2012
Normes escola2012
cgalobar190 vues
Reunió inici de curs 5è 2015 2016 par ceipmogent
Reunió inici de curs 5è 2015 2016 Reunió inici de curs 5è 2015 2016
Reunió inici de curs 5è 2015 2016
ceipmogent1.4K vues
Reunió de famílies 5è. Curs 18 - 19 par escolatiana
Reunió de famílies 5è. Curs 18 - 19Reunió de famílies 5è. Curs 18 - 19
Reunió de famílies 5è. Curs 18 - 19
escolatiana51 vues

Plus de Helena Quintana

PROJECTE BIBILOTECA par
PROJECTE BIBILOTECAPROJECTE BIBILOTECA
PROJECTE BIBILOTECAHelena Quintana
30 vues29 diapositives
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22 par
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22
Pla d'obertura, Escola El Far d'Empordà 21-22Helena Quintana
146 vues18 diapositives
Pla TAC, Escola El Far d'Empordà par
Pla TAC, Escola El Far d'EmpordàPla TAC, Escola El Far d'Empordà
Pla TAC, Escola El Far d'EmpordàHelena Quintana
256 vues40 diapositives
PLC Escola EL Far d'Empordà par
PLC Escola EL Far d'EmpordàPLC Escola EL Far d'Empordà
PLC Escola EL Far d'EmpordàHelena Quintana
353 vues15 diapositives
PEC Escola El Far d'Empordà par
PEC Escola El Far d'EmpordàPEC Escola El Far d'Empordà
PEC Escola El Far d'EmpordàHelena Quintana
379 vues36 diapositives
Pla d'acollida de l'escola El Far d'Empordà par
Pla d'acollida de l'escola El Far d'EmpordàPla d'acollida de l'escola El Far d'Empordà
Pla d'acollida de l'escola El Far d'EmpordàHelena Quintana
456 vues24 diapositives

Plus de Helena Quintana(6)

Dernier

Notícies de la setmana.pdf par
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 vues4 diapositives
4 RATLLES DESEMBRE.pdf par
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
16 vues5 diapositives
PGA 23-24 par
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vues48 diapositives
RECORDAR.pptx par
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vues19 diapositives
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt par
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 vues22 diapositives
Avaluar competències sl.pptx par
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vues37 diapositives

Normativa Escola 2023-24

  • 1. del centre es progra- men per tal que els alumnes puguin crear els seus propis raona- ments a partir dels des- cobriments i l’estudi de centres d’interés. És en La nostra línia pedagògica es basa en el treball curricular d’aula a través de la compren- sió lectora, l’expressió oral i escrita i la competència ma- temàtica. Aquestes àrees són les puntals en l’educació i permeten assolir una correcta educació i l’èxit de les compe- tències bàsiques que venen marcades des del Departa- ment. Aquesta línia es com- plementa, de manera molt més experimental i manipulati- va, a través de totes les activi- tats complementàries que des aquest sentit, que la nostra escola ofereix als alumnes una educació plena, integral i equili- brada per tal de formar a persones ca- paces d’adaptar- se a diferents situacions i re- soldre-les d’una manera eficaç i amb èxit. Les sortides a l’exterior i la descober- ta de l’entorn són una constant durant el curs. HORARI D’ESCOLA L’horari de l’escola respon a l’horari general que marca el Departament:  Matí: de 9 a 12:30h.  Tarda: de 15 a 16:30h.  Servei de Menjador: de 12:30 a 15h. Metodologia http://agora.xtec.cat/esc-elfar/ @airejant_laula Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola El Far d’Empordà Pl. Pau Casals, 1 17469 El Far d’Empordà Tel. i Fax 972 67 00 88 Aquest butlletí pretén recollir de manera sintetitzada els principals punts que regeixen la nostra escola i que us poden servir d’utilitat en un moment donat. La normativa d’es- cola és present durant tot el curs escolar i actua d’eix vertebrador per donar resposta a totes aquelles qüestions que es deriven de la c o n v i v è n c i a diària. Hi ha diversos canals de comunicació de- penent del tema que es vulgui tractar. Un dels canals im- portants de l’escola és el whatsapp dels pares per la seva immediatesa. Aquest canal s’utilitza set- manalment També hi ha el full informa- tiu mensual, a tra- vés del qual, (penjat a la pàg. web), s’exposen tots els temes im- portants que tenen rellevància durant el mes. Un altre canal és la pàgina web de l’es- cola i el correu elec- trònic particular de cadascú lligat a l’es- cola i que s’utilitzarà en cas que s’hagi de comunicar una in- formació puntual de caràcter general. Escola El Far d’Empordà Canals de comunicació ESCOLA Normativa General Escola EL FAR D’EMPORDÀ C U R S 2 0 2 3 - 2 4 P U N T S D I N T E R É S E S P E C I A L : C A N A L S D E C O M U - N I C A C I Ó E N T R A D E S I S O R T I - D E S , E S M O R - Z A R S A S S I S T È N - C I A Z O N A D ’ A P A R - C A M E N T S O R T I D E S M A T E R I A L C A L E N D A - R I E S C O - L A R U R G È N - C I E S A M P A M E T O D O - L O G I A ( … )
  • 2. N O R M A T I V A G E N E R A L E S C O L A C U R S 2 0 2 3 - 2 4 →Les classes començaran el dimecres dia 6 de setembre. →Nadal: del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 ambdós inclosos. →Setmana Santa: del 23 de març a l’1 d’abril de 2024, ambdós inclosos. →Finalització de les classes: el dijous dia 21 de juny de 2024 →Els dies de lliure disposició seran: 1r trimestre: Divendres 13 d’octubre i dijous 7 de desembre de 2023 2n trimestre: Dilluns 12 de febrer de 2024 (dilluns de Carnaval) 3r trimestre: Dijous 2 de maig de 2024 →Els dies de festa local, com cada any seran: Divendres 10 de novembre (per st. Martí, patró del poble) Divendres 3 de maig de 2024 (festes de Sta. Creu) La jornada intensiva, és a dir, de 9 a 13h i fins a les 15h pels alumnes que es queden al men- jador serà: El dimecres dia 20 de desembre de 2023 i del 5 al 21 de juny de 2024, ambdós inclosos. GUST PER LA LECTURA És convenient que els alumnes llegeixin una estona cada dia. La lectura ha de ser una estona plaent, lúdica, per aconseguir que els vostres fills i filles agafin gust per la lectura. Durant l’Educació Infantil cal que siguin els pares els que els llegeixin contes per tal que n’adquireixi l’hàbit al créixer. JOGUINES Els alumnes no poden portar joguines ni pilotes a l’escola. A les aules tenen jocs, joguines i material comú. ESTAR MALALT A L’ESCOLA Els/les alumnes no poden venir a l’escola si presenten febre, vòmits i/o malaltia contagio- sa. Es podran reincorporar a les 24 hores si no tenen cap simptoma- tologia referent a la malaltia. En cap cas es donarà cap medicament que no estigui prèviament autoritzat i signat per la família. Calendari escolar
  • 3. “Incluya aquí una f rase o u na ci ta del a rtíc ulo para ca pta rla atenció n del lec to r”. L’AMPA Formen aquesta associació tots els pares i mares que han pagat la quota de soci. A partir d’una reunió general es constitueix la Junta on hi ha un president/a, un tresorer/a i un secretari/a i vàries persones que formen la comissió de treball. La Junta de l’AMPA es reuneix periòdicament per organitzar diversos temes. Des de l’escola estem molt orgullosos de l’AMPA que tenim i us animem a tots i a totes a col·laborar a treballar i a formar part d’aquest grup de gent que vetllen per a l’educació dels alumnes de la nostra escola. Aquesta associació és el pilar de participació entre família i escola. Activitats extraescolars * A l’escola s’organitzen diverses activitats extraescolars que són gestionades i organitzades per l’AMPA. * Les activitats estan organitzades de forma lúdica (tallers per Nadal, esmorzars festius, rua de Carnaval, col·laboració amb el festival de Final de Curs....) * A l’inici de curs, l’AMPA organitzarà possibles activitats extraescolars i, depenent de la deman- da, s’ofertaran o no. Normalment, les activitats es fan durant els migdies i en horari de menjador escolar. El curs passat l’empresa encarregada de les extraescolars anava a càrrec de MM Extraescolars. * Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb els responsables de l’AMPA, Núria Nierga, tlf 605.830.926 (presidenta). N O R M A T I V A G E N E R A L E S C O L A Entrades C U R S 2 0 2 3 - 2 4 Les entrades a l’escola es realitzaran per la porta principal pels alumnes de P3 i P4, CI i 6è. I per la resta dels alum- nes per la rampa de l’au- lari. Al matí, les entrades seran de les 8:50 a les 9:00h. Tots aquells alum- nes que, sense motiu justificat, arribin més tard hauran d’esperar fins a 3/4 d’11h (estona d’esbarjo) per poder entrar a l’escola. Enguany no farem files abans d’entrar. Al migdia, havent dinat, la porta s’obrirà de les 14:55h a les 15:00h i tampoc es faran files. Els alumnes entraran a la seva aula a mida que vagin arribant. Quan la família consi- deri que el seu fill o filla pot tornar sol a casa cal que ompli l’autorització i especi- fiqui el que cregui oportú ( diàriament, al migdia,…). Aquesta Els alumnes no poden sortir de l’escola sen- se permís. Si han de sortir per un motiu justificat cal notificar- ho per escrit a l’agen- da i/o al tutor o tuto- ra. au- torització es farà arribar a les famílies a principi de curs on s’haurà d’especi- ficar les persones que poden recollir cada alumne/a. mares esperin els seus fills a la porta de sorti- da i a una distància prudencial. No s’en- tregarà cap alumne/a d’EI i CI si l’adult que el recull es troba dins de l’àrea de circulació dels vehicles. Cal apropar-se per evitar possibles accidents i/o situacions perilloses amb els vehicles. Així mateix, a partir de tercer els/les alumnes poden anar a casa tot sols/ es. L’hora de sortida per l’alumnat que dina a casa serà a les 12:30h. L’hora de sortida a la tarda serà a les 16:30h. Cal que els pares i Sortides Recollida dels alumnes En cas que un alumne/a hagi de ser recollit per una persona diferent a l’habi- tual s’haurà de comunicar al tutor o tutora.
  • 4. Esmorzars Aniversaris Puntualitat Cal ser puntual. Recordeu que si un/a alumne/a s’incorpora tard a l’aula perd treball col·lectiu i, a la vegada, interfe- reix en el ritme i la dinàmica del grup. L’hora d’en- trar a l’escola és a les 9 hores en punt del matí. Assistència Cal assistir regu- larment a l’escola i no faltar, a no ser que sigui es- trictament neces- sari. S’han de justificar les faltes d’as- sistència sempre que sigui possible amb anterioritat. gaire. No es poden portar llaminadures ni caramels per repartir dins de l’escola. Cal evitar produc- tes i begudes amb molt de sucre ja Qui vulgui celebrar l’aniversari a classe, ho farà convidant als companys a coca o galetes. S’evitarà portar pastís ja que és molt embrutidor i no sol agradar que són contrapro- duents per la salut dels menors. No es pot repartir targetes de convit a festes d’aniversari ni llaminadures. per esmorzar a mig matí, preferentment en una carmanyola amb el seu nom. No es permeten sucs, batuts ni io- gurts. Tampoc pro- ductes de brioixeria industrials ni estris metàl·lics (en les sortides i excur- sions TAMPOC). És convenient que l’alumnat vingui a l’escola havent esmorzat a casa. Els alumnes hauran de portar aliments sans i naturals (fruita i/o entrepà) N O R M A T I V A G E N E R A L E S C O L A Material necessari per a Primària C U R S 2 0 2 3 - 2 4 Es faran menús de règim i es contempla- ran totes les necessi- tats provocades per qüestions de salut però no es tindrà en compte cap caprici o mals hàbits alimenta- ris. En cas que un alumne/ a hagi de fer dieta caldrà comunicar-ho al tutor o tutora. Si un alumne/a ha d’entrar a l’escola més El menjador és un servei que gestiona el Consell Comarcal, l’empresa Cuina Shers i les seves monitores. Les monitores han de tenir cura dels usuaris d’aquest servei en horari de 12:30 a 15:00h. Els menús es penjaran en paper al plafó de l’escola, a més de penjar-los a la pàgina web de l’escola. tard i vol fer ús del servei de menja- dor haurà de comunicar-ho via tele- fònica abans de les 9:30h. Caldrà acreditar les al·lèrgies mitja- nçant un certificat mèdic al tutor o tutora del centre. El preu aproximat del menú pels alum- nes fixes és de 5’65€ i 6’22€ pels alumnes eventuals. (curs 2022-23) El pagament es farà per domiciliació bancària. Des de la junta de l’AMPA hi ha una comissió de seguiment per al bon funcionament d’aquest servei. Per totes les despeses i fotocòpies del curs s’han de pagar 55 euros que cal ingressar direc- tament al compte de l’escola de “La Caixa”: ES81 2100-8106-13-2300055464, abans del 6 de setembre indicant el nom i els cognoms del/la alumne/a A final de curs, sempre es facilita el llistat de material per al nou curs escolar amb el llistat de llibres que cal comprar. Els llibres de text els podeu encomanar a la Llibreria Text de Figueres o a qualsevol altra editorial i/o llibreria de la vostra confiança. La motxilla ha de ser còmoda, que es pugui obrir i tancar fàcilment i SENSE rodes. Recordeu que la bata d’escola i pel menjador és obligatòria fins a 4t. de primària i segueix les mateixes premises que a Educació Infantil. El xandall també és el model de l’escola i és obligatori per a tots els dies d’Educació Física i a les sortides i excursions fora d’escola. Servei de menjador
  • 5. P Á G I N A “Incluya aquí una f rase o u na ci ta del a rtíc ulo para ca pta rla atenció n del lec to r”. Pie de ima- gen o gráfico. Material necessari per a Educació Infantil Per totes les despeses i fotocòpies del curs s’han de pagar 60 euros que cal ingressar directa- ment al compte de l’escola de “La Caixa”: ES81 2100-8106-13-2300055464, abans del 6 de setembre indicant el nom i els cognoms del/la alumne/a (no caldrà, per tant, que compreu colors, ceres, tisores, etc. perquè ja ho comprarà l'escola). * un paquet de tovalloletes ( i dos a I3). * una carpeta de gomes senzilla (per portar els deures), * s’ha de portar una bossa o motxilla petita, sense rodes per poder posar l’esmorzar i l’agenda. * una muda de recanvi dins una caixeta de cartró o de plàstic ( només a I3 i a I4), * un got amb nansa, * un paquet de 500 folis. Així mateix, recordeu que els alumnes han de portar les dues bates de l'escola, una per l'aula (model obligatori d’escola) i l'altra pel menjador, que podreu comprar a PUIG GIRALT, a la Pujada del Castell 29-31 de Figueres. Només indicant que l'escola és la del Far ja ho sabran. Per la bata del menjador, cal que hi poseu algun distintiu (ex. un adhesiu, una marca específica...) que la diferenciï de la de l'aula. Recordeu de posar-hi un mocador a la butxaca cosit amb una veta i la veta a la bata perquè es pugui penjar. El xandall obligatori de l'escola, que el trobareu a Valosport, c/ Ample, n. 24 de Figueres. El xandall de l’escola és obligatori pels dies que l'alumne/a fa educació física i a les sor- tides escolars. A l'estiu i durant el bon temps els nens han de portar samarreta blanca màniga curta i un pantalons curts blau marí, calçat esportiu i mitjonets. A Valosport ja teniu el model també per a l’estiu. Els alumnes que es quedin al menjador poden portar, quan faci bon temps, una gorra. Els alumnes han de venir vestits amb roba còmoda que faciliti la seva autonomia. Els pantalons han de ser fàcils de pujar i baixar. No es recomana l’ús dels tirans o cinturons. El calçat hauria de ser cordat preferiblement amb velcro. N O R M A T I V A G E N E R A L E S C O L A Zona d’aparcament de l’escola C U R S 2 0 2 3 - 2 4 És estrictament neces- sari respectar, per a la seguretat de tothom, la zona d’aparcament de l’escola. L’Ajunta- ment ha habilitat un aparcament, just a sota del parc. No es poden deixar els cotxes en doble fila, encara que només sigui un moment i, s’han de respectar els espais de pas. En cap cas es pot aparcar el cotxe dins del perímetre dels dos accessos d’entrada de l’esco- la. Els dies de sortides i excursions i sempre que l’escola ho demani, s’hau- ran de deixar i recollir els alumnes a la pista de la urbanització. la Garrotxa. Així ma- teix també hi hauran sortides de jornada completa a tots els trimestres. S’informarà deguda- ment amb antelació. Les colònies escolars tenen lloc cada dos anys i per a tots els alumnes de l’escola. Aquest any hi haurà colònies a la casa Els Arcs de Santa Pau de realitzar l’activitat prevista. És important que els alumnes assisteixin a aquest tipus d’activi- tats ja que es treballen aspectes que tenen una continuïtat a l’aula i un objectiu pedagògic. Els dies de sortida cal portar obliga- tòriament el xandall de l’escola, un entrepà per l’esmorzar, un altre per dinar, fruita per postres (exceptuant el PLÀTAN) i aigua. Els alumnes podran portar càmeres de fotos sota la seva responsabilitat. A principi de curs es donarà un full per autoritzar els alumnes a participar a les sorti- des que es facin fora de l’escola. Sense aquesta autorització l’alumne/a no podrà Excursions i sortides lúdiques Colònies escolars
  • 6. Sanitat Avisos d’urgència Medicaments i malalties infeccioses Els medicaments es procuraran donar a casa, però en cas de ser neces- sari l’administra- ció d’un medica- ment en hores lectives, caldrà signar una auto- rització que se us facilitarà des de l’escola i haureu d’adjuntar la re- cepta mèdica, si s’escau. En cas que un/a alumne/a TINGUI FEBRE, VÒMITS O SÍMPTOMES RELACIONATS AMB MALALTIES INF EC CI O SES (conjuntivitis, varicel·la…) no podrà assistir a l’escola fins que s’hagi solucionat el problema i hagin passat 24 hores. motiu és important que estigueu sem- pre localitzables i que els telèfons de contacte que doneu a l’escola estiguin actualitzats. Si un/a alumne/a està malalt o ha sofert un accident (tall, cop…) s’avi- sarà a la família perquè el vingui a recollir. Per aquest paràsits (polls). Si un alumne té polls cal administrar el tractament des del primer dia i avisar a l’escola per tal de prendre les mesu- res oportunes. És convenient que reviseu el cap dels vostres fills i filles amb regularitat i/o que els administreu el tractament pre- ventiu dels polls. Cal mostrar i man- tenir una correcta higiene corporal, portar la roba neta i les ungles tallades. Cal vigilar molt la higiene del cap per la freqüència de N O R M A T I V A G E N E R A L E S C O L A Dret a ús de la imatge C U R S 2 0 2 3 - 2 4 Totes les famílies hauran de signar un full en el qual donen (o no) l’autorització perquè la imatge del seu fill o filla es pu- gui utilitzar per la web de l’escola o altres finalitats es- colars ( full informa- tiu, fotos que es pengen en el plafó de l’escola, premsa lo- cal…). Aquesta autoritza- ció es farà arribar a les famílies a principi de curs amb la resta de docu- mentació que cal signar. llatge, ni ungles postis- ses i preferentment amb els cabells reco- llits. No es portaran anells ni arrecades que pengin Cal venir a l’escola amb una estètica correcta i d’acord a l’edat de l’alumne/a. S’ha de venir a l’es- cola amb la cara neta, sense maqui- pel risc a les estrebades. No es poden portar samarre- tes amb missatges ofensius. Es poden portar sandàlies tancades però no de dit ni deslligades. l’agenda i escriure allò que pugui ser d’interés tant per la tutora com a la inversa. A primària, l’objectiu de treballar a casa és crear l’hàbit de dedicar una estona al dia al treball, estudi, recerca, repassar… després de la jornada escolar i responsabilitzar-se de complir els terminis de lliurament. A l’agenda també hi teniu escrits els drets i deures dels alum- nes, així com una síntesi de la normativa escolar. L’agenda és un vehi- cle de comunicació entre l’escola i les famílies. A l’agenda no s’hi escriurà cada dia, només quan sigui necessari. A Educació Infantil es recomana mirar periòdicament Agenda i deures Estètica